Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY"

Transkrypt

1 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013

2 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I i II stopnia Zwieńczeniem studiów w uczelni wyższej jest m. in. napisanie pracy dyplomowej. Praca taka powinna być świadectwem przyswojenia wiedzy z dziedziny, która wchodzi w zakres danego kierunku studiów. Jednocześnie zakres ten powinien ściśle odpowiadać wybranej specjalności. Praca dyplomowa powinna świadczyć o opanowaniu umiejętności wykorzystania wiedzy własnej do opisu i interpretacji konkretnego problemu, sformułowania uzasadnionych wniosków, spostrzeżeń i praktycznych zaleceń. Praca dyplomowa musi być napisana ze znajomością metod naukowych, specyficznych dla danej dziedziny nauki, czyli zgodnie z określonymi zasadami prowadzenia badań i opracowywania ich wyników. Dotyczy to szczególnie pracy magisterskiej. W jej przypadku niezbędny jest określony wkład własny autora pracy, polegający na uzasadnieniu twierdzeń zaprezentowanych w pracy lub przedstawieniu własnych interpretacji materiału badawczego. Na wysoką ocenę zasługują te prace, które zawierają próby badań empirycznych, związane z przedmiotem lub materią badań. Ważnym elementem jest konstrukcja pracy dyplomowej. Podstawowym wymogiem jest, aby konstrukcja i treść pracy były zgodne z jej tytułem. Konstrukcja pracy powinna być jasna, odpowiednio zhierarchizowana oraz logicznie spójna. Z taką konstrukcją mamy do czynienia wtedy, gdy kolejność i treści poszczególnych rozdziałów formułowane są według określonej myśli przewodniej, to jest przyjętego celu badawczego. Tytuły i odpowiadająca im zawartość poszczególnych rozdziałów powinny kolejno z siebie wynikać, tworząc spójną i zarazem czytelną całość. Praca dyplomowa powinna też spełniać wymogi dokładności i solidności relacji. Polega ona na konsekwentnym przestrzeganiu przyjętych założeń, a w obszarze faktów oznacza ścisłość ich relacjonowania. Przytaczane powinny być fragmenty opracowań na konkretny temat, zarówno potwierdzające przyjętą tezę, jak też mające krytyczny stosunek do prezentowanych zagadnień. Zapewni to obiektywizm ocen. Pracy dyplomowej stawiane są określone wymogi językowe. Powinny one świadczyć o poprawnym formułowaniu myśli jej autora. Myśli te najlepiej formułować krótkimi zdaniami. Tekst pracy powinna cechować przejrzystość i komunikatywność. Ważnym i jednocześnie trudnym zadaniem jest właściwy dobór literatury i innych materiałów źródłowych, na które powołuje się autor pracy dyplomowej. Piszący powinien oprócz wykorzystania publikacji zwartych wykorzystywać 2

3 czasopisma fachowe, a także materiały wydawane przez WSZ-SW. Piszący powinien wykazać się umiejętnością selekcjonowania literatury oraz krytycznym do niej podejściem, uwidoczniając to w przypisach. Szczególnie wiele oczekuje się tu od prac magisterskich. Na końcu pracy należy umieścić bibliografię, zawierającą spis pozycji z literatury, która została wykorzystana przy jej opracowywaniu. Literatura ta powinna być uszeregowana alfabetycznie i pogrupowana według kryteriów treściowych (rodzajów dokumentów). Technika pisania prac dyplomowych 1. W każdej pracy posiadającej wstęp, rozwinięcie i zakończenie wszystkie rozdziały numeruje się cyframi arabskimi. Tytuły rozdziałów należy pisać dużymi literami (wersalikami). Rozdziały pisać należy od nowej strony. Podrozdziały numeruje się również cyframi arabskimi. Następne podrozdziały otrzymują kolejną numerację Punkty podrozdziałów, paragrafy oraz ustępy (akapity) powinny być wyróżniane wyraźnie i zgodnie z przyjętą metodą Akapity należy zaznaczać poprzez wcięcie, tzn. wstawienie pojedynczego tabulatora (1,25 cm). 2. Spis treści jest zarazem wykazem tytułów rozdziałów i podrozdziałów oraz podaniem numeru strony. Umieszczony powinien być zaraz za stroną tytułową. 3. Przypisy: źródłowe, polemiczne, dygresyjne i odsyłające umieszcza się u dołu strony, do której tekstu się odnoszą i od tekstu głównego oddziela się je linią ciągłą Przypis łączy się z tekstem za pomocą odnośników (odsyłaczy) cyfrowych Zaleca się odnośniki numerować ciągle tylko w ramach danej strony Przypis powinien zawierać: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł i podtytuł utworu, numer tomu (jeśli występuje), nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numer lub numery stron W przypadku następujących po sobie przypisów dotyczących tej samej pracy można stosować oznaczenie dz. cyt lub op. cit. Odwołując się do tego samego fragmentu cytowanego wcześniej tekstu, stosuje się oznaczenie tamże lub ibidem, po którym podaje się numer strony cytowanego fragmentu. 3

4 3.5. Forma przypisów musi być jednolita w całej pracy Powołując się na prace pisane w alfabecie niełacińskim należy podać elementy opisu w formie oryginalnej lub transliteracji. 4. Tabele i tablice Wszystkie tabele w pracy muszą mieć naniesioną numerację za pomocą kolejnych cyfr arabskich, co ułatwia powołanie się na nie w tekście pracy Numer umieszcza się nad lewym górnym rogiem tabeli i poprzedza się wyrazem tabela, np. pisze się: Tabela 4., a następnie umieszcza się tytuł tabeli lub tablicy. 5. Ilustracje; wykresy, diagramy, schematy i rysunki Wszystkie ilustracje, wykresy, diagramy, schematy i rysunki muszą być opatrzone podpisami (tytułami) Podpis umieszcza się pośrodku pod ilustracją, wykresem itp. i poprzedza go skrótem Rys. (rysunek) lub Ryc. (rycina). 6. W spisie literatury podaje się pełny opis bibliograficzny dokumentu. W pierwszej kolejności podaje się nazwisko a następnie imię (imiona) lub inicjały autora. Wykaz literatury powinien rozpoczynać się na nowej stronie. 7. Spis tabel, rysunków, wykresów oraz aneksy należy zamieszczać na końcu pracy. 8. Wymagania formalne dotyczące wyglądu pracy Tekst powinien być pisany dwustronnie na białym papierze formatu A4 (210 x 297 mm) Wszystkie strony powinny mieć ciągłą numerację (paginację). Najlepiej numerować strony u góry, po prawej lub na środku strony Praca powinna być napisana, o ile to możliwe, czcionką Times New Roman o wymiarze 14 lub 13 z odstępem 1 lub 1,5 wiersza Pracę składa się w dwóch drukowanych egzemplarzach, z których jeden musi być w twardej okładce oraz na nośniku elektronicznym (płycie CD lub DVD) w postaci pliku elektronicznego w co najmniej jednym z następujących formatów: ODT (Open Office Document), DOC albo DOCX (Microsoft Word), w terminach podanych w pkt. 11. Drugi egzemplarz pracy dyplomowej oddaje się studentowi po egzaminie dyplomowym (obronie) i może on być zbindowany. 9. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej licencjackiej znajduje się na str. 7, a magisterskiej na str. 8 tego materiału. 4

5 10. Każda praca musi zawierać oświadczenie jej autora (patrz str. 6), które należy zamieścić na odwrocie strony tytułowej, a następnie wpisać datę przyjęcia pracy przez promotora i złożyć swój podpis. 11. Planowane w bieżącym roku akademickim terminy egzaminu dyplomowego licencjackiego i magisterskiego to: I termin pierwsze dni lipca; II termin koniec września; III termin połowa listopada lub początek grudnia; IV termin II połowa stycznia. 12. Aby egzamin dyplomowy (obrona) mógł się odbyć w w/w terminach należy złożyć gotową pracę dyplomową licencjacką lub magisterską w następujących terminach: I termin do 30 maja; II termin do 15 sierpnia; III termin do 30 września; IV termin do 31 grudnia. 13. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej to ostatni dzień roku kalendarzowego. Do tej daty student nie musi składać prośby do Dziekana o przedłużenie terminu składania pracy. Po 1 stycznia studenci, którzy nie złożyli prac dyplomowych automatycznie zostaną skreśleni z list studentów. UWAGA! Temat pracy musi być ściśle związany ze specjalnością, którą wybrał student. 5

6 Oświadczenie autora pracy. Świadom(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa: została napisana przeze mnie samodzielnie* i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem, nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem(am) w sposób niedozwolony, nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną i wyrażam zgodę na umieszczenie jej w bazie danych uczelni oraz podmiotów trzecich służącej wyłącznie porównywaniu prac i materiałów z Internetu w celu wykrycia ewentualnego plagiatu. Data... Podpis autora pracy * Uwzględniając merytoryczny wkład promotora (w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego). 6

7 WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE PRACA DYPLOMOWA JAK PISAŁAM PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ZARZĄDZANIA PERSONELEM Pracę napisała: Maria Nowak Nr albumu 1234/Z Promotor: dr Jan Kowalski W przypadku uzasadnionym można wpisać poniższą treść na dole strony tytułowej: Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Praca nie może być wykorzystywana jako źródło informacji i nie może być publikowana w całości ani w części bez pisemnej zgody autora, opisywanej firmy/instytucji (właściciela obiektu) lub WSZ-SW. Warszawa, maj

8 WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PRACA MAGISTERSKA JAK PISAŁAM PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZARZĄDZANIA FINANSAMI Pracę napisała: Maria Kowalska Nr albumu 2167/M Promotor: Prof. dr hab. Leon Nowak W przypadku uzasadnionym można wpisać poniższą treść na dole strony tytułowej: Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Praca nie może być wykorzystywana jako źródło informacji i nie może być publikowana w całości ani w części bez pisemnej zgody autora, opisywanej firmy/instytucji (właściciela obiektu) lub WSZ-SW. Warszawa, maj

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo