Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)"

Transkrypt

1 KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009

2 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie planu pracy (konspektu), w tym: - omówienie wymagań stawianych pracom dyplomowym, - dobór źródeł dokumentowania danych oraz sposoby ich poprawnego wykorzystania (warsztat tworzenia przypisów, przybliżenie wykorzystania źródeł zwartych, aktów normatywnych i źródeł internetowych, omówienie sposobów umożliwiających sprawne przejście programu antyplagiatowego, itp.), b) doskonalenie warsztatu prowadzenia badań naukowych, w tym: - prezentację i omówienie wybranych fragmentów pracy, - kształtowanie układu pracy oraz redakcję, edycję i korektę tekstu, c) indywidualnych konsultacji z Promotorem obejmujących: - pomoc w doprowadzeniu do ostatecznej wersji pracy, - przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Współpraca z Promotorem Promotor oczekuje na: a) przedstawienie i uzgodnienie tematu i planu pracy, b) przedstawienie pierwszego rozdziału (zawsze razem z załączonym planem całej pracy), c) złożenie w terminie maszynopisu gotowej pracy do akceptacji 2. Podstawowe zagadnienia związane z procesem tworzenia prac dyplomowych a) wymagania formalne dla tytułów prac pisanych w Katedrze Finansów: - tytuł pracy dyplomowej powinien dać się łatwo określić, do jakiej dziedziny naukowej należy (ekonomia) i dyscypliny (bankowość, ubezpieczenia, finanse publiczne, itp.), - powinien zawierać jakiś problem naukowy lub praktyczny z tej dziedziny, - tytuł wyznacza obszar prowadzonych badań oraz dobór metod badań, - powinien mieć charakter hasłowy, ale nie ogólny, jak tytuły podręczników, lecz konkretny do takiego stopnia, aby nie było wątpliwości, że jest oryginalny i niepowtarzalny.

3 Zaleca się, aby w pracach dyplomowych dotyczących zagadnień finansów przedsiębiorstw wykorzystywać przykłady praktyczne i posługiwać się danymi finansowymi z konkretnych przedsiębiorstw. Posługiwanie się konkretnymi informacjami finansowymi z przedsiębiorstwa ostatecznie ułatwia pisanie pracy. Dzięki temu można porównywać teorię z praktyką, badać i opisywać odchylenia od standardów, itp. Studenci są zobowiązani do samodzielnego przedstawienia propozycji tematu pisanego opracowania. Nie oczekuj od Promotora, iż wykona tą pracę za Ciebie. Ustal wspólnie z Promotorem obszar tematyczny pracy i przygotuj kilka (3-5) propozycji tytułów, które będą przedmiotem wspólnej dyskusji. Ma to na celu wybór najlepszego tytułu zarówno dla Studenta, jak i z naukowego punktu widzenia (doświadczenie Promotora pozwala wyeliminować tematy błędne lub już wcześniej podjęte a wskazać poprawne i oryginalne). Przykład tytułu niepoprawnego, bo ogólnego (błąd 1), zakresem przypominającego tytuł podręcznika (błąd 2), a redakcyjnie nadmiernie szczegółowego (błąd 3): ANALIZA I OCENA KAPITAŁU OBROTOWEGO I SPOSOBY JEGO WYKORZYSTANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE (gdzie? błąd 4). Temat sformułowany poprawnie: ANALIZA WYKORZYSTANIA KAPITAŁU OBROTOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI RUMSZTYK Sp. z o.o. Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie Lotos SA, 2. Determinanty strategii wzrostu firmy deweloperskiej Echo Dom, 3. Uwarunkowania efektywności programu inwestycyjnego modernizacji sieci telekomunikacyjnej TP SA w Gminie Pruszcz Gdański,

4 4. Analiza porównawcza metod wyceny wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Rodan SA, 5. Analiza zwrotu z inwestycje w dłużne instrumenty skarbowe w Polsce w latach , 6. Analiza strony wydatkowej budżetu ogólnego Unii Europejskiej w latach , 7. Ocena procesu harmonizacji podatków pośrednich w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach Tytuł pracy dyplomowej jako jej temat powinien być zaakceptowany przez Promotora i podpisany na specjalnym formularzu, który nazywa się Karta tematu pracy licencjackiej (magisterskiej). b) Jest oczywiste, że treść pracy musi być zgodna z tytułem. W konsekwencji oznacza to, iż: - zakres przedmiotowy tematu, który wyznacza obszar prowadzenia badań powinien pokrywać się z zakresem przedmiotowym wykonanych badań, - z tytułu pracy muszą bezpośrednio wynikać tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz ich zawartość. Zgodność ta jest przedmiotem oceny przez recenzenta, - praca powinna wyczerpująco rozwinąć problem naukowy zawarty w temacie c) Objętość pracy: - nie ma formalnych wymagań określających objętość pracy dyplomowej. Typowa objętość pracy magisterskiej waha się w przedziale pomiędzy 80 a 100 stron (format A4, interlinia 1,5, czcionka 12). W przypadku pracy licencjackiej jest to odpowiednio stron, - warto stosować się do objętości zawartej w podanych przedziałach, gdyż praca za cienka zwraca uwagę jako prawdopodobnie powierzchowna, niedostatecznie rozwinięta i udokumentowana a zatem niestaranna. Nie są też zalecane prace nadmiernie grube, gdyż z dużym prawdopodobieństwem znajdują się w nich informacje nie związane bezpośrednio z podjętym tematem, Części pracy według kolejności wraz z proponowaną liczbą stron:

5 - strona tytułowa (1 strona), - wklejona karta informacyjna (według zaleceń Wydziału/ Instytutu) (1 strona), - spis treści (1 strona), - wstęp poprzedzający treść pracy (2-3 strony), - określona liczba rozdziałów (najlepiej 4-5) po około stron każdy (patrz: określenie objętości i układu rozdziałów), - zakończenie stanowiące rekapitulację, podsumowanie, wnioski końcowe (3-4 strony), - zestawienie literatury (bibliografia) minimum 30 pozycji w podziale na 1. pozycje zwarte (książki i czasopisma) tu zaczynamy od nazwiska autora, a nie od pierwszej litery imienia jak ma to miejsce w przypisach, 2. akty normatywne (ustawy, dyrektywy, itp.), 3. źródła internetowe, - spisy tabel, rysunków i wykresów (po jednej stronie na każdy), - wykaz załączników lub aneksów (opcjonalnie, według potrzeb). Określenie objętości i układu rozdziałów Zakładając, że merytoryczna część pracy obejmuje stron, liczba rozdziałów zawiera się w przedziale 4-7, wynika stąd, że liczba stron jednego rozdziału wynosi od 12 do 25 (średnio 15 20). Jeśli dodatkowo liczba podrozdziałów każdego rozdziału jest równa 3-6, to liczba stron podrozdziału zawiera się w przedziale 2-8 (optymalnie 4-5). Praca może być źle oceniona za jej układ, gdy jeden z rozdziałów liczy stosunkowo niewiele stron, podczas gdy inny ma ich aż nadto ( np.: jeden ma 5 stron, a drugi ma 40 stron). Wskazuje to na zły układ rozdziałów pracy. W praktyce zdarzają się nawet rozdziały 1-2 stronicowe! Sens ich zamieszczania jest bardzo wątpliwy. Dlatego, aby zaoszczędzić czas warto wstępnie założyć sobie pisanie w miarę równomiernej ilości stron dla każdej części pracy. Ułatwia to zachowanie proporcji i kompozycję poszczególnych jej części oraz pozwala uniknąć rozpisywania się na temat mniej istotnych zagadnień, które czasem warto wspomnieć, ale nie warto poświęcać im za dużo uwagi. Podział na rozdziały i podrozdziały stanowi dwustopniową systematykę pracy. Wyróżnienie dodatkowo podpunktów w podrozdziałach jest możliwe, ale jest to

6 zadanie trudne, gdyż prowadzi do trzystopniowej systematyki treści całej pracy. Trudność polega na tym, iż nie wszystkie części będziemy z reguły w stanie przedstawić w formie trzystopniowej. Taka sytuacja wymaga od studenta uzasadnienia dlaczego te a nie inne części pracy zostały dodatkowo podzielone. d) Układ i treść rozdziałów: - każdy rozdział rozwinięty na podrozdziały lub podrozdziały i podpunkty (patrz uwagi powyżej), - układ logiczny, powiązany w sposób dedukcyjny: od ogółu do szczegółu lub indukcyjny: prowadzący do uogólnionych wniosków, - chronologiczny, kolejno wynikający z tematu, - rozwinięty, w formie równoważników zdań, a nie haseł. 3. Zagadnienia merytoryczne pracy dyplomowej a) Wymagania merytoryczne wobec zawartości pracy: - rozwinięcie istoty tematu i podstaw teoretycznych wynikających z tytułu, w tym analiza literatury celem wyjaśnienia podstawowych pojęć, definicji, koncepcji teoretycznych, mechanizmów, ogólnych aspektów praktycznego stosowania, - ugruntowanie, rozwinięcie teoretycznych elementów tematu w warunkach praktyki gospodarczej, uwarunkowania prowadzenia konkretnych badań, - przedstawienie metod i narzędzi analizy oraz jej przeprowadzenie i interpretacja wyników, wyciągnięcie wniosków w konfrontacji teorii z praktyką, - zastosowanie teorii w praktyce, przeprowadzenie badań, umiejętność oceny i syntezy, - własny, twórczy wkład, polemika obejmująca samodzielne formułowanie uwarunkowań, determinantów, tendencji, itp., - wnioski końcowe w zakończeniu powinny obejmować podsumowanie najważniejszych stwierdzeń ze wszystkich rozdziałów oraz wnioski końcowe uporządkowane według kilku kryteriów, np. według stanu faktycznego, ograniczeń, zaleceń Autora, itp. Treść pracy powinna wyrażać się poprzez zawartość bibliografii oraz: - wykazanie się znajomością pojęć i teorii dyscypliny naukowej (cytaty z minimum 30 pozycji),

7 - bardzo dobrą znajomość 4-5 podstawowych pozycji monograficznych z wybranej dziedziny, - wykazanie się znajomością literatury specjalistycznej, - bardzo dobrą znajomością uregulowań prawnych (ustawy i ważniejsze rozporządzenia), - znajomością tematycznych publikacji prasowych z ostatnich 2-3 lat, - własnym, autorskim komentarzem. - należy unikać zwrotów potocznych ( jakichś przepisów, siłą rzeczy, ani dobry ani zły ), - unikać przenośni (zamiast odgrywa rolę pisać pełni rolę ), - unikać wartościowania i wyrażania emocji ( straszne konsekwencje, beznadziejny przepis ), - nie powtarzać tych samych słów w blisko sąsiadujących zdaniach, - unikać chaosu, fragmenty stanowiące kontynuację myśli powinny być połączone, - różne wątki zawarte w kolejnych fragmentach tekstu wymagają oddzielenia w postaci spacji, oddzielenia akapitów pustym wierszem itp., - po wyliczeniach (wypunktowaniach) pozostawiamy wolny wiersz, - unikać personifikacji (stosować zwroty bezosobowe). b) Zawartość wstępu i zakończenia: Częścią pracy, na którą należy zwrócić szczególną uwagę jest wstęp i zakończenie. Większość Studentów pisze wstęp i zakończenie na końcu procesu powstawania pracy (jest to jak najbardziej prawidłowe podejście), ale lekceważy ich znaczenie i nie wykorzystuje wiedzy zdobytej w trakcie pracy badawczej i studialnej związanej z tematem. W konsekwencji około połowa prac dyplomowych zawiera wstęp i zakończenie nie przekraczające jednej strony! Taka objętość wstępu i zakończenia z góry świadczy o powierzchownym potraktowaniu zadania. W konsekwencji wpływa to na obniżenie oceny pracy. Wstęp należy planować na około 3 strony (minimum 2 pełne strony). Winien on zawierać: - przedstawienie istoty tematu pracy,

8 - uzasadnienie ważności tematu, użyteczności a także ewentualne dygresje, paralele, paradoksy a nawet obiegowe i dowcipne opinie związane z tematem, - ukazanie jego najistotniejszych wątków i problemów, - przedstawienie celu (celów) pracy, - postawienie hipotezy, którą Autor formułuje jako przedmiot dociekań i badań, - ukazanie sposobu postępowania i wnioskowania, dobór narzędzi, źródeł informacji, itp., - opis zawartości rozdziałów poprzez ukazanie głównych zagadnień i problemów (zaciekawienie czytelnika, nie zaś powielanie spisu treści). Wstęp piszemy na końcu nie dlatego, że w kilku zdaniach streszcza się całość pracy (choć niewątpliwie tak właśnie jest), ale dlatego, aby ukazać syntezę pracy i aby zachęcić czytelnika do zainteresowania się pracą i przeczytania jej do końca. Zakończenie merytorycznie jest kontynuacją wstępu. Powinno ono zawierać od 3 do 4 stron i zawierać: - ostateczną konkluzję Autora odnośnie istoty tematu, - powtórzenie najważniejszych tez pracy i wniosków własnych ze wszystkich rozdziałów, - komentarz Autora odnośnie doświadczeń w trakcie pisania pracy dyplomowej, - komentarz Autora odnośnie warstwy metodologicznej, użytych metod i narzędzi oraz ich skuteczności, - opis głównych trudności, zagadnień wymagających dalszych badań, - wnioski uporządkowane według 3-4 kryteriów, - kierunki rozwoju badanego zjawiska, prognozy i ocenę ogólną, perspektywiczną, - ogólne przesłanie, słowo końcowe zawierające jakąś logiczną, wartą zapamiętania regułę. Tak uporządkowane zakończenie, przedstawione na kilku slajdach będzie przydatne na obronie.

9 c) Opisy ilustracji graficznych (tabel, wykresów i rysunków): - treść ilustracji graficznej musi wiązać się z tekstem pracy. Dlatego wymaga się, aby nad lub jeśli nie ma takiej możliwości pod przykładową ilustracją graficzną znalazł się komentarz nawiązujący do treści tej ilustracji, uzasadniający jej umieszczenie właśnie w tym miejscu itp. - pełen opis treści rysunku lub schematu jest niepotrzebny a nawet traktowany jako błąd, - opisy form graficznych wykorzystywanych w pracy stosujemy według ustalonego, jednolitego dla całej pracy wzorca. Układ elementów, czcionka, edycja są w zasadzie dowolne, ale przyjęty wzór musi być powtarzany w obrębie całej pracy (np.: jeśli pogrubiamy tytuły ilustracji, to dokonujemy tego za każdym razem), - forma opisu, tytułów, nazw, oznaczania reguł i wzorów jest w zasadzie dowolna, ale nie obojętna względem przejrzystości i estetyki pracy. Warto jednak skorzystać przy tym z okazji urozmaicenia i podkreślenia czytelności tekstu i użyć wyraźniejszą, powiększoną czcionkę, boldowanie, kursywę, czy podkreślenia, - format wykresów i rysunków w pracach dyplomowych powinien być dostosowany do tekstu, w którym jest zamieszczany. Obowiązują przy tym co najmniej dwie zasady. Po pierwsze im wykres (rysunek) prostszy, tym może być mniejszy. Po drugie ważniejsze wykresy (rysunki) wykonuje się w większej skali. - ważny jest kolejny numer danego rysunku, tytuł oraz źródło pochodzenia (opracowanie własne lub nazwa publikacji). Braki systematyki opisu czy wszelkie niezgodności w tym względzie uważane są za błędy redakcyjne. - w zasadzie nie należy przenosić ilustracji graficznych na następną stronę. Pewnym wyjątkiem są w tym względzie tabele, w przypadku których przeniesienie, jeśli konieczne, jest możliwe z zachowaniem pewnych reguł. Nad przeniesioną częścią należy powtórzyć numer tabeli (bez tytułu) z zaznaczeniem w nawiasie cd. oraz numery kolumn, a w przypadku większej liczby rubryk główki tabeli. - lata w ilustracjach graficznych (również w tytule) pisze się zawsze w całości, np r. a nie 09 r., a nie 08 10; kwartały z reguły onaczamy cyframi rzymskimi, miesiące zaś pełnymi nazwami lub cyframi rzymskimi.

10 Przykład opisu rysunku: Rysunek 1. Klasyfikacja poszczególnych segmentów rynku finansowego (rysunek) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zdecydowanie ładniej wygląda tytuł nad ilustracją graficzną niż pod rysunkiem oraz zamieszczenie źródła pod ilustracją graficzną. Jednocześnie czcionka użyta do tytułu powinna być wyraźnie większa od czcionki użytej do opisu źródła. d) Zasady edycji Edycja powinna być nie tylko staranna, ale również przejrzysta i atrakcyjna dla czytelnika: - należy z góry określić, jaka czcionka będzie użyta do poszczególnych rodzajów tekstu, np. Times New Roman, - wielkość i kształt czcionki dla tytułów rozdziałów (największe), np. 14, - podrozdziałów (mniejsze), np. 13, - tekstu głównego (jeszcze mniejsza), np. 12, - tekstu wyróżnionego (kursywa), - wypełnienia tekstem tabel lub rysunków, od 10 do 12, - symboli wyliczania (kropki, strzałki, myślniki) jednolitych w całej pracy, - przypisów dolnych (najmniejsza czcionka), np. 8, - podpisów ilustracji graficznych, np. 10. Inne reguły edycji: - słowa obce zwykle pisze się kursywą, - najważniejsze stwierdzenia można wyróżnić za pomocą boldowania lub podkreślenia, - jeżeli stosuje się boldowanie to nie należy jednocześnie podkreślać, - wyliczając właściwości, elementy, cechy, itp. nie koniecznie posługujemy się liczbami. Ich użycie oznacza bowiem, że istotna jest kolejność wymienianych składników, oraz że ich liczna jest określona, skończona, zamknięta, - dla czytelności tekstu, po wyliczaniu zostawić pusty wiersz.

11 e) Skróty. Skróty ogólnie przyjęte (itp., np., m.in., jw., br., ok.) nie wymagają w pracy wyjaśnień, natomiast zastosowane indywidualnie muszą być objaśnione (pełna nazwa i skrót w nawiasie; później można stosować już tylko skrót). Do zasad, które powinny być przestrzegane należą m.in.: - zdania nie należy rozpoczynać skrótem, - nie należy umieszczać dwóch skrótów obok siebie, - stosowanie skrótów w tekście powinno być konsekwentne, tzn. w podobnych przypadkach należy albo wszędzie wprowadzać skróty, albo nie wprowadzać ich nigdzie. Nie należy np. pisać raz w 1991 r., a następnie w 1991 roku, - przyjętymi skrótami liczebników rozwiniętych słownie są: tys. (nie tyś.), mln, mld itp. Skróty można w tym przypadku stosować tylko po liczbach napisanych cyframi. Przy słownym podawaniu liczebników skróty te należy rozwijać (np. dwa miliony, trzy tysiące itd.), - znak % może być użyty tylko po liczbie napisanej cyframi, znak tylko przed liczbą napisaną cyframi, - nie należy tworzyć skrótów przez podawanie pierwszych i ostatnich liter skracanych wyrazów, jak np.: s-ka (spółka), f-ma (firma), v-prezes (wiceprezes) itp. f) Przypisy Idea stosowania przypisów jest urozmaicona. Z reguły używa się ich w celu: - ukazania publikacji jako źródła zamieszczonego cytatu, definicji, określenia, - odwołania się do publikacji przedstawiającej poruszane zagadnienie (wówczas przypis poprzedza się skrótem por. lub zob., - zamieszczenia w przypisach uwag Autora do tekstu podstawowego, jakby na marginesie pracy, - przeniesienia ważnych, ale szczegółowych kwestii czy przykładów poza tekst główny, celem jasności wywodu przedstawianego w tekście głównym, przyspieszenia głównego nurtu pracy, szybszego czytania, itp. Błędy lub brak porządku w przypisach jest poważnym błędem formalnym.

12 Wszystkie przypisy powinny być jednakowo sporządzane w całej pracy. Oznacza to stałą kolejność wszystkich elementów, łącznie z kropkami, przecinkami i innymi znakami interpunkcyjnymi. Prawidłowy przypis powinien być zamieszczony na tej samej stronie, co odnośnik do przypisu w tekście. Przypisy nie powinny być zebrane na końcu rozdziału, tak jak w niektórych książkach, gdyż jest to niewygodne dla czytelnika. Prawidłowo przygotowany przypis obejmuje: - pierwszą literę imienia (kropka), - nazwisko autora lub autorów (przecinek), - jeżeli autorów jest wielu, a jeden lub kilku redaktorów naukowych przy nazwisku stosujemy skrót (red.) - tytuł w cudzysłowie lub kursywą (przecinek), - wydawnictwo (przecinek), - miasto wydania i rok wydania (przecinek), - strona lub strony (zakończone kropką), - powtarzając źródło w tej samej pracy korzystamy ze skrótu op.cit. lub Ibidem, jeżeli odnosimy się do pozycji, która znajduje się bezpośrednio nad przytaczanym przypisem. Przypisy na podstawie aktów normatywnych oraz przypisy bazujące na źródłach internetowych są przedstawione w poniższych przykładach. Przykłady przypisów: K. Zawadzki (red.), Rynek finansowy w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, s K. Zawadzki (red.), op.cit. s.67. K. Zawadzki, Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź nr 3/2009, s. 77. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 940 z późń. zm.).

13 www. bankier.pl/fds1222/efdree2333 z dnia 23 marca 2009 roku. 4. Organizacja pisania pracy dyplomowej a) Najważniejszy jest Time Management. Opłaca się planować dokładnie każdy jej etap. Przede wszystkim należy zaplanować moment zakończenia i okres pisania. Następnie podzielić ten okres przez n rozdziałów + 1(wstęp zakończenie oraz końcowa obróbka pracy). W ten sposób można z dużą dokładnością określić, ile godzin należy przeznaczyć na każdy rozdział i podrozdział, ile czasu można przeznaczyć na pisanie każdej strony oraz ile godzin należy pracować każdego dnia, pozostawiając jednocześnie pewien okres na korektę oraz przygotowanie do egzaminu. b) Kompozycja każdej wypowiedzi. Jest to metoda szczególnie pomocna przy pisaniu prac naukowych. Jest to forma rozbicia tekstu na części i następnie połączenia z zachowaniem praw logicznego wynikania i jasnej wypowiedzi na piśmie. Metoda ta pozwala uszeregować zagadnienia według ważności i wyeliminować to, co nie należy do tematu lub jest mało istotne. Zasadniczo: - należy unikać potoku zdań nieuporządkowanych logicznie. Kompozycja musi być wyraźna i zrozumiała dla czytelnika. Aby to osiągnąć należy dążyć do tego, aby w każdym fragmencie tekstu, zawartym między dwoma kolejnymi akapitami znajdowało się rozwinięcie jednego zagadnienia. - kompozycja podrozdziału czy podpunktu będzie dobra, gdy opisane w kolejnych fragmentach zagadnienia będą następowały po sobie w logicznej kolejności. Na początku i na końcu warto dodać krótkie wprowadzenie i podsumowanie. c) Kolejne redakcje. Wielokrotnie czytając tekst i konfrontując z planem pracy uzyskujemy możliwość samooceny, tego jak myśl przewodnia całości wypowiedzi komponuje się na podstawie kolejnych fragmentów. Wielokrotne czytanie materiału prowadzi do oceny i usprawniania warstwy merytorycznej, formalnej i redakcyjnej w tym także: - do eliminacji błędów, - poprawy wyrazistości budowy zdań, - jasności i logiki wypowiedzi,

14 - kontroli stopnia rozwinięcia i wyczerpania tematu, - unikania dłużyzn, - wykrywania luk oraz ich szybkiego uzupełniania. d) Literatura przedmiotu. Niezależnie od tematu, każdy Student winien wykazać się znajomością swojej dziedziny, stąd studia literatury naukowej są nieuniknione. Niezmiernie ważne jest odpowiednio umiejętne wykorzystanie literatury przedmiotu. W tym celu warto: - zgromadzić 4-6 pozycji książkowych literatury podstawowej dla konkretnego tematu. Mała liczba pozycji literatury podstawowej prowadzi do jednostronnego ujęcia tematu, powtarzania ogólnie znanych stwierdzeń, przykładów a nawet zdezaktualizowanych rozwiązań lub błędów popełnionych przez autorów książek. - przejrzeć minimum pozycji literatury z danej dziedziny napisanej przez uznanych autorów, którą należy przejrzeć w części dotyczącej tematu pracy celem wyboru istotnych fragmentów i cytatów i dołączyć do bibliografii. - przejrzeć również inne książki, nawet pozycje starsze, które mogą wzbogacić pracę. - dokonać przeglądu czasopism fachowych z ostatnich 2-3 lat. Kilka dobrych artykułów może ułatwić i wzbogacić nawet najbardziej trudny temat. Także ze względu na ograniczony dostęp do literatury zagranicznej warto dodatkowo wyszukać artykuły, jakie napisano na dany temat w literaturze fachowej. Kilkanaście przeczytanych artykułów z danej dziedziny napisanych w okresie ostatnich 2-3 lat pozwoli szybko zorientować się autorowi w czym leży istota jego tematu. - przestudiować i wykorzystać podstawowe dla tematu pracy regulacje prawne dotyczące tematu pracy. Oryginalność pracy polega m.in. ustosunkowaniu się piszącego do przytaczanych definicji i poglądów cytowanych Autorów. W tym celu warto dokonywać porównań, analogii, podkreślenia tego, co najważniejsze i każdorazowego dodawania własnego, wyważonego komentarza.

15 e) Uwagi: - nie pozostawiaj tekstu obejmującego wyłącznie ogólne opinie zaczerpnięte z podręczników. Śmiało dąż do własnych wniosków, komentarzy, stawiaj odważne tezy, precyzuj je i uzasadniaj, - nie posługuj się materiałami wtórnymi, gdy istnieje łatwy dostęp do materiałów źródłowych. Na przykład nie należy posługiwać się komentarzami z podręczników, gdy ich autor odwołuje się do konkretnych przepisów prawnych, - nie należy posługiwać się materiałami i publikacjami zdezaktualizowanymi, gdy istnieją nowe, - staraj się zaglądać do publikacji zagranicznych oraz wykorzystuj informacje statystyczne, gdyż literatura zagraniczna podnosi wartość pracy, - wszelkie wypowiedzi, cytaty, dane liczbowe, itp. dokładnie dokumentuj przypisami o ich pochodzeniu. Wykorzystanie tych źródeł w pracy nie jest możliwe bez zamieszczenia przypisu o tym, skąd pochodzą. Dlatego też do zakończenia pracy nie wyrzucaj żadnych notatek, kser itp. - nie jest dobrze widziane odwoływanie się do tych samych publikacji lub autorów zbyt często, np. cytować tego samego autora więcej niż 5 razy przy jednoczesnym pomijaniu innych autorów, - nie zaczynać, ani nie kończyć kolejnych części pracy od cytowania, czy ilustracji graficznych. Zawsze należy dopisać krótkie wprowadzenie lub komentarz. 5. Błędy, ich korekta i eliminacja. a) Rodzaje błędów W trakcie każdej pracy popełnia się błędy. Większość błędów ujawnia sam piszący, dlatego aby odróżniać to, co poprawne, od tego co niewłaściwe musi on nauczyć się metodologii pisania pracy. Pomocne może się w tym względzie okazać umiejętne rozróżnianie możliwych do wystąpienia błędów. Błędy dzielimy na: - merytoryczne niezgodność z faktami. Eliminacji błędów służy zapoznanie się z bogatszą literaturą, - formalne niezgodność z przepisami, z zakresem, formą zjawiska, przebiegiem procesu. Wszystkie informacje precyzyjnie sprawdzić i za pomocą przypisów udokumentować pochodzenie,

16 - błędy redakcyjne wynikające z braku precyzji w posługiwaniu się słowem pisanym, np. styl, niejasne wypowiedzi, długie i zawiłe zdania. Wystarczy podzielić długie zdania na krótsze oraz dokładając kilka zdań, szerzej opisać to, co może być dla czytelnika skrótem myślowym, - błędy edycyjne związane z brakiem systematyki w posługiwaniu się narzędziem edycji. Rozwiązaniem jest z reguły opracowanie wzoru edycji tekstu. Najprostszą eliminacją błędów jest wielokrotne przeczytanie tego, co napisane. b) Korekta Autora. Z racji wymienienia powyżej 4 podstawowych rodzajów błędów należy przeprowadzić 4 korekty pod kątem wykrycia i poprawy błędów z każdej z 4 grup. - I korekta dotyczy układu pracy. Kształtowanie układu pracy polega na naszoniu korekt w planie pracy w trakcie jej pisania, celem uzyskania najlepszego rozwinięcia tytułu. Wymaga to zastanowienia się, czy jest zachowana zgodność tytułu całej pracy, poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów z ich treścią. Wymienione elementy składające się na układ pracy powinny być wzajemnie dostosowywane do siebie, tak aby praca była spójna merytorycznie. Układ pracy kształtujemy przez cały okres pisania pracy, aż do zakończenia całości. - II korekta dotyczy kompozycji. Kompozycja to kolejność i logiczny układ akapitów. Zakładając, że w każdym akapicie jest rozwijany jeden wątek, jest ona formą budowy wypowiedzi. Służy do kształtowania proporcji między wprowadzeniem, zarysowaniem tematu, teorią, analizą i opisem wniosków i porównań oraz podsumowaniem każdej części. Jej korekta służy do wyłapywania luk merytorycznych, które trzeba uzupełnić do rozwijania tekstu o wątki pokrewne, wprowadzenia i podsumowania ważniejszych zagadnień (tzw. generowania tekstu), a także do likwidacji zbitek myślowych, czyli niejasnych wywodów. - III korekta dotyczy redakcji. Redakcja to układ zdań w akapicie wyrażający możliwie najwierniej daną myśl. Redakcja służy do wypełniania zdań o brakujące informacje, podziału zdań złożonych na krótsze itp. Korekta redakcji tekstu służy do ostatecznej kontroli poprawności zdań, w tym: strony podmiotowej, znaków

17 interpunkcji (głównie przecinków), większej jasności wypowiedzi oraz ostatecznego wyczyszczenia niejasnych i kontrowersyjnych sformułowań i słów. - IV korekta służy poprawie edycji. Edycja określa kształt wydruku tekstu. Jest ostatecznym wykończeniem pracy, z myślą o tym, aby tekst był bardziej przejrzysty. Służy ona m.in. do: uzupełnienia numerów stron, poprawności i numerowani przypisów, opisu ilustracji graficznych, zaznaczania tabulacji i spacji, zróżnicowania czcionki, podkreślania, boldowania, kursywy itp. Tekst opracowania przekazywany jest Promotorowi wyłącznie w formie papierowej. Po każdym drukowaniu, nanoszeniu poprawek itp. tekst powinien zostać sczytany i poprawiony przez Autora. Nie powinno się oddawać pracy bez korekty tekstu, gdyż znacząco wydłuża to proces pisania pracy (Promotor zwraca całość bez nanoszenia poprawek). Promotor łatwo zorientuje się po błędach, jakiego rodzaju korekty nie przeprowadzono. Źródło: 1. Komorowski J., Założenia metodyczne pisania prac magisterskich, Katedra Finansów WZiE PG, Gdańsk Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE Przedstawione poniżej zalecenia dotyczą zasad realizacji prac licencjackich na kierunku Filologia oraz Stosunki Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka -

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka - WYMOGI OGÓLNE Praca (licencjacka, magisterska) stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta tematu badawczego, nad realizacją którego sprawuje opiekę naukową promotor. Praca promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. WYMOGI EDYTORSKIE Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. Objętość tekstu: artykuł naukowy: do 1/2 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1/2 ark. = 20 000 znaków ze spacjami,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Dostosowano do zapisów Uchwały Nr 259/11/2010

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4 PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB PISZĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ ver. 1.1 (17.10.2010) uwagi i propozycje uzupełnienia, ewentualnie zmian niniejszego tekstu (jest to wersja pierwsza, testowa) proszę zgłaszać

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym GORZÓW WIELKOPOLSKI, 2014 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych dr inż. Danuta Figurska-Ciura Wymagania merytoryczne określenie tematu pracy celu i zakresu pracy sformułowanie ł tez badawczych

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wymagań formalnych i merytorycznych stawianych pracom dyplomowym w Katedrze Organizacji i Zarządzania

Informacje dotyczące wymagań formalnych i merytorycznych stawianych pracom dyplomowym w Katedrze Organizacji i Zarządzania Informacje dotyczące wymagań formalnych i merytorycznych stawianych pracom dyplomowym w Katedrze Organizacji i Zarządzania Cele i zadania prac dyplomowych: 1) czynne posługiwanie się nabytą wiedzą i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG 1. Liczba znaków Wszystkie teksty należy pisać czcionką TIMES NEW

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI I. CEL PRACY LICENCJACKIEJ REGULAMIN Celem pracy licencjackiej jest wykazanie się znajomością

Bardziej szczegółowo

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Tekst prawny jest zbudowany na bazie tzw. jednostek podstawowych, charakterystycznych dla poszczególnych przepisów prawa, przyjmujących postać normy prawnej.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN; WIELKOŚĆ CZCIONKI 12 PKT, ODSTĘPY: PRZED I PO 0 PKT,

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN; WIELKOŚĆ CZCIONKI 12 PKT, ODSTĘPY: PRZED I PO 0 PKT, TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN; WIELKOŚĆ CZCIONKI 12 PKT, ODSTĘPY: PRZED I PO 0 PKT, WYŚRODKOWANY, INTERLINIA 1,5 PKT; POGRUBIONY, MARGINESY STANDARDOWE, KAPITALIKI) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/ÓW 1 (kapitaliki;

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI I. CEL PRACY MAGISTERSKIEJ REGULAMIN Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się dobrą

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Wymogi formalne Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem kształcenia, specjalnością dyplomowania i uwzględniać profil działalności katedry

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Akademia im. Jakuba z Paradyża Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY PRACY DYPLOMOWEJ Praca dyplomowa to odpowiednio na studiach pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Materiał przygotował zespół w składzie: prof.stsw, dr hab. Mariola Wojciechowska dr Anna Hajdukiewicz

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US I. Wymagania merytoryczne i regulaminowe 1. Praca jest opracowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

MINIPORADNIK SEMINARZYSTY. AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ

MINIPORADNIK SEMINARZYSTY. AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ MINIPORADNIK SEMINARZYSTY AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ 1 Spis treści: Treść strona I. Zalecenia w zakresie edytowania i formatowania: 3 II. Zalecenia w zakresie obiektów (rysunków, tabel i wzorów) 3

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Uprzejmie prosimy Autorów o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami edytorskimi i stosowanie ich w pracy, co pozwoli usprawnić proces wydawniczy. 1. Dokument należy zapisać do pliku

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH WYMOGI OGÓLNE 1. Objętość pracy, wraz ze stronami tytułowymi i bibliografią, powinna wynosić: dla prac licencjackich ok. 45 stron,

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie Załącznik do Uchwały r 105/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie A. PRACA DYPLOMOWA I. Harmonogram realizacji prac

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 -

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Cel pracy... 3 1.2 Układ pracy... 4 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Informacje ogólne 1. Praca dyplomowa (licencjacka) na kierunku pielęgniarstwo powinna przedstawiać zagadnienia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)*

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* Imię Nazwisko (14)* Nr albumu(11)* TYTUŁ PRACY (16)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKÓW 2010 Zasady pisania prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia. Wymagania stawiane pracy magisterskiej

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia. Wymagania stawiane pracy magisterskiej Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia Wymagania stawiane pracy magisterskiej W trakcie wykonywania pracy magisterskiej student doskonali umiejętność pisania rozprawy o charakterze naukowym.

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo