Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski"

Transkrypt

1

2 Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W Otwocku g³ówne uroczystoœci skupiaj¹ wiernych trzech parafii: œw. Wincentego a ` Paulo, Zes³ania Ducha œw. i B³. Ignacego K³opotowskiego. Uczestnicz¹ w nich równie przedstawiciele w³adz miasta. Tradycj¹ tego œwiêta jest budowanie o³tarzy. Niektóre s¹ ma³ymi dzie³ami architektury i sztuki, tak jak znane w ca³ym kraju o³tarze karczewskie. Na stronie prezentujemy o³tarze z g³ównej procesji i z Wólki Ml¹dzkiej. K.G. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski W ó l k a M l ¹ d z k a

3 W NUMERZE: Noc Œwiêtojañska E.B. i K. G Radosny koniec E. Banaszkiewicz... 6 Bud etowe ruchy E. Banaszkiewicz... 8 Otwocki plener plastyczny A. Kubajek... 9 Pierwsze przetargi na wykonawstwo i projektowanie B. Korbus... 9 P³ytka wyobraÿnia A. Kubajek Jak uchroniæ mieszkanie przed w³amaniem? A. Kubajek Domy pe³ne nadziei A. Kubajek Promyk znów o y³! W. Lach lat Miejskiej Biblioteki Publicznej R. Budzynowski Ku czci nie znaczy nudno M. Wierzycka Œwidermajerowskie impresje A. Sêdek Pio³un i maciejka A. Kubajek Có chcieæ od konia W. Sobociñski Alchemicy w Ameryce A. Kubajek Otwock najciekawszy! R. Malinowski lat Grymusia J. Jêdrych Otwarte serca i drzwi K.G Zbudowaliœmy dom na skale K. Gralik Podniebne widowisko A. Kubajek Turniej Miast BliŸniaczych w Lennestadt I. Lech Spotkanie chórów w Lennestadt A. Kwiatkowska Rok S³awy B. Dudkiewicz Truskawki w Soplicówce E. Banaszkiewicz Sztuka musi byæ wielka K. Gralik Filmowe spotkanie z Otwockiem A. Kubajek Zamach sprzed stu lat S. Zaj¹c Lato z radiem i koperkiem R. Gulczyñski Adela Tuwimowa matka poety B. Matysiak Odwiedziny przed mundialem. Lutoborski Wybudujmy Wiœlany Szlak A. Kubajek Jolanta Russek utalentowana córka B. Dudkiewicz Dorka, córka rabina z Otwocka cz. IV P. Cmiel W rytmie letnich dni i nocy I. Fija³kowska He³m ciê ki od g³owy... P. Cmiel Sport F. Stokowski Sp³awiki nad Rokol¹ Red Kiedy edukacja idzie na wakacje I. Kurach, P. Rudzki Puchary rozdane M. Neckar Polska Bia³oruœ K. G Ksiê a strzelaj¹ najlepiej! A. Sêdek Otwrock. G. Muczke Lektury J. Kacperek Pejza e wœród ciasteczek A. Sêdek Uran R. uszczykiewicz Upalny turniej K. Gralik Galeria Otwocka. Magda D¹ba³a - G. Muczke Wydawca: Urz¹d Miasta Otwocka Redakcja: Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, 155 i 188; fax.: ; Druk: RYKO Lucyna i Wies³aw Leœniewscy Karczew, ul. Pi³sudskiego 17, tel./fax Redaktor Naczelna: Ewa Banaszkiewicz Redaguje zespó³ w sk³adzie: Artur Kubajek Redakcja techniczna, sk³ad i ³amanie: Anna Sêdek, Krzysztof Gralik Sta³a wspó³praca: Barbara Dudkiewicz, Barbara Matysiak, Franciszek Stokowski, Stanis³aw Zaj¹c, Grzegorz Muczke Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Gazeta Otwocka w internecie:

4 Noc œwiêtojañska Festyn pod nazw¹ Noc Œwiêtojañska Otwockie Centrum Kultury zorganizowa³o w parku miejskim 23 czerwca. Poza tradycyjnymi atrakcjami, jak nadmuchiwane zje d alnie, stoiska galanteryjne i gastronomiczne, przygotowano bogat¹ ofertê muzyczn¹, zaspokajaj¹c¹ oczekiwania wszystkich pokoleñ. Na pierwszy ogieñ posz³y zespo³y m³odzie owe z klubu Smok, których ostre brzmienie zmusi³o do uwagi senn¹ jeszcze publicznoœæ. Nieco oddechu z³apaliœmy podczas wystêpu utalentowanych wokalistek spod skrzyde³ S³awomira Winnickiego: Ani Kujawskiej, Marceliny Wawer, Marty Majek, Kasi Maciel¹g, Pauliny Przychodzieñ i Agaty Kuœmierczyk. Ta ostatnia zdoby³a niedawno I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczoœci Chrzeœcijañskiej KAIROS, którego fina³ odby³ siê 18 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie. Zwyciêstwo w tak presti owej imprezie, organizowanej pod patronatem Prezydenta RP oraz Prymasa Polski, to wielka nobilitacja dla utalentowanej Agatki i powód do dumy dla nas, mieszkañców Otwocka. Po wystêpach dziewcz¹t prowadz¹cy koncertowy kalejdoskop Marek Po³ynko wywo³a³ na scenê bluesowy zespó³ Banaszak & The Best. Koncertem w Otwocku zespó³ rozpocz¹³ trasê promuj¹c¹ now¹ p³ytê, któr¹ nagra³ w styczniu w Otwocku pt. Otwockie krzes³a. Jak zwykle dawka rytmicznego bluesa rozko³ysa³a zgromadzon¹ publicznoœæ [w numerze: wywiad z Piotrem Banaszakiem]. Nastêpnymi wykonawcami by³y zespo³y Kometa i Best, które zagrzewa³y uczestników do tañca i wspólnego œpiewania znanych i lubianych przebojów. Wieczór zakoñczy³ pokaz ogni sztucznych. Równolegle z imprez¹ w Parku Miejskim swoj¹ Noc Œwiêtojañsk¹ prze ywali mieszkañcy Ml¹dza. Zebranym gra³ do tañca zespó³ Fernando, organizatorzy zadbali o goœci. Mo na by³o ugasiæ pragnienie oraz pojeœæ chleba ze smalcem i ogórkiem. Dzieci uczestniczy³y w konkursie plecenia wianków, które przed pó³noc¹ zosta³y puszczone na wodê i tak tradycji sta³o siê zadoœæ. Ewa Banaszkiewicz, Krzysztof Gralik fot. E. Banaszkiewicz, K. Gralik R E K L A M A K U P I Ê Dzia³kê zalesion¹, sam¹ lub zabudowan¹ w Otwocku lub w okolicy. Wielkoœæ do 2000 m 2. tel Bezpoœrednio mieszkanie 2- lub 3-pokojowe ok m 2 na osiedlach: Poniatowskiego, Kmicica, Stadion lub zamieniê na mieszkanie 3-pokojowe w Warszawie. tel Poszukujemy mieszkañ, domów, dzia³ek AGENCJA NIERUCHOMOŒCI VALCOM tel Dekoracje okienne - przedstawiciel belgijskiej firmy. Okna PCV i AL tel ;

5 Agata Kuœmierczyk z mam¹ Karolina Cygonek i Banaszak & The Best Kometa Fernando Konkurs wianków w Ml¹dzu R E K L A M A 5

6 Radosny koniec 23 czerwca ca³a spo³ecznoœæ szkolna obchodzi³a uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2005/2006. Podsumowaniem ca³orocznego wysi³ku uczniów i nauczycieli by³y œwiadectwa szkolne oraz nagrody wrêczane najlepszym uczniom za wybitne wyniki w nauce, a tak e osi¹gniêcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Wyró niono te uczniów, którzy zanotowali spektakularne sukcesy w kulturze i sporcie. Szko³a Podst. Nr 6 Wiele szkó³ na uroczyste podsumowanie roku zaprasza przedstawicieli w³adz miasta oraz Oœwiaty Miejskiej. Prezydent Otwocka Andrzej Szaci³³o rozpocz¹³ ten dzieñ od wizyty w Gimnazjum nr 3 w Otwocku. Wszyscy jesteœcie or³ami. Ka dy ma prawo wybraæ w³asn¹ drogê ycia, nikt nie mo e decydowaæ za was zwróci³a siê do gimnazjalistów pani dyrektor Mariola Bartoszewicz. Prezydent przywo³a³ staro ytn¹ maksymê Carpe diem, która ma szczególne znaczenie dla uczniów przygotowuj¹cych siê do pierwszego powa nego egzaminu w yciu - na zakoñczenie gimnazjum. Ze szczególnym szacunkiem podkreœli³, jak wielki trud w³o ono w szkole w proces nauczania, gdy na pocz¹tku roku toczy³ siê jeszcze opóÿniony z winy wykonawcy remont placówki. Prezydent gor¹co podziêkowa³ za ten rok i poprzednie lata pracy ustêpuj¹cej ze stanowiska dyrektor Gimnazjum Marioli Bartoszewicz oraz jej zastêpczyni wicedyrektor Szeszko. Równie ciep³e, a nawet wzruszaj¹ce by³o zakoñczenie roku w Szkole Podstawowej nr 6. Tam dyrektor Andrzej Kraszewski, rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice egnali odchodz¹c¹ na emeryturê nauczycielkê i wicedyrektorkê Alinê Krasowsk¹. Po 40 latach pracy w zawodzie, z czego 38 w szóstce, dochowa³a siê ona kilku pokoleñ absolwentów, ale przede wszystkim uznania, wdziêcznoœci i ogromnej sympatii. Niezliczona iloœæ kwiatów by³a dowodem mi³oœci, jak¹ zaskarbi³a sobie przez te lata. Wzruszona nauczycielka dziêkowa³a serdecznie wszystkim, zarówno uczniom, jak i wspó³pracownikom. Zanim opustosza³o szkolne boisko, a uczniowie z cenzurkami w rêkach ruszyli do domu, najlepsi otrzymali gratulacje i nagrody. Dla wszystkich zaœpiewa³ profesjonalny ju zespó³ szkolny Andromeda. Nie mniej uroczyste by³o zakoñczenie roku szkolnego w Szko³ach Podstawowych Nr 1, 12 i 8, w których nagrody wrêczali wiceprezydenci: Mariusz Strawiñski i Robert Mroczek. Ten moment prze ywaj¹ szczególnie najm³odsi uczniowie: pierwszo i drugo klasiœci. Ewa Banaszkiewicz fot. : E. Sa³aga, A. Sêdek, K. Gralik, E. B. 6 Szko³a Podst. Nr 1

7 Gimnazjum Nr 3 Szko³a Podst. Nr 12 Szko³a Podst. Nr 8 7

8 8 Co s³ychaæ na sesji? 47 sesja Rady Miasta Otwocka odby³a siê 27 czerwca i pod nieobecnoœæ przewodnicz¹cej Rady Alicji Azulewicz-Rek zosta- ³a poprowadzona przez wiceprzewodnicz¹cego Wojciecha Dziewanowskiego. Do pewnego czasu udawa³o mu siê, dziêki doœwiadczeniu zawodowemu, dyscyplinowaæ radnych do krótszych i merytorycznych wypowiedzi, choæ pod koniec mi³oœnicy klasycznej retoryki zdo³ali omin¹æ surowe rygory prowadz¹cego sesjê. Punkt pierwszy obrad dotyczy³ zmian w bud ecie miasta i do autopoprawek zg³oszonych przez Skarbnika Miasta Miros³awê Dobrosielsk¹ do³¹czyli kolejne wiceprezydenci miasta. Mariusz Strawiñski wnioskowa³ o przeniesienie kwoty 80 tys. z³ z planowanych inwestycji na targowisku miejskim i przeznaczenie ich na remonty pustostanów i pomieszczeñ po po arach. Wstrzymanie siê z pracami na targowisku uzasadniono nieuporzadkowanym do koñca stanem w³asnoœci gruntów, na których jest po³o one targowisko. Z kolei Robert Mroczek postulowa³, by 48 tys. z³ z dodatków mieszkaniowych wydaæ na op³aty za pobyt pogorzelców w hotelu OKS. Do tej propozycji krytycznie ustosunkowa³ siê Dariusz Ko³odziejczyk, którego zdaniem Miasto powinno wynaj¹æ na sta³e lokal przeznaczony na czasowe lokum dla pogorzelców. By³oby to tañsze ni p³acenie ogromnych sum za pobyt w OKS. Wyjaœnienie, e wybór hotelu jest wynikiem przetargu i oferta OKS by³a najtañsza, nie przekona³o radnego. R. Mroczek podkreœli³, e dla minimalizacji kosztów poszkodowanych umieszcza siê w budynku po Przedszkolu nr 19 (obecnie 3 rodziny), a tak e wynajmuje tañsze lokale od OSM. W toku dyskusji powróci³a sprawa ulicy Wspania³ej i dylematu, czy najpierw wykonaæ w niej oœwietlenie, czy odwodnienie. Prezydent Andrzej Szaci³³o przypomnia³, e wczeœniej zaplanowano œrodki w bud ecie na wykonanie oœwietlenia, natomiast sprawa odwodnienia musi poczekaæ do pojawienia siê kolejnych pieniêdzy. Wyra ano taki postulat podczas jednej z sesji, ale nigdy nie pad³y adne wi¹ ¹ce obietnice. Spore emocje wzbudzi³ projekt dotacji OZEC-u kwot¹ 80 tys. z³. Dariusz Ko- ³odziejczyk jest przeciwny wspieraniu Zak³adu, który jako spó³ka powinien sam na siebie zarobiæ. Win¹ za brak wystarczaj¹cych zysków radny obarcza prezesa spó³ki Andrzeja Szymankiewicza. W opinii radnego nale y wybraæ nowego prezesa, który Bud etowe ruchy powinien byæ menad erem, a nie in ynierem by lepiej zarz¹dzaæ spó³k¹. Przeciwnego zdania jest A. Szaci³³o, który uwa a dotychczasowego prezesa za dobrego menad era. Na brak wystarczaj¹cych zysków w tym roku z³o y³y siê trzy podwy ki gazu (wzrost kosztów Zak³adu) oraz niskie temperatury zim¹. Ciep³ownia zarabia w optymalnych warunkach pogodowych, kiedy temperatury wahaj¹ siê od minus 10 stopni Celsjusza do minus 15. Wiêksze mrozy powoduj¹ wiêksze nak³ady energii i straty podczas przesy³ów. Powa nym d³u nikiem OZEC-u jest ZGM, który sam boryka siê z d³ugami od lat. Konkretne argumenty prezydenta wspar³ Leszek Piasecki, odwo³uj¹c siê do zaniku dobrych obyczajów. L. Piasecki skrytykowa³ D. Ko³odziejczyka za artyku³ w prasie piêtnuj¹cy z nazwiska prezesa Szymankiewicza. Radny Ko³odziejczyk nie poprosi³ o rozmowê z prezesem ani z Przewodnicz¹cym Komisji Gospodarki Miejskiej (L. Piaseckim), by lepiej zapoznaæ siê z problematyk¹ OZEC-u. Mówca przypomnia³, e prezes zosta³ wrzucony na g³êbok¹ wodê z kiepskim sprzêtem i zapleczem technicznym, tworz¹c pierwsz¹ spó³kê z kapita³em miejskim. Nie daje siê szansy obrony panu Szymankiewiczowi. Obmawianie za plecami, bez spotkania w oczy, jest niskie mówi³ L. Piasecki. - Zawsze wystêpujê z otwart¹ przy³bic¹, równie w sprawie OZEC-u i Szymankiewicza zripostowa³ D. Ko³odziejczyk. - Moj¹ wypowiedÿ zanotowa³ dziennikarz podczas spotkania Komisji Gospodarki Miejskiej, wiêc nie by³a rzucone za plecami doda³ radny. Osobny wniosek o przeznaczeniu 100 tys. z³ z dywidendy Remondisu na wymianê oœwietlenia ulicznego na energooszczêdne zg³osi³ D. Ko³odziejczyk. Popar³ go Marian Pokrywka. Uchwa³a bud etowa z poprawkami zosta³a przyjêta wiêkszoœci¹ g³osów. Po raz kolejny radni zaatakowali prezydenta, e przyjmuje do otwockich placówek oœwiatowych dzieci spoza Otwocka, co poci¹ga zwiêkszenie wydatków z kasy miejskiej, gdy subwencja oœwiatowa nie jest wystarczaj¹ca. Tej opinii Krystyny S³yk nie popiera Jacek Hajdacki, który rozumie pobudki przyjmowania do naszych szkó³ dzieci spoza rejonu (rodzeñstwa, wczeœniejsza nauka w placówkach otwockich, praca rodziców w Otwocku itd.), ale powinno siê zwiêkszaæ liczebnoœæ klas, a nie tworzyæ nowe oddzia³y. Bo to skutkuje zwiêkszeniem Najlepsi uczniowie w roku 2005/6 Nagrody Prezydenta Miasta Otwocka I stopnia Marta Chmielewska SP Nr 1 Magdalena Karpiñska SP Nr 5 Szymon Maliszewski SP Nr 5 Izabela Koczyk SP Nr 6 Szymon Rzyœkiewicz SP Nr 8 Sebastian Wilczek SP Nr 9 Anna Fiksa SP Nr 12 Zuzanna Kaczmarska SP Nr 12 Anna Wroniecka SP Nr 12 Martyna Czub SP Nr 12 Paulina G³owala SP Nr 12 Katarzyna Zygier SP Nr 12 Anna Piêtka SP Nr 12 Emilia Rakowska SP Nr 12 Karolina Teperek Gimnazjum Nr 1 Marcin Dobrowolski Gimnazjum Nr 2 Karolina Mucha Gimnazjum Nr 3 Marta Filipowicz Gimnazjum Nr 3 Agnieszka Grzegrzó³ka Gimnazjum Nr 3 II stopnia Agnieszka Brewczyñska SP Nr 1 Marta Szymañska SP Nr 1 Jakub Marciniak SP Nr 1 Aleksandra Syga SP Nr 1 Ewa Urban SP Nr 5 Emilia G³aszczka SP Nr 6 Angelika adnowska SP Nr 9 Wojciech Matosek SP Nr 12 Martyna Szymczak GM Nr 1 Anna D¹browska GM Nr 4 Klaudia Zieliñska GM Nr 4 III stopnia Magdalena Pokorska SP Nr 1 Dominika Szczêsna SP Nr 1 Ma³gorzata Mêtrak SP Nr 1 Krystyna Chmielarz SP Nr 8 Marta Domañska SP Nr 8 Monika Cacko SP Nr 8 Daniel Skierkowski SP Nr 9 Marta Danielewska SP Nr 12 Karolina Fira SP Nr 12 Katarzyna Rynkiewicz SP Nr 12 Kamila Hoffman GM Nr 4 Dyrektor Oœwiaty Miejskiej Robert Rataj liczby etatów nauczycieli i kosztami. Radny przywo³uje przyk³ad szko³y w Józefowie, która mimo bardzo liczebnych klas uzyskuje dobre wyniki w nauce. Faktem jednak jest, e o przyjêcie do niej ubiegaj¹ siê uczniowie z bardzo dobrymi wynikami, co podwy sza poziom nauki. Anna Nowicka radzi, by uprzedzaæ, e przyjêcie do danej szko³y ucznia z innej miejscowoœci nie zapewnia w przysz³oœci miejsca w tej samej szkole dla jego rodzeñstwa. Poniewa dyskusja na ten temat toczy- ³a siê kilka dni po zakoñczeniu roku szkolnego, mo na przypuszczaæ, e radni powróc¹ doñ po inauguracji nowego roku. Ale o tym sza! Przecie zaczê³y siê wakacje... Ewa Banaszkiewicz Ponadto przyjêto projekty uchwa³ w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji przekazywanych z Miejskiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, zmian w Statucie ³obka Miejskiego, zmian struktury organizacyjnej Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, nadania Statutu Oœwiacie Miejskiej.

9 Otwocki plener plastyczny niemieccy W dniach 2-12 lipca na trenie naszego miasta odbywa³ siê miêdzynarodowy plener plastyczny z udzia³em artystów z miast bliÿniaczych Lennestadt i Otwocka. Inicjatorami pleneru byli: mieszkaj¹cy w Lennestadt Johann Pietrzak i Leszek Korczak, naczelnik Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki UM w Otwocku. W organizacjê pleneru w³¹czy³ siê równie Oœrodek Doskonalenia Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku oraz Otwockie Centrum Kultury. Miêdzynarodowy projekt artystyczny wspiera³a Fundacja Wspó³pracy Polsko- Niemieckiej w Warszawie. Okazj¹ do spotkania sta³y siê przypadaj¹ce w tym roku obchody 90-lecia uzyskania przez Otwock praw miejskich, w ramach których zorganizowano plener plastyczny. Uczestniczy³o w nim 10 artystów z Niemiec i 5 z Polski. Plener rozpocz¹³ siê od uroczystego spotkania artystów z przedstawicielami w³adz powiatowych i miejskich oraz twórcami lokalnymi, m.in. Maciejem Pietrzykiem, Józefem Michalakiem, Magd¹ Murat i Ryszardem Koz³owskim. W trackie trwania pleneru mieszkañcy mogli spotkaæ pracuj¹cych w ró nych miejscach Otwocka artystów, którzy poprzez swoj¹ pracê artystyczn¹ próbowali oddaæ jego urok. Dorobek 10 dni pracy twórczej artystów mo na by³o ogl¹daæ na wystawie poplenerowej. W ocenie organizatorów plener by³ doskona³¹ okazj¹ do promowania kultury i sztuki obu krajów. Artyœci mogli równie wymieniæ siê doœwiadczeniami i zaprezentowaæ w³asne umiejêtnoœci. Poznaæ swoje pasje twórcze w malarstwie i rzeÿbie. I w koñcu sta³ siê okazj¹ do zawi¹zania kontaktów i przyjaÿni mówi Leszek Korczak. Podczas swojego pobytu w Polsce Wspó³praca miast bliÿniaczych artyœci zwiedzili Warszawê, Kazimierz Dolny, Otwock Wielki. Odwiedzili równie pracowniê otwockiego rzeÿbiarza Ryszarda Koz³owskiego. Jak zapowiadaj¹ inicjatorzy pleneru, maj¹ siê one wpisaæ na sta³e w program corocznej wspó³pracy obu miasta. Za rok spotkamy siê Lennestadt zapewniaj¹ wspólnie Johann Pietrzak i Leszek Korczak. Artur Kubajek fot. A. Kubajek Inwestycje Pierwsze przetargi na wykonawstwo i projektowanie 17 grudnia 2004 r. Komisja Europejska wyda³a decyzjê nr C(2004)5364 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójnoœci dla projektu pn. System wodno-kanalizacyjny w Otwocku Nr 2004/PL/16/C/PE/013. W wyniku podjêtej decyzji Gmina Otwock otrzyma dotacjê w wysokoœci euro, co stanowi 61% kosztów kwalifikowanych projektu szacowanych na euro na euro ca³oœci kosztów projektu. Dofinansowany przez Fundusz Spójnoœci projekt przyczynia siê do zmniejszenia ró nic spo³ecznych i gospodarczych pomiêdzy obywatelami Unii Europejskiej, poniewa projekt zak³ada m.in. rozbudowê i poprawê niezawodnoœci zaopatrzenia w wodê, rozbudowê kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie zanieczyszczeñ wód powierzchniowych poprzez likwidacjê nieszczelnych szamb oraz zmniejszenie uci¹ liwoœci dzia³alnoœci oczyszczalni œcieków dla œrodowiska. Projekt System wodno-kanalizacyjny w Otwocku sk³ada siê z 6 kontraktów. Dwa z nich s¹ to kontrakty us³ugowe, cztery natomiast s¹ kontraktami na roboty budowlane. Do chwili obecnej zawarto umowy na kontrakty us³ugowe. Pierwszy z nich dot. pe³nienia funkcji In yniera Kontraktu jest ca³y czas w trakcie realizacji, natomiast drugi dot. przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla ca³ego projektu zakoñczy siê w czerwcu. Nale y zaznaczyæ, e obecny stan wdra- ania projektu to etap kontraktowania robót budowlanych. Jednostka Realizuj¹ca Projekt w ramach swej dzia³alnoœci opracowa- ³a i przekaza³a do weryfikacji instytucji poœrednicz¹cych kompletne materia³y przetargowe na wszystkie kontrakty na roboty budowlane. Jako pierwsze pozytywn¹ opiniê Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej uzyska³y materia³y przetargowe na zadania: 1. Roboty budowlane, dla których istniej¹ projekty : sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna. Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku. KONTRAKT NR: 2004/PL/16/C/PE/013- K1/SWiK (wg Czerwony FIDIC) 2. Projektowanie i wykonawstwo: sieæ wodoci¹gowa wraz z przy³¹czami oraz stacje uzdatniania wody - Projekt nr 2004/PL/16/ C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku. KONTRAKT NR: 2004/PL/16/ C/PE/013 K2/SWiSUW (wg ó³ty FIDIC) W maju br. wszczêto postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na powy - sze zadania, w wyniku czego podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu pobieraj¹ stosown¹ dokumentacjê. Termin udzielenia zamówienia publicznego tych postêpowañ planowany jest na III kwarta³ 2006 r. Pozosta³e dwie dokumentacje przetargowe równie uzyska³y ju pozytywne opinie odpowiednich instytucji, ale termin ich akceptacji uniemo liwi³ wszczêcie postêpowañ ze wzglêdu na nowelizacjê ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych. Obecnie trwaj¹ prace nad dostosowaniem posiadanych materia³ów przetargowych do wymogów znowelizowanego prawa. Bartosz Korbus Specjalista ds. Promocji Projektu JRP tel lub GSM , 9

10 10 Bezpieczne wakacje P³ytka wyobraÿnia Nieudany skok na g³ówkê, a potem trwa- ³e kalectwo - kilkaset m³odych osób co roku koñczy w ten sposób wakacje. Wystarczy, e s³upek rtêci zaczyna przekraczaæ 25 st. C, a ka dy zaczyna myœleæ o ch³odnej k¹pieli w rzece lub jeziorze. Niestety czasami taka zabawa koñczy siê tragicznie. Nieudany skok do wody na g³ówkê grozi powa nym urazem krêgos³upa i rdzenia krêgowego, który mo e skutkowaæ ca³kowitym bezw³adem koñczyn lub nawet œmierci¹. - Skaka³em wiele razy, dobrze p³ywa³em, nie myœla³em, e mo e mi siê to zdarzyæ, e spotka to mnie, m³odego cz³owieka - tak najczêœciej rozpoczynaj¹ siê wspomnienia m³odych ludzi, u których w wyniku niefortunnego skoku na g³ówkê dosz³o do uszkodzenia rdzenia krêgowego, a w konsekwencji do pora enia r¹k i nóg. Podobnie by³o z Cezarym, 21-latkiem, który ju do koñca ycia bêdzie jeÿdzi³ na wózku inwalidzkim. Ch³opak skoczy³ do rzeki, w miejscu, gdzie mia³a pó³ metra g³êbokoœci. Z³ama³ sobie dwa krêgi szyjne i uszkodzi³ rdzeñ krêgowy. - W majowy weekend wyjecha³em z grup¹ znajomych nad rzekê. By³em najm³odszy z ca³ej paczki. Chcia³em siê popisaæ przed przyjació³mi, pokazaæ, e to, e jestem najm³odszy, nie znaczy, e jestem gorszy od innych. Rozebra³em siê i skoczy³em ze skarpy do rzeki, oczywiœcie na g³ówkê. Potem nie pamiêtam, co siê sta³o. Straci³em przytomnoœæ. Kiedy siê ockn¹³em, poczu³em drêtwienie r¹k i nóg i mia³em ciemnoœæ przed oczami. Z wody wyci¹gnêli mnie koledzy - opowiada Cezary, który leczy siê w Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie. Takich historii mo na cytowaæ wiele. Tylko w zesz³ym roku do Centrum trafi³o ponad 200 osób z urazami krêgos³upa. Wiêkszoœæ z nich to ofiary skoków do wody. Urazy krêgos³upa Osoba przytomna zg³asza zaburzenia czucia i ruchomoœci pewnych czêœci cia³a, natomiast u cz³owieka nieprzytomnego brak objawów. Je eli osoba z urazem krêgos³upa le y na twardym pod³o- u i nie ma potrzeby, to jej nie przenosimy, pozostawiamy w spokoju do czasu przybycia lekarza. Zabezpieczyæ nale y jedynie poszkodowanego przed przemokniêciem lub zimnem. Gdy niezbêdne jest przetransportowanie, to trzeba to wykonaæ na twardych noszach, desce, drzwiach itp. lub przy pomocy kilku osób, co najmniej czterech. Podnoszenie powinno nast¹piæ jednoczeœnie. Walczyæ z bezmyœlnoœci¹ P³ytka wyobraÿnia to kalectwo - tak podpisane plakaty z manekinem na wózku inwalidzkim rozpoczynaj¹ tegoroczn¹ edycjê kampanii dotycz¹cej bezpiecznego wypoczynku nad wod¹. Kampania ma na celu ostrze enie m³odych ludzi przed m³odzieñcz¹ brawur¹ oraz tragicznymi i czêsto nieodwracalnymi skutkami nieprzemyœlanych skoków do wody. Przez lekkomyœlnoœæ i brawurê dochodzi do yciowych tragedii, nawet do ca³kowitego pora enia czterech koñczyn. Skutki spo³eczne to wypadniêcie poza nawias dostêpnego systemu edukacji, zdobycia zawodu, pracy, wymaganie sta³ej opieki innych osób. Wed³ug Piotra Paw³owskiego, prezesa Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji, które jest organizatorem kampanii, wakacyjny wzrost liczby wypadków wynika m.in. z braku opieki ze strony rodziców i opiekunów. Nieszczêœliwym zdarzeniom sprzyjaj¹ zarówno k¹piele samotne, jak i w grupie - zw³aszcza pod wp³ywem alkoholu. Niebezpieczne s¹ tak e takie zabawy, jak wrzucanie innych do wody wbrew ich woli. Do tragedii dochodzi czêsto, kiedy osoby odpoczywaj¹ce nad wod¹ ignoruj¹ znaki informuj¹ce o niebezpieczeñstwie. Poprzez spo³eczn¹ kampaniê inicjatorzy przedsiêwziêcia chc¹ dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby m³odych, zdrowych, pe³nych optymizmu i chêci ycia ludzi, uœwiadomiæ im, jak powa ne i nieodwracalne konsekwencje mo e mieæ chwila nierozwagi. Stowarzyszenie stara siê równie pomagaæ ofiarom wypadków. Z pomoc¹ próbuje do nich dotrzeæ, g³ównie na pocz¹tku, aby rozbudziæ w m³odych osobach przekonanie, e to, co siê sta³o, jest wielk¹ tragedi¹, ale nie oznacza koñca czyjegoœ ycia. - Ze z³amanym nieodwracalnie krêgos³upem mo na równie godnie i w pe³ni uczestniczyæ w yciu spo³ecznym przekonuj¹ dzia³acze Stowarzyszenia. Z myœl¹ o ofiarach wypadków wodnych stworzyli specjalny fundusz Pierwszy krok, który ma pomagaæ ofiarom rozpocz¹æ nowe ycie. W Otwocku w kampaniê zaanga owa- ³a siê Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku. - M³odzie trzeba bombardowaæ informacjami. Inaczej do nich nie dotrze. Wystarczy zobaczyæ, jak zachowuj¹ siê na basenach i k¹pieliskach. Jak nie zrobiæ sobie krzywdy? K¹paæ siê tylko w miejscach dozwolonych, bezpiecznych i nie przeceniaæ swoich mo liwoœci przekonuje Katarzyna WoŸnica z PSSE w Otwocku. *** Wiêkszoœæ wypadków wynika z braku wyobraÿni i g³upoty. Ofiara takiego skoku skazana jest na do ywotni¹ opiekê rodziny lub lekarzy. Przera aj¹cy jest równie fakt, e œrednia ycia ca³kowicie sparali owanej osoby to oko³o 10 lat. Powinno to zmuszaæ do zastanowienia, czy warto za g³upotê p³aciæ yciem lub czekaniem na œmieræ? Artur Kubajek Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje Uwa aj, gdzie siê k¹piesz! Jak co roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w okresie kwiecieñ-maj przeprowadzi³a badania wody w k¹pieliskach zwyczajowo wykorzystywanych do k¹pieli na terenie powiatu otwockiego. Bezpiecznie mo emy k¹paæ siê w rzece Œwider w miejscowoœci Radiówek (przy ogródkach dzia³kowych), jeziorku Moczyd³o w Karczewie i jeziorku K¹ck (gm. Wi¹zowna). Stanowczo niewskazane jest zanurzanie siê w rzece Œwider w miejscowoœci Otwock - Œwider (przy moœcie kolejowym) i Otwocku Œwidry Wielkie (przy moœcie drogowym). W tych miejscach woda nie spe³nia wymagañ wód bezpiecznych do k¹pieli. K¹panie siê w miejscach, gdzie woda nie spe³nia tych norm, mo e groziæ utrat¹ zdrowia ostrzega Krystyna Ko³odziej, dyrektor otwockiego Sanepidu. AK

11 Bezpieczeñstwo Jak uchroniæ mieszkanie przed w³amaniem? Mimo znacz¹cych sankcji karnych œwiat przestêpczy nie rezygnuje z dostania siê do naszych mieszkañ. Jakie czynniki sprawiaj¹, e w³aœnie nasze mieszkanie staje siê obiektem ataku przestêpczego? Jak poznaæ, czy wzbudzi³o ono zainteresowanie osób trzecich? Jak je zabezpieczyæ, zw³aszcza w okresie wzmo- onych wyjazdów wakacyjnych? Dlaczego kradn¹? OdpowiedŸ wydaje siê byæ prosta. Stanowi o tym atrakcyjnoœæ rzeczy znajduj¹cych siê w okradanych mieszkaniach. upem w³amywaczy pada czêsto dorobek ca³ego ycia mieszkañców. Dzieje siê tak m.in. dlatego, e ludzie czêsto s¹ niefrasobliwi, nie zawsze w dostatecznym stopniu dbaj¹ o swoje mienie. Jednak w³amanie nie bierze siê znik¹d. Z³odziej musia³ wiedzieæ, gdzie siê w³amuje i czy ryzyko jest op³acalne. Aby wytypowaæ mieszkanie do w³amania, potrzebna jest wiedza o jego zasobach oraz o zwyczajach mieszkañców. Informacje o tym, czy warto zrobiæ lokal, w³amywacz uzyskuje od osób trzecich lub nawet przez bezpoœredni kontakt z ofiar¹. Policyjne statystyki pokazuj¹, e wiêkszoœæ w³amañ jest robionych na pewniaka, a znikoma tylko liczba przypadkowo. Inwencja w zakresie pozyskiwania niezbêdnych informacji jest ogromna. Zwykle w osiedlu wiadomo, jak siê komu wiedzie: kto by³ za granic¹, gdzie kto pracuje, jakim jeÿdzi samochodem, czy posiada w domu wysokiej klasy sprzêt elektroniczny. Czasami równie ubiór mo e œwiadczyæ o zamo noœci. Bardzo czêsto Ÿród³em informacji s¹ dzieci i osoby starsze, czasami domownicy, nieœwiadomi tego, co czyni¹. Dzieci udzielaj¹ informacji rozmawiaj¹c z nieznajomym, krewnym, koleg¹ rodziców z pracy, s¹siadem. Czêsto siê zdarza, e w swej naiwnoœci przekazuj¹ klucze lub zapraszaj¹ do domu nieznajomych. OG OSZENIA DROBNE ZAMIENIÊ kwaterunkowe 18 m z wygodami na wiêksze podobne w Œwidrze lub w Otwocku tel , SPRZEDAM mieszkanie, Krucza, 3 pokoje, 58 m, parter, balkon tel KUPIÊ dzia³kê pod dom oko³o 1500 m 2 w Józefowie. Bezpoœrednio Z doros³ymi przestêpca czêsto rozmawia z pozycji osoby, która pomyli³a mieszkania, szuka znajomych, przedstawia siê jako rzemieœlnik, umówiony fachowiec itp. Wchodz¹c do mieszkania wnikliwie ocenia zawartoœæ potencjalna ofiara staje siê Ÿród³em informacji. Bardzo wa ne jest, aby zwracaæ uwagê na osoby, z którymi siê kontaktujemy. Nie zapraszajmy do domu osób przygodnie poznanych czy znajomych naszych znajomych, o których niewiele wiemy. Zwróæmy uwagê na to, kogo do domu przyprowadzaj¹ nasze dzieci. Ich koledzy i kole anki te mog¹ byæ Ÿród³em informacji dla przestêpcy. Ostro noœci nigdy za wiele Zanim otworzymy drzwi, zastanówmy siê komu je otwieramy. Wpuszczajmy tylko te osoby, które znamy, których oczekujemy. Na has³o poczta sprawdzajmy, dla kogo listonosz ma przesy³kê je eli nie do adnego z domowników - nie otwierajmy. Nie wpuszczajmy domokr¹ ców, roznosicieli ulotek. Zwracajmy uwagê na le ¹ce pod drzwiami s¹siada ulotki i zabierajmy je, je- eli wiemy, e s¹siad wyjecha³ na urlop góra ulotek pod drzwiami i w skrzynce na listy to sygna³ dla w³amywacza, e lokal jest pusty. Przed wyjazdem na wakacje, weekend lub œwiêta poproœmy zaufanego s¹siada lub kogoœ ze znajomych, eby od czasu do czasu zajrza³ do naszego mieszkania, opró - ni³ skrzynkê na listy. Po³o enie mieszkania jest rzecz¹ bardzo wa n¹, czêsto ono decyduje o technice otwarcia. Najbardziej nara one s¹ lokale po³o one na parterze, do nich naj³atwiej jest siê dostaæ przez okno lub balkon, stosunkowo rzadko w³amania dokonywane s¹ do lokali po³o onych na najwy szych piêtrach budynku, chocia i tam mo na siê dostaæ z dachu budynku i otworzyæ drzwi balkonowe. Technika ta prawie nie dotyczy œrodkowych piêter budynków. Wa ne s¹ te zabezpieczenia mieszkañ. W³amywacz nie mo e otwieraæ lokalu zbyt d³ugo i zbyt g³oœno jest to dla niego niebezpieczne. Dlatego te jego kolejnym krokiem jest sprawdzanie systemu zabezpieczeñ. Musi mieæ orientacjê, czy drzwi do lokalu s¹ standardowe, czy te wzmacniane, nietypowe. Wiedzê tê przestêpcy zdobywaj najczêœciej drog¹ obserwacji, rozmów z s¹siadami, dzieæmi, czasem z samymi lokatorami. Sprawdzanie zwyczajów domowników trwa zwykle kilka dni i polega g³ównie na obserwowaniu bezpoœrednim, zasiêganiu jêzyka, kiedy lokatorzy zwykle wracaj¹, czy nie wpadaj¹ do domu w ci¹gu dnia. Dlatego zwracajmy uwagê, czy na klatce schodowej lub przy wejœciu do bloku nie krêc¹ siê ustawicznie obce osoby, które obserwuj¹ lokatorów. Nie pozwalajmy wchodziæ do bloku osobom, których nie znamy, a które wœlizguj¹ siê z nami na klatkê schodow¹ przy okazji otwartych przez nas drzwi. Je eli widzimy, e ktoœ siê wyprowadza, sprawdÿmy, czy to nie z³odziej wyprowadza sprzêt s¹siada. S¹siad nie mo e otworzyæ drzwi, mocuje siê sprawdÿmy, czy to nie w³amywacz. Je eli boimy siê wyjœæ zadzwoñmy, nawet anonimowo, na Policjê lub do Stra y Miejskiej. Artur Kubajek O czym musimy pamiêtaæ? Nie opowiadajmy i unikajmy przekazywania jakichkolwiek informacji o naszym stanie maj¹tkowym. Nie obnoœmy siê z tym. Opuszczaj¹c mieszkanie zawsze dok³adnie zamykajmy drzwi i zabezpieczajmy okna oraz wejœcia balkonowe, tak aby nie mo na ich by³o otworzyæ w prosty sposób. Je eli wyje d amy na d³u ej, poproœmy kogoœ zaufanego o opiekê nad mieszkaniem. Niech wyjmuje listy, wieczorami zapala œwiat³o, w³¹cza radio itp. Nie b¹dÿmy bierni i anga ujmy siê wspólnie z s¹siadami w akcje obserwacji i pilnowania naszych mieszkañ. Reakcja s¹siada czêsto mo e odwieœæ w³amywacza od próby w³amania. Je eli mamy do czynienia z osobami obcymi wchodz¹cymi do naszego mieszkania (listonosz, hydraulik, inni rzemieœlnicy), starannie sprawdzajmy ich to samoœæ i wiarygodnoœæ. Stosujmy wyszukane systemy zabezpieczeñ, nietypowe i zró nicowane zamki, systemy alarmowe, wzmocnienia drzwi (dodatkowe drzwi). Obserwujmy otoczenie, w którym yjemy, o wszystkich sytuacjach odbiegaj¹cych od normalnoœci informujmy gospodarza, Spó³dzielniê, Policjê, Stra Miejsk¹. By zminimalizowaæ ewentualne straty, ubezpieczmy swoje mieszkanie. Gdy nast¹pi w³amanie, nie róbmy porz¹dków! Nie sprz¹tajmy i nie starajmy siê przegl¹daæ rzeczy celem stwierdzenia, co zginê³o. W ten sposób zacieramy œlady i utrudniamy pracê Policji. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/63/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/63/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/63/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

OGŁOSZENIE. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Otwock, 8 maja 2008 r. OGŁOSZENIE Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TYPY I RODZAJE LEKCJI PEDAGOGICZNE CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIÓW Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo