DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?"

Transkrypt

1 Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹, na ktorej koncentrujemy siê w szczególny sposób, jest uczciwoœæ w polskim yciu naukowym i akademickim. SPIS TREŒCI Dlaczego zwalczamy Plagiaty? - Sebastian Kawczyñski 1 Podnosiæ jakoœæ dyplomu - wywiad z Prorektorem Politechniki Opolskiej, prof. Jerzym Jantosem 2 ZWALCZAMY PLAGIATY powsta³o dlatego, e wiedza o jednym z powa niejszych problemów polskiej - i nie tylko polskiej - edukacji, jest dalece niewystarczaj¹ca. Nie tylko zwykli obywatele, lecz tak e cz³onkowie spo³ecznoœci akademickiej, zdaj¹ sobie z niego sprawê w niewielkim stopniu. Nasze pismo ma to zmieniæ. Bêdziemy siê staraæ docieraæ zarówno do przedstawicieli w³adz uczelni, wyk³adowców i nauczycieli, urzêdników zarz¹dzaj¹cych systemem szkolnym, jak i studentów, a tak e dziennikarzy osób inicjuj¹cych ogóln¹ debatê. Jesteœmy pewni, e poprawa patologicznej sytuacji le y w interesie publicznym, a spraw¹ kluczow¹ jest zmiana mentalnoœci spo³ecznej. Czym jest plagiatowanie - skala zjawiska Przez plagiatowanie (ang. plagiarism) rozumiemy nie tylko przypisywanie sobie autorstwa twórczoœci innej osoby lecz tak e szereg innych zjawisk zwi¹zanych z nieuczciwym wykorzystywaniem cudzego dorobku. W zwi¹zku z szybkim postêpem informatyzacji i rozwojem Internetu dzisiejszy system szkolnictwa wy szego sta³ siê w pewien sposób niewydolny. Czêœæ wymagañ, jakie stawiane s¹ studentom, jest niemo liwa do wyegzekwowania. Nale y do nich jeden z podstawowych dr Sebastian Kawczyñski prezes zarz¹du, Plagiat.pl sp. z o.o wymogów zdobycia wy szego wykszta³cenia samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej. W sytuacji, gdy w Internecie kr¹ y masa tekstów, bêd¹cych czêsto przedmiotami prac licencjackich i magisterskich, gdy bez trudu mo na je kupiæ w serwisach aukcyjnych, zamówiæ za kilkaset z³otych w jednej z setek firm reklamuj¹cych siê w sieci lub odnaleÿæ w jednej z wielu p³atnych baz, zdobycie tekstu pracy jest wyj¹tkowo ³atwe. Ponadto unikniêcie koniecznoœci napisania jej samemu wydaje siê niezwykle ma³o ryzykowne. Nawet wnikliwi promotorzy mog¹ zostaæ oszukani nie bêd¹c w stanie wykryæ zapo yczeñ z tekstów, których nigdy nie czytali, a których autorami s¹ inni studenci, a wiêc nie ró ni¹ siê one poziomem od tego, co mogli napisaæ ich podopieczni. Wiele wskazuje na to, e ta nieformalna baza tekstów jest co roku zasilana kolejnymi, dokoñczenie na str. 4 Aktualnoœci i komentarze 3 Sonda serwisu Plagiat.pl Prof.Adam Budnikowski, Rektor SGH 4 Spo³eczeñstwo niemoralne - rozmowa z prof. Barbar¹ Fatyg¹, Kierownikiem Oœrodka Badañ nad M³odzie ¹ ISNS UW 5 Sonda serwisu Plagiat.pl Prof. Teresa Gardocka, Rektor WSHiP 5 Aktualnoœci i komentarze 6 Praca doktorska za 25 tys. z³ - wywiad z Dariuszem Domareckim, rzecznikiem prasowym prokuratury gorzowskiej 6 Konferencja Educa Online 8 Aktualnoœci i komentarze 8 Wydawca: Plagiat.pl sp. z o.o. ul Barska Warszawa tel. (22) Redakcja: Anna Lewicka-Pawlak (red. prowadz¹ca) Sebastian Kawczyñski Strona 1

2 PODNOSIÆ JAKOŒÆ DYPLOMU Politechnika Opolska do³¹czy³a do grona uczelni aktywnie zwalczaj¹cych plagiaty wœród studentów. Na temat uczciwoœci m³odzie y mówi Prorektor ds. nauczania, prof. Jerzy Jantos Redakcja: Zdecydowa³ siê Pan Profesor na wdro enie systemu antyplagiatowego na Uczelni. Jakie powody sk³oni³y Pana do tego i jaki cel przyœwieca³? Prof. Jerzy Jantos: Zmiany w sposobie przygotowania prac dyplomowych, ³atwoœæ dostêpu do materia³ów w wersji elektronicznej, pozwalaj¹ na bardzo szybkie, nie wymagaj¹ce wielkiego zaanga owania, przygotowanie obszernego opracowania na dowolny temat. Prace dyplomowe, równie te bronione w Politechnice Opolskiej, w znacznym zakresie oparte s¹ na tekœcie. Skoro pojawi³y siê narzêdzia umo liwiaj¹ce szybkie przygotowanie tekstu o znacznej objêtoœci, w œlad za tym musz¹ pod¹ aæ Prof. Jerzy Jantos, Prorektor Politechniki Opolskiej narzêdzia do jego analizy. Dzia³ania rêczne nie s¹ ju wystarczaj¹ce. Niezbêdne s¹ narzêdzia o efektywnoœci zbli- onej do tej, któr¹ charakteryzuj¹ siê narzêdzia wykorzystywane przez autorów, a wiêc elektroniczne. System antyplagiatowy jest t¹ propozycj¹ i z jego wdro eniem wi¹ emy nadzieje na zwiêkszenie stopnia samodzielnoœci przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych. Dlaczego, jak Pan Profesor s¹dzi, wartoœæ uczciwoœci ma tak nisk¹ rangê wœród studentów w tych czasach? M³odzi ludzie otwarcie przyznaj¹, e samodzielne pisanie pracy i rzetelne studiowanie nie jest dla nich najwa niejsze? Gdzie le y wina i b³¹d w wychowaniu m³odzie y? Myœlê, e m³odzi ludzie, nie tylko studenci, s¹ bardzo dobrymi obserwatorami, trafnie oceniaj¹ otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ. Skoro kariera spo³eczna, kariera zawodowa tak czêsto jest ca³kowicie oderwana od wiedzy i rzeczywistych umiejêtnoœci, trudno siê dziwiæ, e m³odzi ludzie chc¹ osi¹gn¹æ swoje cele przy jak najmniejszym wysi³ku. Nie s¹dzê aby nale a³o mówiæ o b³êdach i winie w wychowaniu m³odzie y. Konieczna jest g³êboka przebudowa spo³eczna, aby przekonanie o op³acalnoœci postawy uczciwej i rzetelnej by³o powszechne. Co siê zaœ tyczy prac dyplomowych: zbyt czêsto s¹ one ca³kowicie oderwane od kwalifikacji i umiejêtnoœci przydatnych w przysz³ym yciu zawodowym. Ta swoista sztuka dla sztuki nie s³u y autentycznemu zaanga owaniu studentów. Niestety wci¹ brak jest sprzê enia pomiêdzy przemys³em a uczelniami, aby ten niekorzystny stan uleg³ zmianie. S¹dzê, e tylko intensywny rozwój gospodarczy kraju mo e w sposób naturalny doprowadziæ do poprawy tego stanu rzeczy. Jak Uczelnie powinny realizowaæ program wychowawczy? Czy rol¹ Uczelni jest wychowanie, czy nale y przyj¹æ, e stu- denci to doroœli ludzie i nale y im zostawiæ decyzjê co do jakoœci wykszta³cenia jakie odbior¹ - czyli tak e co do tego, czy osi¹gn¹ je uczciwie? Uczelnie powinny przede wszystkim oferowaæ us³ugi edukacyjne na odpowiednim poziomie. Rozwijaæ etos nauki i kult rzetelnej pracy. Jeœli bêd¹ swoj¹ misjê realizowa³y, to adne dodatkowe i spektakularne dzia³ania wychowawcze nie s¹ konieczne. Jednoczeœnie nie mo e byæ na uczelni miejsca dla oszustw czy niegodziwoœci. Rzecz¹ wagi podstawowej jest przejrzysty i restrykcyjny system oceny. Uwa am, e ci¹gle zbyt wielu absolwentów legitymuje siê dobrymi i bardzo dobrymi ocenami na dyplomach ukoñczenia studiów. To bardzo deprecjonuje jakoœæ tych dyplomów i skutkuje brakiem ich wiarygodnoœci! Czy widzi Pan rolê pracodawców w kszta³towaniu postawy uczciwoœci? Czy media maj¹ na to wp³yw? Na postawê spo³eczn¹ wp³yw wywieraj¹ liczne czynniki. Sadzê, e pracodawcy, którzy starannie dobieraj¹ pracowników, wyszukuj¹c kandydatów o najwiêkszej wiedzy i rozleg³ych kompetencjach, wysy³aj¹ czytelne i pozytywne sygna³y w kierunku m³odych ludzi. Zdecydowanie gorzej jest natomiast z mediami. Powszechna pogoñ za sensacj¹, eksponowanie patologii to dzia³anie destrukcyjne! Jaki ma Pan pogl¹d na temat pomys³u zast¹pienia jednej pracy magisterskiej kilkoma opracowaniami? Jak taka zmiana wp³ynê³aby na wykszta³cenie studentów Politechniki? Czy dla wydzia- ³ów technicznych to dobry kierunek? Ta idea nie jest do koñca czytelna. Ju w tej chwili w procesie kszta³cenia, student przygotowuje wiele opracowañ. Pewne systemowe rozwi¹zania wynikaj¹ z faktu zast¹pienia jednolitych studiów magisterskich, studiami stopniowymi. Myœlê, e zdecydowanie wiêksze znaczenie ma forma przygotowania pracy. Dokoñczenie na str. 8 Strona 2

3 AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI Przypadki plagiatowania oraz niebezpieczeñstwa z tym zwi¹zane dostrzegaj¹ media w ca³ej Polsce. Œledzimy dla Pañstwa doniesienia prasowe oraz komentujemy wydarzenia, gdy jesteœmy pewni, e informacja na temat takich wydarzeñ, nag³aœnianie zjawiska oraz propagowanie stosunku w³adz uczelni do problemu mo e siê przyczyniæ do ograniczenia samego procederu plagiatowania prac. Zmêczenie nieuczciwoœci¹ Jesteœmy pewni, e wszelkie inicjatywy zmierzaj¹ce do promowania postawy uczciwoœci wœród studentów maj¹ ogromny wp³yw na jakoœæ kszta³cenia. O stowarzyszeniu Uczciwa uczelnia pisze Dzienik ódzki. Grupa ³ódzkich profesorów og³osi³a zamiar powo³ania stowarzyszenia Uczciwa uczelnia", zapowiadaj¹c walkê z chorobami trawi¹cymi œrodowisko akademickie. Czy maj¹ racjê,[...] czy znajd¹ sojuszników? Studenci kupuj¹ egzaminy, wyk³adowcy bez enady kopiuj¹ ca³e strony z cudzego dorobku, kwitnie handel wspó³autorstwem prac naukowych, w katedrach pokutuj¹ feudalne zale noœci, dochodzi do mobbingu. Studenci przeciw plagiatom Studenci postanowili sami zadbaæ o jakoœæ kszta³cenia. Rozumiej¹, e nieuczciwie zdobyty tytu³ obni a je w istotnym stopniu. Czytamy o tym w opolskiej Gazecie Wyborczej: Studenci z Ko³a Naukowego Pedagogów Wydzia³u Studiów Edukacyjnych UAM rozpoczynaj¹ akcjê antyplagiatow¹ Studiujmy fair". Sk¹d wzi¹³ siê pomys³? Z obserwacji tego, co dzieje siê na uczelniach. Mamy do czynienia wrêcz z powszechnym przyzwoleniem na œci¹ganie z Internetu, zarówno prac zaliczeniowych jak i magisterskich. G³os Szczeciñski Prace œci¹gniête z Internetu bêd¹ dyskwalifikowane, obwieœci³ wyk³adowca studentom. Tych, którzy zer nêli z sieci ca³e teksty, obla³ zimny pot. [...] Internet to kopalnia wiedzy i nie da siê zakazaæ korzystania z niego uczniom. Jednak nale y ich uczyæ, e to jest Ÿród³o wiedzy, a nie gotowców. ZAANGA OWANIE UCZELNI POD LUP Dziennik pisze o tym, e deklaracje uczelni dotycz¹ce postawy wspieraj¹cej walkê z plagiatami to czasem tylko i jedynie deklaracje. Uczelnie nie chc¹ walczyæ ze studenckimi plagiatami Tylko 14 spoœród oko³o 70 warszawskich uczelni weryfikuje prace dyplomowe studentów specjalnym programem antyplagiatowym. Mimo e sprawdzenie jednego tekstu kosztuje zaledwie szeœæ z³. Mo liwoœæ kontroli tego, czy autor pracy napisa³ j¹ samodzielnie, czy przyw³aszczy³ sobie cudze dokonania, istnieje ju od trzech lat. A jednak nie wszystkie uczelnie chc¹ z tego korzystaæ. Na przyk³ad UW w ubieg³ym roku akademickim sprawdzi³ [...] zaledwie 200 prac... UNIWERSYTET ZIELONO- GÓRSKI SPRAWDZA PRA- CE SYSTEMEM PLAGIAT.PL Uniwersytet Zielonogórski energicznie bêdzie zwalczaæ plagiaty wœród studentów. Rektor, profesor Czes³aw Osêkowski, doskonale rozumie problem i zamierza wykorzystaæ system Plagiat.pl, by pomóc promotorom w rozwianiu w¹tpliwoœci dotycz¹cych uczciwoœci studentów. Rektor mówi, e sam wielokrotnie mia³ w¹tpliwoœæ czy praca by³a napisana samodzielnie. Nic dziwnego, studenci nie kopiuj¹ ju znanych dzie³, ale przepisuj¹ od kolegów z ca³ej Polski lub wprost z Internetu. Profesor jest przekonany, e zastosowanie systemu podniesie jakoœæ kszta³cenia i stosunek studentów do w³asnej edukacji. Strona 3 ZAPRZYSIÊ ENIE BIEG EGO Sebastian Kawczyñski - prezes zarz¹du Plagiat.pl zosta³ zaprzysiê ony jako bieg³y w sprawie przeciwko Politechnice Szczeciñskiej. Opinia Prezesa zostanie uwzglêdniona jako dowód. Plagiat.pl bêdzie stanowiæ Ÿród³o wiedzy na temat zapo yczeñ. Moim zadaniem bêdzie przeanalizowanie dokumentów pod k¹tem liczby nieuprawnionych zapo yczeñ oraz potwierdzenie w Ÿród³ach pochodzenia tych zapo yczeñ. Do wykonania tego zadania pos³u ê siê systemem Plagiat.pl, który sprawnie wykona zadanie oraz dostarczy miarodajny dokument w postaci raportu, który pomo e sporz¹dziæ ekspertyzê. - skometowa³ S. Kawczyñski. SZKOLENIE OPERATORÓW SYSTEMU PLAGIAT.PL W WY SZEJ SZKOLE HANDLU I PRAWA IM. R. AZARSKIEGO W³aœnie zakoñczy³o siê szkolenie pracowników w WSHiP. Wrêczono Certyfikaty osobom, które bêd¹ bezpoœrednio wspó³pracowa³y z systemem Plagiat.pl. Staramy siê przekazaæ przysz- ³ym u ytkownikom nie tylko wiedzê na temat mo liwoœci systemu i nauczyæ korzystania z niego. Podstawow¹ kwesti¹ jest wprowadzenie odpowiednich procedur na Uczelni, które umo- liwiaj¹ codzienn¹ wspó³pracê z promotorami i pracownikami naukowymi. - powiedzia³ Sebastian Kawczyñski, prezes zarz¹du Plagiat.pl. Opracowanie: ALP

4 SONDA SERWISU PLAGIAT Czy przyjêta uchwa³a, a tak e propozycje Fundacji Rektorów Polskich na temat zwalczania plagiatów na uczelniach maj¹ wp³yw na rzeczywistoœæ uczelnian¹? Prof. dr hab. Adam Budnikowski, Rektor Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie: Postulaty zawarte w apelu nie s¹ dla naszej Uczelni nowoœci¹. S¹ one zbie ne z kierunkiem dyskusji, która w spo³ecznoœci akademickiej SGH toczy siê od kilku lat. Wiêkszoœæ z postulowanych rozwi¹zañ, maj¹cych na celu podnoszenie jakoœci kszta³cenia, ju wprowadziliœmy, kieruj¹c siê g³osem studentów, organów akredytacyjnych i w³asnymi przemyœleniami. W szczególnoœci regulamin studiów zawiera od ubieg³ego roku zapis o obowi¹zku samodzielnoœci pracy studenta, przewiduj¹cy odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ za ³amanie zasad fair-play. W czasie sesji ka dy egzaminuj¹cy otrzymuje przypomnienie o zasadach przeprowadzania egzaminów, takich jak przygotowanie kilku tematów, zachowanie w sali odstêpów pomiêdzy pisz¹cymi egzamin itp. Dziêki przywróceniu obowi¹zkowych seminariów dyplomowych i ograniczeniu liczby prac pisanych pod opiek¹ jednego pracownika, promotorzy maj¹ wiêcej mo liwoœci wykrycia przypadków niesamodzielnoœci. Studenci sk³adaj¹ prace dyplomowe w wersji drukowanej i elektronicznej, co umo- liwia ich sprawdzenie w systemie antyplagiatowym. Plagiat.pl. Dokoñczenie ze str. 1 w³aœnie obronionymi pracami, które w ca³oœci lub we fragmentach trafiaj¹ na uczelnie w ca³ym kraju. W efekcie znaczna czêœæ prac bronionych co roku w polskich szko³ach wy szych sk³ada siê w jakiejœ czêœci z tych samych od lat fragmentów, kompilowanych na ró ne sposoby. Jak dot¹d nikt nie zbada³ systematycznie skali zjawiska. Jeœli wygl¹da ono podobnie, jak na zachodzie Europy, niesamodzielnych jest oko³o 25 proc. prac dyplomowych (tak mówi¹ statystyki brytyjskie z roku 2005). Nie ma powodu by s¹dziæ, e sytuacja w Polsce jest lepsza, a mo e byæ nawet gorsza, jeœli wzi¹æ pod uwagê znacznie wiêkszy ni u nas nacisk, jaki mentalnoœæ anglosaska k³adzie na potêpienie œci¹gania. Charakterystyka systemu Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania tekstów, wykorzystywanym przez coraz wiêksz¹ liczbê polskich uczelni. Historia systematycznej walki z plagiatowaniem w Polsce zaczê³a siê od pomys³u na ten program. Nasze pismo - ZWALCZAMY PLAGIATY, ma byæ kolejnym, wa nym krokiem na drodze, której pocz¹tkiem by³a p³onna nadzieja twórców programu, e wystarczy zaprezentowaæ go w³adzom wy szych uczelni, by obj¹æ nim wszystkie szko³y wy sze i powstrzymaæ plagê plagiatów. Koñcem tej drogi ma byæ szczelny, ogólnopolski system antyplagiatowy, obejmuj¹cy wszystkie wa ne polskie uczelnie. Plagiat.pl nie tylko stwarza szansê na kontrolê samodzielnoœci prac studentów poprzez eliminowanie tekstów splagiatowanych, lecz tak e umo liwia ochronê prac ju obronionych przed ponownym wykorzystaniem. Jeœli a wszystko na to wskazuje teza o kr¹ eniu tekstów prac dyplomowych jest prawdziwa, Plagiat.pl mo e byæ skutecznym narzêdziem w walce z handlem pracami i pisaniem prac na zamówienie. W ci¹gu 4 lat dzia³alnoœci uda³o nam siê stworzyæ, we wspó³pracy z wykorzystuj¹cymi Plagiat.pl uczelniami, procedury, umo liwiaj¹ce sprawne, skuteczne i zgodne z praktyk¹ funkcjonowania uczelnianej administracji wdro enie systemu. Tylko uzyskanie przez procedurê antyplagiatow¹ statusu czynnoœci administracyjnej, wykonywanej w ramach przygotowywania pracy do obrony, doprowadzi do znacz¹cego zmniejszenia zagro enia plagiatowaniem. Mamy nadziejê, e dziêki pismu ZWALCZAMY PLAGIATY uda nam siê jak najszybciej przekonaæ do tego pogl¹du œrodowisko akademickie w Polsce. Sebastian Kawczyñski AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI Ewa Kafarska, Rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego powiedzia³a w wywiadzie dla dziennikarki Nowoœci, e w prywatnych uczelniach poziom prac magisterskich jest bardzo niski. Nazwa³a tê sytuacjê patologi¹. Chyba nie mo emy siê zgodziæ z pogl¹dem pani Rzecznik. Wspó³pracujemy z wieloma uczelniami prywatnymi i obserwujemy, jaki maj¹ stosunek do jakoœci kszta³cenia, w tym tak e do jakoœci prac magisterskich. Nie mo na powiedzieæ, cytuj¹c pani¹ Rzecznik, e prace tam powstaj¹ce to produkcja na marnym poziomie. W³aœciwie to yczymy wielu uczelniom pañstwowym, by potrafi³y w podobny sposób zadbaæ o jakoœæ prac. Wiadomo, e renoma wielu szkó³ pañstwowych jest niepodwa alna, a prywatne na swoj¹ musz¹ ciê ko pracowaæ. St¹d warto siê pokusiæ o rzeteln¹ ocenê zamiast pos³ugiwaæ siê tak kontrowersyjnym has³em. alp Strona 4

5 SONDA SERWISU PLAGIAT Czy przyjêta uchwa³a, a tak e propozycje Fundacji Rektorów Polskich na temat zwalczania plagiatów na uczelniach maj¹ wp³yw na rzeczywistoœæ uczelnian¹? Prof. dr hab. Teresa Gardocka Rektor WSHiP Im. R. azarskiego Przyjêta przez Fundacjê Rektorów Uchwa³a w sprawie zwalczania niew³aœciwych zachowañ w œrodowisku akademickim by³a od dawna oczekiwan¹ form¹ wyraÿnego sprecyzowania stanowiska dotycz¹cego akademickich patologii. Spo³ecznoœæ akademicka jest specyficznym œrodowiskiem, w którym przyk³ad zachowañ patologicznych, jak wszêdzie, idzie z góry. Dlatego te cenne s¹ dzia³ania, ale tak e oœwiadczenia wyraÿnie potêpiaj¹ce patologiczne zachowania w sferze nauki. Do takich nale y bezwzglêdnie zaliczyæ niew³aœciwy stosunek profesury wobec m³odych pracowników naukowych, niew³aœciwy stosunek pracowników naukowych do studentów, a tak e wszelkie formy przyw³aszczania sobie autorstwa prac naukowych. Profesor powinien byæ dla m³odego pracownika nauki yczliwym mentorem wspieraj¹cym jego prace naukowe i rozwój osobisty. Powinno siê bezwzglêdnie piêtnowaæ wszystkie formy niew³aœciwego wykorzystywania m³odych pracowników we w³asnej pracy naukowej, zastêpowania siê nimi w prowadzeniu w³asnych zajêæ oraz okazywania im nie yczliwoœci. Student jest pe³noprawnym cz³onkiem spo³ecznoœci akademickiej, powinien spotykaæ siê z yczliwoœci¹ zarówno pracowników administracyjnych jak i przede wszystkim pracowników naukowych. yczliwoœæ ta przy tym nie mo e byæ rozumiana jako obni anie poziomu wymagañ wobec studenta w sferze dydaktyki akademickiej. Wydaje siê, e przy braku innych aspektów yczliwoœci, z tym ostatnim spotykamy siê nadmiernie czêsto. SPO ECZEÑSTWO NIEMORALNE Proceder plagiatowania prac sta³ siê ju tak powszechny, e nale y zastanowiæ siê nad przyczynami zjawiska. Na temat uczciwoœci rozmawiamy z Profesor Barbar¹ Fatyg¹ - Kierownikiem Oœrodka Badañ nad M³odzie ¹ w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Redakcja: Z czym mo emy wi¹zaæ proceder plagiatowania i kupowania prac? Czy mo na os¹dzaæ tylko studentów? Prof. Barbara Fatyga: Moim zdaniem sk³ada siê na to wiele czynników, z których warto chyba wymieniæ takie jak: ogólne, spowodowane przemianami w sferze aksjologicznej, rozluÿnienie zasad moralnych, w tym dewaluacjê zasad uczciwoœci i przyzwoitoœci. Tu przyk³ad idzie z góry i nie bêdê tego w¹tku rozwijaæ. Warto mo e natomiast wspomnieæ, i czasopisma naukowe od pewnego czasu pe³ne s¹ doniesieñ o Prof. Barbara Fatyga, ISNS UW plagiatach pope³nianych przez uczonych, w tym tak e nauczycieli akademickich. Taki brak odpornoœci na tego typu patologie wewn¹trz œrodowisk naukowych wydaje mi siê najwa niejszy. Do przyczyn ogólnych mo - na tak e zaliczyæ, upowszechniany niestety przez media, fa³szywy i niebywale szkodliwy pogl¹d, i nauka jest domen¹ rynku, a wiêc skoro jest popyt, to "w porz¹dku" jest równie fakt pojawienia siê poda y (portale internetowe, na których mo na kupiæ wszystko - od konspektu na zajêcia i wypracowania szkolnego do habilitacji). Margines demorali- zacji powiêksza bezkarnoœæ "producentów". Oczywiœcie, znan¹ i wielokrotnie omawian¹ przyczyn¹ zjawiska jest tak e, stosunkowo nowy w polskich warunkach, problem masowoœci kszta³cenia. Uczelnie, zarz¹dzaj¹cy edukacj¹ i ustawodawcy, moim zdaniem, zupe³nie sobie nie potrafi¹ z tym poradziæ ani w p³aszczyÿnie intelektualnej i moralnej (czyli jakoœci kszta³cenia), ani organizacyjnej (kontrola i zwalczanie nieuczciwych praktyk).wa - nym elementem tej diagnozy jest tak e wskazanie na braki kadry naukowej i - w zwi¹zku z tym - ogromne przeci¹ enie prac¹ dydaktyczn¹ znacz¹cej czêœci nauczycieli akademickich. Ci, którzy czytaj¹ wszystko, co im studenci, magistranci i doktoranci przynosz¹ czêsto praktycznie nie maj¹ ju szans na w³asny rozwój i pracê naukow¹. Wiêkszoœæ jednak broni siê przed tym i... "odpuszcza" albo czyta "po ³ebkach", albo przestaje w ogóle czytaæ te prace. Przy okazji: nawet po zastosowaniu bardzo restrykcyjnych metod sprawdzania prac i wyj¹tkowej czujnoœci oraz dobrej woli nauczyciela - w sytuacji opisanego "bezho³owia moralnego" nie ma - moim zdaniem - mo - liwoœci i ca³kowitej pewnoœci jeœli chodzi o wykrycie plagiatu lub niesamodzielnoœci. Skoro Uczelnia i wyk³adowcy nie stanowi¹ autorytetu, nie s¹ przyk³adem, to czy m³odzie posiada szacunek dla uczciwoœci? To pytanie wydaje mi siê dosyæ tendencyjne. Dlaczego to w³aœnie m³odzie mia³aby byæ grup¹ spo³eczn¹, Dokoñczenie na str. 6 Strona 5

6 NASZE KOMENTARZE Czy system Plagiat.pl zapobiega procederowi kupowania prac magisterskich? Oczywiœcie. Je eli ktokowiek zak³ada, e praca kupiona za 300, 500 czy choæby tys. z³ jest w pe³ni oryginalna, wykazuje daleko id¹c¹ naiwnoœæ. Prace te to zazwyczaj zrêczne zlepki materia³ów, artyku³ów, gotowych tekstów z baz danych, które ktoœ, kiedyœ u y³ po raz pierwszy i jeœli praca taka nie bêdzie sprawdzana przez system Plagiat.pl bêdzie u yta wielokrotnie. Zatem zachêcamy uczelnie, by bra³y pod uwagê i ochrona oryginalnych prac i ograniczanie zasobów nielegalnie wykorzystanych przez firmy tekstów zmniejsza siê z ka d¹ prac¹ wprowadzon¹ do legalnej, chronionej bazy prowadzonej przezplagiat.pl. Polemizujemy z Gazet¹ Wyborcz¹ Bydgoszcz z dn i autork¹ - Ann¹ Twardowsk¹ Doskona³y sposób na zarabianie pieniêdzy znaleÿli nauczyciele i pracownicy naukowi. Ju nie tylko pisz¹ studentom prace magisterskie, ale tak e proponuj¹ maturzystom przygotowanie pe³nej prezentacji maturalnej wraz z bibliografi¹, cytatami i brykiem, z którego nale y wykuæ najwa niejsze zagadnienia. Ceny u nauczycieli licealnych bardzo przystêpne 150 z³. Serwis Plagiat.pl bêdzie mia³ coraz wiêcej pracy, jeœli sami nauczyciele wychowuj¹ nieuczciwych uczniów i namawiaj¹ ich do przestêpstwa. W koñcu to nie nauczyciel czy firma pisz¹ca prace na zamówienie pope³nia przestêpstwo, ale osoba, która nie swoj¹ pracê przedstawia komisji z w³asnym podpisem. Pisze o tym: Katarzyna Oleksy, Ekspress Bydgoski z dn Oprac. Alp Dokoñczenie ze str. 5 która wyznacza i stanowi wzorce wspó³ ycia spo³ecznego? Tak stawiany problem - proszê zwróciæ uwagê - poœrednio zdejmuje odpowiedzialnoœæ z tych, którzy (jak mniemam) s¹ w dalszym ci¹gu odpowiedzialni za wychowanie: przekazywanie i wpajanie wartoœci i norm. Dzieci i m³odzie maj¹ niejako "naturaln¹" potrzebê ³adu i têsknotê za sprawiedliwym traktowaniem. Procesy destrukcji takich potrzeb i têsknot zaczynaj¹ siê ju w szkole podstawowej. Badania m³odzie y od wielu lat pokazuj¹, i reaguje ona albo buntem, albo wycofaniem, albo przystosowaniem siê do tych zachowañ i norm, jakie proponuj¹ i pokazuj¹ jej doroœli. Z pewnoœci¹ obserwujemy, e ju dzieci wzrastaj¹ w pewnym relatywizmie moralnym, który budowany jest przez niejednoznaczne zachowanie rodziców i nauczycieli. Czyli studenci nie s¹ specyficzn¹ grup¹ poddan¹ pokusie poprzez rozwój i dostêpnoœæ Internetu? Gdy mówimy o plagiatowaniu, zazwyczaj ³¹czymy to z prac¹ licencjack¹ lub magistersk¹. Student nie przychodzi na Uczelniê jako tabula rasa. Jest ju wyposa ony w ca³y "pakiet" doœwiadczeñ edukacyjnych, Czêstokroæ takich, jakie opisa³am wy ej. Dodajmy, i wielu nauczycieli akademickich uwa- a (ile jest w tym wygody lub czegoœ jeszcze gorszego niech sobie odpowiadaj¹ we w³asnym sumieniu), e ma do czynienia z doros³ymi ludÿmi i uczelnia nie pe³ni ani nie powinna pe³niæ zadañ wychowawczych. To b³¹d i zwyk³a nieprawda. Uczelnia wychowuje - przede wszystkim przez dawanie przyk³adu, jak powiada Pierre Bourdieu dziêki "wzorom przekazywanym przez obcowanie". Pokusy, oczywiœcie, istniej¹, tak jak istniej¹ z³e wzorce. Ale - moim zdaniem - dobry nauczyciel, nie obci¹ any ponad wytrzyma³oœæ dydaktyk¹ jest w stanie doskonale sobie z tym poradziæ. Co zatem jest lub powinno byæ norm¹ w tym zakresie? Ju zasugerowa³am, e w moim przekonaniu nie ma jednej normy - jest raczej normatywny chaos. Mogê tylko powiedzieæ, i we w³asnej pracy dydaktycznej staram siê odwo³ywaæ do tradycyjnych wartoœci etosowych, kszta³ciæ "elitê ducha", a nie "quasi-elity cwaniactwa i kasy. Czy uczelnie robi¹ b³¹d w procesie kszta³cenia, który skutkuje niechêci¹ do samodzielnoœci, zburzeniem etosu studenta i naukowca? Na to pytanie ju czêœciowo odpowiedzia³am. Mo na tylko dodaæ, e to nie jest tylko kwestia wewnêtrznego ycia uczelni, które nie s¹ przecie odizolowane od reszty ycia spo- ³ecznego. Uczelnie rzeczywiœcie dzisiaj same nie potrafi¹ siê pozbieraæ z okreœleniem i praktyczn¹ realizacj¹ wartoœci, na których powinny (specjalnie u y- ³am tu odwo³ania do powinnoœci, a nie do stanu faktycznego czy chêci). Ciekawym doœwiadczeniem z tego punktu widzenia mog³aby byæ analiza profili absolwenta masowo ostatnio produkowanych. Warto siê z dystansu przyjrzeæ na jakich wartoœciach taki profil siê de facto opiera. Rozmawia³a Anna Lewicka Pawlak Strona 6

7 PRACA DOKTORSKA ZA 25 TYS. Z W Lublinie zosta³a obroniona praca doktorska, któr¹ napisa³ na zamówienie profesor z Gorzowa. W³adze uczelni nie mog³y wiedzieæ o przestêpstwie - praca wszak by³a oryginalna. Na szczêœcie sprawa trafi³a do prokuratury. Sprawa w toku. Plagiat.pl: Na jakim etapie jest sprawa doktorantki i profesora? Dariusz Domarecki: W sprawie zapad³ wyrok pierwszej instancji, który zosta³ zaskar ony przez prokuratora i inne strony. Prokurator zaskar y³ orzeczenie z uwagi na zbyt krótki okres orzeczonego zakazu zajmowania stanowiska przez nauczyciela akademickiego 1 rok. Prokurator wnosi³ o 5 lat. Do chwili obecnej nie zakoñczono postêpowania apelacyjnego. Jak zwykle kwalifikowane s¹ takie przestêpstwa? Czy paragraf 272 kk jest charakterystyczny czy zosta³ zastosowany w tej sprawie z jakiœ szczególnych wzglêdów? Jest to najw³aœciwszy sposób zakwalifikowania zachowania polegaj¹cego na pos³u eniu siê przez osobê, która przedk³ada sporz¹dzon¹ przez inn¹ osobê pracê komisji i staje do jej obrony albowiem nawet z powodzeniem zdaj¹c egzamin i broni¹c w ten sposób pracê wprowadza w b³¹d cz³onków komisji egzaminacyjnej co do tego, i jest ona jej autorem i w ten sposób w dyplomie, który stwierdza m.in., i dana osoba przed³o y³a sporz¹dzon¹ przez siebie pracê, wy³udza poœwiadczenie nieprawdy w tym jak e istotnym zakresie. Sprawa dotyczy³a napisania pracy doktorskiej dla innej osoby i otrzymanie za tak¹ dzia³alnoœæ wynagrodzenia. Czy pisanie prac naukowych na zamówienie jest przestêpstwem w œwietle polskiego prawa? Jaki kodeks i jakie artyku³y to reguluj¹? W przypadku udowodnienia osobie, która piszê pracê na za- Dariusz Domarecki, rzecznik prasowy prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim mówienie innej osoby (np. w drodze wyjaœnieñ z³o onych przez zamawiaj¹cego), i mia³a ona œwiadomoœæ tego, i praca ta zostanie przez zleceniodawcê przed³o ona i obroniona, prawdziwy autor pracy mo e odpowiadaæ za pomocnictwo do wy³udzenia poœwiadczenia nieprawdy czyli do czynu z art. 272 kk i grozi mu za to taka sama kara jak sprawcy, czyli do 3 lat pozbawienia wolnoœci. W jaki sposób i na jakich zasadach prawnych funkcjonuj¹ firmy, które pisz¹ prace na zamówienie. W Internecie jest mnóstwo takich ofert. Jak wskaza³em ju wy ej ka da sprawa ma charakter indywidualny i w ka dym przypadku trzeba udowodniæ konkretnej osobie, która pracê napisa³a, i mia³a œwiadomoœæ okolicznoœci zwi¹zanych z przeznaczeniem pracy. Nie ma tu odpowiedzialnoœci karnej podmiotowej. Oczywiœcie firma prowadz¹ca tego rodzaju dzia³alnoœæ w przypadku udowodnienia, i jej pracownicy dopuszczaj¹ siê tego rodzaju zachowañ mo e byæ w drodze np. postêpowania administracyjnego pozbawiona koncesji do prowadzenia tego rodzaju dzia³alnoœci jako sprzecznej z prawem. Czy prawo karne ma zastosowanie w sytuacjach, które dotycz¹ wewnêtrznych regulacji uczelni? Tutaj jak dobrze zrozumia³em chodzi o sposób pozbawiania tytu³u osobê, która z³o y³a i obroni³a pracê sporz¹dzon¹ przez inn¹ osobê. W tym zakresie prawo karne nie ma zastosowania. Jednak e w myœl art i 2 kpk prokurator zawiadamia bezpoœrednich prze³o onych o ukoñczeniu postêpowania karnego prowadzonego przeciwko m.in. osobom zatrudnionym w instytucjach pañstwowych, samorz¹dowych i spo³ecznych, a tak e uczniom i s³uchaczom szkó³. Poniewa decyzja o wydaniu dyplomu jest decyzj¹ administracyjn¹, pozbawienia osoby tego dyplomu winno odbyæ siê w trybie okreœlonym w przepisach kodeksu postêpowania administracyjnego oraz ustawy o szkolnictwie wy szym. W tej omawianej sprawie, odpis aktu oskar enia czyli decyzji koñcz¹cej postêpowanie przygotowawcze, prokurator przes³a³ Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Nauczycieli Akademickich przy Uczelni w Lublinie. Czyli Rzecznik Komisji Dyscyplinarnej ma prawo wnioskowaæ o pozbawienie tytu³u bez wyroku s¹dowego? Czy prawomocny wyrok zak³ada utratê tytu³u przez Pani¹ "doktor"? W takiej sytuacji jak wskazywa³em wy ej nale y stosowaæ przepisy postêpowania administracyjnego. Wyrok tego nie dotyczy³ gdy nie ma takiej kary dodatkowej jak pozbawienie tytu³u. Niew¹tpliwie osoba winna ostaæ pozbawiona tytu³u w drodze postêpowania administracyjnego. Rozmawia³a Anna Lewicka Pawlak Strona 7

8 PLAGIAT NA KONFERENCJI EDUCA ONLINE 2006 Jakkolwiek plagiatowanie nie jest kwesti¹ pierwszoplanow¹ z punktu widzenia osób zajmuj¹cych siê e-learningiem, na œwiecie zauwa a siê ten problem. Dowodz¹ tego nasze doœwiadczenia z ubieg³orocznej konferencji EDUCA ONLINE Konferencja organizowana co roku w Berlinie jest najwiêksz¹ europejsk¹ imprez¹ tego typu. Ostatnia, 12. edycja dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych z e- learningiem. Kilkaset firm z ca- ³ego œwiata prezentowa³o rozwi¹zania internetowe, wspieraj¹ce nauczanie na odleg³oœæ. Jeœli chodzi o trendy rozwojowe e-learningu w najbardziej generalnym ujêciu, wyraÿnie zauwa alna jest tendencja do tworzenia oprogramowania umo- liwiaj¹cego wymianê wiedzy (wspólne rozwi¹zywanie zadañ postawionych przez wyk³adowców, wzajemne komentowanie tekstów, dyskusje nad nimi). Jest to ten segment e-edukacji, który bardzo dobrze nadaje siê do stosowania tak e w tradycyjnym modelu kszta³cenia. Nas jednak najbardziej interesowa³y kwestie "antyplagiatowe" (czyli zwi¹zane z ochron¹ dorobku intelektualnego powstaj¹cego w systemie edukacyjnym i kontrol¹ samodzielnoœci prac studenckich). Z rozmów, jakie przeprowadziliœmy z osobami odwiedzaj¹cymi nasze stoisko wynika, e œwiadomoœæ problemu jest bardzo wysoka, zw³aszcza w krajach tzw. "starej Europy". W angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpañskim Internecie problem "prac na zamówienie" i serwisów typu œci¹ga.pl jest jeszcze bardziej powszechny, ni na stronach polskojêzycznych. Wyk³adowcy uczelni zachodnioeuropejskich zdaj¹ sobie sprawê, e wobec ogromu mo liwoœci pope³nienia nadu yæ, przy obecnych wymaganiach stawianych studentom, system edukacyjny jest w³aœciwie bezradny - nie ma œrodków umo liwiaj¹cych ich skuteczne egzekwowanie. Z tego wzglêdu systemy antyplagiatowe ciesz¹ siê na zachodzie du ym zainteresowaniem. Œwiadczy o tym zarówno du a liczba kontaktów nawi¹zanych przez nas, ale te niema³a liczba wyk³adów nt. rozwi¹zañ antyplagiatowych. Wydaje siê oczywiste, e w najbli szym czasie mo na siê spodziewaæ dynamicznego rozwoju rynku tego typu oprogramowania. Jak dot¹d, m. in. za spraw¹ naszych dzia³añ, systemy antyplagiatowe s¹ jednym z niewielu obszarów, w których Polska nie tylko nie oddaje pola innym krajom UE, ale wrêcz przoduje. Jeœli jednak œrodowisko akademickie nie zmieni - wci¹, mimo zwiêkszaj¹cej siê œwiadomoœci problemu, doœæ obojêtnego - nastawienia do zjawiska "plagiatowania", ta sytuacja z pewnoœci¹ bardzo szybko ulegnie zmianie na gorsze. Sebastian Kawczyñski Dokoñczenie ze str. 2 W uczelniach technicznych prace opisowe powinny byæ marginalizowane i zast¹pione pracami projektowymi, obliczeniowymi, badawczymi. Do tej pory sprawy zdefiniowane jako plagiatowanie prac by³y orzekane przez S¹dy z oskar enia uczelni. Aktualnie uczelnie samodzielnie opiniuj¹ takie przypadki i przeprowadzaj¹ analizê pracy. Jaki mo e byæ efekt przeniesienia dzia³añ z prokuratury na uczelnie? Jak Pan rozwi¹za³by tak¹ sprawê? W przypadku prac dyplomowych czy doktorskich najwa - niejsza jest ocena merytoryczna, która musi zawieraæ opiniê na temat samodzielnoœci pracy. W tym kontekœcie s¹dy nie s¹ w stanie wydaæ w³aœciwych rozstrzygniêæ bez wsparcia ze strony œrodowiska akademickiego. Bior¹c to pod uwagê, uwa am e przeniesienie dzia³añ zwi¹zanych z ocen¹ samodzielnoœci pracy z s¹du do uczelni jest trafne. Dla uczelni oznacza to jednak znaczne zwiêkszenie odpowiedzialnoœci i wymaga opracowania stosownych procedur. Rozmawia³a Anna Lewicka Pawlak AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI AKTUALNOŒCI Czy likwidacja pracy magisterskiej ograniczy proceder plagiatowania? Powodem likwidacji prac magisterskich i propozycja zast¹pienia ich egzaminem zwi¹zana jest z problemem plagiatowania i kupowania prac. Ustawodawca zauwa y³, e problem ten narasta. Potwierdzaj¹ to sami rektorzy szkó³ wy szych. Jednak wydaje siê, e ustawodawca zamiast rozwi¹zaæ problem, stara siê go sprytnie omin¹æ. Oczywiste jest, e poza prac¹ dyplomow¹, studenci pisz¹ wiele innych prac podczas ca³ego toku studiów. Nie da siê tego unikn¹æ niezale nie od tego, jaki wydzia³ mamy na myœli. Krótkie prace s¹znacznie ³atwiejsze do splagiatowania ni d³ugie, wielostronicowe. Dlatego nale y myœleæ o systemowym rozwi¹zaniu sprawy polegaj¹cym tak e na promocji uczciwoœci, programach wychowawczych i powrocie do szacunku dla etosu studenta. alp Strona 8

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom rozpoczynającym studia na Politechnice Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego tworzą Samorząd Studencki zwany dalej Samorządem 2. Samorząd działa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo