dr Wiesław Gonciarski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Wiesław Gonciarski"

Transkrypt

1 dr Wiesław Gonciarski Almamer Szkoła Wyższa Wydział Ekonomiczny Warszawa, ul. Wolska 43 Warszawa 2014

2 Uwagi wstępne 1. Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawić podstawowe informacje niezbędne studentom podczas pisania prac dyplomowych. 2. Z oczywistych względów nie wyczerpuje ona problemu pisania prac dyplomowych. W związku z tym Autor tej prezentacji sugeruje zapoznanie się z bardziej kompleksowymi opracowaniami, których przykłady znajdują się na następnym slajdzie. 3. Przedstawione w tej prezentacji zasady pisania prac dyplomowych zostały przygotowane przede wszystkim z myślą o studentach kierunków ekonomicznych. 4. Skróty myślowe, które są niezbędne podczas przygotowania prezentacji mogą wywoływać u Czytelnika pewne wątpliwości. W takich sytuacjach Studenci powinni zwracać się do swoich opiekunów merytorycznych (promotorów) w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 5. Poszerzoną wersję tej prezentacji zainteresowani mogą znaleźć w poradniku: W.Gonciarski, Przygotowanie pracy dyplomowej, DrukTur, Warszawa W tej prezentacji zastosowano przypisy typu harvardzkiego, a źródła do których przypisy odsyłają znajdują się na ostatniej stronie tej prezentacji.

3 Zalecana literatura metodologiczna 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH, Warszawa Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań Gonciarski W., Przygotowanie pracy dyplomowej, DrukTur, Warszawa Jemielniak D., (red.), 2012, Badania jakościowe, t.1i2, PWN, Warszawa. 7. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, A E, Poznań Urban S., W.Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, "Placet", Warszawa 2005.

4 Praca dyplomowa jest: 1. Specyficznym rodzajem pracy naukowej. 2. Formalnie wymaganym opracowaniem kończącym studia I i II stopnia (zgodnie z art.190 Ustawy z dn Prawo o szkolnictwie wyższym: Dziekan skreśla studenta z listy studentów z powodu nie złożenia pracy dyplomowej w terminie). 3. Wynikiem współpracy między dyplomantem a kierownikiem. 4. Wynikiem indywidualnej pracy Dyplomanta. 5. Dokumentem potwierdzającym standardy kształcenia w danej Uczelni. 6. Jednym z ważnych wymogów uzyskania stopnia licencjata lub magistra.

5 Jakośd prac dyplomowych Przyjmijmy za normą ISO 9000:2006, że: Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Inherentny tkwiący w czymś, przynależący do czegoś. Wymagania potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. W tej sytuacji, jakość pracy dyplomowej zależy od stopnia, w jakim konkretne opracowanie - oceniane z uwzględnieniem pewnego zestawu cech - spełnia oczekiwania formalne i merytoryczne formułowane na poziomie studiów I lub II stopnia lub studiów podyplomowych.

6 Główne czynniki determinujące jakośd prac dyplomowych: dysponowanie przez studenta wiedzą i umiejętnościami z zakresu metodologii badań w danej dyscyplinie, wiedza studenta w zakresie prezentowanej problematyki, zaangażowanie studenta w procesie przygotowania pracy, odpowiednia współpraca studenta z promotorem, możliwość dostępu do odpowiedniej bazy bibliotecznej i techniczno-organizacyjnej, możliwość prowadzenia badań empirycznych, obiektywne kryteria oceny ze strony promotora i recenzenta, wymóg sprawdzenia pracy przez program antyplagiatowy, atmosfera promująca na uczelni, a w szczególności doceniająca wysiłek związany z pisaniem pracy, a taka jest w Naszej Uczelni.

7 Dobra praca dyplomowa powinna potwierdzid, że student: 1. Potrafi samodzielnie wypowiadać się w formie dość dużych, zwartych opracowań. 2. Opanował pewien konkretny zakres wiedzy w danej dziedzinie. 3. Umie sformułować temat badawczy i zakreślić obszar. Robi to najczęściej we współpracy z promotorem) 4. Zna literaturę przedmiotu i potrafi ją twórczo wykorzystać. 5. Dysponuje wiedzą z zakresu przedstawianego w pracy. 6. Potrafi dokonywać samodzielnych ocen, diagnozować zjawiska i próbować proponować adekwatne rozwiązania. 7. Umiejętnie posługuje się terminologią fachową i poprawnie wypowiada się w języku, w którym praca jest pisana. 8. Potrafi prowadzić badania naukowe i prezentować ich wyniki.

8 Praca magisterska a licencjacka - różnice dotyczą zakresu prezentowanej problematyki, co w konsekwencji często prowadzi do różnic objętościowych prac; - różnice w kryteriach oceny: dotyczą zwłaszcza oczekiwań w zakresie samodzielności formułowanych hipotez, trafności analiz i wniosków; - różnice dotyczące naukowości w zakresie prowadzonych badań; - brak natomiast istotnych różnic w zakresie wymagań formalnych. W konsekwencji, zarówno praca licencjacka, jak i magisterska muszą być przygotowane zgodnie z tzw. standardami uniwersyteckimi; - prace różnić się mogą objętością zaleca się by prace licencjackie mieściły się w granicach stron, a prace magisterskie w granicach stron; - zaleca się także, by w pracach licencjackich Autor odwoływał się do ok. 25 pozycji literatury, a w przypadku prac magisterskich do przynajmniej 30.

9 Wymagania dotyczące prac dyplomowych - nie są jednoznaczne i sformalizowane; - kształtowane są przez praktykę oraz poglądy danego środowiska akademickiego; - podstawowe wymogi: * poprawność merytoryczna, * poprawność formalna, a w tym językowa, * samodzielność opracowania, * przyjęcie pracy przez promotora, a następnie uzyskanie pozytywnej oceny recenzenta-(ów), * uzyskanie pozytywnych wyników oceny wygenerowanej przez program antyplagiatowy.

10 Oczekiwania formalne i merytoryczne Przygotowanie publikacji naukowej, jaką jest praca dyplomowa, wymaga od jej autora określonej wiedzy z zakresu prezentowanego problemu oraz dyscypliny naukowej w obrębie której się wypowiada. Założyć należy, że osoba przedstawiająca pracę do oceny jest kandydatem na specjalistę w danej dziedzinie, a przedstawiona przez nią treść jest prawidłowym odzwierciedleniem zjawisk, procesów czy opisywanych obiektów. Większość autorów wypowiadających się na temat prac dyplomowych uważa, że chociaż nie muszą mieć odkrywczego charakteru, to powinny być przynajmniej poprawne pod względem merytorycznym i formalnym. W pracy należy starać się wyrażać także własne poglądy i oceny, a ponadto krytycznie odnosić się do zauważonych przez autora niedociągnięć, luk itp. i w miarę możliwości proponować autorskie rozwiązania.

11 Pod względem merytorycznym chodzi przede wszystkim o to by: - praca przygotowana została w zgodzie z aktualną wiedzą, jaką dysponuje dana dyscyplina; - oparta była na dobrej znajomości literatury krajowej i zagranicznej z danego zakresu oraz umiejętnym jej wykorzystaniu i udokumentowaniu tego w przypisach; - została wykonana w oparciu o naukowe metody badawcze. (ważne jest przy tym, by zostały one odpowiednio dobrane i bezbłędnie zastosowane w praktyce); - diagnoza badanych obiektów, zjawisk czy procesów była prawidłowa; - formułowane oceny i wnioski były możliwie zobiektywizowane.

12 Niezwykle istotna jest także poprawnośd rzeczowa - co oznacza oczekiwanie, że analizowane czy też przywoływane dane, fakty lub zjawiska są prawdziwe i informacje na ich temat pochodzą z wiarygodnych źródeł; stąd niewskazane jest powoływanie się na literaturę gazetową - natomiast, w odniesieniu do własnych badań chodzi o stosowanie w nich zasad, które będą dawały szansę dochodzenia do prawdy; - Niekiedy trudno jest uzyskać stuprocentową satysfakcję w tym zakresie, więc, jak trafnie zauważają S.Urban i W. Ładoński: Poprawność metodologiczna jest koniecznym i niezbędnym warunkiem uzyskania poprawnych wyników, czyli rzeczowej poprawności pracy [Urban, Ładoński, 2003, s. 210].

13 Ważną kwestią jest także sposób zaprezentowania treści pracy - Oczekuje się, że Dyplomant będzie w sposób czytelny, przejrzysty, ale jednocześnie profesjonalny prezentował swoje myśli. - Istnieje konieczność stosowania odpowiedniego reżimu terminologicznego; co m.in. oznacza rezygnację z wypowiedzi w języku potocznym. - Przestrzec jednak należy przed popisywaniem się wyszukanym słownictwem czy zbyt skomplikowanymi strukturami zdań. Autor powinien też wykazać, że rozumie i poprawnie wykorzystuje terminologię danej dyscypliny.

14 W pracach dyplomowych można wyróżnid dwie podstawowe części: Teoretyczną przygotowaną na podstawie krytycznej analizy literatury. Ta część jest swoistym dowodem, że Autor zapoznał się z reprezentatywnym zestawem literatury, że rozumie prezentowane w niej treści i potrafi poprzez odwołania sformułować na jej podstawie własną wypowiedź. Empiryczną opracowaną na podstawie badań własnych autora. W tej części Autor udowadnia, że potrafi wykorzystać wiedzę do analizowania badanych zjawisk, że potrafi prowadzić (nawet jeśli jest to w niewielkim zakresie) badania naukowe. Np. w odniesieniu do badań statystycznych, że potrafi zbierać, porządkować, zestawiać, analizować i komentować pozyskane dane.

15 Praca dyplomowa jako wynik procesu badawczego Podstawowe cele badań w naukach społecznych, a w tym ekonomicznych (E.Barbbie, 2003, s ): 1) eksploracja ( rzucenie światła ), której celem jest lepsze zrozumienie przedmiotu badań; 2) opis jakiejś sytuacji, zjawiska lub wydarzenia; 3) wyjaśnienie dlaczego jakieś sytuacje miały miejsce czy jak dane zjawiska wpływają na otoczenie.

16 Cele badao realizowanych w ramach pracy dyplomowej: 1)zaprezentowanie, scharakteryzowanie lub opis pewnych zjawisk lub procesów; 2) zidentyfikowanie prawidłowości występujących w określonych zjawiskach społ-ekon.; 3) wykrycie zależności determinujących określony sposób działania czy zachowania się danych obiektów badań; 4) poznanie prawidłowości przebiegu procesów i funkcjonowania obiektów w danych warunkach; 5) wyjaśnienie przyczyn wywołujących określone stany rzeczy, zachowania, procesy lub zjawiska; 6) ilościowa analiza danego zjawiska lub procesu; 7) statystyczna analiza i ocena procesów oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych.

17 Metody badawcze możliwe do wykorzystania przez studentów: Badania studialno-literaturowe; Badania sondażowe: - ankietowe (pocztowe, bezpośrednie, internetowe); - wywiady osobiste; - wywiady pogłębione; - wywiady telefoniczne. Badania ilościowe (statystyki ogólnej, statystyki gospodarczej, analiz księgowych);

18 Metody badawcze możliwe do wykorzystania przez studentów: Badania terenowe (obserwacja ukryta, jawna, uczestnicząca); Analiza dokumentów; Analiza porównawcza; Metoda poszerzonych studiów przypadku; Metody opisowo-analityczne (zwykła i porównawcza). Metoda monograficzna.

19 Wykorzystanie źródeł statystycznych Wykorzystywanie w analizach danych statystycznych jest możliwe ( a często niezbędne) prawie we wszystkich dziedzinach wiedzy, zarówno w naukach biologicznych, ścisłych, technicznych, jak i społecznych. Jednak szczególnie często do danych statystycznych odwołują się osoby wypowiadające się w szeroko rozumianym obszarze nauk ekonomicznych. Zdecydowanie zaleca się, by studenci piszący prace w zakresie nauk ekonomicznych wykorzystywali dane statystyczne w swoich analizach. W tym zakresie można sięgać po dane prezentowane w wersji drukowanej, jak i udostępniane na stronach internetowych. Jest ważne, by pozyskiwać dane z wiarygodnych źródeł. W pierwszej kolejności należy sięgać po dane pierwotne, które są udostępniane przez różne instytucje publiczne, zwłaszcza GUS i Eurostat czy firmy konsultingowe.

20 Przykładowe instytucje zbierające i udostępniające dane statystyczne Główny Urząd Statystyczny (GUS) (www.stat.gov.pl); Narodowy Bank Polski (www. nbp.pl); Eurostat (www.epp.eurostat.ec.europa.eu); Unia Europejska (europa.eu); Bank Światowy (www.worldbank.org); Międzynarodowy Fundusz Walutowy (www.imf.org); Europejski Bank Centralny (www.ecb.int); Należy zauważyć, że zaprezentowane obok przykładowe instytucje publikują nie tylko zestawienia danych i wskaźników, ale także wydają różnorodne raporty i opracowania dotyczące problemów ekonomicznych i społecznych.

21 Poprawnośd konstrukcyjna pracy dyplomowej Zaleca się by praca dyplomowa miała następującą strukturę: 1. Strona tytułowa. 2. Wstęp. 3. Spis treści. 4. Rozdziały merytoryczne. 5. Zakończenie. 6. Wykaz literatury (bibliografia). 7. Wykazy tabel, wykresów, rysunków, itp. 8. Załączniki.

22 Strona tytułowa - jest zwykle opracowana graficznie przez daną uczelnię. Z reguły zawiera następujące dane: Nazwę uczelni, Nazwę wydziału, Nazwisko studenta, Numer albumu, Tytuł pracy, Rodzaj pracy (magisterska lub licencjacka) Nazwisko i stopień naukowy promotora, Miejsce i rok opracowania (Wzory stron tytułowych obowiązujące w Almamer Szkole Wyższej są umieszczone na stronie:

23 Spis treści: Informuje o strukturze i układzie poszczególnych problemów przedstawianych w pracy; Jest w nim odzwierciedlona logika całego opracowania; Powinien umożliwić łatwe dotarcie do wybranych problemów przedstawionych w pracy; Jego układ jest tworzony przez tytuły rozdziałów, podrozdziałów i punktów w podrozdziałach. Z prawej strony spisu treści umieszcza się nr strony, na której rozpoczyna się dana część pracy. Tytuły poszczególnych części pracy powinny być dokładnie odzwierciedlone w spisie treści.

24 Wstęp Trochę jakby wbrew miejscu, jakie zajmuje w pracy - pisany jest przed, w trakcie i po zakończeniu badań i przygotowaniu ostatecznej wersji pracy. Ale znajdują się w nim zwłaszcza hipotezy, które formułuje się przed przystąpieniem do badań. Zauważyć należy, iż zarówno zakres problematyki prezentowanej we wstępie oraz kolejność zagadnień student powinien uzgodnić z promotorem. Wstęp nie jest miejscem, gdzie podsumowuje się wyniki badań. Ma on jedynie wprowadzać w problematykę i prezentować logikę całej pracy. Zdecydowanie autorski charakter tej części pracy sugeruje by nie odwoływać się w nim do poglądów innych, nawet wybitnych specjalistów. Wstęp powinien być konkretny i niezbyt rozbudowany (od 2 do 4 stron)

25 Wstęp powinien odpowiadad na następujące pytania *Wojcik,2002, s. 115; Pułło, 2001, s. 29; Dawidziuk, 2002, s. 27; Urban, Ładooski, 2003, s. 92+: Dlaczego autor wybrał dany temat pracy? Jakie jest tło, na którym zarysowuje się dany problem? Jakie są cele badań i jak sformułowane są zadania badawcze? Dlaczego te zadania uznać można za ważne? Co jest przedmiotem badań? Jakie hipotezy badawcze autor pragnie w pracy udowodnić? Jaki jest zakres analizowanych problemów, a niekiedy jaka jest cezura czasowa? Co w pracy mogłoby się znaleźć, ale ze względów merytorycznych, logicznych czy nawet objętościowych, zostało pominięte? Jakie zastosowano metody badań i dlaczego je wybrano? Jaki jest stan wiedzy (źródeł) w danym obszarze badawczym? Z jakimi trudnymi problemami spotkał się autor przygotowując pracę? Jaka jest struktura pracy? Jak należy rozumieć i definiować niekonwencjonalne pojęcia lub skróty używane w pracy.

26 Rozdziały merytoryczne Zasadniczą część pracy stanowią tzw. rozdziały merytoryczne. Ich zawartość i układ mogą być tak różne, jak mało podobne bywają tematy prac. Typowe układy rozdziałów: 1)rozdziały teoretyczne oraz prezentujące wyniki badań empirycznych; 2)rozdziały z częścią metodologiczną oraz rozdziały zawierające wyniki badań. 3)rozdziały powiązaną ze sobą logiką rozwiązania problemu wskazanego w tytule oraz przybliżonego we wstępie. Umiejętność ujęcia pracy w formie rozdziałów i podrozdziałów jest dowodem zrozumienia tematu i panowania nad tekstem. Najlepiej jest, gdy praca składa się z przynajmniej trzech rozdziałów. W przypadku dzielenia rozdziałów na mniejsze części, każdy z nich powinien być podzielony na przynajmniej dwa podrozdziały. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny być zwarte i komunikatywne, a całość powinna stanowić logiczne rozwinięcie tematu pracy.

27 Tabele, rysunki i wykresy Ważną część pracy dyplomowej stanowią różnego rodzaju materiały ilustrujące treść merytoryczną. Wśród nich najczęściej wykorzystywane są: tabele, wykresy, rysunki, diagramy, schematy oraz fotografie. Należy zadbać by były: 1) powiązane z treścią pracy; 2) odpowiednio zatytułowane i zawierały informację o źródle pochodzenia danych; 3) omówione w pracy; 4) poprawne formalnie i merytorycznie; 5) wartościowym uzupełnieniem treści pracy i umożliwiały łatwiejsze zaznajomienie się z niektórymi problemami. Najczęściej przyjmuje się zasadę kolejnego numerowania materiałów ilustrujących (oddzielnie tabel, rysunków itp.) w całej pracy. Nad materiałem ilustrującym umieszcza się tytuł. Przykład Tabela 1. Produkt krajowy brutto Polski w latach Pod materiałem ilustrującym przedstawia się źródła na podstawie których został wykonany lub skąd jest zaczerpnięty. Przykład Źródło: Rocznik statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 54.; Natomiast, jeżeli tabela lub wykres zostały samodzielnie opracowane należy napisać: opracowanie własne na podstawie i tu podać źródło danych.

28 Zakooczenie pracy W tej część pracy należy podsumować swoje dokonania badawcze. Nie należy więc omawiać tu konstrukcji pracy, bo ona jest zawarta w spisie treści, a także dodatkowo omówiona we wstępie. Natomiast podstawowym zadaniem jest przedstawienie odpowiedzi na pytanie czy osiągnięty został cel pracy i jakie są jej wyniki. Należy zrobić to w możliwie syntetyczny sposób, bez powtarzania oczywistych czy banalnych faktów i stwierdzeń. Odwołania do treści przedstawionej w poszczególnych rozdziałach i wyników badań są jednak uprawnione i wręcz niezbędne. Przy czym, jak podkreśla J.Boć, tę reasumpcję nie należy traktować jak relację powtarzającą wyniki osiągnięte w pracy, ale syntezę przedstawioną w nowy sposób[boć, 2003, s.25]. W zakończeniu nie wprowadza się nowych danych i nie należy odwoływać się do nie przedstawionych dotychczas koncepcji. W efekcie podobnie, jak wstęp - tak i zakończenie - w całości powinno być przygotowane przez piszącego daną prace i zbędne są tu odwołania do literatury czy nowych źródeł.

29 Wykaz literatury (bibliografia) Wykaz literatury zamieścić należy po zakończeniu, nadając nazwę: bibliografia. Umieścić tu należy wykaz wszystkich źródeł wykorzystanych przy pisaniu pracy. Warunkiem ich umieszczenia jest chociaż jednokrotne do nich odwołanie, i to zarówno w tekście, jak i opisach tablic, wykresów rysunków czy ilustracji. Nie należy wobec tego umieszczać w tym wykazie źródeł znanych piszącemu, ale do których w pracy nie ma odwołania. Tym bardziej nie należy podawać tu prac, o których istnieniu wiadomo, ale do których dyplomant nie dotarł. Bibliografię można podzielić na: Pozycje zwarte, Artykuły w czasopismach, Źródła statystyczne, Akty prawne, Netografię (bibliografię źródeł interentowych). Poszczególne grupy źródeł porządkujemy poprzez ich kolejną numerację oraz umieszczanie poszczególnych pozycji w kolejności alfabetycznej. Porządkowanie alfabetyczne dotyczy nazwiska autora lub redaktora opracowania zbiorowego, a przy ich braku tytułu pracy (wzór na końcu tej prezentacji). W przypadku pracy zbiorowej po nazwisku (nazwiskach) redaktora naukowego pojawić się powinien dopisek red. umieszczony w nawiasie. Pozostałe dane wymienianej pracy są odwzorowaniem danych zwartych w przypisie, ale bez podawania strony.

30 Wykazy tabel, rysunków czy wykresów - sporządzane są według tego samego schematu. Obowiązuje tu generalna zasada kolejności pojawienia się w tekście. W zestawieniu umieszcza się numer tablicy następnie jej tytuł oraz stronę, na której ona się znajduje. Niekiedy praca wzbogacana jest różnego typu załącznikami. Ich podstawowym celem jest zilustrowanie jakiegoś zagadnienia. Powinny być do nich odwołania w tekście i należy je ponumerować. Najczęściej są one zintegrowane i oprawione razem z tekstem pracy. Dopuszcza się jednak by bardzo obszerne załączniki stanowiły oddzielną część.

31 Wykorzystanie dorobku innych Prace licencjackie i magisterskie mają być wynikiem samodzielnej aktywności intelektualnej i fizycznej dyplomanta. Nie można wobec tego godzić się na udział osób trzecich w ich przygotowaniu. Korzystanie z usług firm czy osób piszących prace na zlecenie jest nieetyczne i niezgodne z prawem. W przypadku wykrycia takiej sytuacji prowadzi to do odebrania nieuczciwie zdobytych uprawnień licencjata czy magistra. Korzystanie z dorobku intelektualnego innych jest jednak niezbędne. Można nawet powiedzieć, iż brak odwołań do innych badań, teorii czy opinii czy danych byłoby odebrane jako dowód zerwania związku z nauką, czy wręcz ignorancji. P.Oliver, wybitny brytyjski wykładowca akademicki, wyjaśnia, że: W piśmiennictwie naukowym utrwaliła się tradycja odwoływania się do dzieł lub badań innych uczonych. Taka praktyka wskazuje, że autor zna inne dokonania naukowe w danej dziedzinie oraz przyznaje, że w niektórych przypadkach ktoś inny już zajmował się podobnym problemem. Pozwala ona również czytelnikowi na porównanie tego, co mówi autor, z opiniami innych [Olivier, 1999, s. 125].

32 Niebezpieczeostwo plagiatu Praca dyplomowa powinna być napisana samodzielnie. Należy zadbać, by nawet jej fragmentom nie można było zarzucić plagiatu. Problemy: - brak wiedzy o zjawisku plagiatu, - lekceważenie problemu, - nadmierne i bez podawania źródeł wykorzystywanie Internetu. Plagiatem jest wykorzystanie, bez podania źródła, cudzej własności intelektualnej we własnej pracy. Powstaje w ten sposób sytuacja, iż czytelnicy danej pracy ( a w tym: promotor i recenzent) wprowadzani są w błąd w drodze domniemania, iż tekst, z którym się zapoznają jest samodzielnym wynikiem pracy autora. Przez plagiat rozumieć możemy, jak wyjaśnia J. Boć: celowe przejęcie do własnego utworu idei, treści, formy (wewnętrznej czy zewnętrznej), poszczególnego fragmentu, a nawet całości cudzego utworu bez podania źródła [Boć, 2003, s. 69].

33 Cytat, parafraza, plagiat!!!!!! Fakt korzystania z dorobku innych musi być precyzyjnie zidentyfikowany i oznaczony w pracy, czy to poprzez odpowiednie odwołanie w tekście, czy też oznaczenie w przypisie. Nie jest wystarczającym działaniem przedstawienie na końcu pracy wykazu literatury, z której się korzystało. Cytatem jest precyzyjne przywołanie we własnym utworze treści zaczerpniętej z innego źródła. Treść cytatu powinna być ujęta w cudzysłów, a w przypisie powinno być precyzyjnie określone źródło ( łącznie z numerem strony). W pracy dyplomowej cytaty powinny być stosowane wyjątkowo i w związku z tym zaleca się parafrazowanie tekstów. Parafrazą jest przedstawienie własnymi słowami treści pozyskanej z innego źródła [Eco, 2007, s. 204]. Fakt parafrazowania także należy udokumentować w przypisie, ale w tym przypadku parafrazę nie ujmuje się w cudzysłów. Zarówno cytaty, jak i parafrazy muszą możliwie wiernie oddawać myśli autorów, do których się odwołujemy. W tym zakresie należy w szczególności unikać sytuacji tzw. wyrwania wypowiedzi z kontekstu. Wszelkie sposoby wykorzystywanie źródeł bez precyzyjnego do nich odwoływania się oraz brak zaznaczania, że są to cytaty, uznać należy za plagiatowanie.

34 Regulamin postępowania antyplagiatowego obowiązujący w Almamer Szkole Wyższej 20 grudnia 2013 r. Rektor Almamer wydał Zarządzanie NR 6 / dotyczące postępowania antyplagiatowego, w którym określono m.in., że: (1) W celu przeciwdziałania zjawisku naruszania praw autorskich, a tym samym niedopuszczania do obrony prac dyplomowych, których treść może naruszać przepisy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych obligatoryjnej weryfikacji przez program antyplagiatowy podlega każda praca dyplomowa złożona przez studenta/słuchacza. (2) Elektroniczny program antyplagiatowy obsługują wyznaczeni przez Dziekanów pracownicy dziekanatów oraz Koordynator ds. studiów podyplomowych. (3) Praca dyplomowa podlega weryfikacji w terminie 10 dni roboczych od daty jej złożenia w dziekanacie. Tryb postępowania oraz obowiązki, jakie w tym zakresie spoczywają na Dyplomantach, Promotorach oraz dziekanacie precyzyjnie określa załącznik do zarządzenia, który znaduje się na stronie:

35 Przypisy Ujawnianie i dokumentowanie źródeł wykorzystanych przy pisaniu pracy dyplomowej realizowane jest przez system odnośników i przypisów. Jest to niezwykle ważna część pracy dyplomowej, która bez przypisów jest bezwartościowym tekstem. Przypisy w pracy naukowej można podzielić na cztery rodzaje [Urban, Ładoński, 2003, s. 100; Majchrzak, Mendel, 2003, s ]: źródłowe, informujące o pochodzeniu danej informacji, poglądu, cytatu itp. polemiczne, wykorzystywane do przedstawienia krytycznego stanowiska w stosunku do poglądów innych osób, dygresyjne, zawierające własne uwagi autora do stwierdzeń pojawiających się na łamach pracy, odsyłające, wykorzystywane, gdy nawiązujemy do omówionych już zagadnień lub wskazujemy, iż dany problem zostanie omówiony później, wyjaśniające, umożliwiające sprecyzowanie terminu lub problemu. Zalecanym sposobem jest umieszczanie przypisów na dole strony. Każdy przypis musi mieć swój numer i odnośnik w tekście. W standardowych edytorach tekstu przypisy można robić automatycznie. Spośród różnych możliwości najlepiej wybrać opcję z cyframi arabskimi i stosowanie kolejnego numerowania w całej pracy.

36 Przypisy (przykłady) Pojedynczy przypis może odnosić się do jednego zdania, które powstało zainspirowane tekstem obcym, ale też może obejmować dłuższą wypowiedź, ale nie większą niż akapit. W konsekwencji, jeśli następny akapit jest inspirowany tym samym źródłem co wcześniej, to należy ponownie przywołać stosowne źródło. Przykłady przypisów: Pierwsze przywołanie danej pozycji: * Książki jednego, dwóch lub trzech autorów: Przykład 1/ D.K. Carr, K.J. Hard, W.J. Trahant: Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa 1998, s. 24. * Prace napisane przez czterech lub większą ilość autorów: Przykład 2/ G. Stonehouse (i in.): Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001, s * Wykorzystanie danych z rozdziału, artykułu z pracy zbiorowej, w której potrafimy zidentyfikować autora: Przykład 3/ W. Piotrowski: Organizacje i zarządzanie kierunki, koncepcje, punkty widzenia, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A.K.Koźmińskiego i W.Piotrowskiego, PWN, Warszawa 1995, s. 443.

37 Przypisy (skracanie) Powtórne wykorzystanie tego samego źródła nie wymaga umieszczanie w przypisie pełnych jego danych. Musi być jednak zapewniona bezproblemowa możliwość jego zidentyfikowania. Typowe przykłady różnych form skracania przypisów w sytuacji kolejnych przywołań: ** Gdy poprzedni przypis dotyczy tej samej pozycji zamiast pełnych danych używamy zwrotu tamże i podajemy numer strony Przykład 1/ D.K. Carr, K.J. Hard, W.J. Trahant: Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa 1998, s / Tamże, s. 25. ***Gdy praca była już cytowana, ale po jej przywołaniu są inne przypisy, a wykorzystujemy tylko jedną książkę danego autora (autorów), to przywołujemy jego nazwisko (nazwiska), a pozostałe dane zastępujemy skrótem: wyd.cyt., czyli wydanie cytowane. Przykład: 3/D.K. Carr, K.J. Hard, W.J. Trahant: wyd. cyt., s. 38. *** Gdy praca była już cytowana, ale po jej przywołaniu są inne przypisy, a przywołujemy różne prace danego autora, to podajemy dane autora oraz przynajmniej fragment tytułu, a pozostałe dane zastępujemy trzema kropkami i skrótem wyd.cyt. Przykład 6/ W.Kieżun: Sprawne zarządzanie..., wyd. cyt., s. 57.

38 Przypisy (przykłady) * Odwołanie się do danych zawartych w artykule czasopisma naukowego, popularnonaukowego czy fachowego: Przykład 4/ M. Gołębiowski, M. Koralewski: W poszukiwaniu nowej filozofii zarządzania produkcją, Organizacja i Kierowanie 1998, nr 2, s. 20. * Korzystanie z pracy zbiorowej, w której nie można precyzyjnie określić autorstwa poszczególnych części: Przykład 5/ Kapitalizm po polsku, praca zbiorowa pod red. J.Kowala, PWN, Warszawa 1999, s. 23. * Wykorzystanie cytatu czy danych, których autora potrafimy określić, ale nie korzystamy z pracy oryginalnej: Przykład 6/ R.L. Heilbroner: Behind the Veil of Economics, W.W.Norton, New York 1988, s. 29, cyt. za: L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośąskie, Wrocław 1999, s. 290.

39 Uwagi techniczne Strony pracy należy numerować kolejno, cyframi arabskimi. Numer strony umieszczać należy na dole, na środku lub w prawym rogu. Każdą podstawową cześć pracy ( wstęp, kolejne rozdziały, zakończenie, bibliografię i stosowne wykazy, rys., tab. itp.) rozpoczynać należy na nowych stronach. Wewnątrz rozdziałów poszczególne podrozdziały umieszczamy bezpośrednio jeden po drugim. Tekst powinien być rozmieszczony na stronie w wykorzystując opcję wyjustowania, z interlinią 1,5. Zaleca się by praca była napisany czcionką Times New Roman : tekst zasadniczy -13 pkt.; Tytuły rozdziałów 14 pkt; Tytuły tabel i informacje o źródłach 12 pkt., a przypisy 10 pkt. Zalecane marginesy: lewy wynosi 3,5 cm (uwzględnia oprawę pracy), prawy 2 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm. Tekst powinien być przygotowany z uwzględnieniem akapitów, które powinny być wyróżnione wcięciem pierwszego wiersza (np. 1,25 cm). Podział danego tekstu na akapity pozwala wyodrębnić nowe myśli, nowe problemy, które w logiczny sposób powinny być ze sobą powiązane. Akapity w pracach dyplomowych tylko wyjątkowo mogą być jednozdaniowe. Ale jednocześnie, tylko jeden akapit na stronie sugeruje, że autor nie potrafi nadać tekstowi odpowiedniej struktury.

40 Błędy najczęściej spotykane w pracach dyplomowych 1. Źle sformułowany temat. 2. Brak realizacji celów pracy. 3. Nielogiczna struktura pracy. 4. Brak odniesień do wiedzy z zakresu zagadnień prezentowanych w pracy. 5. Słabo udokumentowane wypowiedzi i badania. 6. Słabo lub błędnie zinterpretowane wyniki. 7. Brak badań własnych lub ich symulowanie. 9. Nieodpowiednio wykorzystana literatura: - odwołania do nieaktualnych pozycji; - nadmierne opieranie się na podręcznikach; - korzystanie z mało wartościowych źródeł; - brak odwołań do artykułów w czasopismach profesjonalnych, zeszytach naukowych, materiałach konferencyjnych itp.; - bezrefleksyjne powielanie poglądów nieprawdziwych, materiałów reklamowych itp.; - kompilowanie, bez prób analizy czy chociażby porównania; - bezkrytyczne przepisywanie.

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Dostosowano do zapisów Uchwały Nr 259/11/2010

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym GORZÓW WIELKOPOLSKI, 2014 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 22/2009 Rady Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej z dnia 04 marca 2009 roku

Załącznik do Uchwały Nr 22/2009 Rady Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej z dnia 04 marca 2009 roku Załącznik do Uchwały Nr 22/2009 Rady Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej z dnia 04 marca 2009 roku Wewnętrzny Regulamin w sprawie określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R.

ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać seminaria dyplomowe i prace licencjackie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Materiał przygotował zespół w składzie: prof.stsw, dr hab. Mariola Wojciechowska dr Anna Hajdukiewicz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka -

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka - WYMOGI OGÓLNE Praca (licencjacka, magisterska) stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta tematu badawczego, nad realizacją którego sprawuje opiekę naukową promotor. Praca promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4 PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB PISZĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ ver. 1.1 (17.10.2010) uwagi i propozycje uzupełnienia, ewentualnie zmian niniejszego tekstu (jest to wersja pierwsza, testowa) proszę zgłaszać

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

1. SEMINARIA DYPLOMOWE

1. SEMINARIA DYPLOMOWE REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGONA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 1. SEMINARIA DYPLOMOWE 1. Przez pracą dyplomową

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: FIZJOTERAPIA Studia II stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik Nr 2 1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy licencjackiej. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 EGZAMIN egzaminu (dzień 1): odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: KOSMETOLOGIA Studia I stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 2 Załącznik Nr 3 1. Warunkiem uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r.

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r. Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa i ocena pracy dyplomowej na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ HUMANISTYCZN Y Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia Kielce 2013 1 PRACA DYPLOMOWA 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Akademia im. Jakuba z Paradyża Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY PRACY DYPLOMOWEJ Praca dyplomowa to odpowiednio na studiach pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu 2. Kod modułu 0-PRA-3 3. Rodzaj modułu obowiązkowy lub fakultatywny obowiązkowy 4. Kierunek studiów ARCHEOLOGIA, specjalizacja Archeologia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ZASADY DYPLOMOWANIA prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 26.01.2012 r. począwszy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia. Wymagania stawiane pracy magisterskiej

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia. Wymagania stawiane pracy magisterskiej Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia Wymagania stawiane pracy magisterskiej W trakcie wykonywania pracy magisterskiej student doskonali umiejętność pisania rozprawy o charakterze naukowym.

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US I. Wymagania merytoryczne i regulaminowe 1. Praca jest opracowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora.

Bardziej szczegółowo