Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu"

Transkrypt

1 Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 1. Zasady ogólne Prace licencjackie oraz prace magisterskie realizowane w WSZUiE w Poznaniu należą do szeroko rozumianych prac w naukach biomedycznych, rolniczych, nauk ścisłych oraz humanistycznych i społecznych. Wobec tych prac zastosowanie mają międzynarodowe wytyczne i konwencje oraz zwyczaje i standardy przyjęte w tych dziedzinach. 2. Budowa i konstrukcja pracy 2.1. Objętość pracy Zaleca się, aby praca licencjacka i magisterska w naukach biomedycznych liczyła minimum 30 stron, z kolei w naukach humanistycznych i społecznych minimum 40 stron. Należy wliczać w objętość stronę tytułową, spis treści, piśmiennictwo i streszczenie w języku polskim i angielskim Struktura pracy Praca licencjacka powinna być pracą poglądową, choć dopuszcza się przygotowanie pracy badawczej. Praca magisterska powinna być pracą badawczą opartą na źródłach typu archiwalnego (dokumenty, prasa, fachowa literatura itp.) lub pracą empiryczną opartą o źródła wywołane (ankieta) lub na wynikach badań laboratoryjnych lub klinicznych przeprowadzonych przez studenta. A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych - temat pracy (w języku polskim oraz angielskim) winien być sproblematyzowany i jednozdaniowy; temat nie może być hasłem, jak np. Łuszczyca; - podział na rozdziały i podrozdziały zależy w całości od sposobu ujęcia tematu; zaleca się, by ponad 3/4 objętości pracy związana była bezpośrednio z jej tematem; - praca powinna składać się z następujących elementów: strona tytułowa, ew. podziękowania, ew. wykaz skrótów, spis treści, rozdziały według własnego opracowania, Piśmiennictwo, Streszczenie i Słowa Kluczowe;

2 - budowa pracy badawczej, licencjackiej i magisterskiej, powinna odpowiadać konwencji Vancouver i przyjętym zwyczajom. Elementy pracy powinny mieć następującą kolejność: strona tytułowa Załączniki 1 i 2 ew. podziękowania, ew. wykaz skrótów, spis treści, rozdziały: Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Streszczenie i Słowa Kluczowe. Rozdziały: Wstęp oraz Materiał i Metody powinny stanowić 1/3 objętości pracy i zawierać przesłanki skłaniające do podjęcia tego tematu, jasno określony cel pracy, podanie materiału oraz metod badawczych z dokładnym opisem; Rozdział Wyniki powinien stanowić również 1/3 objętości pracy i zawierać wyniki w postaci tekstu, tabel, wykresów, fotografii itd; Zaleca się podanie wyników przynajmniej w postaci statystyki opisowej. Rozdziały: Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo powinny zajmować kolejne ok. 1/3 objętości pracy. Dyskusja powinna zawierać omówienie własnych wyników, z ew. wyjaśnieniem zjawisk i hipotez im towarzyszących oraz zawierać porównanie własnych wyników z danymi piśmiennictwa. Wnioski powinny być sformułowane w punktach najistotniejszych dla tematu pracy (3-5 punktów). - Piśmiennictwo powinno być zestawione według zasad podanych poniżej, chyba że promotor wskaże inny sposób. a) Redakcja pracy - praca powinna być pisana czcionką o rozmiarze 12 z odstępem między wierszami 1,5 (mniej więcej 30 wersów na stronę). Marginesy: górny, dolny i prawy powinny mieć 2,5 cm, lewy 3,5 cm (w tym centymetr na oprawę); - wszystkie tabele winny być opatrzone nagłówkami z kolejnym numerem tabeli (zaleca się cyfry rzymskie lub arabskie) i tytułem. Ryciny (wykresy, fotografie, reprodukcje) winny być opatrzone kolejnym numerem (cyfry arabskie) oraz opisem i tytułem. W przypadku zaczerpnięcia materiału należy wskazać pod nim źródło. - w pracy należy wyjaśnić wszystkie zastosowane skróty, przynajmniej przy pierwszym użyciu w tekście. Zaleca się sporządzenie wykazu skrótów i umieszczenie go przed spisem treści.

3 b) Piśmiennictwo Sposób umieszczenia piśmiennictwa oraz zasady jego cytowania określają zasady tzw. konwencji Vancouver opracowane przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Periodyków Medycznych (ICMJE International Committee of Medical Journal Editors). Spis piśmiennictwa powinien być umieszczony na końcu pracy według alfabetu bądź zgodnie z kolejnością pojawiania się po raz pierwszy w tekście. W tekście prace cytowane są po kropce zdania w nawiasach [] lub jako indeks górny. W pracy powinny być wykorzystane publikacje najnowsze i aktualne, chyba że wobec ich braku konieczne wykorzystanie starszych źródeł. Zaleca się, aby praca licencjacka zawierała co najmniej 15 pozycji piśmiennictwa, magisterska co najmniej 25 pozycji piśmiennictwa. B/ Prace w zakresie nauk humanistycznych i społecznych Struktura pracy licencjackiej oparta jest w ogólnym zarysie na zasadach przyjętych dla pracy badawczej opartej na źródłach. Struktura pracy badawczej różni się w zależności od charakteru źródeł, które były podstawą przygotowania pracy. Praca badawcza może być przygotowana w oparciu o źródła archiwalne (dokumenty, prasa, pamiętniki, dawne piśmiennictwo) bądź o tzw. źródła wywołane przez autora pracy, tj. wyniki ankiet bądź wyniki przeprowadzonych przez autora eksperymentów (praca empiryczna). Struktura pracy badawczej opartej na źródłach archiwalnych Winna składać się z następujących elementów: - strony tytułowej (wzór: załącznik 1) - oświadczenie (wzór: załącznik 2) - spisu treści (po stronie tytułowej) - wstępu (ok. 3 stron) zawierającego definicję tematu pracy, omówienie celu pracy oraz jej zakresu (chronologicznego, terytorialnego), wskazanie pytań badawczych, na które winien odpowiedzieć autor, krótką charakterystykę aktualnego stanu

4 badań, omówienie bazy źródłowej stanowiącej podstawę opracowania tematu, wskazanie metod badawczych zastosowanych przy interpretacji materiałów źródłowych oraz skrótowe omówienie konstrukcji pracy, - kolejnych rozdziałów (oznaczonych cyframi rzymskimi), które mogą być podzielone na podrozdziały (oznaczone cyframi arabskimi), a te z kolei na paragrafy (oznaczone literami), w których przedstawiony jest tekst merytoryczny; integralną część pracy mogą stanowić ilustracje, mapy, tabele, każdorazowo opatrzone pełnym opisem bibliograficznym, wskazującym na źródło ich pozyskania, - zakończenia (do trzech stron, wstęp i zakończenie winny być wobec siebie proporcjonalne), zawierającego odpowiedzi na pytania postawione we wstępie i przedstawiającego wnioski, - streszczenia w języku polskim oraz angielskim - w uzasadnionych merytorycznie przypadkach załączników (aneksów) mających charakter dokumentacji naukowej (np. kopie dokumentów, mapy, ilustracje, tabele z danymi statystycznymi materiały winny być opatrzone opisem bibliograficznym, - bibliografii z podziałem na źródła oraz opracowania, - spisu rycin, - spisu wykresów, - spisu tabel, - spisu map. Struktura pracy badawczej o charakterze empirycznym Praca o charakterze empirycznym powinna składać się z następujących elementów: - strony tytułowej (wzór - załącznik 1), - oświadczenie (wzór - załącznik 2) - spisu treści, - wprowadzenia (czyli części teoretycznej) ujętego w formie uzasadnionych merytorycznie rozdziałów zawierających następujące zagadnienia: omówienie

5 wcześniejszych badań nad problemem podjętym przez autora pracy, wskazanie kontekstu teoretycznego i metodologicznego badań, hipotezy badawcze, - opisu metody (czyli części metodologicznej) zawierającego charakterystykę: osób badanych, wykorzystanych narzędzi badawczych standardowych (np. testów), i niestandardowych (własnych kwestionariuszy ankiet), procedury badawczej zastosowanej przez autora pracy, - wyników wraz z dyskusją (czyli części omawiającej i interpretującej badania własne), - wniosków, - streszczenia w języku polskim oraz angielskim, - piśmiennictwa (załącznik 3), - spis tabel i rycin, - aneksów (np. kwestionariusza ankiety). a) Redakcja pracy Zgodna z zasadami przyjętymi w wytycznych dla prac z nauk biomedycznych b) Bibliografia/piśmiennictwo/literatura cytowana Bibliografia zawiera zestawienie źródeł i literatury, przede wszystkim naukowej, wykorzystanej przez autora przy pisaniu pracy. Zestawienie bibliograficzne sporządzane jest z reguły z uwzględnieniem podziału na źródła (archiwalne i drukowane) i opracowania (druki zwarte książki: 1-3 pozycje, druki ciągłe artykuły z czasopism: jak najwięcej, a także teksty publikowane w Internecie: do 5 pozycji oraz wydawnictwa encyklopedyczne). Student oddaje swoją oprawioną pracę licencjacką lub magisterską do dziekanatu w trzech egzemplarzach dołączając jej dwa zapisy elektroniczne na płytach CD (jeden egzemplarz wklejony do pracy w programie PDF, drugi egzemplarz w pliku tekstowym np. Word). Tekst w postaci wydruku komputerowego oraz w pliku elektronicznym muszą być identyczne. Student ponosi odpowiedzialność za identyczność obu wersji pracy i składa stosowne oświadczenia Załącznik 2.

6 WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI W POZNANIU Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych (załącznik 1) Imię i nazwisko Tytuł pracy magisterskiej mniejszymi literami tytuł w j. angielskim Praca magisterska napisana pod kierunkiem.. (tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora) POZNAŃ 2015

7 Załącznik 2 Wzór oświadczenia 1 OŚWIADCZENIE (STUDENTA/KI).. Imię i Nazwisko Studenta/ki.. nr albumu Oświadczam, że moja praca pt.:... a) została przygotowana przeze mnie samodzielnie, * b) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem, c) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony, d) nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie. Ponadto oświadczam, że treść pracy przedstawionej przeze mnie do obrony, zawarta na przekazywanym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną.., dn. podpis studenta * Uwzględniając merytoryczny wkład promotora (w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego).

8 Załącznik 3 Wzór oświadczenia 2 OŚWIADCZENIE (STUDENTA/KI) Oświadczam, że poinformowano mnie o prawach i obowiązkach studenta Uczelni, a także o zasadach dotyczących kontroli samodzielności prac dyplomowych i zaliczeniowych. W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich prac pisemnych ( w tym prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej) powstałych w toku studiów i związanych z realizacją kształcenia w Uczelni, a także na przechowywanie ich w celach realizowanej procedury antyplagiatowej w bazie cyfrowej Systemu Antyplagiatowego....dn. Podpis studenta

9 PRZYKŁADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego: 1. Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, i in Pertussis in German adult. Clin Infrct Dis 1995;21: Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(11):980-3 Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe lub Edotorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15 Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego: 1. Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia polimyelitis w świecie. Przegl. Epidemiol. 1994;48: lub Kostrzewski J, Postępy wykorzenienia polimyelitis w świecie. Przegl. Epidemiol. 1994, nr 48, s Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach V etap badań epidemiologicznych. Przegl. Epidemiol. 1995;49: Książki i monografie: 1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1996: strona od do. lub Juszczyk J., Gładysz A., Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych. Wyd. 2. PZWL. Warszawa 1996, s. od do. 2. Jeśli autorem jest organizacja to: World Health Organization / United Nations Children s Fund. State of the world s vaccines and immunization. Geneva WHO; 1996:strona od do. 3. Jeśli rozdział w książce to: Krotochwil-Skrzypkowa M. Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2 Warszawa: PZWL; 1991: lub Krotochwil-Skrzypkowa M., Odczyny i powikłania poszczepienne. [W:] Szczepienia ochronne. Red. Dębiec B., Magdzik W. Wyd. 2. PZWL. Warszawa 1991, s Jeśli doniesienie z konferencji to: Benghtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceeding of the 7 th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10 Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992,

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŝynierską/magisterską)

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo