Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W6/5/08-12 z dnia 1 września 2008 w sprawie prac dyplomowych i ich obrony Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki 1. Wybrana literatura dotycząca pisania prac dyplomowych 2. Strona tytułowa i okładki pracy dyplomowej 3. Skrócona instrukcja pisania pracy dyplomowej i cytowania literatury 4. Formularz oświadczenia dotyczącego autorstwa pracy i zgodności wersji elektronicznej z drukowaną (1 egz. do wpięcia w pracy) 5. Formularz umowy cesji praw własności (1 egz. do wpięcia w pracy, drugi po podpisaniu przez przedstawiciela Wydziału zabiera dyplomant) lub umowy udostępnienia pracy dyplomowej (1 egz. do wpięcia w pracy, drugi po podpisaniu przez przedstawiciela Wydziału zabiera dyplomant) 6. Formularz oświadczenia dotyczącego wykorzystania treści pracy dyplomowej 7. Formularz oświadczenia dotyczącego wspólnego wykorzystania treści pracy dyplomowej 8. Wzór prośby o zezwolenie na wykorzystanie materiału chronionego prawami autorskimi 9. Formularz oceny pracy dyplomowej 10. Wyciąg z regulaminu studiów dotyczący prac dyplomowych 11. Formularz Karty realizacji pracy dyplomowej

2 I. Wytyczne W celu zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych realizowanych na naszym Wydziale oraz usprawnienia ich obiegu w obszarze dyplomant opiekun dziekanat recenzent archiwum, należy przestrzegać opisanych w tym dokumencie zaleceń. 1. Termin zgłaszania tematów prac dyplomowych przez studentów oraz uprawnionych pracowników Wydziału ustalony zostaje na każdego roku. Lista tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów, pracowników Wydziału oraz zakłady przemysłowe zostaje zatwierdzona przez Radę Wydziału lub Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia i przedstawiona studentom do Dla każdego zgłoszonego tematu zakłada się Kartę realizacji pracy dyplomowej. Temat wybrany przez dyplomanta zostaje mu przydzielony po podpisaniu Karty przez dyplomanta oraz opiekuna i złożeniu Karty do Dziekanatu do 31.05, (o zmianie terminu decyduje Dziekan). 2. Według Regulaminu studiów PWr. student przygotowuje pracę dyplomową rozumianą jako dzieło, które stanowi opracowanie monograficzne w formie pisemnej, zgodne z ustalonym tematem, które może być dodatkowo uzupełnione o wykonane modele, projekty graficzne, prototypy, konstrukcje, próbki technologiczne, programy komputerowe itp., stanowiące integralną część pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może być napisana w języku polskim lub obcym. Praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. 3. Praca dyplomowa powinna udokumentować umiejętności dyplomanta w zakresie wynikającym z rodzaju pracy. A. Tak zwany projekt inżynierski, przygotowywany przez studentów studiów I. stopnia, obejmuje: - omówienie wybranej literatury przedmiotu, - rozwiązanie zadania inżynierskiego opartego na znajomości wiedzy ogólnej i specjalistycznej, - zastosowanie narzędzi wspomagających pracę inżyniera (np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, aparatura pomiarowa techniczna i naukowa).

3 B. Praca inżynierska dokumentuje umiejętności dyplomanta w zakresie: - analizy literatury przedmiotu, - rozwiązania zadania inżynierskiego opartego na znajomości wiedzy ogólnej i specjalistycznej, np. stworzenie projektu, twórczego opracowania (które nie może być jedynie prostą kompilacją), lub pracy badawczej, - znajomości i umiejętności zastosowania narzędzi wspomagających pracę inżyniera (np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, aparatura pomiarowa techniczna i naukowa). C. Pracy dyplomowej studiów podyplomowych stawiane są wymagania takie, jak pracy inżynierskiej. D. W ramach pracy magisterskiej dyplomant wykazuje się umiejętnością: - przeprowadzenia szczegółowej analizy literatury przedmiotu, selekcji i twórczej kompilacji danych, - rozwiązania zagadnienia badawczego opartego na przeprowadzonych doświadczeniach lub wykonanych pracach terenowych, sporządzenia projektu posiadającego elementy nowości, wykonania wzoru użytkowego, zgłoszenia patentowego, itp., - prowadzenia badań laboratoryjnych i/lub prac terenowych, - zastosowania współczesnych narzędzi prac naukowo-badawczych (np. aparatura pomiarowa techniczna i naukowa, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe). 4. Zobowiązuje się opiekunów i kierowników specjalności do zalecania dyplomantom czytania literatury dotyczącej pisania prac dyplomowych dostępnej w Bibliotece Głównej PWr., Bibliotece Wydziałowej, a także skróconej instrukcji pisania prac dyplomowych dołączonej do niniejszych wytycznych. 5. Opiekunowie prac dyplomowych są zobowiązani do zwracania uwagi na merytoryczne, edytorskie i etyczne aspekty prac dyplomowych. W szczególności dotyczy to poniższych zagadnień. A. Etyka. Praca dyplomowa musi być napisana własnymi słowami. Niedopuszczalne jest dosłowne przepisywanie zdań, paragrafów, stron, tabel, zamieszczanie ilustracji itd., pochodzących z obcych źródeł (książki, projekty, opracowania, artykuły, witryny internetowe, itp.) bez pisemnej zgody autora oryginału. Udowodnienie plagiatu może

4 być powodem odebrania tytułu zawodowego zgodnie z Art. 193 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Opisanie własnymi słowami zagadnienia musi być poparte cytowaniami oryginalnego źródła. Każdy paragraf pracy, w którym wykorzystane zostały obce informacje, dane, pomysł, itp., musi posiadać co najmniej jedno cytowanie. Cytowania powinny być także umieszczane w podpisach do rysunków, zdjęć i tabel. Niedopuszczalne jest powoływanie się na literaturę w tytułach rozdziałów, jak też sporządzanie spisu literatury na końcu pracy lub rozdziałów bez podania miejsca wykorzystania poszczególnych pozycji literaturowych w tekście pracy. B. Zawartość merytoryczna. Praca dyplomowa powinna tworzyć kompletne, wewnętrznie spójne dzieło. Jego spójność polega na zgodności tytułu pracy z jej celem (lub tezą), treścią, konkluzjami i streszczeniem. Poszczególne rozdziały i podrozdziały pracy stanowić muszą spójną całość. Muszą one zawierać odpowiednią treść, która może być ilustrowana wykresami, tabelami, mapami, itp. Rozdziału lub podrozdziału nie mogą stanowić, na przykład, jedno lub dwa zdania, czy też wyłącznie wykresy lub mapy, itd. Konieczne jest precyzyjne przestawienie celu pracy lub tezy pracy. Praca nie może zawierać zarówno tezy jak i celu lub nie posiadać ani celu ani tezy. C. Strona edytorska. Praca dyplomowa musi być napisana starannie pod względem edytorskim. Tekst pracy dyplomowej powinien wykazywać dbałość o czystość i poprawność języka polskiego. Odnośniki literaturowe najlepiej stosować według załącznika Zalecane sposoby cytowania literatury w pracach dyplomowych Można również zastosować się do normy PN-ISO 690:2002 dotyczącej cytowania literatury w pracach naukowej. W odpowiedni sposób należy sformatować spis literatury (cytowane publikacje w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, z przytoczeniem roku publikacji, nazwy czasopisma, miejsca publikacji itd.). Nie wolno deformować załączanych ilustracji (map i fotografii). Należy zwrócić baczną uwagę na przeprowadzenie korekty autorskiej, obejmującej zastosowanie równych wcięć akapitowych, jednolitej czcionki, przeprowadzenie korekty ortograficznej i stylistycznej, itd. Wygląd strony tytułowej musi być dostosowany do wymogów Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Wrocławskiej. por. załącznik Strona tytułowa. W polu dotyczącym autorstwa pracy należy ująć nazwisko dyplomanta.

5 Jeżeli praca dyplomowa zawiera rozdziały opracowane przez różnych autorów, wtedy na stronie tytułowej podawane są imiona i nazwiska wszystkich autorów, zaś autorstwo poszczególnych rozdziałów musi być również odnotowane w tekście pracy lub spisie treści. Poniżej nazwiska dyplomanta (dyplomantów) należy umieścić nazwisko opiekuna pracy. 6. Na końcu pracy powinny znaleźć się wypełnione druki oświadczenia i umowy dotyczącej autorstwa pracy, umowy cesji, umowy dotyczącej udostępnienia pracy dyplomowej i inne. Jeżeli dyplomant nie zgadza się z treścią oświadczeń odnotowuje to w odpowiednich rubrykach, na przykład wpisując nie zgadzam się lub nie podpisuje umowy. 7. Dyplomant przygotowuje co najmniej jeden drukowany i co najmniej jeden elektroniczny (na CD-ROM) egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczone dla celów archiwizacyjnych. Wersje te muszą być identyczne co do zawartości. Tekst powinien być drukowany dwustronnie na cienkim papierze, czcionką 12 pkt, z pojedynczym odstępem miedzy wierszami. Praca powinna być spięta elastyczną cienką oprawą. Zaleca się sporządzenie dalszych egzemplarzy pracy pisanych czcionką 12 lub 13 pkt, z większymi odstępami w estetycznej twardej oprawie przeznaczonych dla dyplomanta, a za jego zgodą także dla opiekuna pracy oraz innych zainteresowanych. Recenzent ma prawo zażądać jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji elektronicznej lub drukowanej, który jest dostarczany recenzentowi przez dyplomanta za jego zgodą. W przeciwnym przypadku Dziekan wyznacza innego recenzenta. 8. Składane do Dziekanatu prace dyplomowe będą sprawdzane pod względem edytorskim i etycznym. Prace nie spełniające opisanych w niniejszych Wytycznych standardów nie będą akceptowane i zostaną zwrócone autorom przed przekazaniem do recenzji, z zaleceniem wykonania odpowiednich poprawek. 9. Recenzenta lub recenzentów pracy dyplomowej wyznacza Dziekan lub upoważniona przez niego osoba. 10. Prace dyplomowe należy składać w Dziekanacie w terminie ustalonym przez Dziekana lub osobę upoważnioną. Termin obrony pracy dyplomowej wyznacza Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.

6 11. Recenzja pracy dyplomowej musi być wykonana w ciągu tygodnia od czasu otrzymania zawiadomienia od Dziekana, lub osoby upoważnionej, o wyborze na recenzenta. 12. Obrona pracy dyplomowej składa się z prezentacji pracy i pytań dotyczących pracy oraz pytań egzaminacyjnych (zgodnie z Regulaminem studiów PWr.). Zaleca się, aby prezentacja pracy miała prostą formę opartą o samą pracę dyplomowa, w miarę możliwość bez środków audiowizualnych. Dziekan może zezwolić na odrębne formy prezentowania pracy dyplomowej w różnych specjalnościach. Kierownicy specjalności są zobowiązani do wcześniejszego poinformowania dyplomantów o sposobach prezentacji pracy w czasie obrony na seminarium dyplomowym. 13. W tworzeniu pracy dyplomowej obok dyplomanta biorą udział: opiekun, wykładowcy, pracownicy naukowi, a także koleżanki, koledzy, rodzice a nawet inne osoby. Zatem praca dyplomowa nie jest pracą w pełni samodzielną, jednakże regulamin studiów PWr. stanowi, że jest ona dziełem dyplomanta i jest chroniona prawami autorskimi. A. Autorskie prawa majątkowe (art ustawy O prawie autorskim) Zapewniają one twórcy pracy dyplomowej prawo do korzystania ze swojego utworu, rozporządzania nim czy też uzyskiwania wynagrodzenia od innych za korzystanie z pracy dyplomowej. Dyplomant może wyrazić zgodę na bezpłatne korzystanie z jego pracy. Zaleca się podpisywanie stosownych umów przez dyplomanta (załącznik 6. Umowa cesji). B. Autorskie prawa osobiste (art. 16. ustawy O prawie autorskim) B1. Autorstwo. Z formalnego punktu widzenia dyplomant jest wyłącznym autorem dzieła praca dyplomowa. W oparciu o dane zawarte w pracy dyplomowej (która jest materiałem niepublikowanym) mogą i powinny powstawać nowe publikowane i niepublikowane dzieła. Przy tworzeniu nowych dzieł zaleca się stosowanie poniższych zasad. 1. Jeżeli praca dyplomowa jest publikowana w całości lub w części, a zawartość nowych dzieł niczym nie różni się od oryginału, autorem pracy jest dyplomant. 2. Jeżeli treść pracy dyplomowej jest wykorzystana w innej pracy, to autorami nowego dzieła są jej współtwórcy. Jest zalecane aby współautorem nowego dzieła był także

7 dyplomant. Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień co do faktu, czy też zakresu zgody dyplomanta na wykorzystanie pierwotnego dzieła, zaleca się podpisywanie stosownej umowy z dyplomantem (Załącznik 8). 3. Jeżeli nowe dzieło zawiera elementy pracy dyplomowej, a dyplomant nie jest autorem nowego dzieła, należy w nowej pracy zamieścić pełną informację o jego pierwotnym dziele (imiona i nazwisko, tytuł, rok, itd.), a także obowiązkowo uzyskać zgodę (najlepiej w formie pisemnej) na wykorzystanie pracy (Załącznik 7). B2. Nienaruszalność treści i formy utworu oraz rzetelne wykorzystanie. W myśl tego prawa autor określa w jakiej postaci dzieło ma się ukazać i jak ma być rozpowszechniane. Zatem zabronione jest zmienianie kształtu dzieła nadanego przez twórcę, chyba że autor wyrazi na to zgodę lub zmiany te będą dokonane w tzw. dobrej wierze i nie naruszą one honoru i reputacji autora oraz wartości dzieła. Na rozpowszechnianie dzieła musi zostać udzielona zgoda autora (Umowa o udostępnieniu, załącznik 6.). Nie trzeba podpisywać Umowy o udostępnieniu, gdy została podpisana umowa cesji, gdyż Umowa cesji zwiera w sobie Umowę o udostępnieniu. C. Dozwolony użytek chronionych utworów. Art. 23. ustawy O prawie autorskim mówi, że: Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku. ( ). Z kolei Art. 27. ustawy O prawie autorskim podaje że: Instytucje naukowe i oświatowe mogą w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

8 II. Załączniki 1. Wybrana literatura dotycząca pisania prac dyplomowych a) Dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej PUŁŁO Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów ZAJĄCZKOWSKI Mirosław, Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe b) Dostępne w bibliotece Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii BOĆ Jan, Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited. Wrocław OPOKA Ewa, Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Polit. Śl., Gliwice SOBIS Henryk (red.), Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie. Wyd. Akad. Ekon., Wrocław URBAN Stanisław, Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. czwarte, uzupełnione. Wyd. Akad. Ekonom., Wrocław c) Do nabycia w księgarniach MAJCHRZAK Jadwiga, MENDEL Tadeusz, 2005 Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, wyd. 4 rozszerzone i zmienione. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu MENDEL Tadeusz, 2004 Metodyka pisania prac doktorskich, wyd. 6 uakt. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

9 2. Strona tytułowa i okładki pracy dyplomowej Egzemplarz okładki pracy dyplomowej (zgodny co do układu i kolorystyki z logotypem Politechniki Wrocławskiej) można odebrać w Dziekanacie Wydziału. W razie potrzeby użyć można dodatkowych okładek czarno-białych. Wzór pierwszej strony pracy znajduje się poniżej oraz w Dziekanacie na płytach CD i w postaci wydruku.

10 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PRACA DYPLOMOWA TYTUŁ PRACY (CZCIONKA GARAMOND 16 pkt., DRUKIEM) autor: Imię Imię Nazwisko (Garamond, 14 pkt.) opiekun: Imię Imię Nazwisko (Garamond, 14 pkt.) słowa kluczowe: do 5 w kolejnych liniach (Garamond 12 pkt.) do 6 linijek tekstu (Garamond 10 pkt.) krótkie streszczenie:

11 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PRACA DYPLOMOWA TYTUŁ PRACY autor: imię i nazwisko opiekun: tytuł naukowy, imię i nazwisko słowa kluczowe: krótkie streszczenie:

12 3. Skrócona instrukcja pisania pracy dyplomowej i cytowania literatury 1. WPROWADZENIE (lub WSTĘP) Praca dyplomowa powinna zawierać wprowadzenie dotyczące poruszonej tematyki. We wprowadzeniu należy podsumować wiedzę na temat opisywany w pracy, w oparciu o źródła krajowe i zagraniczne. Przy końcu wprowadzenia, lub jako osobny podrozdział, powinien być podany cel pracy lub jej teza. Każdy paragraf powinien zawierać co najmniej jeden odnośnik literaturowy. Źródło informacji, opisanej własnymi słowami, musi być podane w miejscu, w którym ją wykorzystano, na jeden z ogólnie przyjętych sposobów (np.: Kowalski, 2005). Pełna informacja o źródle literaturowym musi być podana w spisie literatury stanowiącym ostatni rozdział pracy. Nie wolno popełniać plagiatów. Jest to karalne przestępstwo i może ono być podstawą unieważnienia pracy. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest dosłowne cytowanie krótkiego tekstu z ujęciem cytowanego tekstu w cudzysłów z podaniem źródła. Zamieszczenie dłuższego zapożyczonego tekstu, a także tabel i rysunków wymaga pisemnej zgody autora oryginału (załącznik 9). Tekst powinien być pisany paragrafami. Dopuszcza się dwa rodzaje paragrafów: akapitowy i blokowy. W tej chwili ten tekst jest pisany paragrafami rozpoczynającymi się akapitami, czyli wcięciem w pierwszej linii tekstu paragrafu na 3 do 5 znaków. W układzie blokowym nie ma akapitów, a paragrafy oddzielane są wolną linią. Patrz poniżej, jak powinien wyglądać tekst napisany w układzie blokowym. Sposób cytowania źródła literaturowego zależy od liczby autorów. Gdy jest dwóch autorów piszemy (Smith i Nowak, 2001). Gdy jest trzech lub więcej autorów cytowanego źródła napisz do wyboru (Smith i współpracownicy, 2001), (Smith i współ., 2001), (Smith i inni, 2001), lub (Smith et al., 2001). Jeżeli w tekście wprost chcesz użyć nazwisk autorów, wtedy rok publikacji umieść w nawiasie. Powiedzmy, że jest to zalecane przez Kowalskiego i Nowaka (2001).

13 Staraj się nie używać skrótów takich jak np., itp., tj., wg, oraz itd. Nie mieszaj też stylu akapitowego z blokowym, co dla celów dydaktycznych właśnie stało się z tym tekstem. Stosuj albo jeden albo drugi styl. Nie należy stosować tak zwanych fałszywych akapitów, czyli rozpoczynanie nowego zdania od nowej linii mimo, że zdanie to należy do tego samego paragrafu co poprzednie zdanie. 2. PRZEGLĄD LITERATURY Niezbędną częścią pracy dyplomowej jest przegląd literatury. Niekiedy formułowany jest rozdział o takim tytule, kiedy indziej wyniki studiów literaturowych dotyczących różnych zagadnień omawianych w pracy znajdują się w różnych rozdziałach. Przegląd literatury stanowi uzasadnienie i teoretyczne wprowadzenie do części badawczej, a ponadto ukazuje stopień orientacji studenta w zakresie literatury dotyczącej tematu pracy. Przegląd taki powinien obejmować początkowo prace ogólne i przeglądowe, a następnie bardziej specjalistyczne w dużej mierze artykuły w periodykach naukowych, ale też dokumentacje, plany ruchu itd. Nie może on polegać na pobieżnym zapoznaniu się z kilkoma skryptami uczelnianymi, podręcznikami, czy stronami internetowymi. Poszerzenie analizy literatury o problematykę pokrewną ukazuje szersze tło zagadnienia, wskazuje na kreatywność studenta i zaangażowanie w rozwiązanie zagadnienia badawczego. 3. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA Opisz dokładnie jak przeprowadzono zbieranie danych, jak dokonano pomiarów, jak wykonano obliczenia, jakiej użyto aparatury i inne szczegóły. Przy pisaniu tekstu należy używać strony bezosobowej, a tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja, strony osobowej. Nie stosuj trybu rozkazującego użytego w tym zdaniu, a który czasami występuje w instrukcjach.

14 Uzysk ziaren, ε Z, % 4. CZĘŚĆ WŁASNA (WYNIKI PRAC WŁASNYCH) W zależności od specyfiki pracy powinna ona zawierać stosowne podrozdziały, w których opisane są obserwacje, interpretacje i wnioski. Staraj się przedstawić w miarę dokładnie Twoje obserwacje poczynione podczas wykonywania pracy. Opisz także szczegółowo Twoją interpretację zjawisk. Jest to jedna z najważniejszych, obok wniosków, części Twojej pracy świadcząca o Twoich umiejętnościach. Tutaj też podaj obliczenia, zestawienia, tabele, i inne elementy, jeżeli są one niezbędne w pracy. Pamiętaj o dokładności obliczeń oraz poprawnym manipulowaniu liczbami. Jeżeli masz wątpliwości, zajrzyj do stosownych poradników lub instrukcji (Jabłoński i Palewski, 2000, Bardzo ważną rzeczą jest sporządzenie estetycznych tabel i rysunków. Przykładowy wykres przedstawiono na rysunku 1. (gdzie naniesiono ważne wskazówki jakie muszą być uwzględnione przy sporządzaniu rysunków). Rysunek musi mieć podpis, który umieszcza się poniżej. Rysunkami są wszystkie formy graficzne (rysunek, wykres, nomogram, fotografia, i inne). Fotografia, która przestawia wielkości obiektów, obowiązkowo musi w sobie zawierać podziałkę (linię ze skalą) lub przedmiot o powszechnie znanych wymiarach na przykład pudełko po zapałkach. Podanie powiększenia, przy którym robiono zdjęcie jest dozwolone, ale ma to znaczenie marginalne punkty duże i wyraźne (ich wielkość odpowiada dokładności pomiaru) linia wygładzona, prowadzona między punktami Zagęszczenie, ϕ, % podać: wielkość symbol, wymiar

15 Rys.1. Zależność uzysku ziaren w wyniku wyniesienia mechanicznego od ich zagęszczenia w pulpie flotacyjnej Ilustracje są podpisywane jak rysunek. Niedopuszczalne jest deformowanie rysunków jak to pokazano na rys. 2. oraz 3. Rys. 2. Fotografia przedstawiająca spłaszczone maszyny górnicze (www.minproc.pl, 2006). Rys. 3. Wystąpienia bazaltu w rejonie Jawora (według Kowalskiego, 2001) W pracy można umieszczać tabele. Opis tabeli powinien znajdować się ponad nią. Wygląd tabeli zależy od autora oraz tego, co tabela przedstawia. Przykładową tabelę zamieszczono poniżej.

16 Tabela 1. Jednostki podstawowe w układzie SI Wielkość Jednostka Symbol Odległość metr m Masa kilogram kg Czas sekunda s Temperatura kelwin K Liczność materii mol mol Natężenie prądu amper A Natężenie światła kandela cd Uwaga: temperaturę w kelwinach (K) ze skali w stopniach Celsjusza ( C) przelicza się według zależności: K = C + 273,15. Jednostkami uzupełniającymi w układzie SI są radian (rad) i steroradian (sr). 5. WNIOSKI Są one bardzo ważną częścią pracy. Podsumowują one pracę i świadczą o Twoim analitycznym oraz zintegrowanym myśleniu. W podsumowaniu niniejszej instrukcji należy stwierdzić, że jeżeli będziesz się trzymać podanych wskazówek, masz szansę na otrzymanie wysokiej oceny z pracy dyplomowej. Jeżeli uważasz, że Twoja praca wymaga innego układu tekstu i rozdziałów - zrób to po swojemu, ale w dobrym guście. LITERATURA CYTOWANA lub SPIS LITERATURY Ułóż listę alfabetycznie. Jeżeli stosowałeś cytowanie typu Kowalski, 1956 w spisie literatury nie umieszczaj numerów pozycji (jak ukazano poniżej). Jabłoński, A., Palewski, T., Dokładność obliczeń, Instrukcja do ćwiczeń z chemii, strona internetowa minproc/zpkio. Kowalski, Z., Jak dostać Nobla? W: Postawy pracy naukowej, rozdział 5, s , Towarzystwo Krzewienia Kultury Języka, Kraków. Nowak, J., Kowalski, Z., Encyklopedia XX, hasło Chemia, PWW, Warszawa. Smith, J., Cambell, D., Miller, Z., Writing a good text, Text Science Journal, vol. 5,

17 Jeżeli stosowałeś nie zlecany sposób cytowania typu [8] numery pozycji muszą pojawić się w spisie literatury (jak ukazano poniżej). Zwróć uwagę, że ten sposób cytowania jest bardzo pracochłonny, gdyż usunięcie lub dodanie jednej pozycji literaturowej zmusi Cię do dokonania zmiany numeracji w całej pracy. [1] Jabłoński, A., Palewski, T., Dokładność obliczeń, Instrukcja do ćwiczeń z chemii, strona internetowa minproc/zpkio. [2] Kowalski, Z., Jak dostać Nobla? W: Postawy pracy naukowej, rozdział 5, s , Towarzystwo Krzewienia Kultury Języka, Kraków. [3] Nowak, J., Kowalski, Z., Encyklopedia XX, hasło Chemia, PWW, Warszawa. [4] Smith, J., Cambell, D., Miller, Z., Writing a good text, Text Science Journal, vol. 5,

18 4. Formularz oświadczenia dotyczącego autorstwa pracy i zgodności wersji elektronicznej z drukowaną (1 egz. do wpięcia w pracy) Oświadczam, że dzieło pt jest moją pracą dyplomową. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie była publikowana. Przedstawione w tej pracy, jako oryginalne, wyniki badań empirycznych, obliczenia, spostrzeżenia, oceny, wnioski, propozycje itp. również nie były wcześniej, w całości ani w części, przez nikogo przedłożone do żadnej oceny i nie były publikowane.... imię i nazwisko. własnoręczny podpis Oświadczam, że wersja elektroniczna mojej pracy dyplomowej pt.... jest zgodna z wersją drukowaną.... imię i nazwisko. własnoręczny podpis

19 5. Formularze umowy cesji praw własności oraz umowy udostępnienia (albo/albo) UMOWA CESJI NR.../200. DOTYCZĄCA PRAW WŁASNOŚCI DO PRACY DYPLOMOWEJ W dniu... r. we Wrocławiu, pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, zwaną w dalszej treści umowy Uczelnią, reprezentowaną przez : działających na podstawie upoważnienia Rektora, a AUTOREM pracy dyplomowej (imię i nazwisko)..., zawarta została umowa o następującej treści: 1 Autor oświadcza, że zrealizował pracę dyplomową pt.:..., pod opieką opiekuna..., której jest autorem/współautorem i wyraża zgodę na ustalenia zawarte w poniższych postanowieniach. 2 Prawo własności wyników pracy oraz przychody uzyskiwane z odpłatnego udostępniania lub sprzedaży przedmiotów prawa własności intelektualnej, zawartych w pracy dyplomowej i uzyskanych w rezultacie jej realizacji, przysługiwać będą Politechnice Wrocławskiej Politechnika Wrocławska, jest zainteresowana udostępnianiem pracy dyplomowej, o której mowa w 1 umowy w wersji elektronicznej na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej.

20 2. Autor, zobowiązuje się do dostarczenia, wraz z obowiązkowym egzemplarzem archiwalnym, dodatkowej kopii w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD-R/RW, w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających zamianę pliku na PDF oraz streszczenia w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim. 3. Za korzystanie z utworu w celach niekomercyjnych, polegających na wprowadzeniu pracy dyplomowej do systemów elektronicznych, bibliotecznych i archiwalnych Uczelnia nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Autora. 4 W przypadku uzyskania, przez Politechnikę Wrocławską, korzyści z komercjalizacji rezultatów wyżej określonej rozprawy doktorskiej Autorowi/Twórcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia, ustalanego na zasadach obowiązujących w Uczelni. 5 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą stron jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności. Strona, która nie będzie wykonywała postanowień niniejszej umowy lub wykonywać ją będzie nienależycie, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w prawie cywilnym. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 1. Kodeks Cywilny 2. Prawo autorskie (ustawa z dnia , Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.904) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. Nr 119/2003, poz. 1117) 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. UCZELNIA AUTOR

21 UMOWA NR.../200 DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA PRACY DYPLOMOWEJ W dniu... r. we Wrocławiu, pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, zwaną w dalszej treści umowy Uczelnią, reprezentowaną przez : działających na podstawie upoważnienia Rektora, a AUTOREM pracy dyplomowej..., zawarta została umowa o następującej treści: 1 AUTOR oświadcza, że zrealizował pracę dyplomową pt , pod opieką opiekuna....., której jest autorem/współautorem i wyraża zgodę na ustalenia zawarte w poniższych postanowieniach AUTOR udziela Politechnice Wrocławskiej licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo na udostępnianie pracy dyplomowej oraz jej streszczenia w wersji drukowanej oraz elektronicznej w jednostkach Politechniki (biblioteki, Internet, Intranet, Archiwum, inne). 2. Autor, zobowiązuje się do dostarczenia, wraz z obowiązkowym egzemplarzem archiwalnym, dodatkowej kopii w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD- R/RW, w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających zamianę pliku na PDF oraz streszczenia w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim. 3

22 Politechnika Wrocławska, za korzystanie z utworu w celach niekomercyjnych, polegających na wprowadzeniu pracy dyplomowej do systemów elektronicznych, bibliotecznych i archiwalnych nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Autora. 4 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą stron jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności. 5 Strona, która nie będzie wykonywała postanowień niniejszej umowy lub wykonywać ją będzie nienależycie, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w prawie cywilnym. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 4. Kodeks Cywilny 5. Prawo autorskie (ustawa z dnia , Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.904) 6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. Nr 119/2003, poz. 1117). 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. UCZELNIA AUTOR

23 6. Formularz oświadczenia dotyczącego wykorzystania treści pracy dyplomowej Oświadczenie dotyczące wykorzystania treści pracy dyplomowej Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez (imię i nazwisko)... treści zawartych w mojej pracy dyplomowej wykonanej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem.. jako opiekunem pracy a zatytułowanej. pod warunkiem, że cytowana część utworu będzie opatrzona informacją o autorze, tytule oraz roku ustalenia (powstania ) pracy dyplomowej Uwagi... Imię i nazwisko własnoręczny podpis miejscowość i data

24 7. Formularz oświadczenia dotyczącego wspólnego wykorzystania treści pracy dyplomowej Oświadczenia dotyczące wspólnego wykorzystania treści pracy dyplomowej Wyrażam zgodę na wspólne z (imię i nazwisko).. wykorzystanie treści zawartych w mojej pracy dyplomowej wykonanej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem.. jako opiekunem pracy a zatytułowanej.. Stopień współautorstwa nowego dzieła wykorzystującego opisaną wyżej pracę dyplomowa będzie określony w odpowiedniej formie po powstaniu nowego dzieła. Uwagi: Dyplomant ma prawo do autoryzacji finalnej wersji wspólnej publikacji... Imię i nazwisko własnoręczny podpis miejscowość i data

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo