Wytyczne dla dyplomantów dotyczce pisania prac magisterskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dla dyplomantów dotyczce pisania prac magisterskich"

Transkrypt

1 Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych Politechnika Wrocławska Wytyczne dla dyplomantów dotyczce pisania prac magisterskich wersja 1.21 z

2 1. CO ZAWIERA PRACA MAGISTERSKA 1.1. Ogólny układ pracy Praca magisterska składa si zwykle z: 1. Pierwszej strony 2. Wstpu (Wprowadzenia) 3. Rozdziałów zawierajcych analiz problemu 4. Rozdziałów zawierajcych własne rozwizanie (projekt, opis implementacji, badania, itd.) 5. Podsumowania (Wniosków) 6. Ewentualnych załczników (np. wiksza liczba ekranów, opis algorytmu, listing programu, lista komend jzyka, dokumentacja uytkowa wtedy, gdy nie jest ona jednym z rozdziałów itp.) Wstp i podsumowanie najczciej pisane s na kocu. Wstp zawiera take m.in. krótki przegld zawartoci pracy, np. W rozdział pierwszym opisano Własne elementy W tekcie (take w rozdziałach analitycznych) naley wyodrbnia własne myli i wnioski. Najlepiej uczyni to za pomoc dodatkowych podpunktów typu Podsumowanie, Porównanie..., Ocena..., itp. Wtedy czytelnik (recenzent) łatwiej dostrzee włoon prac. Własne elementy s bardzo wane! 2. STRONA REDAKCYJNA PRACY 2.1. Pierwsza strona Układ i zawarto pierwszej strony jest cile okrelona przez Dziekanat i dostpna w sieci Układ pracy numeracja rozdziałów i podpunktów Zwykle stosuje si numeracj techniczn do numeracji rozdziałów i podpunktów podobn to tej, która jest uywana w tym tekcie tj. 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3,.... Naley przy tym zwróci uwag na to, e nie moe istnie punkt jeeli nie ma punktu 1.2.2, tzn. nie mona stosowa pojedynczych podpunktów. Przy ustalaniu styli dla poszczególnych poziomów (patrz dalej) mona wykorzysta: wielko czcionki, pogrubienie (lub nie), kapitaliki i wersaliki a take odpowiednie wcicia oraz odstpy dla akapitów. Nie naley stosowa: róznych czcionek (dla wszystkich poziomów tytułów zawsze Times New Roman lub zawsze Arial), podkrelenia i tylko ewentualnie kursyw. Po tytule nie umieszczamy kropki, chyba, e zawiera on dwa zdania, np Wirtualne sieci prywatne. Wirtualne sieci lokalne bez kropki na kocu.

3 Jeeli mamy punkt 1.2, to przed punktem mona umieci jaki tekst, ale nie musi si tego robi. Nie mona zaczyna podpunktu od rysunku lub tabeli. Nie moe take on si składac z samych rysunków i/lub tabel. Naley przynajmniej dodac jedno zdanie wprowadzajce. Rozdziały dobrze jest rozpoczynac od nowej strony Jzyk Nie naley pisa w pierwszej osobie liczby pojedynczej ja, np. wykonałem badania! Zwykle uywa si formy bezosobowej wykonano badania a czasami (bardzo rzadko) pierwszej osoby liczby mnogiej, np. zwrómy uwag na. Tytuły nie mog zawierac tłumacze (!), np Wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Networks). Tłumaczenie naley poda przy pierwszym wystpieniu. Dotyczy to take rozwini skrótów angielskich, np VPN - Virtual Private Networks, aczkolwiek dopuszczalne jest stosowanie polskiej nazwy i angielskiego skrótu, np Wirtualne sieci prywatne VPN. Przy tłumaczeniach mona stosowa (lub nie) skrót ang., np. Wirtualne sieci prywatne (ang. Virtual Private Networks) maj zastosowanie w. Jeeli stosujemy wyliczenie / punkty to naley odpowiednio zadbac o interpunkcj, tzn. jeeli zaczynamy pozycj z duej litery, to powinnimy zakoczy j kropk (wykrzyknikiem, znakiem zapytania). Dla małej litery natomiast najlepiej koczy wyliczenia rednikami lub przecinkami. W przypadku bardzo krótkich tekstów wylicze mona nic nie stosowa, np. sieci lokalne sieci metropolitalne sieci rozległe Nie naley nic opiera o. Oczywicie naley sprawdzi tekst jzykowo pod ktek błdów ortograficznych (automatycznie) a take stylistycznych niestety rcznie Style i formatowanie Posta podobnego tekstu w całej pracy powinna by jednakowa. Typowy akapit tekstu nie moe raz zaczyna si od wcicia a w innym miejscu by umieszczony bez wcicia. Podobnie wyliczenia nienumerowane powinny mie taki sam znak, np. we wszystkich wyliczeniach. Do typowego tekstu lepiej jest stosowa czcionki szeryfowe, z ogonkami, np. Times. Czcionki bezszeryfowe (np. Arial) s lepsze,... ale do prezentacji w MS Power Point. Tytuły rozdziałów nie powinny pozostawa bez tekstu na kocu strony. Podobnie take podpisy pod rysunkami i tabelami nie powinny by rozdzielane z rysunkami / tabelami. Dobrze jest sobie utworzy odpowiednie style dla pisania, np. odpowiadajce: 1. Poszczególnym poziomom numeracji rozdziałów. 2. Zwykłemu tekstowi (akapit). Dobrze, jeeli akapity posiadaj odstp pomidzy sob, np pt.. 3. Angielskim terminom (znak), zwykle kursywa. 4. Nazwom w tekcie (np. nazwom zmiennych, modułów, itd.) znak. 5. Wyliczeniom numerowanym i nie (MS Word ma z tym problemy). 6. Listingom programów (zwykle stosuje si tutaj czcionk courier).

4 7. Podpisom pod rysunkami (akapit). 8. Podpisom pod tabelami (akapit). 9. Pozycjom listy literatury (akapit) Rysunki Edytor dołaczony do MS Worda nie jest najlepszy do robienia rysunków. Lepiej wykorzysta co innego, np. Visio. Jeeli ju kto si upiera przy Wordzie, to niech grupuje obiekty. W rysunkach dobrze jest stosowa oprócz figur (kształtów) take wypełnienie, np. szare lub kolorowe wypełnienie bloków. Rysunek jest wtedy ciekawszy. Dotyczy to zwłaszcza rusunków zawierajcych dua liczb figur. Rysunki dobrze jest wstawia jako równo z tekstem czarna obwódka przy podwietleniu rysunku, a nie jako ramki (białe kwadraciki w rogach, przy powietleniu). Uniknie si wtedy problemów przy przesuniciach pomiedzy stronami. Jeeli praca zawiera duo wykresów i pochodz one z MS Excela, to najlepiej wstawia je jako rysunki wektorowe (opcja Wklej specjalnie) a nie obiekty OLE, gdy obiekty s wiksze zawieraj prócz rysunku take dane ródłowe (native data) Bibliografia Bibliografia odesłania W tekcie naley koniecznie umieszcza odesłania do literatury!!! Dotyczy to w szczególnoci rozdziałów analitycznych. Jeeli co pochodzi od innych, to nie ma si, co wstydzi powoływania si na kogo. Dotyczy to take rysunków i tabel. Zwracam na to szczególn uwag, gdy autor moe by posdzony o plagiat (takie rzeczy ju si zdarzały!!!). Posta odesła jest w zasadzie dowolna. W tekstach technicznych najczciej stosuje si jedn z nastpujcych: Kolejn numeracj liczbow. Przykład odesła; Metoda cile zaley od parametru a [5]. Pocztek nazwiska pierwszego autora (zwykle pierwsze 3 do 4 liter) i rok (dwie ostatnie cyfry). Jeeli jest ich wicej to take dodatkowo a, b, c Metoda cile zaley od parametru a [Kow00, Kaz03a]. Metoda sprawia najmniej problemów przy porzdkowaniu alfabetycznym. Nazwiska autorów i rok (sposób stosowany jedynie w stosunkowo nielicznych czasopismach) Metoda cile zaley od parametru a [Kowalski 2000; Kazienko, Kiewra 2003] Bibliografia lista pozycji Numery w licie pozycji bibliograficznych powinny odpowiada tym z tekstu. Najlepiej, gdy s one uporzdkowane alfabetycznie wg autorów (a w ramach jednego autora wg oznacze rocznych). Jeeli nie ma autora to naley bra pod uwag tytuł, np.: Bibliografia

5 [Cen02] Centrum XML. Zakład Systemów Informacyjnych, Politechnika Wrocławska, 2002, [Kaz02] Kazienko P., Gwiazda K.: XML na powanie. Helion, Gliwice [Kaz03a] [Kaz03b] [Kaz03c] Kazienko P.: Pułapki podpisu elektronicznego, cz.i. PKI, OCSP, zagroenia kryptograficzne, datowanie. Telenet Forum, stycze 01/2003, s Kazienko P.: Bezpieczestwo dokumentów XML. VII Krajowa Konferencja Zastosowa Kryptografii ENIGMA 2003, Warszawa maja 2003, s. K Kazienko P., Kiewra M.: ROSA - Multi-agent System for Web Services Personalization. First Atlantic Web Intelligence Conference Proceedings, Madrid, Spain, May 5-6, 2003, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 2663, Springer Verlag 2003, pp Przy zastosowaniu numeracji kolejnej mamy (inna kolejno alfabetyczna wg autorów): Bibliografia [1] Centrum XML. Zakład Systemów Informacyjnych, Politechnika Wrocławska, 2002, [2] Kazienko P.: Pułapki podpisu elektronicznego, cz.i. PKI, OCSP, zagroenia kryptograficzne, datowanie. Telenet Forum, stycze 01/2003, s [3] Kazienko P.: Bezpieczestwo dokumentów XML. VII Krajowa Konferencja Zastosowa Kryptografii ENIGMA 2003, Warszawa maja 2003, s. K [4] Kazienko P., Gwiazda K.: XML na powanie. Helion, Gliwice [5] Kazienko P., Kiewra M.: ROSA - Multi-agent System for Web Services Personalization. First Atlantic Web Intelligence Conference Proceedings, Madrid, Spain, May 5-6, 2003, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 2663, Springer Verlag 2003, pp Aby zapewni alfabetyczn numeracj, dobrze jest na pocztku stosowa rozbudowane numery, np. x1x, x2x, które dopiero na samym na kocu pisania zamieni si na 3 i 2, jeeli akurat tak wyjdzie po uporzdkowaniu alfabetycznym. Prosz zauway na róne rodzaje opisów dla: a) Strona (serwis) intenetowy [1]. Powinna zawiera tytuł (najczciej ten, który pojawia si w pasku przegldarki element <title> ze ródła HTML. Zwykle take daje si okreli instytucj lub osob odpowiadajca za tre, np. strona Kowalskiego umieszczona w serwisie Hawlett Packard Company. Nie zawsze daje si okreli autora oraz rok jak w [1]. b) Referat konferencyjny [3, 5]. Powinien zawiera: autora, tytuł, nazw konferencji (w [3] jest to VII Krajowa Konferencja Zastosowa Kryptografii ENIGMA 2003, w [5] jest to First Atlantic Web Intelligence Conference Proceedings, Madrid, Spain, May 5-6, 2003 ) i ewentualnie instytucj wydajc (w [5] jest to firma Springer Verlag ) jak równie, jeeli to moliwe numery stron z materiałów konferencyjnych (czasami numery nie s osigalne). c) Ksika [4]. Powinna zawiera autora (autorów), tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania i rok

6 d) Artykułu z czasopisma [2]. Powinien zawiera autorów, tytuł, nazw czasopisma, numer zeszytu (np. Vol. 11 No. 5 lub January 2003) a take numery stron. Naley zwróci uwag na: Musi istnie co najmniej tytuł publikacji Jak jest autor (autorzy) to naley ich umieszcza na pocztku Gdy jest wicej autorów to do liczby 3-4 wymienia si wszystkich. Take przy wikszej liczbie dopuszcza si wymienianie wszystkich. Gdy autorów jest wicej ni 3 mona jednak zastosowa: Kowalski J. i inni: Tytuł... Naley umieszcza inicjały lub pełne imiona autorów, ale we wszystkich pozycjach tak samo. W zwizku z tym najbezpieczniej stosowa inicjały (czasami nie dla wszystkich pozycji jestemy w stanie pod pełne imiona). Kolejno elementów opisu dla wszystkich pozycji powinna by jednakowa, np. Autor: Tytuł. Wydawnictwo, rok, strony, adres_online Interpunkcj mona sobie ustali dowoln, np. same przecinki. Jeeli istnieje adres internetowy (strona WWW, PDF, plik dostpny przez FTP) to odpowiedni adres naley umieci na kocu. Moe to dotyczy take wszystkich typów ródeł: ksiek, artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych (pełnych tekstów). Opisy bibliograficzne wielu (nie wszystkich i tylko opisy, bez pełnych tekstów) powanych publikacji mona odnale pod adresem Dua baza bardzo rónych publikacji online (take tych mało powanych) sprowadzonych z sieci jest dostpna pod adresem Z naszej biblioteki jest take internetowy dostp do zasobów niektórych wydawców (pełne teksty artykulów, zwłaszcza konferencyjnych i czasopism), np. Springera, Kluwera, Elsevier, adres: Oczywicie zamiast tytułu Bibliografia mona zastosowa Literatura. Tytułu Pimiennictwo w tekstach technicznych si nie stosuje Rysunki i tabele Wszystkie rysunki i tabele musz by podpisane! Mona stosowa numeracj kolejn w ramach całej pracy (Rys. 1, Rys. 2,...) lub kolejn w ramach podpunktu (Rysunek 1.3.5, Rysunek w podpunkcie 1.3, Rysunek 2.1 w rozdziale 2). Numeracje rysunków i tabel s najczciej rozdzielone. 3. UWAGI DODATKOWE 3.1. Terminy Prac naley odpowiednio szybko napisa, aby był czas na recenzje, take na przedstawienie pracy recenzentowi, z czym czasami moe by kłopot tu przed sam obron. Recenzent (podobnie jak promotor) moe np. wyjecha na 1 tydzie lub mie bardzo duo prac do recenzji. Z tego powodu zaleca si wczeniejsze uzgodnienie z recenzentem terminu oddania pracy do recenzji.

7 3.2. Recenzje Dwie recenzje pracy, które osobno pisz promotor i recenzent zawieraj m.in. nastpujce punkty: 1. Czy tre pracy odpowiada tematowi okrelonemu w tytule? 2. Ocena układu pracy, struktury podziału treci, kolejno rozdziałów, kompletno tez, itp 3. Merytoryczna ocena pracy 4. Inne uwagi 5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujcie problemu 6. Charakterystyka dorobku i wykorzystania ródeł 7. Ocena formalnej strony pracy(poprawno jzyka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) 8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostpnianie instytucjom, materiały ródłowy) 9. Ocena pracy Propozycj recenzenta zwykle wyznacza promotor, ale Dziekanat moe j zmieni, w szczególnoci na osob spoza Zakładu Systemów Informacyjnych tj. z I-17 lub Wydziałowego Zakładu Infromatyki.

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I PRACE LICENCJACKIE ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH 1. Wymogi podstawowe Praca licencjacka: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, - temat pracy powinien by zwizany

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja podczas egzaminu dyplomowego

Prezentacja podczas egzaminu dyplomowego Prezentacja podczas egzaminu dyplomowego opracowanie: Łukasz Starzak Łódź, lipiec 2008 1. Wprowadzenie Jednym z elementów egzaminu dyplomowego jest obrona pracy, tj. przedstawienie przez dyplomanta wyników

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo