Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli oświatowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli oświatowych"

Transkrypt

1 Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli oświatowych Interpretacje, orzecznictwo, wyliczenia Renata Majewska Warszawa, r.

2 Ogólne zasady wynagradzania nauczycieli (1) Nauczyciele zostali objęci bardzo rozbudowanym system płacowym uregulowanym w pragmatykach służbowych - ustawą z r. Karta Nauczyciela (j.t. DzU z 2014 r. poz. 191; dalej KN) oraz rozporządzeniami MEN: - z r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. DzU z 2014, poz. 416) rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego, - z r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (DzU nr 60, poz. 494) rozporządzenie o nauczycielach podlegających pod administrację rządową,

3 Ogólne zasady wynagradzania nauczycieli (2) - z r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych (DzU nr 22, poz. 180) rozporządzenie o komisjach egzaminacyjnych, - z r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwa wojskowych RP (DzU nr 210, poz ze zm.) rozporządzenie o nauczycielach zatrudnionych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, - z r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737 ze zm.) rozporządzenie urlopowe.

4 Ogólne zasady wynagradzania nauczycieli (3) W grę wchodzą również rozporządzenia: MS z r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (j.t. DzU z 2014 r. poz. 83) rozporządzenie o nauczycielach z zakładów poprawczych, MENiS z r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU nr 128, poz. 1418) rozporządzenie o nagrodzie jubileuszowej.

5 Ogólne zasady wynagradzania nauczycieli (4) Na wynagrodzenie nauczyciela składają się: - wynagrodzenie zasadnicze - dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, walutowy, służbowy, - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, - nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, za wyjątkiem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚŚ) i dodatków socjalnych określonych w art. 54 KN (mieszkaniowy i wiejski).

6 Ogólne zasady wynagradzania nauczycieli (5) Do tych innych świadczeń ze stosunku pracy MEN zaliczyło w komunikacie z r. m.in.: - odprawy emerytalne, rentowe i z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, - nagrody jubileuszowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja), - wynagrodzenie za pracę w nocy, - zasiłek na zagospodarowanie.

7 Termin wypłaty wynagrodzenia (1) Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy. Wynagrodzenie wypłacamy mu miesięcznie z góry pierwszego dnia miesiąca, a jeśli wypada on w dzień ustawowo wolny od pracy następnego dnia (art. 38 i 39 ust. 3 KN). Przepisy te spowodowały wątpliwości, co zrobić z nauczycielem, który rzuca pracę z dnia na dzień, nie dając więcej znaku życia. Czy musi on zwrócić część wynagrodzenia za pozostałe nieprzepracowane dni w miesiącu przypadające po rzuceniu pracy? Tak, w takiej sytuacji nauczyciel ma obowiązek oddać wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca, ponieważ:

8 Termin wypłaty wynagrodzenia (2) - Przepis art. 38 KN, wedle którego nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od pierwszego dnia zatrudnienia, wprowadza jedynie odmienną niż u pozostałych pracodawców regułę opłacania nauczycieli z góry, czego konkretyzację stanowi art. 39 ust. 3 KN. Przepisy te nie zmieniają jednak definicji wynagrodzenia przysługującego nauczycielom - należy się za pracę wykonaną, a za okresy niewykonywania pracy gdy przepisy tak stanowią (art. 80 KP). Żadne regulacje nie nakazują tymczasem wypłaty nauczycielowi wynagrodzenia za okres przypadający po rzuceniu przez niego pracy. - Mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnym, a nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę, że nie miał do niego prawa (uchwała SN z r., I PZP 49/94; OSNAPiUS 1995/7-8/54).

9 Termin wypłaty wynagrodzenia (3) - Skoro tak, to nauczyciel powinien się był liczyć z obowiązkiem zwrotu takiego wynagrodzenia. Jeśli nie chce go oddać, pracodawca ma roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia (art. 710 i następne KC). Składniki wynagrodzenia, których wysokość możemy ustalić tylko na podstawie wykonanych prac (np. pensja za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa, pracę w nocy), wypłacamy miesięcznie lub jednorazowo z dołu ostatniego dnia miesiąca, a gdy przypada on w dzień ustawowo wolny od pracy poprzedniego dnia. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach takie składniki uiszczamy w ciągu 5 ostatnich dni miesiąca, albo z góry pierwszego dnia miesiąca, a gdy ma on charakter dnia wolnego od pracy kolejnego dnia (art. 39 ust. 4 KN).

10 Termin wypłaty wynagrodzenia (4) Wykroczeniem poza upoważnienie z art.. 30 ust. 6 KN jest zmiana przez Radę terminu wysokości wynagrodzenia nauczycieli, który został już uregulowany w KN (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z r., NK.II /329/09).

11 Sposób wypłaty wynagrodzenia Wynagrodzenia wypłacamy do ręki lub przekazujemy na konto nauczyciela tak, aby w podanych terminach mógł już nim dysponować. W przeciwnym wypadku, w razie opóźnienia z wypłatą, nauczyciel może wystąpić o odsetki za zwłokę (14% rocznie). Aby pracodawca przekazywał wynagrodzenie nauczyciela na jego konto bankowe, musi tak stanowić układ zbiorowy bądź nauczyciel wyraził na to pisemną zgodę (art KP). Wyróżniamy dwa główne reżimy wynagradzania nauczycieli: pierwszy wynagrodzenia nauczycieli ze szkół samorządowych, drugi wynagrodzenie nauczycieli podlegających pod administrację rządową (tych jest zdecydowanie mniej), które wykazują jeszcze pewne odrębności.

12 Wynagrodzenie zasadnicze (1) Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zależy od: - stopnia awansu zawodowego nauczyciela, - posiadanych kwalifikacji, - wymiaru zajęć obowiązkowych. Minimalną wysokość stawek zasadniczych podaje corocznie MEN, w porozumieniu z MPiPS oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, aktualizując rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego (art. 30 ust. 5 KN) patrz załącznik nr 1 do prezentacji. Tak ustalone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązują nauczycieli: - pracujących w standardowym wymiarze obowiązkowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych - tzw. pensum (art. 42 ust. 3 KN),

13 Wynagrodzenie zasadnicze (2) - pracujących w obniżonym pensum: dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli na innych stanowiskach kierowniczych i nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela (art. 42 ust. 6 KN), - prowadzących kształcenie na odległość, w formie zaocznej, zatrudnionych w kolegiach pracowników służb społecznych, kształcących na odległość, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej.

14 Wynagrodzenie zasadnicze (3) - czas pracy Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć nie może pracować więcej niż 40 godzin tygodniowo. W pełnym wymiarze zajęć pracują nauczyciele zatrudnieni według standardowego pensum, podwyższonego lub obniżonego. W ramach czasu pracy (40 godzin na tydzień) nauczyciel wykonuje: a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, w tym uczestniczy w ustnej maturze, b) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. W ramach tych zajęć: - nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, ma obowiązek prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

15 Wynagrodzenie zasadnicze (4) - czas pracy - nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, ma obowiązek prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu, - nauczyciel wykonuje zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, - nauczyciel uczestniczy w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego (z wyjątkiem części ustnej).

16 Wynagrodzenie zasadnicze (5) - pensum W ramach obowiązkowych zajęć opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych (tzw. pensum) nauczyciele pracują różną liczbę godzin patrz załącznik nr 2 do prezentacji. Podwyższone pensum. Nauczycielowi wolno złożyć, przed rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym, podanie o realizację zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w podwyższonym wymiarze - w granicach: a) od 19 do 27 godzin tygodniowo: - nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego,

17 Wynagrodzenie zasadnicze (6) - pensum - nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych b) od 23 do 26 godzin tygodniowo nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dyrektor może uwzględnić wniosek (nie musi!), jeśli możliwość taka wynika tak z arkusza organizacyjnego szkoły.

18 Wynagrodzenie zasadnicze (7) - pensum Nauczyciel zatrudniony w podwyższonym pensum (art. 42 ust. 2a i 4a KN) pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Należą mu się za to odpowiednio zwiększone wynagrodzenie zasadnicze i składniki pensji uzależnione od stawki zasadniczej, ale nic ponadto. Nie wolno mu zlecać godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem doraźnych zastępstw. Aby ustalić minimalne zwiększone wynagrodzenie zasadnicze dla niego, przeliczamy minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego stosowanie do stopnia podwyższenia pensum (rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego).

19 Wynagrodzenie zasadnicze (8) - przeliczanie pensum Przeliczenie pensji zasadniczej według podwyższonego pensum Nauczyciel, który dostał zgodę na podwyższenie pensum, dostaje wyższą pensję zasadniczą. Przeliczamy ją następująco: ETAP 1. Ustalamy minimalną stawkę godzinową, tzw. stawkę przeliczeniową Minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przypisaną do nauczyciela w tabeli z załącznika do rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez miesięczną liczbę godzin, stanowiącą iloczyn standardowego pensum przez wskaźnik 4,16. Końcówki rachunków zaokrąglamy tak, że czas zajęć krótszy od pół godziny pomijamy, a trwający co najmniej pół godziny przyjmujemy za pełną godzinę. Np zł : (18 godzin pensum x 4,16) = 2265 zł : 75 godzin = 30,20 zł

20 Wynagrodzenie zasadnicze (9) - przeliczanie pensum ETAP 2. Szacujemy minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla podwyższonego pensum, np. do 22 godzin tygodniowo Uzyskaną minimalną stawkę godzinową mnożymy przez miesięczną liczbę godzin, stanowiącą iloczyn podwyższonego pensum przez wskaźnik 4,16. Zaokrągleń dokonujemy tak, że wartości poniżej pół godziny odrzucamy, a równe pół godzinie i wyższe przyjmujemy za pełną godzinę. 30,20 zł x (22 godziny x 4,16) = 30,20 zł x 92 godziny = 2778,40 zł tyle wynosi minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla wskazanego podwyższonego pensum

21 Wynagrodzenie zasadnicze (10) - przeliczanie pensum ETAP 3. Obliczamy faktyczne wynagrodzenie zasadnicze przeliczone w stosunku do podwyższonego pensum (jeśli nauczyciel dostaje wynagrodzenie zasadnicze wyższe od minimalnego) Minimalną godzinową stawkę przeliczeniową (30,20 zł) mnożymy przez iloczyn godzin zwiększenia pensum (4 godziny) przez wskaźnik 4,16. Zaokrągleń dokonujemy tak, że wartości poniżej pół godziny odrzucamy, a równe pół godzinie i wyższe przyjmujemy za pełną godzinę. 30,20 zł x (4 godziny x 4,16) = 30,20 zł x 17 godzin = 513,40 zł Uzyskaną kwotę dodajemy do rzeczywistego wynagrodzenia zasadniczego, jakie nauczyciel pobierał za pracę według standardowego pensum (równało się ono 2365 zł miesięcznie) zł + 513,40 zł = 2878,40 zł tyle wynosi faktyczne przeliczone wynagrodzenie zasadnicze.

22 Wynagrodzenie zasadnicze (11) - pensum Obniżone pensum art. 42a KN. Wyjątkowo organ prowadzący szkołę (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa, a w Warszawie rada dzielnicy) może zmniejszyć nauczycielowi obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nie prowadzi to do redukcji wynagrodzenia nauczyciela. Nie wolno mu już powierzać godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem dyrektora i osób zajmujących stanowiska kierownicze. Swoje prawo do konkretnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel dokumentuje oryginalnymi dokumentami (akty nadania stopnia awansu zawodowego, świadectwa, dyplomy) albo ich uwierzytelnionymi odpisami czy kopiami ( 3 rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego).

23 Dodatek funkcyjny zasady wspólne To obowiązkowy składnik wynagrodzenia zarówno nauczycieli samorządowych, jak i podlegających organom administracji rządowej zajmujących określone stanowiska lub sprawujących funkcje. Przysługuje nauczycielowi samorządowemu lub rządowemu będącemu: - dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, - na innym stanowisku kierowniczym przewidzianym w statucie szkoły, - wychowawcą klasy, doradcą metodycznym, opiekunem stażu lub nauczycielem-konsultantem.

24 Dodatek funkcyjny w szkołach rządowych (1) Wysokość. W szkołach prowadzonych przez ministrów dodatek funkcyjny wynosi: - dla dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczyciela pełniącego inną funkcję kierowniczą przewidzianą w statucie szkoły, wicedyrektora lub nauczyciela, któremu zostało powierzone pełnienie obowiązków dyrektora szkoły od 5% do 100% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, - dla wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta i opiekuna stażu od 2% do 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, - dla dyrektora szkoły, wicedyrektora, czy nauczyciela sprawującego inną funkcję kierowniczą przewidzianą w statucie szkoły będącego

25 Dodatek funkcyjny w szkołach rządowych (2) jednocześnie wychowawcą klasy, doradcą metodycznym, nauczycielem konsultantem lub opiekunem stażu przysługuje jeden dodatek w wysokości uwzględniającej zdublowane funkcje. Nabycie prawa. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, jeśli nauczyciel objął nową funkcję w środku poprzedniego miesiąca, a jeśli pierwszego dnia miesiąca to od tego właśnie dnia. Na tych samych zasad nauczyciel traci prawo do tego dodatku. Wicedyrektorowi albo nauczycielowi, któremu zostało powierzone pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dodatek funkcyjny należy się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach nieobecności dyrektora w szkole innej niż urlop wypoczynkowy.

26 Dodatek funkcyjny w szkołach rządowych (3) Ustalanie wysokości. Dla dyrektora szkoły w podanych granicach określa go minister prowadzący szkołę, kierując się: - wielkością i strukturą placówki, - złożonością zadań dyrektora, - liczbą funkcji kierowniczych w szkole, - warunkami geograficznymi szkoły. Konkretną wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i uprawnionych nauczycieli ustala w podanych limitach dyrektor szkoły. ( 3 rozporządzenia o nauczycielach podlegających pod administrację rządową)

27 Dodatek funkcyjny w szkołach rządowych (4) Trochę inne limity wysokości dodatku funkcyjnego obowiązują nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz w szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Wynosi on tam nawet do 150% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Brak prawa. Dodatku funkcyjnego nie dostają nauczyciele: - mianowani i dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej (przysługuje im podobny dodatek służbowy), - pracujący w publicznych szkołach lub szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

28 Dodatek funkcyjny w szkołach samorządowych (1) Organ prowadzący szkołę (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) sam uchwala w regulaminie wynagradzania nauczycieli m.in..: - wysokość dodatków funkcyjnego, - szczegółowe warunki przyznania tego dodatku (art. 30 ust. 6 KN) Wykonując te upoważnienie, organ prowadzący musi się kierować: - potrzebą zapewnienia, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli z jego szkół nie odbiegały od średnich wynagrodzeń nauczycieli podlegających pod administrację rządową, - wykazem stanowisk oraz funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego zawartych rozporządzeniu o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego.

29 Dodatek funkcyjny w szkołach samorządowych (2) W ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego organ prowadzący ma pełną swobodę. Może to zrobić na kilka sposobów, np. jako: - jednakowy odsetek otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego - jednakowy procent wynagrodzenia zasadniczego (określonego w umowie o pracę bądź akcie mianowania) - ruchomy procent otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego bądź tego, figurującego w umowie o pracę albo akcie mianowania nauczyciela, np. od 5 do 70% wynagrodzenia zasadniczego - w stałej kwocie miesięcznej.

30 Dodatek funkcyjny w szkołach samorządowych (3) Jeśli chodzi o warunki przyznawania dodatku funkcyjnego, to organowi prowadzącego pozostaje właściwie sprecyzowanie w regulaminie wynagradzania nauczycieli trybu formalnego, porządku i hierarchii obowiązującej przy nabywaniu tego świadczenia. Przy wykonywania tego zadania organowi prowadzącemu nie wolno w regulaminie wynagradzania nauczycieli: - określić innych niż przewidziane w statucie szkoły stanowisk kierowniczych uprawniających do dodatku funkcyjnego - postanowić, że konkretną wysokość dodatku funkcyjnego nauczyciela ustala np. dyrektor, biorąc pod uwagę wyniki jego pracy, sposób współdziałania z dyrekcją i innymi instytucjami,

31 Dodatek funkcyjny w szkołach samorządowych (4) Dodatek funkcyjny należy się wyłącznie za pełnienie funkcji lub sprawowanie stanowisk wymienionych w 5 ogólnego rozporządzenia z r., bez konieczności spełniania żadnych innych warunków wynika z orzeczeń WSA we Wrocławiu z r. (IV SA/Wr 282/08) i z r. (IV SA/Wr 294/07). - postanowić o wliczaniu dodatku funkcyjnego do stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, według której liczymy m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa W pojęciu stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela nie mieści się dodatek funkcyjny. Jest to wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. uchwalił SN r. (III PZP 39/88)

32 Dodatek funkcyjny w szkołach samorządowych (5) - powielać kwestii uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązujących, np. w KN (wyrok WSA we Wrocławiu z r., IV SA/Wr 494/08) - wskazywać, kiedy dodatek przysługuje, a kiedy nie (wyrok WSA we Wrocławiu z r.; IV SA/Wr 440/08), zwłaszcza jeśli chodzi o urlop dla poratowania zdrowia, pobieranie zasiłków - określać daty wypłaty dodatku (orzeczenie WSA we Wrocławiu z r.; IV SA/Wr 372/08).

33 Dodatek za wysługę lat zasady wspólne (1) Jest to obowiązkowy składnik wynagrodzenia nauczyciela począwszy od 4 roku pracy - w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Wzrasta wraz z nabywaniem stażu, aż do osiągnięcia pułapu 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 ust. 1 KN). Staż do wysługi lat nie oznacza wyłącznie pracy w charakterze nauczyciela, ale każde zatrudnienie w ramach stosunku pracy (wyrok SN z r., II PK 65/05). Ustalanie stażu. Co więcej, do stażu tego wliczamy wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz tzw. okresy zaliczalne na poczet wysługi lat wedle odrębnych przepisów ( 7 rozporządzenia o minimalnym stawkach wynagrodzenia zasadniczego) patrz załącznik nr 3 do prezentacji.

34 Dodatek za wysługę lat zasady wspólne (2) Ze stażu uprawniającego do wysługi lat wyłączamy zatrudnienie cywilne, np. na zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Gdy nauczyciel jest zatrudniony w minimum 2 miejscach, stosujemy zasady: - Okresy uprawniające do wysługi lat ustalamy odrębnie dla każdego stosunku pracy. - W stażu na poczet wysługi nie dublujemy okresów równoczesnego zatrudnienia. - Do okresów dodatkowego zatrudnienia nie wliczamy zatrudnienia podstawowego.

35 Dodatek za wysługę lat zasady wspólne (3) Jeśli nauczyciel pozostaje w stosunku pracy w kilku szkołach, decyduje łączny wymiar zatrudnienia: - łączny wymiar zatrudnienia niższy bądź równy pensum - staż do wysługi lat ustalamy na ogólnych zasadach w każdej ze szkół, czyli w każdej szkole uwzględniamy wszystkie zakończone okresy zatrudnienia i udowodnione okresy zaliczalne, - łączny wymiar zatrudnienia wyższy od pensum wszystkie zakończone okresy zatrudnienia i udowodnione okresy zaliczalne uwzględniamy wyłącznie w podstawowym zatrudnieniu, a w dodatkowym zatrudnieniu tylko okresy dodatkowego zatrudnienia.

36 Dodatek za wysługę lat zasady wspólne (4) Przepisy nie podają definicji podstawowego zatrudnienia nauczyciela. Ukształtowały się dwa poglądy, że jest to miejsce zatrudnienia: - w największym wymiarze zajęć; jeśli nauczyciel pracuje w gimnazjum na 12/18, a w podstawówce na 6/12, to podstawowe zatrudnienia to gimnazjum, - wskazane przez nauczyciela. Większą popularnością cieszy się drugie stanowisko, według którego decyduje wybór nauczyciela.

37 Dodatek za wysługę lat w szkołach rządowych (1) Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni: - za które nauczyciel dostał wynagrodzenie, - nieobecności w pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które otrzymał z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia. Dotyczy to nauczycieli ze szkół rządowych, zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz w szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, w CKE lub oke.

38 Dodatek za wysługę lat w szkołach rządowych (2) Oznacza to, że wymienionym nauczycielom dodatku za wysługę lat nie wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i opiekuńczego. Włączamy go jednak do podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku macierzyńskiego. Dodatek za wysługę lat wypłaca się nauczycielom: - od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w trakcie którego uzyskali prawo do tego dodatku lub wyższej stawki (osiągnęli odpowiedni staż), - przy wypłacie za dany miesiąc, jeśli prawo do dodatku lub wyższej stawki nabyli pierwszego dnia tego miesiąca.

39 Dodatek za wysługę lat w szkołach samorządowych (1) Organ prowadzący szkołę samorządową określa w regulaminie wynagradzania nauczycieli jedynie warunki przyznawania przedstawicielom tego zawodu dodatku za wysługę lat (procedura, porządek, hierarchia). Wysokość wskazuje art. 33 KN i organ absolutnie nie może w to ingerować, choćby podwyższając dodatek za wysługę lat. Organy prowadzące często zastrzegają w tych regulaminach, że dodatek za wysługę lat należy się nauczycielowi zatrudnionemu w szkole samorządowej za dni, za jakie otrzymuje wynagrodzenie oraz pobiera wynagrodzenie chorobowe, zasiłki chorobowe i opiekuńczy, wzorując się na zasadach przysługiwania tego dodatku w szkołach podległych administracji rządowej. Takie postanowienie jest zabronione w regulaminach wynagradzania nauczycieli samorządowych wyrok WSA we Wrocławiu z r. (IV SA/Wr 440/08).

40 Dodatek za wysługę lat w szkołach samorządowych (2) Organ prowadzący nie może również zaostrzyć reguł ustalania stażu do wysługi lat, np. uwzględniać wyłącznie okresy pracy w szkolnictwie.

41 Dodatek za warunki pracy zasady wspólne (1) Jest to obowiązkowy składnik wynagrodzenia nauczycieli samorządowych i rządowych prowadzących zajęcia w trudnych bądź uciążliwych warunkach wyliczonych w 8 i 9 rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego. Nie jest tak, że dostają go nauczyciele uważający swoją pracę za trudną i uciążliwą, ale wyłącznie wykonujący prace wskazane w cytowanych przepisach. Prace w trudnych warunkach wykonują m.in. nauczyciele praktycznej nauki zawodu czy nauczyciele zatrudnieni w szkołach specjalnych. Prace w uciążliwych warunkach odbywają się natomiast z niepełnosprawnymi wychowankami lub uczniami.

42 Dodatek za warunki pracy w szkołach rządowych (1) Dodatek ten dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez ministrów wynosi do 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Konkretną wysokość ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora minister, biorąc pod uwagę stopień trudności bądź uciążliwości prac. Przysługuje za czas świadczenia pracy trudnej lub uciążliwej oraz za okresy niewykonywania tych prac, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy, np. za urlop wypoczynkowy, szkoleniowy, okolicznościowy. Zmniejszamy go proporcjonalnie nauczycielowi: - wykonującemu pracę w trudnych albo uciążliwych warunkach tylko przez część pensum, - zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć.

43 Dodatek za warunki pracy w szkołach rządowych (2) Przykład: Nauczyciel z pensum 26/26 (w tym 10 godzin w warunkach trudnych) dostaje wynagrodzenie zasadnicze 2265 zł i dodatek za warunki pracy - 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Obniżenie dodatku za warunki pracy następuje tak: a) pełny dodatek miesięczny za warunki pracy: 2265 zł x 20% = 453 zł, b) redukcja dodatku: (453 zł x 10 godzin) : 26 godzin = 174,23 zł. Przykład: Nauczyciel z pensum 10/22 wykonuje wyłącznie prace w warunkach uciążliwych. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1059,55 zł (2331 zł x 10/22), a dodatek za warunki pracy - 25% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, czyli 264,89 zł brutto miesięcznie (1059,55 zł x 25%) za pełny przepracowany miesiąc ( 4 rozporządzenia o nauczycielach podlegających pod administrację rządową).

44 Dodatek za warunki pracy w szkołach rządowych (3) Nauczycielom z zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz ze szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych przysługuje dodatek za warunki pracy do 65% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Należy się też za dni czas świadczenia pracy trudnej lub uciążliwej oraz za okresy niewykonywania tych prac, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy. ( 6 rozporządzenia o nauczycielach z zakładów poprawczych ) Dodatku tego nie dostają nauczyciele mianowani i dyplomowani z CKE i oke oraz z publicznych szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

45 Dodatek za warunki pracy w szkołach samorządowych Organ prowadzący ustala wysokość stawek oraz warunki przyznawania dodatku za warunki pracy nauczycielom samorządowym w regulaminie wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 KN). Wysokość dodatku za warunki pracy ma prawo wskazać różnie, np. procentowo od wynagrodzenia zasadniczego, kwotowo czy widełkowo. Precyzując warunki uzyskania dodatku ogranicza się do trybu i porządku uzyskania tego dodatku w szkole. Obowiązują go wytyczne z 8 i 9 rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego. Nie wolno mu uzależnić nabycia dodatku od liczby godzin przepracowanych w warunkach trudnych lub uciążliwych (wyrok WSA we Wrocławiu z r., IV SA/Wr 396/05), mimo że takie rozwiązanie przewiduje np. 4 rozporządzenia o nauczycielach podlegających pod administrację rządową.

46 Dodatek motywacyjny zasady wspólne Fakultatywny składnik wynagrodzenia nauczycieli samorządowych. Mają do niego prawo nauczyciele rządowi i samorządowi za osiągnięcia wymienione w 6 rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego.

47 Dodatek motywacyjny w szkołach rządowych Przysługuje przez czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wynosi: - do 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego - dla nauczycieli podlegających pod administrację rządową, z zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz ze szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych, - do 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w CKE lub oke na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne. O długości jego pobierania i konkretnej wysokości decyduje zwierzchnik zwykle dyrektor szkoły.

48 Dodatek motywacyjny w szkołach samorządowych (1) Organ prowadzący określa wysokość oraz warunki przyznawania dodatku w regulaminie wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 KN). Wysokość może wskazać na różne sposoby: procentowo, kwotowo, widełkowo. Jeśli chodzi o warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, to organ prowadzący precyzuje kryteria z 6 rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego, czyli m.in..: - jak długo dodatek przysługuje - kto może złożyć wniosek o przyznanie dodatku nauczycielowi - co zawiera wniosek.

49 Dodatek motywacyjny w szkołach samorządowych (2) W regulaminie wynagradzania nauczycieli organowi prowadzącemu nie wolno: - ustalić wysokości dodatku motywacyjnego w odniesieniu do tzw. etatu kalkulacyjnego (wyrok WSA w Olsztynie z r., II SA/Ol 209/08), - uzależnić prawa do tego dodatku od rozmiaru zatrudnienia nauczyciela, - przewidzieć zawieszenie dodatku nauczycielowi, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne (orzeczenie WSA we Wrocławiu z r., IV SA/Wr 372/08), - przyznać go nauczycielowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy na podstawie odrębnych przepisów (wyrok WSA w Olsztynie z r., II SA/Ol 365/08).

50 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zasady wspólne (1) Nauczyciel pracujący według standardowego pensum (art. 42 ust. 3 KN) lub podwyższonego pensum (art. 42 ust. 2a i 4a KN) jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. Dyrektor może zlecić godziny ponadwymiarowe wyłącznie nauczycielowi zatrudnionemu według standardowego pensum, gdy zostało to podyktowane koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Maksymalnie jest dopuszczalne wyznaczenie godzin ponadwymiarowych w granicach: - do ¼ pensum gdy dokonuje tego dyrektor odgórnie, - do ½ pensum za zgodą nauczyciela.

51 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zasady wspólne (2) Nie wolno zlecać godzin ponadwymiarowych: - nauczycielce ciężarnej, wychowującej dziecko do 4 lat oraz nauczycielowi na stażu bez ich zgody. - nauczycielowi zatrudnionemu według podwyższonego pensum; nie dotyczy to godzin doraźnych zastępstw. Praca w prawidłowo wyznaczonych godzinach ponadwymiarowych jest obowiązkiem nauczyciela. Jeśli w następnym roku szkolnym dyrektor już ich nie przydziela danemu nauczycielowi, nie oznacza to jednostronnego pogorszenia warunków zatrudnienia i wypowiedzenie zmieniające jest zbędne (wyrok SN z r., I PK 454/03).

52 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych (1) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe liczymy tak: Etap 1. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych to stawka osobistego zaszeregowania, czyli wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela, plus ewentualnie dodatek za warunki pracy, jeśli nauczyciel go dostaje ( 6 rozporządzenia o nauczycielach podlegających pod administrację rządową). Do stawki osobistego zaszeregowania nie wliczamy dodatku funkcyjnego (wyrok SN z r., III PZP 39/88). Etap 1. Podstawę wymiaru dzielimy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego standardowego pensum (pensum x wskaźnik 4,16). Niepełne godziny zaokrąglamy tak, że pomijamy wartości poniżej pół godziny, a wynoszące przynajmniej pół godziny przyjmujemy za pełną godzinę.

53 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych (2) Etap 3. Uzyskaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w miesiącu. Przykład: Nauczyciel z pensum 18/18 otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2707 zł i dodatek funkcyjny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego. W r. przepracował 6 godzin ponadwymiarowych. Wynagrodzenie należne z tego tytułu szacujemy tak: Etap 1. Podstawa wymiaru 2707 zł, Etap zł : (18 godzin x 4,16) = 2707 zł : 75 godzin = 36,09 zł, Etap 3. 36,09 zł x 6 godzin = 216,54 zł tyle wynosi wynagrodzenie za 6 godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w r.

54 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych (3) Przykład: Nauczyciel zatrudniony w szkole rządowej, według pensum 22/22 godziny (w tym 10 godzin w warunkach trudnych), ma przydzielone godziny ponadwymiarowe. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2042 zł brutto miesięcznie i dodatek za trudne warunki pracy 104,55 zł brutto miesięcznie (230 zł stawki miesięcznej dodatku x 10 godzin : 22 godziny). W r. nauczyciel przepracował 9 godzin ponadwymiarowych, w tym 4 godziny w trudnych warunkach. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczamy tak: Etap 1: Podstawa wymiaru wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane: - w normalnych warunkach: 2042 zł, - w trudnych warunkach: 2042 zł + 104,55 zł = 2146,55 zł

55 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych (4) Etap 2: Stawka godzinowa wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane: - w normalnych warunkach 2042 zł : (22 godziny x 4,16) = 2042 zł : 92 godziny = 22,20 zł, - w trudnych warunkach 2146,55 zł : 92 godziny = 23,33 zł Etap 3: Finalna kwota wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane: - w normalnych warunkach 22,20 zł x 5 godzin = 111 zł - w trudnych warunkach 23,33 zł x 4 godziny = 93,32 zł Etap 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe łącznie 111 zł + 93,32 zł = 204,32 zł

56 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych (5) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, kiedy nauczyciel ich nie zrealizował z powodu: - przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, - rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, - usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, np. choroba, urlop okolicznościowy. Nauczyciel dostaje jednak wynagrodzenie, jeśli ponadwymiarowe zajęcia nie odbyły się w związku z chorobą ucznia (uchwała SN z 1987 r., III PZP 29/87).

57 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych (6) Istnieje problem z ustalaniem wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową w tygodniu, kiedy nauczyciel zaczyna lub kończy pracę w środku tygodnia albo kiedy przypadły dni: - ustawowo wolne od pracy, - usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy. Liczbę godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu ustalamy, pomniejszając pensum o 1/5 lub ¼ (gdy nauczyciel ma 4-dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub za każdy dzień ustawowo wolny od pracy. W żadnym wypadku nie może ona przekroczyć liczby godzin zleconych w planie organizacyjnym.

58 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych (7) Przykład: Nauczycielka rządowa z pensum 20/20 w jednym tygodniu pracy była nieobecna przez 3 dni z powodu urlopu okolicznościowego. Pracuje przez 5 dni tygodnia. Ustalamy limit godzin, po przekroczeniu którego wejdzie w tym tygodniu w godziny ponadwymiarowe: 20 godzin (3/5 x 20 godzin) = 20 godzin 12 godzin = 8 godzin W tygodniu, kiedy przypadł urlop okolicznościowy, godziny ponadwymiarowe zaczęłyby się od 9 godziny pracy w tym tygodniu. ( 6 rozporządzenia o nauczycielach podlegających pod administrację rządową).

59 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach samorządowych (1) Organ prowadzący szkołę samorządową określa w regulaminie wynagradzania nauczycieli szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw z zastrzeżeniem zachowania zasady, że ustalamy je na podstawie stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela (samo wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatku funkcyjnego) zsumowanej ewentualnie z dodatkiem za warunki pracy (art. 30 ust. 6 KN). Organy prowadzące niemal w 100% określają te zasady tak samo, jak liczy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielom podlegającym pod administrację rządową patrz slajdy

60 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach samorządowych (2) Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową nie przysługuje za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy. Organy prowadzące wprowadzały przeciwne postanowienia do regulaminów wynagradzania nauczycieli (o odpłatności godzin ponadwymiarowych niewykonanych z powodu usprawiedliwionej absencji), ale sądy je powszechnie kwestionują. Wyrok NSA w Warszawie z r. (I OSK 1873/07): Rada gminy ma jedynie kompetencję do określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 KN. W tych ramach nie mieści się upoważnienie do decydowania o zachowaniu lub utracie przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

61 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach samorządowych (3) Stanowisko NSA potwierdził MEN w interpretacji z r. (DS- WPZN-RD /09), w świetle której: Ustawodawca w art. 39 ust. 4 KN wyraźnie wskazuje, iż składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Z powyższego bezsprzecznie wynika fakt, iż wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie zrealizowane. Departament nie znajduje uzasadnienia dla poglądu, iż wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe powinno być wypłacane również wtedy, kiedy nie są faktycznie realizowane zadania wynikające z nałożonych obowiązków.

62 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w szkołach samorządowych (4) Problem znowu stanowi wyznaczenie granicy, po przekroczeniu której zaczynają się godziny ponadwymiarowe w tygodniu, kiedy nauczyciel zaczyna albo kończy pracę w środku tygodnia lub, kiedy przypadły dni ustawowo wolne od pracy lub usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy. Uregulowanie tej sytuacji to zadanie organu prowadzącego. Nie ma przeszkód, aby organ prowadzący sięgnął po rozwiązanie z rozporządzenia o nauczycielach podlegających pod administrację rządową. Pensum pomniejszamy więc o 1/5 z tytułu każdego dnia usprawiedliwionej absencji nauczyciela w takim tygodniu albo z tytułu każdego przypadającego w nim dnia ustawowo wolnego od pracy (dla nauczyciela mającego 4-dniowy tydzień pracy pojedyncza redukcja to ¼). Tak ustalone pensum wyznacza granice standardowej pracy, a praca dłuższa ma już charakter ponadwymiarowej.

63 Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa Godziny doraźnych zastępstw tym różnią się od ponadwymiarowych, że dyrektor wyznacza je w celu zastąpienia nieobecnego nauczyciela. Dyrektor ma prawo je zlecać również nauczycielom zatrudnionym według podwyższonego pensum (art. 42 ust. 2a i 4a KN). Sposób liczenia i wypłaty wynagrodzenia za doraźne zastępstwa dla nauczycieli rządowych jest taki sam jak wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ( 6 rozporządzenia o nauczycielach podlegających pod administrację rządową) patrz slajdy Sposób liczenia i wypłaty tego wynagrodzenia nauczycielom samorządowym ustala organ prowadzący, np. tak samo jak za godziny ponadwymiarowe w szkołach rządowych w regulaminie wynagradzania nauczycieli, pamiętając, że podstawą wymiaru jest wynagrodzenie zasadnicze i ewentualnie dodatek za warunki pracy.

64 Urlop wypoczynkowy placówki feryjne (1) Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym ferie. Urlop drugi i następne uzyskuje 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego. Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przez cały czas trwania zajęć szkolnych (1 września 30 czerwca) przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze ferii zimowych i letnich oraz w trakcie ich trwania, czyli w sumie: - 2 tygodnie w trakcie ferii zimowych przypadających od połowy stycznia do połowy lutego w terminach wyznaczanych corocznie dla poszczególnych województw przez MEN w komunikacie, - ponad 10 tygodni podczas ferii letnich od soboty przypadającej po zakończeniu zajęć szkolnych (zajęcia te kończą się w pierwszy piątek po 18 czerwca) do 31 sierpnia.

65 Urlop wypoczynkowy placówki feryjne (2) Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej krócej niż 10 miesięcy należy się urlop wypoczynkowy proporcjonalny do okresu przepracowanego. Przyjmujemy wtedy, że miesiąc zatrudnienia odpowiada 5,6 dniom urlopu, przy czym niepełne dni urlopu zawsze zaokrąglamy w górę. Dyrektor może zlecić nauczycielowi w czasie ferii: - przeprowadzenie egzaminów, - prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego - opracowanie szkolnego zestawu programów, - uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. Czynności te nie mogą nauczycielowi zająć więcej niż 7 dni, a w ciągu wakacji powinien on korzystać z urlopu wypoczynkowego nieprzerwanie przez co najmniej 4 tygodnie.

66 Urlop wypoczynkowy placówki feryjne (3) Urlop uzupełniający przysługuje nauczycielowi, który nie wykorzystał całego lub części urlopu wypoczynkowego w trakcie ferii z powodu: - choroby, - urlopu macierzyńskiego, - ćwiczeń wojskowych lub krótkiego przeszkolenia wojskowego. W takiej sytuacji dyrektor udziela maksymalnie 8 tygodni urlopu uzupełniającego w roku szkolnym. Ile konkretnie, decyduje dyrektor. Prawo do urlopu uzupełniającego służy też dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, który na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego nie wyczerpał urlopu wypoczynkowego w ciągu ferii, gdyż wykonywał zadania powierzone przez organ prowadzący albo pilnował w szkole inwestycji czy kapitalnych remontów.

67 Urlop wypoczynkowy placówki feryjne (4) Urlop dla poratowania zdrowia a wypoczynkowy. Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej, który nie wykorzystał całości lub części urlopu wypoczynkowego z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, nie ma prawa do urlopu uzupełniającego wynika z wyroku SN z r. (III PZP 4/08). W tym wypadku jego uprawnienie do urlopu wypoczynkowego zostaje skonsumowane przez urlop dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia przez cały rok kalendarzowy Nie można z dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie ani pobierać zdublowanego wynagrodzenia za ten sam okres. Uprawnienia pracownika do urlopu wypoczynkowego za ten rok skonsumowane zostały przez wykorzystanie przez niego przez cały ten rok urlopu zdrowotnego. W związku z tym nauczyciel ten nie będzie uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze uzupełniającym czytamy w cytowanym tym orzeczeniu.

68 Urlop wypoczynkowy placówki feryjne (5) Gdy nauczyciel był na urlopie dla poratowania zdrowia podczas ferii zimowych, nie należy mu się urlop uzupełniający. Urlop wypoczynkowy wykorzystuje w trakcie ferii letnich. Tak samo postępujemy w odwrotnej sytuacji jeśli urlop dla poratowania zdrowia pokrył się jedynie z feriami letnimi. Jeżeli np. urlop dla poratowania trwał do końca lipca, w sierpniu nauczyciel jest na wypoczynkowym i nie ma prawa do uzupełnienia.

69 Urlop wypoczynkowy placówki feryjne (6) Urlop wychowawczy a wypoczynkowy. Będąc na urlopie wychowawczym 1 stycznia, nauczyciel nie nabywa prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego. W takim wypadku urlop wychowawczy powinien się zakończyć w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Nauczyciel uzyskuje wtedy prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego. Gdy nauczyciel nabył 1 stycznia prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego (nie przebywał tego dnia na urlopie wychowawczym), jego urlop wychowawczy powinien się zakończyć z upływem zajęć szkolnych tak, aby skorzystał z urlopu wypoczynkowego podczas ferii letnich. W obu sytuacjach w grę wchodzi odpowiednie skrócenie albo wydłużenie urlopu wychowawczego.

70 Urlop wypoczynkowy placówki nieferyjne (1) Nauczyciel zatrudniony w szkole nieferyjnej nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach kodeksu pracy, tyle że wymiar roczny to 35 dni roboczych odbieranych zgodnie z planem urlopów. Prawo do pierwszego w życiu urlopu wypoczynkowego uzyskuje po miesiącu pracy na poziomie 1/12 rocznej puli (po zaokrągleniu 3 dni), a do kolejnego - 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć otrzymuje urlop wypoczynkowy proporcjonalny do rozmiaru zatrudnienia, a bazową do wyliczeń jest oczywiście wymiar roczny 35 dni roboczych, np. nauczycielowi z pensum: - 18/22 należy się 29 dni UW rocznie [(18 x 35 dni) : 22] - 16/22 26 dni urlopu - 10/18 20 dni urlopu. Niepełne dni urlopu wypoczynkowego zaokrąglamy zawsze w górę do pełnego dnia nawet, te poniżej 0,5 dnia (art KP).

71 Urlop wypoczynkowy placówki nieferyjne (2) Urlop dla poratowania zdrowia a wypoczynkowy. Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej, który był na urlopie dla poratowania zdrowia przez cały lub część roku, nie skracamy z tego powodu urlopu wypoczynkowego. Ma nadal prawo do 35 dni rocznie oczywiście, jeśli nabył prawo do drugiego urlopu wypoczynkowego w życiu. Urlop wychowawczy a wypoczynkowy. Wychodzi na to, że w placówkach nieferyjnych stosunek obu urlopów weryfikujemy według art KP (urlop wychowawczy dłuższy niż miesiąc). Stosujemy zatem proporcjonalną redukcję wymiaru UW w relacji do okresu zatrudnienia pozostałego do końca roku lub do czasu trwania zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (dla nauczyciela zatrudnionego okresowo czy w zastępstwie).

72 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zasady wspólne (1) Generalna zasada taka sama jak dla pozostałych pracowników za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciel powinien dostać tyle pieniędzy, ile by zarobił, gdyby nie poszedł wówczas na urlop. Do podstawy wymiaru (PW) wynagrodzenia za UW w placówkach feryjnych i nieferyjnych włączamy (rozporządzenie z r.): a) wynagrodzenie zasadnicze b) dodatki funkcyjny, motywacyjny, za wysługę lat i za warunki pracy c) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa d) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej e) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze odbyte w dniu wolnym od pracy f) wynagrodzenie za pracę w święto g) dodatek za uciążliwość pracy, h) jednorazowy dodatek uzupełniający.

73 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zasady wspólne (2) Do PW wynagrodzenia za UW nie przyjmujemy wynagrodzenia: - za czas gotowości do pracy oraz niezawinionego przez nauczyciela przestoju - za urlop wypoczynkowy i inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy - za czas choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Składniki wynagrodzenia w stałych stawkach miesięcznych lub określone procentowo od takich stawek (wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy i za wysługę lat) wliczamy do tej PW w kwocie należnej w miesiącu wykorzystywania UW. Jeśli stanowisko lub funkcję uprawniającą do dodatku funkcyjnego nauczyciel piastuje krócej niż przez cały rok szkolny, postępujemy następująco: - miesięczną kwotę dodatku funkcyjnego mnożymy przez liczbę miesięcy sprawowania tego stanowiska czy funkcji - uzyskaną kwotę dzielimy przez liczbę miesięcy roku szkolnego przypadających przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego.

74 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zasady wspólne (3) Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej oraz odrębne za dodatkowe zajęcia odbyte w dniu wolnym od pracy i w święto uwzględniamy w PW tak: - sumujemy kwoty, jakie nauczyciel uzyskał z tego tytułu w danym roku szkolnym przed miesiącem rozpoczęcia UW, - wynik dzielimy przez liczbę miesięcy roku szkolnego przypadających przed rozpoczęciem UW. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa brane do PW szacujemy, mnożąc dwa parametry: - średnią miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia UW - godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego z miesiąca wykorzystania UW. UWAGA! Gdy wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela zmieniło się w okresie, z którego ustalamy PW, albo w miesiącu korzystania z UW, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatkowe zajęcia przeliczamy z uwzględnieniem nowej stawki. Ustalone w ten sposób poszczególne składniki wynagrodzenia sumujemy i mamy PW wynagrodzenia za UW.

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW ROZDZIAŁ I 9 Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW Po gruntownej zmianie zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonej ustawą z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XVIII.101.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli samorządowych w Gminie Lipnica

Regulamin wynagradzania nauczycieli samorządowych w Gminie Lipnica Regulamin wynagradzania nauczycieli samorządowych w Gminie Lipnica Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ 9/06 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 19.12.2006 r. Rozdział 1 Dodatki funkcyjne 1 1. Do uzyskania dodatku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/8/10 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/8/10 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 18 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/8/10 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne U C H W A Ł A Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art.54 ust. 3 i 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR 105/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania nauczycieli Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku Regulamin wynagradzania nauczycieli I. Postanowienia ogólne. l. Ilekroć w Regulaminie wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Pabianice

REGULAMIN WYNAGRADZANIA nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Pabianice Załącznik do Uchwały Nr XLIII/585/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 kwietnia 2009 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXII/187/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia r. REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Nr XXII/187/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia r. REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr XXII/187/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24.06.04r. REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest:

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest: Załącznik do Uchwały Nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010 r. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr VII/58/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2007r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST SAMORZĄD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Regulaminy wynagradzania nauczycieli. Ewa Czechowicz USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu określają

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik do uchwały nr XLIV/326/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2010 r. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/66/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/66/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4469 UCHWAŁA NR IX/66/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/176/09 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO. z dnia 25 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/176/09 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO. z dnia 25 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIV/176/09 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekt Druk nr 399. Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.

Projekt Druk nr 399. Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Projekt Druk nr 399 Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH NR XXVIII/199/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 235 / 2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 2 grudnia 2005r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 5285 UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Dodatek za wysługę lat

Postanowienia ogólne. Dodatek za wysługę lat Załącznik do Uchwały Nr LI/445/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 20 października 2006 r. REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a nr XIII /83/ 07 Rady Miejskiej w Zdunach dnia 29 listopada 2007r.

U c h w a ł a nr XIII /83/ 07 Rady Miejskiej w Zdunach dnia 29 listopada 2007r. U c h w a ł a nr XIII /83/ 07 Rady Miejskiej w Zdunach dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY POKÓJ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/126/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2004r. Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE U C H W A Ł A N R 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1098 UCHWAŁA NR XXXVI/457/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005r. R E G U L A M I N określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 1240 UCHWAŁA NR IX.52.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku. Rozdział I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku. Rozdział I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E Załącznik do uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 29 marca 2007 w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZENIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWO. DZIAŁ I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZENIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWO. DZIAŁ I Przepisy wstępne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/249/09 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 marca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZENIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWO 1. Regulamin określa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2007 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/159/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 07 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXII/159/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 07 lutego 2005r. Uchwała Nr XXII/159/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 07 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 4012 UCHWAŁA NR LIX/315/2014 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIX/283/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 24 lutego 2005 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA (szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/410/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 8 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/410/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 8 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/410/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 19 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 19 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY GMINY GÓRZYCA z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 3. Dodatek za wysługę lat.

1. Postanowienia wstępne. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 3. Dodatek za wysługę lat. Załącznik do uchwały Nr III/20/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 r. Regulamin wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dodatek motywacyjny

Regulamin. Dodatek motywacyjny Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr IV/28/2007 z dnia 19 lutego 2007 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/184/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 12 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/184/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 12 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/184/2016 RADY GMINY POKÓJ z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r.

Uchwała Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. Uchwała Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

Bardziej szczegółowo

4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr XXVI/190/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Uchwała Nr XXXV/197/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. W sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Piaski Nr Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/321/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 11 kwietnia 2005r.

UCHWAŁA Nr XXXII/321/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 11 kwietnia 2005r. UCHWAŁA Nr XXXII/321/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV / 152 / 05 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXV / 152 / 05 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 marca 2005 roku Uchwała Nr XXV / 152 / 05 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz. 1654 UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4215 UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 1300 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/183/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu. z dnia 26 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/183/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu. z dnia 26 marca 2009 r. Uchwała Nr XXXIII/183/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r.

U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r. U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI Załącznik do uchwały nr XXIX/323/2000 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2000 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/62/11 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/62/11 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/62/11 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

R E G U L A M I N. Rozdział I DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT Załącznik do Uchwały Nr I)1)2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30 marca 2005 roku R E G U L A M I N określający wysokość i warunki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Dodatek za wysługę lat

I. Przepisy ogólne. II. Dodatek za wysługę lat Załącznik do Uchwały Nr III/28/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 6 grudnia 2006 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, ZESPOŁU GIMNAZJALNO-LICEALNEGO ORAZ LICEUM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/159/17 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/159/17 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 3 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz. 6596 UCHWAŁA NR XXVIII/159/17 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/227/2016 RADY GMINY EŁK. z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/227/2016 RADY GMINY EŁK. z dnia 26 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 października 2016 r. Poz. 3912 UCHWAŁA NR XXXI/227/2016 RADY GMINY EŁK z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: 1ADDD9C6-1AB9-4B DE6EE617B733. Podpisany

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: 1ADDD9C6-1AB9-4B DE6EE617B733. Podpisany Uchwała Nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów

REGULAMIN. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 14.09.2015r. REGULAMIN wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Za czas urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/172/08 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 listopada 2008 roku

UCHWAŁA NR XXVI/172/08 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 listopada 2008 roku UCHWAŁA NR XXVI/172/08 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/140/2016 RADY GMINY LUBOMIA. z dnia 20 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/140/2016 RADY GMINY LUBOMIA. z dnia 20 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/140/2016 RADY GMINY LUBOMIA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowowychowawczych, dla których Gmina Lubomia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/316/2000 RADY MASTA OŚWIĘCIM z dnia 30 sierpnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXXII/316/2000 RADY MASTA OŚWIĘCIM z dnia 30 sierpnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXXII/316/2000 RADY MASTA OŚWIĘCIM z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie: ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/443/13 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 9 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/443/13 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 września 2013 r. Poz. 5097 UCHWAŁA NR XXIX/443/13 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHAŁA Nr IV/21/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 28 grudnia 2006r.

UCHAŁA Nr IV/21/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 28 grudnia 2006r. UCHAŁA Nr IV/21/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/80/16 RADY GMINY W REGIMINIE. z dnia 10 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/80/16 RADY GMINY W REGIMINIE. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 3369 UCHWAŁA NR XVI/80/16 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 729 UCHWAŁA NR 195/XV/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVI/154/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW: ZA WYSŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XIV/80/08 Rady Gminy \v Trzebiechowie z dnia 11 marca 2008r.

Uchwala Nr XIV/80/08 Rady Gminy \v Trzebiechowie z dnia 11 marca 2008r. Uchwala Nr XIV/80/08 Rady Gminy \v Trzebiechowie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dodatek za wysługę lat

REGULAMIN. Dodatek za wysługę lat Załącznik do uchwały Nr XXVIII/292/2009 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 kwietnia 2009 roku REGULAMIN w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/225/09 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/225/09 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr XXVI/225/09 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r. Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2009 r. UCHWAŁA NR XXXIV/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko: dodatki do

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XIV/69/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku I. Postanowienia ogólne Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. 1)

Bardziej szczegółowo