FARMACJA POMORZA środkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 4 (197) Kwiecień 2009 Życzenia... 2 Moje fascynacje... 3 Rozporządzenie Ministra Finansów... 4 Stanowisko Prezydium NRA... 5 Główny Inspektor Farmaceutyczny... 6 Sprawozdanie z działalności ORA... 9 Wiadomości...15 Z prasy...19 Budowa autostrady...24 Hipoteza flogistonowa w chemii...25 Świetlana postać - prof. dr n. farm. Franciszek Adamanis...28 Góry i doliny...31 Aptekarskie love-story...35 To warto wiedzieć...36 Biblijna manna...42 Zwróć uwagę na receptę...47 Sylwetki zasłużonych farmaceutów Pomorza Środkowego...50 Morderstwo aptekarki w Słupsku...54 Mgr farm. Marianna Pietrzak...56 Dyngus...59 Dawne leki...61 Uniwersytet trzeciego wieku...63 Cuda naszego papieża...66 W dżungli poleskiej...68 List z Biecza...77 Na wesoło...80 Farmacja FARMACJA Pomorza POMORZA Środkowego ŚRODKOWEGO Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby Prezes mgr Izby farm. mgr Maria farm. Walkowiak-Falender Maria Mach Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 Na święta Zmartwychwstania Pańskiego serdeczne życzenia dużo zdrowia, szczęścia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń składa Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mgr farm. Maria Mach oraz Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej i Redakcja Biuletynu 2 Biuletyn Informacyjny

7 Ecce homo Oto jeszcze jeden publiczny głos, Podnoszę w sprawie dramatu; Bowiem w grobie milczenia sumień, Świętość życia sprowadza się do dylematu. A przecież nie ma małych zabójstw, Nie gubmy swojej tożsamości, Którą niszcząc bezwzględnie, Tracimy sumienie, szacunek do życia, świętości. Prawo do życia dane jest z natury, Nienarodzone ma twarz to nie zjawa; Pogwałcając prawo najsłabszych, Stawiamy prawo siły ponad siłą prawa. Kim jest poczęty a nienarodzony? To cierpiąca ofiara przemocy; Skazany na śmierć najsłabszy, Nie obroni się, jego twarz zakryta pogrążona w nocy. Bo gdybyś mógł spojrzeć prosto w twarz, Pozbawionemu prawa do obrony; Nie mógłbyś mu życia zabrać - ot tak, Ecce homo, to nasz brat rodzony, choć nienarodzony! mgr Weronika Zarzycka Koszalin, 25 marzec 1999 r. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 Rozporządzenie Min. Finansów Rozporządzenie MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Warszawa, dn. 4 grudnia 2008 r. Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Nr 212, poz. 1336). Naczelna Izba Aptekarska informuje, że z dniem 1 grudnia 2008r. weszło. w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów. i usług, zgodnie z którym: - obniżoną 7% stawkę podatku od towaru i usług stosuje się m.in. do dostawy, wewnątrz wspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju: 1) bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.. Nr 45, poz. 271); 2) o których mowa w art. 29 ust. 5-7 ustawy wymienionej w pkt 1. Przepisy art. 29 ust. 5-7 ustawy - Prawo farmaceutyczne dotyczą m.in. produktów leczniczych, które nie uzyskały przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Przepis ust. 5 ww. ustawy stanowi, że produkt leczniczy, który nie uzyskał przedłużenia okresu ważności pozwolenia, może. być wytwarzany i wprowadzany do obrotu przez 6 miesięcy, licząc od dnia wydania ostatecznej decyzji, oraz pozostawać w obrocie do czasu upływu. terminu ważności produktu leczniczego, chyba że decyzji odmawiającej. przedłużenia okresu ważności pozwolenia został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 6 ww. ustawy produkt leczniczy, którego pozwolenie wygasło w związku z nie złożeniem przez podmiot odpowiedzialny wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia, może pozostawać w obrocie do czasu upływu terminu ważności produktu leczniczego. Obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również do produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz 4 Biuletyn Informacyjny

9 Stanowisko Prezydium NRA Naczelna Izba Aptekarska Stanowisko Prezydium NRA z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego 1. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęło informację o złożeniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o izbach aptekarskich (art. 15 ust. 1 i 2),. a także innych ustaw dotyczących samorządów zawodowych. 2. Stwierdzenie Rzecznika o niekonstytucyjności przepisów prawa wprowadzających obowiązek przynależności do samorządu osób wykonujących zawody zaufania publicznego przy niekwestionowaniu normy art. 17 ust. 1. Konstytucji zawiera wewnętrzną sprzeczność i świadczyć może o niezrozumieniu istoty samorządu osób tych zawodów oraz o jego roli w demokratycznym państwie. 3. Sam wniosek Rzecznika podważa dotychczasowy ład konstytucyjny. i praktykę państwa prawa tworzącą się po 1989r.; może być odczytany jako. próba przekreślenia samej idei i osiągnięć demokratycznego państwa dzie-. lącego swe imperium z obywatelami i ich ustawowymi samorządami. 4. Uznanie racji Rzecznika byłoby cofnięciem do reżimu przeszłości, pro-. wadziłoby do atomizacji społeczeństwa bez sprawdzonych instrumentów. obrony przed preponderencją państwa, do przekreślenia autonomii i do. brego funkcjonowania zawodów zaufania publicznego, służących dobru. wszystkich obywateli. Warszawa, 20 stycznia 2009 r. Sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej dr farm. Jerzy Łazowski Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 5

10 Główny Inspektor Farmaceutyczny Warszawa, dnia r. Pan Grzegorz Kucharewicz Prezes NRA Szanowny Panie Prezesie Nawiązując do pisma z dnia r., znak L. Dz. P-415/2008, dotyczącego możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską, a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym w zakresie podjęcia wspólnych działań, mających na celu walkę ze zjawiskiem sfałszowanych produktów leczniczych, pragnę uprzejmie podziękować za złożoną przez Pana Prezesa deklarację. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpoczął starania mające na celu pozyskanie plakatów informacyjnych sfałszowane leki zabijają, których część zostanie przekazana organom samorządu aptekarskiego, celem ich rozpowszechnienia. Z up. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego Produkty lecznicze sfałszowane oraz pochodzące z nielegalnego źródła - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1) Co to są sfałszowane produkty lecznicze? Sfałszowany produkt leczniczy to nieodpowiedniej jakości lek, który został wyprodukowany nielegalnie, poza wiedzą podmiotu odpowiedzialnego oraz bez zgody organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. 2) Jakie leki są najczęściej fałszowane? Fałszerstwo może dotyczyć wszystkich leków - zarówno oryginalnych jak i generycznych (odtwórczych). Najczęściej fałszowane są leki stosowane. w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn, leki stosowane w psychiatrii, produkty lecznicze stosowane w leczeniu nowotworów i leki kardiologiczne. 3) Co zawierają sfałszowane produkty lecznicze i dlaczego są niebezpieczne? Wyniki badań przeprowadzanych do tej pory na sfałszowanych produktach leczniczych wykazują najczęściej: 6 Biuletyn Informacyjny

11 - zbyt małą ilość substancji czynnej - lek działa zbyt słabo, prawie niezauważalnie - całkowity brak substancji czynnej - lek nie działa wcale - niewłaściwą substancję czynną - lek działa zupełnie inaczej niż powinien (np. lek przeciwbólowy obniża ciśnienie krwi lub działa przeciwbakteryjnie, lecz nie łagodzi bólu) - substancję niedopuszczoną do stosowania w lekach - taki lek jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na jego toksyczność dla organizmu. Ponadto, sfałszowane produkty lecznicze prawie zawsze zawierają dużą ilość toksycznych zanieczyszczeń, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka. NAWET JEDNORAZOWE PRZYJĘCIE SFAŁSZOWANEGO PRO- DUKTU LECZNICZEGO MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ UTRATĄ ZDROWIA LUB ŚMIERCIĄ. 4) Gdzie są dystrybuowane sfałszowane produkty lecznicze? Miejscem dystrybucji tych leków są bazary, siłownie, sexshopy oraz Internet. Sprzedaż jakichkolwiek leków na bazarach, w siłowniach i sexs-. hopach jest całkowicie zabroniona. 5) Gdzie kupić bezpieczne leki? Leki najbezpieczniej jest kupować w placówkach uprawnionych do obrotu produktami leczniczymi (w aptekach, punktach aptecznych oraz w sklepach zielarsko-medycznych). 6) Co to są produkty lecznicze pochodzące nielegalnego źródła? Są to wszystkie leki sprzedawane w miejscach, w których nie można prowadzić obrotu produktami leczniczymi. Dotyczy to zarówno leków, które nie zostały dopuszczone do obrotu na trenie Polski, jak i leków które są dopuszczone do obrotu na terenie RP lecz są nielegalnie sprzedawane. w miejscach do tego nieuprawnionych. Ich zła jakość wynika z nieodpowiednich warunków przechowywania oraz transportu. 7) Jakie leki mogą być przedmiotem obrotu? W sprzedaży na terenie RP mogą znajdować się tylko leki, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia lub przez Radę czy Komisję Europejską. 8) Czy sprzedaż leków przez internet jest legalna? Jest, ale prowadzić ją mogą tylko apteki ogólnodostępne oraz punkty. apteczne działające na podstawie zezwolenia wydanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Za pośrednictwem Internetu można sprzedawać tylko leki dostępne bez recepty. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 9) Jakie są najczęściej spotykane grupy leków pochodzących z nielegalnego źródła? Najczęściej spotykane są: - leki z grupy sterydów anabolicznych, sprzedawane nielegalnie na siłowniach oraz w klubach fitness; - leki o działaniu odchudzającym, sprzedawane między innymi za pośrednictwem Internetu; - leki służące w leczeniu zaburzeń erekcji, sprzedawane w sexshopach. 10) Czy można przywozić ze sobą leki zakupione poza granicami kraju? Do kraju można przywieźć na własny użytek nie więcej niż 5 opakowań produktu leczniczego, pod warunkiem, że nie zawiera w swoim składzie substancji odurzających i psychotropowych. Leku przywiezionego z zagranicy na własny użytek nie wolno nikomu odsprzedawać. (Ze strony Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego) Malwa różowa (Althaea rosea) Fot. R. Zarzycki 8 Biuletyn Informacyjny

13 Sprawozdanie z działalności ORA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE ZA OKRES OD R. DO R. W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Aptekarska Środkowo-. pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie zorganizowała 24 posiedzenia. Posiedzenia odbywały się dwa razy w miesiącu. Na posiedzeniach podjęto 145 uchwał: - 56 uchwał w sprawie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydatów na stanowisko kierownika apteki - 3 uchwały w sprawie opinii na pełnienie funkcji kierownika po przekroczeniu wieku emerytalnego - 34 uchwały w sprawie wpisu na listę członków ŚOIA w Koszalinie, - 14 uchwał w sprawie skreślenia z listy członków ŚOIA w Koszalinie, - 14 uchwał w sprawie wydania Prawa Wykonywania Zawodu, - 24 uchwały organizacyjne. W ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 kursy, zakończone testem, gdzie można było zdobyć 32 Prezydium XXI Zjazdu Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

14 Na sali obrad XXI Zjazdu w Bobolinie punkty twarde oraz 11 szkoleń, gdzie można było zdobyć 36 punktów miękkich. Tematem kursów były następujące zagadnienia: - Farmakoterapia choroby Parkinsona i Alzheimera - Leki stosowane w leczeniu schizofrenii i zaburzeń lękowych - Etiopatogeneza stanów zapalnych i chorób reumatoidalnych - Leki stosowane w chorobach reumatoidalnych i ich działania niepożądane - Zapobieganie i znoszenie bólu migrenowego - Interakcja leków przeciwbólowych - Leki przeciwdepresyjne i ich interakcje - Działania uboczne i interakcje chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych z innymi środkami leczniczymi. - Epidemiologia i etiologia nadciśnienia tętniczego. - Leki stosowane w terapii choroby nadciśnieniowej i ich działanie niepożądane. - Zaburzenia czynności gruczołów płciowych i ich farmakoterapia. 10 Biuletyn Informacyjny

15 - Następstwa leczenie i uboczne hormonalnej terapii substytucyjnej. Wielu członków naszej izby korzystało ze szkoleń internetowych organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie. W 2008 roku ze względu na bardzo duże zainteresowanie tymi kursami i dużymi kosztami związanymi z wystawianiem certyfikatów OIA w Krakowie wystąpiła do izb aptekarskich, których członkowie uczestniczą w szkoleniach aby pokrywały koszty wystawienia certyfikatów. ŚOIA w Koszalinie za certyfikaty wystawione dla naszych członków w 2008 roku zapłaciła 790 zł. za 316 certyfikatów. Zadania zaplanowane przez Naczelną Radę Aptekarską do realizacji na poziomie Okręgowych Izb Aptekarskich to: - problem utylizacji produktów leczniczych, - organizowanie spotkań z posłami i politykami z terenu działania izby, - realizowanie prawa członków do korzystania z ochrony i pomocy prawnej. W aptekach na terenie miast: Koszalina, Słupska, Szczecinka i Kołobrzegu Urzędy Miast zorganizowały pojemniki na przeterminowane produkty lecznicze oraz nieużyte produkty lecznicze. Kierownicy aptek nie zgłaszali żadnych problemów związanych z opróżnianiem pojemników. Wiceprezes ORA w Koszalinie Pan mgr farm. Dariusz Tatara odbył spotkanie z posłanką PIS Panią Jolantą Szczypińską. Tematem spotkania były sprawy związane z naszym zawodem, a przede wszystkim sprzedaż refundowanych leków za 1 gr. Po spotkaniu Pani J. Szczypińska złożyła interpelacje do MZ. Z porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego Panią Ludwikę Januchowską zatrudnioną w ŚOIA w Koszalinie korzystają członkowie naszej Izby bezpłatnie. Osoby zainteresowane mogą korzystać z pomocy prawnej. w godzinach przyjęć Pani mgr Ludwiki Januchowskiej tj. we wtorki od godz do godz oraz w czwartki od do Realizacja ubiegłorocznych wniosków zjazdowych: Ostrzejsze egzekwowanie składek członkowskich od osób, które nie płacą ich w terminie. Do osób zalegających z płatnością wysłano dwa wezwania nakazujące uzupełnić zaległości. Większa część osób uregulowała zaległości. W przypadku osób, które w ogóle nie reagują na ponaglenia i mają duże zaległości (powyżej 1000 zł.) zostaną skierowane wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego. o wszczęcie postępowania administracyjnego. Zobowiązanie Rady do przeprowadzenia rozmów z dyrektorami szpitali o konieczności istnienia aptek szpitalnych. Odbyły się dwa spotkania sekcji aptek szpitalnych, które pozwoliły zapoznać się z problemami aptek szpitalnych. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 19 listopada 2008 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie kierowników aptek szpitalnych z terenu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. w Szczecinie oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. w Koszalinie z dyrektorami szpitali. Na spotkanie zaproszono dyrektora zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych, który nie przybył na spotkanie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Panią mgr farm. Ewę Proch-Brudnowską, kierownika Delegatury Inspekcji Farmaceutycznej w Koszalinie Pana mgr farm. Krzysztofa Ziółkowskiego. Na spotkaniu omawiano sytuację aptek szpitalnych na terenie ZOIA i ŚOIA, sprawy dotyczące wynagrodzenia, ilość magistrów farmacji zatrudnionych w aptekach szpitalnych roli, jaką powinni spełniać oraz oczekiwań ich dyrektorów. ŚOIA w Koszalinie reprezentowała Pani mgr farm. Maria Walkowiak Falender oraz prezes ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Maria Mach. Spotkanie było bardzo ciekawe. Szkoda że w spotkaniu nie mogli uczestniczyć w nim zaproszeni kierownicy aptek z naszej Izby jak również dyrektorzy szpitali. Natomiast wniosek, aby wybory do organów samorządu aptekarskiego były wzorowane na wyborach do parlamentu Rzeczypospolitej: zgłaszanie kandydatur, zamykanie list na dwa tygodnie przed wyborami, przesyłanie do aptek informacji kto kandyduje i programy kandydatów zostanie przedstawiony na kolejnym Krajowym Zjeździe Aptekarzy. Określenie zadań dla nowych przedstawicieli ustalono na pierwszym posiedzeniu Rady. - mgr farm. Dariusz Tatara przekazywanie informacji poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej ŚOIA w Koszalinie. - mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka sekretarz - mgr farm. Jerzy Grocholski - skarbnik - mgr farm. Alicja Wasiak - szkolenia w Słupsku - mgr farm. Krzysztof Olkuski - szkolenia w Koszalinie - mgr farm. Janusz Zaręba Rzecznik Prasowy ŚOIA w Koszalinie rejonu słupskiego. - mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś - członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej - Rzecznik Prasowy ŚOIA w Koszalinie rejonu koszalińskiego. Mgr farm. Joanna Senderecka, mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka. i mgr farm. Krzysztof Olkuski zostali wytypowani do komisji egzaminacyjnej. w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Na XX Zjeździe Sprawozdawczym dyskutowano na temat obniżenia składek członkowskich, ale wniosku nie zgłoszono. Pierwsze posiedzenia Rady poświęcono sprawom finansowym i przymierzano się do zmiany wysokości składek. W tym samym czasie do Naczelnej 12 Biuletyn Informacyjny

17 Izby Aptekarskiej w Warszawie wpłynęło pismo od członków naszej izby właścicieli kilku aptek dotyczące wysokości składek. Od NIA w Warszawie otrzymaliśmy polecenie przeanalizowania obowiązującej od 2004 roku uchwały dotyczącej składek członkowskich. W imieniu Izby Lekarskiej życzenia owocnych obrad. składa Pani dr Elżbieta Woźniak Dnia r. podjęto uchwałę Nr 65/76/2008 i od wysokość składek w ŚOIA w Koszalinie przedstawia się następująco: 1. Farmaceuta aptekarz zatrudniony w aptece ogólnodostępnej, szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, punkcie aptecznym i farmaceuta nie pracujący. w aptece zł. 2. Farmaceuta kierownik apteki ogólnodostępnej i hurtowni farmaceutycznej zł. 3. Farmaceuta kierownik apteki szpitalnej, działu farmacji aptecznej,. apteki zakładowej, punktu aptecznego zł. 4. Farmaceuta emeryt niepracujący - członek ŚOIA zł. 5. Farmaceuta kierownik posiadający zezwolenie za prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej zł. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 W przypadku zbiegu kilku tytułów, do opłacania składek obowiązuje składka w najwyższej wysokości. Prezes Izby mgr farm. Maria Mach brała udział we wszystkich posiedzeniach NRA w Warszawie. W spotkaniu prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi,. w konwentach prezesów. Uczestniczyła w obchodach Dnia Aptekarza zorganizowanych przez NIA. w Warszawie. Obchody dnia aptekarza są doskonałą okazją do uhonorowania osiągnięć. Aptekarzy. Członkowie ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka,. dr n. farm. Jadwiga Brzezińska, mgr farm. Dariusz Tatara i mgr farm. Janusz Zaręba otrzymali medal im. prof. Bronisława Koskowskiego. Serdecznie. gratulujemy. Zorganizowano trzy spotkania dla członków naszej Izby przebywających na emeryturze. Na spotkaniu w grudniu 2008 roku wybrano przewodniczącą tej grupy farmaceutów w osobie Pani mgr farm. Marii Terleckiej. Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału w tych spotkaniach. Zakończył się pierwszy okres edukacyjny. Wymagane 100 punktów (50-twardych i 50 miękkich) uzyskało 41 magistrów farmacji (tylu magistrów przedstawiło karty z kompletem punktów do dnia r. Na uzasadnione wnioski zainteresowanych Okręgowa Rada Aptekarska ŚOIA w Koszalinie przedłużyła okres edukacyjny o 1 rok 8 osobom, o 2 lata 117 osobom. W tym roku ZUS przeprowadził kontrolę w naszej Izbie, która wypadła pomyślnie. Oczekujemy na nowelizację Prawa Farmaceutycznego z nadzieją, że pro-. ponowane zmiany przez samorząd aptekarski zostaną uwzględnione i zakończy się wędrówka pacjentów w poszukiwaniu tańszych leków i leków za 1 gr. ale co. w końcu zatwierdzi Sejm nie wiemy? Ja ze swej strony chcę podziękować wszystkim członkom rady, radcy prawnemu, pracownikom biura za współpracę. Wszystkim członkom naszej izby życzyć pomyślności i zadowolenia. z pracy. Dziękuję. Prezes mgr farm. Maria Mach 14 Biuletyn Informacyjny

19 Wiadomości Pigułka Polski Związek Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego wydaje od. 2 lat miesięcznik pod nazwą Pigułka. Można go obejrzeć w internecie pod adresem: Konwent prezesów w Jabłonnej W dn listopada 2008 r. obradował Konwent Prezesów OIA w Jabłonnej k. Warszawy. Omawiano na nim wszystkie aktualne problemy samorządu aptekarskiego, m.in. nowelizację Prawa Farmaceutycznego, sprawę cen. i marż, reklamy leków, ograniczenie ilości aptek, szkolenie ciągłe farmaceutów. Suplementy diety Apteki, które prowadzą suplementy diety, muszą być zarejestrowane jako placówki obrotu żywnością u właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Farmakopea Polska VIII 2008 Ukazała się już nowa Farmakopea Polska VIII Można ją zamówić. w dziale sprzedaży Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Warszawa ul. Długa 16 tel fax lecie Katedry Technologii Postaci Leków w Krakowie Z tej okazji odbyła się w dn X 2008 r. konferencja naukowa. w Krakowie oraz wydano książkę, poświęconą pamięci prof. dr h. Marka. Gatty-Kostyala oraz osiągnięć Katedry Technologii Postaci Leku i Biofar-. macj. Kredyt Młody człowiek kupuje komputer z całym zestawem urządzeń. Sprzedawca cieszy się. Klient wyjawia, że chce zakup nabyć na kredyt. Gdy rozmowa schodzi na sprawę banku, który ten zakup skredytuje, młody człowiek przyznaje, że ma już różne kredyty do spłacenia. Najpierw na kredyt kupił mieszkanie. Potem meble, lodówkę, pralkę, kuchenkę, telewizor. Teraz potrzebuje komputer. Kto spłaci wszystkie kredyty, gdy zostanie nagle bezrobotnym? I tak jego pensja była bardzo niska, ale apetyt miał ogromny. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 Muzeum Farmacji w Łodzi PGF uruchomiło w Łodzi przy pl. Wolności w lokalu najstarszej apteki łódzkiej - Muzeum Farmacji. Wyeksponowano tam zabytkowe meble po zlikwidowanych w Łodzi zabytkowych aptekach. Naczynia zabytkowe i inne akcesoria muzealne pochodzą z wypożyczeń z Muzeum Farmacji w Krakowie oraz Apteki-Muzeum w Lublinie, która obecnie znalazła się w gestii PGF.. Kustoszem Muzeum w Łodzi jest dr Wojciech Giermaziak. Jaskra przyczyną ślepoty Jaskra rozwija się bezobjawowo. W Polsce choruje na nią 800 tys. osób.. Jaskra często występuje dziedzicznie. Aby zapobiec ważne są regularne badania diagnostyczne. Zjazd Gdańskiej OIA Odbył się w dniu 21 lutego 2009 r. w Gdańsku w Villa Eva. Refundacja po nowemu Z dn. 1 lutego 2009 r. wszedł w życie znowelizowany pakiet rozporządzeń refundacyjnych. Depresje To trwająca dłużej niż 2 tygodnie apatia, przygnębienie bez ochoty na kontakty z ludźmi, utrata zainteresowania pracą, rozrywką. Uśmiechnij się Pewna aktorka miała ważny problem do załatwienia. Weszła do kościoła, by się pomodlić. W bocznym ołtarzu był obraz św. Judy Tadeusza, patrona rzeczy trudnych i beznadziejnych. Zaczęła prosić o rozwiązanie swoich spraw i powiedziała: - Dam połowę pieniędzy, które mam przy sobie, na ofiarę do skarbony kościelnej, a resztę, jak zostanę wysłuchana. Na drugi dzień zadzwonił do niej telefon. - Pani sprawa została pomyślnie rozwiązana. Ale jakby to powiedzieć,. w połowie... Trawienie pokarmów do 30 minut - alkohol 30 min. do 2 godz. - woda mineralna, herbata, kawa bez cukru, pieczywo, jajo na miękko, ryba gotowana. 2-3 godz. - gotowane ziemniaki, chude mięso i wędliny, jaja na twardo, lekkie ciasta/piaskowe, drożdżowe. 16 Biuletyn Informacyjny

21 3-4 godz. - drób, cielęcina, befsztyk, smażone ziemniaki, ciężkie ciasta (torty, makowiec). 6-8 godzin - sałatka śledziowa, tuńczyk w oleju, pieczeń wieprzowa, golonka, pieczona gęś i kaczka, bigos. Jeśli szybko i dużo jesz, połykasz nadmierne ilości powietrza, które następnie musi znaleźć sobie ujście. Lepiej zrezygnować z napojów gazowanych. Światowy Kongres Federacji Farmaceutów Katolickich W dniach września 2009 r. w Poznaniu odbędzie się Światowy Kongres Federacji Farmaceutów Katolickich - Dni Federalne FIPC. pt. BEZPIECZEŃSTWO LEKU, ETYKA I ŚWIADOMOŚĆ FARMACEU- TY. Program kongresu przewiduje wykłady, dyskusje i wspólną modlitwę. z koleżankami i kolegami z całego świata. Piątek - 11 września Przyjazd do Poznania i zakwaterowanie w Arcybiskupim Seminarium. Duchownym lub w hotelu przy ul. Przemysłowej. Sobota - 12 września Msza św. w Bazylice Archikatedralnej, zwiedzanie katedry i miasta, obiad w Seminarium, uroczyste otwarcie Dni Federalnych (godz ), wykłady (2) i dyskusje, praca w grupach tematycznych, podsumowanie obrad, kolacja. Niedziela - 13 września Msza św., wykłady (2) i dyskusja, prezentacje działalności Stowarzyszenia w poszczególnych krajach, ceremonia zamknięcia Dni Federalnych, bankiet. Poniedziałek - wycieczka Szlakiem Piastowskim (cena 70 zł/os., w tym przewodnik i obiad). Zapraszamy do udziału w Kongresie i pragniemy jednocześnie podkreślić, że po raz pierwszy w dziejach Federacji odbywa się on w Polsce. Opłata rejestracyjna wynosi 100 zł (nie uwzględnia kosztów wyżywienia, noclegu. i wycieczek). Zgłoszenia udziału prosimy przesłać do dnia r. na adres: Apteka Pod Zodiakiem Osiedle Rusa 12, Poznań, tel ,. lub Jak podwyższyć emeryturę? 1. Sprawdzić dokumenty. Czy emerytura została wyliczona korzystnie? 2. Dorabiaj do emerytury. Kobiety po 60, a mężczyźni po 65 latach mogą dorabiać bez ograniczeń. 3. Jeśli dorabiasz i płacisz składkę na ZUS, emerytura z każdym rokiem rośnie. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

22 4. Osoby, które przeszły na emeryturę po 1999 r. mogą poprosić o przeliczenie według innych wskaźników. 5. Zamiana renty na emeryturę jest korzystna. 6. Od można okres zasiłków zerowych zamienić na zarobki. w kwocie minimalnej. 7. Poradź się eksperta ZUS w razie wątpliwości. Bal Aptekarza w Legnicy W dn. 24 stycznia 2009 r. odbył się XVII Bal Aptekarzy zorganizowany przez Hurtap SA oraz Dolnośląską Izbę Aptekarską. Bal obfitował w różne imprezy rozrywkowe. Choć kosztowny, miał wielu uczestników. Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wzorów recept lekarskich obowiązujących po dniu 31 grudnia 2008 r. W związku z licznymi pytaniami osób uprawnionych do wystawiania recept lekarskich, Minister Zdrowia informuje, iż po 31 grudnia 2008 r. nadal obowiązuje wzór recepty zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.). Jednocześnie Minister Zdrowia powiadamia, iż recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli inaczej mówiąc, w obowiązującym prawie nie ma terminów ograniczających możliwość ich wystawiania. Źródło: Jubileusz 94 roku życia obchodził w styczniu pan doc. dr hab. Aleksander Ożarowski. Z tej okazji składamy Szanownemu i Drogiemu Jubilatowi serdeczne. życzenia dalszych długich, twórczych i szczęśliwych lat życia. Prezes Środkowopomorskiej OIA mgr farm. Maria Mach Okręgowa Rada Aptekarska i Redakcja Biuletynu 18 Biuletyn Informacyjny

23 Z prasy Przygotowanie mieszanin do żywienia pozajelitowego W dn. 13 stycznia 2009 r. odbyło się we Wrocławiu sympozjum szkoleniowe na powyższy temat. Wygłoszono na nim następujące referaty: 1) prof. dr h. Andrzej Kubiec: Wytyczne i problemy związane z leczeniem żywieniowym noworodków, niemowląt i dzieci 2) mgr Justyna Zamorska - Schemat organizacyjny Pracowni Żywienia Pozajelitowego we Wrocławiu. 3) Dr Stanisław Klęk - Terapia żywienia pozajelitowego dla dorosłych. 4) mgr Olga Fedrorowicz - Nowa Pracownia Żywienia Pozajelitowego w Poznaniu, wykonywanie worków żywieniowych. (Pharmacon nr 1/09) Stulecie mgr Sylwestra Świtały W dn. 20 grudnia 2008 r. mgr farm. Sylwester Świtała, zamieszkały obecnie w Suchym Borze pod Opolem, obchodził 100 rocznicę urodzin. Jubileusz ten zainicjowała uroczysta msza św. w kościele. Następnie ok. 100 osób spotkało się z Jubilatem, w hotelu miejscowym. Życzenia w imieniu NIA składała pani wiceprezes mgr Joanna Piątkowska. Przemówienie, ukazujące drogę życia Jubilata, wygłosił mgr Walter Pyka, prezes Opolskiego Oddziału PTFarm. Jubilat otrzymał medal im. B. Koskowskiego oraz liczne upominki. Zespół Sekcji Historii Farmacji reprezentował dr Jan Majewski. Gratulujemy Jubilatowi! (Pharmacon nr 1/09) Nowelizacja kodeksu pracy Ustawa z r., opublikowana w Dz. U. nr 237 poz z 2008 r. weszła w życie z dn. 18 stycznia, a ustawa z 6 grudnia 2008 r., opublikowana w Dz. U. nr 223 poz z 2008 r. weszła w życie z dn. 1 stycznia 2009 r. Pierwsza ustawa dodaje przepis do art. 207 oraz 209 Kodeksu Pracy. Zaostrza odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Nakłada na nich rozległe i związane z kosztami obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca jest zobowiązany zabezpieczyć środki niezbędne do udzielania I pomocy w nagłych wypadkach i wyznaczyć pracownika do tej czynności. Druga ustawa nowelizuje urlopy macierzyńskie i świadczenia w razie choroby. (Pharmacon nr 1/09) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 19

2009r. 1100 (+20) Przemyski

2009r. 1100 (+20) Przemyski Sprawozdanie z działalności PORA między XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORA za okres 16.04.2009r -15.04.2010 r Rzeszów 2010 Cel zjazdu przyjęcie sprawozdania organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 2012 Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Data: 14.02.2012 r. (wtorek),

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r.

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, dn. 15.12.2010 r. Wydział Farmaceutyczny 02-097, ul. Banacha 1 (tel./fax 57-20-974) Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI" zwane dalej "STOWARZYSZENIEM". 1 2 Terenem działania jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Toruń / Łódź dnia 18.10.2011r TF/18/10/11/GW Szanowni Państwo! "Gazeta Wrocławska" ul. św. Antoniego

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wychowawca klasy: Opiekunowie grupy: Maciej Dziwisz Magdalena Kosiorska Jadwiga Greszta

Wychowawca klasy: Opiekunowie grupy: Maciej Dziwisz Magdalena Kosiorska Jadwiga Greszta Wychowawca klasy: Maciej Dziwisz Opiekunowie grupy: Magdalena Kosiorska Jadwiga Greszta luty maj 2013r. zainteresowanie przedmiotem, ukazanie powiązania matematyki i fizyki z innymi naukami i dziedzinami

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Po zmianach dokonanych w dniu 30 IX 2010r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (wersja 3) 1 STATUT

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce VI kadencja Sejmu Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14651 w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce Szanowny Panie Marszałku!

Bardziej szczegółowo

Umiesz Liczyć Licz Kalorie

Umiesz Liczyć Licz Kalorie Umiesz Liczyć Licz Kalorie Cześć! W tym krótkim poradniku wytłumaczę Ci dlaczego według mnie jedzenie wszystkiego w odpowiednich ilościach pozwoli utrzymać świetną sylwetkę przez całe życie. Tak dobrze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH

PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OD 8 LUTEGO 2015 ROKU Szanowni Państwo, poniżej omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Podstawy prawa zdrowia publicznego Kierunek studiów Zdrowie Publiczne Marketing i Zarządzanie Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Aktywnie przeciwko depresji". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT przyjęty w dniu 13 marca 2002 r. na Walnym Zebraniu członkiń Klubu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY A PODATEK "VAT"

BIEGŁY A PODATEK VAT BIEGŁY A PODATEK "VAT" W myśl art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dn. 5.04 2004 r. nr 54 poz. 535) Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne stoi na stanowisku, że biegły

Bardziej szczegółowo

mgr farm. Zbigniew Madurowicz apteka@olszyna.pl

mgr farm. Zbigniew Madurowicz apteka@olszyna.pl DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃCÓW DO LEKÓW W PORZE NOCNEJ, NIEDZIELE I ŚWIĘTA RównieŜ w aspekcie obrotu pozaaptecznego mgr farm. Zbigniew Madurowicz apteka@olszyna.pl OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY Ustawa z dnia 6.09.2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dyskusji. Walka z dopalaczami zamach na wolność czy ochrona społeczeństwa? ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Sprawozdanie z dyskusji. Walka z dopalaczami zamach na wolność czy ochrona społeczeństwa? ŁUKASZ SZYMAŃSKI ŁUKASZ SZYMAŃSKI Sprawozdanie z dyskusji Walka z dopalaczami zamach na wolność czy ochrona społeczeństwa? Dnia 25 października 2010 r. z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Kluczbork: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych do Projektu Aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej L.p Treść uwagi Zgłaszający

Bardziej szczegółowo

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Konferencja GRYPA 2013/2014 16 kwietnia 2013 Warszawa Propozycje nowych rozwiązań Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta - zezwolenie na produkcję, a także

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta - zezwolenie na produkcję, a także 1 z 5 2016-01-20 10:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gozmilkowice.pl Miłkowice: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Statut Stowarzyszenia Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Krajowy Organ Krzepienia

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Klauzula sumienia w służbie zdrowia

Klauzula sumienia w służbie zdrowia MICHAŁ BALICKI Klauzula sumienia w służbie zdrowia Podstawowym zadaniem klauzuli sumienia jest zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym możliwości wykonywania zawodu w zgodzie z własnym sumieniem.

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI

PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI Z DOŚWIADCZEŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Prezentacja w ramach konferencji szkoleniowej Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać

Bardziej szczegółowo

Kto może skorzystać z abolicji

Kto może skorzystać z abolicji Kto może skorzystać z abolicji Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce: nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej I. Zasady ogólne Obrót produktami leczniczymi jest obrotem cywilnoprawnym, polegającym

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Społeczno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Anna Kalbarczyk Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Po I wojnie światowej, po uzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie, Sejm RP uchwalił 19

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

WALKA Z DOPALACZAMI: DZIAŁANIA I PROFILAKTYKA

WALKA Z DOPALACZAMI: DZIAŁANIA I PROFILAKTYKA Strona znajduje się w archiwum. WALKA Z DOPALACZAMI: DZIAŁANIA I PROFILAKTYKA Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się narada na której podsumowane zostały dotychczasowe działania Policji podjęte

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZDROWIA! STOP PRZEDSTAWIAMY RECEPTĘ NA SKUTECZNĄ PROFILAKTYKĘ

NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZDROWIA! STOP PRZEDSTAWIAMY RECEPTĘ NA SKUTECZNĄ PROFILAKTYKĘ NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZDROWIA! POWIEDZ grypie STOP PRZEDSTAWIAMY RECEPTĘ NA SKUTECZNĄ PROFILAKTYKĘ Jedną z najpowszechniej występujących i wciąż niedocenianych chorób jest grypa, choroba, która w sezonie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r. ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r. przez członków założycieli Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY TWÓJ DORADCA PRAWNY Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie obsługi prawnej Państwa firmy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych wynikających z

Bardziej szczegółowo

Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Sprawozdanie z akcji PRZEDSZKOLAK PEŁEN ZDROWIA. Przedszkole Nr 4 w Lublinie

Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Sprawozdanie z akcji PRZEDSZKOLAK PEŁEN ZDROWIA. Przedszkole Nr 4 w Lublinie Akademia Zdrowego Przedszkolaka Sprawozdanie z akcji PRZEDSZKOLAK PEŁEN ZDROWIA Przedszkole Nr 4 w Lublinie W ramach akcji Przedszkolak Pełen Zdrowia, która koncentrowała się na zdrowiu i odporności przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo