UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwała co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,0 0zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. W budżecie tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, - rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitału kredytów, pożyczek, oraz na wykup dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez Gminę Radzymin. 5. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu w wysokości odpowiednio ,00 zł i ,00 zł, zgodnie z Tabelą nr Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości ,00 zł, zgodnie z Tabelą nr Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz: Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 1

2 - plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł, - plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł. 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w kwocie ,00 zł. 11. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Marek Brodziak Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 2

3 Tabela nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2014 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000, Pozostaładziałalność 3 000, Dochody z najmu i dzierżawyskładnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorząduterytorialnego lub innych jednostekzaliczanychdo sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, Gospodarkamieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarkimieszkaniowej , Dochody z najmu i dzierżawyskładnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorząduterytorialnego lub innych jednostekzaliczanychdo sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałeodsetki , Gospodarkagruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowaniewieczystenieruchomości , Wpływy z innych lokalnychopłat pobieranychprzez jednostki samorząduterytorialnegona podstawie odrębnychustaw Dochody z najmu i dzierżawyskładnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorząduterytorialnego lub innych jednostekzaliczanychdo sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałeodsetki , Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami , Dochody jednosteksamorząduterytorialnegozwiązane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 120, Wpływy z różnych dochodów 9 120, Promocja jednosteksamorząduterytorialnego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 1

4 i Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udziałemśrodków europejskichoraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udziałemśrodków europejskichoraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 676, Pozostaładziałalność , Wpływy z różnych opłat 2 000, Otrzymanespadki, zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnychorganówwładzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnychorganówwładzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami 3 815, , , Obrona narodowa 600, Pozostałewydatkiobronne 600, Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami 600, Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna 400, Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami 400, Straż gminna (miejska) , Grzywny,mandatyi inne kary pieniężneod osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatkizwiązanez ich poborem , Wpływy z podatku dochodowegood osób fizycznych , Podatekod działalnościgospodarczejosób fizycznych, opłacanyw formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowychwpłat z tytułu podatkówi opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatkówi opłat lokalnychod osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 650, , Podatekod nieruchomości ,00 Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 2

5 0320 Podatekrolny 1 138, Podatekleśny , Podatekod środków transportowych , Podatekod czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowychwpłat z tytułu podatkówi opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnychoraz podatkówi opłat lokalnychod osób fizycznych , , Podatekod nieruchomości , Podatekrolny , Podatekleśny , Podatekod środków transportowych , Podatekod spadków i darowizn , Wpływy z opłatytargowej , Wpływy z innych lokalnychopłat pobieranychprzez jednostki samorząduterytorialnegona podstawie odrębnychustaw , Podatekod czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowychwpłat z tytułu podatkówi opłat Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jednosteksamorząduterytorialnegona podstawie ustaw , , Wpływy z opłatyskarbowej , Wpływy z opłatyeksploatacyjnej 9 780, Wpływy z opłat za zezwoleniana sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnychopłat pobieranychprzez jednostki samorząduterytorialnegona podstawie odrębnychustaw Odsetki od nieterminowychwpłat z tytułu podatkówi opłat ,00 100, Pozostałeodsetki 1 024, Wpływy z różnych rozliczeń 900, Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z różnych dochodów 400,00 Udziały gmin w podatkachstanowiącychdochód budżetu państwa , Podatekdochodowyod osób fizycznych , Podatekdochodowyod osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowasubwencji ogólnejdla jednostek samorząduterytorialnego , Pozostałeodsetki , Subwencje ogólnez budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 5 347, Dochody z najmu i dzierżawyskładnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorząduterytorialnego 4 920,00 Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 3

6 lub innych jednostekzaliczanychdo sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałeodsetki 427, Oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostaładziałalność 9 000, Wpływy z różnych dochodów 9 000, Pomoc społeczna , Świadczeniarodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjneegooraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowez ubezpieczeniaspołecznego , Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami , Dochody jednosteksamorząduterytorialnegozwiązane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczeniezdrowotneopłacaneza osoby pobierajaceniektóreświadczeniaz pomocy społecznej, niektóreświadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniaemerytalnei rentowe Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałeodsetki 1 733, Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 4

7 85228 Usługi opiekuńczei specjalistyczneusługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami , Pozostaładziałalność , Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarkakomunalnai ochrona środowiska , Wpływy i wydatkizwiązanez gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanieze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostaładziałalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udziałemśrodków europejskichoraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udziałemśrodków europejskichoraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarkamieszkaniowa , Gospodarkagruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnegonabycia prawa własności oraz prawa użytkowaniawieczystegonieruchomości , Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostaładziałalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 5

8 majątkowe razem: Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udziałemśrodków europejskichoraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udziałemśrodków europejskichoraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacjęzadań finansowanychz udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 6

9 Tabela nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2014 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeniai składki od nich naliczane z tego: wydatki związanez realizacjąich statutowych zadań; z tego: świadczeniana dotacje na rzecz osób zadaniabieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeńi gwarancji obsługadługu Wydatki majątkowe inwestycjei zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowanez udziałem środków, o którychmowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwoi łowiectwo zakupi objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjnawsi Wydatki inwestycyjnejednostekbudżetowych Wydatki inwestycyjnejednostekbudżetowych Izby rolnicze Wpłaty gminna rzeczizbrolniczychw wysokości 2% uzyskanychwpływów z podatku rolnego Pozostaładziałalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługremontowych Zakup usługpozostałych Wydatki inwestycyjnejednostekbudżetowych Wydatkina zakupyinwestycyjnejednostek budżetowych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazanedo samorządu województwana inwestycjei zakupyinwestycyjne realizowanena podstawieporozumień(umów) międzyjednostkamisamorząduterytorialnego Transporti łączność Lokalnytransport zbiorowy Zakup usługremontowych Zakup usługpozostałych Drogi publicznewojewódzkie Różneopłaty i składki Drogi publicznepowiatowe Różneopłaty i składki Dotacjacelowa na pomocfinansowąudzielaną międzyjednostkamisamorząduterytorialnegona dofinansowaniewłasnychzadańinwestycyjnychi zakupówinwestycyjnych Drogi publicznegminne Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 1

10 4110 Składki na ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługremontowych Zakup usługpozostałych Wydatki inwestycyjnejednostekbudżetowych Pozostaładziałalność Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wpłaty na PaństwowyFunduszRehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych Zakup energii Zakup usługzdrowotnych Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Gospodarka mieszkaniowa Różnejednostkiobsługigospodarki mieszkaniowej Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wpłaty na PaństwowyFunduszRehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 2

11 4430 Różneopłaty i składki Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług(vat) Kary i odszkodowaniawypłacanena rzeczosób fizycznych Koszty postępowaniasądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntamii nieruchomościami Zakup usługpozostałych Różneopłaty i składki Kary i odszkodowaniawypłacanena rzeczosób fizycznych Koszty postępowaniasądowego i prokuratorskiego Działalnośćusługowa Plany zagospodarowaniaprzestrzennego Wynagrodzeniabezosobowe Zakup usługpozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługremontowych Administracjapubliczna Urzędywojewódzkie Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Radygmin (miast i miastna prawachpowiatu) Różnewydatki na rzeczosób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługpozostałych Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkami korpususłużbycywilnej Wydatkina zakupyinwestycyjnejednostek budżetowych Urzędygmin (miast i miastna prawachpowiatu) Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 3

12 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wpłaty na PaństwowyFunduszRehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Zakup usługdostępu do sieci Internet Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Różneopłaty i składki Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług(vat) Koszty postępowaniasądowego i prokuratorskiego Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkami korpususłużbycywilnej Wydatkina zakupyinwestycyjnejednostek budżetowych Promocjajednosteksamorząduterytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługpozostałych Zakup usługpozostałych Zakup usługpozostałych Pozostaładziałalność Wynagrodzeniaagencyjno-prowizyjne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Dotacje celowe przekazanedo samorządu województwana inwestycjei zakupyinwestycyjne realizowanena podstawieporozumień(umów) międzyjednostkamisamorząduterytorialnego Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 4

13 751 Urzędynaczelnychorganów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa oraz sądownictwa Urzędynaczelnychorganów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa Zakup usługpozostałych Obrona narodowa Pozostałewydatki obronne Zakup usługpozostałych Bezpieczeństwopublicznei ochrona przeciwpożarowa Komendypowiatowe PaństwowejStraży Pożarnej Wpłaty jednostekna państwowyfunduszcelowy na finansowanielubdofinansowaniezadań inwestycyjnych Ochotniczestraże pożarne Różnewydatki na rzeczosób fizycznych Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Różneopłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkami korpususłużbycywilnej Straż gminna(miejska) Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wpłaty na PaństwowyFunduszRehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 5

14 telefonicznej 4430 Różneopłaty i składki Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkami korpususłużbycywilnej Obsługa długupublicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczekjednosteksamorząduterytorialnego Odsetki od samorządowychpapierów wartościowych lub zaciągniętychprzez jednostkę samorząduterytorialnegokredytów i pożyczek Różnerozliczenia Różnerozliczeniafinansowe Różnerozliczeniafinansowe Rezerwy ogólnei celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Stypendiadla uczniów Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznychi książek Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Zakup usługdostępu do sieci Internet Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Różneopłaty i składki Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 6

15 4440 Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjnejednostekbudżetowych Oddziałyprzedszkolnew szkołachpodstawowych Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznychi książek Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Przedszkola Dotacjapodmiotowaz budżetudla niepublicznej jednostkisystemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznychi książek Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 7

16 4300 Zakup usługpozostałych Zakup usługprzez jednostkisamorządu terytorialnegood innychjednosteksamorządu terytorialnego Zakup usługdostępu do sieci Internet Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Różneopłaty i składki Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Stypendiadla uczniów Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wpłaty na PaństwowyFunduszRehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznychi książek Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Zakup usługdostępu do sieci Internet Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Różneopłaty i składki Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 8

17 6050 Wydatki inwestycyjnejednostekbudżetowych Dowożenieuczniówdo szkół Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup usługpozostałych Zespoły obsługiekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Zakup usługdostępu do sieci Internet Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Różneopłaty i składki Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Dokształcaniei doskonalenienauczycieli Zakup usługpozostałych Stołówki szkolnei przedszkolne Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 9

18 4270 Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Pozostaładziałalność Dotacjecelowe z budżetujednostkisamorządu terytorialnego,udzielonew trybie art. 221 ustawy, na finansowanielubdofinansowaniezadań zleconychdo realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalnośćpożytkupublicznego Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Ochronazdrowia Szpitaleogólne Dotacjacelowa na pomocfinansowąudzielaną międzyjednostkamisamorząduterytorialnegona dofinansowaniewłasnychzadańinwestycyjnychi zakupówinwestycyjnych Lecznictwoambulatoryjne Dotacjecelowe z budżetuna finansowanielub dofinansowaniekosztów realizacjiinwestycjii zakupówinwestycyjnychinnychjednosteksektora finansówpublicznych Zwalczanienarkomanii Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługpozostałych Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Przeciwdziałaniealkoholizmowi Dotacjecelowe z budżetujednostkisamorządu terytorialnego,udzielonew trybie art. 221 ustawy, na finansowanielubdofinansowaniezadań zleconychdo realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalnośćpożytkupublicznego Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługpozostałych Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 10

19 4610 Koszty postępowaniasądowego i prokuratorskiego Pozostaładziałalność Dotacjecelowe z budżetujednostkisamorządu terytorialnego,udzielonew trybie art. 221 ustawy, na finansowanielubdofinansowaniezadań zleconychdo realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalnośćpożytkupublicznego Pomoc społeczna Zadaniaw zakresieprzeciwdziałaniaprzemocyw rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranierodziny Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup usługprzez jednostkisamorządu terytorialnegood innychjednosteksamorządu terytorialnego Świadczeniarodzinne,świadczeniaz funduszu alimentacyjneegoorazskładkina ubezpieczenia emerytalnei rentowez ubezpieczenia społecznego Świadczeniaspołeczne Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Zakup usługpozostałych Podróże służbowekrajowe Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkami korpususłużbycywilnej Składkina ubezpieczeniezdrowotneopłacaneza osoby pobierajaceniektóreświadczeniaz pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinneorazza osoby uczestniczącew zajęciach w centrumintegracjispołecznej Składkina ubezpieczeniezdrowotne Zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczeniaemerytalnei rentowe Świadczeniaspołeczne Zakup usługprzez jednostkisamorządu terytorialnegood innychjednosteksamorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczeniaspołeczne Zasiłki stałe Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 11

20 3110 Świadczeniaspołeczne Ośrodki pomocyspołecznej Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Zakup usługdostępu do sieci Internet Opłaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw ruchomejpublicznejsieci telefonicznej Opłata z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznejsieci telefonicznej Podróże służbowekrajowe Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Szkoleniapracownikówniebędącychczłonkami korpususłużbycywilnej Usługiopiekuńczei specjalistyczneusługi opiekuńcze Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Wynagrodzeniabezosobowe Pozostaładziałalność Świadczeniaspołeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługremontowych Zakup usługpozostałych Zakup usługdostępu do sieci Internet Pozostałezadaniaw zakresiepolityki społecznej Pozostaładziałalność Dotacjecelowe z budżetujednostkisamorządu terytorialnego,udzielonew trybie art. 221 ustawy, na finansowanielubdofinansowaniezadań zleconychdo realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalnośćpożytkupublicznego Edukacyjnaopieka wychowawcza Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 12

21 85401 Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń Wynagrodzeniaosobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenieroczne Składkina ubezpieczeniaspołeczne Składkina FunduszPracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznychi książek Zakup energii Zakup usługremontowych Zakup usługzdrowotnych Zakup usługpozostałych Podróże służbowekrajowe Odpisy na zakładowyfunduszświadczeń socjalnych Pomocmaterialnadla uczniów Stypendiadla uczniów Gospodarka komunalnai ochronaśrodowiska Gospodarka ściekowa i ochronawód Wydatkina zakupi objęcieakcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowegooraz na uzupełnieniefunduszystatutowych banków państwowychi innychinstytucjifinansowych Gospodarka odpadami Zakup energii Zakup usługpozostałych Oczyszczaniemiast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługpozostałych Utrzymaniezieleniw miastachi gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usługpozostałych Schroniskadla zwierząt Zakup usługpozostałych Oświetlenieulic, placów i dróg Wynagrodzeniaagencyjno-prowizyjne Id: 34930EF B42-AB04EF Uchwalony Strona 13

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo