Metodyka pisania prac licencjackich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka pisania prac licencjackich"

Transkrypt

1 TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014

2 Od Autora Pomysł opracowania poradnika pisania prac licencjackich dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu zrodził się z braku jednolitych wymogów stawianych przy realizacji ważnego zadania wieńczącego okres studiów. Każdego roku kilkuset studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu pisze prace licencjackie. Na rynku księgarskim funkcjonuje wiele różnego rodzaju poradników, które w prezentacji metodyki pisania prac promocyjnych różnią się w sposób istotny. Choć zasady i techniki pisania powinny być jednolite, to autorzy podręczników w ich treść wkładają wiele osobistych sugestii i norm zwyczajowych charakterystycznych dla danego środowiska akademickiego. Większość z tych poradników jest okresowo wznawiana, szczególnie w tych okresach, których braki dają się we znaki studentom. Pomocą może być Internet w którym bez zgody autorów zamieszczane są obszerne wyjątki m.in. z dotychczasowych moich publikacji w tym zakresie. Wielość poradników pisania prac promocyjnych oraz Internet nie rozwiązują systematycznej i doraźnej pomocy dla abiturientów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Stąd też, wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu studentów PWSB w Poznaniu, napisany został ten poradnik. Autor wykorzystał w nim swoje bogate doświadczenie promotora setek prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, podyplomowych) i kilku dysertacji doktorskich. W pisaniu poradnika pomocne było też doświadczenie współautorskie w kilku wydaniach Metodyki pisania prac magisterskich i dyplomowych, zalecanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ostatecznej redakcji tego poradnika pomocna też była literatura kilku znanych pozycji (patrz bibliografia), a nade wszystko ustalenia zawarte w dokumentach ładu organizacyjnego Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Pragnieniem autora jest pomoc dla piszących prace promocyjne i ich promotorów. Życzę studentom, aby korzystając z moich doświadczeń napisali i obronili znakomite prace promocyjne. Autor 2

3 Wstęp Każdego roku studenci Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu przygotowują się do egzaminu końcowego, wieńczącego cały okres studiów. Najistotniejszym elementem tego egzaminu jest obrona pracy promocyjnej napisanej pod kierunkiem promotora. Obrona pracy promocyjnej świadczy o pełnym wykonaniu programu studiów i ewentualnej możliwości dalszej nauki na wyższym lub specjalistycznym poziomie studiów. Powstawaniu pracy towarzyszy promotor, który obok merytorycznych udziela również wskazówek metodycznych. Indywidualność promotora nie jest zaprzeczeniem prezentowanych w tym opracowaniu zasad i wskazówek. Co więcej dla promotorów to opracowanie ma być cenną pomocą dydaktyczną w kontaktach seminaryjnych. Zawarty w tym opracowaniu materiał jest przydatny przy pisaniu różnych prac promocyjnych, gdyż zasady, reguły i prawidła są wspólne bez względu na poziom edukacji i rodzaj pracy. W tym opracowaniu świadomie zrezygnowano ze szczegółowych dywagacji dotyczących metodologii opracowań naukowych a skoncentrowano się na najistotniejszych problemach, wymogach, obowiązkach i rygorach przewidzianych dla autorów prac promocyjnych. To uproszczenie nie ma żadnego wpływu na jakość i treść prac końcowych. Należy pamiętać, że problem merytoryczny związany z tematem pracy jest bardzo ważny, ale umiejętność prezentacji tego problemu w napisanej pracy zgodnie z wymogami posiada również ogromne znaczenie. Struktura tego opracowania podporządkowana została celowi przedstawienia najważniejszych problemów w sposób zwięzły, lakoniczny, prosty, jasny i jednoznaczny przydatnych przy pisaniu i obronie pracy promocyjnej. W pierwszym rozdziale podjęte zostały kwestie celów i zadań różnych prac promocyjnych. Proces pisania pracy musi być działalnością w pełni świadomą i odpowiedzialną, w której twórczy charakter przeważa nad kompilacją literaturowych poglądów. Formułowanie celów lub hipotez jest przysłowiową piętą achillesową bardzo wielu prac. Cały proces pisania musi odpowiadać ogólnie przyjętym standardom. W rozdziale drugim dokonano szczegółowej charakterystyki typowej struktury pracy promocyjnej. Omówione zostały wszystkie wyodrębnione elementy pracy. Każdy z tych elementów stanowi przedmiot zarówno promotora jak i recenzenta. W trzecim rozdziale scharakteryzowano materiały potrzebne do napisania pracy. Prace promocyjne oparte są na literaturze przedmiotu, empiriach i innych materiałach źródłowych. Ważna jest więc sprawa pozyskiwania, selekcji i opracowania tych materiałów. Rozdział czwarty poświęcono technice pisania. Zaprezentowano ułatwienia i sprawdzone sposoby prezentacji problemów i materiałów. Rozdział piąty omawia ocenę pracy, kryteria tej oceny, opinie i recenzje. Jest to końcowy etap ale niezwykle ważny i dlatego nie może się wymknąć spod kontroli piszącego. Cennym uzupełnieniem treści tego opracowania są uwagi promotora. 3

4 Spis treści Od Autora... 2 Wstęp... 3 Spis treści Cele i zadania prac promocyjnych Ogólna charakterystyka procesu pisania prac promocyjnych Praca licencjacka Formułowanie tematu i celów Ogólna charakterystyka struktury pracy promocyjnej Tytuł pracy Wstęp Spis treści konstrukcja pracy rozdziały Przypisy Zakończenie i podsumowanie Bibliografia Spis rysunków, tabel, wykresów, zdjęć itp Aneks (załączniki) Materiały do opracowania tematu pracy Materiały pierwotne Materiały wtórne Opracowanie i prezentacja materiału Technika pisania pracy OCENA PRACY (samoocena, opinia promotora, opinia recenzenta, elementy recenzji) Obrona pracy i egzamin końcowy Zakończenie Bibliografia Spis załączników

5 1. Cele i zadania prac promocyjnych 1.1. Ogólna charakterystyka procesu pisania prac promocyjnych Proces pisania prac promocyjnych (również pism i korespondencji) jest umiejętnością złożoną, której trzeba się uczyć i ciągle ją doskonalić. Praca promocyjna (lub dokument, pismo itp.) jest świadectwem inteligencji autora, reprezentuje jego osobowość, firmę, nadawcę. Jest podstawą oceny problemu, często przesądza o rezultacie negocjacji, załatwieniu sprawy itp. W pracach promocyjnych (a także w korespondencji) dajemy wyraz znajomości języka, logicznego rozumowania, gramatyki, stylistyki, ortografii, interpunkcji itp. Niezbędną pomocą każdego piszącego są słowniki poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych i wydawnictwa encyklopedyczne. Pisać należy tak jak życzyłbyś sobie jako czytelnik (jasno, zrozumiale, zwięźle, krótko i poprawnie). Pisemne i poprawne formułowanie myśli jest dla każdego studenta i przyszłego menedżera umiejętnością nieodzowną a nawet konieczną, warunkującą awans zawodowy. Co najmniej połowa kontaktów zawodowych odbywa się na piśmie (fax, sieć komputerowa, umowy, kontrakty itp.) Wyróżnia się każdy, kto potrafi pisać celnie, zwięźle i przekonująco. Ważne są umiejętności konstruowania prac promocyjnych, elaboratów, prac kontrolnych, sprawozdań, życiorysu, listu motywacyjnego, konspektu lub innej pisemnej wypowiedzi. Wszystkie pisma muszą być napisane poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Te umiejętności może każdy nabyć w czasie studiów i w drodze systematycznych ćwiczeń. Pomocą służą zawsze promotorzy, słowniki, encyklopedie itp. Nie można zrażać się niepowodzeniami, szczególnie w początkowym okresie kształtowania umiejętności wyrażania swoich myśli na piśmie. Sławny pisarz Ernest Hemingway wspominał, że zakończenie powieści Pożegnanie z bronią zmieniał trzydzieści razy zanim uzyskał zadowalającą wersję. Oto kilka ważnych uwag przydatnych w procesie pisania prac promocyjnych: 1. Agenda to lista spraw, które mają być napisane w danej pracy promocyjnej, w danym rozdziale, lub piśmie korespondencyjnym. 2. Akapit to z reguły kilka zdań będących rozwinięciem myśli, tematu lub argumentu. 3. Przeciętna długość akapitu to mniej więcej około 10 linijek tekstu, 5 zdań i około 100 wyrazów. 4. Po napisaniu części pracy (rozdziału, podrozdziału itp.) koniecznie należy tekst przeczytać w całości (najlepiej głośno). 5. Próby określania objętości pracy promocyjnej (długości dokumentu) nie mają racjonalnego uzasadnienia. Wyczerpane muszą być cele i zadania. W pracach promocyjnych przyjmuje się zwyczajowo, że prace licencjackie (dyplomowe) powinny mieć około 50 stron tekstu. Z długoletniego doświadczenia autora wynika, że ja- 5

6 kość pracy nie przekłada się na ilość stron tekstu. Należy pamiętać, że najlepsze i najbardziej zrozumiałe są zdania krótkie. 6. Zróżnicowanie wielkości czcionek, kolory, wykresy, tabele itp. są cennym walorem każdej pracy promocyjnej. Opracowanie prezentowanych w pracy problemów w sposób graficzny i statystyczny jest rzeczą pożądaną i wysoko ocenianą zarówno przez promotorów, recenzentów, oraz czytelników. Takie opracowania pozwalają lepiej zrozumieć tekst, zwłaszcza jeśli autorzy wykazali się oryginalną inwencją twórczą. Odwzorowywane rysunki i tabele muszą mieć źródło swego pochodzenia. 7. Proces pisania prac promocyjnych jest aktem twórczym podobnym do malowania obrazu, komponowania muzyki, tworzenia rzeźby itp. Każdy twórca posiada swój styl, charakter, specyficzny sposób wyrażania swoich myśli. W pracach promocyjnych promotorzy i recenzenci z dużym doświadczeniem pedagogicznym łatwo zauważą swoisty dla każdego autora rytm, potoczystość, energię i elegancję. Wychwytują również niestaranność, brak logicznego myślenia, używanie niezrozumiałych zwrotów, pustosłowie, błędy gramatyczne, stylistyczne itp. Warto też zapamiętać stare prawdy, mówiące że nauka pisania jest nauką myślenia. Niczego nie powiemy tak jasno i dokładnie jak tego co napiszemy. Niejasne pisanie wywodzi się z niejasnego myślenia. Zwięzłość jest miarą talentu. Starajmy się na miarę intelektualnych możliwości napisać pracę promocyjną jak najlepiej pamiętając o studenckim powiedzeniu: Głupi pisze co wie, mądry wie co pisze Praca licencjacka Praca licencjacka (dyplomowa) jest pierwszym, trochę dziewiczym spotkaniem studenta z warsztatem pisarskim. Szczególna jest więc rola promotora, który powinien wprowadzić piszącego w arkany prezentacji problemów w formie pisemnej. Obowiązujące zasady w różnych rodzajach prac promocyjnych ulegają stosunkowo niewielkim zmianom. Stąd też prawidłowe wejście w metodykę pisania jest tak ważne i na trwałe wyciska ślad potrzebny przy pisaniu różnych opracowań naukowych. Prace licencjackie obfitują często w niedostatki metodyczne i merytoryczne wybaczane młodym adeptom na podjętym kierunku studiów. Praca licencjacka będzie więc zawsze roboczą próbą analizy i prezentacji wąskiego problemu zarządczego. Uzasadniony jest pogląd, że w pracach licencjackich autorzy osadzają problem w literaturze przedmiotu, dając dowód znajomości teoretycznych przesłanek i szerokiego spojrzenia na to, co w części empirycznej zawiera praca. Część empiryczna powinna nawiązywać do ustaleń teoretycznych i dawać dowód znajomości realiów zarządzania w konkretnym podmiocie gospodarczym lub administracyjnym. Część podsumowująca pracy to swoiste połączenie i symbioza dotychczasowych rozważań teoretycznych i empirycznych. W pracach promocyjnych wywód myślowy powinien być swobodny, merytorycznie poprawny a równocześnie zgodny z rygorami prezentacji złożonych problemów organizacyjnych. Trafnie dobrane pozycje literaturowe zwarte i czasopiśmiennicze są cennym walo- 6

7 rem tych prac. Pożądana jest innowacyjność i kreatywność w doborze i wykorzystaniu szerokiego spektrum literatury przedmiotu. Praca jest terminem wieloznacznym, rozmaicie definiowanym. Dla potrzeb tego opracowania warto zwrócić uwagę na sens czynnościowy i rzeczowy tego pojęcia. W sensie czynnościowym praca jest wysiłkiem podjętym w celu osiągnięcia czegoś użytecznego, jest zastosowaniem sil fizycznych i psychicznych do wykonania określonego zadania. W sensie rzeczowym praca jest wytworem i wynikiem wysiłku ludzkiego. Wynikiem obserwacji i umiejętności poszukiwań empirycznych i badań teoretycznych jest praca naukowa. Prace promocyjne powinny mieć charakter naukowy. Oznacza to, że ich celem musi być dążenie do poznania istoty jakiegoś zjawiska, wykrycia zasad lub reguł działania prawidłowości w organizacji czy funkcjonowania określonego przedmiotu. Warunkiem naukowego charakteru prac promocyjnych jest również obiektywny dobór materiału badawczego, właściwe przeselekcjonowanie i uporządkowanie tego materiału. Należy również zwrócić uwagę, że poprawność przyjętej metody w pracach promocyjnych powinna być uzasadniona, a rozwiązanie każdego problemu należy oprzeć na logicznym wywodzie, jasnym wykładzie i głęboko przemyślanej interpretacji uzyskanych wyników. Opracowania nie mające charakteru naukowego podają jedynie fakty, są zbiorem informacji, nie zawierają cech twórczych. Prace promocyjne stanowią podstawę do ubiegania się o tytuł magistra, inżyniera, licencjata (np. dyplomowanego ekonomisty). Mają one na celu zaprezentowanie wiedzy i umiejętności metodycznych piszącego. Treść uzyskanych wyników choć wcale nie obojętna schodzi na drugi plan. W pracy promocyjnej weryfikowane są: zdolność do prawidłowego formułowania problemów, poprawność toku wywodów, sposób gromadzenia materiału, stosowane metody, interpretacja wyników, uzasadnienie doboru literatury wraz z jej retrospektywnym i krytycznym przeglądem. W pracach dyplomowych istotne są stawiane cele i zadania. W pracach promocyjnych chodzi o ukształtowanie umiejętności: czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego, rozszerzania swej wiedzy przez samodzielne poszukiwanie w istniejących opracowaniach naukowych, obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk, budowania samodzielnie prawidłowych konstrukcji logicznych, stosowania metod pracy naukowej, prowadzenia logicznego toku wywodów, ćwiczenia w myśleniu naukowym i posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. 7

8 Podkreśla się ćwiczebny, kontrolny i twórczy charakter prac promocyjnych. Wysoko powinno się oceniać pomysłowość i samodzielność myślenia przy opracowaniu tematu. Wyeksponowanie przez piszącego przewodniej myśli zapewnia ład i krytyczne ujmowanie treści, jest źródłem porządku w prezentowanym wywodzie. Należy pamiętać, że umiejętność wyłożenia swych myśli to ogromny walor, który z reguły owocuje w przyszłości. Nie bez znaczenia jest nabycie przez piszących umiejętności technicznych w zbieraniu materiału, dokonywaniu badań (np. ankietowych), formułowaniu spostrzeżeń, a nawet wyników najprostszych obserwacji. Zakres wykorzystania piśmiennictwa naukowego jest kolejnym etapem umiejętności dyplomanta. Ćwiczebny charakter tych prac nie powinien osłabiać obiektywizmu badawczego przejawiającego się w umiejętności krytycznego korzystania z piśmiennictwa, co jest szczególnie ważne w obecnym okresie ogromnych przewartościowań i nowego spojrzenia na wiele zjawisk otaczającej nas rzeczywistości. Krytyczny stosunek piszących do własnych badań i wybranej do opracowania problematyki jest cechą pozytywną, świadczącą o dojrzałości i samodzielności myślenia. Każda praca promocyjna powinna realizować chociaż w skromnym zakresie cel naukowy. Oznacza to, że choćby w najmniejszym wycinku należy dokonać pracy odkrywczej, a przynajmniej porządkującej, klasyfikującej lub kwalifikującej. Jest to tym bardziej istotne, im ściślej prace promocyjne wmontowane są w plan badawczy danego instytutu, zakładu czy katedry Formułowanie tematu i celów To ważny i niezwykle istotny etap procesu pisania pracy promocyjnej. Temat powinien być krótki, lapidarny, komunikatywny a równocześnie problemowy. Pomoc promotora jest w tym zakresie pożądana, gdyż to promotor zatwierdza zarówno roboczy jak i ostateczny tytuł każdej pracy promocyjnej. Szczegółowo o podjętym w pracy problemie pisze się w pierwszych akapitach wstępu. Tytuł pracy stanowi o podjętym problemie do rozwiązania. Jest swego rodzaju wizytówką pod którą podpisuje się zarówno autor jak i promotor. Znaczenie tytułu jest bardzo ważne, to on towarzyszyć będzie przez cały okres pisania pracy promocyjnej a nawet jeszcze dłużej, gdyż tytuł pracy pamiętamy długo i często przywołujemy go w rozmowach zawodowych i towarzyskich. Tytuł pracy i jej cel są ze sobą ściśle związane. Przystępując do formułowania tytułu i celu pracy warto zebrać materiał na początku o dotychczas realizowanych pracach i koniecznie zasięgnąć porad promotora. Tytuł pracy musi być zrozumiały przede wszystkim dla autora i odbiorców jego tekstu. Ważne jest więc dla kogo praca jest pisana i kto będzie podejmował decyzję o jej przyjęciu i obronie. Najczęściej spotykanym błędem jest mętny cel pracy nie nawiązujący do jej tytułu. Niekiedy też tytuł mija się z treścią pracy. Nadrzędną zasadą jest, że treść pracy musi odpowiadać jej tytułowi, podobnie tytuły rozdziałów i pod rozdziałów muszą być adekwatne do treści w nich zawartych. 8

9 Cel to zamierzony stan rzeczy, coś co pragniemy osiągnąć, to rezultat naszych poczynań, to pożądany i oczekiwany skutek naszego działania. Zgodnie z cyklem działania zorganizowanego i zgodnie z metodologią postępowania przyjętą na całym świecie cel jest pierwszym etapem każdych naszych poczynań. Prawidłowe sformułowanie celu porządkuje nasze dalsze działanie. Bez dokładnie sformułowanego celu nasze działanie narażone jest na chaos, wielowątkowość i sprzeczne myślenie. To cel nadaje pracy promocyjnej tak bardzo potrzebną logikę rozumowania. Sformułowanie celu nadaje sens naszym zamierzeniom, zapewnia koordynację części składowych, tworzy z pracy promocyjnej zwartą całość, dostarcza standardów do oceny pracy, nadaje naszym wysiłkom konkretny i logiczny wymiar. Cel pracy promocyjnej wynika z ogólnych założeń mówiących, że praca powinna stwierdzać, że autor ma uporządkowaną wiedzę w podjętym temacie, posiada umiejętności postawienia problemu, umie badać otaczające zjawiska, potrafi dobrać odpowiednie metody badawcze i dostrzegać prawidłowości w uzyskanych wynikach. 2. Ogólna charakterystyka struktury pracy promocyjnej 2.1. Tytuł pracy Powinien być wyczerpująco opisany w powiązaniu z tematem i celem pracy. Tytuł, temat i cel pracy to pierwsze intelektualne wyzwanie każdego autora. Wszystko co następuje dalej jest konsekwencją tego pierwszego etapu. Stąd też metodycy podkreślają, że jest faza wymagająca koncentracji zarówno autorów prac jak również promotorów. Po rzetelnym wysiłku w tym zakresie jest jeszcze jeden problem na który warto zwrócić uwagę. Coraz częściej na stronie drugiej w prawym dolnym narożniku zamieszczana jest dedykacja z podziękowaniami dla promotora lub innych osób (np. szefa firmy), które przyczyniły się do powstania pracy. Najmilsze są jednak ciepłe słowa skierowane do najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, sympatii itp. Praca promocyjna z reguły pozostaje w archiwum domowym, stanowiąc łącznie z podziękowaniami powód do dumy i do miłych wspomnień Wstęp Ten ważny fragment pracy promocyjnej pisze się zawsze na początku a jest ostatnią sekwencją, która podlega korekcie, ostatecznej redakcji i poprawkom zgodnym z treścią. Pozostawienie napisania wstępu na samym końcu jest kardynalnym błędem metodycznym. Części składowe wstępu ułożone są w logiczną całość, pomagają w dalszej twórczej działalności a nade wszystko są dowodem posiadania wiedzy i umiejętności związanych z warsztatem pisarskim. 9

10 W pierwszym akapicie rozszerzamy temat pracy, wskazujemy na ważność podjętego problemu, jego miejsce w procesach gospodarczych konkretnej organizacji, powiązania z innymi zagadnieniami itp. Wprowadzamy więc czytelnika w treść pracy. W następnym akapicie powinniśmy podać uzasadnienie podjęcia tematu (powiązania z pracą zawodową, szczególne zainteresowania tematem, kontynuacja prac seminaryjnych, chęć pogłębienia wiedzy z danego zakresu itp.). uzasadnienie wskazuje na motywy piszącego, które zdecydowały o wyborze tematu pracy promocyjnej, ale są też przejawem chęci i woli zgłębienia wybranych kwestii. Przekonywujące uzasadnienie podjęcia tematu jest cennym atutem przy ocenie pracy. Świadczy o pełnej świadomości piszącego w realizacji podjętego dzieła. Następny akapit powinien dotyczyć celu pracy. Jest to wyznacznik twórczej inwencji piszącego. Jasno, prosto, przekonywująco sformułowany cel pracy jest punktem odniesienia do wywodów teoretycznych i praktycznych treści pracy. Zdaniem wielu metodyków sformułowanie celu pracy jest aktem twórczym, świadczącym o wysiłku intelektualnym piszącego, mającym konsekwencje w całym toku dalszych wywodów. Skoro cel pracy został sformułowany logicznym krokiem wydaje się przedstawić środki realizacji celu. Z pewnością posługiwać się będziemy takimi metodami jak: definiowanie, analiza zjawisk, ich synteza, opis, interpretacja, wyjaśnianie, indukcja, dedukcja, wnioskowanie, dowodzenie itp. Dajemy w ten sposób do zrozumienia recenzentowi i nie tylko, że dysponujemy całym zestawem narzędzi, metod, sposobów, technik, które zastosujemy realizując konsekwentnie cel pracy. W tym miejscu trudno nam przesądzać jakich narzędzi użyjemy w pracy. Stąd też do tego akapitu wrócimy na samym końcu pisania i redagowania pracy. Być może, że zastosujemy np. badania ankietowe. W kolejnym akapicie powinniśmy określić charakter pracy. Z reguły prace promocyjne mają charakter literaturowo-empiryczny. Rzadkością jest aby prace promocyjne miały charakter wyłącznie literaturowy lub oparte były wyłącznie na empiriach. Uzasadniamy więc, że naszą pracę oparliśmy na trafnie dobranej literaturze przedmiotu (spis na końcu pracy) a w szczególności na wybranych pozycjach, które najczęściej cytujemy. W części empirycznej prace oparte są na materiałach konkretnej firmy, które sprawdziliśmy pod względem wiarygodności. Materiały empiryczne próbujemy skojarzyć z wiedzą wynikającą z literatury przedmiotu i na tej podstawie sformułowaliśmy wnioski. Następnie powinniśmy określić zakresy objęte pracą a mianowicie: zakres czasowy, przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny. Zakres czasowy obejmuje z reguły od dwóch do pięciu lat. Może być dłuższy, ale nie powinien być krótszy niż dwa lata, gdyż taki minimalny czas pozwala na wykazanie dynamiki rozwoju lub sformułowanie wniosków. Należy zwrócić uwagę, że w każdym okresie zjawiska i opisywane podmioty będą zachowywały się inaczej. Stąd w pracach promocyjnych aspekt czasowy (historyczny niekiedy) łączy się z aspektem poznawczym. 10

11 Zakres przedmiotowy powinien uściślić w jakim problemie tkwi główny wątek pracy (inaczej o czym jest ta praca).ten zakres pracy pozwala na lepszą koncentrację autora na podstawowym problemie a promotorowi i recenzentowi ułatwi odpowiedź na pytanie o zasadniczym znaczeniu: czy treść pracy odpowiada tematowi pracy? Zakres podmiotowy określa opisywaną organizację. Ten zakres nie występuje w pracach literaturowych lub teoretyczno-problemowych. Zakres terytorialny (przestrzenny) występuje wtenczas, gdy opisujemy przedsiębiorstwo wielozakładowe, rozmaite rynki zbytu, zaopatrzenia, transportu itp. W następnych akapitach jest miejsce zdaniem autora na informacje dotyczące problemów związanych z pisaniem pracy. Mogą to być uwagi dotyczące kłopotów związanych ze zdobyciem materiałów, danych objętych tajemnicą, luk w przepisach i regulacjach prawnych itp. Ten akapit wprowadzamy dopiero przy redagowaniu ostatecznej wersji pracy lub umieszczamy go w zakończeniu. Klamrą spinającą zagadnienia kwalifikujące się do wstępu jest końcowy akapit dotyczący struktury pracy. Należy w nim opisać problematykę zawartą w poszczególnych rozdziałach. Opis ten jest doskonałym sprawdzianem logicznego toku rozumowania zastosowanego w pracy Spis treści konstrukcja pracy rozdziały. Spis treści powstaje na bazie planu pracy. Rodzi się w ten sposób konstrukcja pracy stanowiąca szkielet i nakreślająca ramy które maja umożliwić i ułatwić wprowadzenie wywodów. Każda konstrukcja powinna cechować się z następującymi atrybutami: powinna być prosta i przejrzysta, co oznacza ze praca ma wyraźnie określony kierunek i drogę dochodzenia do celów oznacza to również ze w odpowiednich miejscach przedstawione są właściwe argumenty i nie ma zbędnych rozważań powinna być zwięzła co zabezpiecza przed powtórzeniami i gwarantuje zwartość całego układu pracy powinna odznaczać się harmonią wyrażająca się w zachowaniu właściwych proporcji między poszczególnymi częściami rozdziałami i podrozdziałami pracy Spis treści i wynikająca z niego konstrukcja prac promocyjnych jest zwykle dwu a najwyżej trzy stopniowa. Treść pracy dzieli się na rozdziały i podrozdziały. Rzadko występuje zjawisko w którym podrozdziały dzieli się na jeszcze mniejsze części, rozdziały zazwyczaj oznacza się cyframi rzymskimi a ich wewnętrzne fragmenty cyframi arabskimi oraz literami. W układzie numerycznym występować powinny konsekwentnie cyfry arabskie (np. rozdział I podrozdział a bardziej szczegółowa treść itd.). Ten układ jest zalecany. W stosowanym najczęściej w spisie treści alfa numerycznym występują jak wspomniano cyfry rzymskie (dla oznaczenia rozdziału), cyfry arabskie (dla oznaczenia podrozdziału) i litery alfabetu (dla oznaczenia szczegółowej części podrozdziału) 11

12 Układ rozdziałów musi być oparty na zasadzie wynikania, co decyduje o kolejności rozdziałów i innych części równorzędnych. Drugą zasadą konstrukcyjną jest hierarchiczny układ fragmentów nie równorzędnych. Oznacza to ze konstrukcja rozdziałów odzwierciedla zasadniczy tok wywodu a wewnętrzna konstrukcja rozdziałów (podział na podrozdziały) odzwierciedla szczegółowy tok związany najczęściej z argumentacją. Te zasady obowiązują także w konstruowaniu mniejszych fragmentów łącznie z poszczególnym punktem. Punkt obejmuje daną kwestię, która jest podstawowym elementem toku wywodów. Obowiązującą zasada jest aby każdą kwestię rozwiązać czyli przedstawić wyczerpująco w jednym miejscu. Jeśli zachodzi potrzeba odwołać się do tej kwestii w dalszej części pracy, robi się to za pomocą przypisów. Tok rozumowania wynikający z konstrukcji pracy powinien mieć charakter problemowy. Większe części pracy np. rozdziały należy rozpoczynać od zwięzłej ekspozycji zagadnień poruszanych dalej. Jest to swoisty spis treści danego fragmentu prezentowany w sposób opisowy. Dalej kolejność wywodu powinna być następująca: przedstawienie stanu faktycznego (opis sytuacyjny. opis stosunków, opis rozwiązania organizacyjnego itd.), analiza tego stanu łącznie z argumentacja i na jej podstawie sformułowane wnioski. Każdy rozdział zaczynamy od nowej strony. Istotną częścią takiego rozumowania są sformułowane wnioski. Muszą one być adekwatne do przesłanek zarówno w treści jak i w objętym zakresie. Sposób sformułowania musi wskazywać na stopień pewności wniosków. Wnioski prawdopodobne mogą w pracy wystąpić ale pod dwoma warunkami: po pierwsze w danej sytuacji nie można sformułować twierdzenia dokładniejszego lub lepiej udokumentowanego albo po wtóre autor należycie informuje o możliwości błędu Przypisy Przypisy są ważna częścią każdej pracy promocyjnej stanowią one wyraz opracowania literatury i właściwego wykorzystania materiałów pierwotnych przez autora. Przypisy uwiarygodniają treść pracy zarówno w sferze teoretycznej literaturowej jak i w sferze praktycznej, statystycznej czy obliczeniowej. Ze względu na charakter przypisów dzielimy je na: rzeczowe i komentujące fragmenty tekstu głównego np. terminy techniczne, naukowe, medyczne itp.; słownikowe czyli podające znaczenie terminów obcojęzycznych, staropolskich itp.; bibliograficzne, które zawierają opis dokumentów, źródeł z których pochodzą informacje w tekście głównym. W literaturze spotyka się rozmaite sposoby prezentacji przypisów. W pracach promocyjnych najczęściej występują dwa rodzaje przypisów. Pierwszy stosowany i zalecany przez metodyków polega na każdorazowym odesłaniu czytelnika do źródła ze szczegółowym podaniem i charakterystyka tego źródła. Taki przypis zamieszcza się najczęściej na dole każdej strony a rzadziej na końcu danego rozdziału. Inny rodzaj przypisów stosowany jest następująco :w tekście w kwadratowych nawiasach oznacza się cyframi rzymskimi numer pod którym występuje dana pozycja źródłowa 12

13 i dodaje się stronę lub bliższe określenie fragmentu na który się powołujemy np. [1.str.128] oznacza to ze myśl zaczerpnięto z pierwszej pozycji w spisie literatury (bibliografii) oraz na stronie wymienionej w tym przypadku na stronie 128. Przypisy najczęściej stosowane występują w kilku rodzajach: pierwszy z nich nazywany jest przypisem źródłowym zwykłym. Informuje on o pochodzeniu koncepcji, danych liczbowych, sądów, klasyfikacji itp. Bez tego rodzaju przypisów praca nie może być przyjęta ponieważ świadczy ze jej autor nie poznał literatury i sięgnął do informacji z możliwych do sprawdzenia źródeł. Przykłady przypisów źródłowych zwykłych 1. Wolniewicz W., Podstawy Zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009 str Walczak Z., Zarządzanie przez wyjątki, Przegląd Organizacji 2009 numer 3 3. W. Wolniewicz, Podstawy, strona 30 (jeśli powołujemy się na źródło już eksponowane. Stosuje się też następujący sposób: Wolniewicz W. op. cit. (opus citatum dzieło już cytowane) str.30 jeśli przypis powtarzamy na tej samej stronie odwołujemy się do treści przez sformułowanie: tamże, str.52. W podobny sposób powołujemy się na źródła prawa lub obliczenia statystyczne. Przykłady przypisów źródłowych rozszerzonych. Ten przypis występuje wówczas gdy pragniemy powołać się na poglądy lub wiedzę nie związaną ściśle z tokiem wywodów Zamieszczony w treści przypis mógłby rozerwać logiczny tok rozumowania. Umieszczamy więc źródło tak jak w przypisie zwykłym dodając, że np.: Przez zarządzanie rozumiemy proces ciągłego podejmowania decyzji przez menadżera. Ta definicja występuje w podręcznikach w których opisuje się decyzje biznesową. Odrębnym rodzajem przypisów są przypisy polemiczne. Zawierają jak sama nazwa wskazuje polemikę z poglądami wyrażonymi w pracy np.: Trudno zgodzić się z prezentowanymi poglądami gdyż w publikacjach innych autorów np. W. Wojciechowski, Metodyka Zarządzania PWE Warszawa 208 strona 62 te problemy prezentowane są zgoła odmiennie. Taki przypis jest wartościowy z wielu względów,ale przede wszystkim świadczy o szerokiej wiedzy autora który zapoznał się z wieloma poglądami a wybrał do prezentacji w swojej pracy najbardziej odpowiadające jego potrzebom. Innym przypisem stosowanym stosunkowo rzadko w pracach promocyjnych są przypisy dygresyjne. Służą one do zamieszczania uwag i spostrzeżeń nasuwających się piszącemu na marginesie rozważań głównych np.: Podobne zjawiska jak opisywane w tym rozdziale znane są w innych dyscyplinach naukowych np. w chemii czy biologii a także opisywane są często w literaturze np. Bolesław Prus Faraon. Ostatnim rodzajem przypisów stanowi przypis odsyłający. Ma on za zadanie odesłać czytelnika do poprzednich lub następnych części pracy np.: Zagadnienie to zostanie szczegó- 13

14 łowo omówione w rozdziale drugim, albo też kwestia ta omówiona została wyczerpująco w poprzednim rozdziale. Oto niektóre sposoby opisu dokumentów w przypisach: gdy dzieło jest monografią lub posiada jednego autora przypis jest prosty: J. Kowalski, Zarządzanie strategiczne, PWN Warszawa 2009, str. 74 gdy dzieło jest napisane przez dwóch autorów, podajemy ich w takiej kolejności w jakiej występują na stronie tytułowej gdy dzieło jest napisane przez trzech lub więcej autorów piszemy nazwisko pierwszego dodając i inni gdy dzieło jest pod redakcją jednego lub dwóch autorów, to po ich nazwiskach dodajemy w nawiasie (red.) gdy dzieło nie zostało opublikowane, wówczas obok nazwiska autora piszemy: materiał nie publikowany. Przypisy powinny być stosowane w pracy promocyjnej w sposób jednolity, oznacza to ze przyjęty sposób prezentacji przypisów musi być stosowany we wszystkich częściach pracy. Każdy przypis powołujący określoną pozycje literatury powinien zawierać opis bibliograficzny tej pozycji tzn. imię (lub jego skrót) nazwisko autora, tytuł opracowania, wydawnictwo, miejsce wydania, datę oraz stronę. Jest rzeczą bardzo ważna ażeby przypisy stosowane były przy wszystkich miejscach, w których występują liczby, przeprowadzona jest klasyfikacja, wymienia się podmioty lub zjawiska, prezentuje się liczby itp. (najczęściej przypis ten wystąpi po dwukropku). Wiarygodność pracy i zawartej w niej wiedzy jest funkcja wiarygodnych i rzetelnych przypisów. W pracach promocyjnych często stosowane są skróty. Skróty ogólnie przyjęte i nie budzące wątpliwości mogą być stosowane w każdym tekście. Skróty nie przyjęte ogólnie lub mogące budzić wątpliwości oraz skróty specjalne należy eksponować w specjalnym załączniku pt. Wykaz stosowanych skrótów. Powołując się na literaturę lub inne źródła zagraniczne, prezentowane w obcych językach powinniśmy zaznaczyć ze tłumaczony tekst jest przez autora lub że cytujemy go za innym źródłem literaturowym (np. tłumaczenie własne lub cytowane za i tu podać źródło). Często autorzy prac promocyjnych zapominają że bardzo pożądanym przypisem jest przypis opracowanie własne autora na podstawie... i tu należy wymienić źródło inspiracji tego opracowania. W każdym przypadku, gdy żywcem przepisujemy tekst obowiązuje cudzysłów. Wykorzystywanie obcych myśli i źródeł stosowane jest na całym świecie, ale obowiązują dwie żelazne zasady: 1. wyraźnie należy podać źródło w formie przypisu 14

15 2. z powodów etycznych oraz reputacji zawodowej należy dbać o rozsądne proporcje między cytatami i obcymi myślami a wiadomościami i wiedzą własną Zakończenie i podsumowanie W pracach promocyjnych podsumowanie występuje często oddzielnie od zakończenia. Podsumowanie powinno w sposób syntetyczny sformułować to co w pracy osiągnięto, jakie tezy udowodniono, co jest istotą i sensem napisanej pracy. W zakończeniu natomiast staramy się odpowiedzieć na trzy następujące pytania: 1. jak zrealizowany został cel pracy sformułowany we wstępie? Należy opisowo udzielić wyczerpującej odpowiedzi. 2. Jakie praca ma znaczenie dla firmy, dla organizacji, dla otoczenia, dla nauki? Może to być znaczenie poznawcze, aplikacyjne, edukacyjne, marketingowe itp. 3. Jaki jest szczególny wkład autora w innowacyjny charakter pracy? Co sprawiło autorowi najwięcej trudności i co uważa w tej pracy za swoje największe osiągnięcie? Zakończenie obok wstępu posiada szczególne znaczenie. Jest przedmiotem zainteresowania nie tylko promotora i recenzenta, ale także każdego czytelnika pracy. Poza tym są to wyodrębnione części pracy podlegające surowej ocenie. W nich zawarty jest kreatywny charakter autora. Najlepiej w tych częściach pracy widoczny jest twórczy i intelektualny wysiłek piszącego Bibliografia W pracach promocyjnych niektórzy promotorzy nazywają spisem literatury lub spisem źródeł. Ta część pracy dzieli się na: 1. Literaturę zwartą (podręcznikowa, książkową, encyklopedyczną itp.) 2. Literaturę czasopiśmienniczą (czasopisma naukowe, fachowe, branżowe, krajowe i zagraniczne) 3. Spis aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń, norm branżowych, jakościowych itp.) 15

16 4. Spis źródeł internetowych (należy podać dokładne adresy internetowe oraz datę) 5. Inne źródła (np. dokumenty ładu organizacyjnego przedsiębiorstwa itp.) Każdy dokument źródłowy powinien być dokładnie opisany. Przykłady: 1. Koźmiński A.K., Podstawy zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Balcer W., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka nr3/ Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw z dnia 12 listopada 1991 r.(dziennik Ustaw 1003 wraz z późniejszymi zmianami) 6. raport Polskiego Związku Motoryzacyjnego.html Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora PZZ w Poznaniu nr 65 z dnia 3 marca 2007 Tytuł publikacji może być również napisany kursywą lub wzięty w cudzysłów. Spis źródeł sporządza się w każdym rodzaju w porządku alfabetycznym według nazwisk autora. Przejrzystość tej części pracy jest walorem wysoko cenionym przez promotorów i recenzentów Spis rysunków, tabel, wykresów, zdjęć itp. Statystyczna i graficzna prezentacja problemów poruszanych w pracy jest bardzo pożądana. W ten sposób autor udowadnia, że opanował umiejętności nie tylko opisu zjawisk i problemów, ale także potrafi korzystać z bogatego arsenału technik i metod graficznych i statystycznych. Komputer stwarza doskonałe możliwości wykonania rysunków, tabel, wykresów, diagramów, rycin itp. W taką prezentację wpisują się również zdjęcia. Erudycja autora nakazuje zachowanie proporcji i umiaru pomiędzy tekstem pisanym a rozmaitymi technikami prezentacji graficznej, statystycznej lub fotograficznej. 16

17 Nazwą tabeli określa się zestawienie cyfrowe, słowno-cyfrowe lub słowne ujęte w ramki. Zamieszczenie tabeli powinno każdorazowo być uzasadnione potrzebą wynikającą z toku logicznego rozumowania. Tabela jest uzasadnieniem wysuniętej tezy, potwierdza sformułowany wniosek lub ilustruje obraz rozwoju konkretnych zjawisk. Często powtarzanym błędem jest opisowe powtarzanie zawartości tabeli. Tymczasem opis powinien zawierać interpretację i wnioski wynikające z tabeli a więc to co trudno dostrzec. Każda tabela, rysunek, wykres itp. musi zawierać: tytuł, kolejny numer, źródło na podstawie którego został opracowany. Jeśli występują kolory, to również musi być legenda. Zamieszczone w pracy tabele, rysunki itp. powinny mieć jednolitą budowę i jednolite oznaczenia (chodzi o cyfry arabskie lub rzymskie, numerację, miejsce na tytuł, źródło, numer itp.) Prezentacje o których mowa powinny mieścić się na jednej stronie. Ich wielkość musi harmonizować z tekstem pracy nie mogą być ani za małe ani za duże. Powszechnie stosowane znaki umowne w tabelach są następujące: _(kreska) zjawisko nie występuje, 0 (zero) zjawisko występuje w stopniu tak małym, że nie da się wyrazić przyjętymi w tabeli wielkościami liczbowymi,.(kropka) zupełny brak danych lub informacji wiarygodnych, X (krzyżyk) wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe. Lata w tabelach i w tekście pisze się w całości, np a nie 99, 2008 a nie 08; a nie ; Jeżeli całkowicie dzielimy daną wielkość piszemy w tym, a jeśli z danej wielkości wybieramy tylko część, używamy słowa z tego. Ambicją piszących prace promocyjne powinno być posiadanie słowników i wydawnictw encyklopedycznych, z których należy się uczyć poprawnego pisania, wykonywania tablic, rysunków i wykresów Aneks (załączniki) Zamieszczany na końcu pracy jest ważną i wyodrębnioną częścią pracy promocyjnej. Zawarte w nim załączniki należy ponumerować i można do nich odwoływać się w tekście pracy. Właściwie sporządzony aneks jest elementem uwiarygodniającym treść pracy. Załączniki powinny być czytelne i łatwe do komunikacji z tekstem pracy. 17

18 3. Materiały do opracowania tematu pracy. Każdą pracę promocyjną rozpoczynamy od gromadzenia materiału źródłowego. Jest to ważny etap procesu pisania, gdyż od zgromadzonego materiału zależy merytoryczne znaczenia naszej pracy. Dobór materiału powinien być trafny i bezpośrednio związany z celem pracy promocyjnej. Jednym z podstawowych podziałów gromadzonych materiałów jest podział na materiały: - pierwotne (wynik bezpośredniego udziału studenta w gromadzeniu, a więc w tym również obserwacje, spostrzeżenia, ankiety badawcze, doświadczenie itp.) - wtórne (będące wynikiem działalności osób trzecich, są to więc materiały statystyczne, archiwalne, monografie, a przede wszystkim literatura zwarta i czasopiśmiennicza) Materiały pierwotne Zakres materiałów pierwotnych określa sam autor biorąc pod uwagę możliwości zdobycia tych materiałów. Badania doświadczalne wymagają odbudowy teoretycznej, bez której byłyby błądzeniem po omacku. Obserwacje przywierają rozmaite formy. Może być to rejestrowanie zjawiska lub czynności procesowych albo też wyniki obserwacji lub przeprowadzonych doświadczeń. Materiały pierwotne są ważnym elementem uwiarygodniającym treść pracy i podkreślającym związek autora z praktyką gospodarczą Materiały wtórne Ten rodzaj materiałów jest bogatym źródłem i tworzywem dla wielu segmentów pracy. Materiały wtórne możemy podzielić na: - materiały statystyczne, - materiały archiwalne, - protokóły, świadectwa i instrukcje, - monografie, - literaturę i opracowania bibliograficzne. Materiały statystyczne opracowane naukowymi metodami są w naukach ekonomicznych jednym z podstawowych i wiarygodnych źródeł potrzebnej informacji. Większość opracowań statystycznych jest publikowana w rocznikach lub literaturze specjalistycznej. Na materiałach statystycznych opierają swoje badania i wynikające z tych badań wnioski wszyscy ekonomiści. Autorom prac 18

19 promocyjnych poleca się szczególnej uwadze wykorzystanie dostępnych roczników statystycznych: ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Materiały archiwalne są źródłem informacji o faktach, które miały miejsce. Występują często w formie opracowanej i wymagają tylko oświetlenia okoliczności i warunków w jakich fakty te miały miejsce. Protokóły, świadectwa i instrukcje mają podobny materiał do materiałów archiwalnych. Z tych materiałów czerpiemy wiedzę o istniejących stosunkach i układach. Istnieje potrzeba sprawdzenia wiarygodności niektórych danych poprzez porównanie z innymi zapisami, a często potrzebny jest komentarz wyjaśniający. Ankiety zawierają zbiór pytań, na które respondenci udzielają odpowiedzi i na tej podstawie autorzy prac promocyjnych udowadniają tezę występującą w pracy. Opracowanie ankiety wymaga dużej wiedzy, taktu i znajomości środowiska, do którego jest skierowana. Ankietowanie jest prostą i mało kosztowną formą badania, stąd też często korzystają z tej formy autorzy prac promocyjnych. Monografie opisują dany podmiot lub zespół jednostek. Nie tworzą jednak uogólnień. Autorom prac daje to możliwość poznania związków przyczynowych i w tym sensie stwarza możliwości argumentowania w procesie dowodzenia. Literatura i opracowania bibliograficzne stanowią podstawowy zasób materiału wtórnego. Są nieodzownym i koniecznym tworzywem każdej pracy promocyjnej. Bez tego rodzaju materiału napisanie pracy promocyjnej jest niemożliwe. Dla piszących prace promocyjne opracowanie encyklopedyczne, dzieła zwarte i literatura czasopiśmiennicza są podstawowym budulcem każdej pracy. Literatura jest podstawa naszego wykształcenia zawodowego i stanowi dopełnienie własnych doświadczeń i dociekań. Korzystając z bogatego dziedzictwa naukowego, z różnej literatury trzeba pamiętając o robieniu notatek, gdyż pamięć ludzka jest często zawodna. W przypisach trzeba potem podać źródła skąd zaczerpnięta została myśl albo dana kwestia. 19

20 3.3. Opracowanie i prezentacja materiału Zebrane materiały tworzą cenne tworzywo lub swego rodzaju budulec, który musi być jednak opracowany, to znaczy przystosowany do tematu pracy i podporządkowany jej celowi. Różne są sposoby obróbki zgromadzonego materiału. Warto zauważyć, ze pisanie pracy jest o wiele łatwiejsze jeżeli zgromadzony materiał znajduje się w zasięgu ręki. Spośród wielu metod obróbki i wykorzystania zgromadzonych materiałów pierwotnych i wtórnych wymienia się takie jak: - porządkowanie, - selekcja i eliminacja, - klasyfikacja i segregacja, - grupowanie. Porządkowanie występuje jako czynność następująca bezpośrednio po zebraniu materiałów. Wiele z nich wymaga dopracowania szczegółów, niektóre naprowadzają na dalszy ślad naukowego dowodzenia, a jeszcze inne potrzebują niezbędnych uzupełnień. Porządkowanie zebranych materiałów racjonalizuje dalszy proces pisania pracy promocyjnej. Selekcja i eliminacja materiałów powinny być bardzo zbliżone. Selekcja nie może być zbyt rygorystyczna, ale przeprowadzona zbyt łagodnie zaprowadza chaos i stwarza niepotrzebny balast. Nigdy jeszcze nie udało się zebrać materiału do jakiejkolwiek pracy promocyjnej, który nie wymagałby selekcji i eliminacji. Klasyfikacja i segregacja. Klasyfikacja jest podziałem jakiegoś zbioru przedmiotu lub zjawisk na podzbiory według przyjętej z góry zasady. Segregacja zaś to wyodrębnienie jakiegoś zbioru przedmiotów z punktu widzenia niejednorodności. W klasyfikacji materiałów po pierwsze dzielimy zjawisko na klasy, działy i poddziały, według określonej zasady. Po drugie dzielimy w logiczny sposób zakres danego pojęcia. I po trzecie oceniamy zjawisko w skali porównawczej. Klasyfikacja i segregacja mają charakter porządkujący i opierają się na określonych kryteriach. Mogą zatem być aktem twórczym wprowadzającym nowy pogląd na prezentowany problem. Bardzo często klasyfikacja i segregacją inspirują do dodatkowych badań i formułowania innowacyjnych związków. Grupowanie jest procesem, w którym zjawisko lub podmiot podlega rozbiorowi, aby stworzyć nową konstrukcję i w ten sposób analiza problemu kończy się jego syntezą. Istota tego procesu polega na wyodrębnieniu takiej charakterystyki, która byłaby reprezentantem całości naszego dowodzenia. 20

21 4. Technika pisania pracy Zebrany materiał do pracy poddajemy dalszej obróbce. W ten sposób realizujemy sformułowany na wstępie cel pracy. Najczęściej spotykanymi sposobami realizacji celu w pracach promocyjnych są: analiza i synteza, indukcja i dedukcja, analogia, interpretacja, wyjaśnianie, wnioskowanie, definiowanie i sprawdzanie hipotez. Analiza polega na podzieleniu przedmiotu badania na części składowe i badaniu każdej części z osobna. W literaturze wyróżnia się trzy rodzaje analizy: elementarną, przyczynową i logiczną. Analiza elementarna polega na podzieleniu badanego zjawiska na elementy bez dociekania relacji między nimi. Analiza przyczynowa koncentruje się na ustalaniu związków miedzy składnikami tego zjawiska. W analizie logicznej akcent spoczywa na stosunkach logicznych zachodzących między elementami badanego podmiotu. Synteza to odwrotność analizy. W syntezie składamy, zestawiamy elementy rozłożonej całości. Powtórne łączenie czy składanie może być aktem twórczym o charakterze innowacyjnym. Zestawić można rozłożony problem według innego kryterium, potrzebnego do realizacji celu pracy. Indukcja to wyciąganie wniosku z przesłanek, a więc rozumowanie od szczegółu do ogółu. Na podstawie jednej przesłanki wnioskujemy, że całość (ogół) zachowa się podobnie. Odwrotnością indukcji jest dedukcja. W niej wnioskowanie zgodne jest z kierunkiem wynikania logicznego. W dedukcji wnioskujemy od ogółu do szczegółu. Na podstawie cech, jakie posiada podmiot, wnioskujemy że takie same cechy posiadają jego elementy składowe. W pracach promocyjnych indukcja i dedukcja stosowane są we wzajemnym powiązaniu. Metoda indukcyjna zmierza do uogólniania. Dedukcja natomiast jest przechodzeniem od przyjętych ogólnie racji do następstw. W dedukcji przyjęty pewnik (twierdzenie udowodnione) jest podstawą dalszego rozumowania. Analogia jest czymś pośrednim między indukcją a dedukcją. Polega ona na przenoszeniu twierdzeń jednego zjawiska na inne przedmioty na podstawie zachodzącego między nimi podobieństwa. Analogia ilustruje a nie udowadnia. Dowodów dostarcza rzeczywistość. Spośród wielu metod systematyzowania i opracowywania materiałów w pracach promocyjnych często występuje interpretowanie czyli wyjaśnianie racji uważanej za prawdziwą. Same fakty opisane w pracy są martwe. Ożywia je właśnie interpretacja, która nawiązuje do całokształtu wiedzy i umiejscawia je w realiach. Interpretacja potrzebna jest również przy wyjaśnianiu tabel, wykresów, danych liczbowych itp. Interpretacja tym różni się od wyjaśniania, że interpretując angażujemy całokształt posiadanej wiedzy. Wyjaśnianie danego zjawiska ogranicza się tylko do danego faktu lub podmiotu. 21

22 więc: Proces wnioskowania jest rezultatem wynikania między zdaniami. Może wystąpić - wnioskowanie dedukcyjne gdy z przesłanek (ogółu) wynika logiczny wniosek (szczegół) - wnioskowanie indukcyjne gdy z wniosku (ze szczegółu) wynika przesłanka(ogólny wniosek) - wnioskowanie przez analogię gdy przez porównanie dochodzimy do nowego twierdzenia. Dowodzenie jest wnioskowaniem dedukcyjnym, w którym autor pracy stwierdza interesujące go następstwo. Dowód uznaje się za słuszny, gdy został zweryfikowany. Definiowanie jest ważną wręcz elementarną techniką stosowaną w pracach promocyjnych. Definicja wskazuje jak można zastąpić pewien wyraz (ten definiowany) za pomocą innych słów. Przez definiowanie unikamy nieporozumień. Definicje autorzy prac promocyjnych czerpią z wydawnictw encyklopedycznych lub ze znanych podręczników. Pożądanym aktem twórczym jest próba sformułowania definicji dla potrzeb tematu pracy. Taka definicja nie powinna odbiegać od powszechnie przyjętego rozumienia danego zjawiska. Hipoteza - jest logicznie uzasadnionym przypuszczeniem, wynikającym z dotychczasowego stanu wiedzy. Hipotezą jest założenie, oparte na prawdopodobieństwie, wymagające sprawdzenia. Hipotezę sprawdzamy przez doświadczenie a więc przez praktykę. Z reguły jest tak, że co założyliśmy w literaturowej(teoretycznej) części pracy, to staramy się sprawdzić w części empirycznej(praktycznej). Hipotezę sformułowaną na początku pracy weryfikujemy w dalszych jej częściach. Bardziej szczegółowe i szeroko rozumiane sposoby realizacji celu, obszernie opisywane są w literaturze przedmiotu. 5. OCENA PRACY (samoocena, opinia promotora, opinia recenzenta, elementy recenzji) Zanim praca promocyjna zostanie przedstawiona promotorowi autor powinien dokonać samooceny. Zaleca się posłużyć listą pytań pomocniczych według której opiniować będą pracę promotor i recenzent. Lista pytań pomocniczych przedstawia się następująco: 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi sformułowanemu w tytule? 2. Czy treść rozdziałów odpowiada ich tytułowi? 3. Czy treść podrozdziałów odpowiada tytułom? 22

23 4. Czy prawidłowa jest konstrukcja pracy? (proporcje między częściami pracy, ważne problemy, zagadnienia wiodące) 5. Czy właściwa jest struktura pracy? (wstęp, rozdziały, podrozdziały, przypisy, zakończenie, spis literatury) 6. Czy zachowana została logiczna kolejność rozdziałów? 7. Czy wyczerpany został temat i udowodniono sformułowane tezy? 8. Czy poprawnie, jasno i zrozumiale sformułowano cel pracy? 9. Czy we wstępie zawarto wszystkie problemy merytoryczne i formalne? 10. Czy zastosowano w pracy skuteczne metody realizacji celu pracy? 11. Czy widoczna jest w pracy umiejętność autora w zakresie graficznej i statystycznej prezentacji problemów i zjawisk? 12. Czy autor pracy dostrzega związki teorii z praktyką gospodarczą? 13. Czy w pracy występują elementy nowatorskiego ujęcia tematu? 14. Ile i jakie źródła wykorzystano w pracy? (literatura zwarta, czasopiśmiennicza, akty normatywne, dokumenty ładu organizacyjnego itp.) 15. Czy trafnie dobrane źródła zostały właściwie i prawidłowo wykorzystane? 16. Czy autor posiada opanowaną technikę pisania i prezentacji? 17. Czy właściwie zastosowano przypisy? 18. Czy język prezentacji jest zrozumiały, prosty i jasny? 19. Czy autor rozszerzał swą wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania literaturowe? 20. Czy autor w sposób czynny posługuje się nabytą w czasie studiów wiedzą? Świadomość że promotor i recenzent dysponują podobnymi narzędziami oceny prac promocyjnych powinna motywować autorów do solidnego wykonania samooceny. Sens tych czynności powinien prowokować autorów do poprawek doskonalących treść pracy i jej walory formalne. Według wzoru formularza recenzji pracy (patrz załącznik) zarówno promotor jak i recenzent odpowiadają konkretnie na pytania dotyczące zgodności treści pracy z tematem, oceny konstrukcji pracy, realizacji tez, charakterystyki głównych wątków, poprawności statystycznych i graficznych prezentacji, formalnych wymogów i przydatności pracy dla praktyki gospodarczej. Ocena końcowa jest wypadkową tych cząstkowych weryfikacji i subiektywnego odczucia promotora lub recenzenta. 6. Obrona pracy i egzamin końcowy Zgonie z Regulaminem Studiów egzamin końcowy jest komisyjny. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji, a także promotor oraz recenzent jako członkowie. Najpierw przewodniczący komisji sprawdza personalia przystępującego do egzaminu, następnie zdający losuje pytanie z puli przygotowanych pytań. Następnie pytanie zadaje 23

24 promotor a po nim recenzent. Po naradzie bez udziału zdającego, przewodniczący komisji ogłasza i uzasadnia końcowy stopień i gratuluje zdanego egzaminu. 7. Zakończenie Celem tego opracowania było zaprezentowanie w najbardziej skrótowej formie podstawowych zasad obowiązujących przy pisaniu prac promocyjnych. W poszczególnych częściach autor starał się przybliżyć problematykę realizacji tego ważnego i końcowego aktu podjętych studiów wyższych. Podkreślono wielokrotnie, że opracowanie to nie zastąpi promotora, który obok studenta kończącego proces edukacyjny na poziomie wyższym jest postacią najważniejszą. Dla promotorów opracowanie to może być cenną pomocą dydaktyczną. Jeśli choć w części opracowanie to pomoże studentom i promotorom w trudnym i odpowiedzialnym dziele napisania dobrej pracy promocyjnej, to autor będzie w pełni usatysfakcjonowany. 24

25 Bibliografia [1] Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994 [2] Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995 [3] Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Bydgoszcz 2005 [4] Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 2009 [5] Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2009 [6] Pioterek P., Zieleniewska B., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 2004 [7] Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Olsztyn 1999 [8] Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2004 [9] Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską, Warszawa 2005 [10] Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997 [11] Dokumentacja związana z przygotowaniem prac promocyjnych do oceny i obrony. 25

26 Spis załączników 1. Przykładowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej licencjackiej 2. Przykładowy wzór spisu treści 3. Przykładowy wzór układu bibliograficznego 4. Przykładowy wzór wykresu 5. Przykładowy wzór tabeli 6. Przykładowa tematyka seminaryjna w okresie pisania prac promocyjnych 7. Przykładowy wzór recenzji 8. Zestaw pytań do egzaminu dyplomowanego licencjackiego (przykładowy) 26

27 Przykładowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej licencjackiej 1 POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Poznaniu IMIĘ I NAZWISKO (autora) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Praca dyplomowa licencjacka Kierunek:... Specjalność:... Promotor Poznań

28 Przykładowy wzór spisu treści 2 Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE LOGISTYKI... 4 Rozdział Systemy logistyczne w systemie transformacji produktów Procesy logistyczne i rodzaje transformacji produktów Przepływ produktów i przepływ informacji Obszary zadań logistycznych Definicja logistyki ZNACZENIE LOGISTYKI Rozdział Pochodzenie słowa logistyka Definicja logistyki Tendencje rozwojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kształtowanie się czynników Konsekwencje dla zarządzania Międzynarodowe i ogólnogospodarcze aspekty systemów logistycznych TRANSPORT W LOGISTYCE Wymagania stawiane makrologistycznemu systemowi dystrybucji towarów Wymagania wynikające z rodzaju towarów Transport w systemie logistycznym Infrastruktura transportowa liniowa Transport wewnętrzny PODSUMOWANIE I WNIOSKI BIBLIOGRAFIA SPIS WYKRESÓW SPIS SCHEMATÓW SPIS TABEL

29 Przykładowy wzór układu bibliograficznego 3 BIBLIOGRAFIA [1]. Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk [2]. Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych, SGH, Warszawa [3]. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa [4]. Blaik P.: Logistyka a marketing w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Handel Wewnętrzny 1994 nr 2. [5]. Głowacki R., Kossut L., Kramer T.: Marketing, PWE, Warszawa [6]. Pfohl H - Ch.: Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka, IL i M, Poznań [7]. Skowronek Cz., Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa [8]. Smykay E., Bowersox D., Mossman F.: Physical Distribution Management, Logistics Problems of the Firm. Macmillan, New York [9]. Weber J.: Logistyk - Controlling. Schaeffer - Poeschel Verlag, Stuttgart [10]. Wojciechowski T.: Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa Wykorzystywane strony internetowe: Wykorzystane akty prawne: Inne pozycje źródłowe: 29

30 Przykładowy wzór wykresu Wsch. Zach. Płn Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw Wykres Źródło:

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE Przedstawione poniżej zalecenia dotyczą zasad realizacji prac licencjackich na kierunku Filologia oraz Stosunki Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka -

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka - WYMOGI OGÓLNE Praca (licencjacka, magisterska) stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta tematu badawczego, nad realizacją którego sprawuje opiekę naukową promotor. Praca promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-11

Procedura WSZJK P-WSZJK-11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-11 OCENA PRACY DYPLOMOWEJ Symbol: P-WSZJK-11 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prac naukowych

Rodzaje prac naukowych Wyższa Szkoła Bankowa Oddział Gdańsk Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Patryk Bieńkowski Nr indeksu: gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

1. SEMINARIA DYPLOMOWE

1. SEMINARIA DYPLOMOWE REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGONA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 1. SEMINARIA DYPLOMOWE 1. Przez pracą dyplomową

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 22/2009 Rady Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej z dnia 04 marca 2009 roku

Załącznik do Uchwały Nr 22/2009 Rady Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej z dnia 04 marca 2009 roku Załącznik do Uchwały Nr 22/2009 Rady Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej z dnia 04 marca 2009 roku Wewnętrzny Regulamin w sprawie określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R.

ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać seminaria dyplomowe i prace licencjackie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Grupa A Praca klasowa: Odpowiedź ustna a) praca z tekstem nieliterackim b) wypracowanie Sprawdzian wiadomości i/lub umiejętności Grupa B Ustne Praca na lekcji,

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 1/2015 28 lutego 2015 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Załącznik nr 2 Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Metodyka badań w naukach o zarządzaniu

Metodyka badań w naukach o zarządzaniu Metodyka badań w naukach o zarządzaniu - konspekt prowadzący: dr inż. Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki Kontakt z prowadzącym: www: http://pmorawski.spoleczna.pl mail: pmorawski@spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI I. CEL PRACY MAGISTERSKIEJ REGULAMIN Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się dobrą

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania pracy licencjackiej

Zasady przygotowania pracy licencjackiej Zasady przygotowania pracy licencjackiej Temat pracy licencjackiej proponuje promotor po uzgodnieniu ze studentem, biorąc pod uwagę jego zainteresowania i predyspozycje. Temat to myśl główna, którą trzeba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Poznań 2014 Strona 2 z 9 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Proseminarium i seminarium

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002 Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Przypis (notka) to zasadniczy element aparatu naukowego książki. Przypisy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)*

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* Imię Nazwisko (14)* Nr albumu(11)* TYTUŁ PRACY (16)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKÓW 2010 Zasady pisania prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Wymogi formalne Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem kształcenia, specjalnością dyplomowania i uwzględniać profil działalności katedry

Bardziej szczegółowo

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Tekst prawny jest zbudowany na bazie tzw. jednostek podstawowych, charakterystycznych dla poszczególnych przepisów prawa, przyjmujących postać normy prawnej.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prac naukowych

Rodzaje prac naukowych Wyższa Szkoła Bankowa Oddział Gdańsk Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Patryk Bieńkowski Nr indeksu: gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r.

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r. Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa i ocena pracy dyplomowej na kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych... 3 4. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy licencjackiej. I. Informacje

Bardziej szczegółowo