Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB I. Postanowienia ogólne: 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (zwany dalej Regulaminem) stanowi uzupełnienie Regulaminów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz przepisów obowiązującego prawa dot. szkolnictwa wyższego. 2. Regulamin określa szczegółowe zasady realizacji prac dyplomowych: a) Licencjackich w przypadku studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia, b) Magisterskich w przypadku studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: Analityka Medyczna i Farmacja, oraz na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia. 3. Postanowienia Regulaminu dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników biorących udział w procesie realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (zwanym dalej Wydziałem). 4. Zasady poddania pracy dyplomowej procedurom antyplagiatowym określają przepisy odrębne, określone na poziomie ogólnouczelnianym Temat i treść pracy dyplomowej związane są z osiągnięciem efektów kształcenia na danym kierunku studiów i stanowią integralny element programu studiów. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem naukowym. 2. Prace licencjackie na kierunku Kosmetologia realizowane są głównie jako studium przypadku (praca doświadczalna) w Samodzielnej Pracowni Kosmetologii oraz w Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej. 3. Prace magisterskie na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja oraz Kosmetologia (studia II stopnia) realizowane są jako prace doświadczalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wydziału. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, prace magisterskie mogą mieć charakter poglądowy. 4. W uzasadnionych przypadkach prace dyplomowe mogą być realizowane w jednostkach poza Wydziałem po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Radę Programową i Radę Wydziału. 3 Proces realizacji prac dyplomowych na Wydziale poddawany jest procedurom związanym z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia. Wydziałowe gremia biorące udział w w/w procesie mają za zadanie zagwarantować odpowiednią jakość prac dyplomowych oraz prawidłowe przeprowadzenie egzaminów oraz obrony pracy dyplomowej. II. Zasady określające wymagania wobec kierownika pracy dyplomowej i recenzenta: 4 1. Kierownikiem pracy licencjackiej może być: a) samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału, b) pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału ze stopniem naukowym doktora, c) zaakceptowany przez Radę Wydziału pracownik dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny Wydziału z tytułem zawodowym magistra.

2 2. Jeden pracownik naukowo-dydaktyczny może w danym roku akademickim być kierownikiem maksymalnie 20 prac licencjackich Kierownikiem pracy magisterskiej może być: a) samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału, b) pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału ze stopniem naukowym doktora zaakceptowany przez Radę Wydziału. 2. Jeden pracownik naukowo-dydaktyczny może w danym roku akademickim być kierownikiem maksymalnie (jedna z możliwości do wyboru): a) 2 prac magisterskich realizowanych na kierunkach: Analityka Medyczna lub Farmacja i 2 prac na kierunku Kosmetologia, b) 4 prac magisterskich realizowanych na kierunku Kosmetologia (w przypadku braku realizacji prac na kierunkach: Analityka Medyczna i Farmacja). 3. W przypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej realizowane są studia III stopnia, za każdych dwóch doktorantów może być przydzielona jedna dodatkowa praca magisterska Recenzentem pracy dyplomowej może być specjalista z danej problematyki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 2. Recenzenta pracy dyplomowej wskazuje Dziekan Wydziału. 3. Przygotowana przez recenzenta recenzja powinna zawierać wnikliwą ocenę przygotowania merytorycznego, warsztatowego i wartość pracy (zarówno w wersji punktowej jak i opisowej). Recenzja powinna uwzględniać ocenę jakości wykonanej pracy dyplomowej Kierownik pracy dyplomowej odpowiada za prawidłowy proces realizacji pracy, sprawując bezpośrednią opiekę nad studentem. Ponadto jest odpowiedzialny za jakość realizowanej pracy dyplomowej. 2. Kierownik pracy dyplomowej może ustanowić opiekuna pracy magisterskiej. Opiekunem pracy magisterskiej może być pracownik co najmniej z tytułem zawodowym magistra. 2. Do zadań kierownika pracy dyplomowej w szczególności należy: a) poinformowanie studenta o obowiązujących przepisach BHP i ppoż. w danej jednostce organizacyjnej (przed przystąpieniem do wykonywania pracy dyplomowej), b) ustalenie ze studentem ostatecznego tytułu pracy dyplomowej, c) przedstawienie zasad dotyczących pisania prac dyplomowych, w tym zasad dot.: korzystania z literatury, opracowania bibliografii, struktury pracy dyplomowej oraz wykorzystania specjalistycznego języka, d) sprawdzanie i zatwierdzanie poszczególnych etapów pracy dyplomowej, e) opieka nad praktycznym wykonywaniem pracy dyplomowej ( o ile nie jest powołany opiekun), f) wystawienie oceny końcowej pracy dyplomowej, mając na uwadze całokształt pracy studenta, g) złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej/Etycznej (o ile zgoda taka jest wymagana), h) wypełnienia dokumentacji wymaganej przez system antyplagiatowy. III. Realizacja prac dyplomowych: 8 1. Tematy, miejsce wykonywania oraz kierownik pracy dyplomowej powinny być ustalone na przedostatnim roku studiów na danym kierunku studiów. 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału zobowiązani są zgłosić do Dziekanatu (do końca lutego) każdego roku) tematy prac dyplomowych proponowanych do realizacji w następnym roku akademickim na danym kierunku studiów oraz nazwiska proponowanych kierowników prac.

3 3. Tematy pracy dyplomowej powinny być związane z zakresem tematycznym danego kierunku studiów na jaki zostały zgłoszone. 4. W przypadku gdy liczba prac dyplomowych planowanych do realizacji w danej jednostce będzie mniejsza niż to wynika z etatyzacji jednostki, Dziekan może zwrócić się do kierownika jednostki o zwiększenie liczby proponowanych tematów Dostarczone tematy prac dyplomowych (oraz kierownicy prac w przypadku niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych) są wstępnie weryfikowane przez Kolegium Dziekańskie. W przypadku zastrzeżeń co do dostarczonych propozycji, Dziekan zgłasza kierownikowi jednostki konieczność dokonania zmian. 2. Zweryfikowane tematy prac dyplomowych oraz proponowani kierownicy poddawani są pod obrady Rady Programowej. Rada Programowa może zmodyfikować temat pracy dyplomowej lub zgłosić kierownikowi jednostki konieczność dokonania zmiany. Podczas posiedzenia Rada Programowa dokonuje analizy tematów pracy pod kątem jej dopasowania do treści programowych danego kierunku studiów. W przypadku, gdy proponowany temat pracy nie jest związany z danym kierunkiem studiów lub zaistnieją inne uzasadnione okoliczności Rada Programowa może podjąć decyzję o usunięciu tematu. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy oraz studenci każdego kierunku studiów prowadzonych na Wydziale. 3. Po zatwierdzeniu przez Radę Programową tematy prac dyplomowych wraz z kierownikami zostają przedstawiane do weryfikacji i zatwierdzenia Radzie Wydziału. 4. Zatwierdzone tematy prac dyplomowych w terminie do 10 marca danego roku, zamieszczane są w programie Wirtualny Dziekanat w celu wyboru przez studentów. 5. Do 31 marca danego roku studenci: IV roku jednolitych studiów magisterskich, II roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia muszą wskazać tematy pracy dyplomowych, które zamierzają zrealizować. 6. Jeżeli do 31 marca student samodzielnie nie dokona wyboru tematu pracy dyplomowej Dziekan Wydziału wyznacza jednostkę organizacyjną, w której będzie realizowana praca. 7. Do 20 kwietnia kierownicy prac dyplomowych wybierają i zatwierdzają studentów do realizacji prac. 8. Do 4 maja każdego roku Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału przekazują do Dziekanatu informację dotyczącą studentów realizujących prace dyplomowe w danej jednostce w następnym roku akademickim z przypisaniem tematu i kierownika pracy dyplomowej Na dwa miesiące przed zakończeniem realizacji pracy dyplomowej kierownik pracy zobowiązany jest do wypełnienia karty tematycznej pracy zawierającej m.in. końcowy tytuł pracy. Karta tematyczna powinna być po podpisaniu niezwłocznie przekazana do Dziekanatu. Wzór karty tematycznej stanowi Załącznik nr 1A (w przypadku pracy licencjackiej) i 1B (w przypadku pracy magisterskiej) niniejszego Regulaminu. 2. Dokumentacja związana z poddaniem pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej oraz terminarz składania dokumentów określają przepisy odrębne, określone na poziomie ogólnouczelnianym. 3. Przed obroną pracy dyplomowej student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie (na 2 tygodnie przed obroną): a) indeks wraz z kartami egzaminacyjnymi (niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu), b) pracę dyplomową: - 1 egzemplarz w oprawie płóciennej, podpisany przez kierownika pracy dyplomowej i 1 egzemplarz zapisany na płycie CD w pliku PDF (płyta podpisana flamastrem przez kierownika pracy, złożona w papierowej kopercie), - 1 egzemplarz wydrukowany i zszyty (celem przedłożenia dla kierownika pracy dyplomowej), - 1 egzemplarz wydrukowany i zszyty (celem przedłożenia dla recenzenta pracy dyplomowej). c) 4 zdjęcia do dyplomu, na jasnym tle, formatu 45 x 65 mm, d) kartę obiegową, legitymację studencką, dowód opłaty za dyplom (absolwenci kierunku Farmacja składają te dokumenty po odbyciu 6 m-cznej praktyki w aptece),

4 e) zaświadczeń dotyczących działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego, f) oświadczenia o prawach autorskich (Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) Pozytywne oceny pracy dyplomowej są warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 2. Temat egzaminu dyplomowego określa Dziekan w oparciu o zakres tematyczny pracy dyplomowej i specyfikę danego kierunku studiów. 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, kierownik pracy dyplomowej oraz recenzent, pełniący również funkcję egzaminatora. Przewodniczącym komisji może być Dziekan, Prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana pracownik naukowodydaktyczny, ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego Zasady dot. egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej określają Regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMB. 2. Dokumentacja związana z oceną pracy licencjackiej (przygotowywana i wypełniana przez kierownika pracy licencjackiej i recenzenta): a) doświadczalnej stanowi Załącznik nr 3A niniejszego Regulaminu, b) poglądowej stanowi Załącznik nr 3B niniejszego Regulaminu. 3. Dokumentacja związana z oceną pracy magisterskiej (przygotowywana i wypełniana przez kierownika pracy magisterskiej i recenzenta) stanowi Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu. 4. Student po obronie pracy dyplomowej, zobowiązany jest niezwłocznie (w dniu obrony bądź dnia następnego) złożyć w Dziekanacie: a) indeks, b) oceny pracy dyplomowej: kierownika pracy i recenzenta, c) protokoły z obrony pracy dyplomowej W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMB, Uchwały Senatu UMB, Zarządzenia Rektora UMB, Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB oraz przepisy obowiązującego prawa dot. szkolnictwa wyższego. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2015 r.

5 Załącznik nr 1A do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku KARTA TEMATYCZNA PRACY LICENCJACKIEJ Student:. Temat pracy licencjackiej:... Kierownik pracy:. Zatwierdzone uchwałą Rady Wydziału z dnia:. Tytuł pracy licencjackiej:... Tytuł pracy licencjackiej (w języku angielskim):.. Cel pracy:.. Sposób realizacji pracy:. Miejsce realizacji pracy:.. Recenzent wyznaczony przez Dziekana:... Temat egzaminu licencjackiego:. KIEROWNIK PRACY: DZIEKAN: KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

6 Załącznik nr 1B do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku KARTA TEMATYCZNA PRACY MAGISTERSKIEJ Student:. Temat pracy magisterskiej:... Kierownik pracy:. Zatwierdzone uchwałą Rady Wydziału z dnia:. Tytuł pracy magisterskiej:... Tytuł pracy magisterskiej (w języku angielskim):... Cel zaprogramowanych badań:.. Sposób realizacji badań:. Miejsce prowadzonych badań:.. Recenzent wyznaczony przez Dziekana:... Temat egzaminu magisterskiego:. KIEROWNIK PRACY: DZIEKAN: KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Imię i nazwisko:... Numer albumu:... Kierunek studiów, forma kształcenia:... Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz z 2005r. ze zm.), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej, oświadczam, że przedkładana praca licencjacka/magisterska*: Tytuł pracy: została napisana przeze mnie samodzielnie w ramach toku studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Wyżej wymieniona praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych, innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami. Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 15a ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku przysługuje prawo pierwszeństwa w opublikowaniu pracy w ciągu 6 miesięcy od jej obrony. Jednocześnie zezwalam Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na: nieodpłatne opublikowanie przedmiotowej pracy z jednoczesnym wskazaniem promotora w miejscu publikacji w terminie 6 miesięcy od daty obrony, wykorzystanie wyników badań zawartych w pracy przez kierownika pracy dyplomowej, nieodpłatne i bezterminowe korzystanie z przedmiotowej pracy w zakresie udostępniania do przeglądów, wystaw i katalogów, itp. *- niepotrzebne skreślić... Data, podpis

8 Załącznik nr 3A do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY LICENCJACKIEJ doświadczalnej Student:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):. Tytuł licencjackiej (w języku angielskim):.. Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY LICENCJACKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) Połowa + 1 punkt < (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

9 Student:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY LICENCJACKIEJ doświadczalnej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 30 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury (kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Metody zastosowane w pracy (dobór i umiejętność ich wykorzystania) (0-5 pkt.): 5. Dyskusja wyników uzyskanych w pracy i wyciągnięte wnioski (logiczność wywodów, poprawność i krytyczna analiza uzyskanych wyników) (0-5 pkt.): 6. Znaczenie praktyczne propozycji rozwiązania problemu (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-6): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

10 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

11 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI LICENCJATA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

12 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA SYLWETKI LICENCJATA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

13 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

14 Załącznik nr 3B do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY LICENCJACKIEJ - poglądowej Imię i nazwisko licencjata:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku angielskim):... Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY LICENCJACKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

15 Student:. Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):... FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY LICENCJACKIEJ - poglądowej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 20 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury [kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Znaczenie praktyczne opracowania (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-4): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

16 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

17 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI LICENCJATA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

18 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA SYLWETKI LICENCJATA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

19 Student:.... Tytuł pracy licencjackiej (w języku polskim):..... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

20 Załącznik nr 4/1 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ doświadczalnej Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku angielskim):.... Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY MAGISTERSKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) Połowa + l punkt < (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

21 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY MAGISTERSKIEJ doświadczalnej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 30 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury (kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Metody zastosowane w pracy (dobór i umiejętność ich wykorzystania) (0-5 pkt.): 5. Dyskusja wyników uzyskanych w pracy i wyciągnięte wnioski (logiczność wywodów, poprawność i krytyczna analiza uzyskanych wyników) (0-5 pkt.): 6. Znaczenie praktyczne propozycji rozwiązania problemu (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-6): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

22 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

23 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI MAGISTRANTA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

24 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.... OCENA OPISOWA SYLWETKI MAGISTRANTA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

25 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.... OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

26 Załącznik nr 4/2 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ - poglądowej Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.. Tytuł pracy magisterskiej (w języku angielskim):.. Kierownik pracy:. Recenzent:..... Recenzenta: Kierownika pracy: OCENA PUNKTOWA PRACY MAGISTERSKIEJ Łączna ocena punktowa recenzenta i kierownika pracy.. Łączna ocena liczbowa i słowna:.. Skala ocen: Punkty do wstawienia po ustaleniu wersji ostatecznej obu formularzy: Liczba punktów (od do) Ocena liczbowa i słowna: (bardzo dobra) (ponad dobra) (dobra) (dość dobra) (dostateczna) (niedostateczna) Podpis Przewodniczącego Komisji:

27 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ PRACY MAGISTERSKIEJ poglądowej 1. Zgodność treści pracy z jej tematem (0-5 pkt.): OCENA RECENZENTA* I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (0 20 pkt.): 2. Umiejętność sformułowania problemu i sposobu jego rozwiązania (0-5 pkt.): 3. Poprawność wyboru literatury [kompletność danych bibliograficznych, poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowań) (0-5 pkt.): 4. Znaczenie praktyczne opracowania (0-5 pkt.): Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach 1-4): II. STRONA EDYTORSKA (0 15 pkt.): 1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy (0-5 pkt.): 2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników (0-5 pkt.): 3. [0-5pkt.] Estetyka pracy (0-5 pkt.): Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach 1-3): (suma punktów w wierszach 1-3) ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów części I i II): Podpis recenzenta:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

28 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Recenzenta (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Recenzenta:

29 Student:. Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ SYLWETKI MAGISTRANTA OCENA KIEROWNIKA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Samodzielność i inicjatywa podczas przygotowania pracy (0-3 pkt.): 2. Umiejętność analizy i interpretacji literatury (0-3 pkt.): 3. Opanowanie umiejętności technicznych w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): 4. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.): ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY (suma punktów w wierszach 1 4) Podpis kierownika pracy:. data:.. *Oceny należy formułować tylko w liczbach całkowitych, w podanym zakresie; jeżeli niezbędne jest słowne uzasadnienie lub dodatkowy komentarz, należy je podać w formie opisowej.

30 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):. OCENA OPISOWA SYLWETKI MAGISTRANTA przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

31 Student:.... Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim):.. OCENA OPISOWA PRACY przygotowywana przez Kierownika pracy dyplomowej (uwagi opisowe w przypadku konieczności) Podpis Kierownika pracy dyplomowej

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 1/2 P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 2/2 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Nr 683 z dnia 22.11.2012 roku Uwaga:

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym odbywającym się przed Komisją Egzaminacyjną składającym się z dwóch części:

2. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym odbywającym się przed Komisją Egzaminacyjną składającym się z dwóch części: Wytyczne dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu magisterskiego dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2012/2013 (kierunek: Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA 1/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów. 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy egzamin końcowy na studiach I i II stopnia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1 Uwagi ogólne 1. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym określają

Bardziej szczegółowo

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Procedura 1/6 na kierunku FILOLOGIA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uchwałą nr 1/2013 z dnia 18.01.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dokument zawiera opis zasad ustalenia i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Bardziej szczegółowo

OCENA PRAC DYPLOMOWYCH

OCENA PRAC DYPLOMOWYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Rada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Nazwa instrukcji: OCENA JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.04.2015 r. Nr WIJK 10.0 INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-2 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA P-RT-2 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK)

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin dyplomowania w WSGK w Kutnie określa procedury administracyjne i zasady edytorskie przy pisaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej

Zarządzenie nr 16. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013. z dnia 13 lutego 2013r.

Uchwała nr 5/2013. z dnia 13 lutego 2013r. Uchwała nr 5/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca dyplomowa oraz szczegółowych przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 1/2014 z dnia 1 czerwca 2014 roku w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 1/2014 z dnia 1 czerwca 2014 roku w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 1/2014 z dnia 1 czerwca 2014 roku w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych Działając na podstawie art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ)

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) I EGZAMINU DYPLOMOWEGO (MAGISTERSKIEGO) W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1) Egzaminy dyplomowe będą odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnych tj. w dniach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015.

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015. EGZAMIN LICENCJACKI studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Wydział Turystyki i Rekreacji Rok akademicki 2014/2015 Założenia ogólne 1. W piątym semestrze student składa w dziekanacie odpowiedni formularz

Bardziej szczegółowo

5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną w systemie APD tzn. czy sumy kontrolne na wydruku zgadzają

5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną w systemie APD tzn. czy sumy kontrolne na wydruku zgadzają Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/33/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: TEORIA MUZYKI

I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: TEORIA MUZYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2015 Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunkach Kompozycja i teoria

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA 1. Podstawy prawne: 1. Akty prawne zewnętrzne (zgodnie z procedurą dyplomowania na Uczelni) 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 24/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 24/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zasad składania i archiwizacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5 Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.; Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Obowiązujące od roku akademickiego 2008/2009 Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Filozofii i Socjologii

Zasady dyplomowania na Wydziale Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Zasady dyplomowania na Wydziale Filozofii i Socjologii 1 Wybór opiekunów naukowych (promotorów) i tematów prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Obowiązujące od roku akademickiego 2009/2010 Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania. Postanowienia ogólne

Regulamin dyplomowania. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 44/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Regulamin dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE CHEMICZNYM PŁ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE CHEMICZNYM PŁ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE CHEMICZNYM PŁ Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Załącznik do Uchwały nr 035/RWAZ/07 z dnia 28.09.2007 r. Rady Wydziału Administracji i Zarządzania Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku w sprawie: zasad składania prac dyplomowych w WSJO w Świeciu Na podstawie 15 pkt.1 ust.2-3 Statutu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych... 3 4. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Projekt inżynierski zwany Pracą wykonywany

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 278/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Zasady dyplomowania na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego Uczelni. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 1/6 MAGISTERSKA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca dyplomowa - praca

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r. DNS.430-12/13 ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów Uchwała nr Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYZNACZANIA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRAC MAGISTERSKICH

PROCEDURA WYZNACZANIA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRAC MAGISTERSKICH Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej PROCEDURA WYZNACZANIA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRAC MAGISTERSKICH w roku akademickim 2016/2017 WROCŁAW 2016 Na podst. 37 ust. 1 Regulaminu Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia. Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia. Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. 1 Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia Wydział Twórczości, Interpretacji

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-11

Procedura WSZJK P-WSZJK-11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-11 OCENA PRACY DYPLOMOWEJ Symbol: P-WSZJK-11 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA REGULAMIN DYPLOMOWANIA Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny Podstawa prawna: Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015

Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015 Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015 A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów; 2. Zaakceptowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie I. Informacje wstępne Zasady dyplomowania określają szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 lipca 2016 r. Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Niniejsze zasady określają przebieg procesu dyplomowania oraz wymagania stawiane pracom dyplomowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin dyplomowania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Ramowy regulamin dyplomowania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Ramowy regulamin dyplomowania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. WSTĘP 1 1. Praca dyplomowa stanowi opracowanie monograficzne w formie pisemnej, które może być uzupełnione o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego ustala

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH:PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA, ZDROWIE PUBLICZNE

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH:PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA, ZDROWIE PUBLICZNE SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH:PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA, ZDROWIE PUBLICZNE 1. Egzamin magisterski jest sprawdzeniem osiągniętych przez studenta

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę dyplomową / projekt dyplomowy student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego Uczelni ze stopniem co najmniej doktora. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie I. Informacje wstępne Zasady dyplomowania określają szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13 DOP-0212-126/13 Poznań, 23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 Podstawa prawna procedury PROCEDURA DYPLOMOWANIA Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 1225

Bardziej szczegółowo