Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Imię i Nazwisko Autorki/Autora Nr albumu: xxxx. Tytuł opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Imię i Nazwisko Autorki/Autora Nr albumu: xxxx. Tytuł opracowania"

Transkrypt

1 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 2,5 cm Imię i Nazwisko Autorki/Autora Nr albumu: xxxx Tytuł opracowania Praca z przedmiotu Zarządzanie Jakością Praca wykonana pod kierunkiem Dr. inż. Mariusza Maciejczaka Wydział Zarządzania Informacją PJWSTK 2,5 cm Warszawa, miesiąc rok 2,5 cm

2 Streszczenie Temat pracy Praca dotyczy/obejmuje/podejmuje problematykę...stwierdzono, że. <tekst wyjustowany, bez tabulacji, zawierający nie więcej niż 300 znaków ze spacjami. Nie podawać celu ani tematu pracy> Summary Title of the study This report is dedicated to It was summed up that <streszczenie w j. angielskim>. Pierwsze zdania w Summary mogą zaczynać się następująco: This study reviews (discusses, describes, covers, assesses, surveys, focuses on, analyses, explores, looks at, deals with, evaluates, reflects on, aims to, reports on, compares, argues ) This study provides an overview of This study presents a general overview of This report provides an analysis of The aim of this paper is to explore. The study presents the author s insights on This study offers information on The objective of this study is to This paper investigates The primary purpose of this paper is In this study, the author discusses This study highlights, with particular focus on W kolejnych zdaniach można zaś zastosować następujące zwroty: It begins with/by. It first discusses Next,.. It considers (presents, outlines, notes that) Special attention is given. The main focus is placed on The first section briefly examines The second section focuses on In the second part the author(s).. The next two sections discuss, in turn,. Next, the author(s). The final section assesses The first (second etc.) part of the report reviews Briefly examined, as well, are It also mentions (stresses etc.) that Furthermore, it emphasizes Moreover, it explores In addition, it also considers It claims that The author argues/states that The article concludes with/that 1

3 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP CZĘŚĆ ANALITYCZNA <Podtytuł> <Podtytuł> <Podtytuł> PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE <Podtytuł> <Podtytuł> BIBLIOGRAFIA ZESTAWIENIE SPISÓW Spis tabel Spis rysunków ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1. Ankieta typu A Załącznik 2. Ankieta typu B Załącznik 3. Widok arkusza wydruku komputerowego programu SAS Załącznik 4. Tabela zbiorcza zestawienia danych firmy X

4 odległość 1,5 wiersza tabulacja 1,0 cm 1 WSTĘP Każdy akapit tekstu pracy zaczynać od tabulacji równej 1 cm. Rozdziały pisać wielkimi literami według spisu treści pracy od lewego marginesu. Rozdziały te rozpoczynać od nowej strony. Praca powinna mieć wszystkie marginesy równe 2,5 cm. Czcionka w pracy: Times New Roman, wielkość 12 pkt. To samo dotyczy czcionki rozdziałów i podrozdziałów pracy. Zawartość merytoryczna Wstępu: - Identyfikacja problemu podjętego w opracowaniu, - Cele opracowania, - Zastosowane metody badawcze (gromadzenia materiału, analizy materiału, prezentacji wyników), - Wykorzystane źródła danych (pierwotne i/lub wtórne). Tabele Tabele posiadają charakterystyczne elementy, odróżniające je od tablic np. nagłówek, który dla odróżnienia od pozostałej części tabeli powinien być wytłuszczony i wyśrodkowany. Opis tabeli (nad tabelą) powinien zaczynać się od słowa Tabela i po spacji numer liczebnika porządkowego (wszystkie tabele w tekście pracy powinny być numerowane sekwencyjnie, kolejnymi numerami od 1.). W opisie tabeli powinno się podawać identyfikację tabeli (jako określonego zasobu informacji źródłowej) wiążącego poszczególne opisy z nagłówka tabeli, z uwzględnieniem umiejscowienia tych danych w przestrzeni i w czasie. Dłuższe teksty opisu powinny być zawijane z odsłonięciem słowa i numeru tabeli. Najkorzystniej jest stosować pojedynczy akapit w zakresie opisu, tabeli i źródła, co pozwała na łatwe dostosowanie wymaganych odstępów. W tekście należy powoływać (przywoływać) określony numer tabeli (nie stosować zwrotów typu: poniżej, powyżej, w dalszej części). Wtedy łatwiej jest zagospodarowywać puste obszary stron i nie powodować dzielenia tabel (jeśli mieszczą się na stronie). W źródle należy pochylać słowo Źródło:, stosować czcionkę 10 pkt, dłuższe teksty zawijać z odsłonięciem słowa Źródło:. Jeśli tabela różni się w jakikolwiek sposób od oryginalnej, to wygodnie jest pisać w źródle Opracowanie własne na podstawie:. Pozwoli to na wyeliminowanie tych niezgodności - przykład: tabela 1. 3

5 Akapit pojedynczy Tabela 1. Zestawienie podstawowych wartości parametrów oceny firm w krajach europejskich w latach Lp. Nazwy parametrów oceny Wartości parametrów oceny [mln zł] w latach Parametr 1 rodzaju Parametr 2 rodzaju Parametr 3 rodzaju Parametr 4 rodzaju Parametr 5 rodzaju Parametr 6 rodzaju Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kowalski J. (2005): Parametry oceny firm w wybranych krajach europejskich, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s Rysunki W zakresie rysunków przewidziano (dla ujednolicenia i uproszczenia całości pracy) jednakowy sposób notacji, przyjmując, że rysunkiem jest wykres, schemat i graficzny obraz. Kolejność numeracji rysunków - podobnie jak tabel: od 1 do n w całej pracy, rozpoczynając od skrótu Rys., spacja i numer z kropką (liczebnik porządkowy. Stosuje się następujący sposób opisywania rysunków (przykłady na rysunkach 1, 2 i 3). Opis umieszcza się pod rysunkiem, wtedy na końcu opisu stawia się kropkę, bo to zdanie. W tym przypadku można też do opisu wprowadzać informacje dodatkowe, interpretujące dany rysunek. Nazwa lub symbol parametru osi pionowej [jm] Lata Rys. 1. Wykres zmian parametru osi pionowej w latach Oznaczenia: jm. - jednostka miary. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kowalski J. (2005): Parametry oceny firm w wybranych krajach europejskich, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s

6 lub Dyrektor Z-ca Dyrektora 1 Z-ca Dyrektora 2 Kierownik Działu 1 Kierownik Działu 2 Kierownik Działu 3 Kierownik Działu 4 Rys. 2. Schemat struktury przedsiębiorstwa X w układzie pionowym. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kowalski J. (2005): Parametry oceny firm w wybranych krajach europejskich, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s

7 lub Rys. 3. Widok świetlanej perspektywy firmy X. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Yanki-Yank M. (2005): Obrazy rozwojowe firm w koncepcji wirtualnej. Wydawnictwo Y, Tokyo, s Przy rysunkach też warto skorzystać z podobnego układu zastosowania akapitu pojedynczego jak przy tabeli. Wtedy w pracy wszystkie wstawki źródłowe typu tabela czy rysunek będą bardziej zwarte i elegancko wyróżniać od tekstu pracy. Listy wyliczane Listy wyliczane stanowią wykazy opcji, które chcemy wyodrębnić jedne pod drugimi jako kolejne elementy. Listę poprzedza się znakiem dwukropka. Jeśli jest to lista utworzona na podstawie źródła, to należy je podać jako przypis dolny przed znakiem dwukropka. Dla ujednolicenia i poprawienia czytelności tekstu pracy wskazane jest 1, aby: - listy poprzedzać myślnikiem i rozpoczynać od lewego marginesu - na końcu elementów wyliczanych można nie stawiać żadnego znaku (zalecane), przecinek lub średnik. Jednak na końcu ostatniego elementu wyliczanego powinna być kropka - każdy element wyliczany powinien być spójny zdaniowo z początkiem tekstu rozpoczynającego listę (jakby był niezależny od pozostałych). Dla zachowania elegancji listy zaleca się stosowanie automatycznego układu tworzenia listy (wykorzystując opcję Format/Punktory i numeracja). Numerowanie listy wyliczanej stosuje się w zasadzie w przypadku: - ważności zachowania kolejności elementów wyliczanych - powoływania się w tekście na określony numer elementu wyliczanego. 6

8 Wzory Wzory występujące w pracy można numerować, co jest uzasadnione w przypadku powoływania tego numeru w tekście pracy. Wzory powinny być wyśrodkowane między prawym i lewym marginesem. Wzory dłuższe (przekraczające wiersz) powinny rozpoczynać się od lewego marginesu. W przypadku stosowania numeracji wzorów zaleca się stosowanie nawiasów kwadratowych i kolejne elementy numerować liczbami arabskimi. Wielkość i rodzaj czcionki: 12 pkt, Times New Roman. Nie zaleca się wytłuszczać wzorów ani stosować większej czcionki jak tekst pracy. Warto jednak stosować odstęp 1 wiersza nad i pod wzorem. Jeśli we wzorze występują symbole wymagające skomentowania (opisu), należy pod wzorem podać wyraz gdzie (od lewego marginesu i z małej litery) oraz utworzyć listę elementów objaśnianych rozpoczynającą się od tabulacji 1 cm. Odstępy w tej liście powinny być pojedyncze, z zachowaniem separatorów jak w listach wyliczanych w tekście pracy. Poniżej przedstawiono 3 przypadki tworzenia wzorów oraz ich postaci z opisami. 1 Tekst zawarty w tym komentarzu stanowi przykład postaci listy wyliczanej. 7

9 Przykład 1 wzoru na Wskaźnik X 2 : Parametr Y Wskaźnik X = Parametr Z gdzie: Parametr Y Parametr Z - parametr znajdujący się w liczniku wzoru, stanowiący dzielną ułamka, w którym występuje - parametr znajdujący się w mianowniku wzoru, stanowiący dzielnik ułamka, w którym występuje. Przykład 2 wzoru na Wskaźnik X 3 : gdzie: Parametr Y Parametr Z Parametr Y Wskaźnik X = Parametr Z [1] - parametr znajdujący się w liczniku wzoru, stanowiący dzielną ułamka, w którym występuje - parametr znajdujący się w mianowniku wzoru, stanowiący dzielnik ułamka, w którym występuje. Przykład 3 wzoru na Wskaźnik X 4 : ParametrY X 1 ParametrZ gdzie: Parametr Y Parametr Z - parametr znajdujący się w liczniku wzoru, stanowiący dzielną ułamka, w którym występuje - parametr znajdujący się w mianowniku wzoru, stanowiący dzielnik ułamka, w którym występuje. 2 Z wykorzystaniem tekstu edycyjnego. 3 Z wykorzystaniem opcji: Rysowanie/Rysuj pole tekstowe. 4 Z wykorzystaniem opcji: Wstaw/Obiekt/Microsoft Equation. 8

10 odległość 1,5 wiersza tabulacja 1,0 cm 2 CZĘŚĆ ANALITYCZNA Tekst tego rozdziału jako akapitu rozpoczynać od tabulacji równej 1 cm, wyjustować (wyrównanie między prawym a lewym marginesem), zachowując odległość między wierszami 1,5 wiersza. Następny akapit... Między tytułem CZĘŚĆ ANALITYCZNA a jego treścią zachować odległość 1,5 wiersza, tak samo między tą treścią a dalszą treścią rozdziału odległość 1,5 wiersza. Podobnie, podrozdziały numerować literami arabskimi, jako podrozdziały danego rozdziału np dla ROZDZIAŁU 2, zachowując odległości między tekstem powyżej i poniżej podrozdziału równe 1,5 wiersza. W części analitycznej należy najpierw, jeśli jest to celowe, przedstawić przegląd literatury, a dopiero następnie opisać syntetycznie przeprowadzone analizy. Opracowanie musi być napisane prostym i precyzyjnym językiem, tak aby było zrozumiałe dla osób niebędących ekspertami w danej dziedzinie. Odpowiednim stylem jest forma bierna, np. w opracowaniu zaprezentowano. Autorzy powinni także położyć duży nacisk na praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień. Istotne jest, aby zaprezentować najbardziej aktualny stan wiedzy na wybrany temat oraz najnowsze dane (zwłaszcza statystyczne). Zachęca się Autorów do korzystania w trakcie prac nad opracowaniem m.in. z polskich i zagranicznych elektronicznych baz danych i pełnotekstowych publikacji naukowych, takich jak np. EBSCO, ProQuest czy Sciverse ScienceDirect. Zasady cytowania podane są w tabeli poniżej. Rodzaj publikacji Oznaczenie w tekście Oznaczenie w bibliografii Monografia, np. książka [Sierpińska 2006] Sierpińska M. (2006): Analiza Finansowa. Wydawnictwo PWN, Warszawa, str Artykuł z czasopisma, kiedy autor jest znany Artykuł z czasopisma, kiedy autor nie jest znany Artykuł z Internetu kiedy autor jest znany [Bugaj 2008] [Ocena kondycji 2008] [Maglewski 2008] Bugaj Z. (2008): Analiza strategiczna. [w] Nowe Życie Gospodarcze nr 2/2008, str Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw (2008). Nowe Życie Gospodarcze nr 1/2008, str Maglewski E. (2008): Czy firmy wygrają z czasem? Strona internetowa odczytano Artykuł z Internetu kiedy autor jest nie znany [Jak oceniać 2008] Jak oceniać sytuacje ekonomiczną firm logistycznych? (2008). Strona internetowa odczytano Akt prawny [Rozporządzenie 1830/2003] Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 9

11 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE, Dziennik Urzędowy L 268, z dnia , str Wyjaśnienia i objaśnienia stosować w przypisach dolnych na danej stronie <Podtytuł> Zachować odległość między tekstem a podtytułem 1,5 wiersza. Rozpoczynać tytuł od lewego marginesu, justować tekst w zawartości tego podtytułu. 2.2 <Podtytuł> Kolejny podtytuł i jego treść. 2.3 <Podtytuł> Następny podtytuł na tym samym poziomie i jego treść. 5 Jak w tym przykładzie 10

12 3 PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE Ta część przeznaczona jest na syntetyczne prezentowanie podsumowania, tzn. uogólnień, nie zaś powtórzeń, przeprowadzonych analiz. Dodatkowo, jeśli to wynika z celów opracowania należy przedstawić rekomendacje dla praktyki gospodarczej. 3.1 <Podtytuł> <Podtytuł> 11

13 4 BIBLIOGRAFIA Bibliografię, zgodnie z tabelą podaną powyżej, w tym spisie należy umieszczać alfabetycznie. Do spisu bibliograficznego włącza się tylko opracowania cytowane w pracy. Można podzielić bibliografię na podrozdziały np. Książki, Czasopisma, Akty prawne, Materiały konferencyjne, Strony internetowe - gdy jest to uzasadnione ich dużą ilością w poszczególnych grupach rodzajowych. Stosuje się wcięcie dla 2 i kolejnych wierszy pojedynczej pozycji 1 cm, np. Bugaj A. (2012): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. [w] Nowe Życie Gospodarcze nr 2/2008, str Następna pozycja bibliografii - odstęp 1,5 wiersza. Poszczególne wydzielone podrozdziały bibliografii traktować podobnie jak podrozdziały w pracy - zachowując odstępy między tytułem podrozdziału a tekstem wykazu 1,5 wiersza 12

14 5 ZESTAWIENIE SPISÓW 5.1 Spis tabel Tabela 1. Zestawienie wartości parametrów... Tabela 2. Wykaz danych z obliczeń programem SAS parametrów Spis rysunków Rys. 1. Schemat organizacji firmy X... Rys. 2. Wykres zmian liczby zatrudnionych w firmie X w latach dla przypadków A, B i C... Rys. 3. Widok logo firmy X... Rys. 4. Widok mapy Polski z naniesionymi rejonami wzmożonej aktywności ekonomicznej w latach

15 6 ZAŁĄCZNIKI 6.1 Załącznik 1. Ankieta typu A Załącznik 2. Ankieta typu B Załącznik 3. Widok arkusza wydruku komputerowego programu SAS Załącznik 4. Tabela zbiorcza zestawienia danych firmy X... 14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo