Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie"

Transkrypt

1 Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie I. Uwagi wstępne i wybór tematu pracy Celem pracy magisterskich i warunkiem jej przyjęcia jest wykazanie umiejętności wykorzystania różnych źródeł dla kompleksowego i wyczerpującego przedstawienia wybranego zagadnienia, w tym posługiwania się literaturą i źródłami. Rozpoczęcie pisania musi być poprzedzone dokładną analizą tematyki i sprecyzowaniem celu i zakresu pracy. (Nie może to być cel popularyzatorski, lecz zamiar wyciągnięcia pewnych wniosków (np. czy dana instytucja służy osiągnięciu jakichś założonych celów i dlaczego, jakie ma braki, jak je można poprawić itp.). Wymaga to ułożenia planu pracy, obejmującego rozdziały (nie mniej niż 4, nie więcej niż 7-8), ewentualnie podrozdziały i zastanowieniu się, czy autor będzie miał materiał do tych części i czy treść rozdziałów (podrozdziałów) nie będzie się powtarzać. Dobrze jest więc sprawdzić przedtem dostępność źródeł, w tym literatury (podręczniki, czasopisma specjalistyczne, monografie). Szczególnie zachęcamy do wyboru tematów związanych z praktyką. Wtedy pierwsze części pracy powinny mieć charakter teoretyczny, pozostałe - zawierać analizę praktyki z punktu widzenia teorii). Takie ujęcie jest dla na ogół znacznie wygodniejsze, niż praca ściśle teoretyczna. Autor powinien wykazać się umiejętnością sformułowania i rozwiązania problemu, a także znajomością literatury przedmiotu i ewentualnego prowadzenia własnych badań empirycznych. Oczekuje się zatem, że praca będzie miała charakter teoretycznej lub teoretyczno empirycznej kompilacji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest na wstępnym etapie przygotowanie kilkustronicowego skrótu pracy. Pod poszczególnymi nagłówkami w kilkunastu zdaniach można zamieścić (nawet ogólnikowo sformułowaną) treść poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. Okaże się wtedy, czy praca obejmie wszystkie elementy tematu, czy wiemy, co w poszczególnych częściach napisać i czy nie będzie powtórzeń. Proces tworzenia prac dyplomowych z zakresu nauk o administracji to znacznym stopniu kompilacja polegająca na tworzeniu nowych układów, relacji, powiązań i kombinacji elementów na podstawie bezpośrednich skojarzeń i koncepcji zaczerpniętych z cudzych prac. Kompilacja jest więc procesem przetwórczym i stanowi próbę stworzenia quasi- własnego dzieła, przy czym autor podaje źródło inspiracji. Korzystając z cudzego dorobku naukowego trzeba skrupulatnie przestrzegać reguł przyjętych w pisarstwie naukowym. Zarówno cytowanie, jak i powoływanie się na cudze myśli własnymi słowami musi być udokumentowane. Dokonywane jest to w przypisie, zwykle na tej samej stronie. Obcy tekst możemy przepisać tylko w formie cytatu, przy czym cytat obowiązkowo zaczyna i kończy się cudzysłowem. Bezwarunkowo trzeba też podać jego źródło, wskazując stronę książki, z której wzięty został cytat.

2 Dosłowne przepisanie nawet niedużych fragmentów obcego tekstu w innej formie niż cytat jest kradzieżą praw autorskich, czyli plagiatem. Plagiat polega na zaczerpnięciu cudzych sformułowań w dosłownym brzmieniu, jednak bez ujęcia tej treści w cudzysłów i bez podania nazwy źródła, z którego pochodzi. Plagiat jest naruszeniem własności intelektualnej innej osoby w zakresie nauki i innych dziedzin twórczości. Czyn ten zawsze godzien jest napiętnowania, jak każde złodziejstwo, a także jest ono karalne w oparciu o prawo autorskie i kodeks cywilny. Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka popełnienia plagiatu jest sparafrazowanie tekstu. Parafraza polega na tym, że przestudiowany tekst i treść książki autor referuje własnymi słowami i w taki sposób, jak to zrozumiał. Nie jest to łatwa sztuka. Przede wszystkim wymaga dobrego zrozumienia oryginalnego tekstu, a ponadto umiejętności wyrażenia tych samych myśli innymi słowami. Parafrazując tekst należy dać odsyłacz i podać nazwisko autora książki lub artykułu. Praca licencjacka czy magisterska jednak musi w przeważającej mierze być własnym i oryginalnym dziełem studenta i nie może składać się z samych cytatów i parafraz. Pierwszą i oczywiście jedną z najważniejszych decyzji w procesie pisania pracy jest wybór jej tematu. Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku powinnyśmy kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami. Tylko taki wybór zapewni komfort pracy - zajmujemy się bowiem zagadnieniami, które nas interesują i które chcemy zgłębiać, a ponadto - w konsekwencji - efekt końcowy będzie zdecydowanie lepszy. Dodać w tym miejscu należy, że pisanie pracy - a w szczególności cały proces, który służy jej przygotowaniu - przebiega sprawniej, jeżeli towarzyszy temu właśnie zainteresowanie. W przeciwnym razie jest zdecydowanie trudniej. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu - najczęściej z powodu braku zdecydowania i trudności w podjęciu decyzji - zdarzy się inaczej (a przynajmniej na początku tak to oceniamy), może okazać się, że sam proces pracy stanie się źródłem zainteresowania. II. Strona formalna pracy:. Struktura pracy. Praca magisterska powinna być pisana w formie bezosobowej i zawierać następujące elementy: stronę tytułową zgodną ze wzorem zamieszczonym na stronie www Wydziału, z podpisem akceptującym Promotora (na egzemplarzu pracy), oświadczenia : o samodzielnie napisanej pracy i o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy, spis treści, wstęp zawierający informacje o celu i zakresie pracy, krótki opis poszczególnych rozdziałów, informacje o wykorzystanej literaturze rozdział(y) teoretyczny definiujący rozważane zagadnienie i opisujący aktualny stan wiedzy, rozdział(y) opisujący ogólnie ideę/sposób/metodę rozwiązania postawionego problemu, 2

3 rozdział(y) opisujący szczegółowo analizowany problem, rozdział(y) odnoszące się do przykładów, posumowanie (zakończenie), Bibliografię, - dodatki (spis tabel, rysunków, wykresów, załączniki). Zalecany układ pracy: Wstęp Rozdział I. Tytuł rozdziału. Pierwszy podrozdział 2. Drugi podrozdział a) punkt a b) punkt b.. Rozdział II. Tytuł rozdziału.. Zakończenia Akty prawne Literatura przedmiotu Czasopisma Źródła internetowe Inne źródła Uwaga : rozdziały numerujemy cyframi rzymskimi : I, II, III,.itp, ; podrozdziały cyframi arabskimi,2,3, itp.; punkty literami a), b), c),..itp.; rozdział zaczyna się zawsze od nowej strony, Praca powinna średnio liczyć stron znormalizowanego maszynopisu; w każdym razie nie powinna znacznie przekraczać 00 stron. Na stronie powinno się mieścić wierszy po 60 znaków (wliczając spacje, czyli odstępy między wyrazami) dlatego też należy użyć czcionki w odpowiednim formacie (najlepiej Times, Calibri, Courier albo Arial), aby strona była odpowiednio zapełniona. Rozmiar marginesów powinien wynosić : lewy 3,5 cm, prawy +/-2 cm, górny i dolny 2,5 cm. Z lewej strony margines powinien być większy gdyż część miejsca zajmie oprawa. Przypisy jeśli na dole strony - powinny być sporządzone pismem o stopień mniejszym niż tekst (numeracja przypisów powinna być ciągła w całej pracy). W trakcie pisania pracy należy uwzględnić następujące zalecenia : 3

4 nie zwężać obszaru tekstu w miarę zagłębiania się w strukturze rozdziałów, sekcji, akapitów itp; nie wolno manipulować odstępem między literami w wyrazach, ani między wyrazami w zdaniach! używać czcionki 2-4 pkt, preferowany jest Times New Roman dla zwykłego tekstu, rodzaj czcionki musi być ona taki sam w całej pracy, tytuły rozdziałów należy pisać pogrubioną czcionką 8 a tytuły podrozdziałów pogrubioną 3, interlina.5 jest preferowana, nie należy stosować interlinii większej niż 2, znaki interpunkcyjne :., ;!? nie powinny być poprzedzone spacją, wyrównywać tekst do lewego i prawego marginesu (tzw.justowanie). 2. Uwagi dotyczące najważniejszych elementów pracy. Wstęp powinien on obejmować ok. 2-6 stron i zawierać uzasadnienie wyboru tematu (wskazanie znaczenia wybranej problematyki, albo chociaż osobistego zainteresowania z jakichś powodów), cel pracy, opisanie systematyki (dlaczego podział pracy na takie części a nie inne i w takiej kolejności, ewentualnie dlaczego pewne zagadnienia pominięto) i streszczenie poszczególnych rozdziałów, charakterystykę metody (badanie tekstu prawnego, analiza praktyki, porównania w przekroju historycznym bądź geograficznym, ewentualnie połączenie kilku metod), źródeł i literatury (czy materiał prawny i literatura bogate, czy ubogie, w jakim stopniu wykorzystane). Sformułowanie celu pracy we wstępie jest bardzo ważne, gdyż z nim porównuje się wnioski końcowe czy odpowiadają one celowi pracy. Celem nie powinno być przybliżenie, zapoznanie czytelnika itp., ale próba analizy pewnego stanu rzeczy: określonej instytucji, stanu regulacji prawnej w określonej dziedzinie. W szczególności wstęp powinien zawierać: sprecyzowanie, jakiego tematu dotyczy praca, czym się w niej zajęto. (praca nie powinna odbiegać od głównego tematu!) ; wyjaśnienie, uzasadnienie wyboru tematu pracy (bo na przykład na wybrany temat nie jest często analizowany, bo kwestie, które porusza, stały się ostatnio niezwykle aktualne, ważne dla społeczeństwa, dla nauki, dla kraju...); tezę każda bardzo dobra praca magisterska powinna stawiać tezę (tezy), których rozwinięcie (potwierdzenie) obalenie stanowi treść pracy, a którą w zakończeniu należy powtórzyć stwierdzając, że tezę (tezy) te potwierdzono, obalono, częściowo potwierdzono (dlaczego?) niniejszą pracą; określenie metody badawczej trzeba napisać we wstępie, czy posługiwano się analizą dokumentów, czy metodą historyczną (analizą wydarzeń z przeszłości), czy może komparatystyczną (porównanie dwóch zjawisk, organizmów, instytucji...), albo też korzystano z własnego kwestionariusza ankiety (dotyczy zwłaszcza nauk społecznych) i na tej podstawie opracowywano dane statystyczne; przy czym powinno się wskazać główną metodę, którą się posłużono. 4

5 ograniczniki czyli stwierdzenia, które fragmenty pracy świadomie zawężono; nie wszystkie sprawy dotyczące tematu muszą się zawierać w pracy, rzeczy oczywistych nie trzeba opisywać dokładnie, wykraczając przy tym poza temat; treść pracy pokrótce należy scharakteryzować kolejne rozdziały, ich meritum, układ, także z niewielkim uzasadnieniem; źródła we wstępie należy też konkretnie wskazać najważniejsze źródła, z jakich korzystano przy pisaniu pracy; nie chodzi tu oczywiście o bibliografię, ale o to, skąd uzyskano informacje do pisania; czy głównie posługiwano się źródłami internetowymi, czy materiałami rządowymi /różnych instytucji i organizacji/, czy korzystano z rozmaitych raportów i badań, oprócz tego najważniejszych podręczników; nie należy wymieniać wszystkiego, wystarczy, że zostaną opisane, które źródła były najbardziej pomocne, które najmniej, W tekście należy zwracać uwagę na unikanie błędów ortograficznych i literówek (brak jednej litery, przestawienie liter), gdyż świadczy to zawsze przynajmniej o braku starannej korekty a więc w konsekwencji o niedbalstwie autora. Unikać trzeba także powtórzeń wyrazów w zdaniach położonych blisko siebie. W planie pracy żaden tytuł nie może pokrywać się z tytułem całej pracy - oznaczałoby to, że reszta pracy jest poza tematem! Tytuł każdej części pracy powinien być zwięzły, ale tak sformułowany, by jasno określał jej treść (a więc nie np. Uwagi ogólne ). Jeżeli rozdział jest podzielony na podrozdziały, żadna część tekstu nie może pozostawać poza podrozdziałami (żadnych ogólnych wprowadzeń w rozdział, chyba, że zostaną wyodrębnione w oddzielny podrozdział). Zakończenie (albo Wnioski końcowe ) również nie jest objęte numeracją rozdziałów. Powinno ono zawierać krótkie (do 3 stron) podsumowanie wniosków z całości lub wnioski de lege lata (z obowiązującego prawa) i de lege ferenda (dot. postulowanych zmian w prawie). Spis treści umieszcza się na początku z podaniem stron a na końcu zamieszcza się : Wykaz źródeł prawnych i Bibliografię (obejmującą tylko pozycje wykorzystane w pracy), ewent. wykaz tabel, wykresów itp. Pisząc pracę należy zwrócić uwagę na proporcjonalny rozkład liczby stron między rozdziałami. Wkład pracy magistranta powinien mieć odzwierciedlenie w rozmiarach poszczególnych rozdziałów. Dlatego, np. rozdział opisujący aktualny stan wiedzy nie powinien być nieproporcjonalnie dłuższy niż pozostałe. Strony pracy muszą być ponumerowane (z wyjątkiem strony tytułowej i spisu treści). 3. Styl wypowiedzi Tytuły rozdziałów należy kończyć kropką tylko, gdy są zdaniami, tj. zawierają orzeczenie i podmiot. Styl pracy powinien być komunikatywny, należy unikać sformułowań w stylu: Np.: "jeden z najznamienitszych przykładów", "program niesamowicie prosty w obsłudze", "proces jest niezwykle trywialny", "celem znakomitej większości". Unikać fantazyjnej formy np. tytułów rozdziałów pisanych specjalną czcionką, itp. Proszę skupić się na treści pracy. 5

6 "Ilość" i "liczba." Proszę zauważyć, że liczba dotyczy rzeczy policzalnych np. liczba osób, zadań, procesorów. Ilość dotyczy rzeczy niepoliczalnych, podzielnych w sposób ciągły np. ilość wody, energii itp., Chociaż współczesne normy języka polskiego dopuszczają zamienne użycie "ilość" i "liczba", to proszę starać się wyrażać zgodnie z ich pierwotnym znaczeniem. "Ja", "my", czy forma bezosobowa? Aby uniknąć posądzenia o nieskromność autora, zamiast I osoby liczby pojedynczej ((ja) zrobiłem, (ja) zaprojektowałem, (ja) zaprogramowałem, (ja) przetestowałem) przyjęło się używać formy bezosobowej (zrobiono, zaprojektowano, zaprogramowano, przetestowano) lub I osoby liczby mnogiej (zrobiliśmy, zaprojektowaliśmy, zaprogramowaliśmy, przetestowaliśmy). Nie pisać pracy metodą "kopiuj & wklej", bo to jest plagiat. Dane zagadnienie można opisać własnymi słowami. Zawsze trzeba powołać się na zewnętrzne źródła. Unikać długich zdań. Należy unikać sądów kategorycznych, operować raczej stwierdzeniami w rodzaju można przyjąć, że itp. Nie są również pożądane ozdobniki stylistyczne. Lepiej jest używać bezosobowej formy narracji, ewentualnie w I osobie liczby pojedynczej (nie powinno się pisać pracy w I osobie liczby mnogiej). 4. Przypisy podstawowe zasady Praca musi zawierać odwołania w tekście do wszystkich pozycji w bibliografii (przypisy). W przypisach autora podaje się jako (np.) "A. Barski"; w wykazie literatury na końcu jako (np.) "Barski A." w kolejności alfabet. i z numeracją pozycji. Przykłady przypisów: Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. Omega, Warszawa-Poznań 996, s.... A. Silski, Mandat posła, Przegląd Sejmowy 2002 r., nr 3, s. 23 (tytuł znanych periodyków może być tez podany skrótem, np. zamiast państwo i Prawo: PiP), L. Garlicki, Sejm RP, w: Ustrój RP, B. Kęcki (red.), Wrocław 200, s. 5 Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 998 r. Kodeks pracy (Dz. U. 998 r., nr 2, poz. 36 z późn. zm.) J. Kowalski, Informatyka, z dnia 6 września 2003 r. Jeśli powołuje się jakąś pozycje po raz kolejny, można ograniczyć się do np. Z. Starski, op. cit., s....; jeśli korzystamy z więcej niż jednej pozycji tego autora, zamiast op. cit. trzeba podać pierwsze słowo (słowa) tytułu, wskazujące, o którą pracę chodzi. Jeżeli jakiś akt normatywny powołuje się często, można go umieścić w wykazie skrótów stosowanych w pracy (odrębna strona na początku) i oznaczyć np. ustawę z dnia... o samorządzie gminnym jako u. s. g. i tak ja dalej powoływać w tekście. Przy powoływaniu aktów normatywnych nie stosuje się określeń w rodzaju op. cit., ibidem itp. 6

7 Jeśli tę samą pozycję powołujemy po raz drugi lub kolejny, można podać tylko nazwisko autora i zamiast tytułu oraz wydawnictwa op. cit., np. L. Garlicki, op. cit., s. 7. Jeśli jednak powołujemy kilka pozycji tego samego autora, trzeba wtedy podać także pierwsze wyrazy tytułu, odróżniające powoływaną pracę od innych. Jeżeli pewne akty normatywne są powoływane często, można albo umieścić po spisie treści odrębną stronę z wykazem skrótów, albo podać przy pierwszym powołaniu, że dalej będzie on powoływany skrótem (np. zamiast ustawa z dnia...o samorządzie powiatowym (Dz. U...) tylko usp ). 5. Formuły matematyczne, wzory Formuły matematyczne zapisuje sie wykorzystując narzędzia oferowane przez edytory tekstu (np.: Równanie, Symbol, TeX/LaTeX, MS EquationEditor). Przykładowo formuła zapisana z wykorzystaniem dodatku Równanie: 6. Rysunki i tabele Wszystkie rysunki, tabele, wykresy powinny być podpisane i ponumerowane w celu umożliwienia odwoływania się do nich. Podpis rysunku, przy którym jest jego numer, powinien być składnikiem tekstu pracy, a nie rysunku (grafiki). Natomiast opisy wewnętrznych elementów rysunku, takich jak oznaczenia osi, liczby przy osiach, itp. powinny być elementem rysunku (grafiki). Rysunki i wykresy muszą być czytelne. Dlatego: o mapy bitowe powinny mieć odpowiednią rozdzielczość. Najlepiej jednak o używać grafiki wektorowej. tło i elementy rysunku powinno być kontrastowe, najlepiej aby tło było białe, a linie i inne elementy rysunku czarne (lub w innych wyraźnych, kontrastowych kolorach). Na osiach liczbowych wykresów nie powinny występować znaczniki dla wartości, które nie są wyjaśnione, Wykresy i tabele powinny być umieszczone możliwie najbliżej miejsc, w których są opisywane. Jeżeli jednak miałaby to być tabela, której rozmiary są bardzo duże (wiele stron), to lepiej zrobić na jej podstawie wykres, a ją samą przenieść do dodatków lub na nośnik elektroniczny. Wygładzanie linii na wykresach najczęściej nie ma sensu, gdyż prezentowane wyniki najczęściej dotyczą jedynie dyskretnego zbioru punktów pomiarowych (na osi X) i nie wiemy, co jest pomiędzy nimi. Lepiej użyć łamanych (odcinków), aby prowadziły oko od punktu do punktu. 7

8 7. Bibliografia Praca musi zawierać Bibliografię (źródła prawa, literaturę, czasopisma, źródła internetowe, inne źródła). Bibliografia powinna być oddzielną częścią pracy, na poziomie rozdziału w strukturze pracy. Każda pozycja w spisie literatury musi zawierać: autora, tytuł pracy, wydawnictwo/czasopismo/adres http/ftp, rok publikacji, strony od-do w przypadku artykułów w czasopismach. Lista nie może zawierać pozycji, do których nie ma odwołań w tekście. Lista powinna być posortowana alfabetycznie według nazwisk autorów. Pozycje na liście referencji powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi. III. Szczegółowe zasady tworzenia przypisów. Cytaty (przytoczenia) a) w tekście powinien być umieszczony dwukropek, otwarcie cudzysłowu, cytowany fragment, zamknięcie cudzysłowu albo zamknięcie cudzysłowu i kropka, jeśli to jest koniec zdania, b) pomiędzy cytowanym tekstem a cudzysłowami nie umieszcza się spacji, c) w tekstach polskich i niemieckich pierwszy cudzysłów jest umieszczany na dole, w tekstach angielskojęzycznych oraz francuskich na górze. Zamknięcie cudzysłowu jest zawsze umieszczane na górze. 2. Przypisy Przypis traktujemy jak zdanie (zaczynamy wielką literą, kończymy kropką). Stosujemy przypisy dolne z numeracja ciągłą (czcionka: Times New Roman, rozmiar 0, interlinia.0). a) Przypisy bibliograficzne Dane dotyczące źródła inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora: Z. Radwański, pełny tytuł (wraz z podtytułem i tomem, kursywa): Prawo cywilne. Część ogólna, wydawnictwo (opcjonalnie): Zakamycze miejsce i rok publikacji (ale bez r. ani roku ): Warszawa 2004, numer strony (skrót s., w tekstach angielskich i francuskich p., w niemieckich S. ): - s. 5, - s (przywołujemy przedział), - s. 5 i nast. (przywołujemy stronę i strony następne), - s. 5, 7, 9, 23 (przywołujemy kilka stron nie następujących po sobie) b) monografie L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 998, s. 24. c) publikacje zbiorowe jednolite K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. -6 Kodeksu karnego, Kraków 998, s d) publikacje zbiorowe niejednolite 8

9 M. Tonry, Reforming Sentencing [in:] Sentencing Matters, New York, Oxford 996, p W. Popiołek [w:] J.A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych komentarz z orzecznictwem, Warszawa 200, s e) artykuły z czasopism (jeżeli pismo prawnicze jest znane i stosuje się powszechnie skrót jego nazwy, to można, a jeśli znajduje się on w naszym wykazie skrótów to należy go stosować) M. Łoś-Bobińska, Zasady wymiaru sprawiedliwości w świetle badań empirycznych, Etyka 3/968, s W. Kocot, Elektroniczny podpis, PPH 4/999, s. 2. f) cytat ogólny z dzieła (dzieł) L. Lernell, Podstawy nauki polityki kryminalnej, Warszawa 967. g) cytowanie źródeł elektronicznych (należy podać datę ostatniego wejścia na stronę!!) D.L. Burk, Trademarks Along the Infobahn: A First Look at the Emerging Law of Cybermarks, RICH. J.L. & TECH., 2 (995) P. Waglowski, Adres elektroniczny, h) Pozostałe zasady dotyczące przypisów - jeżeli przypis bibliograficzny zaczerpnięty został z tego samego dzieła, co przypis bezpośrednio go poprzedzający, zamiast pełnego opisu stosuje się oznaczenie Ibidem, pisane kursywą albo Tamże: Ibidem, z podaniem numeru strony, z której przypis pochodzi, L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 998, s Ibidem, s Jeżeli przypis bibliograficzny zaczerpnięty został z dzieła tego samego autora, co przypis bezpośrednio go poprzedzający, ale z innego jego dzieła, stosujemy oznaczenie Idem albo Tenże: Idem, z podaniem dzieła, strony, roku i miejsca wydanie wg ogólnych zasad L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 998, s Idem, Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 985, s W przypadku zastosowania oznaczeń z punktów a) lub b) należy konsekwentnie używać oznaczeń łacińskich (Ibidem, Idem) albo polskich (Tamże, Tenże) we wszystkich przypisach. - Jeżeli przypis bibliograficzny zaczerpnięty został z dzieła danego autora, którego tylko jedno dzieło jest cytowane w całej pracy, zamiast pełnego opisu stosuje się oznaczenie: op.cit. z podaniem numeru strony, bez spacji między op. a cit. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 998, s

10 2 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. -6 Kodeksu karnego, Kraków 998, s L. Gardocki, op.cit., s Jeżeli przypis bibliograficzny zaczerpnięty został z dzieła autora, którego inne dzieło jest cytowane w tej samej pracy, kolejne przypisy odsyłające do tych dzieł należy opisać skrótem: L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 998, s L. Gardocki, Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 985, s L. Gardocki, Prawo, s. 32. L. Gardocki, Zarys, s Jeżeli autor powołuje się na informacje zawarte w różnych miejscach cytowanego dzieła, to w przypisie bibliograficznym po opisie dzieła umieszcza się po przecinku określenie passim: L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 998, passim. 0

11 IV. Przykładowy wykaz skrótów. Źródła prawa k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 964, Nr 6, poz. 93 z późn. zm.) k.h. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. z 934, Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 0 września 999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 999, Nr 83, poz. 930 z późn. zm.) k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) k.m. ustawa z dnia 8 września 200 r. Kodeks morski (Dz.U. z 200, Nr 38, poz. 545 z późn. zm.) k.p.a ustawa z dnia 4 czerwca 960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 980, Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 7 listopada 964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 964, Nr 43, poz. 296 z poźn. zm.) k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 5 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000, Nr 94, poz. 037 z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 97 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 97, Nr 2, poz. 4 z późn. zm.) k.z. rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 933 r. Kodeks zobowiązań (Dz.U. z 933, Nr 82, poz. 599 z późn. zm.) pr.asc ustawa z dnia 29 września 986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 986, Nr 36, poz. 80 z późn. zm.) pr.aut. ustawa z dnia 4 lutego 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) pr.bank. ustawa z dnia 29 sierpnia 997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 997, nr 40, poz. 939 z późn. zm.) pr.czek. ustawa z dnia 28 kwietnia 936 r. Prawo czekowe (Dz.U. z 936, Nr 37, poz. 283 z późn. zm.) pr.o post.układ. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 934 r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. z 934, Nr 93, poz. 836 z późn. zm.) pr.pap.w. ustawa z dnia 2 sierpnia 997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 997, Nr 8, poz. 754 z późn. zm.) pr.pryw.m. ustawa z dnia 2 listopada 965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 965, Nr 46, poz. 290 z późn. zm.) pr.rzecz dekret z dnia października 946 r. Prawo rzeczowe (Dz.U. z 946, Nr 57, poz. 39 z późn. zm.) pr.upadł rozporządzenie Prezydenta RP Prawo upadłościowe z dnia 24 października 934 r. (tekst jednolity Dz.U. z 99, Nr 8, poz. 52 z późn. zm.)

12 pr.up.napr. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003, Nr 69, poz. 535 z późn. zm.) pr.weksl. ustawa z dnia 28 kwietnia 936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. z 936, Nr 37, poz. 282) u.g.n. ustawa z dnia 2 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004, Nr 26, poz z późn. zm.) u.k.w.h. ustawa z dnia 6 lipca 982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 200, Nr 24, poz.36) z.n.k ustawa z dnia 6 kwietnia 993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 993, Nr 47, poz. 2 z późn. zm.) BGB Bürgerliches Gesetzbuch ZGB Zivilgesetzbuch 2. Czasopisma Dz.U. Dziennik Ustaw Dz.Urz. Dziennik Urzędowy KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPu Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. Monitor Polski MoP Monitor Prawniczy Mon.Pod. Monitor Podatkowy NP Nowe Prawo OG Orzecznictwo Gospodarcze ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Orzeczeń Sadu Najwyższego (97 939, ), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Karnej (953 96), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej (962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (963 98), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ( ), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych(99 994), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej (od 995 r.) OSP Orzecznictwo Sądów Polskich ( oraz od 990 r.) OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych ( ) OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP Państwo i Prawo Prok.iPr. Prokuratura i Prawo PN- Przegląd Notarialny PPH Przegląd Prawa Handlowego PPUW Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego PS Przegląd Sądowy PSp. Prawo Spółek PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne RPiE Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SC Studia Cywilistyczne SI Studia Iuridica SIS Studia Iuridica Silesiana SP Studia Prawnicze TPP Transformacje Prawa Prywatnego 2

13 ZNUGd Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUŚ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZNUWr Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 3. Organy orzekające BGH niemiecki Federalny Sąd Najwyższy ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości MTS Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SN Sąd Najwyższy SN (PS) Sąd Najwyższy w pełnym składzie SN (7) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SPI Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich TK Trybunał Konstytucyjny WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art. artykuł i nast. - i następne j.g.u. jednostka(i) gospodarki uspołecznionej KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych m.in. między innymi NBP Narodowy Bank Polski nr numer NRA Naczelna Rada Adwokacka ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych ORA Okręgowa Rada Adwokacka p. - page (angielskojęzyczne teksty) PBN Państwowe Biuro Notarialne pkt - punkt poz. pozycja RM Rada Ministrów s. strona(y) UE Unia Europejska UKIE Urząd Komitetu Integracji Europejskiej UNIDROIT - Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UPRP Urząd Patentowy RP ust. ustęp 3

Ogólne zasady dotyczące tekstu

Ogólne zasady dotyczące tekstu Ogólne zasady dotyczące tekstu 1. Czcionka e) Times New Roman, Normal, f) rozmiar: 12, g) zwroty obcojęzyczne: kursywa (italic), h) zaznaczenie ważniejszych fragmentów/słów: bold (pogrubienie), 2. Odstępy

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikowania w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego. (wersja tymczasowa - postanowienie Redaktora Naczelnego)

Regulamin publikowania w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego. (wersja tymczasowa - postanowienie Redaktora Naczelnego) Regulamin publikowania w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego (wersja tymczasowa - postanowienie Redaktora Naczelnego) Art. 1. Warunki dopuszczalności publikacji 1. Autor zamierzający

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Uprzejmie prosimy Autorów o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami edytorskimi i stosowanie ich w pracy, co pozwoli usprawnić proces wydawniczy. 1. Dokument należy zapisać do pliku

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH WYMOGI OGÓLNE 1. Objętość pracy, wraz ze stronami tytułowymi i bibliografią, powinna wynosić: dla prac licencjackich ok. 45 stron,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

Techniczne zasady redagowania tekstu

Techniczne zasady redagowania tekstu Techniczne zasady redagowania tekstu 1. Streszczenie Do każdego tekstu autor musi dołączyć streszczenie. Streszczenie powinno być sporządzone w języku polskim i angielskim. Streszczenie powinno być skrótowym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG 1. Liczba znaków Wszystkie teksty należy pisać czcionką TIMES NEW

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym GORZÓW WIELKOPOLSKI, 2014 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych Instytutu UJ prowadzi nabór tekstów dotyczących obszaru Słowiańszczyzny południowej

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US I. Wymagania merytoryczne i regulaminowe 1. Praca jest opracowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora.

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4 PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB PISZĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ ver. 1.1 (17.10.2010) uwagi i propozycje uzupełnienia, ewentualnie zmian niniejszego tekstu (jest to wersja pierwsza, testowa) proszę zgłaszać

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Akademia im. Jakuba z Paradyża Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY PRACY DYPLOMOWEJ Praca dyplomowa to odpowiednio na studiach pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN; WIELKOŚĆ CZCIONKI 12 PKT, ODSTĘPY: PRZED I PO 0 PKT,

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN; WIELKOŚĆ CZCIONKI 12 PKT, ODSTĘPY: PRZED I PO 0 PKT, TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN; WIELKOŚĆ CZCIONKI 12 PKT, ODSTĘPY: PRZED I PO 0 PKT, WYŚRODKOWANY, INTERLINIA 1,5 PKT; POGRUBIONY, MARGINESY STANDARDOWE, KAPITALIKI) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/ÓW 1 (kapitaliki;

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Gorzów Wielkopolski 2012 Spis treści Zasady ogólne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA ZASADY REDAGOWANIA PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH I PRAC DYPLOMOWYCH 1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA Pracę dyplomową i projekt przejściowy, nazywane dalej opracowaniem, należy przygotować do wydruku o formacie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Dostosowano do zapisów Uchwały Nr 259/11/2010

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

MINIPORADNIK SEMINARZYSTY. AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ

MINIPORADNIK SEMINARZYSTY. AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ MINIPORADNIK SEMINARZYSTY AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ 1 Spis treści: Treść strona I. Zalecenia w zakresie edytowania i formatowania: 3 II. Zalecenia w zakresie obiektów (rysunków, tabel i wzorów) 3

Bardziej szczegółowo

1), 1. * W

1), 1. * W Przypisy PRZYPIS jest to objaśnienie, komentarz lub uwaga dodana przez autora lub wydawcę do tekstu pracy, umieszczana zwykle: u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu pracy. ODNOŚNIK (odsyłacz)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Materiał przygotował zespół w składzie: prof.stsw, dr hab. Mariola Wojciechowska dr Anna Hajdukiewicz

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Złożona praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Układ pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP 1. Tematyka publikacji W Kwartalniku Prawa Prywatnego publikowane są artykuły, materiały oraz recenzje dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak Seminarium magisterskie Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Formatowanie tekstu: o Ustawienia strony: A4. Marginesy: góra - 3 cm; dół - 6.7 cm; lewy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ

Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ UKŁAD PRACY: Okładka (oprawa) Strona tytułowa (pierwsza strona) Oświadczenie (druga strona) na tych stronach nie stawiamy numerów stron Spis treści (trzecia

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku ZARZĄDZENIE NR 25/09 Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 28.12.2009 roku w sprawie wytycznych pisania prac dyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie art. 66 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. WYMOGI EDYTORSKIE Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. Objętość tekstu: artykuł naukowy: do 1/2 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1/2 ark. = 20 000 znaków ze spacjami,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Informacje ogólne 1. Praca dyplomowa (licencjacka) na kierunku pielęgniarstwo powinna przedstawiać zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową? Uwagi o formie. Zasady redakcji pracy dyplomowej.

Jak pisać pracę dyplomową? Uwagi o formie. Zasady redakcji pracy dyplomowej. WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK Jak pisać pracę dyplomową? Uwagi o formie. Zasady redakcji

Bardziej szczegółowo