Metodyka pisania prac licencjackich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka pisania prac licencjackich"

Transkrypt

1 TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014

2 Od Autora Pomysł opracowania poradnika pisania prac licencjackich dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu zrodził się z braku jednolitych wymogów stawianych przy realizacji ważnego zadania wieńczącego okres studiów. Każdego roku kilkuset studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu pisze prace licencjackie. Na rynku księgarskim funkcjonuje wiele różnego rodzaju poradników, które w prezentacji metodyki pisania prac promocyjnych różnią się w sposób istotny. Choć zasady i techniki pisania powinny być jednolite, to autorzy podręczników w ich treść wkładają wiele osobistych sugestii i norm zwyczajowych charakterystycznych dla danego środowiska akademickiego. Większość z tych poradników jest okresowo wznawiana, szczególnie w tych okresach, których braki dają się we znaki studentom. Pomocą może być Internet w którym bez zgody autorów zamieszczane są obszerne wyjątki m.in. z dotychczasowych moich publikacji w tym zakresie. Wielość poradników pisania prac promocyjnych oraz Internet nie rozwiązują systematycznej i doraźnej pomocy dla abiturientów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Stąd też, wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu studentów PWSB w Poznaniu, napisany został ten poradnik. Autor wykorzystał w nim swoje bogate doświadczenie promotora setek prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, podyplomowych) i kilku dysertacji doktorskich. W pisaniu poradnika pomocne było też doświadczenie współautorskie w kilku wydaniach Metodyki pisania prac magisterskich i dyplomowych, zalecanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ostatecznej redakcji tego poradnika pomocna też była literatura kilku znanych pozycji (patrz bibliografia), a nade wszystko ustalenia zawarte w dokumentach ładu organizacyjnego Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Pragnieniem autora jest pomoc dla piszących prace promocyjne i ich promotorów. Życzę studentom, aby korzystając z moich doświadczeń napisali i obronili znakomite prace promocyjne. Autor 2

3 Wstęp Każdego roku studenci Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu przygotowują się do egzaminu końcowego, wieńczącego cały okres studiów. Najistotniejszym elementem tego egzaminu jest obrona pracy promocyjnej napisanej pod kierunkiem promotora. Obrona pracy promocyjnej świadczy o pełnym wykonaniu programu studiów i ewentualnej możliwości dalszej nauki na wyższym lub specjalistycznym poziomie studiów. Powstawaniu pracy towarzyszy promotor, który obok merytorycznych udziela również wskazówek metodycznych. Indywidualność promotora nie jest zaprzeczeniem prezentowanych w tym opracowaniu zasad i wskazówek. Co więcej dla promotorów to opracowanie ma być cenną pomocą dydaktyczną w kontaktach seminaryjnych. Zawarty w tym opracowaniu materiał jest przydatny przy pisaniu różnych prac promocyjnych, gdyż zasady, reguły i prawidła są wspólne bez względu na poziom edukacji i rodzaj pracy. W tym opracowaniu świadomie zrezygnowano ze szczegółowych dywagacji dotyczących metodologii opracowań naukowych a skoncentrowano się na najistotniejszych problemach, wymogach, obowiązkach i rygorach przewidzianych dla autorów prac promocyjnych. To uproszczenie nie ma żadnego wpływu na jakość i treść prac końcowych. Należy pamiętać, że problem merytoryczny związany z tematem pracy jest bardzo ważny, ale umiejętność prezentacji tego problemu w napisanej pracy zgodnie z wymogami posiada również ogromne znaczenie. Struktura tego opracowania podporządkowana została celowi przedstawienia najważniejszych problemów w sposób zwięzły, lakoniczny, prosty, jasny i jednoznaczny przydatnych przy pisaniu i obronie pracy promocyjnej. W pierwszym rozdziale podjęte zostały kwestie celów i zadań różnych prac promocyjnych. Proces pisania pracy musi być działalnością w pełni świadomą i odpowiedzialną, w której twórczy charakter przeważa nad kompilacją literaturowych poglądów. Formułowanie celów lub hipotez jest przysłowiową piętą achillesową bardzo wielu prac. Cały proces pisania musi odpowiadać ogólnie przyjętym standardom. W rozdziale drugim dokonano szczegółowej charakterystyki typowej struktury pracy promocyjnej. Omówione zostały wszystkie wyodrębnione elementy pracy. Każdy z tych elementów stanowi przedmiot zarówno promotora jak i recenzenta. W trzecim rozdziale scharakteryzowano materiały potrzebne do napisania pracy. Prace promocyjne oparte są na literaturze przedmiotu, empiriach i innych materiałach źródłowych. Ważna jest więc sprawa pozyskiwania, selekcji i opracowania tych materiałów. Rozdział czwarty poświęcono technice pisania. Zaprezentowano ułatwienia i sprawdzone sposoby prezentacji problemów i materiałów. Rozdział piąty omawia ocenę pracy, kryteria tej oceny, opinie i recenzje. Jest to końcowy etap ale niezwykle ważny i dlatego nie może się wymknąć spod kontroli piszącego. Cennym uzupełnieniem treści tego opracowania są uwagi promotora. 3

4 Spis treści Od Autora... 2 Wstęp... 3 Spis treści Cele i zadania prac promocyjnych Ogólna charakterystyka procesu pisania prac promocyjnych Praca licencjacka Formułowanie tematu i celów Ogólna charakterystyka struktury pracy promocyjnej Tytuł pracy Wstęp Spis treści konstrukcja pracy rozdziały Przypisy Zakończenie i podsumowanie Bibliografia Spis rysunków, tabel, wykresów, zdjęć itp Aneks (załączniki) Materiały do opracowania tematu pracy Materiały pierwotne Materiały wtórne Opracowanie i prezentacja materiału Technika pisania pracy OCENA PRACY (samoocena, opinia promotora, opinia recenzenta, elementy recenzji) Obrona pracy i egzamin końcowy Zakończenie Bibliografia Spis załączników

5 1. Cele i zadania prac promocyjnych 1.1. Ogólna charakterystyka procesu pisania prac promocyjnych Proces pisania prac promocyjnych (również pism i korespondencji) jest umiejętnością złożoną, której trzeba się uczyć i ciągle ją doskonalić. Praca promocyjna (lub dokument, pismo itp.) jest świadectwem inteligencji autora, reprezentuje jego osobowość, firmę, nadawcę. Jest podstawą oceny problemu, często przesądza o rezultacie negocjacji, załatwieniu sprawy itp. W pracach promocyjnych (a także w korespondencji) dajemy wyraz znajomości języka, logicznego rozumowania, gramatyki, stylistyki, ortografii, interpunkcji itp. Niezbędną pomocą każdego piszącego są słowniki poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych i wydawnictwa encyklopedyczne. Pisać należy tak jak życzyłbyś sobie jako czytelnik (jasno, zrozumiale, zwięźle, krótko i poprawnie). Pisemne i poprawne formułowanie myśli jest dla każdego studenta i przyszłego menedżera umiejętnością nieodzowną a nawet konieczną, warunkującą awans zawodowy. Co najmniej połowa kontaktów zawodowych odbywa się na piśmie (fax, sieć komputerowa, umowy, kontrakty itp.) Wyróżnia się każdy, kto potrafi pisać celnie, zwięźle i przekonująco. Ważne są umiejętności konstruowania prac promocyjnych, elaboratów, prac kontrolnych, sprawozdań, życiorysu, listu motywacyjnego, konspektu lub innej pisemnej wypowiedzi. Wszystkie pisma muszą być napisane poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Te umiejętności może każdy nabyć w czasie studiów i w drodze systematycznych ćwiczeń. Pomocą służą zawsze promotorzy, słowniki, encyklopedie itp. Nie można zrażać się niepowodzeniami, szczególnie w początkowym okresie kształtowania umiejętności wyrażania swoich myśli na piśmie. Sławny pisarz Ernest Hemingway wspominał, że zakończenie powieści Pożegnanie z bronią zmieniał trzydzieści razy zanim uzyskał zadowalającą wersję. Oto kilka ważnych uwag przydatnych w procesie pisania prac promocyjnych: 1. Agenda to lista spraw, które mają być napisane w danej pracy promocyjnej, w danym rozdziale, lub piśmie korespondencyjnym. 2. Akapit to z reguły kilka zdań będących rozwinięciem myśli, tematu lub argumentu. 3. Przeciętna długość akapitu to mniej więcej około 10 linijek tekstu, 5 zdań i około 100 wyrazów. 4. Po napisaniu części pracy (rozdziału, podrozdziału itp.) koniecznie należy tekst przeczytać w całości (najlepiej głośno). 5. Próby określania objętości pracy promocyjnej (długości dokumentu) nie mają racjonalnego uzasadnienia. Wyczerpane muszą być cele i zadania. W pracach promocyjnych przyjmuje się zwyczajowo, że prace licencjackie (dyplomowe) powinny mieć około 50 stron tekstu. Z długoletniego doświadczenia autora wynika, że ja- 5

6 kość pracy nie przekłada się na ilość stron tekstu. Należy pamiętać, że najlepsze i najbardziej zrozumiałe są zdania krótkie. 6. Zróżnicowanie wielkości czcionek, kolory, wykresy, tabele itp. są cennym walorem każdej pracy promocyjnej. Opracowanie prezentowanych w pracy problemów w sposób graficzny i statystyczny jest rzeczą pożądaną i wysoko ocenianą zarówno przez promotorów, recenzentów, oraz czytelników. Takie opracowania pozwalają lepiej zrozumieć tekst, zwłaszcza jeśli autorzy wykazali się oryginalną inwencją twórczą. Odwzorowywane rysunki i tabele muszą mieć źródło swego pochodzenia. 7. Proces pisania prac promocyjnych jest aktem twórczym podobnym do malowania obrazu, komponowania muzyki, tworzenia rzeźby itp. Każdy twórca posiada swój styl, charakter, specyficzny sposób wyrażania swoich myśli. W pracach promocyjnych promotorzy i recenzenci z dużym doświadczeniem pedagogicznym łatwo zauważą swoisty dla każdego autora rytm, potoczystość, energię i elegancję. Wychwytują również niestaranność, brak logicznego myślenia, używanie niezrozumiałych zwrotów, pustosłowie, błędy gramatyczne, stylistyczne itp. Warto też zapamiętać stare prawdy, mówiące że nauka pisania jest nauką myślenia. Niczego nie powiemy tak jasno i dokładnie jak tego co napiszemy. Niejasne pisanie wywodzi się z niejasnego myślenia. Zwięzłość jest miarą talentu. Starajmy się na miarę intelektualnych możliwości napisać pracę promocyjną jak najlepiej pamiętając o studenckim powiedzeniu: Głupi pisze co wie, mądry wie co pisze Praca licencjacka Praca licencjacka (dyplomowa) jest pierwszym, trochę dziewiczym spotkaniem studenta z warsztatem pisarskim. Szczególna jest więc rola promotora, który powinien wprowadzić piszącego w arkany prezentacji problemów w formie pisemnej. Obowiązujące zasady w różnych rodzajach prac promocyjnych ulegają stosunkowo niewielkim zmianom. Stąd też prawidłowe wejście w metodykę pisania jest tak ważne i na trwałe wyciska ślad potrzebny przy pisaniu różnych opracowań naukowych. Prace licencjackie obfitują często w niedostatki metodyczne i merytoryczne wybaczane młodym adeptom na podjętym kierunku studiów. Praca licencjacka będzie więc zawsze roboczą próbą analizy i prezentacji wąskiego problemu zarządczego. Uzasadniony jest pogląd, że w pracach licencjackich autorzy osadzają problem w literaturze przedmiotu, dając dowód znajomości teoretycznych przesłanek i szerokiego spojrzenia na to, co w części empirycznej zawiera praca. Część empiryczna powinna nawiązywać do ustaleń teoretycznych i dawać dowód znajomości realiów zarządzania w konkretnym podmiocie gospodarczym lub administracyjnym. Część podsumowująca pracy to swoiste połączenie i symbioza dotychczasowych rozważań teoretycznych i empirycznych. W pracach promocyjnych wywód myślowy powinien być swobodny, merytorycznie poprawny a równocześnie zgodny z rygorami prezentacji złożonych problemów organizacyjnych. Trafnie dobrane pozycje literaturowe zwarte i czasopiśmiennicze są cennym walo- 6

7 rem tych prac. Pożądana jest innowacyjność i kreatywność w doborze i wykorzystaniu szerokiego spektrum literatury przedmiotu. Praca jest terminem wieloznacznym, rozmaicie definiowanym. Dla potrzeb tego opracowania warto zwrócić uwagę na sens czynnościowy i rzeczowy tego pojęcia. W sensie czynnościowym praca jest wysiłkiem podjętym w celu osiągnięcia czegoś użytecznego, jest zastosowaniem sil fizycznych i psychicznych do wykonania określonego zadania. W sensie rzeczowym praca jest wytworem i wynikiem wysiłku ludzkiego. Wynikiem obserwacji i umiejętności poszukiwań empirycznych i badań teoretycznych jest praca naukowa. Prace promocyjne powinny mieć charakter naukowy. Oznacza to, że ich celem musi być dążenie do poznania istoty jakiegoś zjawiska, wykrycia zasad lub reguł działania prawidłowości w organizacji czy funkcjonowania określonego przedmiotu. Warunkiem naukowego charakteru prac promocyjnych jest również obiektywny dobór materiału badawczego, właściwe przeselekcjonowanie i uporządkowanie tego materiału. Należy również zwrócić uwagę, że poprawność przyjętej metody w pracach promocyjnych powinna być uzasadniona, a rozwiązanie każdego problemu należy oprzeć na logicznym wywodzie, jasnym wykładzie i głęboko przemyślanej interpretacji uzyskanych wyników. Opracowania nie mające charakteru naukowego podają jedynie fakty, są zbiorem informacji, nie zawierają cech twórczych. Prace promocyjne stanowią podstawę do ubiegania się o tytuł magistra, inżyniera, licencjata (np. dyplomowanego ekonomisty). Mają one na celu zaprezentowanie wiedzy i umiejętności metodycznych piszącego. Treść uzyskanych wyników choć wcale nie obojętna schodzi na drugi plan. W pracy promocyjnej weryfikowane są: zdolność do prawidłowego formułowania problemów, poprawność toku wywodów, sposób gromadzenia materiału, stosowane metody, interpretacja wyników, uzasadnienie doboru literatury wraz z jej retrospektywnym i krytycznym przeglądem. W pracach dyplomowych istotne są stawiane cele i zadania. W pracach promocyjnych chodzi o ukształtowanie umiejętności: czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego, rozszerzania swej wiedzy przez samodzielne poszukiwanie w istniejących opracowaniach naukowych, obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk, budowania samodzielnie prawidłowych konstrukcji logicznych, stosowania metod pracy naukowej, prowadzenia logicznego toku wywodów, ćwiczenia w myśleniu naukowym i posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. 7

8 Podkreśla się ćwiczebny, kontrolny i twórczy charakter prac promocyjnych. Wysoko powinno się oceniać pomysłowość i samodzielność myślenia przy opracowaniu tematu. Wyeksponowanie przez piszącego przewodniej myśli zapewnia ład i krytyczne ujmowanie treści, jest źródłem porządku w prezentowanym wywodzie. Należy pamiętać, że umiejętność wyłożenia swych myśli to ogromny walor, który z reguły owocuje w przyszłości. Nie bez znaczenia jest nabycie przez piszących umiejętności technicznych w zbieraniu materiału, dokonywaniu badań (np. ankietowych), formułowaniu spostrzeżeń, a nawet wyników najprostszych obserwacji. Zakres wykorzystania piśmiennictwa naukowego jest kolejnym etapem umiejętności dyplomanta. Ćwiczebny charakter tych prac nie powinien osłabiać obiektywizmu badawczego przejawiającego się w umiejętności krytycznego korzystania z piśmiennictwa, co jest szczególnie ważne w obecnym okresie ogromnych przewartościowań i nowego spojrzenia na wiele zjawisk otaczającej nas rzeczywistości. Krytyczny stosunek piszących do własnych badań i wybranej do opracowania problematyki jest cechą pozytywną, świadczącą o dojrzałości i samodzielności myślenia. Każda praca promocyjna powinna realizować chociaż w skromnym zakresie cel naukowy. Oznacza to, że choćby w najmniejszym wycinku należy dokonać pracy odkrywczej, a przynajmniej porządkującej, klasyfikującej lub kwalifikującej. Jest to tym bardziej istotne, im ściślej prace promocyjne wmontowane są w plan badawczy danego instytutu, zakładu czy katedry Formułowanie tematu i celów To ważny i niezwykle istotny etap procesu pisania pracy promocyjnej. Temat powinien być krótki, lapidarny, komunikatywny a równocześnie problemowy. Pomoc promotora jest w tym zakresie pożądana, gdyż to promotor zatwierdza zarówno roboczy jak i ostateczny tytuł każdej pracy promocyjnej. Szczegółowo o podjętym w pracy problemie pisze się w pierwszych akapitach wstępu. Tytuł pracy stanowi o podjętym problemie do rozwiązania. Jest swego rodzaju wizytówką pod którą podpisuje się zarówno autor jak i promotor. Znaczenie tytułu jest bardzo ważne, to on towarzyszyć będzie przez cały okres pisania pracy promocyjnej a nawet jeszcze dłużej, gdyż tytuł pracy pamiętamy długo i często przywołujemy go w rozmowach zawodowych i towarzyskich. Tytuł pracy i jej cel są ze sobą ściśle związane. Przystępując do formułowania tytułu i celu pracy warto zebrać materiał na początku o dotychczas realizowanych pracach i koniecznie zasięgnąć porad promotora. Tytuł pracy musi być zrozumiały przede wszystkim dla autora i odbiorców jego tekstu. Ważne jest więc dla kogo praca jest pisana i kto będzie podejmował decyzję o jej przyjęciu i obronie. Najczęściej spotykanym błędem jest mętny cel pracy nie nawiązujący do jej tytułu. Niekiedy też tytuł mija się z treścią pracy. Nadrzędną zasadą jest, że treść pracy musi odpowiadać jej tytułowi, podobnie tytuły rozdziałów i pod rozdziałów muszą być adekwatne do treści w nich zawartych. 8

9 Cel to zamierzony stan rzeczy, coś co pragniemy osiągnąć, to rezultat naszych poczynań, to pożądany i oczekiwany skutek naszego działania. Zgodnie z cyklem działania zorganizowanego i zgodnie z metodologią postępowania przyjętą na całym świecie cel jest pierwszym etapem każdych naszych poczynań. Prawidłowe sformułowanie celu porządkuje nasze dalsze działanie. Bez dokładnie sformułowanego celu nasze działanie narażone jest na chaos, wielowątkowość i sprzeczne myślenie. To cel nadaje pracy promocyjnej tak bardzo potrzebną logikę rozumowania. Sformułowanie celu nadaje sens naszym zamierzeniom, zapewnia koordynację części składowych, tworzy z pracy promocyjnej zwartą całość, dostarcza standardów do oceny pracy, nadaje naszym wysiłkom konkretny i logiczny wymiar. Cel pracy promocyjnej wynika z ogólnych założeń mówiących, że praca powinna stwierdzać, że autor ma uporządkowaną wiedzę w podjętym temacie, posiada umiejętności postawienia problemu, umie badać otaczające zjawiska, potrafi dobrać odpowiednie metody badawcze i dostrzegać prawidłowości w uzyskanych wynikach. 2. Ogólna charakterystyka struktury pracy promocyjnej 2.1. Tytuł pracy Powinien być wyczerpująco opisany w powiązaniu z tematem i celem pracy. Tytuł, temat i cel pracy to pierwsze intelektualne wyzwanie każdego autora. Wszystko co następuje dalej jest konsekwencją tego pierwszego etapu. Stąd też metodycy podkreślają, że jest faza wymagająca koncentracji zarówno autorów prac jak również promotorów. Po rzetelnym wysiłku w tym zakresie jest jeszcze jeden problem na który warto zwrócić uwagę. Coraz częściej na stronie drugiej w prawym dolnym narożniku zamieszczana jest dedykacja z podziękowaniami dla promotora lub innych osób (np. szefa firmy), które przyczyniły się do powstania pracy. Najmilsze są jednak ciepłe słowa skierowane do najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, sympatii itp. Praca promocyjna z reguły pozostaje w archiwum domowym, stanowiąc łącznie z podziękowaniami powód do dumy i do miłych wspomnień Wstęp Ten ważny fragment pracy promocyjnej pisze się zawsze na początku a jest ostatnią sekwencją, która podlega korekcie, ostatecznej redakcji i poprawkom zgodnym z treścią. Pozostawienie napisania wstępu na samym końcu jest kardynalnym błędem metodycznym. Części składowe wstępu ułożone są w logiczną całość, pomagają w dalszej twórczej działalności a nade wszystko są dowodem posiadania wiedzy i umiejętności związanych z warsztatem pisarskim. 9

10 W pierwszym akapicie rozszerzamy temat pracy, wskazujemy na ważność podjętego problemu, jego miejsce w procesach gospodarczych konkretnej organizacji, powiązania z innymi zagadnieniami itp. Wprowadzamy więc czytelnika w treść pracy. W następnym akapicie powinniśmy podać uzasadnienie podjęcia tematu (powiązania z pracą zawodową, szczególne zainteresowania tematem, kontynuacja prac seminaryjnych, chęć pogłębienia wiedzy z danego zakresu itp.). uzasadnienie wskazuje na motywy piszącego, które zdecydowały o wyborze tematu pracy promocyjnej, ale są też przejawem chęci i woli zgłębienia wybranych kwestii. Przekonywujące uzasadnienie podjęcia tematu jest cennym atutem przy ocenie pracy. Świadczy o pełnej świadomości piszącego w realizacji podjętego dzieła. Następny akapit powinien dotyczyć celu pracy. Jest to wyznacznik twórczej inwencji piszącego. Jasno, prosto, przekonywująco sformułowany cel pracy jest punktem odniesienia do wywodów teoretycznych i praktycznych treści pracy. Zdaniem wielu metodyków sformułowanie celu pracy jest aktem twórczym, świadczącym o wysiłku intelektualnym piszącego, mającym konsekwencje w całym toku dalszych wywodów. Skoro cel pracy został sformułowany logicznym krokiem wydaje się przedstawić środki realizacji celu. Z pewnością posługiwać się będziemy takimi metodami jak: definiowanie, analiza zjawisk, ich synteza, opis, interpretacja, wyjaśnianie, indukcja, dedukcja, wnioskowanie, dowodzenie itp. Dajemy w ten sposób do zrozumienia recenzentowi i nie tylko, że dysponujemy całym zestawem narzędzi, metod, sposobów, technik, które zastosujemy realizując konsekwentnie cel pracy. W tym miejscu trudno nam przesądzać jakich narzędzi użyjemy w pracy. Stąd też do tego akapitu wrócimy na samym końcu pisania i redagowania pracy. Być może, że zastosujemy np. badania ankietowe. W kolejnym akapicie powinniśmy określić charakter pracy. Z reguły prace promocyjne mają charakter literaturowo-empiryczny. Rzadkością jest aby prace promocyjne miały charakter wyłącznie literaturowy lub oparte były wyłącznie na empiriach. Uzasadniamy więc, że naszą pracę oparliśmy na trafnie dobranej literaturze przedmiotu (spis na końcu pracy) a w szczególności na wybranych pozycjach, które najczęściej cytujemy. W części empirycznej prace oparte są na materiałach konkretnej firmy, które sprawdziliśmy pod względem wiarygodności. Materiały empiryczne próbujemy skojarzyć z wiedzą wynikającą z literatury przedmiotu i na tej podstawie sformułowaliśmy wnioski. Następnie powinniśmy określić zakresy objęte pracą a mianowicie: zakres czasowy, przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny. Zakres czasowy obejmuje z reguły od dwóch do pięciu lat. Może być dłuższy, ale nie powinien być krótszy niż dwa lata, gdyż taki minimalny czas pozwala na wykazanie dynamiki rozwoju lub sformułowanie wniosków. Należy zwrócić uwagę, że w każdym okresie zjawiska i opisywane podmioty będą zachowywały się inaczej. Stąd w pracach promocyjnych aspekt czasowy (historyczny niekiedy) łączy się z aspektem poznawczym. 10

11 Zakres przedmiotowy powinien uściślić w jakim problemie tkwi główny wątek pracy (inaczej o czym jest ta praca).ten zakres pracy pozwala na lepszą koncentrację autora na podstawowym problemie a promotorowi i recenzentowi ułatwi odpowiedź na pytanie o zasadniczym znaczeniu: czy treść pracy odpowiada tematowi pracy? Zakres podmiotowy określa opisywaną organizację. Ten zakres nie występuje w pracach literaturowych lub teoretyczno-problemowych. Zakres terytorialny (przestrzenny) występuje wtenczas, gdy opisujemy przedsiębiorstwo wielozakładowe, rozmaite rynki zbytu, zaopatrzenia, transportu itp. W następnych akapitach jest miejsce zdaniem autora na informacje dotyczące problemów związanych z pisaniem pracy. Mogą to być uwagi dotyczące kłopotów związanych ze zdobyciem materiałów, danych objętych tajemnicą, luk w przepisach i regulacjach prawnych itp. Ten akapit wprowadzamy dopiero przy redagowaniu ostatecznej wersji pracy lub umieszczamy go w zakończeniu. Klamrą spinającą zagadnienia kwalifikujące się do wstępu jest końcowy akapit dotyczący struktury pracy. Należy w nim opisać problematykę zawartą w poszczególnych rozdziałach. Opis ten jest doskonałym sprawdzianem logicznego toku rozumowania zastosowanego w pracy Spis treści konstrukcja pracy rozdziały. Spis treści powstaje na bazie planu pracy. Rodzi się w ten sposób konstrukcja pracy stanowiąca szkielet i nakreślająca ramy które maja umożliwić i ułatwić wprowadzenie wywodów. Każda konstrukcja powinna cechować się z następującymi atrybutami: powinna być prosta i przejrzysta, co oznacza ze praca ma wyraźnie określony kierunek i drogę dochodzenia do celów oznacza to również ze w odpowiednich miejscach przedstawione są właściwe argumenty i nie ma zbędnych rozważań powinna być zwięzła co zabezpiecza przed powtórzeniami i gwarantuje zwartość całego układu pracy powinna odznaczać się harmonią wyrażająca się w zachowaniu właściwych proporcji między poszczególnymi częściami rozdziałami i podrozdziałami pracy Spis treści i wynikająca z niego konstrukcja prac promocyjnych jest zwykle dwu a najwyżej trzy stopniowa. Treść pracy dzieli się na rozdziały i podrozdziały. Rzadko występuje zjawisko w którym podrozdziały dzieli się na jeszcze mniejsze części, rozdziały zazwyczaj oznacza się cyframi rzymskimi a ich wewnętrzne fragmenty cyframi arabskimi oraz literami. W układzie numerycznym występować powinny konsekwentnie cyfry arabskie (np. rozdział I podrozdział a bardziej szczegółowa treść itd.). Ten układ jest zalecany. W stosowanym najczęściej w spisie treści alfa numerycznym występują jak wspomniano cyfry rzymskie (dla oznaczenia rozdziału), cyfry arabskie (dla oznaczenia podrozdziału) i litery alfabetu (dla oznaczenia szczegółowej części podrozdziału) 11

12 Układ rozdziałów musi być oparty na zasadzie wynikania, co decyduje o kolejności rozdziałów i innych części równorzędnych. Drugą zasadą konstrukcyjną jest hierarchiczny układ fragmentów nie równorzędnych. Oznacza to ze konstrukcja rozdziałów odzwierciedla zasadniczy tok wywodu a wewnętrzna konstrukcja rozdziałów (podział na podrozdziały) odzwierciedla szczegółowy tok związany najczęściej z argumentacją. Te zasady obowiązują także w konstruowaniu mniejszych fragmentów łącznie z poszczególnym punktem. Punkt obejmuje daną kwestię, która jest podstawowym elementem toku wywodów. Obowiązującą zasada jest aby każdą kwestię rozwiązać czyli przedstawić wyczerpująco w jednym miejscu. Jeśli zachodzi potrzeba odwołać się do tej kwestii w dalszej części pracy, robi się to za pomocą przypisów. Tok rozumowania wynikający z konstrukcji pracy powinien mieć charakter problemowy. Większe części pracy np. rozdziały należy rozpoczynać od zwięzłej ekspozycji zagadnień poruszanych dalej. Jest to swoisty spis treści danego fragmentu prezentowany w sposób opisowy. Dalej kolejność wywodu powinna być następująca: przedstawienie stanu faktycznego (opis sytuacyjny. opis stosunków, opis rozwiązania organizacyjnego itd.), analiza tego stanu łącznie z argumentacja i na jej podstawie sformułowane wnioski. Każdy rozdział zaczynamy od nowej strony. Istotną częścią takiego rozumowania są sformułowane wnioski. Muszą one być adekwatne do przesłanek zarówno w treści jak i w objętym zakresie. Sposób sformułowania musi wskazywać na stopień pewności wniosków. Wnioski prawdopodobne mogą w pracy wystąpić ale pod dwoma warunkami: po pierwsze w danej sytuacji nie można sformułować twierdzenia dokładniejszego lub lepiej udokumentowanego albo po wtóre autor należycie informuje o możliwości błędu Przypisy Przypisy są ważna częścią każdej pracy promocyjnej stanowią one wyraz opracowania literatury i właściwego wykorzystania materiałów pierwotnych przez autora. Przypisy uwiarygodniają treść pracy zarówno w sferze teoretycznej literaturowej jak i w sferze praktycznej, statystycznej czy obliczeniowej. Ze względu na charakter przypisów dzielimy je na: rzeczowe i komentujące fragmenty tekstu głównego np. terminy techniczne, naukowe, medyczne itp.; słownikowe czyli podające znaczenie terminów obcojęzycznych, staropolskich itp.; bibliograficzne, które zawierają opis dokumentów, źródeł z których pochodzą informacje w tekście głównym. W literaturze spotyka się rozmaite sposoby prezentacji przypisów. W pracach promocyjnych najczęściej występują dwa rodzaje przypisów. Pierwszy stosowany i zalecany przez metodyków polega na każdorazowym odesłaniu czytelnika do źródła ze szczegółowym podaniem i charakterystyka tego źródła. Taki przypis zamieszcza się najczęściej na dole każdej strony a rzadziej na końcu danego rozdziału. Inny rodzaj przypisów stosowany jest następująco :w tekście w kwadratowych nawiasach oznacza się cyframi rzymskimi numer pod którym występuje dana pozycja źródłowa 12

13 i dodaje się stronę lub bliższe określenie fragmentu na który się powołujemy np. [1.str.128] oznacza to ze myśl zaczerpnięto z pierwszej pozycji w spisie literatury (bibliografii) oraz na stronie wymienionej w tym przypadku na stronie 128. Przypisy najczęściej stosowane występują w kilku rodzajach: pierwszy z nich nazywany jest przypisem źródłowym zwykłym. Informuje on o pochodzeniu koncepcji, danych liczbowych, sądów, klasyfikacji itp. Bez tego rodzaju przypisów praca nie może być przyjęta ponieważ świadczy ze jej autor nie poznał literatury i sięgnął do informacji z możliwych do sprawdzenia źródeł. Przykłady przypisów źródłowych zwykłych 1. Wolniewicz W., Podstawy Zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009 str Walczak Z., Zarządzanie przez wyjątki, Przegląd Organizacji 2009 numer 3 3. W. Wolniewicz, Podstawy, strona 30 (jeśli powołujemy się na źródło już eksponowane. Stosuje się też następujący sposób: Wolniewicz W. op. cit. (opus citatum dzieło już cytowane) str.30 jeśli przypis powtarzamy na tej samej stronie odwołujemy się do treści przez sformułowanie: tamże, str.52. W podobny sposób powołujemy się na źródła prawa lub obliczenia statystyczne. Przykłady przypisów źródłowych rozszerzonych. Ten przypis występuje wówczas gdy pragniemy powołać się na poglądy lub wiedzę nie związaną ściśle z tokiem wywodów Zamieszczony w treści przypis mógłby rozerwać logiczny tok rozumowania. Umieszczamy więc źródło tak jak w przypisie zwykłym dodając, że np.: Przez zarządzanie rozumiemy proces ciągłego podejmowania decyzji przez menadżera. Ta definicja występuje w podręcznikach w których opisuje się decyzje biznesową. Odrębnym rodzajem przypisów są przypisy polemiczne. Zawierają jak sama nazwa wskazuje polemikę z poglądami wyrażonymi w pracy np.: Trudno zgodzić się z prezentowanymi poglądami gdyż w publikacjach innych autorów np. W. Wojciechowski, Metodyka Zarządzania PWE Warszawa 208 strona 62 te problemy prezentowane są zgoła odmiennie. Taki przypis jest wartościowy z wielu względów,ale przede wszystkim świadczy o szerokiej wiedzy autora który zapoznał się z wieloma poglądami a wybrał do prezentacji w swojej pracy najbardziej odpowiadające jego potrzebom. Innym przypisem stosowanym stosunkowo rzadko w pracach promocyjnych są przypisy dygresyjne. Służą one do zamieszczania uwag i spostrzeżeń nasuwających się piszącemu na marginesie rozważań głównych np.: Podobne zjawiska jak opisywane w tym rozdziale znane są w innych dyscyplinach naukowych np. w chemii czy biologii a także opisywane są często w literaturze np. Bolesław Prus Faraon. Ostatnim rodzajem przypisów stanowi przypis odsyłający. Ma on za zadanie odesłać czytelnika do poprzednich lub następnych części pracy np.: Zagadnienie to zostanie szczegó- 13

14 łowo omówione w rozdziale drugim, albo też kwestia ta omówiona została wyczerpująco w poprzednim rozdziale. Oto niektóre sposoby opisu dokumentów w przypisach: gdy dzieło jest monografią lub posiada jednego autora przypis jest prosty: J. Kowalski, Zarządzanie strategiczne, PWN Warszawa 2009, str. 74 gdy dzieło jest napisane przez dwóch autorów, podajemy ich w takiej kolejności w jakiej występują na stronie tytułowej gdy dzieło jest napisane przez trzech lub więcej autorów piszemy nazwisko pierwszego dodając i inni gdy dzieło jest pod redakcją jednego lub dwóch autorów, to po ich nazwiskach dodajemy w nawiasie (red.) gdy dzieło nie zostało opublikowane, wówczas obok nazwiska autora piszemy: materiał nie publikowany. Przypisy powinny być stosowane w pracy promocyjnej w sposób jednolity, oznacza to ze przyjęty sposób prezentacji przypisów musi być stosowany we wszystkich częściach pracy. Każdy przypis powołujący określoną pozycje literatury powinien zawierać opis bibliograficzny tej pozycji tzn. imię (lub jego skrót) nazwisko autora, tytuł opracowania, wydawnictwo, miejsce wydania, datę oraz stronę. Jest rzeczą bardzo ważna ażeby przypisy stosowane były przy wszystkich miejscach, w których występują liczby, przeprowadzona jest klasyfikacja, wymienia się podmioty lub zjawiska, prezentuje się liczby itp. (najczęściej przypis ten wystąpi po dwukropku). Wiarygodność pracy i zawartej w niej wiedzy jest funkcja wiarygodnych i rzetelnych przypisów. W pracach promocyjnych często stosowane są skróty. Skróty ogólnie przyjęte i nie budzące wątpliwości mogą być stosowane w każdym tekście. Skróty nie przyjęte ogólnie lub mogące budzić wątpliwości oraz skróty specjalne należy eksponować w specjalnym załączniku pt. Wykaz stosowanych skrótów. Powołując się na literaturę lub inne źródła zagraniczne, prezentowane w obcych językach powinniśmy zaznaczyć ze tłumaczony tekst jest przez autora lub że cytujemy go za innym źródłem literaturowym (np. tłumaczenie własne lub cytowane za i tu podać źródło). Często autorzy prac promocyjnych zapominają że bardzo pożądanym przypisem jest przypis opracowanie własne autora na podstawie... i tu należy wymienić źródło inspiracji tego opracowania. W każdym przypadku, gdy żywcem przepisujemy tekst obowiązuje cudzysłów. Wykorzystywanie obcych myśli i źródeł stosowane jest na całym świecie, ale obowiązują dwie żelazne zasady: 1. wyraźnie należy podać źródło w formie przypisu 14

15 2. z powodów etycznych oraz reputacji zawodowej należy dbać o rozsądne proporcje między cytatami i obcymi myślami a wiadomościami i wiedzą własną Zakończenie i podsumowanie W pracach promocyjnych podsumowanie występuje często oddzielnie od zakończenia. Podsumowanie powinno w sposób syntetyczny sformułować to co w pracy osiągnięto, jakie tezy udowodniono, co jest istotą i sensem napisanej pracy. W zakończeniu natomiast staramy się odpowiedzieć na trzy następujące pytania: 1. jak zrealizowany został cel pracy sformułowany we wstępie? Należy opisowo udzielić wyczerpującej odpowiedzi. 2. Jakie praca ma znaczenie dla firmy, dla organizacji, dla otoczenia, dla nauki? Może to być znaczenie poznawcze, aplikacyjne, edukacyjne, marketingowe itp. 3. Jaki jest szczególny wkład autora w innowacyjny charakter pracy? Co sprawiło autorowi najwięcej trudności i co uważa w tej pracy za swoje największe osiągnięcie? Zakończenie obok wstępu posiada szczególne znaczenie. Jest przedmiotem zainteresowania nie tylko promotora i recenzenta, ale także każdego czytelnika pracy. Poza tym są to wyodrębnione części pracy podlegające surowej ocenie. W nich zawarty jest kreatywny charakter autora. Najlepiej w tych częściach pracy widoczny jest twórczy i intelektualny wysiłek piszącego Bibliografia W pracach promocyjnych niektórzy promotorzy nazywają spisem literatury lub spisem źródeł. Ta część pracy dzieli się na: 1. Literaturę zwartą (podręcznikowa, książkową, encyklopedyczną itp.) 2. Literaturę czasopiśmienniczą (czasopisma naukowe, fachowe, branżowe, krajowe i zagraniczne) 3. Spis aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń, norm branżowych, jakościowych itp.) 15

16 4. Spis źródeł internetowych (należy podać dokładne adresy internetowe oraz datę) 5. Inne źródła (np. dokumenty ładu organizacyjnego przedsiębiorstwa itp.) Każdy dokument źródłowy powinien być dokładnie opisany. Przykłady: 1. Koźmiński A.K., Podstawy zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Balcer W., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka nr3/ Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw z dnia 12 listopada 1991 r.(dziennik Ustaw 1003 wraz z późniejszymi zmianami) 6. raport Polskiego Związku Motoryzacyjnego.html Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora PZZ w Poznaniu nr 65 z dnia 3 marca 2007 Tytuł publikacji może być również napisany kursywą lub wzięty w cudzysłów. Spis źródeł sporządza się w każdym rodzaju w porządku alfabetycznym według nazwisk autora. Przejrzystość tej części pracy jest walorem wysoko cenionym przez promotorów i recenzentów Spis rysunków, tabel, wykresów, zdjęć itp. Statystyczna i graficzna prezentacja problemów poruszanych w pracy jest bardzo pożądana. W ten sposób autor udowadnia, że opanował umiejętności nie tylko opisu zjawisk i problemów, ale także potrafi korzystać z bogatego arsenału technik i metod graficznych i statystycznych. Komputer stwarza doskonałe możliwości wykonania rysunków, tabel, wykresów, diagramów, rycin itp. W taką prezentację wpisują się również zdjęcia. Erudycja autora nakazuje zachowanie proporcji i umiaru pomiędzy tekstem pisanym a rozmaitymi technikami prezentacji graficznej, statystycznej lub fotograficznej. 16

17 Nazwą tabeli określa się zestawienie cyfrowe, słowno-cyfrowe lub słowne ujęte w ramki. Zamieszczenie tabeli powinno każdorazowo być uzasadnione potrzebą wynikającą z toku logicznego rozumowania. Tabela jest uzasadnieniem wysuniętej tezy, potwierdza sformułowany wniosek lub ilustruje obraz rozwoju konkretnych zjawisk. Często powtarzanym błędem jest opisowe powtarzanie zawartości tabeli. Tymczasem opis powinien zawierać interpretację i wnioski wynikające z tabeli a więc to co trudno dostrzec. Każda tabela, rysunek, wykres itp. musi zawierać: tytuł, kolejny numer, źródło na podstawie którego został opracowany. Jeśli występują kolory, to również musi być legenda. Zamieszczone w pracy tabele, rysunki itp. powinny mieć jednolitą budowę i jednolite oznaczenia (chodzi o cyfry arabskie lub rzymskie, numerację, miejsce na tytuł, źródło, numer itp.) Prezentacje o których mowa powinny mieścić się na jednej stronie. Ich wielkość musi harmonizować z tekstem pracy nie mogą być ani za małe ani za duże. Powszechnie stosowane znaki umowne w tabelach są następujące: _(kreska) zjawisko nie występuje, 0 (zero) zjawisko występuje w stopniu tak małym, że nie da się wyrazić przyjętymi w tabeli wielkościami liczbowymi,.(kropka) zupełny brak danych lub informacji wiarygodnych, X (krzyżyk) wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe. Lata w tabelach i w tekście pisze się w całości, np a nie 99, 2008 a nie 08; a nie ; Jeżeli całkowicie dzielimy daną wielkość piszemy w tym, a jeśli z danej wielkości wybieramy tylko część, używamy słowa z tego. Ambicją piszących prace promocyjne powinno być posiadanie słowników i wydawnictw encyklopedycznych, z których należy się uczyć poprawnego pisania, wykonywania tablic, rysunków i wykresów Aneks (załączniki) Zamieszczany na końcu pracy jest ważną i wyodrębnioną częścią pracy promocyjnej. Zawarte w nim załączniki należy ponumerować i można do nich odwoływać się w tekście pracy. Właściwie sporządzony aneks jest elementem uwiarygodniającym treść pracy. Załączniki powinny być czytelne i łatwe do komunikacji z tekstem pracy. 17

18 3. Materiały do opracowania tematu pracy. Każdą pracę promocyjną rozpoczynamy od gromadzenia materiału źródłowego. Jest to ważny etap procesu pisania, gdyż od zgromadzonego materiału zależy merytoryczne znaczenia naszej pracy. Dobór materiału powinien być trafny i bezpośrednio związany z celem pracy promocyjnej. Jednym z podstawowych podziałów gromadzonych materiałów jest podział na materiały: - pierwotne (wynik bezpośredniego udziału studenta w gromadzeniu, a więc w tym również obserwacje, spostrzeżenia, ankiety badawcze, doświadczenie itp.) - wtórne (będące wynikiem działalności osób trzecich, są to więc materiały statystyczne, archiwalne, monografie, a przede wszystkim literatura zwarta i czasopiśmiennicza) Materiały pierwotne Zakres materiałów pierwotnych określa sam autor biorąc pod uwagę możliwości zdobycia tych materiałów. Badania doświadczalne wymagają odbudowy teoretycznej, bez której byłyby błądzeniem po omacku. Obserwacje przywierają rozmaite formy. Może być to rejestrowanie zjawiska lub czynności procesowych albo też wyniki obserwacji lub przeprowadzonych doświadczeń. Materiały pierwotne są ważnym elementem uwiarygodniającym treść pracy i podkreślającym związek autora z praktyką gospodarczą Materiały wtórne Ten rodzaj materiałów jest bogatym źródłem i tworzywem dla wielu segmentów pracy. Materiały wtórne możemy podzielić na: - materiały statystyczne, - materiały archiwalne, - protokóły, świadectwa i instrukcje, - monografie, - literaturę i opracowania bibliograficzne. Materiały statystyczne opracowane naukowymi metodami są w naukach ekonomicznych jednym z podstawowych i wiarygodnych źródeł potrzebnej informacji. Większość opracowań statystycznych jest publikowana w rocznikach lub literaturze specjalistycznej. Na materiałach statystycznych opierają swoje badania i wynikające z tych badań wnioski wszyscy ekonomiści. Autorom prac 18

19 promocyjnych poleca się szczególnej uwadze wykorzystanie dostępnych roczników statystycznych: ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Materiały archiwalne są źródłem informacji o faktach, które miały miejsce. Występują często w formie opracowanej i wymagają tylko oświetlenia okoliczności i warunków w jakich fakty te miały miejsce. Protokóły, świadectwa i instrukcje mają podobny materiał do materiałów archiwalnych. Z tych materiałów czerpiemy wiedzę o istniejących stosunkach i układach. Istnieje potrzeba sprawdzenia wiarygodności niektórych danych poprzez porównanie z innymi zapisami, a często potrzebny jest komentarz wyjaśniający. Ankiety zawierają zbiór pytań, na które respondenci udzielają odpowiedzi i na tej podstawie autorzy prac promocyjnych udowadniają tezę występującą w pracy. Opracowanie ankiety wymaga dużej wiedzy, taktu i znajomości środowiska, do którego jest skierowana. Ankietowanie jest prostą i mało kosztowną formą badania, stąd też często korzystają z tej formy autorzy prac promocyjnych. Monografie opisują dany podmiot lub zespół jednostek. Nie tworzą jednak uogólnień. Autorom prac daje to możliwość poznania związków przyczynowych i w tym sensie stwarza możliwości argumentowania w procesie dowodzenia. Literatura i opracowania bibliograficzne stanowią podstawowy zasób materiału wtórnego. Są nieodzownym i koniecznym tworzywem każdej pracy promocyjnej. Bez tego rodzaju materiału napisanie pracy promocyjnej jest niemożliwe. Dla piszących prace promocyjne opracowanie encyklopedyczne, dzieła zwarte i literatura czasopiśmiennicza są podstawowym budulcem każdej pracy. Literatura jest podstawa naszego wykształcenia zawodowego i stanowi dopełnienie własnych doświadczeń i dociekań. Korzystając z bogatego dziedzictwa naukowego, z różnej literatury trzeba pamiętając o robieniu notatek, gdyż pamięć ludzka jest często zawodna. W przypisach trzeba potem podać źródła skąd zaczerpnięta została myśl albo dana kwestia. 19

20 3.3. Opracowanie i prezentacja materiału Zebrane materiały tworzą cenne tworzywo lub swego rodzaju budulec, który musi być jednak opracowany, to znaczy przystosowany do tematu pracy i podporządkowany jej celowi. Różne są sposoby obróbki zgromadzonego materiału. Warto zauważyć, ze pisanie pracy jest o wiele łatwiejsze jeżeli zgromadzony materiał znajduje się w zasięgu ręki. Spośród wielu metod obróbki i wykorzystania zgromadzonych materiałów pierwotnych i wtórnych wymienia się takie jak: - porządkowanie, - selekcja i eliminacja, - klasyfikacja i segregacja, - grupowanie. Porządkowanie występuje jako czynność następująca bezpośrednio po zebraniu materiałów. Wiele z nich wymaga dopracowania szczegółów, niektóre naprowadzają na dalszy ślad naukowego dowodzenia, a jeszcze inne potrzebują niezbędnych uzupełnień. Porządkowanie zebranych materiałów racjonalizuje dalszy proces pisania pracy promocyjnej. Selekcja i eliminacja materiałów powinny być bardzo zbliżone. Selekcja nie może być zbyt rygorystyczna, ale przeprowadzona zbyt łagodnie zaprowadza chaos i stwarza niepotrzebny balast. Nigdy jeszcze nie udało się zebrać materiału do jakiejkolwiek pracy promocyjnej, który nie wymagałby selekcji i eliminacji. Klasyfikacja i segregacja. Klasyfikacja jest podziałem jakiegoś zbioru przedmiotu lub zjawisk na podzbiory według przyjętej z góry zasady. Segregacja zaś to wyodrębnienie jakiegoś zbioru przedmiotów z punktu widzenia niejednorodności. W klasyfikacji materiałów po pierwsze dzielimy zjawisko na klasy, działy i poddziały, według określonej zasady. Po drugie dzielimy w logiczny sposób zakres danego pojęcia. I po trzecie oceniamy zjawisko w skali porównawczej. Klasyfikacja i segregacja mają charakter porządkujący i opierają się na określonych kryteriach. Mogą zatem być aktem twórczym wprowadzającym nowy pogląd na prezentowany problem. Bardzo często klasyfikacja i segregacją inspirują do dodatkowych badań i formułowania innowacyjnych związków. Grupowanie jest procesem, w którym zjawisko lub podmiot podlega rozbiorowi, aby stworzyć nową konstrukcję i w ten sposób analiza problemu kończy się jego syntezą. Istota tego procesu polega na wyodrębnieniu takiej charakterystyki, która byłaby reprezentantem całości naszego dowodzenia. 20

21 4. Technika pisania pracy Zebrany materiał do pracy poddajemy dalszej obróbce. W ten sposób realizujemy sformułowany na wstępie cel pracy. Najczęściej spotykanymi sposobami realizacji celu w pracach promocyjnych są: analiza i synteza, indukcja i dedukcja, analogia, interpretacja, wyjaśnianie, wnioskowanie, definiowanie i sprawdzanie hipotez. Analiza polega na podzieleniu przedmiotu badania na części składowe i badaniu każdej części z osobna. W literaturze wyróżnia się trzy rodzaje analizy: elementarną, przyczynową i logiczną. Analiza elementarna polega na podzieleniu badanego zjawiska na elementy bez dociekania relacji między nimi. Analiza przyczynowa koncentruje się na ustalaniu związków miedzy składnikami tego zjawiska. W analizie logicznej akcent spoczywa na stosunkach logicznych zachodzących między elementami badanego podmiotu. Synteza to odwrotność analizy. W syntezie składamy, zestawiamy elementy rozłożonej całości. Powtórne łączenie czy składanie może być aktem twórczym o charakterze innowacyjnym. Zestawić można rozłożony problem według innego kryterium, potrzebnego do realizacji celu pracy. Indukcja to wyciąganie wniosku z przesłanek, a więc rozumowanie od szczegółu do ogółu. Na podstawie jednej przesłanki wnioskujemy, że całość (ogół) zachowa się podobnie. Odwrotnością indukcji jest dedukcja. W niej wnioskowanie zgodne jest z kierunkiem wynikania logicznego. W dedukcji wnioskujemy od ogółu do szczegółu. Na podstawie cech, jakie posiada podmiot, wnioskujemy że takie same cechy posiadają jego elementy składowe. W pracach promocyjnych indukcja i dedukcja stosowane są we wzajemnym powiązaniu. Metoda indukcyjna zmierza do uogólniania. Dedukcja natomiast jest przechodzeniem od przyjętych ogólnie racji do następstw. W dedukcji przyjęty pewnik (twierdzenie udowodnione) jest podstawą dalszego rozumowania. Analogia jest czymś pośrednim między indukcją a dedukcją. Polega ona na przenoszeniu twierdzeń jednego zjawiska na inne przedmioty na podstawie zachodzącego między nimi podobieństwa. Analogia ilustruje a nie udowadnia. Dowodów dostarcza rzeczywistość. Spośród wielu metod systematyzowania i opracowywania materiałów w pracach promocyjnych często występuje interpretowanie czyli wyjaśnianie racji uważanej za prawdziwą. Same fakty opisane w pracy są martwe. Ożywia je właśnie interpretacja, która nawiązuje do całokształtu wiedzy i umiejscawia je w realiach. Interpretacja potrzebna jest również przy wyjaśnianiu tabel, wykresów, danych liczbowych itp. Interpretacja tym różni się od wyjaśniania, że interpretując angażujemy całokształt posiadanej wiedzy. Wyjaśnianie danego zjawiska ogranicza się tylko do danego faktu lub podmiotu. 21

22 więc: Proces wnioskowania jest rezultatem wynikania między zdaniami. Może wystąpić - wnioskowanie dedukcyjne gdy z przesłanek (ogółu) wynika logiczny wniosek (szczegół) - wnioskowanie indukcyjne gdy z wniosku (ze szczegółu) wynika przesłanka(ogólny wniosek) - wnioskowanie przez analogię gdy przez porównanie dochodzimy do nowego twierdzenia. Dowodzenie jest wnioskowaniem dedukcyjnym, w którym autor pracy stwierdza interesujące go następstwo. Dowód uznaje się za słuszny, gdy został zweryfikowany. Definiowanie jest ważną wręcz elementarną techniką stosowaną w pracach promocyjnych. Definicja wskazuje jak można zastąpić pewien wyraz (ten definiowany) za pomocą innych słów. Przez definiowanie unikamy nieporozumień. Definicje autorzy prac promocyjnych czerpią z wydawnictw encyklopedycznych lub ze znanych podręczników. Pożądanym aktem twórczym jest próba sformułowania definicji dla potrzeb tematu pracy. Taka definicja nie powinna odbiegać od powszechnie przyjętego rozumienia danego zjawiska. Hipoteza - jest logicznie uzasadnionym przypuszczeniem, wynikającym z dotychczasowego stanu wiedzy. Hipotezą jest założenie, oparte na prawdopodobieństwie, wymagające sprawdzenia. Hipotezę sprawdzamy przez doświadczenie a więc przez praktykę. Z reguły jest tak, że co założyliśmy w literaturowej(teoretycznej) części pracy, to staramy się sprawdzić w części empirycznej(praktycznej). Hipotezę sformułowaną na początku pracy weryfikujemy w dalszych jej częściach. Bardziej szczegółowe i szeroko rozumiane sposoby realizacji celu, obszernie opisywane są w literaturze przedmiotu. 5. OCENA PRACY (samoocena, opinia promotora, opinia recenzenta, elementy recenzji) Zanim praca promocyjna zostanie przedstawiona promotorowi autor powinien dokonać samooceny. Zaleca się posłużyć listą pytań pomocniczych według której opiniować będą pracę promotor i recenzent. Lista pytań pomocniczych przedstawia się następująco: 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi sformułowanemu w tytule? 2. Czy treść rozdziałów odpowiada ich tytułowi? 3. Czy treść podrozdziałów odpowiada tytułom? 22

23 4. Czy prawidłowa jest konstrukcja pracy? (proporcje między częściami pracy, ważne problemy, zagadnienia wiodące) 5. Czy właściwa jest struktura pracy? (wstęp, rozdziały, podrozdziały, przypisy, zakończenie, spis literatury) 6. Czy zachowana została logiczna kolejność rozdziałów? 7. Czy wyczerpany został temat i udowodniono sformułowane tezy? 8. Czy poprawnie, jasno i zrozumiale sformułowano cel pracy? 9. Czy we wstępie zawarto wszystkie problemy merytoryczne i formalne? 10. Czy zastosowano w pracy skuteczne metody realizacji celu pracy? 11. Czy widoczna jest w pracy umiejętność autora w zakresie graficznej i statystycznej prezentacji problemów i zjawisk? 12. Czy autor pracy dostrzega związki teorii z praktyką gospodarczą? 13. Czy w pracy występują elementy nowatorskiego ujęcia tematu? 14. Ile i jakie źródła wykorzystano w pracy? (literatura zwarta, czasopiśmiennicza, akty normatywne, dokumenty ładu organizacyjnego itp.) 15. Czy trafnie dobrane źródła zostały właściwie i prawidłowo wykorzystane? 16. Czy autor posiada opanowaną technikę pisania i prezentacji? 17. Czy właściwie zastosowano przypisy? 18. Czy język prezentacji jest zrozumiały, prosty i jasny? 19. Czy autor rozszerzał swą wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania literaturowe? 20. Czy autor w sposób czynny posługuje się nabytą w czasie studiów wiedzą? Świadomość że promotor i recenzent dysponują podobnymi narzędziami oceny prac promocyjnych powinna motywować autorów do solidnego wykonania samooceny. Sens tych czynności powinien prowokować autorów do poprawek doskonalących treść pracy i jej walory formalne. Według wzoru formularza recenzji pracy (patrz załącznik) zarówno promotor jak i recenzent odpowiadają konkretnie na pytania dotyczące zgodności treści pracy z tematem, oceny konstrukcji pracy, realizacji tez, charakterystyki głównych wątków, poprawności statystycznych i graficznych prezentacji, formalnych wymogów i przydatności pracy dla praktyki gospodarczej. Ocena końcowa jest wypadkową tych cząstkowych weryfikacji i subiektywnego odczucia promotora lub recenzenta. 6. Obrona pracy i egzamin końcowy Zgonie z Regulaminem Studiów egzamin końcowy jest komisyjny. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji, a także promotor oraz recenzent jako członkowie. Najpierw przewodniczący komisji sprawdza personalia przystępującego do egzaminu, następnie zdający losuje pytanie z puli przygotowanych pytań. Następnie pytanie zadaje 23

24 promotor a po nim recenzent. Po naradzie bez udziału zdającego, przewodniczący komisji ogłasza i uzasadnia końcowy stopień i gratuluje zdanego egzaminu. 7. Zakończenie Celem tego opracowania było zaprezentowanie w najbardziej skrótowej formie podstawowych zasad obowiązujących przy pisaniu prac promocyjnych. W poszczególnych częściach autor starał się przybliżyć problematykę realizacji tego ważnego i końcowego aktu podjętych studiów wyższych. Podkreślono wielokrotnie, że opracowanie to nie zastąpi promotora, który obok studenta kończącego proces edukacyjny na poziomie wyższym jest postacią najważniejszą. Dla promotorów opracowanie to może być cenną pomocą dydaktyczną. Jeśli choć w części opracowanie to pomoże studentom i promotorom w trudnym i odpowiedzialnym dziele napisania dobrej pracy promocyjnej, to autor będzie w pełni usatysfakcjonowany. 24

25 Bibliografia [1] Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994 [2] Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995 [3] Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Bydgoszcz 2005 [4] Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 2009 [5] Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2009 [6] Pioterek P., Zieleniewska B., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 2004 [7] Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Olsztyn 1999 [8] Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2004 [9] Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską, Warszawa 2005 [10] Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997 [11] Dokumentacja związana z przygotowaniem prac promocyjnych do oceny i obrony. 25

26 Spis załączników 1. Przykładowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej licencjackiej 2. Przykładowy wzór spisu treści 3. Przykładowy wzór układu bibliograficznego 4. Przykładowy wzór wykresu 5. Przykładowy wzór tabeli 6. Przykładowa tematyka seminaryjna w okresie pisania prac promocyjnych 7. Przykładowy wzór recenzji 8. Zestaw pytań do egzaminu dyplomowanego licencjackiego (przykładowy) 26

27 Przykładowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej licencjackiej 1 POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Poznaniu IMIĘ I NAZWISKO (autora) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Praca dyplomowa licencjacka Kierunek:... Specjalność:... Promotor Poznań

28 Przykładowy wzór spisu treści 2 Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE LOGISTYKI... 4 Rozdział Systemy logistyczne w systemie transformacji produktów Procesy logistyczne i rodzaje transformacji produktów Przepływ produktów i przepływ informacji Obszary zadań logistycznych Definicja logistyki ZNACZENIE LOGISTYKI Rozdział Pochodzenie słowa logistyka Definicja logistyki Tendencje rozwojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kształtowanie się czynników Konsekwencje dla zarządzania Międzynarodowe i ogólnogospodarcze aspekty systemów logistycznych TRANSPORT W LOGISTYCE Wymagania stawiane makrologistycznemu systemowi dystrybucji towarów Wymagania wynikające z rodzaju towarów Transport w systemie logistycznym Infrastruktura transportowa liniowa Transport wewnętrzny PODSUMOWANIE I WNIOSKI BIBLIOGRAFIA SPIS WYKRESÓW SPIS SCHEMATÓW SPIS TABEL

29 Przykładowy wzór układu bibliograficznego 3 BIBLIOGRAFIA [1]. Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk [2]. Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych, SGH, Warszawa [3]. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa [4]. Blaik P.: Logistyka a marketing w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Handel Wewnętrzny 1994 nr 2. [5]. Głowacki R., Kossut L., Kramer T.: Marketing, PWE, Warszawa [6]. Pfohl H - Ch.: Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka, IL i M, Poznań [7]. Skowronek Cz., Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa [8]. Smykay E., Bowersox D., Mossman F.: Physical Distribution Management, Logistics Problems of the Firm. Macmillan, New York [9]. Weber J.: Logistyk - Controlling. Schaeffer - Poeschel Verlag, Stuttgart [10]. Wojciechowski T.: Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa Wykorzystywane strony internetowe: Wykorzystane akty prawne: Inne pozycje źródłowe: 29

30 Przykładowy wzór wykresu Wsch. Zach. Płn Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw Wykres Źródło:

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską

Jak napisać pracę magisterską To jest przykład strony tytułowej więcej szczegółów na stronie 12, 24-25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BIOLOGII Stanisław Czachorowski Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo