R E G U L A M I N Konkursu Wiedzy Technicznej sapere aude - odważ się być mądrym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N Konkursu Wiedzy Technicznej sapere aude - odważ się być mądrym"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Konkursu Wiedzy Technicznej sapere aude - odważ się być mądrym I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ 1. Art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13 poz. 125) z późniejszą zmianą Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2009r. II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ Konkurs Wiedzy Technicznej sapere aude - odważ się być mądrym (KWT), jest konkursem interdyscyplinarnym, organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjum i obejmuje wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz techniki. Cele konkursu obejmują: 1. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa, 2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych, 3. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki, 4. zachęcanie uczniów do realizacji swoich pomysłów technicznych i doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez wykonywanie prac modelowo-konstrukcyjnych, 5. stworzenie możliwości zaprezentowania i porównania prac modelowo-konstrukcyjnych wykonanych przez uczniów. III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ 1. Konkurs Wiedzy Technicznej organizuje na zlecenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przy współpracy Stowarzyszenia Nauka i Rozwój w Jarosławiu. 2. Konkurs Wiedzy Technicznej przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK), powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Skład WWK zawiera załącznik nr Wojewódzka Komisja Konkursowa opracowuje terminarz KWT - załącznik nr 2, który publikowany jest na szkolnej stronie ZSTiO w Jarosławiu oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie po ogłoszeniu kolejnej edycji Konkursu. 4. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, ul. Świętego Ducha 1, Jarosław; tel./fax Wszystkie zadania konkursowe na poszczególne etapy opracowuje Wojewódzka Komisja Konkursowa. 6. Patronat naukowy sprawują przedstawiciele wyższych uczelni (Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Lubelskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu), którzy wspomagają WKK w opracowaniu pytań do poszczególnych etapów konkursu: - dr hab. Anna Kucaba-Piętal (PRz) - dr Zbigniew Gomółka (UR) - dr inż. Wojciech Surtel (PL) - dr inż. Aleksander Dybciak (PWSZ) 7. Mecenasem Konkursu Wiedzy Technicznej jest firma WSK PZL Rzeszów S.A., która sprawuje opiekę techniczną i jest głównym fundatorem nagród dla Laureatów Konkursu. 8. Ponadto organizację Konkursu mogą wspierać inne instytucje i zakłady wytwórcze z naszego regionu oraz stowarzyszenia techniczne. 9. Patronat medialny sprawuje Telewizja Rzeszów.

2 III. UCZESTNICY I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ 1. W Konkursie Wiedzy Technicznej może wziąć udział każdy uczeń uczęszczający do gimnazjum na terenie województwa podkarpackiego. 2. Uczestnik Konkursu winien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną. 3. Zakres tematyczny Konkursu Wiedzy Technicznej obejmuje treści ujęte w obowiązującej Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum pięciu przedmiotów gimnazjalnych: matematyki, fizyki, chemii, informatyki i techniki. 4. Szczegółową tematykę określa Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii i informatyki, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Szczegółowa tematyka z techniki uwzględnia historię wynalazków z zakresu matematyki, fizyki, informatyki oraz zastosowania nowoczesnych technologii w zakresie elektroniki i telekomunikacji, ekologii, przemysłu maszynowego i samochodowego. 5. Konkurs Wiedzy Technicznej jest organizowany w dwóch kategoriach: kategoria I - konkurs interdyscyplinarny, kategoria II - konkurs prac modelowo-konstrukcyjnych. 6. Uczestnictwo w kategorii I interdyscyplinarnej Konkursu Wiedzy Technicznej nie wyklucza i nie stanowi warunku uczestnictwa w kategorii II - prac modelowo- konstrukcyjnych i na odwrót. 7. Konkurs Wiedzy Technicznej w kategorii I (interdyscyplinarnej) odbywa się w trzech etapach: - I etap eliminacje szkolne w gimnazjach, które zgłosiły swój udział WKK, - II i III etap (finał) w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 8. Konkurs Wiedzy Technicznej w kategorii II (prac modelowo-konstrukcyjnych) odbywa się w trzech etapach: - I etap eliminacje szkolne w gimnazjach, które zgłosiły swój udział WKK, - II i III etap (finał) w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 9. Do II etapu Konkursu w obu kategoriach mogą przystąpić tylko uczniowie zakwalifikowani przez Komisję Szkolną KWT i zgłoszeni WKK. 10. Opiekę nad uczniami, biorącymi udział w kolejnych etapach Konkursu, sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora gimnazjum. 11. Prace uczniów na etapie szkolnym i wojewódzkim Konkursu w obu kategoriach są kodowane. Rozkodowanie następuje dopiero po dokonaniu oceny prac. Organizację i sposób kodowania oraz rozkodowywania prac ustala komisja odpowiedniego etapu Konkursu. 12. Podczas wszystkich etapów Konkursu uczestnicy mogą dokonywać obliczeń na brudno na załączonych arkuszach papieru, jednak nie będą one podlegać ocenie i nie będą mieć wpływu na wynik konkursu. 13. Uczestnikom wszystkich etapów Konkursu należy zapewnić warunki samodzielnej pracy. Przypadki nieprzestrzegania zasady samodzielności mogą być podstawą dyskwalifikacji zawodnika. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje przewodniczący komisji odpowiedniego etapu Konkursu. 14. Od wyników każdego etapu Konkursu uczestnicy mogą odwoływać się do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w terminie 3 dni od ukończenia kolejnego etapu. Kategoria I - interdyscyplinarna IV. ORGANIZACJA I ETAPU KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ 1. Etap I (eliminacje szkolne) Konkursu przeprowadza Komisja Szkolna KWT, powołana przez Dyrektora Gimnazjum, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli danego gimnazjum. 2. Eliminacje szkolne (etap I) Konkursu odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach, w terminie zawartym w terminarzu, ustalanym corocznie przez Wojewódzką Komisję Konkursową KWT. 3. Przeprowadzenie I etapu Konkursu poprzedza akcja informacyjna obejmująca: - popularyzowanie idei Konkursu na terenie szkoły (gazetki, plakaty, audycje radiowęzła o tematyce związanej z konkursem), - werbowanie i przygotowanie chętnych do udziału w Konkursie. 4. Komisja Szkolna KWT zgłasza ilość chętnych uczniów do udziału w Konkursie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej KWT w terminie zawartym w terminarzu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie 5. Pierwszy etap Konkursu odbywa się w formie pisemnej i polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 40 pytań testowych. 6. Aktualny test będzie gotowy do pobrania na stronie po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Obsługi Konkursów (ISOK), w terminie określonym w terminarzu. Pobrany test należy powielić dla każdego uczestnika, z zachowaniem tajemnicy Konkursu.

3 7. Po zakończeniu I etapu, na stronie ZSTiO, zostanie opublikowany klucz odpowiedzi dla wszystkich uczestników Konkursu. 8. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu w pierwszym etapie Konkursu wynosi 45 minut. 9. Zadaniem Komisji Szkolnej KWT jest dokonanie oceny prac konkursowych i wyłonienie maksymalnie 3 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji szkolnych oraz zgłoszenie ich do II etapu Konkursu. 10. Wyniki testu muszą być ogłoszone w dniu przeprowadzenia testu. 11. W przypadku uzyskania przez najlepszych równorzędnej ilości punktów, uniemożliwiających wyłonienie 3 uczestników, o ostatecznym zakwalifikowaniu do II etapu decyduje wyższa ocena z ostatniego zakończonego semestru kształcenia w pierwszej kolejności z matematyki, zaś w dalszej kolejności z fizyki, chemii, informatyki i techniki. 12. Po zakończeniu I etapu Komisja Szkolna KWT przesyła drogą elektroniczną poprzez stronę Protokołu przebiegu I etapu do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej KWT w terminie określonym w terminarzu. Protokół ten stanowi jednocześnie zgłoszenie udziału uczniów do drugiego etapu Konkursu. VI. ORGANIZACJA II i III ETAPU KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ 1. Drugi i trzeci etap Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa KWT w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 2. Drugi etap Konkursu polega na rozwiązaniu przy stanowisku komputerowym testu, udostępnionego przez program komputerowy, składającego się z 40 pytań zamkniętych. 3. Test oceniany jest automatycznie poprzez porównanie udzielonych odpowiedzi z kluczem. Zliczenia wyników dokona program komputerowy i wynik testu zostanie podany każdemu uczestnikowi niezwłocznie po dokonaniu obliczeń. 4. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu przy komputerze w II etapie Konkursu wynosi maksymalnie 45 minut. 5. W przypadku uzyskania przez uczestników drugiego etapu Konkursu jednakowej ilości punktów, o kolejności decydować będzie czas wykonania zadania, mierzony przez program komputerowy. 6. Do trzeciego etapu (finału Konkursu) zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 40 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, w jak najkrótszym czasie. Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu (finału) zostanie ogłoszona na stronie oraz 7. Trzeci etap (finał) Konkursu składa się z dwóch części: - część I polega na rozwiązaniu w jak najkrótszym czasie (maksymalnie 30 min) testu przy komputerze, złożonego z 30 pytań udostępnionych przez program komputerowy (czas rozwiązania mierzony jest przez program komputerowy do momentu wylogowania się). Test oceniany jest automatycznie, jak w etapie II. Wyniki pierwszej części finału pobierane są bezpośrednio z programu komputerowego. - część II polega na pisemnym rozwiązaniu w czasie 50 min. 5 zadań tekstowych z matematyki (2 zadania), fizyki (2 zadania) i chemii (1 zadanie), zawartych w arkuszu konkursowym (dopuszczalne jest korzystanie z prostego kalkulatora przyniesionego ze sobą). 8. W zadaniach tekstowych należy: podać wszystkie dane i wzory potrzebne do rozwiązania, przedstawić pisemnie wszystkie etapy rozwiązania wraz z obliczeniami i opisem algorytmu rozwiązania, przedstawić pisemną odpowiedź. 9. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań finałowych Konkursu wynosi łącznie 80 minut (30 minut test i 50 minut 5 zadań teoretycznych). 10. Sprawdzenia i ogłoszenia wyników dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa WKK. 11. Finalistami Konkursu są wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu (finału) Konkursu Wiedzy Technicznej. 12. Tytuł Laureata Konkursu uzyska 10 uczniów, którzy zdobyli największą sumę punktów z obu części finału (test przy komputerze oraz zadania tekstowe). W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności decydować będzie ilość punktów uzyskana z zadań tekstowych. W sytuacji, gdy suma punktów z zadań tekstowych będzie również identyczna, o kolejności decydować będzie krótszy czas wykonania części pierwszej, określony przez program komputerowy. 13. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

4 Kategoria II prace modelowo-konstrukcyjne VII. ORGANIZACJA PRAC MODELOWO KONSTRUKCYJNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Uczestnictwo w kategorii II KWT (prace modelowo-konstrukcyjne) nie wyklucza i nie stanowi warunku do uczestnictwa w kategorii I Konkursu KWT (teoretycznej, polegającej na rozwiązywaniu testów i zadań). 2. Prace modelowo-konstrukcyjne zgłaszane na Konkurs muszą mieć charakter działających urządzeń (modeli) różnego przeznaczenia z zakresu następujących dziedzin oraz ich połączeń: a) mechaniki, b) motoryzacji, c) elektroniki, d) elektrotechniki, e) telekomunikacji. 3. Praca powinna być wykonana tylko przez jednego ucznia i stanowić jego własność. 4. Dopuszcza się wykorzystanie do jej wykonania gotowych podzespołów. 5. Wraz z pracą należy dostarczyć w wersji elektronicznej prezentację w programie PowerPoint, która powinna uwzględniać: a) opis pracy, cel jej wykonania i zastosowanie pracy, a także kod jej autora, b) zasadę działania i istotę rozwiązań technicznych zastosowanych w pracy, c) pomysły i rozwiązania autora zastosowane w pracy (w sytuacji, gdy w pracy zostaną zastosowane gotowe podzespoły). 6. Praca musi być w widocznym miejscu opisana. Opis pracy powinien zawierać tytuł pracy, dziedzinę oraz kod wygenerowany w momencie zgłoszenia ucznia do udziału w KWT. 7. Do pracy powinno być dołączone oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 3, stwierdzające samodzielne wykonanie pracy, podpisane przez ucznia i jego prawnego opiekuna. 8. Praca zgłoszona do Konkursu nie może być wystawiana wcześniej w innych konkursach ani stanowić odwzorowania prac z lat ubiegłych. 9. Praca w całości jest finansowana przez jej autora. 10. Najlepsze prace będą prezentowane podczas finału obu kategorii (interdyscyplinarnej i prac modelowokonstrukcyjnych) Konkursu Wiedzy Technicznej oraz w czasie pokonkursowej wystawy prac, po zakończeniu której będą do odebrania w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 11. Prace nieodebrane w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia wystawy stają się własnością Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kategorii II Konkursu prac modelowo-konstrukcyjnych w przypadku niewielkiej ilości prac konkursowych. 13. Finalistami Konkursu są wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu (finału) Konkursu Wiedzy Technicznej. 14. Tytuł Laureata Konkursu uzyska 3 uczniów, których praca uzyskała największą liczbę punktów. 15. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu II. PRZEBIEG KONKURSU PRAC MODELOWO KONSTRUKCYJNYCH. 1. Konkurs jest organizowany w trzech etapach: - Etap I eliminacje szkolne, - Etap II (półfinał) i III (finał) w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 2. Eliminacje szkolne (I etap) przeprowadzi Komisja Szkolna KWT powołana przez Dyrektora Gimnazjum. 3. O zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu decyduje Komisja Szkolna KWT według kryteriów określonych w punkcie III. 4. Do II etapu należy zgłaszać tylko te prace modelowo-konstrukcyjne, które w etapie szkolnym zajęły trzy pierwsze miejsca. 5. Prace modelowo-konstrukcyjne należy dostarczyć do siedziby ZSTiO w Jarosławiu w terminie określonym w terminarzu. 6. Drugi i trzeci etap Konkursu przeprowadza powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Wojewódzka Komisja Konkursowa KWT, która dokonuje oceny zgłoszonych prac modelowo-konstrukcyjnych. Skład komisji stanowi załącznik nr 4.

5 7. Do trzeciego etapu (finału) zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 prac, spośród wszystkich nadesłanych do Konkursu, które Wojewódzka Komisja Konkursowa KWT oceniła najwyżej. 8. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności w wszystkich etapach decydować będzie ilość punktów uzyskana za oryginalność i innowacyjność, a jeżeli ta jest również jednakowa za własne pomysły i rozwiązania zastosowane przez autora pracy. III. KRYTERIA OCENIANIA PRAC MODELOWO-KONSTRUKCYJNYCH 1) Prace modelowo-konstrukcyjne muszą spełniać następujące kryteria, pod względem, których będą oceniane: a) oryginalność pracy i innowacyjność, punktów b) wkład pracy własnej, punktów c) własne pomysły i rozwiązania zastosowane przez autora pracy punktów d) funkcjonalność, punktów e) estetyka wykonania pracy, punktów VIII. NAGRODY I UPRAWNIENIA FINALISTÓW OBU KATEGIRII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ 1. Laureaci i finaliści konkursu otrzymują zaświadczenia wydane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 2. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców I etapu Konkursu mogą być przyznawane przez Komisje Szkolne w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie. 3. Wszyscy finaliści i laureaci I i II kategorii Konkursu mogą otrzymać dodatkowe nagrody, ufundowane przez Mecenasa i sponsorów Konkursu. 4. Opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie. PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Jacek Wojtas

6 Załącznik Nr 1 W o j e w ó d z k a K o m i s j a K o n k u r s o w a Konkursu Wiedzy Technicznej sapere aude - odważ się być mądrym Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w: kategorii interdyscyplinarnej: 1. Przewodniczący WKK Adam Tomaszewski 2. Sekretarz WKK Anna Ruman 3. Kierownik techniczny: Andrzej Ożyło 4. Członkowie WKK: Jolanta Moskwa - fizyka 5. Agata Ząbkiewicz - fizyka 6. Anna Rosiak-Cymbalista - fizyka 7. Beata Pilek - matematyka 8. Marek Hołowacz - matematyka 9. Piotr Drabik - informatyka 10. Anna Reizer - chemia 11. Piotr Czyż - technika 12. Wiesław Zięba - technika 13. Krzysztof Żołyniak - technika kategorii prac manualno-konstrukcyjnych: 1. Przewodniczący: Stanisław Wróbel st. wizytator KO Rzeszów 2. Sekretarz: Wiesław Zięba ZSTiO Jarosław 3. Członkowie: Tadeusz Polański edukator PCEN Rzeszów 4. Piotr Cichosz przedst. WSK-PZL Rzeszów SIMP 5. Piotr Czyż ZSTiO Jarosław

7 Załącznik nr 2 TERMINARZ Konkursu Wiedzy Technicznej sapere aude - odważ się być mądrym 1. Ogłoszenie regulaminu i terminarza Konkursu Wiedzy Technicznej do 30 września (czwartek) 2010 roku. 2. Zawiadomienie WKK przez dyrektora Gimnazjum o przystąpieniu do Konkursu oraz liczbie uczestników do dnia 7 grudnia (wtorek) 2010 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie 3. Powołanie szkolnych komisji konkursowych i zapoznanie uczniów z założeniami konkursu do 7 grudnia (wtorek) 2010 roku. 4. Udostępnienie pobierania testów do I etapu ze strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 7 lutego (poniedziałek) 2011 roku. 5. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych (I etap) Konkursu w dniu 8 lutego 2011 (wtorek) o godz Sprawdzenie testów i poinformowanie KWW o 3 osobach zakwalifikowanych do półfinału konkursu do 14 lutego (poniedziałek) 2011 roku drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Protokołu przebiegu Konkursu na stronie 7. II etap Konkursu Wiedzy Technicznej w kategorii I interdyscyplinarnej odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w dniu 2 marca (środa) 2011 roku od godz (szczegółowy harmonogram II etapu zostanie opublikowany na stronie 8. III etap Konkursu w kategorii interdyscyplinarnej odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w dniu 18 marca (piątek) 2011r. o godz Zawiadomienie WKK o przystąpieniu do Kategorii II KWT 1 prac modelowo-konstrukcyjnych do dnia 21 lutego 2011 roku Przeprowadzenie eliminacji szkolnych II kategorii KWT (prac modelowo-konstrukcyjnych) w dniu 28 lutego (poniedziałek) 2011 roku. 11. Poinformowanie WKK o osobach zakwalifikowanych do finału w kategorii II KWT prac modelowokonstrukcyjnych oraz dostarczenie tych prac do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu do dnia 14 marca (poniedziałek) 2011 roku. 12. II i III etap Konkursu w kategorii II prac modelowo konstrukcyjnych odbędzie się tego samego dnia w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w dniu 18 marca (piątek) 2011r. o godz Sprawdzenie prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obu finałów. Szczegółowe informacje: mgr inż. Anna Ruman (tel ) sekretariat Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu tel./fax Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie! 1 Dotyczy kategorii II ; prac modelowo - konstrukcyjnych

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH REGULAMIN Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej dla uczniów gimnazjów powiatu mieleckiego - GIMTECH I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU: 1. Art. 31 pkt

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ REGULAMIN I Konkurs Wiedzy Technicznej (z elementami technicznego języka angielskiego) pod patronatem Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Sławomir Duch Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski Jan

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego lub profilowanego i klas

dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego lub profilowanego i klas REGULAMIN I POWIATOWEGO PRZEDMATURALNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATG RA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu górowskiego w roku szkolnym 2012/2013 1. Zagadnienia ogólne 1. W konkursie mogą brać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Danuta Celeda-Kapela Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA13 Logo i algorytmy

Regulaminu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA13 Logo i algorytmy Regulaminu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA13 Logo i algorytmy 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA13 (zwany dalej Konkursem) jest konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Danuta Celeda-Kapela Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II (konkurs organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego)

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Maria Mazur-Szczepańska Ewa Grygierczyk Iwona Mazur Marcin Rymaszewski Jerzy Ząbkiewicz Jerzy Szubarga Szymon Sperling

Bardziej szczegółowo

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Członkowie: Roman Mamczarek Agnieszka Krzemińska Stanisław Kutniewski Siedziba: Pomorski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ORGANIZACJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA

REGULAMIN I ORGANIZACJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA REGULAMIN I ORGANIZACJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA I. Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa 1. Organizator Turnieju EIE 1. Organizatorem Turnieju Informatycznego EIE: Edukacja-Informatyka-E-zabawa, zwanego dalej Turniejem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego- Hańbą oczywistą K. Dmochowski REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW VI (projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej) I. Postanowienia ogólne 1.Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 1. Cele konkursu. a) Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

IX KONIŃSKI KONKURS INFORMATYCZNY

IX KONIŃSKI KONKURS INFORMATYCZNY IX KONIŃSKI KONKURS INFORMATYCZNY R E G U L A M I N I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs jest organizowany przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2. Podstawowe obowiązki organizatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin Regulamin sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie na rok szkolny 2016/2017 Niniejszy Regulamin powstał na podstawie art. 20l ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Roman Mamczarek Członkowie: Agnieszka Krzemińska Stanisław Kutniewski Siedziba: Pomorski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych: PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum REGULAMIN I Gminnego Konkursu Informatycznego oraz XI Szkolnego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum Informacje wstępne 1. Organizatorem Konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Św.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica Kalisz 2015 Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej został opracowany

Bardziej szczegółowo

XVIII Konkurs Ortograficzny Ortografia na medal pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2017/2018

XVIII Konkurs Ortograficzny Ortografia na medal pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2017/2018 XVIII Konkurs Ortograficzny Ortografia na medal pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2017/2018 Regulamin Wstęp: - Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU LUBACZOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU LUBACZOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU LUBACZOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej Zespołu Szkół w Lubaczowie)

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe Regulamin Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 Grafika w Logo 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej Konkursem) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10 Grafika w Logo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10 Grafika w Logo Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10 Grafika w Logo 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10

Bardziej szczegółowo

III WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

III WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin III WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II edycji Konkursu Matematycznego. p/n Matematyczne igraszki

Regulamin. II edycji Konkursu Matematycznego. p/n Matematyczne igraszki Regulamin II edycji Konkursu Matematycznego 1. Organizatorem konkursu jest: XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER REGULAMIN Wojewódzkiego konkursu wiedzy informatycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015/2016 Sponsorami nagród w konkursie są: Firma informatyczna Solet Sp.

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeglądu pieśni legionowej

Regulamin Przeglądu pieśni legionowej SEPZ-I.5563.12.2.2014.GŁ Regulamin Przeglądu pieśni legionowej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. Zasady ogólne: 1. Organizatorem przeglądu

Bardziej szczegółowo

Regulamin POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Regulamin POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Roman Mamczarek Członkowie: Agnieszka Krzemińska Stanisław Kutniewski Siedziba: Pomorski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

Międzyprzedmiotowy Konkurs dla Gimnazjalistów Wejściówka 2015

Międzyprzedmiotowy Konkurs dla Gimnazjalistów Wejściówka 2015 Międzyprzedmiotowy Konkurs dla Gimnazjalistów Wejściówka 2015 Zapraszamy gimnazjalistów do wzięcia udziału w Międzyprzedmiotowym Konkursie dla Gimnazjalistów Wejściówka 2015, który zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawują

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawują REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ Patronat nad konkursem sprawują PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Prof. dr hab. Jerzy Buzek POLSKI KOMITET DO SPRAW UNESCO ŚLĄSKI KURATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 1 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach 2. Współorganizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMI N KONKURSU PRZEDMI OTOWEGO Z FI ZYKI organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2005/2006

REGULAMI N KONKURSU PRZEDMI OTOWEGO Z FI ZYKI organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2005/2006 REGULAMI N KONKURSU PRZEDMI OTOWEGO Z FI ZYKI organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2005/2006 Tradycja W roku szkolnym 1995/96 Oddział Toruński Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej

Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Patronat Honorowy Olimpiady SZCZECIN 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego KonkursMat2015

Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego KonkursMat2015 Łomża, 14.XI.2014 r. H a r m o n o g r a m Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego 2015 KonkursMat2015 Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Etap I start: 9-II-2015 (poniedziałek) zakończenie: 7-III-2015

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2009/2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT 1863-2013. 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT 1863-2013. 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 I. Zasady ogólne. 1. Organizatorem konkursu 1863-2013. 150

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 XVIIILO.4310.1.2017 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza. w Kołobrzegu w roku szkolnym 2017/2018.

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza. w Kołobrzegu w roku szkolnym 2017/2018. REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu w roku szkolnym 2017/2018. Podstawa prawna: 1. Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ŁAZACH-MAGDALENCE UL. WIEJSKA 2, 05-552 MAGDALENKA

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ŁAZACH-MAGDALENCE UL. WIEJSKA 2, 05-552 MAGDALENKA ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ŁAZACH-MAGDALENCE UL. WIEJSKA 2, 05-552 MAGDALENKA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Ogólne zasady rekrutacji 1.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2015, zwanego dalej KONKURSEM. 2 Organizatorzy i

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK IV GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY pod hasłem WŚRÓD BOHATERÓW LITERACKICH Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wrzesień 2013 SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE... 3 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO Matematyka - Lubię to!

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO Matematyka - Lubię to! REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO Matematyka - Lubię to! dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2016/2017 I Organizatorzy i instytucje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego. w roku szkolnym 2012/2013 dla gimnazjum.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego. w roku szkolnym 2012/2013 dla gimnazjum. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2012/2013 dla gimnazjum. Konkurs organizowany jest zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. I. Cele konkursu: 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szóstego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Szóstego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach ŁÓDZKI ODDZIAŁ KIDP Regulamin Szóstego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Jerzy Dworakowski Anna Leszczyńska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88. ZS125.L.4310.1.2015 Warszawa, 10 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88 na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 Regulamin Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014, zwanego dalej KONKURSEM. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH REGULAMIN

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna: art.31 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym InfoSukces - poziom ponadgimnazjalny

IV Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym InfoSukces - poziom ponadgimnazjalny WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ. ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IV Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym - poziom ponadgimnazjalny Pod patronatem Oddziału

Bardziej szczegółowo

Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach INFORMATOR

Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach INFORMATOR Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach INFORMATOR III Mistrzostwa Śląska Młodzieży Szkolnej w Informatyce

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny

KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny VII KONKURS FIZYCZNY FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny Organizatorzy: 1. Łódzki Kurator Oświaty 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej 3. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Matematyka jest wszędzie

Matematyka jest wszędzie Regulamin Konkursu Interdyscyplinarnego na najciekawszą pracę projektową Matematyka jest wszędzie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Edycja VI Rok szkolny 2016/2017 1.

Bardziej szczegółowo

KONKURS ZABAWKA EDUKACYJNA

KONKURS ZABAWKA EDUKACYJNA KONKURS ZABAWKA EDUKACYJNA Sponsorzy: Patronat medialny: Patronat honorowy: Organizatorzy: Regulamin konkursu I. Organizatorami konkursu są: Publiczne Gimnazjum nr 7 w Łodzi Planetarium i Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Regulamin IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 1 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. 2. Patronat Honorowy -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 2 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 201/2018 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 14.03.201 r. w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

Startuje projekt - Przedsiębiorczość w praktyce

Startuje projekt - Przedsiębiorczość w praktyce Startuje projekt - Przedsiębiorczość w praktyce Rusza II edycja projektu Przedsiębiorczość w praktyce realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Do udziału zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

V KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny

V KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny V KONKURS FIZYCZNY FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny Organizator: 1. Łódzki Kurator Oświaty 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Ziemi Łódzkiej 3. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XX GMINNEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ STRZYŻEWICE 2014 ORGANIZOWANEJ POD HASŁEM: SEGREGACJA TO SUKCES

REGULAMIN XX GMINNEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ STRZYŻEWICE 2014 ORGANIZOWANEJ POD HASŁEM: SEGREGACJA TO SUKCES REGULAMIN XX GMINNEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ STRZYŻEWICE 2014 ORGANIZOWANEJ POD HASŁEM: SEGREGACJA TO SUKCES ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Organizacja Olimpiady ma na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2011 r. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 29.02.2016 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo