SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów"

Transkrypt

1 SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH STANDARD KOMPETENCJI, WYMAGANYCH DO UZYSKANIA TYTUŁU LICENCJATA (MAGISTRA) STANDARD ZNAJOMOŚCI LITERATURY, ISTOTNEJ W DZIEDZINIE PODJĘTEJ PROBLEMATYKI STANDARD POPRAWNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ PRACY STANDARD POPRAWNOŚCI PRZYGOTOWANIA PRACY POD WZGLĘDEM JĘZYKOWYM I EDYTORSKIM (WYMAGANIA FORMALNE) ETAPY PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ WYBÓR TEMATU PRACY SFORMUŁOWANIE PLANU PRACY ETAPY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ EGZAMIN LICENCJACKI/MAGISTERSKI STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ WYMAGANIA EDYTORSKIE W PRACACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH TEKST PODSTAWOWY FORMATOWANIE TYTUŁÓW ROZDZIAŁÓW, PODROZDZIAŁÓW, PUNKTÓW I PODPUNKTÓW FORMATOWANIE TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW (SCHEMATÓW) ODNOŚNIKI I PRZYPISY CYTATY WYKAZ LITERATURY (BIBLIOGRAFIA) OGÓLNE ZALECENIA FORMALNE WYBRANE ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH POZOSTAŁE ELEMENTY OCENY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH PRAWO AUTORSKIE PROCEDURA SKŁADANIA PRAC W DZIEKANACIE NA CZYM POLEGA WERYFIKACJA PRACY DYPLOMOWEJ PROGRAMEM PLAGIAT 64 ZAKOŃCZENIE...70 BIBLIOGRAFIA...71 ZAŁĄCZNIKI...72 ZAŁĄCZNIK 1. WYBÓR LITERATURY O METODACH BADAŃ EMPIRYCZNYCH...72 ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ...74 ZAŁĄCZNIK 3. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI NAPISANIA PRACY I MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA...75 ZAŁĄCZNIK 4. PRZYKŁADOWY WYDRUK PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ

3 Wprowadzenie Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, każdy stopień studiów wyższych (I o i II o ) powinien kończyć się napisaniem pracy dyplomowej lub zdaniem egzaminu dyplomowego. Napisana i obroniona praca jest podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra, będących świadectwem ukończenia studiów wyższych, odpowiednio na poziomie zawodowym lub akademickim. Praca taka ma umożliwić zweryfikowanie poziomu posiadanej przez absolwenta określonego poziomu studiów wiedzy, umożliwiającej mu sprawne i efektywne wykonywanie pracy zawodowej. Napisanie dobrej pracy licencjackiej, czy magisterskiej, wymaga włożenia w jej przygotowanie bardzo wiele wysiłku. Szczególnie jest on zauważalny w przypadku pracy licencjackiej, ponieważ po raz pierwszy studenci napotykają na konieczność kreatywnego analizowania literatury fachowej, która dotyczy wybranych zagadnień, będących przedmiotem rozważań prowadzonych przez słuchacza. Dodatkową trudnością jest wzbogacenie treści pracy o analizę empiryczną, która powinna odzwierciedlać badany problem. Zatem dobra praca licencjacka, czy magisterska powinna polegać na przeanalizowaniu zarówno materiałów źródłowych, jak również literatury przedmiotu. Studenci bardzo często napotykają na barierę braku umiejętności analizowania tekstów źródłowych oraz wskazywania najistotniejszych tendencji, charakteryzujących badane zjawiska w praktyce gospodarczej. Podstawowym mankamentem, często występującym w pracach licencjackich, czy magisterskich, jest brak krytycznego podejścia do materiału faktograficznego, polegający na dosłownym cytowaniu, bądź co gorsza, na przepisywaniu książek, które 3

4 zdaniem piszącego przedstawiają wartość dla prezentowanego przez niego problemu. Zgodnie z regulaminem studiowania oraz siatkami dydaktycznymi, organizującymi proces kształcenia na studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich 1 na napisanie pracy dyplomowej na studiach I O przewidziano dwa semestry (V i VI), natomiast na studiach II O trzy semestry (II IV). Czas pisania prac dyplomowych na różnych poziomach studiów został zróżnicowany przede wszystkim z uwagi na stopień trudności pisania takich prac, na co wpływa głównie wymagane przez Promotorów zaawansowanie badawcze treści merytorycznych i związana z tym w sposób bezpośredni objętość pracy licencjackiej i magisterskiej. Mając na uwadze fakt, iż podejmiecie Państwo trud napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej, pozwoliliśmy sobie w niniejszym opracowaniu zaprezentować kilka podstawowych wskazówek, które ułatwią pisanie takiej pracy, umożliwiając równocześnie zapoznanie się z najbardziej prawidłowym postępowaniem (etapami realizowania) przy ich pisaniu. Prezentowane opracowanie składa się z sześciu części, wprowadzenia oraz zakończenia. Ponadto zawarto w nim zestaw załączników, w których ukazane są przykłady dokumentów wymaganych dla sformatowania pracy lub złożenia jej do Dziekanatu. W jednym z załączników (1) przytoczony został wybór literatury przedmiotu, umożliwiający studentom dokonanie wyboru metody badawczej, wykorzystywanej w części empirycznej pracy licencjackiej lub magisterskiej. W części pierwszej zawarto podstawowe standardy pisania prac magisterskich i licencjackich. Zwrócono w niej uwagę na główne 1 Przewodnik dotyczy pisania prac dyplomowych na studiach magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków poza Informatyką przy czym szczególnie zalecany jest na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. 4

5 wymagania, opracowane przez pracowników Uczelni, wpływające w konsekwencji na ocenę merytoryczną i formalną przygotowanej do obrony i uzyskania tytułu licencjata lub magistra pracy. W części drugiej zaprezentowano główne etapy przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej. Szczególnie zwrócono uwagę na kolejność i sposób postępowania, umożliwiający prawidłowe przygotowanie pracy licencjackiej i magisterskiej, tak aby spełniała ona wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W części trzeciej zaprezentowana została prawidłowa struktura pracy magisterskiej i licencjackiej, zawierająca jednocześnie uwagi, dotyczące zawartości poszczególnych fragmentów pracy. W części czwartej pokazane zostały podstawowe sposoby formatowania pracy, jej układ oraz pozostałe wymagania formalne, umożliwiające prawidłową konstrukcję pracy magisterskiej i licencjackiej. W części piątej opisano w sposób szczegółowy wybrane metody, umożliwiające wzbogacenie treści badawczych pracy licencjackiej i magisterskiej, zaś w części szóstej zajęto się ukazaniem pozostałych wymagań, związanych z przygotowaniem wymienionych prac dyplomowych (Plagiat, prawo autorskie, forma pracy składanej do Dziekanatu, itp.). Całość opracowania stanowi przewodnik wraz z płytą CD. Przekazanie w ręce studentów wersji elektronicznej opracowania umożliwi bowiem korzystanie możliwości odwzorowywania zaleceń formalnych. 5

6 1. Standardy pisania prac dyplomowych 1.1. Standard kompetencji, wymaganych do uzyskania tytułu licencjata (magistra) Aby przygotowywane przez studentów prace licencjackie/magisterskie przyjmowały formę, która może być zaakceptowana przez Promotora oraz Recenzenta, powinny odpowiadać określonym standardom 2, wpływającym na pozytywną ocenę merytoryczną i formalną pracy, a także poświadczającym określone umiejętności, w tym przede wszystkim wskazujące na: pogłębioną wiedzę merytoryczną w zakresie podjętej problematyki, co oznacza konieczność wszechstronnego zapoznania się literaturą przedmiotu w zakresie badanej dziedziny, umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami, stosowanymi w wybranej dziedzinie, co wskazuje na konieczność uwzględnienia w postępowaniu badawczym zarówno metod analizy statystycznej, jak również socjologicznej, nowe, oryginalne podejście do podjętej tematyki, co świadczy o konieczności uwzględnienia w postępowaniu badawczym nie zaobserwowanej dotychczas ścieżki analizy, samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu zadań praktycznych, co wymaga indywidualnego podejścia do podjętej problematyki oraz ukształtowanie się własnych poglądów wobec treści, będących przedmiotem pracy, co wskazuje na niezbędność prowadzenia zgodnych 2 Podano za materiałami, dotyczącymi standardów jakości prac licencjackich (magisterskich), obowiązującymi w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. 6

7 z własnym doświadczeniem analiz, umożliwiających wskazanie nowych rozwiązań i oczekiwań (wniosków). W pracach magisterskich oprócz wskazanych powyżej umiejętności, student powinien się również wykazać umiejętnościami intelektualnymi, niezbędnymi w podejmowaniu podstawowych badań naukowych. Aby standard ten mógł zostać wypełniony, niezbędne wydaje się indywidualne wykorzystanie wielu pozycji literatury przedmiotu, wykazywanie się aktywnością badawczą oraz dociekliwością w postępowaniu badawczym i prowadzonych rozważaniach. Konieczna jest również systematyczna praca, poświęcona tworzeniu pracy licencjackiej (magisterskiej). Praca dyplomowa nie może być bowiem wyłącznie kompilacją wyszukanej literatury przedmiotu, a powinna zawierać przemyślenia, umożliwiające prawidłowy proces wnioskowania i oceny analizowanego zagadnienia. Uwaga!!! Przestrzegaj wymogów związanych z kompetencjami licencjata i magistra 7

8 1.2. Standard znajomości literatury, istotnej w dziedzinie podjętej problematyki Osiągnięcie tego standardu wymaga podkreślanej już wcześniej znajomości wielu pozycji literatury przedmiotu. W pracy licencjackiej powinno zostać wykorzystanych nie mniej niż 25 pozycji literatury przedmiotu, natomiast w pracy magisterskiej odpowiednio nie mniej niż 35 pozycji. Pozycje obcojęzyczne powinny się w tym spisie znaleźć tylko pod warunkiem posiadania przez studenta odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego. Przytaczanie pozycji obcojęzycznych za innymi Autorami nie jest wskazane. Należy na to zagadnienie zwrócić uwagę tym bardziej, że tego rodzaju postępowanie wskazuje jednocześnie na brak samodzielności w poszukiwaniu źródeł, adekwatnych do zakresu problematyki pracy. Wykorzystana w pracy literatura powinna być najnowsza, to znaczy ukazywać dorobek danej dziedziny na przestrzeni co najmniej ostatnich 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, można jednak odwoływać się do starszych opracowań, jeśli mają one szczególnie istotne znaczenie dla danej dziedziny wiedzy, jeśli korzystano z nich dla ukazania genezy zjawiska lub ujęć historycznych. Uwaga!!! Czytaj literaturę przedmiotu; nie wyrzucaj żadnych notatek mogą się przydać 8

9 1.3. Standard poprawności konstrukcyjnej pracy Istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawności konstrukcyjnej pracy ma jej wewnętrzny układ, który powinien zawierać odpowiednie elementy (patrz część trzecia poradnika). Ich kolejności należy ściśle przestrzegać. Poza tym konstrukcja pracy powinna odzwierciedlać w sposób merytorycznie poprawny tzw. myśl przewodnią, którą najogólniej można byłoby zawrzeć w postępowaniu przebiegającym od ogółu do szczegółu. Jest to procedura badawcza, nosząca nazwę dedukcji, czyli rodzaju rozumowania logicznego, mającego na celu dojście do określonego wniosku na podstawie założonego wcześniej zbioru przesłanek 3. Rozumowanie dedukcyjne w odróżnieniu od rozumowania indukcyjnego jest w całości zawarte wewnątrz swoich założeń, to znaczy nie wymaga tworzenia nowych twierdzeń czy pojęć, lecz jest tylko prostym wyciąganiem wniosków. Jeśli jest przeprowadzone poprawnie, zaś zbiór przesłanek nie zawiera zdań fałszywych, to wnioski wyciągnięte w wyniku rozumowania dedukcyjnego są nieodparcie prawdziwe i nie można ich zasadnie zakwestionować. Znacznie trudniejsze jest w tym przypadku postępowanie indukcyjne, polegające na wnioskowaniu "od szczegółu do ogółu", tj. wnioskowaniu z prawdziwości racji o prawdziwości następstw 4. Rozumowania indukcyjne bywają jednak uważane za główne narzędzie tzw. nauk empirycznych, ponieważ stosowane są w nich eksperymenty i obserwacje. Współczesna metodologia nauk empirycznych zwraca jednak uwagę na to, że nauki empiryczne w szerokim stopniu używają także narzędzi dedukcyjnych, których dostarczają im nauki ścisłe (matematyka, statystyka). 3 Podano za 4 Tamże. 9

10 Wybór sposobu postępowania powinien być przedmiotem konsultacji z Promotorem, którego doświadczenie może wpłynąć na poprawne skonstruowanie pod względem merytorycznym pracy dyplomowej. Zwracamy jednocześnie uwagę, że poprawność konstrukcyjna pracy licencjackiej, czy magisterskiej wiąże się również z prawidłowym określeniem liczby stron, które ona zawiera. Praca musi być pod tym względem proporcjonalna to znaczy, że rozdziały powinny liczyć mniej więcej tyle samo stron. Uwaga!!! Poprawność konstrukcyjna wymaga dokonania wyboru metody postępowania badawczego, a także sposobu opisywania wybranego do analizy zagadnienia (proporcjonalność rozdziałów) 10

11 1.4. Standard poprawności przygotowania pracy pod względem językowym i edytorskim (wymagania formalne) Poprawność przygotowania pracy dyplomowej pod względem formalnym (edytorskim i językowym) wpływa również na ocenę ostateczną tej pracy. Aby spełnić wymagania stawiane przez Uczelnię, należy swobodnie posługiwać się dowolnym edytorem tekstu. Szczegółowe zalecenia w dziedzinie spełnienia przez pracę standardu poprawności przygotowania pracy zawarte są w części czwartej niniejszego opracowania. Uwaga!!! Wymagania formalne są elementem wpływającym na końcową ocenę pracy 11

12 2. Etapy przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Bardzo ważnym elementem przygotowania prac dyplomowych jest umiejętność rozplanowania czasu, w którym ona powstaje. Postaramy się w tej części opracowania ukazać najkorzystniejszy z punktu widzenia tworzenia prac dyplomowych układ faz, które pozwolą na wykonanie tego zadania Wybór tematu pracy Wybór tematu pracy stanowi podstawowy i początkowy etap pisania zarówno pracy licencjackiej, jak i magisterskiej. Aby umożliwić studentom dokonanie wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami, na stronie internetowej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania zamieszczony został spis specjalności i specjalizacji, które realizowane są przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, czyli Katedry. Ponadto w semestrze poprzedzającym dokonanie wyboru specjalności i specjalizacji, w ramach której słuchacz chciałby realizować pracę dyplomową, organizowane są przez dziekanów Wydziałów prezentacji zakresu merytorycznego realizowanych prac. Ostateczny wybór tematyki pracy musi jednak mieć miejsce na spotkaniu z Promotorem. 12

13 Strona internetowa Uczelni Spotkania organizowane przez Dziekana Spotkanie z promotorem Wybór tematu pracy Schemat 1. Etapy wybierania tematu pracy licencjackiej i magisterskiej W wyborze tematu pracy bardzo pomocne jest studiowanie literatury przedmiotu. Zasoby biblioteczne Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania należą pod względem liczby pozycji z zakresu zarządzania do dość bogatych. Ponadto wszyscy studenci mają również dostęp do źródeł internetowych, a przede wszystkim do strony na której można znaleźć dowolnie dużo pozycji literatury fachowej z zakresu merytorycznego kierunków, prowadzonych przez Uczelnię. Uwaga!!! 13

14 Przy wyborze tematu należy kierować się wyłącznie zainteresowaniami oraz możliwością rozpracowania wybranego zagadnienia w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, kwestia np. sympatii do promotora jest czynnikiem wtórnym Na kolejnych spotkaniach z Promotorem słuchacz dokonuje stopniowego przybliżenia wybranej problematyki i w końcu, mniej więcej na początku listopada następuje ostateczne sformułowanie wybranego tematu. Z uwagi na to, że tematyka prac jest zatwierdzana przez Radę Wydziału, niezbędne jest jej określenie na samym początku semestru odpowiednio V studiów I o i II studiów II o. 14

15 15

16 2.2. Sformułowanie planu pracy Sformułowanie planu pracy następuje po zaakceptowaniu przez Promotora tematu pracy, zarówno licencjackiej, jak również magisterskiej. Plan pracy wymaga konsultacji z Promotorem, tym niemniej przygotowywany jest w całości przez słuchaczy. Promotor może jedynie dokonywać poprawek lub określać poprawnie kolejność rozdziałów, aby praca licencjacka/magisterska była poprawna pod względem konstrukcyjnym, czyli uwzględniała przyjęty sposób postępowania (indukcyjnego, bądź dedukcyjnego), a także charakteryzowała się proporcjonalnością rozdziałów. Aby w sposób poprawny sformułować zagadnienia, mogące stanowić tytuły rozdziałów i podrozdziałów, studenci powinni zdawać sobie sprawę z konieczności przestudiowania literatury przedmiotu, a jednocześnie postarać się formułować tytuły w sposób odbiegający od schematów, występujących w pozycjach, do których sięgnęli, aby przygotować plan pracy. Walorem takich sformułowań jest nowe spojrzenie na wybraną problematykę, a często także innowacyjne podejście do zagadnień. Samodzielność w tworzeniu planu pracy licencjackiej lub magisterskiej wpływa w końcowej fazie na podwyższenie oceny merytorycznej pracy. Wybór tematu pracy Studia nad literaturą przedmiotu Propozycja układu zagadnień 16

17 Konsultacje z promotorem Ostateczny plan pracy Schemat 2. Etapy przygotowania planu pracy Należy jednocześnie podkreślić, że etapy IV i V w zaprezentowanym powyżej schemacie mogą powtarzać się wielokrotnie. Tym niemniej konsultacje te powinny zakończyć się w miarę wcześnie (mniej więcej w połowie listopada), tak, aby można było osiągnąć cel prac nad tworzeniem pracy dyplomowej przewidziany na semestr V studiów I o i II studiów II o, a mianowicie zakończone opracowanie rozdziału I Etapy pisania pracy licencjackiej/magisterskiej Prace dyplomowe pisane są etapami. Z uwagi na to, że najwięcej trudności sprawia studentom opracowanie rozdziału o charakterze teoretycznym, na jego napisanie potrzeba znacznie więcej czasu. Proponujemy, aby część teoretyczną zakończono w terminie sesji zimowej (V semestr studiów I O i II lub III semestr studiów II O ) 6. Opracowane przez słuchaczy pierwsze wersje rozdziałów teoretycznych pracy licencjackiej 5 Należy w tym miejscu podkreślić, że praca licencjacka powinna składać się z trzech rozdziałów, zaś praca magisterska z czterech. 6 Terminy przekazywania rozdziałów teoretycznych na studiach magisterskich mogą zostać przez promotora wydłużone przede wszystkim ze względu na to, czy zaakceptuje on w konstrukcji pracy magisterskiej jeden, czy dwa rozdziały teoretyczne. 17

18 i magisterskiej powinny w tym czasie być przekazane Promotorom, którzy do początku sesji letniej powinni sprawdzić i poprawić teksty. Rozdziały empiryczne powinny powstać na przestrzeni VI semestru (studia I O ) i w czasie trwania III lub IV semestru (studia II O ). W przypadku powstawania rozdziałów pracy o charakterze badawczym, powinno się ponadto uwzględnić terminarz obron oraz konieczność poddania całej pracy weryfikacji formalnej, jaką jest Plagiat. Opracowanie części teoretycznej pracy Sprawdzenie części teoretycznej pracy przez promotora Poprawa części teoretycznej pracy Opracowanie części empirycznej pracy Sprawdzenie części empirycznej pracy przez promotora Opracowanie wstępu i zakończenia pracy Przyjęcie pracy przez promotora Schemat 3. Etapy przygotowania pracy 18

19 Jak wynika z zaprezentowanego schematu, istotnym elementem procedury pisania pracy dyplomowej (magisterskiej i licencjackiej) jest opracowanie wstępu i zakończenia. Szczegółowe porady w dziedzinie pisania tych fragmentów pracy zawarte są w części trzeciej niniejszego podręcznika. Należałoby jednak podkreślić, że zarówno wstęp, jak i zakończenie powinny odzwierciedlać umiejętności opisywania problemów, reprezentowane przez studentów, co jednoznacznie wskazuje na konieczność samodzielnego opracowania tych części pracy dyplomowej. W zasadzie mimo, że często dopuszcza się stosowanie w tym przypadku przypisów powinny być one opracowane na podstawie własnych przemyśleń i wniosków piszącego pracę słuchacza. Wyróżnione w schemacie etapy realizacji prac licencjackich/magisterskich mogą się powtarzać. Bardzo często jest bowiem tak, że teksty szczególnie teoretyczne są w pierwszej wersji ułomne i wymagają gruntownej poprawy i przemyślenia. Dotyczy to jednak również fragmentów empirycznych, w których najczęściej spotykanym błędem jest brak umiejętności oceny badanych zjawisk w oparciu o udostępnione przez firmę/pozyskane z z innych źródeł dane faktograficzne. Ostatnim etapem realizacji pracy licencjackiej/magisterskiej, jest dopuszczenie jej do obrony, co potwierdzone jest stosownym podpisem Promotora, wraz z datą przyjęcia pracy. 19

20 2.4. Egzamin licencjacki/magisterski Aby przystąpić do obrony pracy licencjackiej/magisterskiej, praca powinna otrzymać pozytywną opinię Promotora oraz pozytywną recenzję. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, składającą się z Przewodniczącego, Promotora oraz Recenzenta. Koniecznym warunkiem złożenia egzaminu dyplomowego jest zaliczenie ostatniej sesji (uzyskanie absolutorium) oraz uregulowanie wszystkich spraw formalnych, wynikających z regulaminu studiów. Na obronie pracy licencjackiej/magisterskiej odpowiada się na zadawane przez Komisję pytania. Są to w przypadku egzaminu licencjackiego dwa pytania, formułowane przez członków Komisji. Natomiast na egzaminie magisterskim, przyszły absolwent otrzymuje trzy pytania. Jedno z nich jest losowane z zestawu przygotowanego przez poszczególne Katedry, reprezentujące daną specjalizację (zestawy dostępne są w Dziekanacie), a dwa przygotowuje Komisja, przy czym pierwsze z nich dotyczyć powinno całokształtu zagadnień, których elementem są rozważania zawarte w pracy, a drugie powinno umożliwiać ocenę samodzielności tych rozważań. Zestaw pytań, który przygotowany jest przez pracowników Katedr, prowadzących poszczególne specjalności i specjalizacje, jest dostępny jak to już wskazano w Dziekanacie. Przygotowując pracę dyplomową niezbędne jest wcześniejsze zapoznanie się z treścią tych pytań. 20

21 Uwaga!!! Na jednym z pierwszych spotkań poproś promotora o udostępnienie listy pytań egzaminacyjnych Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej/magisterskiej wymaga dość sporo czasu, co najmniej dwóch tygodni. Ze względu na to, że praca powinna być oddana do sprawdzenia programem Plagiat co miesiąc przed planowanym terminem obrony wydaje się, że przyszli absolwenci powinni dobrze przygotować się do odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję. Dlatego też nie warto pisać pracy na ostatnią chwilę, ponieważ wtedy czasu może okazać się mało. Przygotowanie odpowiedzi na pytania wymaga znajomości pracy. Nie dotyczy to tylko pytań ogólnych losowanych, które przyszli absolwenci znają wcześniej. Ich opracowanie wymaga zapoznania się z literaturą przedmiotu i przypomnienia treści programowych z wykładów kursowych, specjalizacyjnych i specjalnościowych. 21

22 Uwaga!!! Nie ucz się na pamięć. Staraj się zrozumieć problem. Efekt na obronie pracy będzie lepszy 22

23 3. Struktura pracy licencjackiej/magisterskiej W pracach licencjackich (magisterskich) przyjmuje się konieczność wystąpienia następujących elementów strukturalnych: 1. Wstęp, w którym oprócz ogólnie zarysowanej problematyki pracy, powinien znaleźć się cel pracy, hipotezy badawcze, mogące przyjmować postać pytań badawczych, oraz charakterystyka treści poszczególnych rozdziałów, a także opis wykorzystanych metod badawczych, jak i dostępność wykorzystywanej literatury przedmiotu (materiałów źródłowych).. Wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej powinien odzwierciedlać zdolność weryfikowania zjawisk, prezentacji zakresu prowadzonych badań, krytycznej oceny przeprowadzonej analizy. Jest to bowiem jeden z podstawowych elementów oceny standardu kompetencji Część zasadnicza, składająca się z nie mniej niż trzech (praca licencjacka) lub czterech (praca magisterska) rozdziałów, które powinny w sposób wyczerpujący opisywać badane zagadnienie. Należałoby jednocześnie zwrócić uwagę na to, aby nie stanowiła wyłącznie opracowania teoretycznego, a ukierunkowana była na samodzielną analizę dostępnych materiałów empirycznych, O czym pisano już wcześniej. Rozdziały powinny stanowić logiczną i spójną całość, podporządkowaną tematowi pracy oraz jej myśli przewodniej, czyli celowi i hipotezom badawczym. 3. Zakończenie, które powinno być podsumowaniem przeprowadzonych analiz i badań. Konieczne jest zawarcie w nim głównych wniosków, a jeśli to możliwe rekomendacji, które umożliwiłyby rozwiązanie problemów pojawiających się w procesie badawczym. W tym 7 Wstęp z uwagi na stawiane wymagania, dotyczące jego zawartości - powinno się pisać w końcowej fazie pisania pracy, bowiem wtedy Autor ma pełną świadomość tego, co zostało w niej zawarte oraz czego poprzez jej napisanie chciał dowieść. 23

24 kontekście niezbędne jest również sformułowanie odpowiedzi na tezy badawcze, postawione we wstępie do pracy, a także subiektywna ocena poziomu zrealizowania jej celu. Podobnie, jak we wstępie, w zakończeniu nie powinno mieć miejsca wykorzystanie literatury przedmiotu, chociaż w tym przypadku może to mieć charakter fakultatywny. 4. Bibliografia może zostać podzielona na odpowiednie części, zawierające oddzielnie: pozycje książkowe, artykuły z czasopism, akty prawne (jeśli były wykorzystywane), inne źródła (np. materiały statystyczne, raporty, sprawozdania, adresy stron internetowych). 5. Spis tabel (o ile jest ich więcej niż 5), wraz z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują. 6. Spis rysunków (schematów), o ile jest ich więcej niż 5, wraz z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują. 7. Spis wykresów (o ile jest ich więcej niż 5), wraz z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują. 8. Spis załączników (o ile jest ich więcej niż 5), wraz z podaniem ich tytułów. 9. Załączniki, o ile istotne dla całokształtu rozważań jest ich zamieszczenie. Na końcu pracy powinno znaleźć się oświadczenie o samodzielnym jej napisaniu. Zawiera ono klauzulę, dotyczącą odpowiedzialności karnej, związanej z niesamodzielnym napisaniem całości pracy (Załącznik 3). Każdy z wymienionych powyżej elementów musi zaczynać się od nowej strony. Po sprawdzeniu, czy wszystkie elementy zostały zawarte w pracy, sporządzany jest spis treści (automatycznie), który jest zgodny 24

25 z zawartością pracy 8. Dodatkowo powinna być ona sprawdzona pod względem stylistycznym, ortograficznym i gramatycznym (zasady poprawności językowej), a także charakteryzować się precyzyjną terminologią i zrozumiałym językiem. Uwaga!!! Nie dziel rozdziałów na wiele punktów i podpunktów. Zarówno punkt, jak podpunkt powinny obejmować co najmniej jedną stronę, a najlepiej kilka stron 8 Generator spisu treści wymaga zastosowania w definiowaniu tytułów rozdziałów, punktów i podpunktów kolejnych Nagłówków (Nagłówek 1, Nagłówek 2, itd.) 25

26 4. Wymagania edytorskie w pracach licencjackich i magisterskich Przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich wymagane jest przestrzeganie określonych z góry reguł edytorskich. Aby je spełnić, należy przed przystąpieniem do pisania pracy sformatować tekst, zgodnie z poleceniami zaprezentowanymi poniżej. Uwaga!!! Nie rób niczego na razie. Od początku dobrze sformatowana praca może zmniejszyć uciążliwości, związane z pisaniem pracy 4.1. Tekst podstawowy Tekst podstawowy całej pracy powinien być napisany czcionką Times New Roman, stylem standardowym 12 pt.. Odstępy między wierszami nie powinny być większe niż 1,5. Cały tekst pracy powinien być wyjustowany (równanie do prawej i lewej strony kartki), przy zachowaniu wymaganych marginesów: lewy 3 cm, prawy 2 cm, górny i dolny po 2,5 cm. 26

27 W zależności od potrzeb w tekście podstawowym stosować można podkreślenia, pogrubienia, kursywę, które to zabiegi edytorskie mają na celu podkreślenie znaczenia określonych pojęć, czy klasyfikacji. W tekście podstawowym konieczne są akapity. Pomagają one w czytaniu fragmentów tekstu, zwiększają jego przejrzystość, co wpływa również na ocenę formalną pracy. Dopuszcza się również w tym przypadku włączenie opcji dzielenie wyrazów, które wpływa na równomierne rozłożenie tekstu w wierszach. Również celu zwiększenia przejrzystości prowadzonych rozważań wprowadzić można do pracy odstępy akapitowe. Maksymalny dopuszczany w pracach akapit to 6 Po lub 6 Przed. Uwaga!!! W tekście podstawowym staraj się unikać wymieniania (punktowania). Tam, gdzie to możliwe staraj się opisywać zjawiska 27

28 4.2. Formatowanie tytułów rozdziałów, podrozdziałów, punktów i podpunktów Rozdziały powinny zaczynać się, każdy od nowej strony. Słowo ROZDZIAŁ (I, II, III w pracy licencjackiej oraz IV w pracy magisterskiej), piszemy dużymi literami, czcionką pogrubioną (Bold, Caps Lock) 18 pt., przy czym można zastosować styl Nagłówek 1, odpowiednio go modyfikując, co znacznie ułatwi późniejsze automatyczne sporządzanie spisu treści. Tekst powinien być wypośrodkowany (bez podkreśleń). Przykład ROZDZIAŁ I Tytuł rozdziału podobnie, jak w poprzednim przypadku piszemy dużymi literami czcionką pogrubioną (Bold, Caps Lock) 18 pt., przy czym również w tym przypadku można zastosować odpowiednio zmodyfikowany styl Nagłówek 1, tytuł powinien być również wypośrodkowany (bez podkreśleń); na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 28

29 BEZROBOCIE POJĘCIA PODSTAWOWE Tytuły i numery podrozdziałów piszemy czcionką Times New Roman 14 pt. pogrubioną (Bold) i numerujemy je kolejno (np. 1, 2, 3 itd.). Można w tym przypadku zastosować styl Nagłówek 2, odpowiednio go modyfikując. Numery i tytuły podrozdziałów są wyrównane do lewej. Na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia Uwaga!!! Podrozdziały nie muszą zawierać podwójnej numeracji, np. w rozdziale I 1.1., 1.2. itd. 29

30 Tytuły punktów piszemy czcionką Times New Roman 12 pt. pogrubioną (Bold) i numerujemy je kolejno (np. 1.1., 1.2., 1.3. itd. ). Można w tym przypadku zastosować styl Nagłówek 3, odpowiednio go modyfikując. Numery i tytuły punktów są wyrównane do lewej. Na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 1.1. Definicje bezrobocia 1.2. Rodzaje bezrobocia Tytuły podpunktów piszemy czcionką podobnie, jak tytuły punktów Times New Roman, jednak nie stosujemy w tym przypadku pogrubienia i numerujemy kolejno (np , , itd.). Można w tym przypadku zastosować styl Nagłówek 4, odpowiednio go modyfikując. Numery i tytuły podpunktów są wyrównane do lewej. Na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 30

31 Ekonomiczna definicja bezrobocia Definicje bezrobocia rejestrowanego i według MOP Uwaga!!! Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów, punktów i podpunktów nie stawiaj kropek 4.3. Formatowanie tabel, wykresów i rysunków (schematów) Zawarte w pracy tabele, wykresy, rysunki i schematy powinny być w pełni opisane, to znaczy zawierać nad nimi numer, tytuł (czcionka 12 pt. Times New Roman, pogrubiona), a pod spodem źródło (czcionka 10 pt. Times New Roman). Zarówno tytuły, jak i źródła powinny być wyśrodkowane. 31

32 Przykład Tabela 1. Struktura pracujących według sektorów w Polsce w latach Wyszczególnienie Sektor I tys. 4027,8 3938,3 4054,4 4207,1 4371,5 4377,9 4356, % 26,8 26,7 27,2 27,8 28,2 27,5 27,4 27,6 Sektor II tys. 4792,4 4522, , ,8 4588,6 4341,6 % 31,9 30,6 30,6 30,1 29,9 29,5 28,8 27,7 Sektor III tys. 6190,7 6300,8 6299,6 6365,8 6489,9 6854,1 6976,4 7016,1 % 41,2 42,7 42,2 42,1 41,9 43,0 43,8 44,7 Źródło: Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa Główka tabeli powinna być wyśrodkowana, podobnie, jak wypełnienie tabeli. Tylko boczek tabeli powinien być wyrównany do lewej. Stosujemy czcionkę Times New Roman o rozmiarze 10 pt. Tabele nie koniecznie mogą znajdować się na jednej stronie. Tabela może się łamać, jeśli jest zbyt duża. Uwaga!!! 32

33 13. W tabeli powinny się znaleźć własne obliczenia; wówczas zawartości tabeli nie wykaże Plagiat Wykresy powinny być sporządzone samodzielnie, na podstawie obliczeń przeprowadzonych w Arkuszu EXCELL. Wykresem jest każda graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany jest w dwóch wymiarach, czyli na osi odciętych i rzędnych, ale może być wielowymiarowy. Zależnie od tego, jaką figurą geometryczną posłużono się przy konstruowaniu wykresu, może być on: liniowy, punktowy, słupkowy, kołowy, pierścieniowy, płaszczyznowy, kolumnowy itd. Liczba sposobów graficznego przedstawienia jest nieograniczona. Przykład 33

34 Wykres 1. Struktura pracujących w Samhall w 2001 r. (w %) Źródło: Stryjan Y., Laurelli E., Narodowy raport na temat integracyjnej pracy przedsiębiorstw społecznych:szwecja, EMES, Dokument 02/08, s. 30. Dane na wykresie oraz legenda powinny zostać sformatowane w ten sposób, aby uwzględniały czcionkę Times New Roman o rozmiarze 10 pt. Jak wykazują dotychczasowe obserwacje, bardzo często w pracach magisterskich i licencjackich studenci korzystają z przedstawienia zagadnień za pomocą rysunków (schematów). Rysunek jest to kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polega na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Rysunek tym różni się od schematu, że w tym ostatnim daje się zauważyć pewna struktura, podporządkowanie pewnych elementów innym. Rysunek ma raczej charakter nieuporządkowany. Dlatego też zaleca się stosowanie słowa schemat w pracach zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Podobnie, jak w przypadku wykresu, schemat powinien być opracowany samodzielnie przez Autora pracy dyplomowej. Nie powinien to być obraz zeskanowany 34

35 z innego źródła, ponieważ bardzo często wpływa to na zmiany w przyjętym w pracy formacie. Przykład Schemat 1. Struktura organizacyjna OHP Źródło: Odnośniki i przypisy Każda praca zawiera dwa rodzaje treści (Pabian, Gworys, 1997, s. 21 i nast.). Jeden rodzaj stanowią wszelkie informacje czerpane z dostępnej literatury. Stanowią one tzw. źródła wtórne. Mogą to być sformułowane przez innych autorów definicje, dokonane klasyfikacje, wnioski z badań itp. 35

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym GORZÓW WIELKOPOLSKI, 2014 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Dostosowano do zapisów Uchwały Nr 259/11/2010

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4 PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB PISZĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ ver. 1.1 (17.10.2010) uwagi i propozycje uzupełnienia, ewentualnie zmian niniejszego tekstu (jest to wersja pierwsza, testowa) proszę zgłaszać

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie Załącznik do Uchwały r 105/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie A. PRACA DYPLOMOWA I. Harmonogram realizacji prac

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Wymogi formalne Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem kształcenia, specjalnością dyplomowania i uwzględniać profil działalności katedry

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE Przedstawione poniżej zalecenia dotyczą zasad realizacji prac licencjackich na kierunku Filologia oraz Stosunki Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master Załącznik D do Regulaminu CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie NGO Master 1. Zakres tematyczny Praca powinna zawierać co najmniej następujące treści:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Materiał przygotował zespół w składzie: prof.stsw, dr hab. Mariola Wojciechowska dr Anna Hajdukiewicz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ HUMANISTYCZN Y Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia Kielce 2013 1 PRACA DYPLOMOWA 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Akademia im. Jakuba z Paradyża Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY PRACY DYPLOMOWEJ Praca dyplomowa to odpowiednio na studiach pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka -

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka - WYMOGI OGÓLNE Praca (licencjacka, magisterska) stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta tematu badawczego, nad realizacją którego sprawuje opiekę naukową promotor. Praca promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI I. CEL PRACY MAGISTERSKIEJ REGULAMIN Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się dobrą

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych dr inż. Danuta Figurska-Ciura Wymagania merytoryczne określenie tematu pracy celu i zakresu pracy sformułowanie ł tez badawczych

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 EGZAMIN egzaminu (dzień 1): odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy licencjackiej. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. PROCEDURA DYPLOMOWA na kierunku PEDAGOGIKA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie studia niestacjonarne I Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

1. SEMINARIA DYPLOMOWE

1. SEMINARIA DYPLOMOWE REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGONA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 1. SEMINARIA DYPLOMOWE 1. Przez pracą dyplomową

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo