DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?"

Transkrypt

1 Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹, na ktorej koncentrujemy siê w szczególny sposób, jest uczciwoœæ w polskim yciu naukowym i akademickim. SPIS TREŒCI Dlaczego zwalczamy Plagiaty? - Sebastian Kawczyñski 1 Podnosiæ jakoœæ dyplomu - wywiad z Prorektorem Politechniki Opolskiej, prof. Jerzym Jantosem 2 ZWALCZAMY PLAGIATY powsta³o dlatego, e wiedza o jednym z powa niejszych problemów polskiej - i nie tylko polskiej - edukacji, jest dalece niewystarczaj¹ca. Nie tylko zwykli obywatele, lecz tak e cz³onkowie spo³ecznoœci akademickiej, zdaj¹ sobie z niego sprawê w niewielkim stopniu. Nasze pismo ma to zmieniæ. Bêdziemy siê staraæ docieraæ zarówno do przedstawicieli w³adz uczelni, wyk³adowców i nauczycieli, urzêdników zarz¹dzaj¹cych systemem szkolnym, jak i studentów, a tak e dziennikarzy osób inicjuj¹cych ogóln¹ debatê. Jesteœmy pewni, e poprawa patologicznej sytuacji le y w interesie publicznym, a spraw¹ kluczow¹ jest zmiana mentalnoœci spo³ecznej. Czym jest plagiatowanie - skala zjawiska Przez plagiatowanie (ang. plagiarism) rozumiemy nie tylko przypisywanie sobie autorstwa twórczoœci innej osoby lecz tak e szereg innych zjawisk zwi¹zanych z nieuczciwym wykorzystywaniem cudzego dorobku. W zwi¹zku z szybkim postêpem informatyzacji i rozwojem Internetu dzisiejszy system szkolnictwa wy szego sta³ siê w pewien sposób niewydolny. Czêœæ wymagañ, jakie stawiane s¹ studentom, jest niemo liwa do wyegzekwowania. Nale y do nich jeden z podstawowych dr Sebastian Kawczyñski prezes zarz¹du, Plagiat.pl sp. z o.o wymogów zdobycia wy szego wykszta³cenia samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej. W sytuacji, gdy w Internecie kr¹ y masa tekstów, bêd¹cych czêsto przedmiotami prac licencjackich i magisterskich, gdy bez trudu mo na je kupiæ w serwisach aukcyjnych, zamówiæ za kilkaset z³otych w jednej z setek firm reklamuj¹cych siê w sieci lub odnaleÿæ w jednej z wielu p³atnych baz, zdobycie tekstu pracy jest wyj¹tkowo ³atwe. Ponadto unikniêcie koniecznoœci napisania jej samemu wydaje siê niezwykle ma³o ryzykowne. Nawet wnikliwi promotorzy mog¹ zostaæ oszukani nie bêd¹c w stanie wykryæ zapo yczeñ z tekstów, których nigdy nie czytali, a których autorami s¹ inni studenci, a wiêc nie ró ni¹ siê one poziomem od tego, co mogli napisaæ ich podopieczni. Wiele wskazuje na to, e ta nieformalna baza tekstów jest co roku zasilana kolejnymi, dokoñczenie na str. 4 Aktualnoœci i komentarze 3 Sonda serwisu Plagiat.pl Prof.Adam Budnikowski, Rektor SGH 4 Spo³eczeñstwo niemoralne - rozmowa z prof. Barbar¹ Fatyg¹, Kierownikiem Oœrodka Badañ nad M³odzie ¹ ISNS UW 5 Sonda serwisu Plagiat.pl Prof. Teresa Gardocka, Rektor WSHiP 5 Aktualnoœci i komentarze 6 Praca doktorska za 25 tys. z³ - wywiad z Dariuszem Domareckim, rzecznikiem prasowym prokuratury gorzowskiej 6 Konferencja Educa Online 8 Aktualnoœci i komentarze 8 Wydawca: Plagiat.pl sp. z o.o. ul Barska Warszawa tel. (22) Redakcja: Anna Lewicka-Pawlak (red. prowadz¹ca) Sebastian Kawczyñski Strona 1

2 PODNOSIÆ JAKOŒÆ DYPLOMU Politechnika Opolska do³¹czy³a do grona uczelni aktywnie zwalczaj¹cych plagiaty wœród studentów. Na temat uczciwoœci m³odzie y mówi Prorektor ds. nauczania, prof. Jerzy Jantos Redakcja: Zdecydowa³ siê Pan Profesor na wdro enie systemu antyplagiatowego na Uczelni. Jakie powody sk³oni³y Pana do tego i jaki cel przyœwieca³? Prof. Jerzy Jantos: Zmiany w sposobie przygotowania prac dyplomowych, ³atwoœæ dostêpu do materia³ów w wersji elektronicznej, pozwalaj¹ na bardzo szybkie, nie wymagaj¹ce wielkiego zaanga owania, przygotowanie obszernego opracowania na dowolny temat. Prace dyplomowe, równie te bronione w Politechnice Opolskiej, w znacznym zakresie oparte s¹ na tekœcie. Skoro pojawi³y siê narzêdzia umo liwiaj¹ce szybkie przygotowanie tekstu o znacznej objêtoœci, w œlad za tym musz¹ pod¹ aæ Prof. Jerzy Jantos, Prorektor Politechniki Opolskiej narzêdzia do jego analizy. Dzia³ania rêczne nie s¹ ju wystarczaj¹ce. Niezbêdne s¹ narzêdzia o efektywnoœci zbli- onej do tej, któr¹ charakteryzuj¹ siê narzêdzia wykorzystywane przez autorów, a wiêc elektroniczne. System antyplagiatowy jest t¹ propozycj¹ i z jego wdro eniem wi¹ emy nadzieje na zwiêkszenie stopnia samodzielnoœci przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych. Dlaczego, jak Pan Profesor s¹dzi, wartoœæ uczciwoœci ma tak nisk¹ rangê wœród studentów w tych czasach? M³odzi ludzie otwarcie przyznaj¹, e samodzielne pisanie pracy i rzetelne studiowanie nie jest dla nich najwa niejsze? Gdzie le y wina i b³¹d w wychowaniu m³odzie y? Myœlê, e m³odzi ludzie, nie tylko studenci, s¹ bardzo dobrymi obserwatorami, trafnie oceniaj¹ otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ. Skoro kariera spo³eczna, kariera zawodowa tak czêsto jest ca³kowicie oderwana od wiedzy i rzeczywistych umiejêtnoœci, trudno siê dziwiæ, e m³odzi ludzie chc¹ osi¹gn¹æ swoje cele przy jak najmniejszym wysi³ku. Nie s¹dzê aby nale a³o mówiæ o b³êdach i winie w wychowaniu m³odzie y. Konieczna jest g³êboka przebudowa spo³eczna, aby przekonanie o op³acalnoœci postawy uczciwej i rzetelnej by³o powszechne. Co siê zaœ tyczy prac dyplomowych: zbyt czêsto s¹ one ca³kowicie oderwane od kwalifikacji i umiejêtnoœci przydatnych w przysz³ym yciu zawodowym. Ta swoista sztuka dla sztuki nie s³u y autentycznemu zaanga owaniu studentów. Niestety wci¹ brak jest sprzê enia pomiêdzy przemys³em a uczelniami, aby ten niekorzystny stan uleg³ zmianie. S¹dzê, e tylko intensywny rozwój gospodarczy kraju mo e w sposób naturalny doprowadziæ do poprawy tego stanu rzeczy. Jak Uczelnie powinny realizowaæ program wychowawczy? Czy rol¹ Uczelni jest wychowanie, czy nale y przyj¹æ, e stu- denci to doroœli ludzie i nale y im zostawiæ decyzjê co do jakoœci wykszta³cenia jakie odbior¹ - czyli tak e co do tego, czy osi¹gn¹ je uczciwie? Uczelnie powinny przede wszystkim oferowaæ us³ugi edukacyjne na odpowiednim poziomie. Rozwijaæ etos nauki i kult rzetelnej pracy. Jeœli bêd¹ swoj¹ misjê realizowa³y, to adne dodatkowe i spektakularne dzia³ania wychowawcze nie s¹ konieczne. Jednoczeœnie nie mo e byæ na uczelni miejsca dla oszustw czy niegodziwoœci. Rzecz¹ wagi podstawowej jest przejrzysty i restrykcyjny system oceny. Uwa am, e ci¹gle zbyt wielu absolwentów legitymuje siê dobrymi i bardzo dobrymi ocenami na dyplomach ukoñczenia studiów. To bardzo deprecjonuje jakoœæ tych dyplomów i skutkuje brakiem ich wiarygodnoœci! Czy widzi Pan rolê pracodawców w kszta³towaniu postawy uczciwoœci? Czy media maj¹ na to wp³yw? Na postawê spo³eczn¹ wp³yw wywieraj¹ liczne czynniki. Sadzê, e pracodawcy, którzy starannie dobieraj¹ pracowników, wyszukuj¹c kandydatów o najwiêkszej wiedzy i rozleg³ych kompetencjach, wysy³aj¹ czytelne i pozytywne sygna³y w kierunku m³odych ludzi. Zdecydowanie gorzej jest natomiast z mediami. Powszechna pogoñ za sensacj¹, eksponowanie patologii to dzia³anie destrukcyjne! Jaki ma Pan pogl¹d na temat pomys³u zast¹pienia jednej pracy magisterskiej kilkoma opracowaniami? Jak taka zmiana wp³ynê³aby na wykszta³cenie studentów Politechniki? Czy dla wydzia- ³ów technicznych to dobry kierunek? Ta idea nie jest do koñca czytelna. Ju w tej chwili w procesie kszta³cenia, student przygotowuje wiele opracowañ. Pewne systemowe rozwi¹zania wynikaj¹ z faktu zast¹pienia jednolitych studiów magisterskich, studiami stopniowymi. Myœlê, e zdecydowanie wiêksze znaczenie ma forma przygotowania pracy. Dokoñczenie na str. 8 Strona 2

3 AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI Przypadki plagiatowania oraz niebezpieczeñstwa z tym zwi¹zane dostrzegaj¹ media w ca³ej Polsce. Œledzimy dla Pañstwa doniesienia prasowe oraz komentujemy wydarzenia, gdy jesteœmy pewni, e informacja na temat takich wydarzeñ, nag³aœnianie zjawiska oraz propagowanie stosunku w³adz uczelni do problemu mo e siê przyczyniæ do ograniczenia samego procederu plagiatowania prac. Zmêczenie nieuczciwoœci¹ Jesteœmy pewni, e wszelkie inicjatywy zmierzaj¹ce do promowania postawy uczciwoœci wœród studentów maj¹ ogromny wp³yw na jakoœæ kszta³cenia. O stowarzyszeniu Uczciwa uczelnia pisze Dzienik ódzki. Grupa ³ódzkich profesorów og³osi³a zamiar powo³ania stowarzyszenia Uczciwa uczelnia", zapowiadaj¹c walkê z chorobami trawi¹cymi œrodowisko akademickie. Czy maj¹ racjê,[...] czy znajd¹ sojuszników? Studenci kupuj¹ egzaminy, wyk³adowcy bez enady kopiuj¹ ca³e strony z cudzego dorobku, kwitnie handel wspó³autorstwem prac naukowych, w katedrach pokutuj¹ feudalne zale noœci, dochodzi do mobbingu. Studenci przeciw plagiatom Studenci postanowili sami zadbaæ o jakoœæ kszta³cenia. Rozumiej¹, e nieuczciwie zdobyty tytu³ obni a je w istotnym stopniu. Czytamy o tym w opolskiej Gazecie Wyborczej: Studenci z Ko³a Naukowego Pedagogów Wydzia³u Studiów Edukacyjnych UAM rozpoczynaj¹ akcjê antyplagiatow¹ Studiujmy fair". Sk¹d wzi¹³ siê pomys³? Z obserwacji tego, co dzieje siê na uczelniach. Mamy do czynienia wrêcz z powszechnym przyzwoleniem na œci¹ganie z Internetu, zarówno prac zaliczeniowych jak i magisterskich. G³os Szczeciñski Prace œci¹gniête z Internetu bêd¹ dyskwalifikowane, obwieœci³ wyk³adowca studentom. Tych, którzy zer nêli z sieci ca³e teksty, obla³ zimny pot. [...] Internet to kopalnia wiedzy i nie da siê zakazaæ korzystania z niego uczniom. Jednak nale y ich uczyæ, e to jest Ÿród³o wiedzy, a nie gotowców. ZAANGA OWANIE UCZELNI POD LUP Dziennik pisze o tym, e deklaracje uczelni dotycz¹ce postawy wspieraj¹cej walkê z plagiatami to czasem tylko i jedynie deklaracje. Uczelnie nie chc¹ walczyæ ze studenckimi plagiatami Tylko 14 spoœród oko³o 70 warszawskich uczelni weryfikuje prace dyplomowe studentów specjalnym programem antyplagiatowym. Mimo e sprawdzenie jednego tekstu kosztuje zaledwie szeœæ z³. Mo liwoœæ kontroli tego, czy autor pracy napisa³ j¹ samodzielnie, czy przyw³aszczy³ sobie cudze dokonania, istnieje ju od trzech lat. A jednak nie wszystkie uczelnie chc¹ z tego korzystaæ. Na przyk³ad UW w ubieg³ym roku akademickim sprawdzi³ [...] zaledwie 200 prac... UNIWERSYTET ZIELONO- GÓRSKI SPRAWDZA PRA- CE SYSTEMEM PLAGIAT.PL Uniwersytet Zielonogórski energicznie bêdzie zwalczaæ plagiaty wœród studentów. Rektor, profesor Czes³aw Osêkowski, doskonale rozumie problem i zamierza wykorzystaæ system Plagiat.pl, by pomóc promotorom w rozwianiu w¹tpliwoœci dotycz¹cych uczciwoœci studentów. Rektor mówi, e sam wielokrotnie mia³ w¹tpliwoœæ czy praca by³a napisana samodzielnie. Nic dziwnego, studenci nie kopiuj¹ ju znanych dzie³, ale przepisuj¹ od kolegów z ca³ej Polski lub wprost z Internetu. Profesor jest przekonany, e zastosowanie systemu podniesie jakoœæ kszta³cenia i stosunek studentów do w³asnej edukacji. Strona 3 ZAPRZYSIÊ ENIE BIEG EGO Sebastian Kawczyñski - prezes zarz¹du Plagiat.pl zosta³ zaprzysiê ony jako bieg³y w sprawie przeciwko Politechnice Szczeciñskiej. Opinia Prezesa zostanie uwzglêdniona jako dowód. Plagiat.pl bêdzie stanowiæ Ÿród³o wiedzy na temat zapo yczeñ. Moim zadaniem bêdzie przeanalizowanie dokumentów pod k¹tem liczby nieuprawnionych zapo yczeñ oraz potwierdzenie w Ÿród³ach pochodzenia tych zapo yczeñ. Do wykonania tego zadania pos³u ê siê systemem Plagiat.pl, który sprawnie wykona zadanie oraz dostarczy miarodajny dokument w postaci raportu, który pomo e sporz¹dziæ ekspertyzê. - skometowa³ S. Kawczyñski. SZKOLENIE OPERATORÓW SYSTEMU PLAGIAT.PL W WY SZEJ SZKOLE HANDLU I PRAWA IM. R. AZARSKIEGO W³aœnie zakoñczy³o siê szkolenie pracowników w WSHiP. Wrêczono Certyfikaty osobom, które bêd¹ bezpoœrednio wspó³pracowa³y z systemem Plagiat.pl. Staramy siê przekazaæ przysz- ³ym u ytkownikom nie tylko wiedzê na temat mo liwoœci systemu i nauczyæ korzystania z niego. Podstawow¹ kwesti¹ jest wprowadzenie odpowiednich procedur na Uczelni, które umo- liwiaj¹ codzienn¹ wspó³pracê z promotorami i pracownikami naukowymi. - powiedzia³ Sebastian Kawczyñski, prezes zarz¹du Plagiat.pl. Opracowanie: ALP

4 SONDA SERWISU PLAGIAT Czy przyjêta uchwa³a, a tak e propozycje Fundacji Rektorów Polskich na temat zwalczania plagiatów na uczelniach maj¹ wp³yw na rzeczywistoœæ uczelnian¹? Prof. dr hab. Adam Budnikowski, Rektor Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie: Postulaty zawarte w apelu nie s¹ dla naszej Uczelni nowoœci¹. S¹ one zbie ne z kierunkiem dyskusji, która w spo³ecznoœci akademickiej SGH toczy siê od kilku lat. Wiêkszoœæ z postulowanych rozwi¹zañ, maj¹cych na celu podnoszenie jakoœci kszta³cenia, ju wprowadziliœmy, kieruj¹c siê g³osem studentów, organów akredytacyjnych i w³asnymi przemyœleniami. W szczególnoœci regulamin studiów zawiera od ubieg³ego roku zapis o obowi¹zku samodzielnoœci pracy studenta, przewiduj¹cy odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ za ³amanie zasad fair-play. W czasie sesji ka dy egzaminuj¹cy otrzymuje przypomnienie o zasadach przeprowadzania egzaminów, takich jak przygotowanie kilku tematów, zachowanie w sali odstêpów pomiêdzy pisz¹cymi egzamin itp. Dziêki przywróceniu obowi¹zkowych seminariów dyplomowych i ograniczeniu liczby prac pisanych pod opiek¹ jednego pracownika, promotorzy maj¹ wiêcej mo liwoœci wykrycia przypadków niesamodzielnoœci. Studenci sk³adaj¹ prace dyplomowe w wersji drukowanej i elektronicznej, co umo- liwia ich sprawdzenie w systemie antyplagiatowym. Plagiat.pl. Dokoñczenie ze str. 1 w³aœnie obronionymi pracami, które w ca³oœci lub we fragmentach trafiaj¹ na uczelnie w ca³ym kraju. W efekcie znaczna czêœæ prac bronionych co roku w polskich szko³ach wy szych sk³ada siê w jakiejœ czêœci z tych samych od lat fragmentów, kompilowanych na ró ne sposoby. Jak dot¹d nikt nie zbada³ systematycznie skali zjawiska. Jeœli wygl¹da ono podobnie, jak na zachodzie Europy, niesamodzielnych jest oko³o 25 proc. prac dyplomowych (tak mówi¹ statystyki brytyjskie z roku 2005). Nie ma powodu by s¹dziæ, e sytuacja w Polsce jest lepsza, a mo e byæ nawet gorsza, jeœli wzi¹æ pod uwagê znacznie wiêkszy ni u nas nacisk, jaki mentalnoœæ anglosaska k³adzie na potêpienie œci¹gania. Charakterystyka systemu Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania tekstów, wykorzystywanym przez coraz wiêksz¹ liczbê polskich uczelni. Historia systematycznej walki z plagiatowaniem w Polsce zaczê³a siê od pomys³u na ten program. Nasze pismo - ZWALCZAMY PLAGIATY, ma byæ kolejnym, wa nym krokiem na drodze, której pocz¹tkiem by³a p³onna nadzieja twórców programu, e wystarczy zaprezentowaæ go w³adzom wy szych uczelni, by obj¹æ nim wszystkie szko³y wy sze i powstrzymaæ plagê plagiatów. Koñcem tej drogi ma byæ szczelny, ogólnopolski system antyplagiatowy, obejmuj¹cy wszystkie wa ne polskie uczelnie. Plagiat.pl nie tylko stwarza szansê na kontrolê samodzielnoœci prac studentów poprzez eliminowanie tekstów splagiatowanych, lecz tak e umo liwia ochronê prac ju obronionych przed ponownym wykorzystaniem. Jeœli a wszystko na to wskazuje teza o kr¹ eniu tekstów prac dyplomowych jest prawdziwa, Plagiat.pl mo e byæ skutecznym narzêdziem w walce z handlem pracami i pisaniem prac na zamówienie. W ci¹gu 4 lat dzia³alnoœci uda³o nam siê stworzyæ, we wspó³pracy z wykorzystuj¹cymi Plagiat.pl uczelniami, procedury, umo liwiaj¹ce sprawne, skuteczne i zgodne z praktyk¹ funkcjonowania uczelnianej administracji wdro enie systemu. Tylko uzyskanie przez procedurê antyplagiatow¹ statusu czynnoœci administracyjnej, wykonywanej w ramach przygotowywania pracy do obrony, doprowadzi do znacz¹cego zmniejszenia zagro enia plagiatowaniem. Mamy nadziejê, e dziêki pismu ZWALCZAMY PLAGIATY uda nam siê jak najszybciej przekonaæ do tego pogl¹du œrodowisko akademickie w Polsce. Sebastian Kawczyñski AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI Ewa Kafarska, Rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego powiedzia³a w wywiadzie dla dziennikarki Nowoœci, e w prywatnych uczelniach poziom prac magisterskich jest bardzo niski. Nazwa³a tê sytuacjê patologi¹. Chyba nie mo emy siê zgodziæ z pogl¹dem pani Rzecznik. Wspó³pracujemy z wieloma uczelniami prywatnymi i obserwujemy, jaki maj¹ stosunek do jakoœci kszta³cenia, w tym tak e do jakoœci prac magisterskich. Nie mo na powiedzieæ, cytuj¹c pani¹ Rzecznik, e prace tam powstaj¹ce to produkcja na marnym poziomie. W³aœciwie to yczymy wielu uczelniom pañstwowym, by potrafi³y w podobny sposób zadbaæ o jakoœæ prac. Wiadomo, e renoma wielu szkó³ pañstwowych jest niepodwa alna, a prywatne na swoj¹ musz¹ ciê ko pracowaæ. St¹d warto siê pokusiæ o rzeteln¹ ocenê zamiast pos³ugiwaæ siê tak kontrowersyjnym has³em. alp Strona 4

5 SONDA SERWISU PLAGIAT Czy przyjêta uchwa³a, a tak e propozycje Fundacji Rektorów Polskich na temat zwalczania plagiatów na uczelniach maj¹ wp³yw na rzeczywistoœæ uczelnian¹? Prof. dr hab. Teresa Gardocka Rektor WSHiP Im. R. azarskiego Przyjêta przez Fundacjê Rektorów Uchwa³a w sprawie zwalczania niew³aœciwych zachowañ w œrodowisku akademickim by³a od dawna oczekiwan¹ form¹ wyraÿnego sprecyzowania stanowiska dotycz¹cego akademickich patologii. Spo³ecznoœæ akademicka jest specyficznym œrodowiskiem, w którym przyk³ad zachowañ patologicznych, jak wszêdzie, idzie z góry. Dlatego te cenne s¹ dzia³ania, ale tak e oœwiadczenia wyraÿnie potêpiaj¹ce patologiczne zachowania w sferze nauki. Do takich nale y bezwzglêdnie zaliczyæ niew³aœciwy stosunek profesury wobec m³odych pracowników naukowych, niew³aœciwy stosunek pracowników naukowych do studentów, a tak e wszelkie formy przyw³aszczania sobie autorstwa prac naukowych. Profesor powinien byæ dla m³odego pracownika nauki yczliwym mentorem wspieraj¹cym jego prace naukowe i rozwój osobisty. Powinno siê bezwzglêdnie piêtnowaæ wszystkie formy niew³aœciwego wykorzystywania m³odych pracowników we w³asnej pracy naukowej, zastêpowania siê nimi w prowadzeniu w³asnych zajêæ oraz okazywania im nie yczliwoœci. Student jest pe³noprawnym cz³onkiem spo³ecznoœci akademickiej, powinien spotykaæ siê z yczliwoœci¹ zarówno pracowników administracyjnych jak i przede wszystkim pracowników naukowych. yczliwoœæ ta przy tym nie mo e byæ rozumiana jako obni anie poziomu wymagañ wobec studenta w sferze dydaktyki akademickiej. Wydaje siê, e przy braku innych aspektów yczliwoœci, z tym ostatnim spotykamy siê nadmiernie czêsto. SPO ECZEÑSTWO NIEMORALNE Proceder plagiatowania prac sta³ siê ju tak powszechny, e nale y zastanowiæ siê nad przyczynami zjawiska. Na temat uczciwoœci rozmawiamy z Profesor Barbar¹ Fatyg¹ - Kierownikiem Oœrodka Badañ nad M³odzie ¹ w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Redakcja: Z czym mo emy wi¹zaæ proceder plagiatowania i kupowania prac? Czy mo na os¹dzaæ tylko studentów? Prof. Barbara Fatyga: Moim zdaniem sk³ada siê na to wiele czynników, z których warto chyba wymieniæ takie jak: ogólne, spowodowane przemianami w sferze aksjologicznej, rozluÿnienie zasad moralnych, w tym dewaluacjê zasad uczciwoœci i przyzwoitoœci. Tu przyk³ad idzie z góry i nie bêdê tego w¹tku rozwijaæ. Warto mo e natomiast wspomnieæ, i czasopisma naukowe od pewnego czasu pe³ne s¹ doniesieñ o Prof. Barbara Fatyga, ISNS UW plagiatach pope³nianych przez uczonych, w tym tak e nauczycieli akademickich. Taki brak odpornoœci na tego typu patologie wewn¹trz œrodowisk naukowych wydaje mi siê najwa niejszy. Do przyczyn ogólnych mo - na tak e zaliczyæ, upowszechniany niestety przez media, fa³szywy i niebywale szkodliwy pogl¹d, i nauka jest domen¹ rynku, a wiêc skoro jest popyt, to "w porz¹dku" jest równie fakt pojawienia siê poda y (portale internetowe, na których mo na kupiæ wszystko - od konspektu na zajêcia i wypracowania szkolnego do habilitacji). Margines demorali- zacji powiêksza bezkarnoœæ "producentów". Oczywiœcie, znan¹ i wielokrotnie omawian¹ przyczyn¹ zjawiska jest tak e, stosunkowo nowy w polskich warunkach, problem masowoœci kszta³cenia. Uczelnie, zarz¹dzaj¹cy edukacj¹ i ustawodawcy, moim zdaniem, zupe³nie sobie nie potrafi¹ z tym poradziæ ani w p³aszczyÿnie intelektualnej i moralnej (czyli jakoœci kszta³cenia), ani organizacyjnej (kontrola i zwalczanie nieuczciwych praktyk).wa - nym elementem tej diagnozy jest tak e wskazanie na braki kadry naukowej i - w zwi¹zku z tym - ogromne przeci¹ enie prac¹ dydaktyczn¹ znacz¹cej czêœci nauczycieli akademickich. Ci, którzy czytaj¹ wszystko, co im studenci, magistranci i doktoranci przynosz¹ czêsto praktycznie nie maj¹ ju szans na w³asny rozwój i pracê naukow¹. Wiêkszoœæ jednak broni siê przed tym i... "odpuszcza" albo czyta "po ³ebkach", albo przestaje w ogóle czytaæ te prace. Przy okazji: nawet po zastosowaniu bardzo restrykcyjnych metod sprawdzania prac i wyj¹tkowej czujnoœci oraz dobrej woli nauczyciela - w sytuacji opisanego "bezho³owia moralnego" nie ma - moim zdaniem - mo - liwoœci i ca³kowitej pewnoœci jeœli chodzi o wykrycie plagiatu lub niesamodzielnoœci. Skoro Uczelnia i wyk³adowcy nie stanowi¹ autorytetu, nie s¹ przyk³adem, to czy m³odzie posiada szacunek dla uczciwoœci? To pytanie wydaje mi siê dosyæ tendencyjne. Dlaczego to w³aœnie m³odzie mia³aby byæ grup¹ spo³eczn¹, Dokoñczenie na str. 6 Strona 5

6 NASZE KOMENTARZE Czy system Plagiat.pl zapobiega procederowi kupowania prac magisterskich? Oczywiœcie. Je eli ktokowiek zak³ada, e praca kupiona za 300, 500 czy choæby tys. z³ jest w pe³ni oryginalna, wykazuje daleko id¹c¹ naiwnoœæ. Prace te to zazwyczaj zrêczne zlepki materia³ów, artyku³ów, gotowych tekstów z baz danych, które ktoœ, kiedyœ u y³ po raz pierwszy i jeœli praca taka nie bêdzie sprawdzana przez system Plagiat.pl bêdzie u yta wielokrotnie. Zatem zachêcamy uczelnie, by bra³y pod uwagê i ochrona oryginalnych prac i ograniczanie zasobów nielegalnie wykorzystanych przez firmy tekstów zmniejsza siê z ka d¹ prac¹ wprowadzon¹ do legalnej, chronionej bazy prowadzonej przezplagiat.pl. Polemizujemy z Gazet¹ Wyborcz¹ Bydgoszcz z dn i autork¹ - Ann¹ Twardowsk¹ Doskona³y sposób na zarabianie pieniêdzy znaleÿli nauczyciele i pracownicy naukowi. Ju nie tylko pisz¹ studentom prace magisterskie, ale tak e proponuj¹ maturzystom przygotowanie pe³nej prezentacji maturalnej wraz z bibliografi¹, cytatami i brykiem, z którego nale y wykuæ najwa niejsze zagadnienia. Ceny u nauczycieli licealnych bardzo przystêpne 150 z³. Serwis Plagiat.pl bêdzie mia³ coraz wiêcej pracy, jeœli sami nauczyciele wychowuj¹ nieuczciwych uczniów i namawiaj¹ ich do przestêpstwa. W koñcu to nie nauczyciel czy firma pisz¹ca prace na zamówienie pope³nia przestêpstwo, ale osoba, która nie swoj¹ pracê przedstawia komisji z w³asnym podpisem. Pisze o tym: Katarzyna Oleksy, Ekspress Bydgoski z dn Oprac. Alp Dokoñczenie ze str. 5 która wyznacza i stanowi wzorce wspó³ ycia spo³ecznego? Tak stawiany problem - proszê zwróciæ uwagê - poœrednio zdejmuje odpowiedzialnoœæ z tych, którzy (jak mniemam) s¹ w dalszym ci¹gu odpowiedzialni za wychowanie: przekazywanie i wpajanie wartoœci i norm. Dzieci i m³odzie maj¹ niejako "naturaln¹" potrzebê ³adu i têsknotê za sprawiedliwym traktowaniem. Procesy destrukcji takich potrzeb i têsknot zaczynaj¹ siê ju w szkole podstawowej. Badania m³odzie y od wielu lat pokazuj¹, i reaguje ona albo buntem, albo wycofaniem, albo przystosowaniem siê do tych zachowañ i norm, jakie proponuj¹ i pokazuj¹ jej doroœli. Z pewnoœci¹ obserwujemy, e ju dzieci wzrastaj¹ w pewnym relatywizmie moralnym, który budowany jest przez niejednoznaczne zachowanie rodziców i nauczycieli. Czyli studenci nie s¹ specyficzn¹ grup¹ poddan¹ pokusie poprzez rozwój i dostêpnoœæ Internetu? Gdy mówimy o plagiatowaniu, zazwyczaj ³¹czymy to z prac¹ licencjack¹ lub magistersk¹. Student nie przychodzi na Uczelniê jako tabula rasa. Jest ju wyposa ony w ca³y "pakiet" doœwiadczeñ edukacyjnych, Czêstokroæ takich, jakie opisa³am wy ej. Dodajmy, i wielu nauczycieli akademickich uwa- a (ile jest w tym wygody lub czegoœ jeszcze gorszego niech sobie odpowiadaj¹ we w³asnym sumieniu), e ma do czynienia z doros³ymi ludÿmi i uczelnia nie pe³ni ani nie powinna pe³niæ zadañ wychowawczych. To b³¹d i zwyk³a nieprawda. Uczelnia wychowuje - przede wszystkim przez dawanie przyk³adu, jak powiada Pierre Bourdieu dziêki "wzorom przekazywanym przez obcowanie". Pokusy, oczywiœcie, istniej¹, tak jak istniej¹ z³e wzorce. Ale - moim zdaniem - dobry nauczyciel, nie obci¹ any ponad wytrzyma³oœæ dydaktyk¹ jest w stanie doskonale sobie z tym poradziæ. Co zatem jest lub powinno byæ norm¹ w tym zakresie? Ju zasugerowa³am, e w moim przekonaniu nie ma jednej normy - jest raczej normatywny chaos. Mogê tylko powiedzieæ, i we w³asnej pracy dydaktycznej staram siê odwo³ywaæ do tradycyjnych wartoœci etosowych, kszta³ciæ "elitê ducha", a nie "quasi-elity cwaniactwa i kasy. Czy uczelnie robi¹ b³¹d w procesie kszta³cenia, który skutkuje niechêci¹ do samodzielnoœci, zburzeniem etosu studenta i naukowca? Na to pytanie ju czêœciowo odpowiedzia³am. Mo na tylko dodaæ, e to nie jest tylko kwestia wewnêtrznego ycia uczelni, które nie s¹ przecie odizolowane od reszty ycia spo- ³ecznego. Uczelnie rzeczywiœcie dzisiaj same nie potrafi¹ siê pozbieraæ z okreœleniem i praktyczn¹ realizacj¹ wartoœci, na których powinny (specjalnie u y- ³am tu odwo³ania do powinnoœci, a nie do stanu faktycznego czy chêci). Ciekawym doœwiadczeniem z tego punktu widzenia mog³aby byæ analiza profili absolwenta masowo ostatnio produkowanych. Warto siê z dystansu przyjrzeæ na jakich wartoœciach taki profil siê de facto opiera. Rozmawia³a Anna Lewicka Pawlak Strona 6

7 PRACA DOKTORSKA ZA 25 TYS. Z W Lublinie zosta³a obroniona praca doktorska, któr¹ napisa³ na zamówienie profesor z Gorzowa. W³adze uczelni nie mog³y wiedzieæ o przestêpstwie - praca wszak by³a oryginalna. Na szczêœcie sprawa trafi³a do prokuratury. Sprawa w toku. Plagiat.pl: Na jakim etapie jest sprawa doktorantki i profesora? Dariusz Domarecki: W sprawie zapad³ wyrok pierwszej instancji, który zosta³ zaskar ony przez prokuratora i inne strony. Prokurator zaskar y³ orzeczenie z uwagi na zbyt krótki okres orzeczonego zakazu zajmowania stanowiska przez nauczyciela akademickiego 1 rok. Prokurator wnosi³ o 5 lat. Do chwili obecnej nie zakoñczono postêpowania apelacyjnego. Jak zwykle kwalifikowane s¹ takie przestêpstwa? Czy paragraf 272 kk jest charakterystyczny czy zosta³ zastosowany w tej sprawie z jakiœ szczególnych wzglêdów? Jest to najw³aœciwszy sposób zakwalifikowania zachowania polegaj¹cego na pos³u eniu siê przez osobê, która przedk³ada sporz¹dzon¹ przez inn¹ osobê pracê komisji i staje do jej obrony albowiem nawet z powodzeniem zdaj¹c egzamin i broni¹c w ten sposób pracê wprowadza w b³¹d cz³onków komisji egzaminacyjnej co do tego, i jest ona jej autorem i w ten sposób w dyplomie, który stwierdza m.in., i dana osoba przed³o y³a sporz¹dzon¹ przez siebie pracê, wy³udza poœwiadczenie nieprawdy w tym jak e istotnym zakresie. Sprawa dotyczy³a napisania pracy doktorskiej dla innej osoby i otrzymanie za tak¹ dzia³alnoœæ wynagrodzenia. Czy pisanie prac naukowych na zamówienie jest przestêpstwem w œwietle polskiego prawa? Jaki kodeks i jakie artyku³y to reguluj¹? W przypadku udowodnienia osobie, która piszê pracê na za- Dariusz Domarecki, rzecznik prasowy prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim mówienie innej osoby (np. w drodze wyjaœnieñ z³o onych przez zamawiaj¹cego), i mia³a ona œwiadomoœæ tego, i praca ta zostanie przez zleceniodawcê przed³o ona i obroniona, prawdziwy autor pracy mo e odpowiadaæ za pomocnictwo do wy³udzenia poœwiadczenia nieprawdy czyli do czynu z art. 272 kk i grozi mu za to taka sama kara jak sprawcy, czyli do 3 lat pozbawienia wolnoœci. W jaki sposób i na jakich zasadach prawnych funkcjonuj¹ firmy, które pisz¹ prace na zamówienie. W Internecie jest mnóstwo takich ofert. Jak wskaza³em ju wy ej ka da sprawa ma charakter indywidualny i w ka dym przypadku trzeba udowodniæ konkretnej osobie, która pracê napisa³a, i mia³a œwiadomoœæ okolicznoœci zwi¹zanych z przeznaczeniem pracy. Nie ma tu odpowiedzialnoœci karnej podmiotowej. Oczywiœcie firma prowadz¹ca tego rodzaju dzia³alnoœæ w przypadku udowodnienia, i jej pracownicy dopuszczaj¹ siê tego rodzaju zachowañ mo e byæ w drodze np. postêpowania administracyjnego pozbawiona koncesji do prowadzenia tego rodzaju dzia³alnoœci jako sprzecznej z prawem. Czy prawo karne ma zastosowanie w sytuacjach, które dotycz¹ wewnêtrznych regulacji uczelni? Tutaj jak dobrze zrozumia³em chodzi o sposób pozbawiania tytu³u osobê, która z³o y³a i obroni³a pracê sporz¹dzon¹ przez inn¹ osobê. W tym zakresie prawo karne nie ma zastosowania. Jednak e w myœl art i 2 kpk prokurator zawiadamia bezpoœrednich prze³o onych o ukoñczeniu postêpowania karnego prowadzonego przeciwko m.in. osobom zatrudnionym w instytucjach pañstwowych, samorz¹dowych i spo³ecznych, a tak e uczniom i s³uchaczom szkó³. Poniewa decyzja o wydaniu dyplomu jest decyzj¹ administracyjn¹, pozbawienia osoby tego dyplomu winno odbyæ siê w trybie okreœlonym w przepisach kodeksu postêpowania administracyjnego oraz ustawy o szkolnictwie wy szym. W tej omawianej sprawie, odpis aktu oskar enia czyli decyzji koñcz¹cej postêpowanie przygotowawcze, prokurator przes³a³ Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Nauczycieli Akademickich przy Uczelni w Lublinie. Czyli Rzecznik Komisji Dyscyplinarnej ma prawo wnioskowaæ o pozbawienie tytu³u bez wyroku s¹dowego? Czy prawomocny wyrok zak³ada utratê tytu³u przez Pani¹ "doktor"? W takiej sytuacji jak wskazywa³em wy ej nale y stosowaæ przepisy postêpowania administracyjnego. Wyrok tego nie dotyczy³ gdy nie ma takiej kary dodatkowej jak pozbawienie tytu³u. Niew¹tpliwie osoba winna ostaæ pozbawiona tytu³u w drodze postêpowania administracyjnego. Rozmawia³a Anna Lewicka Pawlak Strona 7

8 PLAGIAT NA KONFERENCJI EDUCA ONLINE 2006 Jakkolwiek plagiatowanie nie jest kwesti¹ pierwszoplanow¹ z punktu widzenia osób zajmuj¹cych siê e-learningiem, na œwiecie zauwa a siê ten problem. Dowodz¹ tego nasze doœwiadczenia z ubieg³orocznej konferencji EDUCA ONLINE Konferencja organizowana co roku w Berlinie jest najwiêksz¹ europejsk¹ imprez¹ tego typu. Ostatnia, 12. edycja dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych z e- learningiem. Kilkaset firm z ca- ³ego œwiata prezentowa³o rozwi¹zania internetowe, wspieraj¹ce nauczanie na odleg³oœæ. Jeœli chodzi o trendy rozwojowe e-learningu w najbardziej generalnym ujêciu, wyraÿnie zauwa alna jest tendencja do tworzenia oprogramowania umo- liwiaj¹cego wymianê wiedzy (wspólne rozwi¹zywanie zadañ postawionych przez wyk³adowców, wzajemne komentowanie tekstów, dyskusje nad nimi). Jest to ten segment e-edukacji, który bardzo dobrze nadaje siê do stosowania tak e w tradycyjnym modelu kszta³cenia. Nas jednak najbardziej interesowa³y kwestie "antyplagiatowe" (czyli zwi¹zane z ochron¹ dorobku intelektualnego powstaj¹cego w systemie edukacyjnym i kontrol¹ samodzielnoœci prac studenckich). Z rozmów, jakie przeprowadziliœmy z osobami odwiedzaj¹cymi nasze stoisko wynika, e œwiadomoœæ problemu jest bardzo wysoka, zw³aszcza w krajach tzw. "starej Europy". W angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpañskim Internecie problem "prac na zamówienie" i serwisów typu œci¹ga.pl jest jeszcze bardziej powszechny, ni na stronach polskojêzycznych. Wyk³adowcy uczelni zachodnioeuropejskich zdaj¹ sobie sprawê, e wobec ogromu mo liwoœci pope³nienia nadu yæ, przy obecnych wymaganiach stawianych studentom, system edukacyjny jest w³aœciwie bezradny - nie ma œrodków umo liwiaj¹cych ich skuteczne egzekwowanie. Z tego wzglêdu systemy antyplagiatowe ciesz¹ siê na zachodzie du ym zainteresowaniem. Œwiadczy o tym zarówno du a liczba kontaktów nawi¹zanych przez nas, ale te niema³a liczba wyk³adów nt. rozwi¹zañ antyplagiatowych. Wydaje siê oczywiste, e w najbli szym czasie mo na siê spodziewaæ dynamicznego rozwoju rynku tego typu oprogramowania. Jak dot¹d, m. in. za spraw¹ naszych dzia³añ, systemy antyplagiatowe s¹ jednym z niewielu obszarów, w których Polska nie tylko nie oddaje pola innym krajom UE, ale wrêcz przoduje. Jeœli jednak œrodowisko akademickie nie zmieni - wci¹, mimo zwiêkszaj¹cej siê œwiadomoœci problemu, doœæ obojêtnego - nastawienia do zjawiska "plagiatowania", ta sytuacja z pewnoœci¹ bardzo szybko ulegnie zmianie na gorsze. Sebastian Kawczyñski Dokoñczenie ze str. 2 W uczelniach technicznych prace opisowe powinny byæ marginalizowane i zast¹pione pracami projektowymi, obliczeniowymi, badawczymi. Do tej pory sprawy zdefiniowane jako plagiatowanie prac by³y orzekane przez S¹dy z oskar enia uczelni. Aktualnie uczelnie samodzielnie opiniuj¹ takie przypadki i przeprowadzaj¹ analizê pracy. Jaki mo e byæ efekt przeniesienia dzia³añ z prokuratury na uczelnie? Jak Pan rozwi¹za³by tak¹ sprawê? W przypadku prac dyplomowych czy doktorskich najwa - niejsza jest ocena merytoryczna, która musi zawieraæ opiniê na temat samodzielnoœci pracy. W tym kontekœcie s¹dy nie s¹ w stanie wydaæ w³aœciwych rozstrzygniêæ bez wsparcia ze strony œrodowiska akademickiego. Bior¹c to pod uwagê, uwa am e przeniesienie dzia³añ zwi¹zanych z ocen¹ samodzielnoœci pracy z s¹du do uczelni jest trafne. Dla uczelni oznacza to jednak znaczne zwiêkszenie odpowiedzialnoœci i wymaga opracowania stosownych procedur. Rozmawia³a Anna Lewicka Pawlak AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI Czy likwidacja pracy magisterskiej ograniczy proceder plagiatowania? Powodem likwidacji prac magisterskich i propozycja zast¹pienia ich egzaminem zwi¹zana jest z problemem plagiatowania i kupowania prac. Ustawodawca zauwa y³, e problem ten narasta. Potwierdzaj¹ to sami rektorzy szkó³ wy szych. Jednak wydaje siê, e ustawodawca zamiast rozwi¹zaæ problem, stara siê go sprytnie omin¹æ. Oczywiste jest, e poza prac¹ dyplomow¹, studenci pisz¹ wiele innych prac podczas ca³ego toku studiów. Nie da siê tego unikn¹æ niezale nie od tego, jaki wydzia³ mamy na myœli. Krótkie prace s¹znacznie ³atwiejsze do splagiatowania ni d³ugie, wielostronicowe. Dlatego nale y myœleæ o systemowym rozwi¹zaniu sprawy polegaj¹cym tak e na promocji uczciwoœci, programach wychowawczych i powrocie do szacunku dla etosu studenta. alp Strona 8

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo