Poradnik pisania pracy dyplomowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik pisania pracy dyplomowej"

Transkrypt

1 Poradnik pisania pracy dyplomowej 1. Uwagi ogólne 1.1. Cel pisania pracy dyplomowej W kolegiach nauczycielskich i na innych studiach na poziomie licencjackim celem kształcenia jest nie tylko przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych: np. nauczyciela nauczania początkowego, czy teŝ wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ale równieŝ przygotowanie do doskonalenia swej pracy pedagogicznej, w tym równieŝ prowadzenia prac badawczych i popularyzowania swych osiągnięć. Dlatego teŝ w szczegółowych celach kształcenia w kolegiach nauczycielskich i innych szkołach wyŝszych uczelniach (licencjackich) zwraca się uwagę na wykształcenie umiejętności korzystania z literatury naukowej i metodycznej przydatnej w doskonaleniu swego warsztatu pracy pedagogicznej i na zdobycie podstawowych umiejętności metodologicznych pozwalających na podejmowanie badań i analiz środowiska wychowawczego i własnej pracy z dziećmi i młodzieŝą oraz ukształtowanie postawy nauczyciela wychowawcy o nastawieniu twórczym, badacza i nowatora w pracy dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej. Realizacja tych celów moŝliwa jest przede wszystkim na seminariach dyplomowych, na których pod kierunkiem promotora przygotowywane są przez słuchaczy prace dyplomowe. Celem seminarium jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania pracy dyplomowej, to jest do wyboru tematu pracy, przedstawienia jego podstawowych tez zawartych w aktualnej literaturze naukowej, przyjęcia załoŝeń metodologicznych (lub projektowych) i prezentacji wyników badań (lub opracowanego projektu) oraz podsumowania i wniosków. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania słuchacza specjalność oraz moŝliwości opieki naukowej nad daną pracą dyplomową w danej uczelni. Za pracę dyplomową moŝe być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez słuchacza. W wyjątkowych wypadkach, jeśli moŝna ustalić samodzielnie przygotowane przez słuchacza, za pracę dyplomową moŝe być uznana praca zespołowa lub projekt. Pracę dyplomową wykonuje słuchacz pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela kolegium, co najmniej ze stopniem doktora 1.2. Struktura pracy dyplomowej Praca dyplomowa w kolegiach nauczycielskich ma najczęściej charakter pracy badawczej lub projektowej, co oznacza przeprowadzenie badań diagnostycznych lub opracowania projektu metodycznego w wybranej placówce (w środowisku). KaŜda praca badawcza składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej (określanej umownie jako część teoretyczna) - autor ma wykazać się znajomością i rozwagą w doborze aktualnej i reprezentatywnej literatury dotyczącej tematu pracy i umiejętnością krytycznej analizy podstawowych tez odnośnie tematu pracy. 1

2 W drugiej (określanej jako część metodologiczna lub metodyczna) autor ma wykazać się umiejętnością określenia załoŝeń metodologicznych zgodnych z rodzajem pracy i przyjętą orientacją badawczą. W trzeciej (określanej jako część empiryczna) autor ma wykazać się umiejętnością prezentacji i analizy zgromadzonych w toku badań materiałów i danych, opracowanie wniosków wynikających z analizy materiału badawczego co oznacza: KaŜda z wyŝej wymienionych części stanowi rozdział pracy (punkt), przy czym pierwsza część składa się niekiedy z dwóch rozdziałów (punktów), podzielonych na podrozdziały (podpunkty). Na początku pracy autor zamieszcza Spis treści i Wstęp, w którym określa cel i zakres tematyczny badań oraz przedstawia strukturę prezentowanej pracy i jej uzasadnienie, a w końcu pracy (po trzeciej części) - Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań i analiz. W pracy niezbędne jest przedstawienie spisu literatury wykorzystanej w toku pisania pracy (jako Bibliografia ) najczęściej z podziałem na: A. Pozycje zwarte (ksiąŝkowe), B. Artykuły - w których to punktach w układzie alfabetycznym prezentowane są poszczególne pozycje. W pracy dyplomowej wymagane są takŝe załączniki (Aneksy), którymi są: wzory narzędzi badawczych stosowanych w badaniach (np. kwestionariusz ankiety, wywiadu, karta obserwacji, druk testu, itp.), zbiorcze zestawienia wyników badań, kopie lub fragmenty waŝnych dokumentów, które były przedmiotem analizy w pracy Strona formalna pracy dyplomowej Przedmiotem oceny pracy dokonywanej przez promotora i recenzenta jest takŝe strona formalna (graficzna) pracy, w tym graficzna prezentacja tekstu, tabel, schematów i wykresów, co przyczynia się do zwiększenia jej czytelności, a tym samym zrozumienia treści w niej zawartych. W tym zakresie trudno ustalić szczegółowe zalecenia, a jedynie określić niektóre parametry podnoszące ogólną estetykę pracy dyplomowej. Estetyczny wygląd pracy zwiększa zapewne napisanie jej na komputerze, w najbardziej powszechnym edytorze tekstów - WORD, w którym moŝna ustawić wszystkie parametry edycji tekstu 1. Marginesy podstawowych stron tekstowych: górny: 2,5 3,0 cm; dolny: 2,5 3,0 cm; lewy: 3,5-4,0 cm; prawy: 2,5 cm Inne stosowane parametry marginesów nagłówek (od górnej krawędzi strony): 1,5-2,0 cm stopka (od dolnej krawędzi strony): 1,5-2,0 cm PowyŜsze parametry określa się w edytorze WORD do całego danego dokumentu ( pliku) otwierając kolejno: [PLIK - Ustawienie strony - Marginesy]. 2

3 2. Numeracja stron Zaleca się automatyczne wstawienie stron w nagłówku (góra strony - do prawej lub do środka)), przy czym strona tytułowa pracy - to strona 1, spis treści - to strona 2. Strony te nie są wpisywane, ale liczone. Oznacza to, Ŝe numerowanie stron zaczyna się od strony 3 - gdzie najcześciej jest początek Wstępu dopracy. Strony numeruje automatycznie funkcja WORD-a: [Wstaw- Numery stron] 3. Czcionki - rodzaj, styl i rozmiar Zalecane stosowanie czcionek: TIMES NEW ROMAN lub inne z rozszerzeniem CE, czyli czcionki zawierające znakowane litery polskie, jak np.: Arial, Book Antiqua, Bookman Old Style, Garamond Rozmiar czcionki tekstu podstawowego przy zastosowaniu TIMES NEW ROMAN - 12 lub 14, przy czym wielkość czcionki zwiększa się w tytułach rozdziałów lub podrozdziałów (róŝnicując odpowiednio), a zmniejsza w tabelach, zestawieniach i wykresach, itp. W przypadku zastosowania innej czcionki naleŝy odpowiednio wybrać wielkość czcionki tekstu podstawowego i odpowiednio do tego zróŝnicowana wielkość czcionki w tytułach rozdziałów lub podrozdziałów. WyróŜnienia w tekście moŝna uzyskiwać stosując zmienny typ czcionki: czcionkę pogrubioną, a w cytatach - kursywę lub teŝ ( rzadziej) czcionkę podkreśloną. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pogrubione i odpowiednio powiększone ze zróŝnicowaniem wielkości czcionek. Tytuły rozdziałów wypośrodkowane z odstęp 1-2 wierszy od tekstu podstawowego. Tytuły podrozdziałów z odpowiednio mniejszą czcionka od tytułu rozdziału z akapitem, ale z czcionką większą lub pogrubiona w stosunku do tekstu podstawowego. Czcionki zastosowane w tytułach rozdziałów i podrozdziałów nie powinny być wersalikami lub kapitalikami (chyba, Ŝe decyzja promotora będzie inna). Teksy podstawowy pisany z akapitami (standardowy akapit 1,25 cm lub mniejszy); Akapity oznaczają nowa myśl prezentowanych treści lub podjecie nowego zagadnienia. Parametry czcionek (rodzaj, styl, rozmiar) ustawia się w funkcji: [FORMAT - Czcionka] ; 4. Odstęp między wierszami Zalecany odstęp między wierszami tekstu podstawowego, to: 1,5 (półtora wiersza). Odstęp moŝe być w niektórych miejscach zwiększony (podwójny), jeŝeli tego wymaga od[powiednie rozmieszczenie tekstu na stronie lub zmniejszony. W tabelach, zestawieniach i wykresach stosuje się najczęścięj odstęp pojedynczy między wierszami Parametry odstępu ustawia się w funkcji [FORMAT Akapit-Odstęp między wierszami] 1.4. Zasady stosowania przypisów Zaleca się przestrzeganie następujących zasad przy stosowaniu przypisów: przypisy na kaŝdej ( tzw.: dolne) stosuje się wg róŝnych sposobów numeracji: a/ od nowa na kaŝdej stronie b/ ciągła w kaŝdym podrozdziale lub rozdziale, c/ ciągła w całej pracy; - 3

4 przy czym ostatni sposób nie jest zalecany ze względu na moŝliwość pomyłek w oznaczeniu przypisów lub i przesunięcia ich numeracji; stosowanie przypisów ujednoliconych w całej pracy odnosi się do kaŝdego cytowanego dosłownie fragmentu tekstu ( koniecznie z cudzysłowie lub kursywą) i tekstu streszczonego z określonej pozycji ksiąŝkowej lub artykułu; przypisem oznacza się równieŝ wszelkie wyliczenia i klasyfikacje z wyjątkiem tych, które piszący pracę sam opracował na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, przy czym teksty wyliczeń powinny być oznaczane punktami (np.: a, b, c, d... lub 1., 2., 3..., albo i., ii, iii...) lub wybranymi wyróŝnikami ( strzałki, kropki, kreski, itp.); treści zawarte w wyliczeniach lub klasyfikacjach powinny być krótkie, a liczna punktów ograniczona do najwaŝniejszych, a w przypadku dłuŝszych tekstów klasyfikacyjnych zaleca się najpierw wyliczyć ich syntetyczne skróty(tytuły), a potem zawrzeć opis w normalnym tekście, wyróŝniając kaŝdy nowy fragment opisu akapitem.; bez przypisu zamieszcza się w pracy te teksty, które piszący sam sformułował na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, a dotyczy to w szczególności syntez, sądów i opinii danej sprawie; stosowane są niekiedy przypisy po kaŝdym po kaŝdym podrozdziale lub rozdziale z zastosowaniem numeracji ciągłej Formatowanie wykresów i tabel przeglądowych 2. Uwagi dotyczące treści i formatowania karty tytułowej. 3. Zawartość i konstrukcja spisu treści pracy. 4. Treść i konstrukcja wstępu do pracy 5. Część teoretyczna pracy dyplomowej. 5.1.Uwagi do konstrukcji i zawartości merytorycznej Przedmiot oceny części teoretycznej 1. Czy Autor(ka) wykazał(a) się znajomością i rozwagą w doborze literatury dotyczącej tematu pracy, wykazując tym samym orientację w przedmiocie badań i analiz? 2. Czy Autor(ka) przeprowadził(a) krytyczną analizę literatury i materiałów źródłowych? 3. Czy analiza oparta była o reprezentatywną literaturę dla wybranego przedmiotu badań? 4. Czy Autor(ka) wykazała się w pracy umiejętnością krytycznego korzystania z piśmiennictwa naukowego? 5. Czy Autor(ka) posiada umiejętność naukowego wykładu treści będącej przedmiotem badań i analiz, a w tym: prawidłowego i syntetycznego przedstawiania treści zwartych w literaturze naukowej w formie streszczeń; 4

5 właściwego doboru i prezentacji w pracy cytatów definicyjnych, klasyfikacji i znaczących sądów poprawnego i logicznego wykładu myśli róŝnych autorów i ich właściwej interpretacji? 6. Czy Autor(ka) posiada umiejętność poprawnej pod względem stylu i słownictwa prezentacji tez zawartych w literaturze naukowej i ich logicznego wiązania oraz syntetycznego podsumowania? 7. Czy Autor(ka) przedstawia tezy zawarte w literaturze jasno, rzeczowo i obiektywnie? 8..Czy Autor(ka) opanował(a) umiejętności konstruowania pracy naukowej i technikę jej pisania (doboru cytatów i streszczeń, stosowania przypisów, itp.)? 6. Część metodologiczna pracy dyplomowej Uwagi do konstrukcji i zawartości merytorycznej.. Propozycja tytułu rozdziału: ZałoŜenia metodologiczne badań własnych Propozycję tytułów podrozdziałów 1. Przedmiot, (zakres) cel i problemy badań 2. Metody, techniki i narzędzia badań 3. Charakterystyka środowiska badań i grupy badawczej Ew.: Jeśli dane o środowisku i grupie prezentowane będą w części empirycznej pracy, to trzeci podrozdział powinien mieć tytuł: 3. Organizacja i przebieg badań Propozycję zawartości merytorycznej poszczególnych podrozdziałów. 1. Przedmiot, (zakres) cel i problemy badań Plan szczegółowy. W nawiązaniu do części teoretycznej napisać kilka zdań o przedmiocie (temacie) podejmowanym w swojej pracy i jego znaczeniu w pedagogicznej działalności. Określić na podstawie zalecanej literatury metodologicznej definicje badania naukowego, jego struktury ( procedura badań), przedmiotu i celu badań uzupełniają te definicje o informacje związane z wybranym tematem pracy. Określić na podstawie zalecanej literatury metodologicznej definicje i rodzaje problemów badawczych, uzupełniając te definicyjne określenia o własne wpisując ustalone problemy badawcze ( problem ogólny i problemy szczegółowe) wraz z uzasadnieniem, Ŝe tako sformułowane problemy badawcze pozwolą na osiągniecie (zrealizowanie) określonego w pracy celu badań. 2. Metody, techniki i narzędzia badań Plan szczegółowy. W nawiązaniu do procedury badań określić znaczenie doboru właściwych metod i technik badawczych, podając definicje metody badań. 5

6 Określić rodzaje metod stosowanych w pedagogicznych badaniach empirycznych (zalecony podział wg T. Pilcha: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995). Podać jaka metoda zastosowana została w badaniach własnych, podając, Ŝe jej zastosowanie było zgodne ze definicyjnym jej rozumieniem ( podać definicje zastosowanej metody). Podać jakie techniki zastosowane zostały w badaniach własnych, podając, Ŝe ich zastosowanie było zgodne ze definicyjnym ich rozumieniem ( podać definicje zastosowanych technik). Podać jakie zostały opracowane i zastosowane narzędzia w badaniach własnych, podając, Ŝe ich zastosowanie było zgodne z zastosowanymi technikami badań. Dokonać charakterystyki zastosowanych narzędzi badawczych, podając ich konstrukcje, wzory opracowań, ilość i rodzaje pytań, itp. 3. Charakterystyka środowiska badań i grupy badawczej Plan szczegółowy. W nawiązaniu do celu i problemów badań zebrać i zaprezentować podstawowe informacje o środowisku, w którym przeprowadzone były badania. Dokonać charakterystyki badanej grup odwołując się do metodologicznych zasad doboru grup badawczych i wykorzystując dane metryczkowe. Zalecana literatura do opracowania rozdziału metodologicznego Frankfort-Nachmias Ch, Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001 Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa Wroczyński R. Pilch T.: Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław 1974 Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa A takŝe inne opracowania metodologiczne, słownikowe i encyklopedyczne, jak np.: W. Okonia, J.Pietera, W. Szewczuka i innych Przedmiot oceny części metodologicznej 1. Czy załoŝenia metodologiczne są zgodne z określonym rodzajem pracy (teoretyczna, empiryczna, historyczna ) i przyjętą orientacją badawczą? 2. Czy w pracy właściwie sformułowano problemy badań (ogólny i szczegółowe) i zadania badawcze? 3. Czy odpowiednio do określonych problemów badawczych sformułowano hipotezy badawcze i określono zmienne? 4. Czy adekwatnie do celu i problemów badań dobrano metodę i techniki badawcze? 5. Czy odpowiednio do zamierzeń badawczych dobrano lub opracowano narzędzia badawcze i jaka jest ich wartość diagnostyczna? 6

7 6. Czy zgodny jest z celem i problemami badawczymi dobór i charakterystyka grupy i środowiska? 7. Czy przyjęte w załoŝenia metodologiczne zostały konsekwentnie zrealizowane? 8. Jaki jest twórczy wkład Autora w opracowanie załoŝeń metodologicznych badań własnych i ich realizację ( nowatorstwo w: konstruowaniu narzędzi badawczych, przeprowadzeniu badań, prezentacji i analizie wyników, itp) 7. Część empiryczna pracy dyplomowej 7.1. Uwagi do konstrukcji i zawartości merytorycznej Prezentacja wyników badań w tabelach i wykresach Przedmiot oceny części empirycznej 1. Czy wyniki badań prezentowane są w czytelnych tabelach, zestawieniach i wykresach? 2. Czy analiza wyników badań jest w logicznym związku z przyjętymi w pracy problemami badawczymi? 3. Czy analiza i interpretacja wyników badań ma charakter jakościowy i nawiązuje do tez i ocen prezentowanych w części pierwszej pracy? 4. Czy Autor(ka) zawarł(a) ocenę i podsumowanie analizowanych wyników badanego zjawiska? 5. Czy wnioski z badań są uzasadnione wynikami badań i jaką mają wartość teoretyczną i praktyczną. 8. Podsumowanie i wnioski - konstrukcja i zawartość treściowa. 9. Konstrukcja i zawartość bibliografii. 10. Aneksy w pracy dyplomowej - rodzaje i formy prezentacji Opracowanie autorskie. Wykorzystanie w publikacjach i innych pracach jedynie z podaniem źródła fkb Źródło: Metodyka badań empirycznych w pracy dyplomowej. Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne 2004, nr 8, s

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo