FARMACJA POMORZA środkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 4 (197) Kwiecień 2009 Życzenia... 2 Moje fascynacje... 3 Rozporządzenie Ministra Finansów... 4 Stanowisko Prezydium NRA... 5 Główny Inspektor Farmaceutyczny... 6 Sprawozdanie z działalności ORA... 9 Wiadomości...15 Z prasy...19 Budowa autostrady...24 Hipoteza flogistonowa w chemii...25 Świetlana postać - prof. dr n. farm. Franciszek Adamanis...28 Góry i doliny...31 Aptekarskie love-story...35 To warto wiedzieć...36 Biblijna manna...42 Zwróć uwagę na receptę...47 Sylwetki zasłużonych farmaceutów Pomorza Środkowego...50 Morderstwo aptekarki w Słupsku...54 Mgr farm. Marianna Pietrzak...56 Dyngus...59 Dawne leki...61 Uniwersytet trzeciego wieku...63 Cuda naszego papieża...66 W dżungli poleskiej...68 List z Biecza...77 Na wesoło...80 Farmacja FARMACJA Pomorza POMORZA Środkowego ŚRODKOWEGO Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby Prezes mgr Izby farm. mgr Maria farm. Walkowiak-Falender Maria Mach Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 Na święta Zmartwychwstania Pańskiego serdeczne życzenia dużo zdrowia, szczęścia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń składa Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mgr farm. Maria Mach oraz Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej i Redakcja Biuletynu 2 Biuletyn Informacyjny

7 Ecce homo Oto jeszcze jeden publiczny głos, Podnoszę w sprawie dramatu; Bowiem w grobie milczenia sumień, Świętość życia sprowadza się do dylematu. A przecież nie ma małych zabójstw, Nie gubmy swojej tożsamości, Którą niszcząc bezwzględnie, Tracimy sumienie, szacunek do życia, świętości. Prawo do życia dane jest z natury, Nienarodzone ma twarz to nie zjawa; Pogwałcając prawo najsłabszych, Stawiamy prawo siły ponad siłą prawa. Kim jest poczęty a nienarodzony? To cierpiąca ofiara przemocy; Skazany na śmierć najsłabszy, Nie obroni się, jego twarz zakryta pogrążona w nocy. Bo gdybyś mógł spojrzeć prosto w twarz, Pozbawionemu prawa do obrony; Nie mógłbyś mu życia zabrać - ot tak, Ecce homo, to nasz brat rodzony, choć nienarodzony! mgr Weronika Zarzycka Koszalin, 25 marzec 1999 r. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 Rozporządzenie Min. Finansów Rozporządzenie MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Warszawa, dn. 4 grudnia 2008 r. Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Nr 212, poz. 1336). Naczelna Izba Aptekarska informuje, że z dniem 1 grudnia 2008r. weszło. w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów. i usług, zgodnie z którym: - obniżoną 7% stawkę podatku od towaru i usług stosuje się m.in. do dostawy, wewnątrz wspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju: 1) bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.. Nr 45, poz. 271); 2) o których mowa w art. 29 ust. 5-7 ustawy wymienionej w pkt 1. Przepisy art. 29 ust. 5-7 ustawy - Prawo farmaceutyczne dotyczą m.in. produktów leczniczych, które nie uzyskały przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Przepis ust. 5 ww. ustawy stanowi, że produkt leczniczy, który nie uzyskał przedłużenia okresu ważności pozwolenia, może. być wytwarzany i wprowadzany do obrotu przez 6 miesięcy, licząc od dnia wydania ostatecznej decyzji, oraz pozostawać w obrocie do czasu upływu. terminu ważności produktu leczniczego, chyba że decyzji odmawiającej. przedłużenia okresu ważności pozwolenia został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 6 ww. ustawy produkt leczniczy, którego pozwolenie wygasło w związku z nie złożeniem przez podmiot odpowiedzialny wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia, może pozostawać w obrocie do czasu upływu terminu ważności produktu leczniczego. Obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również do produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz 4 Biuletyn Informacyjny

9 Stanowisko Prezydium NRA Naczelna Izba Aptekarska Stanowisko Prezydium NRA z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego 1. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęło informację o złożeniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o izbach aptekarskich (art. 15 ust. 1 i 2),. a także innych ustaw dotyczących samorządów zawodowych. 2. Stwierdzenie Rzecznika o niekonstytucyjności przepisów prawa wprowadzających obowiązek przynależności do samorządu osób wykonujących zawody zaufania publicznego przy niekwestionowaniu normy art. 17 ust. 1. Konstytucji zawiera wewnętrzną sprzeczność i świadczyć może o niezrozumieniu istoty samorządu osób tych zawodów oraz o jego roli w demokratycznym państwie. 3. Sam wniosek Rzecznika podważa dotychczasowy ład konstytucyjny. i praktykę państwa prawa tworzącą się po 1989r.; może być odczytany jako. próba przekreślenia samej idei i osiągnięć demokratycznego państwa dzie-. lącego swe imperium z obywatelami i ich ustawowymi samorządami. 4. Uznanie racji Rzecznika byłoby cofnięciem do reżimu przeszłości, pro-. wadziłoby do atomizacji społeczeństwa bez sprawdzonych instrumentów. obrony przed preponderencją państwa, do przekreślenia autonomii i do. brego funkcjonowania zawodów zaufania publicznego, służących dobru. wszystkich obywateli. Warszawa, 20 stycznia 2009 r. Sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej dr farm. Jerzy Łazowski Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 5

10 Główny Inspektor Farmaceutyczny Warszawa, dnia r. Pan Grzegorz Kucharewicz Prezes NRA Szanowny Panie Prezesie Nawiązując do pisma z dnia r., znak L. Dz. P-415/2008, dotyczącego możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską, a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym w zakresie podjęcia wspólnych działań, mających na celu walkę ze zjawiskiem sfałszowanych produktów leczniczych, pragnę uprzejmie podziękować za złożoną przez Pana Prezesa deklarację. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpoczął starania mające na celu pozyskanie plakatów informacyjnych sfałszowane leki zabijają, których część zostanie przekazana organom samorządu aptekarskiego, celem ich rozpowszechnienia. Z up. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego Produkty lecznicze sfałszowane oraz pochodzące z nielegalnego źródła - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1) Co to są sfałszowane produkty lecznicze? Sfałszowany produkt leczniczy to nieodpowiedniej jakości lek, który został wyprodukowany nielegalnie, poza wiedzą podmiotu odpowiedzialnego oraz bez zgody organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. 2) Jakie leki są najczęściej fałszowane? Fałszerstwo może dotyczyć wszystkich leków - zarówno oryginalnych jak i generycznych (odtwórczych). Najczęściej fałszowane są leki stosowane. w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn, leki stosowane w psychiatrii, produkty lecznicze stosowane w leczeniu nowotworów i leki kardiologiczne. 3) Co zawierają sfałszowane produkty lecznicze i dlaczego są niebezpieczne? Wyniki badań przeprowadzanych do tej pory na sfałszowanych produktach leczniczych wykazują najczęściej: 6 Biuletyn Informacyjny

11 - zbyt małą ilość substancji czynnej - lek działa zbyt słabo, prawie niezauważalnie - całkowity brak substancji czynnej - lek nie działa wcale - niewłaściwą substancję czynną - lek działa zupełnie inaczej niż powinien (np. lek przeciwbólowy obniża ciśnienie krwi lub działa przeciwbakteryjnie, lecz nie łagodzi bólu) - substancję niedopuszczoną do stosowania w lekach - taki lek jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na jego toksyczność dla organizmu. Ponadto, sfałszowane produkty lecznicze prawie zawsze zawierają dużą ilość toksycznych zanieczyszczeń, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka. NAWET JEDNORAZOWE PRZYJĘCIE SFAŁSZOWANEGO PRO- DUKTU LECZNICZEGO MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ UTRATĄ ZDROWIA LUB ŚMIERCIĄ. 4) Gdzie są dystrybuowane sfałszowane produkty lecznicze? Miejscem dystrybucji tych leków są bazary, siłownie, sexshopy oraz Internet. Sprzedaż jakichkolwiek leków na bazarach, w siłowniach i sexs-. hopach jest całkowicie zabroniona. 5) Gdzie kupić bezpieczne leki? Leki najbezpieczniej jest kupować w placówkach uprawnionych do obrotu produktami leczniczymi (w aptekach, punktach aptecznych oraz w sklepach zielarsko-medycznych). 6) Co to są produkty lecznicze pochodzące nielegalnego źródła? Są to wszystkie leki sprzedawane w miejscach, w których nie można prowadzić obrotu produktami leczniczymi. Dotyczy to zarówno leków, które nie zostały dopuszczone do obrotu na trenie Polski, jak i leków które są dopuszczone do obrotu na terenie RP lecz są nielegalnie sprzedawane. w miejscach do tego nieuprawnionych. Ich zła jakość wynika z nieodpowiednich warunków przechowywania oraz transportu. 7) Jakie leki mogą być przedmiotem obrotu? W sprzedaży na terenie RP mogą znajdować się tylko leki, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia lub przez Radę czy Komisję Europejską. 8) Czy sprzedaż leków przez internet jest legalna? Jest, ale prowadzić ją mogą tylko apteki ogólnodostępne oraz punkty. apteczne działające na podstawie zezwolenia wydanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Za pośrednictwem Internetu można sprzedawać tylko leki dostępne bez recepty. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 9) Jakie są najczęściej spotykane grupy leków pochodzących z nielegalnego źródła? Najczęściej spotykane są: - leki z grupy sterydów anabolicznych, sprzedawane nielegalnie na siłowniach oraz w klubach fitness; - leki o działaniu odchudzającym, sprzedawane między innymi za pośrednictwem Internetu; - leki służące w leczeniu zaburzeń erekcji, sprzedawane w sexshopach. 10) Czy można przywozić ze sobą leki zakupione poza granicami kraju? Do kraju można przywieźć na własny użytek nie więcej niż 5 opakowań produktu leczniczego, pod warunkiem, że nie zawiera w swoim składzie substancji odurzających i psychotropowych. Leku przywiezionego z zagranicy na własny użytek nie wolno nikomu odsprzedawać. (Ze strony Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego) Malwa różowa (Althaea rosea) Fot. R. Zarzycki 8 Biuletyn Informacyjny

13 Sprawozdanie z działalności ORA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA OKRES OD R. DO R. W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Aptekarska Środkowo-. pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie zorganizowała 24 posiedzenia. Posiedzenia odbywały się dwa razy w miesiącu. Na posiedzeniach podjęto 145 uchwał: - 56 uchwał w sprawie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydatów na stanowisko kierownika apteki - 3 uchwały w sprawie opinii na pełnienie funkcji kierownika po przekroczeniu wieku emerytalnego - 34 uchwały w sprawie wpisu na listę członków ŚOIA w Koszalinie, - 14 uchwał w sprawie skreślenia z listy członków ŚOIA w Koszalinie, - 14 uchwał w sprawie wydania Prawa Wykonywania Zawodu, - 24 uchwały organizacyjne. W ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 kursy, zakończone testem, gdzie można było zdobyć 32 Prezydium XXI Zjazdu Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

14 Na sali obrad XXI Zjazdu w Bobolinie punkty twarde oraz 11 szkoleń, gdzie można było zdobyć 36 punktów miękkich. Tematem kursów były następujące zagadnienia: - Farmakoterapia choroby Parkinsona i Alzheimera - Leki stosowane w leczeniu schizofrenii i zaburzeń lękowych - Etiopatogeneza stanów zapalnych i chorób reumatoidalnych - Leki stosowane w chorobach reumatoidalnych i ich działania niepożądane - Zapobieganie i znoszenie bólu migrenowego - Interakcja leków przeciwbólowych - Leki przeciwdepresyjne i ich interakcje - Działania uboczne i interakcje chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych z innymi środkami leczniczymi. - Epidemiologia i etiologia nadciśnienia tętniczego. - Leki stosowane w terapii choroby nadciśnieniowej i ich działanie niepożądane. - Zaburzenia czynności gruczołów płciowych i ich farmakoterapia. 10 Biuletyn Informacyjny

15 - Następstwa leczenie i uboczne hormonalnej terapii substytucyjnej. Wielu członków naszej izby korzystało ze szkoleń internetowych organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie. W 2008 roku ze względu na bardzo duże zainteresowanie tymi kursami i dużymi kosztami związanymi z wystawianiem certyfikatów OIA w Krakowie wystąpiła do izb aptekarskich, których członkowie uczestniczą w szkoleniach aby pokrywały koszty wystawienia certyfikatów. ŚOIA w Koszalinie za certyfikaty wystawione dla naszych członków w 2008 roku zapłaciła 790 zł. za 316 certyfikatów. Zadania zaplanowane przez Naczelną Radę Aptekarską do realizacji na poziomie Okręgowych Izb Aptekarskich to: - problem utylizacji produktów leczniczych, - organizowanie spotkań z posłami i politykami z terenu działania izby, - realizowanie prawa członków do korzystania z ochrony i pomocy prawnej. W aptekach na terenie miast: Koszalina, Słupska, Szczecinka i Kołobrzegu Urzędy Miast zorganizowały pojemniki na przeterminowane produkty lecznicze oraz nieużyte produkty lecznicze. Kierownicy aptek nie zgłaszali żadnych problemów związanych z opróżnianiem pojemników. Wiceprezes ORA w Koszalinie Pan mgr farm. Dariusz Tatara odbył spotkanie z posłanką PIS Panią Jolantą Szczypińską. Tematem spotkania były sprawy związane z naszym zawodem, a przede wszystkim sprzedaż refundowanych leków za 1 gr. Po spotkaniu Pani J. Szczypińska złożyła interpelacje do MZ. Z porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego Panią Ludwikę Januchowską zatrudnioną w ŚOIA w Koszalinie korzystają członkowie naszej Izby bezpłatnie. Osoby zainteresowane mogą korzystać z pomocy prawnej. w godzinach przyjęć Pani mgr Ludwiki Januchowskiej tj. we wtorki od godz do godz oraz w czwartki od do Realizacja ubiegłorocznych wniosków zjazdowych: Ostrzejsze egzekwowanie składek członkowskich od osób, które nie płacą ich w terminie. Do osób zalegających z płatnością wysłano dwa wezwania nakazujące uzupełnić zaległości. Większa część osób uregulowała zaległości. W przypadku osób, które w ogóle nie reagują na ponaglenia i mają duże zaległości (powyżej 1000 zł.) zostaną skierowane wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego. o wszczęcie postępowania administracyjnego. Zobowiązanie Rady do przeprowadzenia rozmów z dyrektorami szpitali o konieczności istnienia aptek szpitalnych. Odbyły się dwa spotkania sekcji aptek szpitalnych, które pozwoliły zapoznać się z problemami aptek szpitalnych. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 19 listopada 2008 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie kierowników aptek szpitalnych z terenu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. w Szczecinie oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. w Koszalinie z dyrektorami szpitali. Na spotkanie zaproszono dyrektora zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych, który nie przybył na spotkanie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Panią mgr farm. Ewę Proch-Brudnowską, kierownika Delegatury Inspekcji Farmaceutycznej w Koszalinie Pana mgr farm. Krzysztofa Ziółkowskiego. Na spotkaniu omawiano sytuację aptek szpitalnych na terenie ZOIA i ŚOIA, sprawy dotyczące wynagrodzenia, ilość magistrów farmacji zatrudnionych w aptekach szpitalnych roli, jaką powinni spełniać oraz oczekiwań ich dyrektorów. ŚOIA w Koszalinie reprezentowała Pani mgr farm. Maria Walkowiak Falender oraz prezes ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Maria Mach. Spotkanie było bardzo ciekawe. Szkoda że w spotkaniu nie mogli uczestniczyć w nim zaproszeni kierownicy aptek z naszej Izby jak również dyrektorzy szpitali. Natomiast wniosek, aby wybory do organów samorządu aptekarskiego były wzorowane na wyborach do parlamentu Rzeczypospolitej: zgłaszanie kandydatur, zamykanie list na dwa tygodnie przed wyborami, przesyłanie do aptek informacji kto kandyduje i programy kandydatów zostanie przedstawiony na kolejnym Krajowym Zjeździe Aptekarzy. Określenie zadań dla nowych przedstawicieli ustalono na pierwszym posiedzeniu Rady. - mgr farm. Dariusz Tatara przekazywanie informacji poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej ŚOIA w Koszalinie. - mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka sekretarz - mgr farm. Jerzy Grocholski - skarbnik - mgr farm. Alicja Wasiak - szkolenia w Słupsku - mgr farm. Krzysztof Olkuski - szkolenia w Koszalinie - mgr farm. Janusz Zaręba Rzecznik Prasowy ŚOIA w Koszalinie rejonu słupskiego. - mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś - członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej - Rzecznik Prasowy ŚOIA w Koszalinie rejonu koszalińskiego. Mgr farm. Joanna Senderecka, mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka. i mgr farm. Krzysztof Olkuski zostali wytypowani do komisji egzaminacyjnej. w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Na XX Zjeździe Sprawozdawczym dyskutowano na temat obniżenia składek członkowskich, ale wniosku nie zgłoszono. Pierwsze posiedzenia Rady poświęcono sprawom finansowym i przymierzano się do zmiany wysokości składek. W tym samym czasie do Naczelnej 12 Biuletyn Informacyjny

17 Izby Aptekarskiej w Warszawie wpłynęło pismo od członków naszej izby właścicieli kilku aptek dotyczące wysokości składek. Od NIA w Warszawie otrzymaliśmy polecenie przeanalizowania obowiązującej od 2004 roku uchwały dotyczącej składek członkowskich. W imieniu Izby Lekarskiej życzenia owocnych obrad. składa Pani dr Elżbieta Woźniak Dnia r. podjęto uchwałę Nr 65/76/2008 i od wysokość składek w ŚOIA w Koszalinie przedstawia się następująco: 1. Farmaceuta aptekarz zatrudniony w aptece ogólnodostępnej, szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, punkcie aptecznym i farmaceuta nie pracujący. w aptece zł. 2. Farmaceuta kierownik apteki ogólnodostępnej i hurtowni farmaceutycznej zł. 3. Farmaceuta kierownik apteki szpitalnej, działu farmacji aptecznej,. apteki zakładowej, punktu aptecznego zł. 4. Farmaceuta emeryt niepracujący - członek ŚOIA zł. 5. Farmaceuta kierownik posiadający zezwolenie za prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej zł. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 W przypadku zbiegu kilku tytułów, do opłacania składek obowiązuje składka w najwyższej wysokości. Prezes Izby mgr farm. Maria Mach brała udział we wszystkich posiedzeniach NRA w Warszawie. W spotkaniu prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi,. w konwentach prezesów. Uczestniczyła w obchodach Dnia Aptekarza zorganizowanych przez NIA. w Warszawie. Obchody dnia aptekarza są doskonałą okazją do uhonorowania osiągnięć. Aptekarzy. Członkowie ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka,. dr n. farm. Jadwiga Brzezińska, mgr farm. Dariusz Tatara i mgr farm. Janusz Zaręba otrzymali medal im. prof. Bronisława Koskowskiego. Serdecznie. gratulujemy. Zorganizowano trzy spotkania dla członków naszej Izby przebywających na emeryturze. Na spotkaniu w grudniu 2008 roku wybrano przewodniczącą tej grupy farmaceutów w osobie Pani mgr farm. Marii Terleckiej. Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału w tych spotkaniach. Zakończył się pierwszy okres edukacyjny. Wymagane 100 punktów (50-twardych i 50 miękkich) uzyskało 41 magistrów farmacji (tylu magistrów przedstawiło karty z kompletem punktów do dnia r. Na uzasadnione wnioski zainteresowanych Okręgowa Rada Aptekarska ŚOIA w Koszalinie przedłużyła okres edukacyjny o 1 rok 8 osobom, o 2 lata 117 osobom. W tym roku ZUS przeprowadził kontrolę w naszej Izbie, która wypadła pomyślnie. Oczekujemy na nowelizację Prawa Farmaceutycznego z nadzieją, że pro-. ponowane zmiany przez samorząd aptekarski zostaną uwzględnione i zakończy się wędrówka pacjentów w poszukiwaniu tańszych leków i leków za 1 gr. ale co. w końcu zatwierdzi Sejm nie wiemy? Ja ze swej strony chcę podziękować wszystkim członkom rady, radcy prawnemu, pracownikom biura za współpracę. Wszystkim członkom naszej izby życzyć pomyślności i zadowolenia. z pracy. Dziękuję. Prezes mgr farm. Maria Mach 14 Biuletyn Informacyjny

19 Wiadomości Pigułka Polski Związek Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego wydaje od. 2 lat miesięcznik pod nazwą Pigułka. Można go obejrzeć w internecie pod adresem: Konwent prezesów w Jabłonnej W dn listopada 2008 r. obradował Konwent Prezesów OIA w Jabłonnej k. Warszawy. Omawiano na nim wszystkie aktualne problemy samorządu aptekarskiego, m.in. nowelizację Prawa Farmaceutycznego, sprawę cen. i marż, reklamy leków, ograniczenie ilości aptek, szkolenie ciągłe farmaceutów. Suplementy diety Apteki, które prowadzą suplementy diety, muszą być zarejestrowane jako placówki obrotu żywnością u właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Farmakopea Polska VIII 2008 Ukazała się już nowa Farmakopea Polska VIII Można ją zamówić. w dziale sprzedaży Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Warszawa ul. Długa 16 tel fax lecie Katedry Technologii Postaci Leków w Krakowie Z tej okazji odbyła się w dn X 2008 r. konferencja naukowa. w Krakowie oraz wydano książkę, poświęconą pamięci prof. dr h. Marka. Gatty-Kostyala oraz osiągnięć Katedry Technologii Postaci Leku i Biofar-. macj. Kredyt Młody człowiek kupuje komputer z całym zestawem urządzeń. Sprzedawca cieszy się. Klient wyjawia, że chce zakup nabyć na kredyt. Gdy rozmowa schodzi na sprawę banku, który ten zakup skredytuje, młody człowiek przyznaje, że ma już różne kredyty do spłacenia. Najpierw na kredyt kupił mieszkanie. Potem meble, lodówkę, pralkę, kuchenkę, telewizor. Teraz potrzebuje komputer. Kto spłaci wszystkie kredyty, gdy zostanie nagle bezrobotnym? I tak jego pensja była bardzo niska, ale apetyt miał ogromny. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 Muzeum Farmacji w Łodzi PGF uruchomiło w Łodzi przy pl. Wolności w lokalu najstarszej apteki łódzkiej - Muzeum Farmacji. Wyeksponowano tam zabytkowe meble po zlikwidowanych w Łodzi zabytkowych aptekach. Naczynia zabytkowe i inne akcesoria muzealne pochodzą z wypożyczeń z Muzeum Farmacji w Krakowie oraz Apteki-Muzeum w Lublinie, która obecnie znalazła się w gestii PGF.. Kustoszem Muzeum w Łodzi jest dr Wojciech Giermaziak. Jaskra przyczyną ślepoty Jaskra rozwija się bezobjawowo. W Polsce choruje na nią 800 tys. osób.. Jaskra często występuje dziedzicznie. Aby zapobiec ważne są regularne badania diagnostyczne. Zjazd Gdańskiej OIA Odbył się w dniu 21 lutego 2009 r. w Gdańsku w Villa Eva. Refundacja po nowemu Z dn. 1 lutego 2009 r. wszedł w życie znowelizowany pakiet rozporządzeń refundacyjnych. Depresje To trwająca dłużej niż 2 tygodnie apatia, przygnębienie bez ochoty na kontakty z ludźmi, utrata zainteresowania pracą, rozrywką. Uśmiechnij się Pewna aktorka miała ważny problem do załatwienia. Weszła do kościoła, by się pomodlić. W bocznym ołtarzu był obraz św. Judy Tadeusza, patrona rzeczy trudnych i beznadziejnych. Zaczęła prosić o rozwiązanie swoich spraw i powiedziała: - Dam połowę pieniędzy, które mam przy sobie, na ofiarę do skarbony kościelnej, a resztę, jak zostanę wysłuchana. Na drugi dzień zadzwonił do niej telefon. - Pani sprawa została pomyślnie rozwiązana. Ale jakby to powiedzieć,. w połowie... Trawienie pokarmów do 30 minut - alkohol 30 min. do 2 godz. - woda mineralna, herbata, kawa bez cukru, pieczywo, jajo na miękko, ryba gotowana. 2-3 godz. - gotowane ziemniaki, chude mięso i wędliny, jaja na twardo, lekkie ciasta/piaskowe, drożdżowe. 16 Biuletyn Informacyjny

21 3-4 godz. - drób, cielęcina, befsztyk, smażone ziemniaki, ciężkie ciasta (torty, makowiec). 6-8 godzin - sałatka śledziowa, tuńczyk w oleju, pieczeń wieprzowa, golonka, pieczona gęś i kaczka, bigos. Jeśli szybko i dużo jesz, połykasz nadmierne ilości powietrza, które następnie musi znaleźć sobie ujście. Lepiej zrezygnować z napojów gazowanych. Światowy Kongres Federacji Farmaceutów Katolickich W dniach września 2009 r. w Poznaniu odbędzie się Światowy Kongres Federacji Farmaceutów Katolickich - Dni Federalne FIPC. pt. BEZPIECZEŃSTWO LEKU, ETYKA I ŚWIADOMOŚĆ FARMACEU- TY. Program kongresu przewiduje wykłady, dyskusje i wspólną modlitwę. z koleżankami i kolegami z całego świata. Piątek - 11 września Przyjazd do Poznania i zakwaterowanie w Arcybiskupim Seminarium. Duchownym lub w hotelu przy ul. Przemysłowej. Sobota - 12 września Msza św. w Bazylice Archikatedralnej, zwiedzanie katedry i miasta, obiad w Seminarium, uroczyste otwarcie Dni Federalnych (godz ), wykłady (2) i dyskusje, praca w grupach tematycznych, podsumowanie obrad, kolacja. Niedziela - 13 września Msza św., wykłady (2) i dyskusja, prezentacje działalności Stowarzyszenia w poszczególnych krajach, ceremonia zamknięcia Dni Federalnych, bankiet. Poniedziałek - wycieczka Szlakiem Piastowskim (cena 70 zł/os., w tym przewodnik i obiad). Zapraszamy do udziału w Kongresie i pragniemy jednocześnie podkreślić, że po raz pierwszy w dziejach Federacji odbywa się on w Polsce. Opłata rejestracyjna wynosi 100 zł (nie uwzględnia kosztów wyżywienia, noclegu. i wycieczek). Zgłoszenia udziału prosimy przesłać do dnia r. na adres: Apteka Pod Zodiakiem Osiedle Rusa 12, Poznań, tel ,. lub Jak podwyższyć emeryturę? 1. Sprawdzić dokumenty. Czy emerytura została wyliczona korzystnie? 2. Dorabiaj do emerytury. Kobiety po 60, a mężczyźni po 65 latach mogą dorabiać bez ograniczeń. 3. Jeśli dorabiasz i płacisz składkę na ZUS, emerytura z każdym rokiem rośnie. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

22 4. Osoby, które przeszły na emeryturę po 1999 r. mogą poprosić o przeliczenie według innych wskaźników. 5. Zamiana renty na emeryturę jest korzystna. 6. Od można okres zasiłków zerowych zamienić na zarobki. w kwocie minimalnej. 7. Poradź się eksperta ZUS w razie wątpliwości. Bal Aptekarza w Legnicy W dn. 24 stycznia 2009 r. odbył się XVII Bal Aptekarzy zorganizowany przez Hurtap SA oraz Dolnośląską Izbę Aptekarską. Bal obfitował w różne imprezy rozrywkowe. Choć kosztowny, miał wielu uczestników. Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wzorów recept lekarskich obowiązujących po dniu 31 grudnia 2008 r. W związku z licznymi pytaniami osób uprawnionych do wystawiania recept lekarskich, Minister Zdrowia informuje, iż po 31 grudnia 2008 r. nadal obowiązuje wzór recepty zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.). Jednocześnie Minister Zdrowia powiadamia, iż recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli inaczej mówiąc, w obowiązującym prawie nie ma terminów ograniczających możliwość ich wystawiania. Źródło: Jubileusz 94 roku życia obchodził w styczniu pan doc. dr hab. Aleksander Ożarowski. Z tej okazji składamy Szanownemu i Drogiemu Jubilatowi serdeczne. życzenia dalszych długich, twórczych i szczęśliwych lat życia. Prezes Środkowopomorskiej OIA mgr farm. Maria Mach Okręgowa Rada Aptekarska i Redakcja Biuletynu 18 Biuletyn Informacyjny

23 Z prasy Przygotowanie mieszanin do żywienia pozajelitowego W dn. 13 stycznia 2009 r. odbyło się we Wrocławiu sympozjum szkoleniowe na powyższy temat. Wygłoszono na nim następujące referaty: 1) prof. dr h. Andrzej Kubiec: Wytyczne i problemy związane z leczeniem żywieniowym noworodków, niemowląt i dzieci 2) mgr Justyna Zamorska - Schemat organizacyjny Pracowni Żywienia Pozajelitowego we Wrocławiu. 3) Dr Stanisław Klęk - Terapia żywienia pozajelitowego dla dorosłych. 4) mgr Olga Fedrorowicz - Nowa Pracownia Żywienia Pozajelitowego w Poznaniu, wykonywanie worków żywieniowych. (Pharmacon nr 1/09) Stulecie mgr Sylwestra Świtały W dn. 20 grudnia 2008 r. mgr farm. Sylwester Świtała, zamieszkały obecnie w Suchym Borze pod Opolem, obchodził 100 rocznicę urodzin. Jubileusz ten zainicjowała uroczysta msza św. w kościele. Następnie ok. 100 osób spotkało się z Jubilatem, w hotelu miejscowym. Życzenia w imieniu NIA składała pani wiceprezes mgr Joanna Piątkowska. Przemówienie, ukazujące drogę życia Jubilata, wygłosił mgr Walter Pyka, prezes Opolskiego Oddziału PTFarm. Jubilat otrzymał medal im. B. Koskowskiego oraz liczne upominki. Zespół Sekcji Historii Farmacji reprezentował dr Jan Majewski. Gratulujemy Jubilatowi! (Pharmacon nr 1/09) Nowelizacja kodeksu pracy Ustawa z r., opublikowana w Dz. U. nr 237 poz z 2008 r. weszła w życie z dn. 18 stycznia, a ustawa z 6 grudnia 2008 r., opublikowana w Dz. U. nr 223 poz z 2008 r. weszła w życie z dn. 1 stycznia 2009 r. Pierwsza ustawa dodaje przepis do art. 207 oraz 209 Kodeksu Pracy. Zaostrza odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Nakłada na nich rozległe i związane z kosztami obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca jest zobowiązany zabezpieczyć środki niezbędne do udzielania I pomocy w nagłych wypadkach i wyznaczyć pracownika do tej czynności. Druga ustawa nowelizuje urlopy macierzyńskie i świadczenia w razie choroby. (Pharmacon nr 1/09) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 19

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę Nowy numer dwumiesięcznika In Gremio w Państwa rękach! Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit DEBATA: TYTUŁ PRACODAWCY WYDAWNICTWA RAZEM WEWNĘTRZNEGO MOGĄ WIĘCEJ TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. 10 października 2013 roku Lorem ipsum dolor sit Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl Nr 5, MAJ/CZERWIEC 2014 Piszemy, jak jest! RZGOWSKA PRAWDA 1 GAZETA BEZPŁATNA ISSN 2353-2130 www.rzgowskaprawda.pl Podejrzane karty pojazdów i rachunki telefoniczne Kto bardzie skorzystał na funduszach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r.

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r. MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY OD 22MRZEŚNIA 1991IR. ISSN 1232-7646 "...wolna jest prasa niezbędnym i najskuteczniejszym

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo