SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów"

Transkrypt

1 SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH STANDARD KOMPETENCJI, WYMAGANYCH DO UZYSKANIA TYTUŁU LICENCJATA (MAGISTRA) STANDARD ZNAJOMOŚCI LITERATURY, ISTOTNEJ W DZIEDZINIE PODJĘTEJ PROBLEMATYKI STANDARD POPRAWNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ PRACY STANDARD POPRAWNOŚCI PRZYGOTOWANIA PRACY POD WZGLĘDEM JĘZYKOWYM I EDYTORSKIM (WYMAGANIA FORMALNE) ETAPY PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ WYBÓR TEMATU PRACY SFORMUŁOWANIE PLANU PRACY ETAPY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ EGZAMIN LICENCJACKI/MAGISTERSKI STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ WYMAGANIA EDYTORSKIE W PRACACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH TEKST PODSTAWOWY FORMATOWANIE TYTUŁÓW ROZDZIAŁÓW, PODROZDZIAŁÓW, PUNKTÓW I PODPUNKTÓW FORMATOWANIE TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW (SCHEMATÓW) ODNOŚNIKI I PRZYPISY CYTATY WYKAZ LITERATURY (BIBLIOGRAFIA) OGÓLNE ZALECENIA FORMALNE WYBRANE ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH POZOSTAŁE ELEMENTY OCENY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH PRAWO AUTORSKIE PROCEDURA SKŁADANIA PRAC W DZIEKANACIE NA CZYM POLEGA WERYFIKACJA PRACY DYPLOMOWEJ PROGRAMEM PLAGIAT 64 ZAKOŃCZENIE...70 BIBLIOGRAFIA...71 ZAŁĄCZNIKI...72 ZAŁĄCZNIK 1. WYBÓR LITERATURY O METODACH BADAŃ EMPIRYCZNYCH...72 ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ...74 ZAŁĄCZNIK 3. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI NAPISANIA PRACY I MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA...75 ZAŁĄCZNIK 4. PRZYKŁADOWY WYDRUK PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ

3 Wprowadzenie Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, każdy stopień studiów wyższych (I o i II o ) powinien kończyć się napisaniem pracy dyplomowej lub zdaniem egzaminu dyplomowego. Napisana i obroniona praca jest podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra, będących świadectwem ukończenia studiów wyższych, odpowiednio na poziomie zawodowym lub akademickim. Praca taka ma umożliwić zweryfikowanie poziomu posiadanej przez absolwenta określonego poziomu studiów wiedzy, umożliwiającej mu sprawne i efektywne wykonywanie pracy zawodowej. Napisanie dobrej pracy licencjackiej, czy magisterskiej, wymaga włożenia w jej przygotowanie bardzo wiele wysiłku. Szczególnie jest on zauważalny w przypadku pracy licencjackiej, ponieważ po raz pierwszy studenci napotykają na konieczność kreatywnego analizowania literatury fachowej, która dotyczy wybranych zagadnień, będących przedmiotem rozważań prowadzonych przez słuchacza. Dodatkową trudnością jest wzbogacenie treści pracy o analizę empiryczną, która powinna odzwierciedlać badany problem. Zatem dobra praca licencjacka, czy magisterska powinna polegać na przeanalizowaniu zarówno materiałów źródłowych, jak również literatury przedmiotu. Studenci bardzo często napotykają na barierę braku umiejętności analizowania tekstów źródłowych oraz wskazywania najistotniejszych tendencji, charakteryzujących badane zjawiska w praktyce gospodarczej. Podstawowym mankamentem, często występującym w pracach licencjackich, czy magisterskich, jest brak krytycznego podejścia do materiału faktograficznego, polegający na dosłownym cytowaniu, bądź co gorsza, na przepisywaniu książek, które 3

4 zdaniem piszącego przedstawiają wartość dla prezentowanego przez niego problemu. Zgodnie z regulaminem studiowania oraz siatkami dydaktycznymi, organizującymi proces kształcenia na studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich 1 na napisanie pracy dyplomowej na studiach I O przewidziano dwa semestry (V i VI), natomiast na studiach II O trzy semestry (II IV). Czas pisania prac dyplomowych na różnych poziomach studiów został zróżnicowany przede wszystkim z uwagi na stopień trudności pisania takich prac, na co wpływa głównie wymagane przez Promotorów zaawansowanie badawcze treści merytorycznych i związana z tym w sposób bezpośredni objętość pracy licencjackiej i magisterskiej. Mając na uwadze fakt, iż podejmiecie Państwo trud napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej, pozwoliliśmy sobie w niniejszym opracowaniu zaprezentować kilka podstawowych wskazówek, które ułatwią pisanie takiej pracy, umożliwiając równocześnie zapoznanie się z najbardziej prawidłowym postępowaniem (etapami realizowania) przy ich pisaniu. Prezentowane opracowanie składa się z sześciu części, wprowadzenia oraz zakończenia. Ponadto zawarto w nim zestaw załączników, w których ukazane są przykłady dokumentów wymaganych dla sformatowania pracy lub złożenia jej do Dziekanatu. W jednym z załączników (1) przytoczony został wybór literatury przedmiotu, umożliwiający studentom dokonanie wyboru metody badawczej, wykorzystywanej w części empirycznej pracy licencjackiej lub magisterskiej. W części pierwszej zawarto podstawowe standardy pisania prac magisterskich i licencjackich. Zwrócono w niej uwagę na główne 1 Przewodnik dotyczy pisania prac dyplomowych na studiach magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków poza Informatyką przy czym szczególnie zalecany jest na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. 4

5 wymagania, opracowane przez pracowników Uczelni, wpływające w konsekwencji na ocenę merytoryczną i formalną przygotowanej do obrony i uzyskania tytułu licencjata lub magistra pracy. W części drugiej zaprezentowano główne etapy przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej. Szczególnie zwrócono uwagę na kolejność i sposób postępowania, umożliwiający prawidłowe przygotowanie pracy licencjackiej i magisterskiej, tak aby spełniała ona wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W części trzeciej zaprezentowana została prawidłowa struktura pracy magisterskiej i licencjackiej, zawierająca jednocześnie uwagi, dotyczące zawartości poszczególnych fragmentów pracy. W części czwartej pokazane zostały podstawowe sposoby formatowania pracy, jej układ oraz pozostałe wymagania formalne, umożliwiające prawidłową konstrukcję pracy magisterskiej i licencjackiej. W części piątej opisano w sposób szczegółowy wybrane metody, umożliwiające wzbogacenie treści badawczych pracy licencjackiej i magisterskiej, zaś w części szóstej zajęto się ukazaniem pozostałych wymagań, związanych z przygotowaniem wymienionych prac dyplomowych (Plagiat, prawo autorskie, forma pracy składanej do Dziekanatu, itp.). Całość opracowania stanowi przewodnik wraz z płytą CD. Przekazanie w ręce studentów wersji elektronicznej opracowania umożliwi bowiem korzystanie możliwości odwzorowywania zaleceń formalnych. 5

6 1. Standardy pisania prac dyplomowych 1.1. Standard kompetencji, wymaganych do uzyskania tytułu licencjata (magistra) Aby przygotowywane przez studentów prace licencjackie/magisterskie przyjmowały formę, która może być zaakceptowana przez Promotora oraz Recenzenta, powinny odpowiadać określonym standardom 2, wpływającym na pozytywną ocenę merytoryczną i formalną pracy, a także poświadczającym określone umiejętności, w tym przede wszystkim wskazujące na: pogłębioną wiedzę merytoryczną w zakresie podjętej problematyki, co oznacza konieczność wszechstronnego zapoznania się literaturą przedmiotu w zakresie badanej dziedziny, umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami, stosowanymi w wybranej dziedzinie, co wskazuje na konieczność uwzględnienia w postępowaniu badawczym zarówno metod analizy statystycznej, jak również socjologicznej, nowe, oryginalne podejście do podjętej tematyki, co świadczy o konieczności uwzględnienia w postępowaniu badawczym nie zaobserwowanej dotychczas ścieżki analizy, samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu zadań praktycznych, co wymaga indywidualnego podejścia do podjętej problematyki oraz ukształtowanie się własnych poglądów wobec treści, będących przedmiotem pracy, co wskazuje na niezbędność prowadzenia zgodnych 2 Podano za materiałami, dotyczącymi standardów jakości prac licencjackich (magisterskich), obowiązującymi w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. 6

7 z własnym doświadczeniem analiz, umożliwiających wskazanie nowych rozwiązań i oczekiwań (wniosków). W pracach magisterskich oprócz wskazanych powyżej umiejętności, student powinien się również wykazać umiejętnościami intelektualnymi, niezbędnymi w podejmowaniu podstawowych badań naukowych. Aby standard ten mógł zostać wypełniony, niezbędne wydaje się indywidualne wykorzystanie wielu pozycji literatury przedmiotu, wykazywanie się aktywnością badawczą oraz dociekliwością w postępowaniu badawczym i prowadzonych rozważaniach. Konieczna jest również systematyczna praca, poświęcona tworzeniu pracy licencjackiej (magisterskiej). Praca dyplomowa nie może być bowiem wyłącznie kompilacją wyszukanej literatury przedmiotu, a powinna zawierać przemyślenia, umożliwiające prawidłowy proces wnioskowania i oceny analizowanego zagadnienia. Uwaga!!! Przestrzegaj wymogów związanych z kompetencjami licencjata i magistra 7

8 1.2. Standard znajomości literatury, istotnej w dziedzinie podjętej problematyki Osiągnięcie tego standardu wymaga podkreślanej już wcześniej znajomości wielu pozycji literatury przedmiotu. W pracy licencjackiej powinno zostać wykorzystanych nie mniej niż 25 pozycji literatury przedmiotu, natomiast w pracy magisterskiej odpowiednio nie mniej niż 35 pozycji. Pozycje obcojęzyczne powinny się w tym spisie znaleźć tylko pod warunkiem posiadania przez studenta odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego. Przytaczanie pozycji obcojęzycznych za innymi Autorami nie jest wskazane. Należy na to zagadnienie zwrócić uwagę tym bardziej, że tego rodzaju postępowanie wskazuje jednocześnie na brak samodzielności w poszukiwaniu źródeł, adekwatnych do zakresu problematyki pracy. Wykorzystana w pracy literatura powinna być najnowsza, to znaczy ukazywać dorobek danej dziedziny na przestrzeni co najmniej ostatnich 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, można jednak odwoływać się do starszych opracowań, jeśli mają one szczególnie istotne znaczenie dla danej dziedziny wiedzy, jeśli korzystano z nich dla ukazania genezy zjawiska lub ujęć historycznych. Uwaga!!! Czytaj literaturę przedmiotu; nie wyrzucaj żadnych notatek mogą się przydać 8

9 1.3. Standard poprawności konstrukcyjnej pracy Istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawności konstrukcyjnej pracy ma jej wewnętrzny układ, który powinien zawierać odpowiednie elementy (patrz część trzecia poradnika). Ich kolejności należy ściśle przestrzegać. Poza tym konstrukcja pracy powinna odzwierciedlać w sposób merytorycznie poprawny tzw. myśl przewodnią, którą najogólniej można byłoby zawrzeć w postępowaniu przebiegającym od ogółu do szczegółu. Jest to procedura badawcza, nosząca nazwę dedukcji, czyli rodzaju rozumowania logicznego, mającego na celu dojście do określonego wniosku na podstawie założonego wcześniej zbioru przesłanek 3. Rozumowanie dedukcyjne w odróżnieniu od rozumowania indukcyjnego jest w całości zawarte wewnątrz swoich założeń, to znaczy nie wymaga tworzenia nowych twierdzeń czy pojęć, lecz jest tylko prostym wyciąganiem wniosków. Jeśli jest przeprowadzone poprawnie, zaś zbiór przesłanek nie zawiera zdań fałszywych, to wnioski wyciągnięte w wyniku rozumowania dedukcyjnego są nieodparcie prawdziwe i nie można ich zasadnie zakwestionować. Znacznie trudniejsze jest w tym przypadku postępowanie indukcyjne, polegające na wnioskowaniu "od szczegółu do ogółu", tj. wnioskowaniu z prawdziwości racji o prawdziwości następstw 4. Rozumowania indukcyjne bywają jednak uważane za główne narzędzie tzw. nauk empirycznych, ponieważ stosowane są w nich eksperymenty i obserwacje. Współczesna metodologia nauk empirycznych zwraca jednak uwagę na to, że nauki empiryczne w szerokim stopniu używają także narzędzi dedukcyjnych, których dostarczają im nauki ścisłe (matematyka, statystyka). 3 Podano za 4 Tamże. 9

10 Wybór sposobu postępowania powinien być przedmiotem konsultacji z Promotorem, którego doświadczenie może wpłynąć na poprawne skonstruowanie pod względem merytorycznym pracy dyplomowej. Zwracamy jednocześnie uwagę, że poprawność konstrukcyjna pracy licencjackiej, czy magisterskiej wiąże się również z prawidłowym określeniem liczby stron, które ona zawiera. Praca musi być pod tym względem proporcjonalna to znaczy, że rozdziały powinny liczyć mniej więcej tyle samo stron. Uwaga!!! Poprawność konstrukcyjna wymaga dokonania wyboru metody postępowania badawczego, a także sposobu opisywania wybranego do analizy zagadnienia (proporcjonalność rozdziałów) 10

11 1.4. Standard poprawności przygotowania pracy pod względem językowym i edytorskim (wymagania formalne) Poprawność przygotowania pracy dyplomowej pod względem formalnym (edytorskim i językowym) wpływa również na ocenę ostateczną tej pracy. Aby spełnić wymagania stawiane przez Uczelnię, należy swobodnie posługiwać się dowolnym edytorem tekstu. Szczegółowe zalecenia w dziedzinie spełnienia przez pracę standardu poprawności przygotowania pracy zawarte są w części czwartej niniejszego opracowania. Uwaga!!! Wymagania formalne są elementem wpływającym na końcową ocenę pracy 11

12 2. Etapy przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Bardzo ważnym elementem przygotowania prac dyplomowych jest umiejętność rozplanowania czasu, w którym ona powstaje. Postaramy się w tej części opracowania ukazać najkorzystniejszy z punktu widzenia tworzenia prac dyplomowych układ faz, które pozwolą na wykonanie tego zadania Wybór tematu pracy Wybór tematu pracy stanowi podstawowy i początkowy etap pisania zarówno pracy licencjackiej, jak i magisterskiej. Aby umożliwić studentom dokonanie wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami, na stronie internetowej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania zamieszczony został spis specjalności i specjalizacji, które realizowane są przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, czyli Katedry. Ponadto w semestrze poprzedzającym dokonanie wyboru specjalności i specjalizacji, w ramach której słuchacz chciałby realizować pracę dyplomową, organizowane są przez dziekanów Wydziałów prezentacji zakresu merytorycznego realizowanych prac. Ostateczny wybór tematyki pracy musi jednak mieć miejsce na spotkaniu z Promotorem. 12

13 Strona internetowa Uczelni Spotkania organizowane przez Dziekana Spotkanie z promotorem Wybór tematu pracy Schemat 1. Etapy wybierania tematu pracy licencjackiej i magisterskiej W wyborze tematu pracy bardzo pomocne jest studiowanie literatury przedmiotu. Zasoby biblioteczne Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania należą pod względem liczby pozycji z zakresu zarządzania do dość bogatych. Ponadto wszyscy studenci mają również dostęp do źródeł internetowych, a przede wszystkim do strony na której można znaleźć dowolnie dużo pozycji literatury fachowej z zakresu merytorycznego kierunków, prowadzonych przez Uczelnię. Uwaga!!! 13

14 Przy wyborze tematu należy kierować się wyłącznie zainteresowaniami oraz możliwością rozpracowania wybranego zagadnienia w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, kwestia np. sympatii do promotora jest czynnikiem wtórnym Na kolejnych spotkaniach z Promotorem słuchacz dokonuje stopniowego przybliżenia wybranej problematyki i w końcu, mniej więcej na początku listopada następuje ostateczne sformułowanie wybranego tematu. Z uwagi na to, że tematyka prac jest zatwierdzana przez Radę Wydziału, niezbędne jest jej określenie na samym początku semestru odpowiednio V studiów I o i II studiów II o. 14

15 15

16 2.2. Sformułowanie planu pracy Sformułowanie planu pracy następuje po zaakceptowaniu przez Promotora tematu pracy, zarówno licencjackiej, jak również magisterskiej. Plan pracy wymaga konsultacji z Promotorem, tym niemniej przygotowywany jest w całości przez słuchaczy. Promotor może jedynie dokonywać poprawek lub określać poprawnie kolejność rozdziałów, aby praca licencjacka/magisterska była poprawna pod względem konstrukcyjnym, czyli uwzględniała przyjęty sposób postępowania (indukcyjnego, bądź dedukcyjnego), a także charakteryzowała się proporcjonalnością rozdziałów. Aby w sposób poprawny sformułować zagadnienia, mogące stanowić tytuły rozdziałów i podrozdziałów, studenci powinni zdawać sobie sprawę z konieczności przestudiowania literatury przedmiotu, a jednocześnie postarać się formułować tytuły w sposób odbiegający od schematów, występujących w pozycjach, do których sięgnęli, aby przygotować plan pracy. Walorem takich sformułowań jest nowe spojrzenie na wybraną problematykę, a często także innowacyjne podejście do zagadnień. Samodzielność w tworzeniu planu pracy licencjackiej lub magisterskiej wpływa w końcowej fazie na podwyższenie oceny merytorycznej pracy. Wybór tematu pracy Studia nad literaturą przedmiotu Propozycja układu zagadnień 16

17 Konsultacje z promotorem Ostateczny plan pracy Schemat 2. Etapy przygotowania planu pracy Należy jednocześnie podkreślić, że etapy IV i V w zaprezentowanym powyżej schemacie mogą powtarzać się wielokrotnie. Tym niemniej konsultacje te powinny zakończyć się w miarę wcześnie (mniej więcej w połowie listopada), tak, aby można było osiągnąć cel prac nad tworzeniem pracy dyplomowej przewidziany na semestr V studiów I o i II studiów II o, a mianowicie zakończone opracowanie rozdziału I Etapy pisania pracy licencjackiej/magisterskiej Prace dyplomowe pisane są etapami. Z uwagi na to, że najwięcej trudności sprawia studentom opracowanie rozdziału o charakterze teoretycznym, na jego napisanie potrzeba znacznie więcej czasu. Proponujemy, aby część teoretyczną zakończono w terminie sesji zimowej (V semestr studiów I O i II lub III semestr studiów II O ) 6. Opracowane przez słuchaczy pierwsze wersje rozdziałów teoretycznych pracy licencjackiej 5 Należy w tym miejscu podkreślić, że praca licencjacka powinna składać się z trzech rozdziałów, zaś praca magisterska z czterech. 6 Terminy przekazywania rozdziałów teoretycznych na studiach magisterskich mogą zostać przez promotora wydłużone przede wszystkim ze względu na to, czy zaakceptuje on w konstrukcji pracy magisterskiej jeden, czy dwa rozdziały teoretyczne. 17

18 i magisterskiej powinny w tym czasie być przekazane Promotorom, którzy do początku sesji letniej powinni sprawdzić i poprawić teksty. Rozdziały empiryczne powinny powstać na przestrzeni VI semestru (studia I O ) i w czasie trwania III lub IV semestru (studia II O ). W przypadku powstawania rozdziałów pracy o charakterze badawczym, powinno się ponadto uwzględnić terminarz obron oraz konieczność poddania całej pracy weryfikacji formalnej, jaką jest Plagiat. Opracowanie części teoretycznej pracy Sprawdzenie części teoretycznej pracy przez promotora Poprawa części teoretycznej pracy Opracowanie części empirycznej pracy Sprawdzenie części empirycznej pracy przez promotora Opracowanie wstępu i zakończenia pracy Przyjęcie pracy przez promotora Schemat 3. Etapy przygotowania pracy 18

19 Jak wynika z zaprezentowanego schematu, istotnym elementem procedury pisania pracy dyplomowej (magisterskiej i licencjackiej) jest opracowanie wstępu i zakończenia. Szczegółowe porady w dziedzinie pisania tych fragmentów pracy zawarte są w części trzeciej niniejszego podręcznika. Należałoby jednak podkreślić, że zarówno wstęp, jak i zakończenie powinny odzwierciedlać umiejętności opisywania problemów, reprezentowane przez studentów, co jednoznacznie wskazuje na konieczność samodzielnego opracowania tych części pracy dyplomowej. W zasadzie mimo, że często dopuszcza się stosowanie w tym przypadku przypisów powinny być one opracowane na podstawie własnych przemyśleń i wniosków piszącego pracę słuchacza. Wyróżnione w schemacie etapy realizacji prac licencjackich/magisterskich mogą się powtarzać. Bardzo często jest bowiem tak, że teksty szczególnie teoretyczne są w pierwszej wersji ułomne i wymagają gruntownej poprawy i przemyślenia. Dotyczy to jednak również fragmentów empirycznych, w których najczęściej spotykanym błędem jest brak umiejętności oceny badanych zjawisk w oparciu o udostępnione przez firmę/pozyskane z z innych źródeł dane faktograficzne. Ostatnim etapem realizacji pracy licencjackiej/magisterskiej, jest dopuszczenie jej do obrony, co potwierdzone jest stosownym podpisem Promotora, wraz z datą przyjęcia pracy. 19

20 2.4. Egzamin licencjacki/magisterski Aby przystąpić do obrony pracy licencjackiej/magisterskiej, praca powinna otrzymać pozytywną opinię Promotora oraz pozytywną recenzję. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, składającą się z Przewodniczącego, Promotora oraz Recenzenta. Koniecznym warunkiem złożenia egzaminu dyplomowego jest zaliczenie ostatniej sesji (uzyskanie absolutorium) oraz uregulowanie wszystkich spraw formalnych, wynikających z regulaminu studiów. Na obronie pracy licencjackiej/magisterskiej odpowiada się na zadawane przez Komisję pytania. Są to w przypadku egzaminu licencjackiego dwa pytania, formułowane przez członków Komisji. Natomiast na egzaminie magisterskim, przyszły absolwent otrzymuje trzy pytania. Jedno z nich jest losowane z zestawu przygotowanego przez poszczególne Katedry, reprezentujące daną specjalizację (zestawy dostępne są w Dziekanacie), a dwa przygotowuje Komisja, przy czym pierwsze z nich dotyczyć powinno całokształtu zagadnień, których elementem są rozważania zawarte w pracy, a drugie powinno umożliwiać ocenę samodzielności tych rozważań. Zestaw pytań, który przygotowany jest przez pracowników Katedr, prowadzących poszczególne specjalności i specjalizacje, jest dostępny jak to już wskazano w Dziekanacie. Przygotowując pracę dyplomową niezbędne jest wcześniejsze zapoznanie się z treścią tych pytań. 20

21 Uwaga!!! Na jednym z pierwszych spotkań poproś promotora o udostępnienie listy pytań egzaminacyjnych Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej/magisterskiej wymaga dość sporo czasu, co najmniej dwóch tygodni. Ze względu na to, że praca powinna być oddana do sprawdzenia programem Plagiat co miesiąc przed planowanym terminem obrony wydaje się, że przyszli absolwenci powinni dobrze przygotować się do odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję. Dlatego też nie warto pisać pracy na ostatnią chwilę, ponieważ wtedy czasu może okazać się mało. Przygotowanie odpowiedzi na pytania wymaga znajomości pracy. Nie dotyczy to tylko pytań ogólnych losowanych, które przyszli absolwenci znają wcześniej. Ich opracowanie wymaga zapoznania się z literaturą przedmiotu i przypomnienia treści programowych z wykładów kursowych, specjalizacyjnych i specjalnościowych. 21

22 Uwaga!!! Nie ucz się na pamięć. Staraj się zrozumieć problem. Efekt na obronie pracy będzie lepszy 22

23 3. Struktura pracy licencjackiej/magisterskiej W pracach licencjackich (magisterskich) przyjmuje się konieczność wystąpienia następujących elementów strukturalnych: 1. Wstęp, w którym oprócz ogólnie zarysowanej problematyki pracy, powinien znaleźć się cel pracy, hipotezy badawcze, mogące przyjmować postać pytań badawczych, oraz charakterystyka treści poszczególnych rozdziałów, a także opis wykorzystanych metod badawczych, jak i dostępność wykorzystywanej literatury przedmiotu (materiałów źródłowych).. Wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej powinien odzwierciedlać zdolność weryfikowania zjawisk, prezentacji zakresu prowadzonych badań, krytycznej oceny przeprowadzonej analizy. Jest to bowiem jeden z podstawowych elementów oceny standardu kompetencji Część zasadnicza, składająca się z nie mniej niż trzech (praca licencjacka) lub czterech (praca magisterska) rozdziałów, które powinny w sposób wyczerpujący opisywać badane zagadnienie. Należałoby jednocześnie zwrócić uwagę na to, aby nie stanowiła wyłącznie opracowania teoretycznego, a ukierunkowana była na samodzielną analizę dostępnych materiałów empirycznych, O czym pisano już wcześniej. Rozdziały powinny stanowić logiczną i spójną całość, podporządkowaną tematowi pracy oraz jej myśli przewodniej, czyli celowi i hipotezom badawczym. 3. Zakończenie, które powinno być podsumowaniem przeprowadzonych analiz i badań. Konieczne jest zawarcie w nim głównych wniosków, a jeśli to możliwe rekomendacji, które umożliwiłyby rozwiązanie problemów pojawiających się w procesie badawczym. W tym 7 Wstęp z uwagi na stawiane wymagania, dotyczące jego zawartości - powinno się pisać w końcowej fazie pisania pracy, bowiem wtedy Autor ma pełną świadomość tego, co zostało w niej zawarte oraz czego poprzez jej napisanie chciał dowieść. 23

24 kontekście niezbędne jest również sformułowanie odpowiedzi na tezy badawcze, postawione we wstępie do pracy, a także subiektywna ocena poziomu zrealizowania jej celu. Podobnie, jak we wstępie, w zakończeniu nie powinno mieć miejsca wykorzystanie literatury przedmiotu, chociaż w tym przypadku może to mieć charakter fakultatywny. 4. Bibliografia może zostać podzielona na odpowiednie części, zawierające oddzielnie: pozycje książkowe, artykuły z czasopism, akty prawne (jeśli były wykorzystywane), inne źródła (np. materiały statystyczne, raporty, sprawozdania, adresy stron internetowych). 5. Spis tabel (o ile jest ich więcej niż 5), wraz z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują. 6. Spis rysunków (schematów), o ile jest ich więcej niż 5, wraz z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują. 7. Spis wykresów (o ile jest ich więcej niż 5), wraz z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują. 8. Spis załączników (o ile jest ich więcej niż 5), wraz z podaniem ich tytułów. 9. Załączniki, o ile istotne dla całokształtu rozważań jest ich zamieszczenie. Na końcu pracy powinno znaleźć się oświadczenie o samodzielnym jej napisaniu. Zawiera ono klauzulę, dotyczącą odpowiedzialności karnej, związanej z niesamodzielnym napisaniem całości pracy (Załącznik 3). Każdy z wymienionych powyżej elementów musi zaczynać się od nowej strony. Po sprawdzeniu, czy wszystkie elementy zostały zawarte w pracy, sporządzany jest spis treści (automatycznie), który jest zgodny 24

25 z zawartością pracy 8. Dodatkowo powinna być ona sprawdzona pod względem stylistycznym, ortograficznym i gramatycznym (zasady poprawności językowej), a także charakteryzować się precyzyjną terminologią i zrozumiałym językiem. Uwaga!!! Nie dziel rozdziałów na wiele punktów i podpunktów. Zarówno punkt, jak podpunkt powinny obejmować co najmniej jedną stronę, a najlepiej kilka stron 8 Generator spisu treści wymaga zastosowania w definiowaniu tytułów rozdziałów, punktów i podpunktów kolejnych Nagłówków (Nagłówek 1, Nagłówek 2, itd.) 25

26 4. Wymagania edytorskie w pracach licencjackich i magisterskich Przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich wymagane jest przestrzeganie określonych z góry reguł edytorskich. Aby je spełnić, należy przed przystąpieniem do pisania pracy sformatować tekst, zgodnie z poleceniami zaprezentowanymi poniżej. Uwaga!!! Nie rób niczego na razie. Od początku dobrze sformatowana praca może zmniejszyć uciążliwości, związane z pisaniem pracy 4.1. Tekst podstawowy Tekst podstawowy całej pracy powinien być napisany czcionką Times New Roman, stylem standardowym 12 pt.. Odstępy między wierszami nie powinny być większe niż 1,5. Cały tekst pracy powinien być wyjustowany (równanie do prawej i lewej strony kartki), przy zachowaniu wymaganych marginesów: lewy 3 cm, prawy 2 cm, górny i dolny po 2,5 cm. 26

27 W zależności od potrzeb w tekście podstawowym stosować można podkreślenia, pogrubienia, kursywę, które to zabiegi edytorskie mają na celu podkreślenie znaczenia określonych pojęć, czy klasyfikacji. W tekście podstawowym konieczne są akapity. Pomagają one w czytaniu fragmentów tekstu, zwiększają jego przejrzystość, co wpływa również na ocenę formalną pracy. Dopuszcza się również w tym przypadku włączenie opcji dzielenie wyrazów, które wpływa na równomierne rozłożenie tekstu w wierszach. Również celu zwiększenia przejrzystości prowadzonych rozważań wprowadzić można do pracy odstępy akapitowe. Maksymalny dopuszczany w pracach akapit to 6 Po lub 6 Przed. Uwaga!!! W tekście podstawowym staraj się unikać wymieniania (punktowania). Tam, gdzie to możliwe staraj się opisywać zjawiska 27

28 4.2. Formatowanie tytułów rozdziałów, podrozdziałów, punktów i podpunktów Rozdziały powinny zaczynać się, każdy od nowej strony. Słowo ROZDZIAŁ (I, II, III w pracy licencjackiej oraz IV w pracy magisterskiej), piszemy dużymi literami, czcionką pogrubioną (Bold, Caps Lock) 18 pt., przy czym można zastosować styl Nagłówek 1, odpowiednio go modyfikując, co znacznie ułatwi późniejsze automatyczne sporządzanie spisu treści. Tekst powinien być wypośrodkowany (bez podkreśleń). Przykład ROZDZIAŁ I Tytuł rozdziału podobnie, jak w poprzednim przypadku piszemy dużymi literami czcionką pogrubioną (Bold, Caps Lock) 18 pt., przy czym również w tym przypadku można zastosować odpowiednio zmodyfikowany styl Nagłówek 1, tytuł powinien być również wypośrodkowany (bez podkreśleń); na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 28

29 BEZROBOCIE POJĘCIA PODSTAWOWE Tytuły i numery podrozdziałów piszemy czcionką Times New Roman 14 pt. pogrubioną (Bold) i numerujemy je kolejno (np. 1, 2, 3 itd.). Można w tym przypadku zastosować styl Nagłówek 2, odpowiednio go modyfikując. Numery i tytuły podrozdziałów są wyrównane do lewej. Na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia Uwaga!!! Podrozdziały nie muszą zawierać podwójnej numeracji, np. w rozdziale I 1.1., 1.2. itd. 29

30 Tytuły punktów piszemy czcionką Times New Roman 12 pt. pogrubioną (Bold) i numerujemy je kolejno (np. 1.1., 1.2., 1.3. itd. ). Można w tym przypadku zastosować styl Nagłówek 3, odpowiednio go modyfikując. Numery i tytuły punktów są wyrównane do lewej. Na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 1.1. Definicje bezrobocia 1.2. Rodzaje bezrobocia Tytuły podpunktów piszemy czcionką podobnie, jak tytuły punktów Times New Roman, jednak nie stosujemy w tym przypadku pogrubienia i numerujemy kolejno (np , , itd.). Można w tym przypadku zastosować styl Nagłówek 4, odpowiednio go modyfikując. Numery i tytuły podpunktów są wyrównane do lewej. Na koniec tytułu nie stawiamy kropek. Przykład 30

31 Ekonomiczna definicja bezrobocia Definicje bezrobocia rejestrowanego i według MOP Uwaga!!! Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów, punktów i podpunktów nie stawiaj kropek 4.3. Formatowanie tabel, wykresów i rysunków (schematów) Zawarte w pracy tabele, wykresy, rysunki i schematy powinny być w pełni opisane, to znaczy zawierać nad nimi numer, tytuł (czcionka 12 pt. Times New Roman, pogrubiona), a pod spodem źródło (czcionka 10 pt. Times New Roman). Zarówno tytuły, jak i źródła powinny być wyśrodkowane. 31

32 Przykład Tabela 1. Struktura pracujących według sektorów w Polsce w latach Wyszczególnienie Sektor I tys. 4027,8 3938,3 4054,4 4207,1 4371,5 4377,9 4356, % 26,8 26,7 27,2 27,8 28,2 27,5 27,4 27,6 Sektor II tys. 4792,4 4522, , ,8 4588,6 4341,6 % 31,9 30,6 30,6 30,1 29,9 29,5 28,8 27,7 Sektor III tys. 6190,7 6300,8 6299,6 6365,8 6489,9 6854,1 6976,4 7016,1 % 41,2 42,7 42,2 42,1 41,9 43,0 43,8 44,7 Źródło: Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa Główka tabeli powinna być wyśrodkowana, podobnie, jak wypełnienie tabeli. Tylko boczek tabeli powinien być wyrównany do lewej. Stosujemy czcionkę Times New Roman o rozmiarze 10 pt. Tabele nie koniecznie mogą znajdować się na jednej stronie. Tabela może się łamać, jeśli jest zbyt duża. Uwaga!!! 32

33 13. W tabeli powinny się znaleźć własne obliczenia; wówczas zawartości tabeli nie wykaże Plagiat Wykresy powinny być sporządzone samodzielnie, na podstawie obliczeń przeprowadzonych w Arkuszu EXCELL. Wykresem jest każda graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany jest w dwóch wymiarach, czyli na osi odciętych i rzędnych, ale może być wielowymiarowy. Zależnie od tego, jaką figurą geometryczną posłużono się przy konstruowaniu wykresu, może być on: liniowy, punktowy, słupkowy, kołowy, pierścieniowy, płaszczyznowy, kolumnowy itd. Liczba sposobów graficznego przedstawienia jest nieograniczona. Przykład 33

34 Wykres 1. Struktura pracujących w Samhall w 2001 r. (w %) Źródło: Stryjan Y., Laurelli E., Narodowy raport na temat integracyjnej pracy przedsiębiorstw społecznych:szwecja, EMES, Dokument 02/08, s. 30. Dane na wykresie oraz legenda powinny zostać sformatowane w ten sposób, aby uwzględniały czcionkę Times New Roman o rozmiarze 10 pt. Jak wykazują dotychczasowe obserwacje, bardzo często w pracach magisterskich i licencjackich studenci korzystają z przedstawienia zagadnień za pomocą rysunków (schematów). Rysunek jest to kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polega na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Rysunek tym różni się od schematu, że w tym ostatnim daje się zauważyć pewna struktura, podporządkowanie pewnych elementów innym. Rysunek ma raczej charakter nieuporządkowany. Dlatego też zaleca się stosowanie słowa schemat w pracach zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Podobnie, jak w przypadku wykresu, schemat powinien być opracowany samodzielnie przez Autora pracy dyplomowej. Nie powinien to być obraz zeskanowany 34

35 z innego źródła, ponieważ bardzo często wpływa to na zmiany w przyjętym w pracy formacie. Przykład Schemat 1. Struktura organizacyjna OHP Źródło: Odnośniki i przypisy Każda praca zawiera dwa rodzaje treści (Pabian, Gworys, 1997, s. 21 i nast.). Jeden rodzaj stanowią wszelkie informacje czerpane z dostępnej literatury. Stanowią one tzw. źródła wtórne. Mogą to być sformułowane przez innych autorów definicje, dokonane klasyfikacje, wnioski z badań itp. 35

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską

Jak napisać pracę magisterską To jest przykład strony tytułowej więcej szczegółów na stronie 12, 24-25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BIOLOGII Stanisław Czachorowski Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo