ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO"

Transkrypt

1 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego z przygotowania teoretycznego zawodowego licencjata. 2. Pisanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego odbywa się na ściśle określonych zasadach i przy spełnieniu ściśle określonych warunków, zawartych w odpowiednio w: a) Regulaminie studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, b) Regulaminie dyplomowania c) Regulaminie przeprowadzania egzaminu z przygotowania zawodowego licencjata pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, kierunku pielęgniarstwo. Do głównych zasad obowiązujących przy pisaniu pracy dyplomowej należy: a) oprócz ogólnej znajomości dyscypliny naukowej związanej z tematem pracy i wykazaniem się umiejętnością wyszukiwania literatury przedmiotu student powinien zaprezentować: pracę zgodną z wymaganiami metodologicznym obowiązującymi przy pisaniu prac naukowych (poprawność formalna, konstrukcyjna, merytoryczna, styl i język pracy, itd.), literaturę w zakresie podjętego tematu, studium przypadku (rozpoznanie, planowanie, realizacja, ocena problemów opiekuńczych), umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, umiejętność wnioskowania. b) pracę dyplomową student pisze pod kierunkiem promotora, posiadającego co najmniej tytuł zawodowy magistra w danej specjalności oraz minimum -letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub z letnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub stopień doktora nauk, c) temat pracy dyplomowej z dziedziny pielęgniarstwa, zatwierdzony przez promotora, jest ustalony pod koniec drugiego roku studiów,

2 d) oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent, e) zdanie pracy dyplomowej musi się odbyć w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w przeciwnym przypadku student zostanie skreślony z listy studentów, f) w wyjątkowych przypadkach (np. długotrwała choroba studenta) dyrektor instytutu może ustalić nowy termin złożenia pracy dyplomowej, g) warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy licencjackiej, h) obrona pracy dyplomowej odbywa się po ostatnim zdanym egzaminie przewidzianym w planie studiów, i) termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości studentów na miesiące przed jego odbyciem, j) egzamin dyplomowy odbywa się przed specjalnie powołaną komisją, która ocenia studenta, zgodnie z przyjętym w Uczelni systemem ocen, k) w przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub usprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie studentowi wyznaczany jest drugi termin przystąpienia do egzaminu jako ostateczny, l) w przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan może podjąć decyzję o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru studiów. 4. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu opanowania umiejętności zawodowych w zakresie określonym minimum programowym licencjackiego kształcenia zawodowego pielęgniarek i charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta dla zawodu oraz jest prowadzany dla studenta, który uzyskał pozytywne oceny z egzaminów przewidzianych w planie studiów.. Celem przeprowadzania egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie wiedzy studentów z zakresu charakterystycznego dla kształcenia zawodowego pielęgniarek oraz umiejętność jej wykorzystania w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych podopieczny. 6. Do głównych zasad obowiązujących przy składaniu egzaminu z przygotowania zawodowego licencjata należy: warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest uzyskanie przez niego pozytywnych ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów objętych planem studiów, 2

3 studenci składają egzamin na ostatnim semestrze studiów, w dniu ustalonym przez dyrektora instytutu, egzamin przeprowadza się w zakładach opieki zdrowotnej, w których studenci odbywali zajęcia praktyczne, student zdaje egzamin przed minimum osobową komisją, w której skład wchodzą: przewodniczący, egzaminatorzy, posiadający kierunkowe wykształcenie zawodowe, obserwatorzy (przedstawiciele samorządu pielęgniarek i położnych, pielęgniarka naczelna lub oddziałowa zakładu pracy, w którym odbywa się egzamin) egzamin z przygotowania zawodowego odbywa się w formie rozwiązania zadania egzaminacyjnego, za pomocą którego oceniane są umiejętności zawodowe studenta i przebiega w dwóch częściach: praktycznej przeprowadzonej indywidualnie i teoretycznej przeprowadzonej w formie ustnej oraz obrony pracy dyplomowej część teoretyczna egzaminu polega na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na trzy wylosowane przed komisją pytania egzaminacyjne obejmujące wiedzę z podstaw pielęgniarstwa oraz pielęgniarstwa: internistycznego, chirurgicznego i pediatrycznego, część praktyczna egzaminu polega na wylosowaniu oddziału, w którym odbywać się będzie egzamin oraz: sprawowaniu opieki nad pielęgniarskiej nad pacjentem w czasie 6 godzin dydaktycznych i złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania. Jest ona przygotowana dla nie więcej niż 6 studentów zdających egzamin równocześnie na jednym oddziale, ocena z części teoretycznej i praktycznej egzaminu ma charakter łączny, studenci zdali egzamin z przygotowania zawodowego, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali ocenę minimum dostateczną. 7. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Załącznik stanowią dokumenty:. Schemat pracy pisemnej w oparciu o studium przypadku 2. Kryteria oceny pracy studium przypadku. Zasady edycji pracy studium przypadku

4 Zał.. Schemat pracy pisemnej w oparciu o studium przypadku. Studium przypadku to metoda badania polegająca na wszechstronnej analizie złożonego zjawiska w jego rzeczywistym kontekście. Przedmiot badania ma charakter jednostkowy..wstęp Opis wybranego zjawiska w kontekście najnowszych doniesień naukowych. 2. Cel Kierunek poszukiwań jaki stawiamy sobie analizując konkretny przypadek.. Opis przypadku Opis zgromadzonych informacji dotyczących badanego przypadku, a następnie wykorzystaniu ich w opracowaniu diagnoz pielęgniarskich. 4. Plan opieki Wskazanie sposobów rozwiązania rozpoznanych problemów pielęgnacyjnych.. Ocena planu opieki ocena wyników opieki pielęgniarskiej. 6. Podsumowanie i wnioski przedstawienie praktycznego zastosowania wyników przeprowadzonych badań. 7. Piśmiennictwo. Ocenie podlega: trafność rozpoznanych problemów pielęgnacyjnych, umiejętność formułowania diagnoz, dostosowanie diagnoz do rozpoznanych problemów pielęgnacyjnych, trafność doboru modelu pielęgnowania, ocena realizacji podjętych działań. 4

5 Zał. 2 KRYTERIA OCENY PRACY STUDIUM PRZYPADKU LP KRYTERIUM OCENIANY ELEMENT PUNKTACJA UWAGI Dane zgromadzone rzetelnie. Proces Pielęgnowania Prawidłowo sformułowana diagnoza, dostosowana do rozpoznanych problemów pielęgnacyjnych. Dostatecznie zgromadzone dane, uwzględniające wszystkie sfery funkcjonowania pacjenta. Poprawnie sformułowana diagnoza. Niekompletnie zgromadzone dane. Pobieżnie sformułowane diagnozy, nie uwzględniające wszystkich sfer funkcjonowania pacjenta. Brak umiejętności gromadzenia danych. Nieprawidłowo sformułowana diagnoza. 2 Treść pracy Wyczerpujące ujęcie tematu. Treść pracy zawiera aktualną wiedzę z literatury przedmiotu. Znaczna część treści zgodna z tematem, jednak niezbyt wyczerpująca. Pobieżne ujęcie tematu. Treść odznacza się słabą znajomością literatury przedmiotu na wybrany temat. Treści są niezgodne z celami i tematem. Praca zawiera znikomą ilość wiedzy na dany temat. Poprawna terminologia medyczna i naukowa 4 Styl i kompozycja pracy Bogate słownictwo medyczne i naukowe. Prawidłowe stosowanie terminologii. Niedostateczna znajomość terminologii medycznej i naukowej. Całkowity brak znajomości terminologii medycznej i naukowej. Uwzględnia wszystkie części pracy. Ma spójny i logiczny charakter.

6 Zachowanie zasad edytorskich i dobór materiałów źródłowych Posiada poprawną konstrukcję i proporcje. Stylistycznie jest poprawna. Posiada niewłaściwe proporcje. Nie jest w pełni spójna. Niewłaściwa konstrukcja i układ. Liczne błędy stylistyczne Bardzo trafny dobór materiałów źródłowych. Staranna szata graficzna i zachowanie zasad edytorskich. Poprawny dobór materiałów źródłowych. Staranna szata graficzna. Nieliczne błędy edytorskie. Powierzchowne i niepełne wykorzystanie dostępnego piśmiennictwa. Uboga szata graficzna.. Nieliczne błędy edytorskie. Niewłaściwy dobór piśmiennictwa i słabe wykorzystanie dostępnych opracowań. Liczne błędy stylistyczne i interpunkcyjne. RAZEM: Pracę oceniam na /ocena/ Podpis oceniającego Punktacja i skala ocen: 24-2 punktów - bardzo dobry 2-2 punktów - ponad dobry 8-2 punktów - dobry -7 punktów - dostateczny 4 punktów i poniżej - niedostateczny 6

7 Zał.. ZASADY EDYCJI PRACY STUDIUM PRZYPADKU Edycja pracy: Czcionka: Times New Roman Rozmiar czcionki: 2 Odstęp pomiędzy wierszami:, Praca zaliczeniowa powinna posiadać: a) bibliografię pozycji cytowanych lub w jakiś inny sposób wykorzystanych przez autora b) przypisy dotyczące informacji bibliograficznej pozycji cytowanych lub do których autor odwołuje się (bezpośrednio lub pośrednio) w tekście 7

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo