Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski"

Transkrypt

1

2 Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W Otwocku g³ówne uroczystoœci skupiaj¹ wiernych trzech parafii: œw. Wincentego a ` Paulo, Zes³ania Ducha œw. i B³. Ignacego K³opotowskiego. Uczestnicz¹ w nich równie przedstawiciele w³adz miasta. Tradycj¹ tego œwiêta jest budowanie o³tarzy. Niektóre s¹ ma³ymi dzie³ami architektury i sztuki, tak jak znane w ca³ym kraju o³tarze karczewskie. Na stronie prezentujemy o³tarze z g³ównej procesji i z Wólki Ml¹dzkiej. K.G. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski W ó l k a M l ¹ d z k a

3 W NUMERZE: Noc Œwiêtojañska E.B. i K. G Radosny koniec E. Banaszkiewicz... 6 Bud etowe ruchy E. Banaszkiewicz... 8 Otwocki plener plastyczny A. Kubajek... 9 Pierwsze przetargi na wykonawstwo i projektowanie B. Korbus... 9 P³ytka wyobraÿnia A. Kubajek Jak uchroniæ mieszkanie przed w³amaniem? A. Kubajek Domy pe³ne nadziei A. Kubajek Promyk znów o y³! W. Lach lat Miejskiej Biblioteki Publicznej R. Budzynowski Ku czci nie znaczy nudno M. Wierzycka Œwidermajerowskie impresje A. Sêdek Pio³un i maciejka A. Kubajek Có chcieæ od konia W. Sobociñski Alchemicy w Ameryce A. Kubajek Otwock najciekawszy! R. Malinowski lat Grymusia J. Jêdrych Otwarte serca i drzwi K.G Zbudowaliœmy dom na skale K. Gralik Podniebne widowisko A. Kubajek Turniej Miast BliŸniaczych w Lennestadt I. Lech Spotkanie chórów w Lennestadt A. Kwiatkowska Rok S³awy B. Dudkiewicz Truskawki w Soplicówce E. Banaszkiewicz Sztuka musi byæ wielka K. Gralik Filmowe spotkanie z Otwockiem A. Kubajek Zamach sprzed stu lat S. Zaj¹c Lato z radiem i koperkiem R. Gulczyñski Adela Tuwimowa matka poety B. Matysiak Odwiedziny przed mundialem. Lutoborski Wybudujmy Wiœlany Szlak A. Kubajek Jolanta Russek utalentowana córka B. Dudkiewicz Dorka, córka rabina z Otwocka cz. IV P. Cmiel W rytmie letnich dni i nocy I. Fija³kowska He³m ciê ki od g³owy... P. Cmiel Sport F. Stokowski Sp³awiki nad Rokol¹ Red Kiedy edukacja idzie na wakacje I. Kurach, P. Rudzki Puchary rozdane M. Neckar Polska Bia³oruœ K. G Ksiê a strzelaj¹ najlepiej! A. Sêdek Otwrock. G. Muczke Lektury J. Kacperek Pejza e wœród ciasteczek A. Sêdek Uran R. uszczykiewicz Upalny turniej K. Gralik Galeria Otwocka. Magda D¹ba³a - G. Muczke Wydawca: Urz¹d Miasta Otwocka Redakcja: Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, 155 i 188; fax.: ; Druk: RYKO Lucyna i Wies³aw Leœniewscy Karczew, ul. Pi³sudskiego 17, tel./fax Redaktor Naczelna: Ewa Banaszkiewicz Redaguje zespó³ w sk³adzie: Artur Kubajek Redakcja techniczna, sk³ad i ³amanie: Anna Sêdek, Krzysztof Gralik Sta³a wspó³praca: Barbara Dudkiewicz, Barbara Matysiak, Franciszek Stokowski, Stanis³aw Zaj¹c, Grzegorz Muczke Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Gazeta Otwocka w internecie:

4 Noc œwiêtojañska Festyn pod nazw¹ Noc Œwiêtojañska Otwockie Centrum Kultury zorganizowa³o w parku miejskim 23 czerwca. Poza tradycyjnymi atrakcjami, jak nadmuchiwane zje d alnie, stoiska galanteryjne i gastronomiczne, przygotowano bogat¹ ofertê muzyczn¹, zaspokajaj¹c¹ oczekiwania wszystkich pokoleñ. Na pierwszy ogieñ posz³y zespo³y m³odzie owe z klubu Smok, których ostre brzmienie zmusi³o do uwagi senn¹ jeszcze publicznoœæ. Nieco oddechu z³apaliœmy podczas wystêpu utalentowanych wokalistek spod skrzyde³ S³awomira Winnickiego: Ani Kujawskiej, Marceliny Wawer, Marty Majek, Kasi Maciel¹g, Pauliny Przychodzieñ i Agaty Kuœmierczyk. Ta ostatnia zdoby³a niedawno I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczoœci Chrzeœcijañskiej KAIROS, którego fina³ odby³ siê 18 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie. Zwyciêstwo w tak presti owej imprezie, organizowanej pod patronatem Prezydenta RP oraz Prymasa Polski, to wielka nobilitacja dla utalentowanej Agatki i powód do dumy dla nas, mieszkañców Otwocka. Po wystêpach dziewcz¹t prowadz¹cy koncertowy kalejdoskop Marek Po³ynko wywo³a³ na scenê bluesowy zespó³ Banaszak & The Best. Koncertem w Otwocku zespó³ rozpocz¹³ trasê promuj¹c¹ now¹ p³ytê, któr¹ nagra³ w styczniu w Otwocku pt. Otwockie krzes³a. Jak zwykle dawka rytmicznego bluesa rozko³ysa³a zgromadzon¹ publicznoœæ [w numerze: wywiad z Piotrem Banaszakiem]. Nastêpnymi wykonawcami by³y zespo³y Kometa i Best, które zagrzewa³y uczestników do tañca i wspólnego œpiewania znanych i lubianych przebojów. Wieczór zakoñczy³ pokaz ogni sztucznych. Równolegle z imprez¹ w Parku Miejskim swoj¹ Noc Œwiêtojañsk¹ prze ywali mieszkañcy Ml¹dza. Zebranym gra³ do tañca zespó³ Fernando, organizatorzy zadbali o goœci. Mo na by³o ugasiæ pragnienie oraz pojeœæ chleba ze smalcem i ogórkiem. Dzieci uczestniczy³y w konkursie plecenia wianków, które przed pó³noc¹ zosta³y puszczone na wodê i tak tradycji sta³o siê zadoœæ. Ewa Banaszkiewicz, Krzysztof Gralik fot. E. Banaszkiewicz, K. Gralik R E K L A M A K U P I Ê Dzia³kê zalesion¹, sam¹ lub zabudowan¹ w Otwocku lub w okolicy. Wielkoœæ do 2000 m 2. tel Bezpoœrednio mieszkanie 2- lub 3-pokojowe ok m 2 na osiedlach: Poniatowskiego, Kmicica, Stadion lub zamieniê na mieszkanie 3-pokojowe w Warszawie. tel Poszukujemy mieszkañ, domów, dzia³ek AGENCJA NIERUCHOMOŒCI VALCOM tel Dekoracje okienne - przedstawiciel belgijskiej firmy. Okna PCV i AL tel ;

5 Agata Kuœmierczyk z mam¹ Karolina Cygonek i Banaszak & The Best Kometa Fernando Konkurs wianków w Ml¹dzu R E K L A M A 5

6 Radosny koniec 23 czerwca ca³a spo³ecznoœæ szkolna obchodzi³a uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2005/2006. Podsumowaniem ca³orocznego wysi³ku uczniów i nauczycieli by³y œwiadectwa szkolne oraz nagrody wrêczane najlepszym uczniom za wybitne wyniki w nauce, a tak e osi¹gniêcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Wyró niono te uczniów, którzy zanotowali spektakularne sukcesy w kulturze i sporcie. Szko³a Podst. Nr 6 Wiele szkó³ na uroczyste podsumowanie roku zaprasza przedstawicieli w³adz miasta oraz Oœwiaty Miejskiej. Prezydent Otwocka Andrzej Szaci³³o rozpocz¹³ ten dzieñ od wizyty w Gimnazjum nr 3 w Otwocku. Wszyscy jesteœcie or³ami. Ka dy ma prawo wybraæ w³asn¹ drogê ycia, nikt nie mo e decydowaæ za was zwróci³a siê do gimnazjalistów pani dyrektor Mariola Bartoszewicz. Prezydent przywo³a³ staro ytn¹ maksymê Carpe diem, która ma szczególne znaczenie dla uczniów przygotowuj¹cych siê do pierwszego powa nego egzaminu w yciu - na zakoñczenie gimnazjum. Ze szczególnym szacunkiem podkreœli³, jak wielki trud w³o ono w szkole w proces nauczania, gdy na pocz¹tku roku toczy³ siê jeszcze opóÿniony z winy wykonawcy remont placówki. Prezydent gor¹co podziêkowa³ za ten rok i poprzednie lata pracy ustêpuj¹cej ze stanowiska dyrektor Gimnazjum Marioli Bartoszewicz oraz jej zastêpczyni wicedyrektor Szeszko. Równie ciep³e, a nawet wzruszaj¹ce by³o zakoñczenie roku w Szkole Podstawowej nr 6. Tam dyrektor Andrzej Kraszewski, rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice egnali odchodz¹c¹ na emeryturê nauczycielkê i wicedyrektorkê Alinê Krasowsk¹. Po 40 latach pracy w zawodzie, z czego 38 w szóstce, dochowa³a siê ona kilku pokoleñ absolwentów, ale przede wszystkim uznania, wdziêcznoœci i ogromnej sympatii. Niezliczona iloœæ kwiatów by³a dowodem mi³oœci, jak¹ zaskarbi³a sobie przez te lata. Wzruszona nauczycielka dziêkowa³a serdecznie wszystkim, zarówno uczniom, jak i wspó³pracownikom. Zanim opustosza³o szkolne boisko, a uczniowie z cenzurkami w rêkach ruszyli do domu, najlepsi otrzymali gratulacje i nagrody. Dla wszystkich zaœpiewa³ profesjonalny ju zespó³ szkolny Andromeda. Nie mniej uroczyste by³o zakoñczenie roku szkolnego w Szko³ach Podstawowych Nr 1, 12 i 8, w których nagrody wrêczali wiceprezydenci: Mariusz Strawiñski i Robert Mroczek. Ten moment prze ywaj¹ szczególnie najm³odsi uczniowie: pierwszo i drugo klasiœci. Ewa Banaszkiewicz fot. : E. Sa³aga, A. Sêdek, K. Gralik, E. B. 6 Szko³a Podst. Nr 1

7 Gimnazjum Nr 3 Szko³a Podst. Nr 12 Szko³a Podst. Nr 8 7

8 8 Co s³ychaæ na sesji? 47 sesja Rady Miasta Otwocka odby³a siê 27 czerwca i pod nieobecnoœæ przewodnicz¹cej Rady Alicji Azulewicz-Rek zosta- ³a poprowadzona przez wiceprzewodnicz¹cego Wojciecha Dziewanowskiego. Do pewnego czasu udawa³o mu siê, dziêki doœwiadczeniu zawodowemu, dyscyplinowaæ radnych do krótszych i merytorycznych wypowiedzi, choæ pod koniec mi³oœnicy klasycznej retoryki zdo³ali omin¹æ surowe rygory prowadz¹cego sesjê. Punkt pierwszy obrad dotyczy³ zmian w bud ecie miasta i do autopoprawek zg³oszonych przez Skarbnika Miasta Miros³awê Dobrosielsk¹ do³¹czyli kolejne wiceprezydenci miasta. Mariusz Strawiñski wnioskowa³ o przeniesienie kwoty 80 tys. z³ z planowanych inwestycji na targowisku miejskim i przeznaczenie ich na remonty pustostanów i pomieszczeñ po po arach. Wstrzymanie siê z pracami na targowisku uzasadniono nieuporzadkowanym do koñca stanem w³asnoœci gruntów, na których jest po³o one targowisko. Z kolei Robert Mroczek postulowa³, by 48 tys. z³ z dodatków mieszkaniowych wydaæ na op³aty za pobyt pogorzelców w hotelu OKS. Do tej propozycji krytycznie ustosunkowa³ siê Dariusz Ko³odziejczyk, którego zdaniem Miasto powinno wynaj¹æ na sta³e lokal przeznaczony na czasowe lokum dla pogorzelców. By³oby to tañsze ni p³acenie ogromnych sum za pobyt w OKS. Wyjaœnienie, e wybór hotelu jest wynikiem przetargu i oferta OKS by³a najtañsza, nie przekona³o radnego. R. Mroczek podkreœli³, e dla minimalizacji kosztów poszkodowanych umieszcza siê w budynku po Przedszkolu nr 19 (obecnie 3 rodziny), a tak e wynajmuje tañsze lokale od OSM. W toku dyskusji powróci³a sprawa ulicy Wspania³ej i dylematu, czy najpierw wykonaæ w niej oœwietlenie, czy odwodnienie. Prezydent Andrzej Szaci³³o przypomnia³, e wczeœniej zaplanowano œrodki w bud ecie na wykonanie oœwietlenia, natomiast sprawa odwodnienia musi poczekaæ do pojawienia siê kolejnych pieniêdzy. Wyra ano taki postulat podczas jednej z sesji, ale nigdy nie pad³y adne wi¹ ¹ce obietnice. Spore emocje wzbudzi³ projekt dotacji OZEC-u kwot¹ 80 tys. z³. Dariusz Ko- ³odziejczyk jest przeciwny wspieraniu Zak³adu, który jako spó³ka powinien sam na siebie zarobiæ. Win¹ za brak wystarczaj¹cych zysków radny obarcza prezesa spó³ki Andrzeja Szymankiewicza. W opinii radnego nale y wybraæ nowego prezesa, który Bud etowe ruchy powinien byæ menad erem, a nie in ynierem by lepiej zarz¹dzaæ spó³k¹. Przeciwnego zdania jest A. Szaci³³o, który uwa a dotychczasowego prezesa za dobrego menad era. Na brak wystarczaj¹cych zysków w tym roku z³o y³y siê trzy podwy ki gazu (wzrost kosztów Zak³adu) oraz niskie temperatury zim¹. Ciep³ownia zarabia w optymalnych warunkach pogodowych, kiedy temperatury wahaj¹ siê od minus 10 stopni Celsjusza do minus 15. Wiêksze mrozy powoduj¹ wiêksze nak³ady energii i straty podczas przesy³ów. Powa nym d³u nikiem OZEC-u jest ZGM, który sam boryka siê z d³ugami od lat. Konkretne argumenty prezydenta wspar³ Leszek Piasecki, odwo³uj¹c siê do zaniku dobrych obyczajów. L. Piasecki skrytykowa³ D. Ko³odziejczyka za artyku³ w prasie piêtnuj¹cy z nazwiska prezesa Szymankiewicza. Radny Ko³odziejczyk nie poprosi³ o rozmowê z prezesem ani z Przewodnicz¹cym Komisji Gospodarki Miejskiej (L. Piaseckim), by lepiej zapoznaæ siê z problematyk¹ OZEC-u. Mówca przypomnia³, e prezes zosta³ wrzucony na g³êbok¹ wodê z kiepskim sprzêtem i zapleczem technicznym, tworz¹c pierwsz¹ spó³kê z kapita³em miejskim. Nie daje siê szansy obrony panu Szymankiewiczowi. Obmawianie za plecami, bez spotkania w oczy, jest niskie mówi³ L. Piasecki. - Zawsze wystêpujê z otwart¹ przy³bic¹, równie w sprawie OZEC-u i Szymankiewicza zripostowa³ D. Ko³odziejczyk. - Moj¹ wypowiedÿ zanotowa³ dziennikarz podczas spotkania Komisji Gospodarki Miejskiej, wiêc nie by³a rzucone za plecami doda³ radny. Osobny wniosek o przeznaczeniu 100 tys. z³ z dywidendy Remondisu na wymianê oœwietlenia ulicznego na energooszczêdne zg³osi³ D. Ko³odziejczyk. Popar³ go Marian Pokrywka. Uchwa³a bud etowa z poprawkami zosta³a przyjêta wiêkszoœci¹ g³osów. Po raz kolejny radni zaatakowali prezydenta, e przyjmuje do otwockich placówek oœwiatowych dzieci spoza Otwocka, co poci¹ga zwiêkszenie wydatków z kasy miejskiej, gdy subwencja oœwiatowa nie jest wystarczaj¹ca. Tej opinii Krystyny S³yk nie popiera Jacek Hajdacki, który rozumie pobudki przyjmowania do naszych szkó³ dzieci spoza rejonu (rodzeñstwa, wczeœniejsza nauka w placówkach otwockich, praca rodziców w Otwocku itd.), ale powinno siê zwiêkszaæ liczebnoœæ klas, a nie tworzyæ nowe oddzia³y. Bo to skutkuje zwiêkszeniem Najlepsi uczniowie w roku 2005/6 Nagrody Prezydenta Miasta Otwocka I stopnia Marta Chmielewska SP Nr 1 Magdalena Karpiñska SP Nr 5 Szymon Maliszewski SP Nr 5 Izabela Koczyk SP Nr 6 Szymon Rzyœkiewicz SP Nr 8 Sebastian Wilczek SP Nr 9 Anna Fiksa SP Nr 12 Zuzanna Kaczmarska SP Nr 12 Anna Wroniecka SP Nr 12 Martyna Czub SP Nr 12 Paulina G³owala SP Nr 12 Katarzyna Zygier SP Nr 12 Anna Piêtka SP Nr 12 Emilia Rakowska SP Nr 12 Karolina Teperek Gimnazjum Nr 1 Marcin Dobrowolski Gimnazjum Nr 2 Karolina Mucha Gimnazjum Nr 3 Marta Filipowicz Gimnazjum Nr 3 Agnieszka Grzegrzó³ka Gimnazjum Nr 3 II stopnia Agnieszka Brewczyñska SP Nr 1 Marta Szymañska SP Nr 1 Jakub Marciniak SP Nr 1 Aleksandra Syga SP Nr 1 Ewa Urban SP Nr 5 Emilia G³aszczka SP Nr 6 Angelika adnowska SP Nr 9 Wojciech Matosek SP Nr 12 Martyna Szymczak GM Nr 1 Anna D¹browska GM Nr 4 Klaudia Zieliñska GM Nr 4 III stopnia Magdalena Pokorska SP Nr 1 Dominika Szczêsna SP Nr 1 Ma³gorzata Mêtrak SP Nr 1 Krystyna Chmielarz SP Nr 8 Marta Domañska SP Nr 8 Monika Cacko SP Nr 8 Daniel Skierkowski SP Nr 9 Marta Danielewska SP Nr 12 Karolina Fira SP Nr 12 Katarzyna Rynkiewicz SP Nr 12 Kamila Hoffman GM Nr 4 Dyrektor Oœwiaty Miejskiej Robert Rataj liczby etatów nauczycieli i kosztami. Radny przywo³uje przyk³ad szko³y w Józefowie, która mimo bardzo liczebnych klas uzyskuje dobre wyniki w nauce. Faktem jednak jest, e o przyjêcie do niej ubiegaj¹ siê uczniowie z bardzo dobrymi wynikami, co podwy sza poziom nauki. Anna Nowicka radzi, by uprzedzaæ, e przyjêcie do danej szko³y ucznia z innej miejscowoœci nie zapewnia w przysz³oœci miejsca w tej samej szkole dla jego rodzeñstwa. Poniewa dyskusja na ten temat toczy- ³a siê kilka dni po zakoñczeniu roku szkolnego, mo na przypuszczaæ, e radni powróc¹ doñ po inauguracji nowego roku. Ale o tym sza! Przecie zaczê³y siê wakacje... Ewa Banaszkiewicz Ponadto przyjêto projekty uchwa³ w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji przekazywanych z Miejskiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, zmian w Statucie ³obka Miejskiego, zmian struktury organizacyjnej Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, nadania Statutu Oœwiacie Miejskiej.

9 Otwocki plener plastyczny niemieccy W dniach 2-12 lipca na trenie naszego miasta odbywa³ siê miêdzynarodowy plener plastyczny z udzia³em artystów z miast bliÿniaczych Lennestadt i Otwocka. Inicjatorami pleneru byli: mieszkaj¹cy w Lennestadt Johann Pietrzak i Leszek Korczak, naczelnik Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki UM w Otwocku. W organizacjê pleneru w³¹czy³ siê równie Oœrodek Doskonalenia Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku oraz Otwockie Centrum Kultury. Miêdzynarodowy projekt artystyczny wspiera³a Fundacja Wspó³pracy Polsko- Niemieckiej w Warszawie. Okazj¹ do spotkania sta³y siê przypadaj¹ce w tym roku obchody 90-lecia uzyskania przez Otwock praw miejskich, w ramach których zorganizowano plener plastyczny. Uczestniczy³o w nim 10 artystów z Niemiec i 5 z Polski. Plener rozpocz¹³ siê od uroczystego spotkania artystów z przedstawicielami w³adz powiatowych i miejskich oraz twórcami lokalnymi, m.in. Maciejem Pietrzykiem, Józefem Michalakiem, Magd¹ Murat i Ryszardem Koz³owskim. W trackie trwania pleneru mieszkañcy mogli spotkaæ pracuj¹cych w ró nych miejscach Otwocka artystów, którzy poprzez swoj¹ pracê artystyczn¹ próbowali oddaæ jego urok. Dorobek 10 dni pracy twórczej artystów mo na by³o ogl¹daæ na wystawie poplenerowej. W ocenie organizatorów plener by³ doskona³¹ okazj¹ do promowania kultury i sztuki obu krajów. Artyœci mogli równie wymieniæ siê doœwiadczeniami i zaprezentowaæ w³asne umiejêtnoœci. Poznaæ swoje pasje twórcze w malarstwie i rzeÿbie. I w koñcu sta³ siê okazj¹ do zawi¹zania kontaktów i przyjaÿni mówi Leszek Korczak. Podczas swojego pobytu w Polsce Wspó³praca miast bliÿniaczych artyœci zwiedzili Warszawê, Kazimierz Dolny, Otwock Wielki. Odwiedzili równie pracowniê otwockiego rzeÿbiarza Ryszarda Koz³owskiego. Jak zapowiadaj¹ inicjatorzy pleneru, maj¹ siê one wpisaæ na sta³e w program corocznej wspó³pracy obu miasta. Za rok spotkamy siê Lennestadt zapewniaj¹ wspólnie Johann Pietrzak i Leszek Korczak. Artur Kubajek fot. A. Kubajek Inwestycje Pierwsze przetargi na wykonawstwo i projektowanie 17 grudnia 2004 r. Komisja Europejska wyda³a decyzjê nr C(2004)5364 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójnoœci dla projektu pn. System wodno-kanalizacyjny w Otwocku Nr 2004/PL/16/C/PE/013. W wyniku podjêtej decyzji Gmina Otwock otrzyma dotacjê w wysokoœci euro, co stanowi 61% kosztów kwalifikowanych projektu szacowanych na euro na euro ca³oœci kosztów projektu. Dofinansowany przez Fundusz Spójnoœci projekt przyczynia siê do zmniejszenia ró nic spo³ecznych i gospodarczych pomiêdzy obywatelami Unii Europejskiej, poniewa projekt zak³ada m.in. rozbudowê i poprawê niezawodnoœci zaopatrzenia w wodê, rozbudowê kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie zanieczyszczeñ wód powierzchniowych poprzez likwidacjê nieszczelnych szamb oraz zmniejszenie uci¹ liwoœci dzia³alnoœci oczyszczalni œcieków dla œrodowiska. Projekt System wodno-kanalizacyjny w Otwocku sk³ada siê z 6 kontraktów. Dwa z nich s¹ to kontrakty us³ugowe, cztery natomiast s¹ kontraktami na roboty budowlane. Do chwili obecnej zawarto umowy na kontrakty us³ugowe. Pierwszy z nich dot. pe³nienia funkcji In yniera Kontraktu jest ca³y czas w trakcie realizacji, natomiast drugi dot. przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla ca³ego projektu zakoñczy siê w czerwcu. Nale y zaznaczyæ, e obecny stan wdra- ania projektu to etap kontraktowania robót budowlanych. Jednostka Realizuj¹ca Projekt w ramach swej dzia³alnoœci opracowa- ³a i przekaza³a do weryfikacji instytucji poœrednicz¹cych kompletne materia³y przetargowe na wszystkie kontrakty na roboty budowlane. Jako pierwsze pozytywn¹ opiniê Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej uzyska³y materia³y przetargowe na zadania: 1. Roboty budowlane, dla których istniej¹ projekty : sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna. Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku. KONTRAKT NR: 2004/PL/16/C/PE/013- K1/SWiK (wg Czerwony FIDIC) 2. Projektowanie i wykonawstwo: sieæ wodoci¹gowa wraz z przy³¹czami oraz stacje uzdatniania wody - Projekt nr 2004/PL/16/ C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku. KONTRAKT NR: 2004/PL/16/ C/PE/013 K2/SWiSUW (wg ó³ty FIDIC) W maju br. wszczêto postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na powy - sze zadania, w wyniku czego podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu pobieraj¹ stosown¹ dokumentacjê. Termin udzielenia zamówienia publicznego tych postêpowañ planowany jest na III kwarta³ 2006 r. Pozosta³e dwie dokumentacje przetargowe równie uzyska³y ju pozytywne opinie odpowiednich instytucji, ale termin ich akceptacji uniemo liwi³ wszczêcie postêpowañ ze wzglêdu na nowelizacjê ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych. Obecnie trwaj¹ prace nad dostosowaniem posiadanych materia³ów przetargowych do wymogów znowelizowanego prawa. Bartosz Korbus Specjalista ds. Promocji Projektu JRP tel lub GSM , 9

10 10 Bezpieczne wakacje P³ytka wyobraÿnia Nieudany skok na g³ówkê, a potem trwa- ³e kalectwo - kilkaset m³odych osób co roku koñczy w ten sposób wakacje. Wystarczy, e s³upek rtêci zaczyna przekraczaæ 25 st. C, a ka dy zaczyna myœleæ o ch³odnej k¹pieli w rzece lub jeziorze. Niestety czasami taka zabawa koñczy siê tragicznie. Nieudany skok do wody na g³ówkê grozi powa nym urazem krêgos³upa i rdzenia krêgowego, który mo e skutkowaæ ca³kowitym bezw³adem koñczyn lub nawet œmierci¹. - Skaka³em wiele razy, dobrze p³ywa³em, nie myœla³em, e mo e mi siê to zdarzyæ, e spotka to mnie, m³odego cz³owieka - tak najczêœciej rozpoczynaj¹ siê wspomnienia m³odych ludzi, u których w wyniku niefortunnego skoku na g³ówkê dosz³o do uszkodzenia rdzenia krêgowego, a w konsekwencji do pora enia r¹k i nóg. Podobnie by³o z Cezarym, 21-latkiem, który ju do koñca ycia bêdzie jeÿdzi³ na wózku inwalidzkim. Ch³opak skoczy³ do rzeki, w miejscu, gdzie mia³a pó³ metra g³êbokoœci. Z³ama³ sobie dwa krêgi szyjne i uszkodzi³ rdzeñ krêgowy. - W majowy weekend wyjecha³em z grup¹ znajomych nad rzekê. By³em najm³odszy z ca³ej paczki. Chcia³em siê popisaæ przed przyjació³mi, pokazaæ, e to, e jestem najm³odszy, nie znaczy, e jestem gorszy od innych. Rozebra³em siê i skoczy³em ze skarpy do rzeki, oczywiœcie na g³ówkê. Potem nie pamiêtam, co siê sta³o. Straci³em przytomnoœæ. Kiedy siê ockn¹³em, poczu³em drêtwienie r¹k i nóg i mia³em ciemnoœæ przed oczami. Z wody wyci¹gnêli mnie koledzy - opowiada Cezary, który leczy siê w Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie. Takich historii mo na cytowaæ wiele. Tylko w zesz³ym roku do Centrum trafi³o ponad 200 osób z urazami krêgos³upa. Wiêkszoœæ z nich to ofiary skoków do wody. Urazy krêgos³upa Osoba przytomna zg³asza zaburzenia czucia i ruchomoœci pewnych czêœci cia³a, natomiast u cz³owieka nieprzytomnego brak objawów. Je eli osoba z urazem krêgos³upa le y na twardym pod³o- u i nie ma potrzeby, to jej nie przenosimy, pozostawiamy w spokoju do czasu przybycia lekarza. Zabezpieczyæ nale y jedynie poszkodowanego przed przemokniêciem lub zimnem. Gdy niezbêdne jest przetransportowanie, to trzeba to wykonaæ na twardych noszach, desce, drzwiach itp. lub przy pomocy kilku osób, co najmniej czterech. Podnoszenie powinno nast¹piæ jednoczeœnie. Walczyæ z bezmyœlnoœci¹ P³ytka wyobraÿnia to kalectwo - tak podpisane plakaty z manekinem na wózku inwalidzkim rozpoczynaj¹ tegoroczn¹ edycjê kampanii dotycz¹cej bezpiecznego wypoczynku nad wod¹. Kampania ma na celu ostrze enie m³odych ludzi przed m³odzieñcz¹ brawur¹ oraz tragicznymi i czêsto nieodwracalnymi skutkami nieprzemyœlanych skoków do wody. Przez lekkomyœlnoœæ i brawurê dochodzi do yciowych tragedii, nawet do ca³kowitego pora enia czterech koñczyn. Skutki spo³eczne to wypadniêcie poza nawias dostêpnego systemu edukacji, zdobycia zawodu, pracy, wymaganie sta³ej opieki innych osób. Wed³ug Piotra Paw³owskiego, prezesa Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji, które jest organizatorem kampanii, wakacyjny wzrost liczby wypadków wynika m.in. z braku opieki ze strony rodziców i opiekunów. Nieszczêœliwym zdarzeniom sprzyjaj¹ zarówno k¹piele samotne, jak i w grupie - zw³aszcza pod wp³ywem alkoholu. Niebezpieczne s¹ tak e takie zabawy, jak wrzucanie innych do wody wbrew ich woli. Do tragedii dochodzi czêsto, kiedy osoby odpoczywaj¹ce nad wod¹ ignoruj¹ znaki informuj¹ce o niebezpieczeñstwie. Poprzez spo³eczn¹ kampaniê inicjatorzy przedsiêwziêcia chc¹ dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby m³odych, zdrowych, pe³nych optymizmu i chêci ycia ludzi, uœwiadomiæ im, jak powa ne i nieodwracalne konsekwencje mo e mieæ chwila nierozwagi. Stowarzyszenie stara siê równie pomagaæ ofiarom wypadków. Z pomoc¹ próbuje do nich dotrzeæ, g³ównie na pocz¹tku, aby rozbudziæ w m³odych osobach przekonanie, e to, co siê sta³o, jest wielk¹ tragedi¹, ale nie oznacza koñca czyjegoœ ycia. - Ze z³amanym nieodwracalnie krêgos³upem mo na równie godnie i w pe³ni uczestniczyæ w yciu spo³ecznym przekonuj¹ dzia³acze Stowarzyszenia. Z myœl¹ o ofiarach wypadków wodnych stworzyli specjalny fundusz Pierwszy krok, który ma pomagaæ ofiarom rozpocz¹æ nowe ycie. W Otwocku w kampaniê zaanga owa- ³a siê Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku. - M³odzie trzeba bombardowaæ informacjami. Inaczej do nich nie dotrze. Wystarczy zobaczyæ, jak zachowuj¹ siê na basenach i k¹pieliskach. Jak nie zrobiæ sobie krzywdy? K¹paæ siê tylko w miejscach dozwolonych, bezpiecznych i nie przeceniaæ swoich mo liwoœci przekonuje Katarzyna WoŸnica z PSSE w Otwocku. *** Wiêkszoœæ wypadków wynika z braku wyobraÿni i g³upoty. Ofiara takiego skoku skazana jest na do ywotni¹ opiekê rodziny lub lekarzy. Przera aj¹cy jest równie fakt, e œrednia ycia ca³kowicie sparali owanej osoby to oko³o 10 lat. Powinno to zmuszaæ do zastanowienia, czy warto za g³upotê p³aciæ yciem lub czekaniem na œmieræ? Artur Kubajek Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje Uwa aj, gdzie siê k¹piesz! Jak co roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w okresie kwiecieñ-maj przeprowadzi³a badania wody w k¹pieliskach zwyczajowo wykorzystywanych do k¹pieli na terenie powiatu otwockiego. Bezpiecznie mo emy k¹paæ siê w rzece Œwider w miejscowoœci Radiówek (przy ogródkach dzia³kowych), jeziorku Moczyd³o w Karczewie i jeziorku K¹ck (gm. Wi¹zowna). Stanowczo niewskazane jest zanurzanie siê w rzece Œwider w miejscowoœci Otwock - Œwider (przy moœcie kolejowym) i Otwocku Œwidry Wielkie (przy moœcie drogowym). W tych miejscach woda nie spe³nia wymagañ wód bezpiecznych do k¹pieli. K¹panie siê w miejscach, gdzie woda nie spe³nia tych norm, mo e groziæ utrat¹ zdrowia ostrzega Krystyna Ko³odziej, dyrektor otwockiego Sanepidu. AK

11 Bezpieczeñstwo Jak uchroniæ mieszkanie przed w³amaniem? Mimo znacz¹cych sankcji karnych œwiat przestêpczy nie rezygnuje z dostania siê do naszych mieszkañ. Jakie czynniki sprawiaj¹, e w³aœnie nasze mieszkanie staje siê obiektem ataku przestêpczego? Jak poznaæ, czy wzbudzi³o ono zainteresowanie osób trzecich? Jak je zabezpieczyæ, zw³aszcza w okresie wzmo- onych wyjazdów wakacyjnych? Dlaczego kradn¹? OdpowiedŸ wydaje siê byæ prosta. Stanowi o tym atrakcyjnoœæ rzeczy znajduj¹cych siê w okradanych mieszkaniach. upem w³amywaczy pada czêsto dorobek ca³ego ycia mieszkañców. Dzieje siê tak m.in. dlatego, e ludzie czêsto s¹ niefrasobliwi, nie zawsze w dostatecznym stopniu dbaj¹ o swoje mienie. Jednak w³amanie nie bierze siê znik¹d. Z³odziej musia³ wiedzieæ, gdzie siê w³amuje i czy ryzyko jest op³acalne. Aby wytypowaæ mieszkanie do w³amania, potrzebna jest wiedza o jego zasobach oraz o zwyczajach mieszkañców. Informacje o tym, czy warto zrobiæ lokal, w³amywacz uzyskuje od osób trzecich lub nawet przez bezpoœredni kontakt z ofiar¹. Policyjne statystyki pokazuj¹, e wiêkszoœæ w³amañ jest robionych na pewniaka, a znikoma tylko liczba przypadkowo. Inwencja w zakresie pozyskiwania niezbêdnych informacji jest ogromna. Zwykle w osiedlu wiadomo, jak siê komu wiedzie: kto by³ za granic¹, gdzie kto pracuje, jakim jeÿdzi samochodem, czy posiada w domu wysokiej klasy sprzêt elektroniczny. Czasami równie ubiór mo e œwiadczyæ o zamo noœci. Bardzo czêsto Ÿród³em informacji s¹ dzieci i osoby starsze, czasami domownicy, nieœwiadomi tego, co czyni¹. Dzieci udzielaj¹ informacji rozmawiaj¹c z nieznajomym, krewnym, koleg¹ rodziców z pracy, s¹siadem. Czêsto siê zdarza, e w swej naiwnoœci przekazuj¹ klucze lub zapraszaj¹ do domu nieznajomych. OG OSZENIA DROBNE ZAMIENIÊ kwaterunkowe 18 m z wygodami na wiêksze podobne w Œwidrze lub w Otwocku tel , SPRZEDAM mieszkanie, Krucza, 3 pokoje, 58 m, parter, balkon tel KUPIÊ dzia³kê pod dom oko³o 1500 m 2 w Józefowie. Bezpoœrednio Z doros³ymi przestêpca czêsto rozmawia z pozycji osoby, która pomyli³a mieszkania, szuka znajomych, przedstawia siê jako rzemieœlnik, umówiony fachowiec itp. Wchodz¹c do mieszkania wnikliwie ocenia zawartoœæ potencjalna ofiara staje siê Ÿród³em informacji. Bardzo wa ne jest, aby zwracaæ uwagê na osoby, z którymi siê kontaktujemy. Nie zapraszajmy do domu osób przygodnie poznanych czy znajomych naszych znajomych, o których niewiele wiemy. Zwróæmy uwagê na to, kogo do domu przyprowadzaj¹ nasze dzieci. Ich koledzy i kole anki te mog¹ byæ Ÿród³em informacji dla przestêpcy. Ostro noœci nigdy za wiele Zanim otworzymy drzwi, zastanówmy siê komu je otwieramy. Wpuszczajmy tylko te osoby, które znamy, których oczekujemy. Na has³o poczta sprawdzajmy, dla kogo listonosz ma przesy³kê je eli nie do adnego z domowników - nie otwierajmy. Nie wpuszczajmy domokr¹ ców, roznosicieli ulotek. Zwracajmy uwagê na le ¹ce pod drzwiami s¹siada ulotki i zabierajmy je, je- eli wiemy, e s¹siad wyjecha³ na urlop góra ulotek pod drzwiami i w skrzynce na listy to sygna³ dla w³amywacza, e lokal jest pusty. Przed wyjazdem na wakacje, weekend lub œwiêta poproœmy zaufanego s¹siada lub kogoœ ze znajomych, eby od czasu do czasu zajrza³ do naszego mieszkania, opró - ni³ skrzynkê na listy. Po³o enie mieszkania jest rzecz¹ bardzo wa n¹, czêsto ono decyduje o technice otwarcia. Najbardziej nara one s¹ lokale po³o one na parterze, do nich naj³atwiej jest siê dostaæ przez okno lub balkon, stosunkowo rzadko w³amania dokonywane s¹ do lokali po³o onych na najwy szych piêtrach budynku, chocia i tam mo na siê dostaæ z dachu budynku i otworzyæ drzwi balkonowe. Technika ta prawie nie dotyczy œrodkowych piêter budynków. Wa ne s¹ te zabezpieczenia mieszkañ. W³amywacz nie mo e otwieraæ lokalu zbyt d³ugo i zbyt g³oœno jest to dla niego niebezpieczne. Dlatego te jego kolejnym krokiem jest sprawdzanie systemu zabezpieczeñ. Musi mieæ orientacjê, czy drzwi do lokalu s¹ standardowe, czy te wzmacniane, nietypowe. Wiedzê tê przestêpcy zdobywaj najczêœciej drog¹ obserwacji, rozmów z s¹siadami, dzieæmi, czasem z samymi lokatorami. Sprawdzanie zwyczajów domowników trwa zwykle kilka dni i polega g³ównie na obserwowaniu bezpoœrednim, zasiêganiu jêzyka, kiedy lokatorzy zwykle wracaj¹, czy nie wpadaj¹ do domu w ci¹gu dnia. Dlatego zwracajmy uwagê, czy na klatce schodowej lub przy wejœciu do bloku nie krêc¹ siê ustawicznie obce osoby, które obserwuj¹ lokatorów. Nie pozwalajmy wchodziæ do bloku osobom, których nie znamy, a które wœlizguj¹ siê z nami na klatkê schodow¹ przy okazji otwartych przez nas drzwi. Je eli widzimy, e ktoœ siê wyprowadza, sprawdÿmy, czy to nie z³odziej wyprowadza sprzêt s¹siada. S¹siad nie mo e otworzyæ drzwi, mocuje siê sprawdÿmy, czy to nie w³amywacz. Je eli boimy siê wyjœæ zadzwoñmy, nawet anonimowo, na Policjê lub do Stra y Miejskiej. Artur Kubajek O czym musimy pamiêtaæ? Nie opowiadajmy i unikajmy przekazywania jakichkolwiek informacji o naszym stanie maj¹tkowym. Nie obnoœmy siê z tym. Opuszczaj¹c mieszkanie zawsze dok³adnie zamykajmy drzwi i zabezpieczajmy okna oraz wejœcia balkonowe, tak aby nie mo na ich by³o otworzyæ w prosty sposób. Je eli wyje d amy na d³u ej, poproœmy kogoœ zaufanego o opiekê nad mieszkaniem. Niech wyjmuje listy, wieczorami zapala œwiat³o, w³¹cza radio itp. Nie b¹dÿmy bierni i anga ujmy siê wspólnie z s¹siadami w akcje obserwacji i pilnowania naszych mieszkañ. Reakcja s¹siada czêsto mo e odwieœæ w³amywacza od próby w³amania. Je eli mamy do czynienia z osobami obcymi wchodz¹cymi do naszego mieszkania (listonosz, hydraulik, inni rzemieœlnicy), starannie sprawdzajmy ich to samoœæ i wiarygodnoœæ. Stosujmy wyszukane systemy zabezpieczeñ, nietypowe i zró nicowane zamki, systemy alarmowe, wzmocnienia drzwi (dodatkowe drzwi). Obserwujmy otoczenie, w którym yjemy, o wszystkich sytuacjach odbiegaj¹cych od normalnoœci informujmy gospodarza, Spó³dzielniê, Policjê, Stra Miejsk¹. By zminimalizowaæ ewentualne straty, ubezpieczmy swoje mieszkanie. Gdy nast¹pi w³amanie, nie róbmy porz¹dków! Nie sprz¹tajmy i nie starajmy siê przegl¹daæ rzeczy celem stwierdzenia, co zginê³o. W ten sposób zacieramy œlady i utrudniamy pracê Policji. 11

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 Bale na szczytne cele 14 lutego w kawiarni Zdrojowej zorganizowany zosta³ IX Bal Charytatywny Rady Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³, z którego dochód przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo