Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)"

Transkrypt

1 KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009

2 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie planu pracy (konspektu), w tym: - omówienie wymagań stawianych pracom dyplomowym, - dobór źródeł dokumentowania danych oraz sposoby ich poprawnego wykorzystania (warsztat tworzenia przypisów, przybliżenie wykorzystania źródeł zwartych, aktów normatywnych i źródeł internetowych, omówienie sposobów umożliwiających sprawne przejście programu antyplagiatowego, itp.), b) doskonalenie warsztatu prowadzenia badań naukowych, w tym: - prezentację i omówienie wybranych fragmentów pracy, - kształtowanie układu pracy oraz redakcję, edycję i korektę tekstu, c) indywidualnych konsultacji z Promotorem obejmujących: - pomoc w doprowadzeniu do ostatecznej wersji pracy, - przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Współpraca z Promotorem Promotor oczekuje na: a) przedstawienie i uzgodnienie tematu i planu pracy, b) przedstawienie pierwszego rozdziału (zawsze razem z załączonym planem całej pracy), c) złożenie w terminie maszynopisu gotowej pracy do akceptacji 2. Podstawowe zagadnienia związane z procesem tworzenia prac dyplomowych a) wymagania formalne dla tytułów prac pisanych w Katedrze Finansów: - tytuł pracy dyplomowej powinien dać się łatwo określić, do jakiej dziedziny naukowej należy (ekonomia) i dyscypliny (bankowość, ubezpieczenia, finanse publiczne, itp.), - powinien zawierać jakiś problem naukowy lub praktyczny z tej dziedziny, - tytuł wyznacza obszar prowadzonych badań oraz dobór metod badań, - powinien mieć charakter hasłowy, ale nie ogólny, jak tytuły podręczników, lecz konkretny do takiego stopnia, aby nie było wątpliwości, że jest oryginalny i niepowtarzalny.

3 Zaleca się, aby w pracach dyplomowych dotyczących zagadnień finansów przedsiębiorstw wykorzystywać przykłady praktyczne i posługiwać się danymi finansowymi z konkretnych przedsiębiorstw. Posługiwanie się konkretnymi informacjami finansowymi z przedsiębiorstwa ostatecznie ułatwia pisanie pracy. Dzięki temu można porównywać teorię z praktyką, badać i opisywać odchylenia od standardów, itp. Studenci są zobowiązani do samodzielnego przedstawienia propozycji tematu pisanego opracowania. Nie oczekuj od Promotora, iż wykona tą pracę za Ciebie. Ustal wspólnie z Promotorem obszar tematyczny pracy i przygotuj kilka (3-5) propozycji tytułów, które będą przedmiotem wspólnej dyskusji. Ma to na celu wybór najlepszego tytułu zarówno dla Studenta, jak i z naukowego punktu widzenia (doświadczenie Promotora pozwala wyeliminować tematy błędne lub już wcześniej podjęte a wskazać poprawne i oryginalne). Przykład tytułu niepoprawnego, bo ogólnego (błąd 1), zakresem przypominającego tytuł podręcznika (błąd 2), a redakcyjnie nadmiernie szczegółowego (błąd 3): ANALIZA I OCENA KAPITAŁU OBROTOWEGO I SPOSOBY JEGO WYKORZYSTANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE (gdzie? błąd 4). Temat sformułowany poprawnie: ANALIZA WYKORZYSTANIA KAPITAŁU OBROTOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI RUMSZTYK Sp. z o.o. Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie Lotos SA, 2. Determinanty strategii wzrostu firmy deweloperskiej Echo Dom, 3. Uwarunkowania efektywności programu inwestycyjnego modernizacji sieci telekomunikacyjnej TP SA w Gminie Pruszcz Gdański,

4 4. Analiza porównawcza metod wyceny wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Rodan SA, 5. Analiza zwrotu z inwestycje w dłużne instrumenty skarbowe w Polsce w latach , 6. Analiza strony wydatkowej budżetu ogólnego Unii Europejskiej w latach , 7. Ocena procesu harmonizacji podatków pośrednich w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach Tytuł pracy dyplomowej jako jej temat powinien być zaakceptowany przez Promotora i podpisany na specjalnym formularzu, który nazywa się Karta tematu pracy licencjackiej (magisterskiej). b) Jest oczywiste, że treść pracy musi być zgodna z tytułem. W konsekwencji oznacza to, iż: - zakres przedmiotowy tematu, który wyznacza obszar prowadzenia badań powinien pokrywać się z zakresem przedmiotowym wykonanych badań, - z tytułu pracy muszą bezpośrednio wynikać tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz ich zawartość. Zgodność ta jest przedmiotem oceny przez recenzenta, - praca powinna wyczerpująco rozwinąć problem naukowy zawarty w temacie c) Objętość pracy: - nie ma formalnych wymagań określających objętość pracy dyplomowej. Typowa objętość pracy magisterskiej waha się w przedziale pomiędzy 80 a 100 stron (format A4, interlinia 1,5, czcionka 12). W przypadku pracy licencjackiej jest to odpowiednio stron, - warto stosować się do objętości zawartej w podanych przedziałach, gdyż praca za cienka zwraca uwagę jako prawdopodobnie powierzchowna, niedostatecznie rozwinięta i udokumentowana a zatem niestaranna. Nie są też zalecane prace nadmiernie grube, gdyż z dużym prawdopodobieństwem znajdują się w nich informacje nie związane bezpośrednio z podjętym tematem, Części pracy według kolejności wraz z proponowaną liczbą stron:

5 - strona tytułowa (1 strona), - wklejona karta informacyjna (według zaleceń Wydziału/ Instytutu) (1 strona), - spis treści (1 strona), - wstęp poprzedzający treść pracy (2-3 strony), - określona liczba rozdziałów (najlepiej 4-5) po około stron każdy (patrz: określenie objętości i układu rozdziałów), - zakończenie stanowiące rekapitulację, podsumowanie, wnioski końcowe (3-4 strony), - zestawienie literatury (bibliografia) minimum 30 pozycji w podziale na 1. pozycje zwarte (książki i czasopisma) tu zaczynamy od nazwiska autora, a nie od pierwszej litery imienia jak ma to miejsce w przypisach, 2. akty normatywne (ustawy, dyrektywy, itp.), 3. źródła internetowe, - spisy tabel, rysunków i wykresów (po jednej stronie na każdy), - wykaz załączników lub aneksów (opcjonalnie, według potrzeb). Określenie objętości i układu rozdziałów Zakładając, że merytoryczna część pracy obejmuje stron, liczba rozdziałów zawiera się w przedziale 4-7, wynika stąd, że liczba stron jednego rozdziału wynosi od 12 do 25 (średnio 15 20). Jeśli dodatkowo liczba podrozdziałów każdego rozdziału jest równa 3-6, to liczba stron podrozdziału zawiera się w przedziale 2-8 (optymalnie 4-5). Praca może być źle oceniona za jej układ, gdy jeden z rozdziałów liczy stosunkowo niewiele stron, podczas gdy inny ma ich aż nadto ( np.: jeden ma 5 stron, a drugi ma 40 stron). Wskazuje to na zły układ rozdziałów pracy. W praktyce zdarzają się nawet rozdziały 1-2 stronicowe! Sens ich zamieszczania jest bardzo wątpliwy. Dlatego, aby zaoszczędzić czas warto wstępnie założyć sobie pisanie w miarę równomiernej ilości stron dla każdej części pracy. Ułatwia to zachowanie proporcji i kompozycję poszczególnych jej części oraz pozwala uniknąć rozpisywania się na temat mniej istotnych zagadnień, które czasem warto wspomnieć, ale nie warto poświęcać im za dużo uwagi. Podział na rozdziały i podrozdziały stanowi dwustopniową systematykę pracy. Wyróżnienie dodatkowo podpunktów w podrozdziałach jest możliwe, ale jest to

6 zadanie trudne, gdyż prowadzi do trzystopniowej systematyki treści całej pracy. Trudność polega na tym, iż nie wszystkie części będziemy z reguły w stanie przedstawić w formie trzystopniowej. Taka sytuacja wymaga od studenta uzasadnienia dlaczego te a nie inne części pracy zostały dodatkowo podzielone. d) Układ i treść rozdziałów: - każdy rozdział rozwinięty na podrozdziały lub podrozdziały i podpunkty (patrz uwagi powyżej), - układ logiczny, powiązany w sposób dedukcyjny: od ogółu do szczegółu lub indukcyjny: prowadzący do uogólnionych wniosków, - chronologiczny, kolejno wynikający z tematu, - rozwinięty, w formie równoważników zdań, a nie haseł. 3. Zagadnienia merytoryczne pracy dyplomowej a) Wymagania merytoryczne wobec zawartości pracy: - rozwinięcie istoty tematu i podstaw teoretycznych wynikających z tytułu, w tym analiza literatury celem wyjaśnienia podstawowych pojęć, definicji, koncepcji teoretycznych, mechanizmów, ogólnych aspektów praktycznego stosowania, - ugruntowanie, rozwinięcie teoretycznych elementów tematu w warunkach praktyki gospodarczej, uwarunkowania prowadzenia konkretnych badań, - przedstawienie metod i narzędzi analizy oraz jej przeprowadzenie i interpretacja wyników, wyciągnięcie wniosków w konfrontacji teorii z praktyką, - zastosowanie teorii w praktyce, przeprowadzenie badań, umiejętność oceny i syntezy, - własny, twórczy wkład, polemika obejmująca samodzielne formułowanie uwarunkowań, determinantów, tendencji, itp., - wnioski końcowe w zakończeniu powinny obejmować podsumowanie najważniejszych stwierdzeń ze wszystkich rozdziałów oraz wnioski końcowe uporządkowane według kilku kryteriów, np. według stanu faktycznego, ograniczeń, zaleceń Autora, itp. Treść pracy powinna wyrażać się poprzez zawartość bibliografii oraz: - wykazanie się znajomością pojęć i teorii dyscypliny naukowej (cytaty z minimum 30 pozycji),

7 - bardzo dobrą znajomość 4-5 podstawowych pozycji monograficznych z wybranej dziedziny, - wykazanie się znajomością literatury specjalistycznej, - bardzo dobrą znajomością uregulowań prawnych (ustawy i ważniejsze rozporządzenia), - znajomością tematycznych publikacji prasowych z ostatnich 2-3 lat, - własnym, autorskim komentarzem. - należy unikać zwrotów potocznych ( jakichś przepisów, siłą rzeczy, ani dobry ani zły ), - unikać przenośni (zamiast odgrywa rolę pisać pełni rolę ), - unikać wartościowania i wyrażania emocji ( straszne konsekwencje, beznadziejny przepis ), - nie powtarzać tych samych słów w blisko sąsiadujących zdaniach, - unikać chaosu, fragmenty stanowiące kontynuację myśli powinny być połączone, - różne wątki zawarte w kolejnych fragmentach tekstu wymagają oddzielenia w postaci spacji, oddzielenia akapitów pustym wierszem itp., - po wyliczeniach (wypunktowaniach) pozostawiamy wolny wiersz, - unikać personifikacji (stosować zwroty bezosobowe). b) Zawartość wstępu i zakończenia: Częścią pracy, na którą należy zwrócić szczególną uwagę jest wstęp i zakończenie. Większość Studentów pisze wstęp i zakończenie na końcu procesu powstawania pracy (jest to jak najbardziej prawidłowe podejście), ale lekceważy ich znaczenie i nie wykorzystuje wiedzy zdobytej w trakcie pracy badawczej i studialnej związanej z tematem. W konsekwencji około połowa prac dyplomowych zawiera wstęp i zakończenie nie przekraczające jednej strony! Taka objętość wstępu i zakończenia z góry świadczy o powierzchownym potraktowaniu zadania. W konsekwencji wpływa to na obniżenie oceny pracy. Wstęp należy planować na około 3 strony (minimum 2 pełne strony). Winien on zawierać: - przedstawienie istoty tematu pracy,

8 - uzasadnienie ważności tematu, użyteczności a także ewentualne dygresje, paralele, paradoksy a nawet obiegowe i dowcipne opinie związane z tematem, - ukazanie jego najistotniejszych wątków i problemów, - przedstawienie celu (celów) pracy, - postawienie hipotezy, którą Autor formułuje jako przedmiot dociekań i badań, - ukazanie sposobu postępowania i wnioskowania, dobór narzędzi, źródeł informacji, itp., - opis zawartości rozdziałów poprzez ukazanie głównych zagadnień i problemów (zaciekawienie czytelnika, nie zaś powielanie spisu treści). Wstęp piszemy na końcu nie dlatego, że w kilku zdaniach streszcza się całość pracy (choć niewątpliwie tak właśnie jest), ale dlatego, aby ukazać syntezę pracy i aby zachęcić czytelnika do zainteresowania się pracą i przeczytania jej do końca. Zakończenie merytorycznie jest kontynuacją wstępu. Powinno ono zawierać od 3 do 4 stron i zawierać: - ostateczną konkluzję Autora odnośnie istoty tematu, - powtórzenie najważniejszych tez pracy i wniosków własnych ze wszystkich rozdziałów, - komentarz Autora odnośnie doświadczeń w trakcie pisania pracy dyplomowej, - komentarz Autora odnośnie warstwy metodologicznej, użytych metod i narzędzi oraz ich skuteczności, - opis głównych trudności, zagadnień wymagających dalszych badań, - wnioski uporządkowane według 3-4 kryteriów, - kierunki rozwoju badanego zjawiska, prognozy i ocenę ogólną, perspektywiczną, - ogólne przesłanie, słowo końcowe zawierające jakąś logiczną, wartą zapamiętania regułę. Tak uporządkowane zakończenie, przedstawione na kilku slajdach będzie przydatne na obronie.

9 c) Opisy ilustracji graficznych (tabel, wykresów i rysunków): - treść ilustracji graficznej musi wiązać się z tekstem pracy. Dlatego wymaga się, aby nad lub jeśli nie ma takiej możliwości pod przykładową ilustracją graficzną znalazł się komentarz nawiązujący do treści tej ilustracji, uzasadniający jej umieszczenie właśnie w tym miejscu itp. - pełen opis treści rysunku lub schematu jest niepotrzebny a nawet traktowany jako błąd, - opisy form graficznych wykorzystywanych w pracy stosujemy według ustalonego, jednolitego dla całej pracy wzorca. Układ elementów, czcionka, edycja są w zasadzie dowolne, ale przyjęty wzór musi być powtarzany w obrębie całej pracy (np.: jeśli pogrubiamy tytuły ilustracji, to dokonujemy tego za każdym razem), - forma opisu, tytułów, nazw, oznaczania reguł i wzorów jest w zasadzie dowolna, ale nie obojętna względem przejrzystości i estetyki pracy. Warto jednak skorzystać przy tym z okazji urozmaicenia i podkreślenia czytelności tekstu i użyć wyraźniejszą, powiększoną czcionkę, boldowanie, kursywę, czy podkreślenia, - format wykresów i rysunków w pracach dyplomowych powinien być dostosowany do tekstu, w którym jest zamieszczany. Obowiązują przy tym co najmniej dwie zasady. Po pierwsze im wykres (rysunek) prostszy, tym może być mniejszy. Po drugie ważniejsze wykresy (rysunki) wykonuje się w większej skali. - ważny jest kolejny numer danego rysunku, tytuł oraz źródło pochodzenia (opracowanie własne lub nazwa publikacji). Braki systematyki opisu czy wszelkie niezgodności w tym względzie uważane są za błędy redakcyjne. - w zasadzie nie należy przenosić ilustracji graficznych na następną stronę. Pewnym wyjątkiem są w tym względzie tabele, w przypadku których przeniesienie, jeśli konieczne, jest możliwe z zachowaniem pewnych reguł. Nad przeniesioną częścią należy powtórzyć numer tabeli (bez tytułu) z zaznaczeniem w nawiasie cd. oraz numery kolumn, a w przypadku większej liczby rubryk główki tabeli. - lata w ilustracjach graficznych (również w tytule) pisze się zawsze w całości, np r. a nie 09 r., a nie 08 10; kwartały z reguły onaczamy cyframi rzymskimi, miesiące zaś pełnymi nazwami lub cyframi rzymskimi.

10 Przykład opisu rysunku: Rysunek 1. Klasyfikacja poszczególnych segmentów rynku finansowego (rysunek) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zdecydowanie ładniej wygląda tytuł nad ilustracją graficzną niż pod rysunkiem oraz zamieszczenie źródła pod ilustracją graficzną. Jednocześnie czcionka użyta do tytułu powinna być wyraźnie większa od czcionki użytej do opisu źródła. d) Zasady edycji Edycja powinna być nie tylko staranna, ale również przejrzysta i atrakcyjna dla czytelnika: - należy z góry określić, jaka czcionka będzie użyta do poszczególnych rodzajów tekstu, np. Times New Roman, - wielkość i kształt czcionki dla tytułów rozdziałów (największe), np. 14, - podrozdziałów (mniejsze), np. 13, - tekstu głównego (jeszcze mniejsza), np. 12, - tekstu wyróżnionego (kursywa), - wypełnienia tekstem tabel lub rysunków, od 10 do 12, - symboli wyliczania (kropki, strzałki, myślniki) jednolitych w całej pracy, - przypisów dolnych (najmniejsza czcionka), np. 8, - podpisów ilustracji graficznych, np. 10. Inne reguły edycji: - słowa obce zwykle pisze się kursywą, - najważniejsze stwierdzenia można wyróżnić za pomocą boldowania lub podkreślenia, - jeżeli stosuje się boldowanie to nie należy jednocześnie podkreślać, - wyliczając właściwości, elementy, cechy, itp. nie koniecznie posługujemy się liczbami. Ich użycie oznacza bowiem, że istotna jest kolejność wymienianych składników, oraz że ich liczna jest określona, skończona, zamknięta, - dla czytelności tekstu, po wyliczaniu zostawić pusty wiersz.

11 e) Skróty. Skróty ogólnie przyjęte (itp., np., m.in., jw., br., ok.) nie wymagają w pracy wyjaśnień, natomiast zastosowane indywidualnie muszą być objaśnione (pełna nazwa i skrót w nawiasie; później można stosować już tylko skrót). Do zasad, które powinny być przestrzegane należą m.in.: - zdania nie należy rozpoczynać skrótem, - nie należy umieszczać dwóch skrótów obok siebie, - stosowanie skrótów w tekście powinno być konsekwentne, tzn. w podobnych przypadkach należy albo wszędzie wprowadzać skróty, albo nie wprowadzać ich nigdzie. Nie należy np. pisać raz w 1991 r., a następnie w 1991 roku, - przyjętymi skrótami liczebników rozwiniętych słownie są: tys. (nie tyś.), mln, mld itp. Skróty można w tym przypadku stosować tylko po liczbach napisanych cyframi. Przy słownym podawaniu liczebników skróty te należy rozwijać (np. dwa miliony, trzy tysiące itd.), - znak % może być użyty tylko po liczbie napisanej cyframi, znak tylko przed liczbą napisaną cyframi, - nie należy tworzyć skrótów przez podawanie pierwszych i ostatnich liter skracanych wyrazów, jak np.: s-ka (spółka), f-ma (firma), v-prezes (wiceprezes) itp. f) Przypisy Idea stosowania przypisów jest urozmaicona. Z reguły używa się ich w celu: - ukazania publikacji jako źródła zamieszczonego cytatu, definicji, określenia, - odwołania się do publikacji przedstawiającej poruszane zagadnienie (wówczas przypis poprzedza się skrótem por. lub zob., - zamieszczenia w przypisach uwag Autora do tekstu podstawowego, jakby na marginesie pracy, - przeniesienia ważnych, ale szczegółowych kwestii czy przykładów poza tekst główny, celem jasności wywodu przedstawianego w tekście głównym, przyspieszenia głównego nurtu pracy, szybszego czytania, itp. Błędy lub brak porządku w przypisach jest poważnym błędem formalnym.

12 Wszystkie przypisy powinny być jednakowo sporządzane w całej pracy. Oznacza to stałą kolejność wszystkich elementów, łącznie z kropkami, przecinkami i innymi znakami interpunkcyjnymi. Prawidłowy przypis powinien być zamieszczony na tej samej stronie, co odnośnik do przypisu w tekście. Przypisy nie powinny być zebrane na końcu rozdziału, tak jak w niektórych książkach, gdyż jest to niewygodne dla czytelnika. Prawidłowo przygotowany przypis obejmuje: - pierwszą literę imienia (kropka), - nazwisko autora lub autorów (przecinek), - jeżeli autorów jest wielu, a jeden lub kilku redaktorów naukowych przy nazwisku stosujemy skrót (red.) - tytuł w cudzysłowie lub kursywą (przecinek), - wydawnictwo (przecinek), - miasto wydania i rok wydania (przecinek), - strona lub strony (zakończone kropką), - powtarzając źródło w tej samej pracy korzystamy ze skrótu op.cit. lub Ibidem, jeżeli odnosimy się do pozycji, która znajduje się bezpośrednio nad przytaczanym przypisem. Przypisy na podstawie aktów normatywnych oraz przypisy bazujące na źródłach internetowych są przedstawione w poniższych przykładach. Przykłady przypisów: K. Zawadzki (red.), Rynek finansowy w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, s K. Zawadzki (red.), op.cit. s.67. K. Zawadzki, Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź nr 3/2009, s. 77. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 940 z późń. zm.).

13 www. bankier.pl/fds1222/efdree2333 z dnia 23 marca 2009 roku. 4. Organizacja pisania pracy dyplomowej a) Najważniejszy jest Time Management. Opłaca się planować dokładnie każdy jej etap. Przede wszystkim należy zaplanować moment zakończenia i okres pisania. Następnie podzielić ten okres przez n rozdziałów + 1(wstęp zakończenie oraz końcowa obróbka pracy). W ten sposób można z dużą dokładnością określić, ile godzin należy przeznaczyć na każdy rozdział i podrozdział, ile czasu można przeznaczyć na pisanie każdej strony oraz ile godzin należy pracować każdego dnia, pozostawiając jednocześnie pewien okres na korektę oraz przygotowanie do egzaminu. b) Kompozycja każdej wypowiedzi. Jest to metoda szczególnie pomocna przy pisaniu prac naukowych. Jest to forma rozbicia tekstu na części i następnie połączenia z zachowaniem praw logicznego wynikania i jasnej wypowiedzi na piśmie. Metoda ta pozwala uszeregować zagadnienia według ważności i wyeliminować to, co nie należy do tematu lub jest mało istotne. Zasadniczo: - należy unikać potoku zdań nieuporządkowanych logicznie. Kompozycja musi być wyraźna i zrozumiała dla czytelnika. Aby to osiągnąć należy dążyć do tego, aby w każdym fragmencie tekstu, zawartym między dwoma kolejnymi akapitami znajdowało się rozwinięcie jednego zagadnienia. - kompozycja podrozdziału czy podpunktu będzie dobra, gdy opisane w kolejnych fragmentach zagadnienia będą następowały po sobie w logicznej kolejności. Na początku i na końcu warto dodać krótkie wprowadzenie i podsumowanie. c) Kolejne redakcje. Wielokrotnie czytając tekst i konfrontując z planem pracy uzyskujemy możliwość samooceny, tego jak myśl przewodnia całości wypowiedzi komponuje się na podstawie kolejnych fragmentów. Wielokrotne czytanie materiału prowadzi do oceny i usprawniania warstwy merytorycznej, formalnej i redakcyjnej w tym także: - do eliminacji błędów, - poprawy wyrazistości budowy zdań, - jasności i logiki wypowiedzi,

14 - kontroli stopnia rozwinięcia i wyczerpania tematu, - unikania dłużyzn, - wykrywania luk oraz ich szybkiego uzupełniania. d) Literatura przedmiotu. Niezależnie od tematu, każdy Student winien wykazać się znajomością swojej dziedziny, stąd studia literatury naukowej są nieuniknione. Niezmiernie ważne jest odpowiednio umiejętne wykorzystanie literatury przedmiotu. W tym celu warto: - zgromadzić 4-6 pozycji książkowych literatury podstawowej dla konkretnego tematu. Mała liczba pozycji literatury podstawowej prowadzi do jednostronnego ujęcia tematu, powtarzania ogólnie znanych stwierdzeń, przykładów a nawet zdezaktualizowanych rozwiązań lub błędów popełnionych przez autorów książek. - przejrzeć minimum pozycji literatury z danej dziedziny napisanej przez uznanych autorów, którą należy przejrzeć w części dotyczącej tematu pracy celem wyboru istotnych fragmentów i cytatów i dołączyć do bibliografii. - przejrzeć również inne książki, nawet pozycje starsze, które mogą wzbogacić pracę. - dokonać przeglądu czasopism fachowych z ostatnich 2-3 lat. Kilka dobrych artykułów może ułatwić i wzbogacić nawet najbardziej trudny temat. Także ze względu na ograniczony dostęp do literatury zagranicznej warto dodatkowo wyszukać artykuły, jakie napisano na dany temat w literaturze fachowej. Kilkanaście przeczytanych artykułów z danej dziedziny napisanych w okresie ostatnich 2-3 lat pozwoli szybko zorientować się autorowi w czym leży istota jego tematu. - przestudiować i wykorzystać podstawowe dla tematu pracy regulacje prawne dotyczące tematu pracy. Oryginalność pracy polega m.in. ustosunkowaniu się piszącego do przytaczanych definicji i poglądów cytowanych Autorów. W tym celu warto dokonywać porównań, analogii, podkreślenia tego, co najważniejsze i każdorazowego dodawania własnego, wyważonego komentarza.

15 e) Uwagi: - nie pozostawiaj tekstu obejmującego wyłącznie ogólne opinie zaczerpnięte z podręczników. Śmiało dąż do własnych wniosków, komentarzy, stawiaj odważne tezy, precyzuj je i uzasadniaj, - nie posługuj się materiałami wtórnymi, gdy istnieje łatwy dostęp do materiałów źródłowych. Na przykład nie należy posługiwać się komentarzami z podręczników, gdy ich autor odwołuje się do konkretnych przepisów prawnych, - nie należy posługiwać się materiałami i publikacjami zdezaktualizowanymi, gdy istnieją nowe, - staraj się zaglądać do publikacji zagranicznych oraz wykorzystuj informacje statystyczne, gdyż literatura zagraniczna podnosi wartość pracy, - wszelkie wypowiedzi, cytaty, dane liczbowe, itp. dokładnie dokumentuj przypisami o ich pochodzeniu. Wykorzystanie tych źródeł w pracy nie jest możliwe bez zamieszczenia przypisu o tym, skąd pochodzą. Dlatego też do zakończenia pracy nie wyrzucaj żadnych notatek, kser itp. - nie jest dobrze widziane odwoływanie się do tych samych publikacji lub autorów zbyt często, np. cytować tego samego autora więcej niż 5 razy przy jednoczesnym pomijaniu innych autorów, - nie zaczynać, ani nie kończyć kolejnych części pracy od cytowania, czy ilustracji graficznych. Zawsze należy dopisać krótkie wprowadzenie lub komentarz. 5. Błędy, ich korekta i eliminacja. a) Rodzaje błędów W trakcie każdej pracy popełnia się błędy. Większość błędów ujawnia sam piszący, dlatego aby odróżniać to, co poprawne, od tego co niewłaściwe musi on nauczyć się metodologii pisania pracy. Pomocne może się w tym względzie okazać umiejętne rozróżnianie możliwych do wystąpienia błędów. Błędy dzielimy na: - merytoryczne niezgodność z faktami. Eliminacji błędów służy zapoznanie się z bogatszą literaturą, - formalne niezgodność z przepisami, z zakresem, formą zjawiska, przebiegiem procesu. Wszystkie informacje precyzyjnie sprawdzić i za pomocą przypisów udokumentować pochodzenie,

16 - błędy redakcyjne wynikające z braku precyzji w posługiwaniu się słowem pisanym, np. styl, niejasne wypowiedzi, długie i zawiłe zdania. Wystarczy podzielić długie zdania na krótsze oraz dokładając kilka zdań, szerzej opisać to, co może być dla czytelnika skrótem myślowym, - błędy edycyjne związane z brakiem systematyki w posługiwaniu się narzędziem edycji. Rozwiązaniem jest z reguły opracowanie wzoru edycji tekstu. Najprostszą eliminacją błędów jest wielokrotne przeczytanie tego, co napisane. b) Korekta Autora. Z racji wymienienia powyżej 4 podstawowych rodzajów błędów należy przeprowadzić 4 korekty pod kątem wykrycia i poprawy błędów z każdej z 4 grup. - I korekta dotyczy układu pracy. Kształtowanie układu pracy polega na naszoniu korekt w planie pracy w trakcie jej pisania, celem uzyskania najlepszego rozwinięcia tytułu. Wymaga to zastanowienia się, czy jest zachowana zgodność tytułu całej pracy, poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów z ich treścią. Wymienione elementy składające się na układ pracy powinny być wzajemnie dostosowywane do siebie, tak aby praca była spójna merytorycznie. Układ pracy kształtujemy przez cały okres pisania pracy, aż do zakończenia całości. - II korekta dotyczy kompozycji. Kompozycja to kolejność i logiczny układ akapitów. Zakładając, że w każdym akapicie jest rozwijany jeden wątek, jest ona formą budowy wypowiedzi. Służy do kształtowania proporcji między wprowadzeniem, zarysowaniem tematu, teorią, analizą i opisem wniosków i porównań oraz podsumowaniem każdej części. Jej korekta służy do wyłapywania luk merytorycznych, które trzeba uzupełnić do rozwijania tekstu o wątki pokrewne, wprowadzenia i podsumowania ważniejszych zagadnień (tzw. generowania tekstu), a także do likwidacji zbitek myślowych, czyli niejasnych wywodów. - III korekta dotyczy redakcji. Redakcja to układ zdań w akapicie wyrażający możliwie najwierniej daną myśl. Redakcja służy do wypełniania zdań o brakujące informacje, podziału zdań złożonych na krótsze itp. Korekta redakcji tekstu służy do ostatecznej kontroli poprawności zdań, w tym: strony podmiotowej, znaków

17 interpunkcji (głównie przecinków), większej jasności wypowiedzi oraz ostatecznego wyczyszczenia niejasnych i kontrowersyjnych sformułowań i słów. - IV korekta służy poprawie edycji. Edycja określa kształt wydruku tekstu. Jest ostatecznym wykończeniem pracy, z myślą o tym, aby tekst był bardziej przejrzysty. Służy ona m.in. do: uzupełnienia numerów stron, poprawności i numerowani przypisów, opisu ilustracji graficznych, zaznaczania tabulacji i spacji, zróżnicowania czcionki, podkreślania, boldowania, kursywy itp. Tekst opracowania przekazywany jest Promotorowi wyłącznie w formie papierowej. Po każdym drukowaniu, nanoszeniu poprawek itp. tekst powinien zostać sczytany i poprawiony przez Autora. Nie powinno się oddawać pracy bez korekty tekstu, gdyż znacząco wydłuża to proces pisania pracy (Promotor zwraca całość bez nanoszenia poprawek). Promotor łatwo zorientuje się po błędach, jakiego rodzaju korekty nie przeprowadzono. Źródło: 1. Komorowski J., Założenia metodyczne pisania prac magisterskich, Katedra Finansów WZiE PG, Gdańsk Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej Wspólny przewodnik praktyczny przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej PL Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską

Jak napisać pracę magisterską To jest przykład strony tytułowej więcej szczegółów na stronie 12, 24-25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BIOLOGII Stanisław Czachorowski Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo