STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ"

Transkrypt

1 STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Materiał przygotował zespół w składzie: prof.stsw, dr hab. Mariola Wojciechowska dr Anna Hajdukiewicz dr Elżbieta Męcina-Bednarek Kielce 2013

2 Niniejszy materiał stanowi pewien rodzaj przewodnika, instruktażu pisania pracy licencjackiej przez studentów pedagogiki o różnych specjalnościach. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy oraz złożenie egzaminu dyplomowego. Zatem konieczne jest skonstruowanie koncepcji badań według określonych wymagań (kryteriów) naukowych, przeprowadzenie badań i opracowanie wyników, co składa się na uzyskanie pozytywnej oceny pracy. Przypomnienie kilku podstawowych informacji z tym związanych ma na celu pomoc studentom w optymalnym opracowaniu zagadnienia. Celem przedłożonego instruktażu jest wyjaśnienie istoty, charakteru i zadań pracy dyplomowej, zwrócenie uwagi na ważność prawidłowego wyboru tematu, omówienie sposobu doboru i analizy literatury przedmiotu, ukazanie etapów badania naukowego, wyjaśnienie sposobu konstruowania pracy, przedstawienie metod jej pisania z uwzględnieniem poprawności strony formalnej i wymogów edytorskich. Wybór tematu i płaszczyzny badawczej jest kwestią indywidualną badacza, stąd prezentowany materiał stanowi jedynie schemat, według którego autor pracy w oparciu o wiedzę merytoryczną i metodologiczną dokona właściwych operacji w celu skonstruowania swojej pracy dyplomowej. Każda praca winna składać się z trzech podstawowych części: merytorycznej, metodologicznej i analitycznej. I CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 1.Problematyka badawcza Problematyka badań winna być ściśle związana z kierunkiem i specjalnością kształcenia, z tego też względu opracowywane tematy powinny łączyć zagadnienia związane z dyscypliną (pedagogiką) z zainteresowaniami badacza. Studenci pedagogiki mają do wyboru różnorodne płaszczyzny badań, umożliwiające wnikliwe rozpoznanie zagadnienia a także powiązania go z praktyką pedagogiczną. 2.Prakseologia badań Z uwagi na fakt, iż studenci studiów niestacjonarnych to osoby w większości pracujące zawodowo, dobrze jest, jeśli istnieje możliwość łączenia pracy i studiów, zwłaszcza

3 przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej w miejscu pracy, celem np. dokonania zmian, ulepszeń. 3. Związek teorii z praktyką Wybrana tematyka prac dyplomowych powinna mieć swoje odzwierciedlenie we wcześniejszych publikacjach naukowych, w oparciu o które zostaną przeprowadzone badania i zrealizowane cele badawcze. Wnikliwe opanowanie literatury naukowej w zakresie tematu pracy jest konieczne do poznania dorobku danej dziedziny wiedzy, stanu badań, pewnych zależności i działań praktycznych. Wykorzystanie licznych publikacji w części literackiej stanowi o znajomości tematu i problematyki badawczej w świetle dorobku naukowego w danej dziedzinie wiedzy prezentowanej w pracy. 4.Projektowanie działań naprawczych Cennym elementem pracy dyplomowej jest dokonanie diagnozy danego stanu rzeczy (zagadnienia), nakreślenie kierunków zmian oraz zaprojektowanie konkretnych działań naprawczych, np. autorski program profilaktyczny lub terapeutyczny. II CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 1.Rodzaje badań pedagogicznych - badania ilościowe, - badania jakościowe. 2.Koncepcja badań pedagogicznych - faza wstępna, koncepcyjna, - faza badań. 3.Dobór problematyki badawczej i formułowanie tematu pracy licencjackiej. 4.Cel, przedmiot badań, problemy i hipotezy, zmienne i wskaźniki. 5.Metody, techniki, narzędzia badawcze. 6. Teren i organizacja badań, dobór próby. 7.Zasady przeprowadzania badań.

4 III CZĘŚĆ ANALITYCZNA 1.Analiza i interpretacja materiału empirycznego - uporządkowanie materiału badawczego, - obliczenia statystyczne, - opracowanie teoretyczne wyników badań. 2.Podsumowanie i wnioski - wnioskowanie na podstawie analizy i interpretacji zebranego materiału badawczego, - praktyczne zastosowanie wyników badań. ZASADY KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Wszystkie prezentowane prace naukowe powinny posiadać plan pracy. Przyjmuje się schemat planu pracy składającej się z trzech podstawowych rozdziałów: literacki, metodologiczny i analityczny. W pracy licencjackiej istotne jest zachowanie proporcji rozdziałów. W pracy empirycznej rozdział teoretyczny stanowi 1/3 część pracy, zaś metodologiczny z badawczym 2/3 pracy. W pracy monograficznej rozdział teoretyczny i założenia metodologiczne to ok. 1/3 pracy, zaś opracowanie monograficzne 2/3 pracy. Plan pracy licencjackiej badawczej: Temat pracy Wstęp ROZDZIAŁ I PROBLEM BADAŃ W LITERATURZE PRZEDMIOTU 1.Wyjaśnienia terminologiczne 2.Problematyka badawcza na podstawie literatury ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 1. Cele i przedmiot badań 2. Problemy i hipotezy badawcze 3. Zmienne i wskaźniki

5 4. Metody, techniki, narzędzia badawcze 5. Teren i organizacja badań ROZDZIAŁ III ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 1.Charakterystyka badanej grupy 2.Analiza i interpretacja materiału badawczego 3.Projektowanie pedagogiczne (wynikające z problematyki badawczej) Podsumowanie i wnioski Bibliografia Aneks Spis tabel Spis wykresów Oświadczenie Plan pracy monograficznej: Temat pracy Wstęp ROZDZIAŁ I PROBLEMATYKA OPRACOWANIA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 1. Podstawowe wyjaśnienia terminologiczne 2. Problematyka opracowania na podstawie literatury ROZDZIAŁ II ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 1. Cele, przedmiot badań 2. Problemy i hipotezy badawcze 3. Zmienne i wskaźniki 4. Metody, techniki, narzędzia badawcze 5. Teren i organizacja badań ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO ZJAWISKA, OBIEKTU 1.Rys historyczny 2.Podstawa legislacyjna

6 3.Formy i zasady funkcjonowania 4.Charakterystyka kadry i podopiecznych 5.Perspektywy rozwoju ROZDZIAŁ IV PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ PEDAGOGICZNYCH 1.Program naprawczy (terapeutyczny, profilaktyczny, wychowawczy itp.) Podsumowanie i wnioski Bibliografia Aneks Spis tabel Spis wykresów Oświadczenie Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta pod kierunkiem naukowym promotora pracy. Zatem niezbędne jest uzyskanie akceptacji promotora odnośnie tematu pracy, zakresu literatury, problematyki badawczej oraz charakteru i rodzaju interpretacji materiału empirycznego. Praca licencjacka powinna spełniać określone wymagania w zakresie strony technicznej, w związku z tym zostały sprecyzowane wymogi formalne i edytorskie. KRYTERIA FORMALNE I EDYTORSKIE: 1.Tytuły: Tytuły rozdziałów powinny być wyjustowane, pisane wielkimi literami, czcionka pogrubiona, Times New Roman, rozmiar 14, oznaczone cyfrą rzymską, bez kropki, np. ROZDZIAŁ I Tytuły podrozdziałów piszemy małymi literami, czcionka pogrubiona, Times New Roman, rozmiar 12, oznaczone cyfrą arabską, pisane od lewego marginesu, bez kropki Tytuły punktów w podrozdziałach piszemy małymi literami, czcionka niepogrubiona, Times New Roman, rozmiar 12, oznaczone cyfrą arabską, pisane od lewego marginesu, bez kropki. 2.Kolejne rozdziały pracy licencjackiej powinny rozpoczynać się od nowej strony.

7 3.Objętość pracy licencjackiej powinna wynosić od minimum 60 stron do około 80 stron tekstu, pisanego w formie bezosobowej i w czasie przeszłym, np. zastosowano, przedstawiono, wykorzystano, opisano itp. 4.Pracę rozpoczyna strona tytułowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego instruktażu. 5.Praca licencjacka musi posiadać ponumerowane strony. Liczymy wszystkie strony, ale numerowanie piszemy od 2-giej strony wstępu. Numery stron zapisujemy w prawym dolnym rogu. 6.Zaakceptowana przez promotora praca powinna być wydrukowana dwustronnie na papierze A-4 z zachowaniem jednolitych marginesów. 7.Wzory, rysunki, tabele powinny być zamieszczane w pracy licencjackiej według następujących wytycznych: Wzory stosowane w pracy licencjackiej umieszczamy centralnie w osobnych liniach. Wyniki badań student prezentuje w formie tabelarycznej, która może być uzupełniona wykresem, rysunkiem, schematem oraz opatrzona komentarzem. Przedstawiając wyniki badań własnych podajemy numer tabeli/rysunku i tytuł bez uwzględnienia informacji na temat źródła badań. Tytuły tabel/rysunków/wykresów piszemy w formie zdania twierdzącego, czcionką Times New Roman, rozmiar 10, wyrównywane od lewej strony. Tytuły tabeli powinny znajdować się nad nimi, a wykresy i rysunki podpisujemy na dole, np. Tabela 1. Badani uczniowie z uwzględnieniem płci Rysunek 1. Badani uczniowie w podziale na wiek 8.Zapis cytowań i przypisów: Stosowane w pracy cytowania w zakresie danego problemu muszą być opatrzone w cudzysłowem z właściwym odsyłaczem. Przypisy umieszcza się na dole danej strony, stosując kolejność numeracji w całej pracy. Przypisy należy zapisać czcionką Times New Roman, rozmiar 8 i zakończyć kropką, tytuły cytowanych pozycji należy zapisać kursywą. Przykłady przypisów: Pozycje zwarte: A. Tchorzewski, Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz-Olsztyn, 2002, s. 38. artykuł w czasopiśmie:

8 S. Korczyński, Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2013, nr 3, s. 12. W przypadku, gdy na jednej stronie pojawi się kolejny cytat tego samego autora, z tej samej publikacji, można opatrzyć go przypisem z zastosowaniem słowa tamże i podaniem strony, np. Tamże...s Zastosowanie aktów normatywnych: Korzystając z danych zawartych w przepisach prawnych należy uwzględnić przypisy formułowane w następujący sposób: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.- Ustawa o Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593). 10.Zapisy bibliograficzne: Pozycje wykorzystane w pracy zamieszcza się na końcu, w porządku alfabetycznym numerując wg kolejności alfabetycznej, zaś poniżej zamieszcza się akty normatywne, np.: 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, Banach Cz., Edukacja, wartość, szansa- wybór prac z lat , Wyd. Naukowe AP, Kraków, Raczkowska Jadwiga, Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 1, Ustawa o Pomocy Społecznej, Dziennik Ustaw Nr 64, Złożona praca licencjacka podlega ocenie, w której uwzględnia się stronę merytoryczną, metodologiczną i interpretacyjną.

9 (Strona tytułowa) WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY SPECJALNOŚĆ RESOCJALIZACJA ANNA KOWALSKA NR ALBUMU. ALKOHOLIZM JAKO PROBLEM XXI WIEKU W OPINII PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KIELCACH

10 PRACA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. EWY NOWAK KIELCE Kielce, dn. imię i nazwisko studenta. numer albumu. kierunek, specjalność. rodzaj studiów, forma studiów OŚWIADCZENIE Przekładając w roku akademickim. pracę licencjacką/magisterską* na temat: oświadczam, że: - pracę napisałam/napisałem* samodzielnie, - praca nie stanowi istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, - praca nie narusza żadnych innych istniejących publikacji i praw autorskich, - wykorzystane w pracy materiały źródłowe zastosowane zostały z zachowaniem zasad prawa cytatu. Równocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy*, iż na podstawie art. 15a ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 ze zm.) Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu mojej pracy licencjackiej/magisterskiej* w terminie 6 miesięcy od daty jej obrony. Ponad to wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnianie mojej pracy licencjackiej/magisterskiej* dla celów naukowych i dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem..... czytelny podpis studenta

11 *niewłaściwe skreślić

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo