Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W6/5/08-12 z dnia 1 września 2008 w sprawie prac dyplomowych i ich obrony Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki 1. Wybrana literatura dotycząca pisania prac dyplomowych 2. Strona tytułowa i okładki pracy dyplomowej 3. Skrócona instrukcja pisania pracy dyplomowej i cytowania literatury 4. Formularz oświadczenia dotyczącego autorstwa pracy i zgodności wersji elektronicznej z drukowaną (1 egz. do wpięcia w pracy) 5. Formularz umowy cesji praw własności (1 egz. do wpięcia w pracy, drugi po podpisaniu przez przedstawiciela Wydziału zabiera dyplomant) lub umowy udostępnienia pracy dyplomowej (1 egz. do wpięcia w pracy, drugi po podpisaniu przez przedstawiciela Wydziału zabiera dyplomant) 6. Formularz oświadczenia dotyczącego wykorzystania treści pracy dyplomowej 7. Formularz oświadczenia dotyczącego wspólnego wykorzystania treści pracy dyplomowej 8. Wzór prośby o zezwolenie na wykorzystanie materiału chronionego prawami autorskimi 9. Formularz oceny pracy dyplomowej 10. Wyciąg z regulaminu studiów dotyczący prac dyplomowych 11. Formularz Karty realizacji pracy dyplomowej

2 I. Wytyczne W celu zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych realizowanych na naszym Wydziale oraz usprawnienia ich obiegu w obszarze dyplomant opiekun dziekanat recenzent archiwum, należy przestrzegać opisanych w tym dokumencie zaleceń. 1. Termin zgłaszania tematów prac dyplomowych przez studentów oraz uprawnionych pracowników Wydziału ustalony zostaje na każdego roku. Lista tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów, pracowników Wydziału oraz zakłady przemysłowe zostaje zatwierdzona przez Radę Wydziału lub Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia i przedstawiona studentom do Dla każdego zgłoszonego tematu zakłada się Kartę realizacji pracy dyplomowej. Temat wybrany przez dyplomanta zostaje mu przydzielony po podpisaniu Karty przez dyplomanta oraz opiekuna i złożeniu Karty do Dziekanatu do 31.05, (o zmianie terminu decyduje Dziekan). 2. Według Regulaminu studiów PWr. student przygotowuje pracę dyplomową rozumianą jako dzieło, które stanowi opracowanie monograficzne w formie pisemnej, zgodne z ustalonym tematem, które może być dodatkowo uzupełnione o wykonane modele, projekty graficzne, prototypy, konstrukcje, próbki technologiczne, programy komputerowe itp., stanowiące integralną część pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może być napisana w języku polskim lub obcym. Praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. 3. Praca dyplomowa powinna udokumentować umiejętności dyplomanta w zakresie wynikającym z rodzaju pracy. A. Tak zwany projekt inżynierski, przygotowywany przez studentów studiów I. stopnia, obejmuje: - omówienie wybranej literatury przedmiotu, - rozwiązanie zadania inżynierskiego opartego na znajomości wiedzy ogólnej i specjalistycznej, - zastosowanie narzędzi wspomagających pracę inżyniera (np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, aparatura pomiarowa techniczna i naukowa).

3 B. Praca inżynierska dokumentuje umiejętności dyplomanta w zakresie: - analizy literatury przedmiotu, - rozwiązania zadania inżynierskiego opartego na znajomości wiedzy ogólnej i specjalistycznej, np. stworzenie projektu, twórczego opracowania (które nie może być jedynie prostą kompilacją), lub pracy badawczej, - znajomości i umiejętności zastosowania narzędzi wspomagających pracę inżyniera (np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, aparatura pomiarowa techniczna i naukowa). C. Pracy dyplomowej studiów podyplomowych stawiane są wymagania takie, jak pracy inżynierskiej. D. W ramach pracy magisterskiej dyplomant wykazuje się umiejętnością: - przeprowadzenia szczegółowej analizy literatury przedmiotu, selekcji i twórczej kompilacji danych, - rozwiązania zagadnienia badawczego opartego na przeprowadzonych doświadczeniach lub wykonanych pracach terenowych, sporządzenia projektu posiadającego elementy nowości, wykonania wzoru użytkowego, zgłoszenia patentowego, itp., - prowadzenia badań laboratoryjnych i/lub prac terenowych, - zastosowania współczesnych narzędzi prac naukowo-badawczych (np. aparatura pomiarowa techniczna i naukowa, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe). 4. Zobowiązuje się opiekunów i kierowników specjalności do zalecania dyplomantom czytania literatury dotyczącej pisania prac dyplomowych dostępnej w Bibliotece Głównej PWr., Bibliotece Wydziałowej, a także skróconej instrukcji pisania prac dyplomowych dołączonej do niniejszych wytycznych. 5. Opiekunowie prac dyplomowych są zobowiązani do zwracania uwagi na merytoryczne, edytorskie i etyczne aspekty prac dyplomowych. W szczególności dotyczy to poniższych zagadnień. A. Etyka. Praca dyplomowa musi być napisana własnymi słowami. Niedopuszczalne jest dosłowne przepisywanie zdań, paragrafów, stron, tabel, zamieszczanie ilustracji itd., pochodzących z obcych źródeł (książki, projekty, opracowania, artykuły, witryny internetowe, itp.) bez pisemnej zgody autora oryginału. Udowodnienie plagiatu może

4 być powodem odebrania tytułu zawodowego zgodnie z Art. 193 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Opisanie własnymi słowami zagadnienia musi być poparte cytowaniami oryginalnego źródła. Każdy paragraf pracy, w którym wykorzystane zostały obce informacje, dane, pomysł, itp., musi posiadać co najmniej jedno cytowanie. Cytowania powinny być także umieszczane w podpisach do rysunków, zdjęć i tabel. Niedopuszczalne jest powoływanie się na literaturę w tytułach rozdziałów, jak też sporządzanie spisu literatury na końcu pracy lub rozdziałów bez podania miejsca wykorzystania poszczególnych pozycji literaturowych w tekście pracy. B. Zawartość merytoryczna. Praca dyplomowa powinna tworzyć kompletne, wewnętrznie spójne dzieło. Jego spójność polega na zgodności tytułu pracy z jej celem (lub tezą), treścią, konkluzjami i streszczeniem. Poszczególne rozdziały i podrozdziały pracy stanowić muszą spójną całość. Muszą one zawierać odpowiednią treść, która może być ilustrowana wykresami, tabelami, mapami, itp. Rozdziału lub podrozdziału nie mogą stanowić, na przykład, jedno lub dwa zdania, czy też wyłącznie wykresy lub mapy, itd. Konieczne jest precyzyjne przestawienie celu pracy lub tezy pracy. Praca nie może zawierać zarówno tezy jak i celu lub nie posiadać ani celu ani tezy. C. Strona edytorska. Praca dyplomowa musi być napisana starannie pod względem edytorskim. Tekst pracy dyplomowej powinien wykazywać dbałość o czystość i poprawność języka polskiego. Odnośniki literaturowe najlepiej stosować według załącznika Zalecane sposoby cytowania literatury w pracach dyplomowych Można również zastosować się do normy PN-ISO 690:2002 dotyczącej cytowania literatury w pracach naukowej. W odpowiedni sposób należy sformatować spis literatury (cytowane publikacje w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, z przytoczeniem roku publikacji, nazwy czasopisma, miejsca publikacji itd.). Nie wolno deformować załączanych ilustracji (map i fotografii). Należy zwrócić baczną uwagę na przeprowadzenie korekty autorskiej, obejmującej zastosowanie równych wcięć akapitowych, jednolitej czcionki, przeprowadzenie korekty ortograficznej i stylistycznej, itd. Wygląd strony tytułowej musi być dostosowany do wymogów Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Wrocławskiej. por. załącznik Strona tytułowa. W polu dotyczącym autorstwa pracy należy ująć nazwisko dyplomanta.

5 Jeżeli praca dyplomowa zawiera rozdziały opracowane przez różnych autorów, wtedy na stronie tytułowej podawane są imiona i nazwiska wszystkich autorów, zaś autorstwo poszczególnych rozdziałów musi być również odnotowane w tekście pracy lub spisie treści. Poniżej nazwiska dyplomanta (dyplomantów) należy umieścić nazwisko opiekuna pracy. 6. Na końcu pracy powinny znaleźć się wypełnione druki oświadczenia i umowy dotyczącej autorstwa pracy, umowy cesji, umowy dotyczącej udostępnienia pracy dyplomowej i inne. Jeżeli dyplomant nie zgadza się z treścią oświadczeń odnotowuje to w odpowiednich rubrykach, na przykład wpisując nie zgadzam się lub nie podpisuje umowy. 7. Dyplomant przygotowuje co najmniej jeden drukowany i co najmniej jeden elektroniczny (na CD-ROM) egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczone dla celów archiwizacyjnych. Wersje te muszą być identyczne co do zawartości. Tekst powinien być drukowany dwustronnie na cienkim papierze, czcionką 12 pkt, z pojedynczym odstępem miedzy wierszami. Praca powinna być spięta elastyczną cienką oprawą. Zaleca się sporządzenie dalszych egzemplarzy pracy pisanych czcionką 12 lub 13 pkt, z większymi odstępami w estetycznej twardej oprawie przeznaczonych dla dyplomanta, a za jego zgodą także dla opiekuna pracy oraz innych zainteresowanych. Recenzent ma prawo zażądać jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji elektronicznej lub drukowanej, który jest dostarczany recenzentowi przez dyplomanta za jego zgodą. W przeciwnym przypadku Dziekan wyznacza innego recenzenta. 8. Składane do Dziekanatu prace dyplomowe będą sprawdzane pod względem edytorskim i etycznym. Prace nie spełniające opisanych w niniejszych Wytycznych standardów nie będą akceptowane i zostaną zwrócone autorom przed przekazaniem do recenzji, z zaleceniem wykonania odpowiednich poprawek. 9. Recenzenta lub recenzentów pracy dyplomowej wyznacza Dziekan lub upoważniona przez niego osoba. 10. Prace dyplomowe należy składać w Dziekanacie w terminie ustalonym przez Dziekana lub osobę upoważnioną. Termin obrony pracy dyplomowej wyznacza Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.

6 11. Recenzja pracy dyplomowej musi być wykonana w ciągu tygodnia od czasu otrzymania zawiadomienia od Dziekana, lub osoby upoważnionej, o wyborze na recenzenta. 12. Obrona pracy dyplomowej składa się z prezentacji pracy i pytań dotyczących pracy oraz pytań egzaminacyjnych (zgodnie z Regulaminem studiów PWr.). Zaleca się, aby prezentacja pracy miała prostą formę opartą o samą pracę dyplomowa, w miarę możliwość bez środków audiowizualnych. Dziekan może zezwolić na odrębne formy prezentowania pracy dyplomowej w różnych specjalnościach. Kierownicy specjalności są zobowiązani do wcześniejszego poinformowania dyplomantów o sposobach prezentacji pracy w czasie obrony na seminarium dyplomowym. 13. W tworzeniu pracy dyplomowej obok dyplomanta biorą udział: opiekun, wykładowcy, pracownicy naukowi, a także koleżanki, koledzy, rodzice a nawet inne osoby. Zatem praca dyplomowa nie jest pracą w pełni samodzielną, jednakże regulamin studiów PWr. stanowi, że jest ona dziełem dyplomanta i jest chroniona prawami autorskimi. A. Autorskie prawa majątkowe (art ustawy O prawie autorskim) Zapewniają one twórcy pracy dyplomowej prawo do korzystania ze swojego utworu, rozporządzania nim czy też uzyskiwania wynagrodzenia od innych za korzystanie z pracy dyplomowej. Dyplomant może wyrazić zgodę na bezpłatne korzystanie z jego pracy. Zaleca się podpisywanie stosownych umów przez dyplomanta (załącznik 6. Umowa cesji). B. Autorskie prawa osobiste (art. 16. ustawy O prawie autorskim) B1. Autorstwo. Z formalnego punktu widzenia dyplomant jest wyłącznym autorem dzieła praca dyplomowa. W oparciu o dane zawarte w pracy dyplomowej (która jest materiałem niepublikowanym) mogą i powinny powstawać nowe publikowane i niepublikowane dzieła. Przy tworzeniu nowych dzieł zaleca się stosowanie poniższych zasad. 1. Jeżeli praca dyplomowa jest publikowana w całości lub w części, a zawartość nowych dzieł niczym nie różni się od oryginału, autorem pracy jest dyplomant. 2. Jeżeli treść pracy dyplomowej jest wykorzystana w innej pracy, to autorami nowego dzieła są jej współtwórcy. Jest zalecane aby współautorem nowego dzieła był także

7 dyplomant. Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień co do faktu, czy też zakresu zgody dyplomanta na wykorzystanie pierwotnego dzieła, zaleca się podpisywanie stosownej umowy z dyplomantem (Załącznik 8). 3. Jeżeli nowe dzieło zawiera elementy pracy dyplomowej, a dyplomant nie jest autorem nowego dzieła, należy w nowej pracy zamieścić pełną informację o jego pierwotnym dziele (imiona i nazwisko, tytuł, rok, itd.), a także obowiązkowo uzyskać zgodę (najlepiej w formie pisemnej) na wykorzystanie pracy (Załącznik 7). B2. Nienaruszalność treści i formy utworu oraz rzetelne wykorzystanie. W myśl tego prawa autor określa w jakiej postaci dzieło ma się ukazać i jak ma być rozpowszechniane. Zatem zabronione jest zmienianie kształtu dzieła nadanego przez twórcę, chyba że autor wyrazi na to zgodę lub zmiany te będą dokonane w tzw. dobrej wierze i nie naruszą one honoru i reputacji autora oraz wartości dzieła. Na rozpowszechnianie dzieła musi zostać udzielona zgoda autora (Umowa o udostępnieniu, załącznik 6.). Nie trzeba podpisywać Umowy o udostępnieniu, gdy została podpisana umowa cesji, gdyż Umowa cesji zwiera w sobie Umowę o udostępnieniu. C. Dozwolony użytek chronionych utworów. Art. 23. ustawy O prawie autorskim mówi, że: Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku. ( ). Z kolei Art. 27. ustawy O prawie autorskim podaje że: Instytucje naukowe i oświatowe mogą w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

8 II. Załączniki 1. Wybrana literatura dotycząca pisania prac dyplomowych a) Dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej PUŁŁO Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów ZAJĄCZKOWSKI Mirosław, Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe b) Dostępne w bibliotece Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii BOĆ Jan, Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited. Wrocław OPOKA Ewa, Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Polit. Śl., Gliwice SOBIS Henryk (red.), Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie. Wyd. Akad. Ekon., Wrocław URBAN Stanisław, Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. czwarte, uzupełnione. Wyd. Akad. Ekonom., Wrocław c) Do nabycia w księgarniach MAJCHRZAK Jadwiga, MENDEL Tadeusz, 2005 Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, wyd. 4 rozszerzone i zmienione. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu MENDEL Tadeusz, 2004 Metodyka pisania prac doktorskich, wyd. 6 uakt. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

9 2. Strona tytułowa i okładki pracy dyplomowej Egzemplarz okładki pracy dyplomowej (zgodny co do układu i kolorystyki z logotypem Politechniki Wrocławskiej) można odebrać w Dziekanacie Wydziału. W razie potrzeby użyć można dodatkowych okładek czarno-białych. Wzór pierwszej strony pracy znajduje się poniżej oraz w Dziekanacie na płytach CD i w postaci wydruku.

10 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PRACA DYPLOMOWA TYTUŁ PRACY (CZCIONKA GARAMOND 16 pkt., DRUKIEM) autor: Imię Imię Nazwisko (Garamond, 14 pkt.) opiekun: Imię Imię Nazwisko (Garamond, 14 pkt.) słowa kluczowe: do 5 w kolejnych liniach (Garamond 12 pkt.) do 6 linijek tekstu (Garamond 10 pkt.) krótkie streszczenie:

11 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PRACA DYPLOMOWA TYTUŁ PRACY autor: imię i nazwisko opiekun: tytuł naukowy, imię i nazwisko słowa kluczowe: krótkie streszczenie:

12 3. Skrócona instrukcja pisania pracy dyplomowej i cytowania literatury 1. WPROWADZENIE (lub WSTĘP) Praca dyplomowa powinna zawierać wprowadzenie dotyczące poruszonej tematyki. We wprowadzeniu należy podsumować wiedzę na temat opisywany w pracy, w oparciu o źródła krajowe i zagraniczne. Przy końcu wprowadzenia, lub jako osobny podrozdział, powinien być podany cel pracy lub jej teza. Każdy paragraf powinien zawierać co najmniej jeden odnośnik literaturowy. Źródło informacji, opisanej własnymi słowami, musi być podane w miejscu, w którym ją wykorzystano, na jeden z ogólnie przyjętych sposobów (np.: Kowalski, 2005). Pełna informacja o źródle literaturowym musi być podana w spisie literatury stanowiącym ostatni rozdział pracy. Nie wolno popełniać plagiatów. Jest to karalne przestępstwo i może ono być podstawą unieważnienia pracy. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest dosłowne cytowanie krótkiego tekstu z ujęciem cytowanego tekstu w cudzysłów z podaniem źródła. Zamieszczenie dłuższego zapożyczonego tekstu, a także tabel i rysunków wymaga pisemnej zgody autora oryginału (załącznik 9). Tekst powinien być pisany paragrafami. Dopuszcza się dwa rodzaje paragrafów: akapitowy i blokowy. W tej chwili ten tekst jest pisany paragrafami rozpoczynającymi się akapitami, czyli wcięciem w pierwszej linii tekstu paragrafu na 3 do 5 znaków. W układzie blokowym nie ma akapitów, a paragrafy oddzielane są wolną linią. Patrz poniżej, jak powinien wyglądać tekst napisany w układzie blokowym. Sposób cytowania źródła literaturowego zależy od liczby autorów. Gdy jest dwóch autorów piszemy (Smith i Nowak, 2001). Gdy jest trzech lub więcej autorów cytowanego źródła napisz do wyboru (Smith i współpracownicy, 2001), (Smith i współ., 2001), (Smith i inni, 2001), lub (Smith et al., 2001). Jeżeli w tekście wprost chcesz użyć nazwisk autorów, wtedy rok publikacji umieść w nawiasie. Powiedzmy, że jest to zalecane przez Kowalskiego i Nowaka (2001).

13 Staraj się nie używać skrótów takich jak np., itp., tj., wg, oraz itd. Nie mieszaj też stylu akapitowego z blokowym, co dla celów dydaktycznych właśnie stało się z tym tekstem. Stosuj albo jeden albo drugi styl. Nie należy stosować tak zwanych fałszywych akapitów, czyli rozpoczynanie nowego zdania od nowej linii mimo, że zdanie to należy do tego samego paragrafu co poprzednie zdanie. 2. PRZEGLĄD LITERATURY Niezbędną częścią pracy dyplomowej jest przegląd literatury. Niekiedy formułowany jest rozdział o takim tytule, kiedy indziej wyniki studiów literaturowych dotyczących różnych zagadnień omawianych w pracy znajdują się w różnych rozdziałach. Przegląd literatury stanowi uzasadnienie i teoretyczne wprowadzenie do części badawczej, a ponadto ukazuje stopień orientacji studenta w zakresie literatury dotyczącej tematu pracy. Przegląd taki powinien obejmować początkowo prace ogólne i przeglądowe, a następnie bardziej specjalistyczne w dużej mierze artykuły w periodykach naukowych, ale też dokumentacje, plany ruchu itd. Nie może on polegać na pobieżnym zapoznaniu się z kilkoma skryptami uczelnianymi, podręcznikami, czy stronami internetowymi. Poszerzenie analizy literatury o problematykę pokrewną ukazuje szersze tło zagadnienia, wskazuje na kreatywność studenta i zaangażowanie w rozwiązanie zagadnienia badawczego. 3. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA Opisz dokładnie jak przeprowadzono zbieranie danych, jak dokonano pomiarów, jak wykonano obliczenia, jakiej użyto aparatury i inne szczegóły. Przy pisaniu tekstu należy używać strony bezosobowej, a tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja, strony osobowej. Nie stosuj trybu rozkazującego użytego w tym zdaniu, a który czasami występuje w instrukcjach.

14 Uzysk ziaren, ε Z, % 4. CZĘŚĆ WŁASNA (WYNIKI PRAC WŁASNYCH) W zależności od specyfiki pracy powinna ona zawierać stosowne podrozdziały, w których opisane są obserwacje, interpretacje i wnioski. Staraj się przedstawić w miarę dokładnie Twoje obserwacje poczynione podczas wykonywania pracy. Opisz także szczegółowo Twoją interpretację zjawisk. Jest to jedna z najważniejszych, obok wniosków, części Twojej pracy świadcząca o Twoich umiejętnościach. Tutaj też podaj obliczenia, zestawienia, tabele, i inne elementy, jeżeli są one niezbędne w pracy. Pamiętaj o dokładności obliczeń oraz poprawnym manipulowaniu liczbami. Jeżeli masz wątpliwości, zajrzyj do stosownych poradników lub instrukcji (Jabłoński i Palewski, 2000, Bardzo ważną rzeczą jest sporządzenie estetycznych tabel i rysunków. Przykładowy wykres przedstawiono na rysunku 1. (gdzie naniesiono ważne wskazówki jakie muszą być uwzględnione przy sporządzaniu rysunków). Rysunek musi mieć podpis, który umieszcza się poniżej. Rysunkami są wszystkie formy graficzne (rysunek, wykres, nomogram, fotografia, i inne). Fotografia, która przestawia wielkości obiektów, obowiązkowo musi w sobie zawierać podziałkę (linię ze skalą) lub przedmiot o powszechnie znanych wymiarach na przykład pudełko po zapałkach. Podanie powiększenia, przy którym robiono zdjęcie jest dozwolone, ale ma to znaczenie marginalne punkty duże i wyraźne (ich wielkość odpowiada dokładności pomiaru) linia wygładzona, prowadzona między punktami Zagęszczenie, ϕ, % podać: wielkość symbol, wymiar

15 Rys.1. Zależność uzysku ziaren w wyniku wyniesienia mechanicznego od ich zagęszczenia w pulpie flotacyjnej Ilustracje są podpisywane jak rysunek. Niedopuszczalne jest deformowanie rysunków jak to pokazano na rys. 2. oraz 3. Rys. 2. Fotografia przedstawiająca spłaszczone maszyny górnicze (www.minproc.pl, 2006). Rys. 3. Wystąpienia bazaltu w rejonie Jawora (według Kowalskiego, 2001) W pracy można umieszczać tabele. Opis tabeli powinien znajdować się ponad nią. Wygląd tabeli zależy od autora oraz tego, co tabela przedstawia. Przykładową tabelę zamieszczono poniżej.

16 Tabela 1. Jednostki podstawowe w układzie SI Wielkość Jednostka Symbol Odległość metr m Masa kilogram kg Czas sekunda s Temperatura kelwin K Liczność materii mol mol Natężenie prądu amper A Natężenie światła kandela cd Uwaga: temperaturę w kelwinach (K) ze skali w stopniach Celsjusza ( C) przelicza się według zależności: K = C + 273,15. Jednostkami uzupełniającymi w układzie SI są radian (rad) i steroradian (sr). 5. WNIOSKI Są one bardzo ważną częścią pracy. Podsumowują one pracę i świadczą o Twoim analitycznym oraz zintegrowanym myśleniu. W podsumowaniu niniejszej instrukcji należy stwierdzić, że jeżeli będziesz się trzymać podanych wskazówek, masz szansę na otrzymanie wysokiej oceny z pracy dyplomowej. Jeżeli uważasz, że Twoja praca wymaga innego układu tekstu i rozdziałów - zrób to po swojemu, ale w dobrym guście. LITERATURA CYTOWANA lub SPIS LITERATURY Ułóż listę alfabetycznie. Jeżeli stosowałeś cytowanie typu Kowalski, 1956 w spisie literatury nie umieszczaj numerów pozycji (jak ukazano poniżej). Jabłoński, A., Palewski, T., Dokładność obliczeń, Instrukcja do ćwiczeń z chemii, strona internetowa minproc/zpkio. Kowalski, Z., Jak dostać Nobla? W: Postawy pracy naukowej, rozdział 5, s , Towarzystwo Krzewienia Kultury Języka, Kraków. Nowak, J., Kowalski, Z., Encyklopedia XX, hasło Chemia, PWW, Warszawa. Smith, J., Cambell, D., Miller, Z., Writing a good text, Text Science Journal, vol. 5,

17 Jeżeli stosowałeś nie zlecany sposób cytowania typu [8] numery pozycji muszą pojawić się w spisie literatury (jak ukazano poniżej). Zwróć uwagę, że ten sposób cytowania jest bardzo pracochłonny, gdyż usunięcie lub dodanie jednej pozycji literaturowej zmusi Cię do dokonania zmiany numeracji w całej pracy. [1] Jabłoński, A., Palewski, T., Dokładność obliczeń, Instrukcja do ćwiczeń z chemii, strona internetowa minproc/zpkio. [2] Kowalski, Z., Jak dostać Nobla? W: Postawy pracy naukowej, rozdział 5, s , Towarzystwo Krzewienia Kultury Języka, Kraków. [3] Nowak, J., Kowalski, Z., Encyklopedia XX, hasło Chemia, PWW, Warszawa. [4] Smith, J., Cambell, D., Miller, Z., Writing a good text, Text Science Journal, vol. 5,

18 4. Formularz oświadczenia dotyczącego autorstwa pracy i zgodności wersji elektronicznej z drukowaną (1 egz. do wpięcia w pracy) Oświadczam, że dzieło pt jest moją pracą dyplomową. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie była publikowana. Przedstawione w tej pracy, jako oryginalne, wyniki badań empirycznych, obliczenia, spostrzeżenia, oceny, wnioski, propozycje itp. również nie były wcześniej, w całości ani w części, przez nikogo przedłożone do żadnej oceny i nie były publikowane.... imię i nazwisko. własnoręczny podpis Oświadczam, że wersja elektroniczna mojej pracy dyplomowej pt.... jest zgodna z wersją drukowaną.... imię i nazwisko. własnoręczny podpis

19 5. Formularze umowy cesji praw własności oraz umowy udostępnienia (albo/albo) UMOWA CESJI NR.../200. DOTYCZĄCA PRAW WŁASNOŚCI DO PRACY DYPLOMOWEJ W dniu... r. we Wrocławiu, pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, zwaną w dalszej treści umowy Uczelnią, reprezentowaną przez : działających na podstawie upoważnienia Rektora, a AUTOREM pracy dyplomowej (imię i nazwisko)..., zawarta została umowa o następującej treści: 1 Autor oświadcza, że zrealizował pracę dyplomową pt.:..., pod opieką opiekuna..., której jest autorem/współautorem i wyraża zgodę na ustalenia zawarte w poniższych postanowieniach. 2 Prawo własności wyników pracy oraz przychody uzyskiwane z odpłatnego udostępniania lub sprzedaży przedmiotów prawa własności intelektualnej, zawartych w pracy dyplomowej i uzyskanych w rezultacie jej realizacji, przysługiwać będą Politechnice Wrocławskiej Politechnika Wrocławska, jest zainteresowana udostępnianiem pracy dyplomowej, o której mowa w 1 umowy w wersji elektronicznej na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej.

20 2. Autor, zobowiązuje się do dostarczenia, wraz z obowiązkowym egzemplarzem archiwalnym, dodatkowej kopii w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD-R/RW, w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających zamianę pliku na PDF oraz streszczenia w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim. 3. Za korzystanie z utworu w celach niekomercyjnych, polegających na wprowadzeniu pracy dyplomowej do systemów elektronicznych, bibliotecznych i archiwalnych Uczelnia nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Autora. 4 W przypadku uzyskania, przez Politechnikę Wrocławską, korzyści z komercjalizacji rezultatów wyżej określonej rozprawy doktorskiej Autorowi/Twórcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia, ustalanego na zasadach obowiązujących w Uczelni. 5 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą stron jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności. Strona, która nie będzie wykonywała postanowień niniejszej umowy lub wykonywać ją będzie nienależycie, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w prawie cywilnym. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 1. Kodeks Cywilny 2. Prawo autorskie (ustawa z dnia , Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.904) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. Nr 119/2003, poz. 1117) 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. UCZELNIA AUTOR

21 UMOWA NR.../200 DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA PRACY DYPLOMOWEJ W dniu... r. we Wrocławiu, pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, zwaną w dalszej treści umowy Uczelnią, reprezentowaną przez : działających na podstawie upoważnienia Rektora, a AUTOREM pracy dyplomowej..., zawarta została umowa o następującej treści: 1 AUTOR oświadcza, że zrealizował pracę dyplomową pt , pod opieką opiekuna....., której jest autorem/współautorem i wyraża zgodę na ustalenia zawarte w poniższych postanowieniach AUTOR udziela Politechnice Wrocławskiej licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo na udostępnianie pracy dyplomowej oraz jej streszczenia w wersji drukowanej oraz elektronicznej w jednostkach Politechniki (biblioteki, Internet, Intranet, Archiwum, inne). 2. Autor, zobowiązuje się do dostarczenia, wraz z obowiązkowym egzemplarzem archiwalnym, dodatkowej kopii w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD- R/RW, w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających zamianę pliku na PDF oraz streszczenia w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim. 3

22 Politechnika Wrocławska, za korzystanie z utworu w celach niekomercyjnych, polegających na wprowadzeniu pracy dyplomowej do systemów elektronicznych, bibliotecznych i archiwalnych nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Autora. 4 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą stron jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności. 5 Strona, która nie będzie wykonywała postanowień niniejszej umowy lub wykonywać ją będzie nienależycie, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w prawie cywilnym. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 4. Kodeks Cywilny 5. Prawo autorskie (ustawa z dnia , Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.904) 6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. Nr 119/2003, poz. 1117). 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. UCZELNIA AUTOR

23 6. Formularz oświadczenia dotyczącego wykorzystania treści pracy dyplomowej Oświadczenie dotyczące wykorzystania treści pracy dyplomowej Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez (imię i nazwisko)... treści zawartych w mojej pracy dyplomowej wykonanej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem.. jako opiekunem pracy a zatytułowanej. pod warunkiem, że cytowana część utworu będzie opatrzona informacją o autorze, tytule oraz roku ustalenia (powstania ) pracy dyplomowej Uwagi... Imię i nazwisko własnoręczny podpis miejscowość i data

24 7. Formularz oświadczenia dotyczącego wspólnego wykorzystania treści pracy dyplomowej Oświadczenia dotyczące wspólnego wykorzystania treści pracy dyplomowej Wyrażam zgodę na wspólne z (imię i nazwisko).. wykorzystanie treści zawartych w mojej pracy dyplomowej wykonanej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem.. jako opiekunem pracy a zatytułowanej.. Stopień współautorstwa nowego dzieła wykorzystującego opisaną wyżej pracę dyplomowa będzie określony w odpowiedniej formie po powstaniu nowego dzieła. Uwagi: Dyplomant ma prawo do autoryzacji finalnej wersji wspólnej publikacji... Imię i nazwisko własnoręczny podpis miejscowość i data

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia EGZAMIN DYPLOMOWY Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego ustala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku w sprawie: zasad składania prac dyplomowych w WSJO w Świeciu Na podstawie 15 pkt.1 ust.2-3 Statutu

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 1/2 P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 2/2 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ)

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) I EGZAMINU DYPLOMOWEGO (MAGISTERSKIEGO) W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1) Egzaminy dyplomowe będą odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnych tj. w dniach:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Projekt inżynierski zwany Pracą wykonywany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA 1/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów. 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy egzamin końcowy na studiach I i II stopnia,

Bardziej szczegółowo

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof.

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. STANDARDY przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 1. PRACA DYPLOMOWA Postanowienia ogólne 1 1. Każdy student

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dokument zawiera opis zasad ustalenia i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Procedura 1/6 na kierunku FILOLOGIA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y 09.12.2014 termin złożenia prac inżynierskich u swojego promotora (zgodnie z regulaminem studiów) 14.01 20.02.2015 termin egzaminów dyplomowych (chętni mogą

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 EGZAMIN egzaminu (dzień 1): odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2011 r. PSP.40-1/11 Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych Na podstawie 42 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 1/6 MAGISTERSKA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca dyplomowa - praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 24/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 24/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zasad składania i archiwizacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA REGULAMIN DYPLOMOWANIA Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny Podstawa prawna: Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Nr 683 z dnia 22.11.2012 roku Uwaga:

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012

Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012 Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012 A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Schemat procedury związanej z zakończeniem studiów

Schemat procedury związanej z zakończeniem studiów Schemat procedury związanej z zakończeniem studiów Proseminarium licencjackie Ustalenie tematu i opiekuna pracy (studenci uczą się jak przygotować prace licencjacką, jak prezentować rezultaty pracy 2h/tydz.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin dyplomowania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Ramowy regulamin dyplomowania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Ramowy regulamin dyplomowania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. WSTĘP 1 1. Praca dyplomowa stanowi opracowanie monograficzne w formie pisemnej, które może być uzupełnione o

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych... 3 4. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK)

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin dyplomowania w WSGK w Kutnie określa procedury administracyjne i zasady edytorskie przy pisaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015

Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015 Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015 A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów; 2. Zaakceptowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 1/5 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan Prodziekan ds. Nauczania,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Procedura nr W_PR_08. Proces dyplomowania

Procedura nr W_PR_08. Proces dyplomowania Procedura nr W_PR_08 Proces dyplomowania Załącznik nr 9 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_08 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów filologii polskiej jako obca kończących studia w roku akad. 2015/2016

Informacja dla studentów filologii polskiej jako obca kończących studia w roku akad. 2015/2016 Informacja dla studentów filologii polskiej jako obca kończących studia w roku akad. 2015/2016 A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE

ZASADY DYPLOMOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE ZASADY DYPLOMOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Dz. U. 2005 Nr 106, poz.1365

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTRACJI PRACY INŻYNIERSKIEJ

ZASADY REJESTRACJI PRACY INŻYNIERSKIEJ ZASADY REJESTRACJI PRACY INŻYNIERSKIEJ 1. Pracę inżynierską przyjmuje promotor. Przyjęcie pracy poświadcza podpisem na stronie tytułowej oraz na karcie rejestracji pracy inżynierskiej wzór w załączeniu.

Bardziej szczegółowo

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Zasady dyplomowania na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1 Uwagi ogólne 1. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym określają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r. DNS.430-12/13 ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej

Zarządzenie nr 16. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Poznań 2014 Strona 2 z 9 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Proseminarium i seminarium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Załącznik do Uchwały nr 035/RWAZ/07 z dnia 28.09.2007 r. Rady Wydziału Administracji i Zarządzania Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA 1 z 7 2 z 7 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan, Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Procedura PROCES DYPLOMOWANIA

Procedura PROCES DYPLOMOWANIA 1/5 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów stacjonarnych (dziennych). 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy magisterski/

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y od 15.06.2015 I termin egzaminów dyplomowych na studiach magisterskich (chętni mogą się bronić wcześniej po

Bardziej szczegółowo

UCHWALA nr 7612014. Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 r.

UCHWALA nr 7612014. Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 r. UCHWALA nr 7612014 Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Załącznik do zarządzenia Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY UCHWAŁA Nr 271/15 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 30 września 2015r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-2 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA P-RT-2 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Obowiązujące od roku akademickiego 2009/2010 Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO- 0130/45/2006

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO- 0130/45/2006 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO- 0130/45/2006 Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku w sprawie: elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich Mając

Bardziej szczegółowo

http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/prace_dyplomowe Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014

http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/prace_dyplomowe Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/prace_dyplomowe Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 Aby przystąpić do obrony student jest zobowiązany zrealizować wszystkie przedmioty przewidziane

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTRACJI PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REJESTRACJI PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY REJESTRACJI PRACY LICENCJACKIEJ 1. Pracę licencjacką przyjmuje promotor. Przyjęcie pracy poświadcza podpisem na stronie tytułowej oraz na karcie rejestracji pracy licencjackiej wzór w załączeniu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym Załącznik nr 1 do decyzji Nr 6/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Regulamin procedury

Bardziej szczegółowo

1. SEMINARIA DYPLOMOWE

1. SEMINARIA DYPLOMOWE REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGONA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 1. SEMINARIA DYPLOMOWE 1. Przez pracą dyplomową

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie I. Informacje wstępne. 1. Wymagania w stosunku do prac dyplomowych. Praca dyplomowa na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo