Opracował zespół w składzie: Ewelina Trzcińska Polkowska - psycholog, Barbara Twarowska - logopeda, Aneta Zadroga - pedagog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował zespół w składzie: Ewelina Trzcińska Polkowska - psycholog, Barbara Twarowska - logopeda, Aneta Zadroga - pedagog"

Transkrypt

1

2 Opracował zespół w składzie: Ewelina Trzcińska Polkowska - psycholog, Barbara Twarowska - logopeda, Aneta Zadroga - pedagog 2

3 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolnie istnieje od 1975r. Jest instytucją udzielającą specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie w roku szkolnym 2013/14 podejmuje działania zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie: 1. Wspierania rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Wspierania działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 3. Wspierania szkół w kształceniu uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Kompleksowa diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna) małych dzieci w wieku 0 5r.ż. pozostających w domach rodzinnych i nie uczęszczających do przedszkola w ramach PUNKTU KONSULTACYJNEGO. Wsparcie diagnostyczne dzieci przedszkolnych. 3

4 Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży kierowanej do poradni z powodu trudności szkolnych, emocjonalnych, wychowawczych, wad mowy i wymowy oraz szczególnych uzdolnień. Diagnoza logopedyczna dzieci zakwalifikowanych na diagnostyczne badania logopedyczne po badaniach przesiewowych programem Mówię. Diagnozowanie uczniów z problemami zdrowotnymi kończących gimnazjum pod kątem preferencji zawodowych. Indywidualna terapia pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna małych dzieci w ramach pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Indywidualna/grupowa terapia psychologiczna. korekcyjno - kompensacyjne. Indywidualna terapia pedagogiczna. socjoterapeutyczne. Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy, w tym dzieci niepełnosprawnych. Grupowa terapia jąkających się. Prowadzenie grup edukacyjno terapeutycznych wg programu ORTOGRAFFITI dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Grupowe zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku szkolnym. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych w wieku przedszkolnym. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Grupowe zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości dla dzieci z klas I-III Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z klas IV-VI. 4

5 Grupowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stymulujące rozwój poznawczy, ruchowy i komunikację werbalną. Grupowa terapia małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz zaburzoną komunikacją. Grupowa terapia małego dziecka w normie rozwojowej z zaburzeniami komunikacji językowej i funkcji percepcyjnomotorycznych. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wydaje: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, u których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole Poradnia wydaje opinie m.in. w sprawach: wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego; gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym; zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego; objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej; 5

6 dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe; dostosowanie wymagań edukacyjnych u uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauce, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy; pierwszeństwa przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia; zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu; braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych; objęcia dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce; specyficznych trudności w uczeniu się. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowane w oparciu o Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 3 lutego 2009 r. (Dz.U z 12 lutego 2009 Nr 23 poz. 133) W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą osoby posiadające kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, są to: o psycholog, o logopeda - neurologopeda, o pedagog - oligofrenopedagog. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 6

7 Wsparcie szkół w realizacji działań z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego: prowadzenie Punktów Informacji Szkolnej i Zawodowej na terenie gimnazjów; prowadzenie zajęć w zakresie planowania kariery zawodowej z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Popularyzacja wiedzy na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji na ten temat uczniom, rodzicom i nauczycielom. psychoedukacyjne (prelekcje, wykłady, warsztaty) dla rodziców i nauczycieli dzieci wieku przedszkolnego. psychoedukacyjne (prelekcje, wykłady, warsztaty) dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania trudnościom dydaktycznym. Wspieranie programów profilaktycznych i wychowawczych szkół ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zapobieganiem przemocy i agresji. pokazowo instruktażowe z zakresu terapii logopedycznej dla rodziców i nauczycieli. Grupowe zajęcia dla rodziców,,szkoła dla Rodziców psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych we współpracy z PCPR. Grupy wsparcia dla rodziców: dzieci nadpobudliwych psychoruchowo dzieci z niepełnosprawnością dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce otwarte dla rodziców (rodzice uczniów klas I-III):,,Jak ćwiczyć koncentrację i pamięć z dzieckiem w domu?,,jak ćwiczyć z dzieckiem w domu myślenie, liczenie, a/s wzrokową i słuchową? Wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w zespołach do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych. 7

8 DZIECI I MŁODZIEŻ Lp TEMAT FORMA ADRESAT WYMIAR CZASOWY DORADZTWO ZAWODOWE 1. Badanie grupowe Inwentarzem zainteresowań. Badania, analiza, interpretacja. Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2. Zawody przyszłości. psychoedukacyjne Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 3. Wybieramy zawód w oparciu o programy multimedialne. przy komputerze Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 4. Czynniki trafnego wyboru zawodu. 5. Badanie Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych Badanie Uczniowie kl. III gimnazjum i młodzież ponadgimnazjalna Uczniowie klas VI SP, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 0,5 godz. na ucznia TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE 1. Umiem się uczyć Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej 2. Techniki skutecznego uczenia się. Uczniowie wyższych klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych PROFILAKTYKA I PROBLEMY WYCHOWAWCZE 1. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Uczniowie od kl. V wzwyż 45 min. 8

9 2. Trening kontroli złości. 3. Żyję bez ryzyka AIDS. 4. Bulimia i anoreksja aspekt psychologiczny. Uczniowie od kl. V wzwyż Uczniowie kl. III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 45 min. 5. Wiedza o sobie, która pozwala żyć tak, aby innym było dobrze z nami i nam z innymi. Uczniowie starszych klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Jaki ja? charakterystyka okresu dojrzewania Bolesne dorastanie zajęcia dotyczące autoagresji ze szczególnym uwzględnieniem samookaleczenia. Jak twórczo działać? rozwijanie zdolności twórczych z elementami dyskusji. Uczniowie gimnazjum i pierwszych klas szkoły średniej Uczniowie gimnazjum Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum 1,5 godz. 9. Konflikty. Uczymy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Uczniowie szkół gimnazjalnych 10. To, co mówię uczymy się porozumiewać się ze sobą Uczniowie szkół gimnazjalnych 11. Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Netoholizm, cyberprzemoc. Uczniowie kl.vi szkoły podstawowej i gimnazjum 45 min 12. Jak radzić sobie ze stresem? 13. Poczucie własnej wartości. Uczniowie kl.vi szkoły podstawowej i gimnazjum Uczniowie kl.vi szkoły podstawowej i gimnazjum 45 min 45 min 14. Jeśli chcemy być tolerowani musimy się nauczyć tolerować innych. Uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 45 min. 15. Uczymy się mówić,,nie zachowujemy się asertywnie. Uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 45 min. 16. Dopalacze czy rzeczywiście bezpieczne? Uczniowie kl.v szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne 45 min 9

10 17. Czy umiesz się skoncentrować? - Dobra koncentracja drogą do sukcesów w nauce Uczniowie od kl. V wzwyż 45 min 18. Kształtowanie właściwych postaw społecznych Uczniowie kl.iv-vi 45 min 19. Egzamin z człowieczeństwa. /postawy wobec zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS/ Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjal /2x45/ 20. Uwarunkowania i skutki uzależnień. warsztatowe Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjal 21. Żyj zdrowo nie palę. 22. Nie narkotykom Nie jestem sam Program wychowawczy z elementami socjoterapii dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Spróbujmy inaczej Program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 25. Program pt. Nie truj się. profilaktycznoedukacyjne 26. Radzenie sobie z agresją 27. Biwak integracyjny. integracyjno-adaptacyjne. Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjal Uczniowie kl VI SP i gimnazjum. Uczniowie kl. II i III szkoły podstawowej Uczniowie kl. III szkoły podstawowej Od klasy V szkoły podstawowej Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych Uczniowie kl. I szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych /2x45/ 5x2godz. lekcyjne 5x2godz. lekcyjne Jeden lub dwa dni (piąteksobota) 28. Potrafię, mogę, chcę decyduję o sobie Program profilaktyczno-edukacyjny. warsztatowe Młodzież gimnazjalna /kl.iii/ i ponadgimnazjalna 9 godz. /9x45/ 29. Komunikowanie negatywnych uczuć - ćwiczenia warsztatowe Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych 30. Radzenie sobie ze złością. warsztatowe Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych 31. Telewizja przyjaciel, czy złodziej czasu. warsztatowe Uczniowie kl VI SP i gimnazjum. 32. Moc pierwszego wrażenia: - budowanie pozytywnych relacji, - kreowanie własnego wizerunku. warsztatowe Uczniowie kl. V i VI SP, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. /2x45/ 10

11 33. Poradźmy sobie z agresją warsztatowe Uczniowie szkół podstawowych /2x45/ 34. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowiek warsztatowe Uczniowie SP od klasy V i gimnazjum /2x45/ logorytmiczne z zakresu rozwijania wiedzy i umiejętności: Zabawa logopedyczna Trzech braci i zabawy przy muzyce otwarte Dzieci z klas 0 warsztatowe Dzieci z klas 0 RODZICE Lp TEMAT FORMA ADRESAT WYMIAR CZASOWY DORADZTWO ZAWODOWE 1. Moje dziecko wybiera zawód. psychoedukacyjne Rodzice TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE 1. Symptomy rozpoznawania ryzyka dysleksji. Rodzice dzieci kl. 0 - III 1,5 godz. 2. Przyczyny niepowodzeń szkolnych Rodzice 3. Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Rodzice 4. Planowanie i sposoby prowadzenia pracy samokształceniowej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce. Rodzice uczniów kl.iv-vi 5. Wiem co to są narkotyki i jakie zagrożenia niosą dla mojego dziecka. Wykład Rodzice 1,5 godz. 11

12 6. Trudności dydaktyczne i wychowawcze w okresie dorastania Rodzice uczniów kl.vi szkoły podstawowej i kl. I-II gimnazjum 1,5 godz 7. Trudności dydaktyczne i wychowawcze rola rodziców. Rodzice uczniów szkół podstawowych 1,5godz. 9. Prawidłowe zaspokajanie potrzeb dziecka warunkiem jego dobrego funkcjonowania w roli ucznia. Rodzice młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 10. Gotowość szkolna dziecka. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym 11. Mowa dziecka ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka, dojrzałości szkolnej. Rodzice 12. Jak pomagać dziecku leworęcznemu Rodzice 1,5 godz. 13. Adaptacja młodszych dzieci w środowisku szkolnym Rodzice 1,5 godz. 14. Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym 1,5 godz. 15. Specyfika funkcjonowania dzieci w młodszym wieku szkolnym Rodzice 1,5 godz. 16. Spotkania i warsztaty z rodzicami dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej Spotkanie i warsztaty Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym 1,5 godz. PROFILAKTYKA I PROBLEMY WYCHOWAWCZE 1. Nadpobudliwość psychoruchowa. Podstawowe objawy oraz formy pomocy. Rodzice uczniów szkół podstawowych 2. Szkoła dla Rodziców. Rodzice 9 spotkań po 2 godz. 3. Wspomaganie prawidłowej realizacji głosek detalizowanych instruktaż do pracy z dzieckiem w domu. otwarte Rodzice i dzieci kl.0 i I 12

13 4. Sposoby wspierania rozwoju zdolności dzieci. Praca z dzieckiem zdolnym w domu. Rodzice 5. Zagrożenia współczesnego świata dziecko w świecie mediów. Rodzice uczniów szkół podstawowych 6. Charakterystyka okresu dojrzewania Rodzice uczniów gimnazjum 1,5 godz. 7. Wzmacnianie motywacji uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań. Rodzice uczniów szkół podstawowych 1,5 godz. 8. Jak pomóc dziecku w efektywnym uczeniu się? Rodzice uczniów szkół podstawowych 1,5 godz Funkcja wychowawcza rodziców i ich odpowiedzialność za dziecko. Wagary ich przyczyny oraz sposoby zapobiegania otwarte:,,jak ćwiczyć koncentrację i pamięć z dzieckiem w domu? ',,Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu myślenie, liczenie, a/s słuchową i wzrokową? Rodzice Rodzice uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych 1,5 godz Rodzice uczniów klas I-III 12. Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania (grupa 8-14 osób) Rodzice młodszych uczniów szkół podstawowych 13. Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka (grupa 8-14 osób) Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 14. Wiem co to są narkotyki i jakie zagrożenia niosą dla mojego dziecka. Wykład Rodzice 1,5 godz. 15. Jak pokonać agresję? Wykład Rodzice uczniów klas III 1,5 godz. 16. Jak chronić dzieci/młodzież przed używaniem substancji psychoaktywnych palenie tytoniu Rodzice 1,5 godz. 13

14 RODZICE I NAUCZYCIELE Lp TEMAT FORMA ADRESAT WYMIAR CZASOWY 1. Funkcjonowanie dziecka i ucznia z uszkodzonym słuchem. Nauczyciele 2. Jąkanie przyczyny, objawy. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli jak pomóc dziecku jąkającemu się. Rodzice i nauczyciele 3. Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji dziecka. Nauczyciele dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 1,5 godz. 4. Oligofazja mowa i terapia mowy dzieci i uczniów upośledzonych umysłowo. Nauczyciele 1,5 godz. 5. Wykorzystanie logorytmiki w terapii dziecka z zaburzeniem mowy. Rodzice i nauczyciele dzieci kl.0 - III 6. Przyczyny powstawania i konsekwencje wadliwej artykulacji. Rodzice i nauczyciele dzieci kl. 0 - III 7. Zabawy wspomagające rozwój poprawnej artykulacji. Rodzice i nauczyciele dzieci kl. 0 - III 8. Interwencja profilaktyczna wobec dziecka eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi. Rodzice i nauczyciele 1,5 godz. NAUCZYCIELE Lp TEMAT FORMA ADRESAT WYMIAR CZASOWY WARSZTAT PRACY WŁASNEJ 1. Emisja głosu. Nauczyciele 14

15 TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE 1. Jak interpretować opinie i orzeczenia Poradni? Nauczyciele 2. Dysleksja rozwojowa, jej objawy i przyczyny. Nauczyciele 3. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele 4. Gotowość szkolona dziecka. Nauczyciele 5. Spotkania i warsztaty dla nauczycieli dotyczące oceny gotowości szkolnej i przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole Spotkanie i warsztaty Nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym 6. Spotkania i warsztaty dotyczące uwzględniania w pracy specyfiki funkcjonowania młodszych dzieci Spotkanie i warsztaty Nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III SP PROFILAKTYKA I PROBLEMY WYCHOWAWCZE 1. Narkotyki zagrożenia dla uczniów Wykład Nauczyciele 1,5 godz. 2. Nadpobudliwość psychoruchowa. Podstawowe objawy oraz formy pomocy. Nauczyciele szkół podstawowych 3. Charakterystyka okresu dojrzewania Nauczyciele gimnazjum 1,5 godz. 4. Funkcjonowanie ucznia z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole. Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum 5. Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole. Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum 15

16 6. Wagary przyczyny, sposoby motywowania uczniów do uczęszczania do szkoły. Nauczyciele gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 7. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym. Nauczyciele przedszkoli 1,5 godz. 8. ABC pracy z uczniem zdolnym Nauczyciele szkół podstawowych 1, 5 godz. 9. Autyzm dziecięcy Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych 1, 5 godz. 10. Zespół Aspergera Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum 1, 5 godz. Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pomagają w radzeniu sobie z kryzysowymi sytuacjami życiowymi, zarówno w formie indywidualnej jaki i grupowej (warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców). Indywidualne konsultacje: - psychologiczne; - pedagogiczne; - logopedyczne, dla dzieci, rodziców lub opiekunów i nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, mającymi trudności wychowawcze, trudności w nauce, pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi oraz mającymi wady mowy i wymowy. Prowadzenie dnia otwartych konsultacji logopedycznych. Opracowywanie wspólnie z psychologami programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. 16

17 Przesiewowe badania mowy programem MÓWIĘ dzieci 5- i 6- letnich Przesiewowe badania wzroku programem WIDZĘ. Logopedyczne badania przesiewowe. Przesiewowe badania gotowości przedszkolnej dzieci 6 letnich Pierwszy krok Przesiewowe badania Skalą Ryzyka Dysleksji (SRD) M.Bogdanowicz. Dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz jednostki współpracujące z Poradnią składają kartę zgłoszenia w sekretariacie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kolnie lub przesyłają zapotrzebowanie listownie. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dziecka udzielana jest na wniosek rodzica /opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. UWAGA! Pracownicy Poradni zrealizują również tematy nie ujęte w ofercie Poradni, ale zgłoszone jako zapotrzebowanie przez daną szkołę/placówkę. Nasz adres: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolnie ul. 11 Listopada Kolno Tel/fax: Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek piątek

18 18

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI TĘCZOWA PRZYSTAŃ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ" Poradnia wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół i placówek prezydenta miasta Szczecin. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018 OFERTA na rok szkolny 2017/2018 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ważne ogłoszenie W roku szkolnym 2017/2018 poradnia rozpoczyna IV edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców. Wszystkie proponowane formy

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: mgr pedagog, koordynator zespołu mgr - pedagog mgr - pedagog mgr Magdalena Górniak-Grzyb - pedagog

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2 tel/fax (094)312 25-96, kom. 515

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie, Pragnę przedstawić Państwu Biuletyn Informacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku, w którym znajdziecie ofertę działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018 Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie DLA UCZNIÓW indywidualne formy pomocy na rok szkolny 2017/2018 badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna,*

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 l.p. ZADANIA TERMIN REALIZATORZY UWAGI Diagnoza Opiniowanie Orzekanie 1 Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA na rok szkolny 2014/2015

OFERTA na rok szkolny 2014/2015 OFERTA na rok szkolny 2014/2015 GRUPOWE FORMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ PRZEDSZKOLA Lp. TEMATYKA CZAS PROWADZĄCA TRWANIA 1. Jak rodzice mogą wspomóc rozwój ruchowy i grafomotoryczny dziecka warsztaty

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej John Ruskin Skład zespołu: psycholog mgr Joanna Fossa-Smok, koordynator zespołu pedagog

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 Skład zespołu Stanowisko/ funkcja w Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 2. Ewa Przesłańska /UM/ zastępstwo Sylwia pedagog, SP nr 54, MP nr 36 Tłustochowicz

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Mirosław Boczar Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie 1.1 Publiczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne L.P OPINIA W SPRAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 2. odroczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, PRELEKCJI I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA UCZNIÓW I MAŁYCH DZIECI

OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, PRELEKCJI I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA UCZNIÓW I MAŁYCH DZIECI Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 22-400 Zamość ul. Okrzei 24 tel./fax: 084-639-59-96 email: poradnia2@o2.pl www.ppp2zamosc.pl OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, PRELEKCJI I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych. od I do IV (wg hramonogramu)

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych. od I do IV (wg hramonogramu) OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję WIEM terapia od I do IV 2018 Dzieci od 6 do 7 r.ż.

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny:

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny: MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KROŚNIE ul. Lewakowskiego 14 tel/fax: 13 43 20519 www. mpppkrosno.pl email: mppp-krosno@wp.pl Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny dla przedszkoli PCDZN Puławy Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli rok szkolny 2016/17 ZAJĘCIA Z UCZNIAMI SZKOŁA SZKOŁA WYPEŁNIA DRUK ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo! Miło nam przekazać Państwu ofertę naszych usług w roku szkolnym 2015/2016. Zajmujemy się edukacją i wspieraniem rozwoju dzieci od urodzenia do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. O ferta 2015/16 programowa DANE PODSTAWOWE: 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska

Bardziej szczegółowo

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38 tel. 23 696 12 69 e-mail: porpsych@hot.pl e-mail: filia38@wp.pl Metody

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam!

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam! Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Witam! Maria Dębska Projekt zmian dotyczy rozporządzenia z 17 listopada 2010r Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013

Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013 Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013 1 Informacje ogólne: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku jest placówką publiczną.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie podstawowe przepisy prawa Art. 71 b ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej ul. 3- go Maja 22 tel. 0 32 262 38 12 lub 0 32 262 53 50 DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZADANIA I. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Diagnoza W zakresie diagnozy (icznej, icznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego Dzieciom i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo