Zasady pisania prac licencjackich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady pisania prac licencjackich"

Transkrypt

1 Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. Zasady pisania prac licencjackich Dr n. med. Barbara Baranowska Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Dr n. med. Grażyna Bączek

2 1. Forma pracy Dyplomowa praca licencjacka powinna mieć charakter pracy kazuistycznej - opisu przypadku 1, 2. Praca licencjacka powinna się pomieścić na stronach formatu A4, a spis cytowanej literatury powinien uwzględniać najnowsze źródła bibliograficzne. Objętość pracy licencjackiej nie może jednak przekraczać 30 stron. 2. Promotor Promotorem prac może być położna z ważnym prawem wykonywania zawodu z tytułem co najmniej magistra. Lekarze nie mogą być promotorami prac licencjackich (kazuistycznych). 3. Terminy składania wniosków zatwierdzenie tematu pracy Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej powinien być podpisany przez promotora. Dostępny jest na stronie wirtualnego dziekanatu. Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno- Położniczej, a po uzyskaniu zgody Dziekana dostarczyć do Dziekanatu. Temat pracy licencjackiej powinien być zatwierdzony, co najmniej na jeden semestr przed terminem zakończenia studiów. 3 Termin składania wniosków o zatwierdzenie tematu pracy dla studentów studiów stacjonarnych: 18 stycznia, dla studentów studiów pomostowych: 10 grudnia. 3. Przygotowanie i obrona pracy Termin składania prac licencjackich dla studentów studiów stacjonarnych: 31 maja, dla studentów studiów pomostowych: 10 maja. Pracę należy złożyć w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na CD-ROM-ie wraz z oświadczeniami studenta i opiekuna pracy. Instrukcja przygotowania CD-ROM-u 1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 maja 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa; Dz. U. z r. poz. 631; 2 Zarządzenie Kierownika ZDGP 1/2012 z dnia r. 3 Regulamin Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, załącznik do uchwały nr 39/2010, Senatu WUM z r. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 1

3 znajduje się w zarządzeniu Rektora nr 11/2009 z dnia 05 lutego 2009 zał. 3. (http://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia_rektora/2009/zarzadzenie_rektora_ _zalacznik_3.pdf) Praca podlega ocenie przez ogólnopolski program antyplagiatowy. Po uzyskaniu korzystnego wyniku, praca jest kierowana do recenzji. Nie ma obron prac licencjackich. Pracę ocenia jeden recenzent. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy licencjackiej o dopuszczeniu do egzaminu końcowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. 4 Tytuł pracy licencjackiej musi być identyczny z zatwierdzonym przez Dziekana. Wzór strony tytułowej musi być zgodny ze wzorem podanym w Informacji dotyczącej zakończenia studiów licencjackich/magisterskich w wirtualnym dziekanacie. 4. Studium przypadku Przez studium przypadku należy rozumieć szczegółowy i systematyczny opis sytuacji oddziałujących na pacjenta w ciągu jakiegoś okresu czasu, a także opisu zmian, jakie w tym czasie zachodzą w psychice i zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu, funkcjonowaniu w chorobie. Studium przypadku jest metodą badania, w której autor dąży do możliwie wszechstronnego opisu pacjenta, z uwzględnieniem bogatego zestawu zmiennych, przy czym badacza interesują zarówno wartości zmiennych, jak i zależności między nimi. Przystępując do badania nie formułuje się hipotez wstępnych, a jedynie dąży do zbadania zjawiska w jego rzeczywistym kontekście. Punktem wyjścia w analizie przypadku jest więc przedmiot badania w stosunku do podporządkowanej mu metodologii badań. Nowak S. (1970) Jest to całościowe (holistyczne) podejście nastawione na opis sytuacji, w jakiej tkwi badana jednostka w celu jej dokładnego poznania i zrozumienia. Pałka S. (1998) Metoda badawcza w pracach licencjackich powinna odpowiadać studium przypadku wg Stake zwanym instrumentalnym (instrumental) - gdzie badacz ma na celu wgląd w 4 Regulamin Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, załącznik do uchwały nr 39/2010, Senatu WUM z r. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 2

4 określone kwestie. Może on zrewidować uogólnienia związane z danym zagadnieniem. Stake R., (2000) 5. Cel studium przypadku Celem studium przypadku jest opisanie aktualnej sytuacji, w której znajduje się badany podmiot (np. pacjent, położnica przebywająca w domu, uczestnik kursu szkoły rodzenia) w sposób możliwe najpełniejszy i kompletny z zamiarem poddania jej analizie. Jak pisze Punch podstawowa koncepcja polega na tym, że zbadamy szczegółowo jeden przypadek ( ) przy wykorzystaniu każdej metody, która wydaje się właściwa. Podczas, gdy może istnieć bogata gama określonych zamierzeń oraz pytań badawczych, to głównym celem jest możliwie jak najpełniejsze zrozumienie tego przypadku Punch K (1998) Praca licencjacka pisana w formie studium przypadku: Ma na celu wskazanie opanowania wiedzy w zakresie studiów na kierunku położnictwo, Pozwala na wykazanie umiejętności objęcia pacjenta całościową opieką (proces pielęgnowania) w tym umiejętności diagnozowania stanu, problemów i potrzeb pacjenta, opracowywania planów i programów opieki dostosowanych do wcześniej ustalonego stanu pacjenta, określenia zasad realizacji planów i programów opieki nad pacjentem, oceny i weryfikacji podjętych działań. Ma na celu wskazanie opanowania naukowych metod pracy, umiejętności formułowania myśli i poglądów, Ma na celu wskazanie umiejętności wyszukiwania i prezentowania literatury przedmiotu oraz opanowanie techniki pisania pracy dyplomowej, 6. Przedmiot studium przypadku na potrzeby pisania pracy licencjackiej Przedmiotem badania jest osoba opisywana (np. pacjent, położnica przebywająca w domu, uczestnik kursu szkoły rodzenia) wraz z uwzględnieniem szerszego kontekstu (np. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 3

5 środowiska rodzinnego), poddana analizie w ramach określonego czasu, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania. 7. Przydatne techniki badawcze w pracach kazuistycznych Wywiad m. in. kwestionariuszowy, środowiskowy, swobodny, pogłębiony. Rozmowa kierowana. Obserwacja zewnętrzna, uczestnicząca, relacje innych osób, np. członków rodziny, lekarza prowadzącego. Analiza dokumentów i analiza treści: o dokumentacja medyczna np. historie choroby, wyniki badań i testów diagnostycznych, o testy np. sprawności, o skale np. akceptacji choroby AIS, BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu, CECS - Skala Kontroli Emocji, COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem, DS14 - Skala do Pomiaru Typu D, CECS - Skala Kontroli Emocji, GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, KompOs - Skala Kompetencji Osobistej, JSR - Jak Sobie Radzisz? LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia, LOT-R - Test Orientacji Życiowej, LWO - Lista Wartości Osobistych, MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej, PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta, PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu, SEG - Skala Ekspresji Gniewu, SWLS - Skala Satysfakcji z Życia, TAB - Skala Typu A/B - wersja DM, TYP-A - Skala Typu A-Framingham 5 o dokumenty urzędowe, osobiste. 5 Studenci, który potrzebują arkuszy do testów psychologicznych podczas pisania pracy, muszą dostarczyć wypełnione upoważnienie. Upoważnienie wypełnia promotor. Promotor musi mieć uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi być poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu). Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 4

6 8. Zasady obowiązujące w pisaniu studium przypadku dogłębne poznanie zjawiska, właściwa komunikacja między badaczem i badanym, właściwa interpretacja wyników, zachowanie anonimowości pacjenta i dochowanie tajemnicy zawodowej, wiarygodność obserwacji, trafność, rzetelność - źródłem ograniczeń rzetelności jest subiektywizm badacza. Kryteriami oceny rzetelności są: otwartość, szczerość i spontaniczność wypowiadania się osób badanych, właściwa interpretacja wyników badań dokonywanych na podstawie analizy wypowiedzi, uzyskanych danych obserwacyjnych, analizy dokumentów, bliskość kontaktów badacza z badanymi w jego naturalnym środowisku przy braku czynników zakłócających przeprowadzanie badań, częstotliwość i systematyczność kontaktów między obiema stronami biorącymi udział w badaniu pod kątem wcześniej przyjętego celu badań. Łobocki M, (2006) 9. Zgoda na prowadzenie badań W większości przypadków wymagana jest zgoda na dostęp do danych pacjenta, dokumentacji medycznej. Prośba o zgodę na udostępnienie danych medycznych powinna być podpisana przez Kierownika Zakładu na wniosek promotora i skierowana do dyrektora placówki medycznej, w której przechowywana jest dokumentacja pacjenta. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 5

7 10. Harmonogram pisania pracy licencjackiej Przed przystąpieniem do pisania pracy należy zrobić harmonogram działań: Odkryć obszary własnych zainteresowań, zastanowić się nad przypadkiem (rozpoznaniem, problemem zdrowotnym) do opisania. Zdefiniować temat roboczy pracy (zakres tematyczny pracy) biorąc pod uwagę, że temat pracy dyplomowej musi określać problematykę pracy i jej zakres. Ze względu na ograniczone możliwości wyboru podmiotu do opisu studium przypadku, tytuły prac licencjackich mogą się powtarzać u różnych studentów. Przykładowy tytuł pracy: Opieka nad kobietą ciężarną chorującą na stwardnienie rozsiane praca kazuistyczna Wybrać promotora to bardzo istotny krok, od tej chwili rozpoczyna się stałą współpracę z wybranym wykładowcą. Są dwie metody wyboru: pierwsza polega na odnalezieniu fachowca, który specjalizuje się dokładnie w wybranym przez studenta obszarze tematycznym, druga to często wybór osoby, którą jest już studentowi znana z zajęć czy praktyk, i dodatkowo będzie zainteresowana tematyką pracy. Od tej chwili student otrzymuje wsparcie. Najlepiej jest na bieżąco kontaktować się z promotorem i omawiać pomysły, kolejne etapy pracy. Przysłanie ukończonej pracy bez wcześniejszych konsultacji, może się zakończyć rozczarowaniem i koniecznością pisania pracy od nowa, czy ponownego zbierania materiałów. Promotor to osoba, która pomaga studentowi w ostatecznym sformułowaniu tematu, wyborze metody i narzędzia badawczego, poszukiwaniu literatury. Nie jest to jednak osoba, która ma za studenta pracę napisać, czy poprawiać liczne błędy ortograficzne. Promotorowi należy przesyłać do sprawdzenia odpowiednio przygotowane poszczególne fragmenty pracy. Tekst poprawiony, wyjustowany, pisany odpowiednią czcionką., uzupełniony o bibliografię. Należy zapoznać się z obsługą funkcji Recenzja w edytorze tekstów np. Wordzie, aby wstawiać komentarze i śledzić jakie zmiany naniósł promotor. Szukać osobę, podmiotu studium przypadku, i omówić wyboru z promotorem. Uzyskać zgodę na badania. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 6

8 Stworzyć planu pracy i skonsultować go z promotorem. Wyszukać i zbierać literaturę często może okazać się, że ktoś badał już coś podobnego. Odkrywając nowe pomysły, warto na bieżąco modyfikować plan pracy i konsultować go z promotorem. Czasem warto zmienić temat w trakcie pracy, gdy okaże się, że wcześniej przyjęte założenia nie są możliwie do realizacji. Opracować narzędzia badawcze np. kwestionariusz do wywiadu, arkusz zbierania danych itp., warto korzystać też z pomysłów innych, odnalezionych w wyszukanej literaturze przedmiotu. Przeprowadzić badania z zachowaniem zasad poprawności metodologicznej i etyki. Rozpocząć pisanie wprowadzenia/wstępu. Opracować opis przypadku, spisać wywiady, wprowadzić do arkusza dane z dokumentacji. Stworzyć omówienie/dyskusję. Uporządkować bibliografię. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 7

9 11. Układ pracy licencjackiej Wstęp/Wprowadzenie/ Teoretyczne podstawy pracy Powinien składać się z kilku kilkunastu akapitów i powinien zajmować od 1 do kilku stron. Jest to rodzaj wprowadzenia, krótkiej charakterystyki (ogólne informacje o stanie badań w interesującym nas zakresie), sprecyzowania tematu, mający na celu wprowadzenie czytelnika w badaną problematykę. Ograniczniki należy opisać, które fragmenty pracy zostały świadomie przez autora pominięte. Nie jest to kilku rozdziałowa cześć teoretyczna, jak w przypadku prac magisterskich, ani wyczerpujące przedstawienie tematu jak w pracach poglądowych. Do wiedzy teoretycznej z danego zakresu warto się odnieść w dyskusji. Nie powinno się powtarzać identycznych informacji we wprowadzeniu jak i w dyskusji Metodyka, cel pracy, problemy badawcze Przedstawienie celu pracy, Opis techniki i narzędzi badawczych z uwzględnieniem charakterystyki miejsca przeprowadzonych badań i organizacja badań (np. wywiad, obserwacja, pomiar bezpośredni i pośredni, analiza materiału klinicznego.) Można sformułować pytania badawcze. Przykładowy cel pracy: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem opieki nad pacjentką ciężarną chorującą na stwardnienie rozsiane. Opisanie przebiegu diagnostyki i leczenia z uwzględnieniem komplikacji położniczych oraz problemów diagnostycznych, terapeutycznych i pielęgnacyjnych. Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych aspektów choroby, w odniesieniu do sytuacji ciężarnej i zaproponowanie wielokierunkowej opieki. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 8

10 11.3. Opis przypadku Dane w zależności od specyfiki opisywanego przypadku mogą zawierać: Charakterystyka osoby: wiek, płeć, zawód, dane dotyczące środowiska rodzinnego i zawodowego itp. Stan zdrowia: wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, rozwój fizyczny i umysłowy w przypadku dziecka, zasadnicze objawy. Przebieg diagnozy, leczenia, pielęgnacji: należy zachować chronologię w opisie diagnozy i leczenia. należy sformułować problemy pielęgnacyjne i planowane działania pielęgnacyjne. W przypadku prac kazuistycznych warto posługiwać się procesem pielęgnowania. Uwaga, osobą opisywaną może być noworodek (np. studium przypadku dotyczące opieki nad wcześniakiem), może tez być to opis retrospektywny czyli, że opisywana sytuacja miała miejsce klika miesięcy, czy lat wcześniej (np. studium przypadku dotyczące kobiety, która utraciła dziecko kilka lat miesięcy wcześniej). Można korzystać z przygotowanych przez wykładowców Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej szablonów procesu pielęgnowania, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 9

11 jednak zalecane jest przygotowanie autorskiego schematu procesu pielęgnowania (uwzględniającego takie elementy jak: rozpoznanie problemów, proponowane rozwiązania i planowane działania, realizacja, ocena działania.) Proces pielęgnowania może obejmować kilka godzin (np. proces pielęgnacji pacjentki po operacji ginekologicznej) albo kilka tygodni (np. proces pielęgnowania ciężarnej z dużą otyłością). Nie należy pisać studium przypadku na podstawie własnego przypadku. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 10

12 11.4. Omówienie/Dyskusja W tej części pracy autor powinien odnieść swoje wyniki i obserwacje do danych literaturowych oraz przeprowadzić sprawną polemikę z innymi badaczami zgłębiającymi podobne zagadnienia. W przypadku omówienia warto stosować chronologię np. diagnoza kliniczna, diagnoza pielęgniarska, określenie hierarchii problemów, realizacja procesu pielęgnowania, rozwiązywanie problemów pacjenta, ocena wyników opieki. Dyskusja powinna zawierać elementy prognozy analizowanego zjawiska, rokowania, wątpliwości, omówienie i komentarze. Dyskusja pozwala również na przypuszczenia i interpretację, których nie możemy sformułować w formie wniosków Wnioski W przypadku pracy o charakterze studium przypadku powadzonym według procesu pielęgnowania wnioski powinny uwzględniać: o ocenę stopnia osiągnięcia (lub nie osiągnięcia) celu pielęgnowania, o wskazania dla pacjenta lub jego rodziny, o rokowanie Piśmiennictwo Bibliografia powinna występować wg kolejności cytowania, Powinna być stosowana konsekwentnie w całej pracy (każda pozycja powinna zawierać kolejno od lewej strony rozdzielone przecinkiem: w przypadku artykułów: nazwiska trzech pierwszych autorów wraz z inicjałami imion, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok wydania, tom/rocznik, strony od do.; w przypadku książek: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 11

13 nazwiska wszystkich autorów wraz z inicjałami imion, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania). Pozycje bibliografii powinny pochodzić z ostatnich dziesięciu lat. Optymalnie praca powinna opierać się na min. 15 pozycjach piśmiennictwa. Dobrze widziane przez recenzentów jest, aby co najmniej 1-2 pozycje były obcojęzyczne. Bibliografia powinna opierać się na aktualnych i rzetelnych pozycjach zgodnych z EBM (medycyną opartą na dowodach). Nie należy opierać się na opracowaniach niezgodnych z zasadami dobrej praktyki i etyki (np. niewłaściwe jest pisanie pracy o szkodliwości antykoncepcji hormonalnej w oparciu jedynie na broszurach wydawanych przez koncerny farmaceutyczne). Obecnie każdy student ma dostęp poprzez intranet do baz pełnotekstowych, czasopism medycznych on-line (np. Pubmed, ProQuest), biblioteki Cochrane a. Pozycje internetowe powinny zawierać datę, oraz godzinę odczytania. Najlepiej, aby pozycje internetowe stanowiły mniejszość, chyba, że są odnośnikami do stron czasopism naukowych. W przypadku, gdy umieszczamy w pracy dane niepublikowane, nie należy ich wpisywać do spisu piśmiennictwa. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 12

14 12. Strona formalno-techniczna pracy Należy przestrzegać zasad edytorskich stosowanych w literaturze medycznej. Praca musi być napisana poprawną polszczyzną bez błędów gramatycznych i stylistycznych. Szyk zdania!!!!!!!!! (należy zwrócić uwagę na właściwe użycie czasu i trybu czasowników.) Język i styl pracy powinien charakteryzować się zrozumiałością, zwięzłością i precyzją. Praca powinna być pisana w formie bezosobowej, lub w pierwszej osobie (np. w pracy przedstawiono, motywacją podjęcia tematu były moje doświadczenia zawodowe ). Optymalnie należy używać czcionki Times New Roman 12 pkt. Należy zamieścić automatyczną numerację stron (numer strony w stopce, wyrównany do zewnątrz strony lub wyśrodkowany- konsekwentnie w całej pracy, bez numeru na pierwszej stronie). Należy stosować odstępy pomiędzy znakami standardowe (0 pkt.), pomiędzy wyrazami wstawiać tylko jeden znak spacji. Należy stosować odstępy między wierszami 1,5 wiersza. Tekst należy wyjustować obustronnie. W pracy stosujemy akapity (wcięcie na początku wiersza 1,5 centymetra). Należy zastosować automatyczne dzielenie wyrazów. Należy ustawić marginesy według zasady: górny 2,5cm; dolny 2,5cm; prawy 2,5cm; lewy 3,5cm. Jeśli stosujemy cudzysłów lub nawias nie wstawiamy spacji między tekstem, a tymi znakami np.: woda, (woda). Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 13

15 W całej pracy należy wypunktowywać zawsze w ten sam sposób, jeśli potrzebujemy wypunktowywać piętrowo postępujemy zgodnie z hierarchią: liczba/litera/kropka/kreska. Nie należy zamieszczać zbyt obszernych cytatów (wysoki współczynnik zapożyczeń), oraz opierać większości pracy na jednym źródle. Bardzo dobre opracowanie dotyczące procedury antyplagiatowej znaleźć można na stronie: lagiatowej.pdf Odnośniki powinny być umieszczane na końcu zdania przed kropką [2]. Nie wolno używać określeń mowy potocznej (np. zrzucić zbędne kilogramy, dzidziuś). Należy unikać zbyt długich zdań, wielokrotnie złożonych. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 14

16 Piśmiennictwo: Lenartowicz H, Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Warszawa, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2010 Lesińska-Sawicka M, Kapała W. Case study w pielęgniarstwie. Warszawa, Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2009 Łobocki M. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa, 1970 Pałka S. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. Kraków 1998 Punch K. Introduction to social research: quantative and qualitative approches. London: Sage, 1998 Stake R., Case study [w:] Denzin R, Lincoln Y., red. Handbook od qualitative research. Sage: Thousend Oaks, 2000 Stychno E, Kulczycka K Badania jakościowe w pielęgniarstwie.., Pielęgniarstwo XXI w, 3-4 (32-33) 2010: Stychno E, Kulczycka K. Problemy badawcze w badaniach jakościowych w pielęgniarstwie., Pielęgniarstwo XXI w, 1-2 (26-27) 2009: Turlejska B., Monografia pedagogiczna i studium przypadku, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. Palka S., Kraków 1998 Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. 15

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka (1) Nazwa przedmiotu Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie Załącznik do Uchwały r 105/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie A. PRACA DYPLOMOWA I. Harmonogram realizacji prac

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Uchwała Nr 4 Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2010 Roku W Sprawie Warunków Dopuszczenia i Przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego oraz Zasad Ustalania Ostatecznego Wyniku

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO pierwszy stopień Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 1. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)*

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* Imię Nazwisko (14)* Nr albumu(11)* TYTUŁ PRACY (16)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKÓW 2010 Zasady pisania prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: KOSMETOLOGIA Studia I stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 2 Załącznik Nr 3 1. Warunkiem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Tytuł i treści zawarte

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-11

Procedura WSZJK P-WSZJK-11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-11 OCENA PRACY DYPLOMOWEJ Symbol: P-WSZJK-11 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czy i po co lekarzom wiedza z zakresu diagnostyki psychologicznej? Znaczenie wiedzy z zakresu diagnostyki psychologicznej w kształceniu lekarzy

Czy i po co lekarzom wiedza z zakresu diagnostyki psychologicznej? Znaczenie wiedzy z zakresu diagnostyki psychologicznej w kształceniu lekarzy Czy i po co lekarzom wiedza z zakresu diagnostyki psychologicznej? Znaczenie wiedzy z zakresu diagnostyki psychologicznej w kształceniu lekarzy mgr Joanna Biegańska mgr Agnieszka Baran Zakład Psychologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uchwałą nr 1/2013 z dnia 18.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Badania naukowe w Położnictwie. Nazwa modułu/przedmiotu

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Badania naukowe w Położnictwie. Nazwa modułu/przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów Badania naukowe w Położnictwie Kod grupy C.W, C.U, D.K Wydział NAUK O ZDROWIU Kierunek studiów Położnictwo Specjalności

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

1. SEMINARIA DYPLOMOWE

1. SEMINARIA DYPLOMOWE REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGONA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 1. SEMINARIA DYPLOMOWE 1. Przez pracą dyplomową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Nr 05/11/ZR/2014

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Nr 05/11/ZR/2014 Poznań, dnia 21 listopada 2014 r. Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych Nr 05/11/ZR/2014 w sprawie ustalenia standardów obowiązujących przy przygotowywaniu pracy dyplomowej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: FIZJOTERAPIA Studia II stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik Nr 2 1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Informacje ogólne 1. Praca dyplomowa (licencjacka) na kierunku pielęgniarstwo powinna przedstawiać zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ HUMANISTYCZN Y Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia Kielce 2013 1 PRACA DYPLOMOWA 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI I. CEL PRACY LICENCJACKIEJ REGULAMIN Celem pracy licencjackiej jest wykazanie się znajomością

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego Uczelni. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ:

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ: PRACA DYPLOMOWA Dokumenty niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie internetowej Wydziału. PRACA DYPLOMOWA musi odpowiadać wytycznym (wymogom redakcyjnym) obowiązującym w Wydziale.

Bardziej szczegółowo

Czynności przewodu doktorskiego DOTYCHCZASOWA PROCEDURA NOWA PROCEDURA. (obowiązuje do 30.09.2013r.) (obowiązuje od 01.10.2013r.)

Czynności przewodu doktorskiego DOTYCHCZASOWA PROCEDURA NOWA PROCEDURA. (obowiązuje do 30.09.2013r.) (obowiązuje od 01.10.2013r.) Szczegółowa procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego na podstawie przepisów dotychczasowych i przepisów znowelizowanych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych dr inż. Danuta Figurska-Ciura Wymagania merytoryczne określenie tematu pracy celu i zakresu pracy sformułowanie ł tez badawczych

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI I. CEL PRACY MAGISTERSKIEJ REGULAMIN Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się dobrą

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU PRACY DYPLOMOWEJ DLA WYDZIAŁU NEOFILOLOGICZNEGO

ZASADY PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU PRACY DYPLOMOWEJ DLA WYDZIAŁU NEOFILOLOGICZNEGO ZASADY PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU PRACY DYPLOMOWEJ DLA WYDZIAŁU NEOFILOLOGICZNEGO FILOLOGIA ANGIELSKA, GERMAŃSKA, HISZPAŃSKA, WŁOSKA Praca dyplomowa (studia I stopnia) obejmuje 1 pracę licencjacką, napisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ZASADY DYPLOMOWANIA prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 26.01.2012 r. począwszy

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo