Zasady pisania prac licencjackich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady pisania prac licencjackich"

Transkrypt

1 Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. Zasady pisania prac licencjackich Dr n. med. Barbara Baranowska Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Dr n. med. Grażyna Bączek

2 1. Forma pracy Dyplomowa praca licencjacka powinna mieć charakter pracy kazuistycznej - opisu przypadku 1, 2. Praca licencjacka powinna się pomieścić na stronach formatu A4, a spis cytowanej literatury powinien uwzględniać najnowsze źródła bibliograficzne. Objętość pracy licencjackiej nie może jednak przekraczać 30 stron. 2. Promotor Promotorem prac może być położna z ważnym prawem wykonywania zawodu z tytułem co najmniej magistra. Lekarze nie mogą być promotorami prac licencjackich (kazuistycznych). 3. Terminy składania wniosków zatwierdzenie tematu pracy Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej powinien być podpisany przez promotora. Dostępny jest na stronie wirtualnego dziekanatu. Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno- Położniczej, a po uzyskaniu zgody Dziekana dostarczyć do Dziekanatu. Temat pracy licencjackiej powinien być zatwierdzony, co najmniej na jeden semestr przed terminem zakończenia studiów. 3 Termin składania wniosków o zatwierdzenie tematu pracy dla studentów studiów stacjonarnych: 18 stycznia, dla studentów studiów pomostowych: 10 grudnia. 3. Przygotowanie i obrona pracy Termin składania prac licencjackich dla studentów studiów stacjonarnych: 31 maja, dla studentów studiów pomostowych: 10 maja. Pracę należy złożyć w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na CD-ROM-ie wraz z oświadczeniami studenta i opiekuna pracy. Instrukcja przygotowania CD-ROM-u 1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 maja 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa; Dz. U. z r. poz. 631; 2 Zarządzenie Kierownika ZDGP 1/2012 z dnia r. 3 Regulamin Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, załącznik do uchwały nr 39/2010, Senatu WUM z r. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 1

3 znajduje się w zarządzeniu Rektora nr 11/2009 z dnia 05 lutego 2009 zał. 3. (http://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia_rektora/2009/zarzadzenie_rektora_ _zalacznik_3.pdf) Praca podlega ocenie przez ogólnopolski program antyplagiatowy. Po uzyskaniu korzystnego wyniku, praca jest kierowana do recenzji. Nie ma obron prac licencjackich. Pracę ocenia jeden recenzent. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy licencjackiej o dopuszczeniu do egzaminu końcowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. 4 Tytuł pracy licencjackiej musi być identyczny z zatwierdzonym przez Dziekana. Wzór strony tytułowej musi być zgodny ze wzorem podanym w Informacji dotyczącej zakończenia studiów licencjackich/magisterskich w wirtualnym dziekanacie. 4. Studium przypadku Przez studium przypadku należy rozumieć szczegółowy i systematyczny opis sytuacji oddziałujących na pacjenta w ciągu jakiegoś okresu czasu, a także opisu zmian, jakie w tym czasie zachodzą w psychice i zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu, funkcjonowaniu w chorobie. Studium przypadku jest metodą badania, w której autor dąży do możliwie wszechstronnego opisu pacjenta, z uwzględnieniem bogatego zestawu zmiennych, przy czym badacza interesują zarówno wartości zmiennych, jak i zależności między nimi. Przystępując do badania nie formułuje się hipotez wstępnych, a jedynie dąży do zbadania zjawiska w jego rzeczywistym kontekście. Punktem wyjścia w analizie przypadku jest więc przedmiot badania w stosunku do podporządkowanej mu metodologii badań. Nowak S. (1970) Jest to całościowe (holistyczne) podejście nastawione na opis sytuacji, w jakiej tkwi badana jednostka w celu jej dokładnego poznania i zrozumienia. Pałka S. (1998) Metoda badawcza w pracach licencjackich powinna odpowiadać studium przypadku wg Stake zwanym instrumentalnym (instrumental) - gdzie badacz ma na celu wgląd w 4 Regulamin Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, załącznik do uchwały nr 39/2010, Senatu WUM z r. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 2

4 określone kwestie. Może on zrewidować uogólnienia związane z danym zagadnieniem. Stake R., (2000) 5. Cel studium przypadku Celem studium przypadku jest opisanie aktualnej sytuacji, w której znajduje się badany podmiot (np. pacjent, położnica przebywająca w domu, uczestnik kursu szkoły rodzenia) w sposób możliwe najpełniejszy i kompletny z zamiarem poddania jej analizie. Jak pisze Punch podstawowa koncepcja polega na tym, że zbadamy szczegółowo jeden przypadek ( ) przy wykorzystaniu każdej metody, która wydaje się właściwa. Podczas, gdy może istnieć bogata gama określonych zamierzeń oraz pytań badawczych, to głównym celem jest możliwie jak najpełniejsze zrozumienie tego przypadku Punch K (1998) Praca licencjacka pisana w formie studium przypadku: Ma na celu wskazanie opanowania wiedzy w zakresie studiów na kierunku położnictwo, Pozwala na wykazanie umiejętności objęcia pacjenta całościową opieką (proces pielęgnowania) w tym umiejętności diagnozowania stanu, problemów i potrzeb pacjenta, opracowywania planów i programów opieki dostosowanych do wcześniej ustalonego stanu pacjenta, określenia zasad realizacji planów i programów opieki nad pacjentem, oceny i weryfikacji podjętych działań. Ma na celu wskazanie opanowania naukowych metod pracy, umiejętności formułowania myśli i poglądów, Ma na celu wskazanie umiejętności wyszukiwania i prezentowania literatury przedmiotu oraz opanowanie techniki pisania pracy dyplomowej, 6. Przedmiot studium przypadku na potrzeby pisania pracy licencjackiej Przedmiotem badania jest osoba opisywana (np. pacjent, położnica przebywająca w domu, uczestnik kursu szkoły rodzenia) wraz z uwzględnieniem szerszego kontekstu (np. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 3

5 środowiska rodzinnego), poddana analizie w ramach określonego czasu, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania. 7. Przydatne techniki badawcze w pracach kazuistycznych Wywiad m. in. kwestionariuszowy, środowiskowy, swobodny, pogłębiony. Rozmowa kierowana. Obserwacja zewnętrzna, uczestnicząca, relacje innych osób, np. członków rodziny, lekarza prowadzącego. Analiza dokumentów i analiza treści: o dokumentacja medyczna np. historie choroby, wyniki badań i testów diagnostycznych, o testy np. sprawności, o skale np. akceptacji choroby AIS, BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu, CECS - Skala Kontroli Emocji, COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem, DS14 - Skala do Pomiaru Typu D, CECS - Skala Kontroli Emocji, GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, KompOs - Skala Kompetencji Osobistej, JSR - Jak Sobie Radzisz? LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia, LOT-R - Test Orientacji Życiowej, LWO - Lista Wartości Osobistych, MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej, PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta, PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu, SEG - Skala Ekspresji Gniewu, SWLS - Skala Satysfakcji z Życia, TAB - Skala Typu A/B - wersja DM, TYP-A - Skala Typu A-Framingham 5 o dokumenty urzędowe, osobiste. 5 Studenci, który potrzebują arkuszy do testów psychologicznych podczas pisania pracy, muszą dostarczyć wypełnione upoważnienie. Upoważnienie wypełnia promotor. Promotor musi mieć uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi być poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu). Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 4

6 8. Zasady obowiązujące w pisaniu studium przypadku dogłębne poznanie zjawiska, właściwa komunikacja między badaczem i badanym, właściwa interpretacja wyników, zachowanie anonimowości pacjenta i dochowanie tajemnicy zawodowej, wiarygodność obserwacji, trafność, rzetelność - źródłem ograniczeń rzetelności jest subiektywizm badacza. Kryteriami oceny rzetelności są: otwartość, szczerość i spontaniczność wypowiadania się osób badanych, właściwa interpretacja wyników badań dokonywanych na podstawie analizy wypowiedzi, uzyskanych danych obserwacyjnych, analizy dokumentów, bliskość kontaktów badacza z badanymi w jego naturalnym środowisku przy braku czynników zakłócających przeprowadzanie badań, częstotliwość i systematyczność kontaktów między obiema stronami biorącymi udział w badaniu pod kątem wcześniej przyjętego celu badań. Łobocki M, (2006) 9. Zgoda na prowadzenie badań W większości przypadków wymagana jest zgoda na dostęp do danych pacjenta, dokumentacji medycznej. Prośba o zgodę na udostępnienie danych medycznych powinna być podpisana przez Kierownika Zakładu na wniosek promotora i skierowana do dyrektora placówki medycznej, w której przechowywana jest dokumentacja pacjenta. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 5

7 10. Harmonogram pisania pracy licencjackiej Przed przystąpieniem do pisania pracy należy zrobić harmonogram działań: Odkryć obszary własnych zainteresowań, zastanowić się nad przypadkiem (rozpoznaniem, problemem zdrowotnym) do opisania. Zdefiniować temat roboczy pracy (zakres tematyczny pracy) biorąc pod uwagę, że temat pracy dyplomowej musi określać problematykę pracy i jej zakres. Ze względu na ograniczone możliwości wyboru podmiotu do opisu studium przypadku, tytuły prac licencjackich mogą się powtarzać u różnych studentów. Przykładowy tytuł pracy: Opieka nad kobietą ciężarną chorującą na stwardnienie rozsiane praca kazuistyczna Wybrać promotora to bardzo istotny krok, od tej chwili rozpoczyna się stałą współpracę z wybranym wykładowcą. Są dwie metody wyboru: pierwsza polega na odnalezieniu fachowca, który specjalizuje się dokładnie w wybranym przez studenta obszarze tematycznym, druga to często wybór osoby, którą jest już studentowi znana z zajęć czy praktyk, i dodatkowo będzie zainteresowana tematyką pracy. Od tej chwili student otrzymuje wsparcie. Najlepiej jest na bieżąco kontaktować się z promotorem i omawiać pomysły, kolejne etapy pracy. Przysłanie ukończonej pracy bez wcześniejszych konsultacji, może się zakończyć rozczarowaniem i koniecznością pisania pracy od nowa, czy ponownego zbierania materiałów. Promotor to osoba, która pomaga studentowi w ostatecznym sformułowaniu tematu, wyborze metody i narzędzia badawczego, poszukiwaniu literatury. Nie jest to jednak osoba, która ma za studenta pracę napisać, czy poprawiać liczne błędy ortograficzne. Promotorowi należy przesyłać do sprawdzenia odpowiednio przygotowane poszczególne fragmenty pracy. Tekst poprawiony, wyjustowany, pisany odpowiednią czcionką., uzupełniony o bibliografię. Należy zapoznać się z obsługą funkcji Recenzja w edytorze tekstów np. Wordzie, aby wstawiać komentarze i śledzić jakie zmiany naniósł promotor. Szukać osobę, podmiotu studium przypadku, i omówić wyboru z promotorem. Uzyskać zgodę na badania. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 6

8 Stworzyć planu pracy i skonsultować go z promotorem. Wyszukać i zbierać literaturę często może okazać się, że ktoś badał już coś podobnego. Odkrywając nowe pomysły, warto na bieżąco modyfikować plan pracy i konsultować go z promotorem. Czasem warto zmienić temat w trakcie pracy, gdy okaże się, że wcześniej przyjęte założenia nie są możliwie do realizacji. Opracować narzędzia badawcze np. kwestionariusz do wywiadu, arkusz zbierania danych itp., warto korzystać też z pomysłów innych, odnalezionych w wyszukanej literaturze przedmiotu. Przeprowadzić badania z zachowaniem zasad poprawności metodologicznej i etyki. Rozpocząć pisanie wprowadzenia/wstępu. Opracować opis przypadku, spisać wywiady, wprowadzić do arkusza dane z dokumentacji. Stworzyć omówienie/dyskusję. Uporządkować bibliografię. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 7

9 11. Układ pracy licencjackiej Wstęp/Wprowadzenie/ Teoretyczne podstawy pracy Powinien składać się z kilku kilkunastu akapitów i powinien zajmować od 1 do kilku stron. Jest to rodzaj wprowadzenia, krótkiej charakterystyki (ogólne informacje o stanie badań w interesującym nas zakresie), sprecyzowania tematu, mający na celu wprowadzenie czytelnika w badaną problematykę. Ograniczniki należy opisać, które fragmenty pracy zostały świadomie przez autora pominięte. Nie jest to kilku rozdziałowa cześć teoretyczna, jak w przypadku prac magisterskich, ani wyczerpujące przedstawienie tematu jak w pracach poglądowych. Do wiedzy teoretycznej z danego zakresu warto się odnieść w dyskusji. Nie powinno się powtarzać identycznych informacji we wprowadzeniu jak i w dyskusji Metodyka, cel pracy, problemy badawcze Przedstawienie celu pracy, Opis techniki i narzędzi badawczych z uwzględnieniem charakterystyki miejsca przeprowadzonych badań i organizacja badań (np. wywiad, obserwacja, pomiar bezpośredni i pośredni, analiza materiału klinicznego.) Można sformułować pytania badawcze. Przykładowy cel pracy: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem opieki nad pacjentką ciężarną chorującą na stwardnienie rozsiane. Opisanie przebiegu diagnostyki i leczenia z uwzględnieniem komplikacji położniczych oraz problemów diagnostycznych, terapeutycznych i pielęgnacyjnych. Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych aspektów choroby, w odniesieniu do sytuacji ciężarnej i zaproponowanie wielokierunkowej opieki. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 8

10 11.3. Opis przypadku Dane w zależności od specyfiki opisywanego przypadku mogą zawierać: Charakterystyka osoby: wiek, płeć, zawód, dane dotyczące środowiska rodzinnego i zawodowego itp. Stan zdrowia: wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, rozwój fizyczny i umysłowy w przypadku dziecka, zasadnicze objawy. Przebieg diagnozy, leczenia, pielęgnacji: należy zachować chronologię w opisie diagnozy i leczenia. należy sformułować problemy pielęgnacyjne i planowane działania pielęgnacyjne. W przypadku prac kazuistycznych warto posługiwać się procesem pielęgnowania. Uwaga, osobą opisywaną może być noworodek (np. studium przypadku dotyczące opieki nad wcześniakiem), może tez być to opis retrospektywny czyli, że opisywana sytuacja miała miejsce klika miesięcy, czy lat wcześniej (np. studium przypadku dotyczące kobiety, która utraciła dziecko kilka lat miesięcy wcześniej). Można korzystać z przygotowanych przez wykładowców Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej szablonów procesu pielęgnowania, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 9

11 jednak zalecane jest przygotowanie autorskiego schematu procesu pielęgnowania (uwzględniającego takie elementy jak: rozpoznanie problemów, proponowane rozwiązania i planowane działania, realizacja, ocena działania.) Proces pielęgnowania może obejmować kilka godzin (np. proces pielęgnacji pacjentki po operacji ginekologicznej) albo kilka tygodni (np. proces pielęgnowania ciężarnej z dużą otyłością). Nie należy pisać studium przypadku na podstawie własnego przypadku. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 10

12 11.4. Omówienie/Dyskusja W tej części pracy autor powinien odnieść swoje wyniki i obserwacje do danych literaturowych oraz przeprowadzić sprawną polemikę z innymi badaczami zgłębiającymi podobne zagadnienia. W przypadku omówienia warto stosować chronologię np. diagnoza kliniczna, diagnoza pielęgniarska, określenie hierarchii problemów, realizacja procesu pielęgnowania, rozwiązywanie problemów pacjenta, ocena wyników opieki. Dyskusja powinna zawierać elementy prognozy analizowanego zjawiska, rokowania, wątpliwości, omówienie i komentarze. Dyskusja pozwala również na przypuszczenia i interpretację, których nie możemy sformułować w formie wniosków Wnioski W przypadku pracy o charakterze studium przypadku powadzonym według procesu pielęgnowania wnioski powinny uwzględniać: o ocenę stopnia osiągnięcia (lub nie osiągnięcia) celu pielęgnowania, o wskazania dla pacjenta lub jego rodziny, o rokowanie Piśmiennictwo Bibliografia powinna występować wg kolejności cytowania, Powinna być stosowana konsekwentnie w całej pracy (każda pozycja powinna zawierać kolejno od lewej strony rozdzielone przecinkiem: w przypadku artykułów: nazwiska trzech pierwszych autorów wraz z inicjałami imion, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok wydania, tom/rocznik, strony od do.; w przypadku książek: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 11

13 nazwiska wszystkich autorów wraz z inicjałami imion, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania). Pozycje bibliografii powinny pochodzić z ostatnich dziesięciu lat. Optymalnie praca powinna opierać się na min. 15 pozycjach piśmiennictwa. Dobrze widziane przez recenzentów jest, aby co najmniej 1-2 pozycje były obcojęzyczne. Bibliografia powinna opierać się na aktualnych i rzetelnych pozycjach zgodnych z EBM (medycyną opartą na dowodach). Nie należy opierać się na opracowaniach niezgodnych z zasadami dobrej praktyki i etyki (np. niewłaściwe jest pisanie pracy o szkodliwości antykoncepcji hormonalnej w oparciu jedynie na broszurach wydawanych przez koncerny farmaceutyczne). Obecnie każdy student ma dostęp poprzez intranet do baz pełnotekstowych, czasopism medycznych on-line (np. Pubmed, ProQuest), biblioteki Cochrane a. Pozycje internetowe powinny zawierać datę, oraz godzinę odczytania. Najlepiej, aby pozycje internetowe stanowiły mniejszość, chyba, że są odnośnikami do stron czasopism naukowych. W przypadku, gdy umieszczamy w pracy dane niepublikowane, nie należy ich wpisywać do spisu piśmiennictwa. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 12

14 12. Strona formalno-techniczna pracy Należy przestrzegać zasad edytorskich stosowanych w literaturze medycznej. Praca musi być napisana poprawną polszczyzną bez błędów gramatycznych i stylistycznych. Szyk zdania!!!!!!!!! (należy zwrócić uwagę na właściwe użycie czasu i trybu czasowników.) Język i styl pracy powinien charakteryzować się zrozumiałością, zwięzłością i precyzją. Praca powinna być pisana w formie bezosobowej, lub w pierwszej osobie (np. w pracy przedstawiono, motywacją podjęcia tematu były moje doświadczenia zawodowe ). Optymalnie należy używać czcionki Times New Roman 12 pkt. Należy zamieścić automatyczną numerację stron (numer strony w stopce, wyrównany do zewnątrz strony lub wyśrodkowany- konsekwentnie w całej pracy, bez numeru na pierwszej stronie). Należy stosować odstępy pomiędzy znakami standardowe (0 pkt.), pomiędzy wyrazami wstawiać tylko jeden znak spacji. Należy stosować odstępy między wierszami 1,5 wiersza. Tekst należy wyjustować obustronnie. W pracy stosujemy akapity (wcięcie na początku wiersza 1,5 centymetra). Należy zastosować automatyczne dzielenie wyrazów. Należy ustawić marginesy według zasady: górny 2,5cm; dolny 2,5cm; prawy 2,5cm; lewy 3,5cm. Jeśli stosujemy cudzysłów lub nawias nie wstawiamy spacji między tekstem, a tymi znakami np.: woda, (woda). Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 13

15 W całej pracy należy wypunktowywać zawsze w ten sam sposób, jeśli potrzebujemy wypunktowywać piętrowo postępujemy zgodnie z hierarchią: liczba/litera/kropka/kreska. Nie należy zamieszczać zbyt obszernych cytatów (wysoki współczynnik zapożyczeń), oraz opierać większości pracy na jednym źródle. Bardzo dobre opracowanie dotyczące procedury antyplagiatowej znaleźć można na stronie: lagiatowej.pdf Odnośniki powinny być umieszczane na końcu zdania przed kropką [2]. Nie wolno używać określeń mowy potocznej (np. zrzucić zbędne kilogramy, dzidziuś). Należy unikać zbyt długich zdań, wielokrotnie złożonych. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 14

16 Piśmiennictwo: Lenartowicz H, Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Warszawa, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2010 Lesińska-Sawicka M, Kapała W. Case study w pielęgniarstwie. Warszawa, Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2009 Łobocki M. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa, 1970 Pałka S. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. Kraków 1998 Punch K. Introduction to social research: quantative and qualitative approches. London: Sage, 1998 Stake R., Case study [w:] Denzin R, Lincoln Y., red. Handbook od qualitative research. Sage: Thousend Oaks, 2000 Stychno E, Kulczycka K Badania jakościowe w pielęgniarstwie.., Pielęgniarstwo XXI w, 3-4 (32-33) 2010: Stychno E, Kulczycka K. Problemy badawcze w badaniach jakościowych w pielęgniarstwie., Pielęgniarstwo XXI w, 1-2 (26-27) 2009: Turlejska B., Monografia pedagogiczna i studium przypadku, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. Palka S., Kraków 1998 Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 15

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo