Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB I. Postanowienia ogólne: 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (zwany dalej Regulaminem) stanowi uzupełnienie Regulaminów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz przepisów obowiązującego prawa dot. szkolnictwa wyższego. 2. Regulamin określa szczegółowe zasady realizacji prac dyplomowych: a) Licencjackich w przypadku studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia, b) Magisterskich w przypadku studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: Analityka Medyczna i Farmacja, oraz na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia. 3. Postanowienia Regulaminu dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników biorących udział w procesie realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (zwanym dalej Wydziałem). 4. Zasady poddania pracy dyplomowej procedurom antyplagiatowym określają przepisy odrębne, określone na poziomie ogólnouczelnianym Temat i treść pracy dyplomowej związane są z osiągnięciem efektów kształcenia na danym kierunku studiów i stanowią integralny element programu studiów. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem naukowym. 2. Prace licencjackie na kierunku Kosmetologia realizowane są głównie jako studium przypadku (praca doświadczalna) w Samodzielnej Pracowni Kosmetologii oraz w Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej. 3. Prace magisterskie na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja oraz Kosmetologia (studia II stopnia) realizowane są jako prace doświadczalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wydziału. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, prace magisterskie mogą mieć charakter poglądowy. 4. W uzasadnionych przypadkach prace dyplomowe mogą być realizowane w jednostkach poza Wydziałem po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Radę Programową i Radę Wydziału. 3 Proces realizacji prac dyplomowych na Wydziale poddawany jest procedurom związanym z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia. Wydziałowe gremia biorące udział w w/w procesie mają za zadanie zagwarantować odpowiednią jakość prac dyplomowych oraz prawidłowe przeprowadzenie egzaminów oraz obrony pracy dyplomowej. II. Zasady określające wymagania wobec kierownika pracy dyplomowej i recenzenta: 4 1. Kierownikiem pracy licencjackiej może być: a) samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału, b) pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału ze stopniem naukowym doktora, c) zaakceptowany przez Radę Wydziału pracownik dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny Wydziału z tytułem zawodowym magistra.

2 2. Jeden pracownik naukowo-dydaktyczny może w danym roku akademickim być kierownikiem maksymalnie 20 prac licencjackich Kierownikiem pracy magisterskiej może być: a) samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału, b) pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału ze stopniem naukowym doktora zaakceptowany przez Radę Wydziału. 2. Jeden pracownik naukowo-dydaktyczny może w danym roku akademickim być kierownikiem maksymalnie (jedna z możliwości do wyboru): a) 2 prac magisterskich realizowanych na kierunkach: Analityka Medyczna lub Farmacja i 2 prac na kierunku Kosmetologia, b) 4 prac magisterskich realizowanych na kierunku Kosmetologia (w przypadku braku realizacji prac na kierunkach: Analityka Medyczna i Farmacja). 3. W przypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej realizowane są studia III stopnia, za każdych dwóch doktorantów może być przydzielona jedna dodatkowa praca magisterska Recenzentem pracy dyplomowej może być specjalista z danej problematyki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 2. Recenzenta pracy dyplomowej wskazuje Dziekan Wydziału. 3. Przygotowana przez recenzenta recenzja powinna zawierać wnikliwą ocenę przygotowania merytorycznego, warsztatowego i wartość pracy (zarówno w wersji punktowej jak i opisowej). Recenzja powinna uwzględniać ocenę jakości wykonanej pracy dyplomowej Kierownik pracy dyplomowej odpowiada za prawidłowy proces realizacji pracy, sprawując bezpośrednią opiekę nad studentem. Ponadto jest odpowiedzialny za jakość realizowanej pracy dyplomowej. 2. Kierownik pracy dyplomowej może ustanowić opiekuna pracy magisterskiej. Opiekunem pracy magisterskiej może być pracownik co najmniej z tytułem zawodowym magistra. 2. Do zadań kierownika pracy dyplomowej w szczególności należy: a) poinformowanie studenta o obowiązujących przepisach BHP i ppoż. w danej jednostce organizacyjnej (przed przystąpieniem do wykonywania pracy dyplomowej), b) ustalenie ze studentem ostatecznego tytułu pracy dyplomowej, c) przedstawienie zasad dotyczących pisania prac dyplomowych, w tym zasad dot.: korzystania z literatury, opracowania bibliografii, struktury pracy dyplomowej oraz wykorzystania specjalistycznego języka, d) sprawdzanie i zatwierdzanie poszczególnych etapów pracy dyplomowej, e) opieka nad praktycznym wykonywaniem pracy dyplomowej ( o ile nie jest powołany opiekun), f) wystawienie oceny końcowej pracy dyplomowej, mając na uwadze całokształt pracy studenta, g) złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej/Etycznej (o ile zgoda taka jest wymagana), h) wypełnienia dokumentacji wymaganej przez system antyplagiatowy. III. Realizacja prac dyplomowych: 8 1. Tematy, miejsce wykonywania oraz kierownik pracy dyplomowej powinny być ustalone na przedostatnim roku studiów na danym kierunku studiów. 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału zobowiązani są zgłosić do Dziekanatu (do końca lutego) każdego roku) tematy prac dyplomowych proponowanych do realizacji w następnym roku akademickim na danym kierunku studiów oraz nazwiska proponowanych kierowników prac.

3 3. Tematy pracy dyplomowej powinny być związane z zakresem tematycznym danego kierunku studiów na jaki zostały zgłoszone. 4. W przypadku gdy liczba prac dyplomowych planowanych do realizacji w danej jednostce będzie mniejsza niż to wynika z etatyzacji jednostki, Dziekan może zwrócić się do kierownika jednostki o zwiększenie liczby proponowanych tematów Dostarczone tematy prac dyplomowych (oraz kierownicy prac w przypadku niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych) są wstępnie weryfikowane przez Kolegium Dziekańskie. W przypadku zastrzeżeń co do dostarczonych propozycji, Dziekan zgłasza kierownikowi jednostki konieczność dokonania zmian. 2. Zweryfikowane tematy prac dyplomowych oraz proponowani kierownicy poddawani są pod obrady Rady Programowej. Rada Programowa może zmodyfikować temat pracy dyplomowej lub zgłosić kierownikowi jednostki konieczność dokonania zmiany. Podczas posiedzenia Rada Programowa dokonuje analizy tematów pracy pod kątem jej dopasowania do treści programowych danego kierunku studiów. W przypadku, gdy proponowany temat pracy nie jest związany z danym kierunkiem studiów lub zaistnieją inne uzasadnione okoliczności Rada Programowa może podjąć decyzję o usunięciu tematu. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy oraz studenci każdego kierunku studiów prowadzonych na Wydziale. 3. Po zatwierdzeniu przez Radę Programową tematy prac dyplomowych wraz z kierownikami zostają przedstawiane do weryfikacji i zatwierdzenia Radzie Wydziału. 4. Zatwierdzone tematy prac dyplomowych w terminie do 10 marca danego roku, zamieszczane są w programie Wirtualny Dziekanat w celu wyboru przez studentów. 5. Do 31 marca danego roku studenci: IV roku jednolitych studiów magisterskich, II roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia muszą wskazać tematy pracy dyplomowych, które zamierzają zrealizować. 6. Jeżeli do 31 marca student samodzielnie nie dokona wyboru tematu pracy dyplomowej Dziekan Wydziału wyznacza jednostkę organizacyjną, w której będzie realizowana praca. 7. Do 20 kwietnia kierownicy prac dyplomowych wybierają i zatwierdzają studentów do realizacji prac. 8. Do 4 maja każdego roku Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału przekazują do Dziekanatu informację dotyczącą studentów realizujących prace dyplomowe w danej jednostce w następnym roku akademickim z przypisaniem tematu i kierownika pracy dyplomowej Na dwa miesiące przed zakończeniem realizacji pracy dyplomowej kierownik pracy zobowiązany jest do wypełnienia karty tematycznej pracy zawierającej m.in. końcowy tytuł pracy. Karta tematyczna powinna być po podpisaniu niezwłocznie przekazana do Dziekanatu. Wzór karty tematycznej stanowi Załącznik nr 1A (w przypadku pracy licencjackiej) i 1B (w przypadku pracy magisterskiej) niniejszego Regulaminu. 2. Dokumentacja związana z poddaniem pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej oraz terminarz składania dokumentów określają przepisy odrębne, określone na poziomie ogólnouczelnianym. 3. Przed obroną pracy dyplomowej student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie (na 2 tygodnie przed obroną): a) indeks wraz z kartami egzaminacyjnymi (niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu), b) pracę dyplomową: - 1 egzemplarz w oprawie płóciennej, podpisany przez kierownika pracy dyplomowej i 1 egzemplarz zapisany na płycie CD w pliku PDF (płyta podpisana flamastrem przez kierownika pracy, złożona w papierowej kopercie), - 1 egzemplarz wydrukowany i zszyty (celem przedłożenia dla kierownika pracy dyplomowej), - 1 egzemplarz wydrukowany i zszyty (celem przedłożenia dla recenzenta pracy dyplomowej). c) 4 zdjęcia do dyplomu, na jasnym tle, formatu 45 x 65 mm, d) kartę obiegową, legitymację studencką, dowód opłaty za dyplom (absolwenci kierunku Farmacja składają te dokumenty po odbyciu 6 m-cznej praktyki w aptece),

4 e) zaświadczeń dotyczących działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego, f) oświadczenia o prawach autorskich (Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) Pozytywne oceny pracy dyplomowej są warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 2. Temat egzaminu dyplomowego określa Dziekan w oparciu o zakres tematyczny pracy dyplomowej i specyfikę danego kierunku studiów. 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, kierownik pracy dyplomowej oraz recenzent, pełniący również funkcję egzaminatora. Przewodniczącym komisji może być Dziekan, Prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana pracownik naukowodydaktyczny, ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego Zasady dot. egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej określają Regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMB. 2. Dokumentacja związana z oceną pracy licencjackiej (przygotowywana i wypełniana przez kierownika pracy licencjackiej i recenzenta): a) doświadczalnej stanowi Załącznik nr 3A niniejszego Regulaminu, b) poglądowej stanowi Załącznik nr 3B niniejszego Regulaminu. 3. Dokumentacja związana z oceną pracy magisterskiej (przygotowywana i wypełniana przez kierownika pracy magisterskiej i recenzenta) stanowi Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu. 4. Student po obronie pracy dyplomowej, zobowiązany jest niezwłocznie (w dniu obrony bądź dnia następnego) złożyć w Dziekanacie: a) indeks, b) oceny pracy dyplomowej: kierownika pracy i recenzenta, c) protokoły z obrony pracy dyplomowej W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMB, Uchwały Senatu UMB, Zarządzenia Rektora UMB, Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB oraz przepisy obowiązującego prawa dot. szkolnictwa wyższego. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2015 r.

5 Załącznik nr 1A do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku KARTA TEMATYCZNA PRACY LICENCJACKIEJ Student:. Temat pracy licencjackiej:... Kierownik pracy:. Zatwierdzone uchwałą Rady Wydziału z dnia:. Tytuł pracy licencjackiej:... Tytuł pracy licencjackiej (w języku angielskim):.. Cel pracy:.. Sposób realizacji pracy:. Miejsce realizacji pracy:.. Recenzent wyznaczony przez Dziekana:... Temat egzaminu licencjackiego:. KIEROWNIK PRACY: DZIEKAN: KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

6 Załącznik nr 1B do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku KARTA TEMATYCZNA PRACY MAGISTERSKIEJ Student:. Temat pracy magisterskiej:... Kierownik pracy:. Zatwierdzone uchwałą Rady Wydziału z dnia:. Tytuł pracy magisterskiej:... Tytuł pracy magisterskiej (w języku angielskim):... Cel zaprogramowanych badań:.. Sposób realizacji badań:. Miejsce prowadzonych badań:.. Recenzent wyznaczony przez Dziekana:... Temat egzaminu magisterskiego:. KIEROWNIK PRACY: DZIEKAN: KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Imię i nazwisko:... Numer albumu:... Kierunek studiów, forma kształcenia:... Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz z 2005r. ze zm.), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej, oświadczam, że przedkładana praca licencjacka/magisterska*: Tytuł pracy: została napisana przeze mnie samodzielnie w ramach toku studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Wyżej wymieniona praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych, innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami. Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 15a ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku przysługuje prawo pierwszeństwa w opublikowaniu pracy w ciągu 6 miesięcy od jej obrony. Jednocześnie zezwalam Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na: nieodpłatne opublikowanie przedmiotowej pracy z jednoczesnym wskazaniem promotora w miejscu publikacji w terminie 6 miesięcy od daty obrony, wykorzystanie wyników badań zawartych w pracy przez kierownika pracy dyplomowej, nieodpłatne i bezterminowe korzystanie z przedmiotowej pracy w zakresie udostępniania do przeglądów, wystaw i katalogów, itp. *- niepotrzebne skreślić... Data, podpis

8 Załącznik nr 3A do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY LICENCJACKIEJ doświadczalnej Student:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):. Tytuł licencjackiej (w języku angielskim):.. Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY LICENCJACKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) Połowa + 1 punkt < (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

9 Student:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY LICENCJACKIEJ doświadczalnej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 30 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury (kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Metody zastosowane w pracy (dobór i umiejętność ich wykorzystania) (0-5 pkt.): 5. Dyskusja wyników uzyskanych w pracy i wyciągnięte wnioski (logiczność wywodów, poprawność i krytyczna analiza uzyskanych wyników) (0-5 pkt.): 6. Znaczenie praktyczne propozycji rozwiązania problemu (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-6): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

10 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

11 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI LICENCJATA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

12 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA SYLWETKI LICENCJATA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

13 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

14 Załącznik nr 3B do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY LICENCJACKIEJ - poglądowej Imię i nazwisko licencjata:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku angielskim):... Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY LICENCJACKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

15 Student:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):... FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY LICENCJACKIEJ - poglądowej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 20 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury [kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Znaczenie praktyczne opracowania (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-4): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

16 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

17 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI LICENCJATA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

18 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA SYLWETKI LICENCJATA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

19 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

20 Załącznik nr 4/1 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ doświadczalnej Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku angielskim):.... Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY MAGISTERSKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) Połowa + l punkt < (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

21 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY MAGISTERSKIEJ doświadczalnej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 30 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury (kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Metody zastosowane w pracy (dobór i umiejętność ich wykorzystania) (0-5 pkt.): 5. Dyskusja wyników uzyskanych w pracy i wyciągnięte wnioski (logiczność wywodów, poprawność i krytyczna analiza uzyskanych wyników) (0-5 pkt.): 6. Znaczenie praktyczne propozycji rozwiązania problemu (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-6): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

22 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

23 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI MAGISTRANTA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

24 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.... OCENA OPISOWA SYLWETKI MAGISTRANTA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

25 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

26 Załącznik nr 4/2 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ - poglądowej Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.. Tytuł pracy magisterskiej (w języku angielskim):.. Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY MAGISTERSKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

27 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY MAGISTERSKIEJ poglądowej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 20 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury [kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Znaczenie praktyczne opracowania (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-4): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

28 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

29 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI MAGISTRANTA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

30 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. OCENA OPISOWA SYLWETKI MAGISTRANTA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

31 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo