Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie"

Transkrypt

1 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego za publikacjê w Czasopiœmie Aptekarskim Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W numerze m.in. mgr Zbigniew Witalis Aptekarstwo potrzebuje renovatio, czyli Powrotu do m³odoœci swojej duszy, Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ograniczenia obrotu pozaaptecznego Informacja o leku na str. 2

2 PREDUCTAL MR (Trimetazidini dihydrochloridum), tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 35 mg Sk³ad Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku (Trimetazidini dihydrochloridum). Wskazania do stosowania Trimetazydyna jest wskazana u doros³ych w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów ze stabiln¹ d³awic¹ piersiow¹, u których leczenie przeciwd³awicowe pierwszego rzutu jest niewystarczaj¹ce lub nie jest tolerowane Dawkowanie i sposób podawania Dawka wynosi jedn¹ tabletkê 35 mg trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku) dwa razy na dobê, podczas posi³ków. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci z zaburzeniem czynnoœci nerek U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynnoœci nerek (klirens kreatyniny ml/min; patrz punkty 4.4 i 5.2), zalecana dawka wynosi 1 tabletkê 35 mg rano, podczas œniadania. Pacjenci w podesz³ym wieku U pacjentów w podesz³ym wieku ekspozycja na trimetazydynê mo e byæ zwiêkszona wskutek zwi¹zanego z wiekiem pogorszenia czynnoœci nerek. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynnoœci nerek (klirens kreatyniny ml/min) zalecana dawka wynosi 1 tabletkê 35 mg rano podczas œniadania. Ustalanie dawki u pacjentów w podesz³ym wieku nale- y przeprowadzaæ z zachowaniem ostro noœci. Dzieci i m³odzie Nie ustalono bezpieczeñstwa stosowania ani skutecznoœci trimetazydyny u dzieci w wieku poni ej 18 lat. Brak dostêpnych danych. U pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym modyfikacja dawki nie jest konieczna. Przeciwwskazania Nadwra liwoœæ na substancjê czynn¹ lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹ wymienion¹ w punkcie 6.1. Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, dr enia, zespó³ niespokojnych nóg oraz inne powi¹zane zaburzenia ruchowe. Ciê kie zaburzenie czynnoœci nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Ostrze enia i specjalne œrodki ostro - noœci dotycz¹ce stosowania Preductal MR nie jest produktem do leczenia napadów d³awicy piersiowej, ani te leczenia pocz¹tkowego niestabilnej d³awicy piersiowej lub zawa³u miêœnia sercowego. Nie nale y stosowaæ produktu w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê ani te na jej pocz¹tku. W przypadku napadu d³awicy piersiowej nale y ponownie oceniæ chorobê wieñcow¹ oraz rozwa yæ dostosowanie sposobu leczenia (leczenie farmakologiczne i mo liwoœæ wykonania rewaskularyzacji). Trimetazydyna mo e powodowaæ lub nasilaæ objawy parkinsonizmu (dr enie, bezruch, hipertonia), co nale y systematycznie sprawdzaæ, zw³aszcza u pacjentów w podesz³ym wieku. W przypadkach budz¹cych w¹tpliwoœci pacjentów nale y skierowaæ do neurologa w celu odpowiedniego zbadania. Wyst¹pienie zaburzeñ ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespó³ niespokojnych nóg, dr enia, niestabilny chód, powinny prowadziæ do definitywnego odstawienia trimetazydyny. Przypadki te wystêpuj¹ rzadko i s¹ zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Wiêkszoœæ pacjentów wyzdrowia³a w ci¹gu 4 miesiêcy po odstawieniu trimetazydyny. Jeœli objawy parkinsonizmu utrzymuj¹ siê d³u ej ni przez 4 miesi¹ce po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa. Mo e dochodziæ do upadków zwi¹zanych z niestabilnym chodem lub niedociœnieniem, zw³aszcza u pacjentów przyjmuj¹cych leki przeciwnadciœnieniowe. Nale y zachowaæ ostro noœæ podczas przepisywania trimetazydyny pacjentom, u których mo na spodziewaæ siê zwiêkszonej ekspozycji: z umiarkowanym zaburzeniem czynnoœci nerek; w podesz³ym wieku powy ej 75 lat. Ci¹ a i laktacja Z powodu bezpieczeñstwa nie zaleca siê stosowania leku w czasie ci¹ y. Ze wzglêdu na brak odpowiednich badañ nie zaleca siê stosowania leku w okresie karmienia piersi¹. Dzia³ania niepo ¹dane Trimetazydyna mo e powodowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania niepo ¹dane pogrupowane wed³ug poni szych czêstoœci wystêpowania: bardzo czêste ( 1/10); czêste ( 1/100 do <1/10); niezbyt czêste ( 1/1 000 do <1/100); rzadkie ( 1/ do <1/1 000); bardzo rzadkie (<1/10 000), nieznana (czêstoœæ nie mo e byæ okreœlona na podstawie dostêpnych danych). Zaburzenia uk³adu nerwowego: Czêsto: zawroty g³owy, bóle g³owy. Czêstoœæ nieznana: Objawy parkinsonizmu (dr enie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespól niespokojnych nóg, inne powi¹zane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijaj¹ce po przerwaniu leczenia, Zaburzenia snu (bezsennoœæ, sennoœæ) Zaburzenia serca: Rzadko: Palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia. Zaburzenia naczyniowe: Rzadko: Niedociœnienie têtnicze, niedociœnienie ortostatyczne, które mo e byæ zwi¹zane ze z³ym samopoczuciem, zawrotami g³owy lub upadkami, zw³aszcza u pacjentów przyjmuj¹cych leki przeciwnadciœnieniowe, zaczerwienienie twarzy. Zaburzenia o³¹dka i jelit: Czêsto: ból brzucha, biegunka, niestrawnoœæ, nudnoœci i wymioty. Czêstoœæ nieznana: Zaparcia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Czêsto: Wysypka, œwi¹d, pokrzywka. Czêstoœæ nieznana: Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzêk naczynioruchowy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Czêsto: Astenia. Zaburzenia krwi i uk³adu ch³onnego: Czêstoœæ nieznana: Agranulocytoza, Ma³op³ytkowoœæ, Plamica ma³op³ytkowa. Zaburzenia w¹troby i dróg ó³ciowych: Czêstoœæ nieznana: Zapalenie w¹troby. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ANPHARM Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, Warszawa Wyprodukowano we wspó³pracy z SERVIER. POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU WYDANE PRZEZ MINI- STRA ZDROWIA NR 8461 Produkt leczniczy wydawany na receptê. Adres korespondencyjny: Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet: ( )

3 VOL XX Nr 1 (229) ISSN Rok 2013 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 4 pkt Niewidzialna rêka rynku (...) rêk¹ martw¹ Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU dr h.c. UM w Poznaniu, kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr n. farm. Eduardas Tarasevicius Prezes Litewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Litwa) prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja graficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 210 z³ (w tym VAT 5%) Prenumerata pó³roczna 126 z³ (w tym VAT 5%) Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Postêpuj¹ca liberalizacja spowodowa³a gwa³towne nasycenie i zat³oczenie rynku aptecznego oraz konkurencjê bardziej agresywn¹ i bezwzglêdn¹ ni kiedykolwiek wczeœniej. Otworzy³a drogê nap³ywowi do bran y ludzi odwróconych plecami do œwiata wartoœci, dla których pieni¹dz sta³ siê bogiem, a rolê z³otego cielca zaczê³a pe³niæ bezwzglêdna maksymalizacja zysku. Zysk jest aptece oczywiœcie niezbêdny, ale w mojej ocenie nie jako cel, ale jako wynik tworzenia w niej wartoœci. Oferty wielu aptek w zasadzie przesta³y siê czymkolwiek ró niæ od siebie oprócz adresu apteki i ceny leku, a ta zosta³a uwarunkowana dostêpem do efektów skali, zarezerwowanych g³ównie dla wielkich sieci. Zjawisku globalizacji i konsolidacji hurtu farmaceutycznego towarzyszy³ trend odwrócony, w postaci galopuj¹cej dezintegracji œrodowiska aptekarskiego, rozbijaj¹cej kruch¹ jednoœæ aptek. Aptekarze utracili kontrolê nad narzucanymi im regu³ami funkcjonowania, mo liwoœci¹ dokonywania suwerennych wyborów i podejmowania decyzji okreœlaj¹cych kierunek dzia³ania. Ceny leków sta³y siê g³ównym instrumentem tworzenia przewagi konkurencyjnej, narzêdziem uzale niania aptek prywatnych oraz ewolucji systemu rynkowego w system korporacyjny. Niewidzialna rêka rynku dla wielu aptekarzy i aptek w Polsce okaza³a siê rêk¹ martw¹. Najczêstszym Ÿród³em destrukcji w ka dym systemie, który dotyka kryzys, a wiêc równie w systemie dystrybucji aptecznej, jest zak³ócenie wczeœniejszej równowagi. Ka dy dzieñ zdaje siê utwierdzaæ nas w przekonaniu, e w przypadku rynku aptecznego równowaga ta zosta³a mocno zachwiana, bo jak twierdzi³ Paracelsus czy coœ jest trucizn¹, to tylko kwestia proporcji... mgr Zbigniew Witalis Szerzej na str. 11 niniejszego wydania CzA

4 Prostaceum prasa 205x285+4 Czasopismo Aptekarskie.indd 1 12/17/12 11:07:14 AM TREŒÆ SPRAWY ZAWODU s. 11 s. 23 Zbigniew Witalis Niewidzialna rêka rynku (...) rêk¹ martw¹ 3 Terminarz imienin 6 Laur Farmacji i Medycyny za innowacyjn¹ formê leku Diaprel MR 60 mg producentowi Servier Polska 10 Zbigniew Witalis Aptekarstwo potrzebuje renovatio, czyli Powrotu do m³odoœci swojej duszy 11 Stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej: w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci 16 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne 17 w sprawie koniecznoœci pilnej zmiany sposobu liczenia oraz wysokoœci urzêdowych mar detalicznych na refundowane leki, œrodki spo ywcze specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych 17 w sprawie ograniczenia obrotu pozaaptecznego 18 w sprawie tzw. bezpoœredniej sprzeda y produktów leczniczych 19 w sprawie niekontrolowanego wywozu leków z Polski 20 w sprawie zapewnienia dostêpnoœci do us³ug farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielê, œwiêta i inne dni wolne od pracy, w ramach tzw. dy urów aptek ogólnodostêpnych 20 w sprawie doskonalenia zawodowego (ci¹g³ego szkolenia) farmaceutów 21 W dniu œwiêta Kosmy i Damiana 23 s. 32 NAUKA I PRAKTYKA Tomasz Z¹bkowski, Henryk Zieliñski Wierzbownica drobnokwiatowa ziele wspomagaj¹ce profilaktykê BPH 33 Agata Melewska Ró a owocowa Ÿród³o bioaktywnych sk³adników 38 Jerzy Jambor Dzika ró a królowa farmacji 43 PREZENTACJE Bogdan Ostrowski Dekada troski Serviera o serca Polaków 47 s. 56 INFORMACJE Katarzyna Paw³owska Ogólnopolski Kongres Studentów Farmacji 52 Regulamin dla Autorów publikacji naukowych w Czasopiœmie Aptekarskim 54 Nowe zasady oceny publikacji w czasopismach naukowych 55

5 Szanowni Czytelnicy, zapraszamy do prenumeraty Czasopisma Aptekarskiego na rok 2013 W ramach prenumeraty otrzymaj¹ Pañstwo tak e XX jubileuszow¹ edycjê ksi¹ kowego wydania Farmaceutycznego Kalendarza na rok 2013 do wyczerpania nak³adu. Bez wzglêdu na wzrost cen papieru i druku koszt ca³orocznej prenumeraty wynosi niezmiennie 210 z³ (w tym VAT 5%). Wprowadzamy tak e mo liwoœæ zaprenumerowania CzA na I pó³rocze (od nr 1 do 6-7) koszt 126 z³ (w tym VAT 5%). Wp³at nale y dokonywaæ na za³¹czonym do niniejszego wydania Czasopisma Aptekarskiego druku przelewu lub pobieraj¹c jego wzór z (prenumerata) albo bezpoœrednio na konto Po dokonaniu wp³aty otrzymaj¹ Pañstwo fakturê (przypominamy, e mo na j¹ rozliczyæ w kosztach prowadzonej firmy). Prosimy o czytelne wype³nienie druku i zwrócenie uwagi, aby bank Pañstwa wpisa³ do treœci przelewu wszystkie dane niezbêdne do wystawienia faktury VAT. Jubileuszowa XX edycja Farmaceutycznego Kalendarza na rok 2013 w zmienionej formie wydawniczej zawiera obok kalendarium porady i informacje m.in. Opis procedur i przygotowania do badañ obrazowych Etiopatogeneza i leczenie zaka eñ uk³adu moczowego Normy i wskaÿniki (wartoœci referencyjne) z zakresu badañ laboratoryjnych dla osób doros³ych pacjentów aptek Listê roœlin, z których surowce lub przetwory z tych surowców mog¹ byæ sk³adnikami suplementów diety Indeks aktów normatywnych u ytecznych w prowadzeniu apteki i hurtowni oraz bogat¹ adresografiê. DO WYCZERPANIA NAK ADU

6 IMIENINY NA ROK 2013 TERMINARZ IMIENIN Adalberta Adama 6.04, Adelajdy 5.02, 12.12, Adeli Adeliny Adolfiny Adolfa 19.04, Adriana 9.01, 5.03, 8.11 Ady Afanazego Agatona 7.12 Agaty 5.02, Agenora Agnieszki 21.01, 28.01, 20.04, Agrypiny 6.07 Aidy Alana Alberta Albertyny Albina 1.03, 22.07, Albiny Albrechta Aldony 10.09, Aleksandra 26.02, 10.03, 24.04, 24.11, Aleksandry Aleksego 17.02, Alfonsa 2.08, Alfreda 4.08, 14.08, Alfredy Alicji 9.01, 18.04, 21.06, Aliny 25.02, Alojzego 12.03, Amadeusza 30.03, Ambro ego 4.04, 16.08, 16.10, 7.12 Amalii 20.04, 7.10 Amelii 30.03, Anastazego 22.01, 5.12 Anastazji 27.02, 15.04, Anatola 20.03, 2.05, 3.07, Anatolii 9.07 Andrzeja 4.02, 16.05, 21.07, 1.11, 10.11, 24.11, Anety Angeliki 4.01, Angeliny Anieli 27.01, 28.03, 30.03, 31.05, Anity Anny Antoniego 17.01, 1.03, 3.04, 13.06, 5.07, 24.07, 24.10, 31.10, 7.11, Antoniny 1.03, 3.05, Anzelma Apolinarego 23.07, 23.08, 5.10 Apolonii 9.02 Apoloniusza 10.04, Ariadny Ariusza Arkadego Arkadiusza 12.01, 4.03 Arlety Arletty 3.01 Arnolda 15.01, 19.02, 22.03, 9.10 Arona 2.04 Artura 6.10 Asteriusza Atanazego 2.05 Augusta 3.08, Augustyna 28.05, Aurelego Aureliana 4.07 Aurelii Aureliusza Balbiny 24.03, 31.03, 2.12, Baltazara 6.01 Barbary 4.12 Barnaby Bart³omieja 24.08, Bartosza 21.04, Bazylego 2.01, 15.04, Bazylisa Beatrycze Beaty 8.03, 6.09, Benedykta 12.01, 11.03, 21.03, 4.04, 16.04, 11.07, 16.07, Benedykty 6.05 Beniamina 31.03, Benigny 1.10 Benity Benona Bereniki Bernadetty 18.02, Bernarda 12.03, 10.08, 20.08, 14.09, Bernardyna Bertolda Bertranda Berty Bianki 1.12 Blandyny 5.11 Blanki B³a eja 3.02, Bogdana 19.03, 17.07, 9.10, Bogny 20.06, Boguchwa³a Bogumi³a 13.01, 18.01, 10.06, 3.11 Bogumi³y Bogus³awa 22.03, 23.09, Bogus³awy 18.04, Bogusza Bohdana 6.02, 31.08, 2.09 Bohdany 2.11 Boles³awa 28.06, Boles³awy Bonawentury 14.07, Bonifacego 10.01, 14.05, 5.06 Boromeusza 4.11 Borysa Borzys³awa Bo ebora Bo eny 13.03, Bo ydara 9.05, 2.11 Bo ywoja 5.04 Bratumi³a Bronimira Bronis³awa Bronis³awy 1.09 Bronisza 1.09 Brunona 9.03, 17.05, 6.10 Brygidy 1.02, 8.10 Budzigniewa Budzis³awa 1.03 Cecyliana Cecylii 22.11, Celestyna 6.04, Celiny Cezarego 25.02, 22.08, 27.08, 3.11, Cezaryny 8.04 Chrystiana 4.12 Chwaliboga Cypriana 10.03, 8.08, 14.09, Cyryla 9.02, 14.02, 18.03, 29.03, 7.07 Czcibora Czes³awa 12.01, 20.04, Dagmary 14.06, Dagny Dagoberta Damazego Damiana 12.02, 23.02, 25.02, 12.04, 27.09, Daniela 21.07, Danuty 3.01, 10.01, 16.02, 24.06, 1.10 Darii 25.10, 29.10, Dawida Delfiny 26.11, 9.12 Demetriusza 8.10 Dezyderii 8.05 Diany Dionizego 26.02, 8.04, 9.09, 2.10, 9.10, Dionizji 6.12 Dobiegniewa Dobies³awa Dobrochny 1.02 Dobromierza Dobromi³y Dobromira 5.06 Dobros³awa 10.01, Dobros³awy 10.01, 9.04 Domarada Domiceli Dominika 9.03, 12.05, 4.08, 14.10, 20.12, Dominiki 6.07, 4.08 Domos³awa Donata 17.02, 7.04, 7.08 Doris 7.08 Doroty 6.02, 7.08, 5.09 Dymitra 9.04 Dyzmy Dzier ys³awa Edgara 10.06, 8.07 Edmunda 30.10, 16.11, 20.11, 1.12 Edwarda 5.01, 18.03, Edwina 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 1 (229) 2013

7 IMIENINY NA ROK , 4.10 Edyty 16.09, Egberta Egona Eleonory Eliasza Eligiusza 1.12 Elizy Elwiry El biety 4.01, 18.06, 8.07, 5.11, 17.11, Emanuela Emila 11.10, Emiliana 8.08, 6.12 Emilii 23.05, Emmy Erazma 2.06, 3.09, Erharda 8.01 Ernesta 27.03, 13.07, 7.11 Ernesty Ernestyny Erwina 11.03, Erwiny Eryka 9.02, Estery 7.07 Eufemii 20.03, 3.09 Eugenii 13.09, Eugeniusza 4.01, 8.07, 6.09, Eulalii Eustachego 29.03, 16.07, 20.09, Euzebii Euzebiusza 14.08, 26.09, Ewalda 3.10 Ewarysta Eweliny Ewy Fabiana Fabioli 20.01, Fabrycego Faustyna 15.02, Faustyny Felicjana 9.06, Felicji 24.01, 7.03 Felicyty 7.03, Feliksa 11.01, 14.01, 21.02, 23.03, 21.04, 18.05, 30.05, 11.06, 6.11, Ferdynanda Fernandy Filemona Filipa 11.04, 1.05, 26.05, 10.07, 23.08, 13.09, Filipiny 21.08, Filomeny 5.07, Flawii 5.10 Flawiusza Florentyna 23.02, 7.11 Florentyny 20.06, Floriana 4.05, 5.11, Flory 29.08, Fortunata Fortunaty Franciszka 24.01, 29.01, 2.04, 11.05, 4.06, 21.08, 17.09, 29.09, 4.10, 10.10, 27.11, 3.12 Franciszki 9.03, Fryderyka 5.03, Fryderyki 6.10 Frydy Gabara Gabriela 4.02, 27.02, Gabrieli Gaudentego Gaw³a Genowefy 3.01, 9.11 Georginy Geralda 13.10, 5.12 Gerarda 24.09, Gerharda 3.10 Gertrudy 17.03, 13.08, Gerwazego Gizeli 7.05 Glorii Godzis³awa Goœcimi³a 4.06 Goœcis³awa Goœcis³awy Gotarda 6.07 Gotfryda Gracjana Gracji 9.11 Gra yny 1.04, Grety Grzegorza 2.01, 11.02, 13.02, 12.03, 24.04, 4.05, 9.05, 25.05, 25.08, 17.11, 28.11, Grzymis³awa Gustawa 2.08 Gwalberta Gwidona 31.03, Haliny 1.07, 2.10 Halki Halszki 2.03 Hanny 5.01 Heleny 2.03, 23.04, 22.05, 31.07, 13.08, Heliodora 3.10 Helmuta Henryka 19.01, 19.02, 2.03, 12.07, 15.07, 4.11 Henryki 17.01, Herberta Herkulesa 5.09 Hermana 7.04 Hermenegildy Hiacynty Hieronima 8.02, 20.07, Hilarego 14.01, 16.03, Hilarii Hipolita 3.02, 13.08, Honoraty 11.01, Honoryny Horacego Hortensji 1.06, Huberta 3.11 Hugona 1.04, 29.04, Idalii Idy 13.04, 4.09 Idziego 23.04, 1.09 Igi Ignacego 1.02, Igora 1.10, 5.10 Ildefonsa Ilony 27.01, Ilzy 8.05 Ingi Innocentego 4.07, Ireneusza 6.04, 28.06, Ireny 1.04, 3.04, 5.04, 5.05, 18.09, Iriny Irminy 24.12, Irmy Irwina Ity 5.05 Iwona Iwony 23.05, Iwy Izabeli 16.03, 3.09 Izoldy 6.04 Izydora 2.01, 15.01, 4.04, 10.05, 27.05, Jacka 10.02, 3.07, 17.08, 11.09, 29.10, 6.11 Jadwigi Jagody 2.07 Jakuba 14.03, 30.04, 1.06, 5.07, 25.07, 6.08, 21.10, Jana 17.01, 23.01, 31.01, 8.02, 8.03, 27.03, 28.03, 6.05, 15.05, 27.05, 12.06, 24.06, 26.06, 12.07, 20.08, 29.08, 20.10, 24.11, 14.12, 21.12, Janiny Janis³awa Januarego 8.04, Januarii Janusza Jaremy 6.12 Jarogniewa 6.12 Jaromira 11.04, Jaros³awa 21.01, 25.04, 7.06 Jaœminy Jazona Jeremiasza 1.05, Jeremiego 14.05, Jerzego 23.04, Jêdrzeja Joachima 16.08, 22.09, 9.12 Joanny 31.01, 2.02, 24.05, 21.08, Jolanty Jonasza Jonatana Jordana 6.03 Jowity Jozefata Józefa 29.01, 4.02, 15.02, 19.02, 19.03, 1.05, 27.08, Józefiny 12.03, Judyty 6.05, 2.07, 28.10, 14.11, Juliana 7.01, 9.01, 27.01, 28.01, 13.02, 19.08, 2.09, Juliany Julianny Julietty Julii 8.04, 16.04, 22.05, 27.07, Julity Juliusza 8.01, 12.04, 27.05, 19.08, Juranda 6.05 Justyna Justyniana 5.02 Justyny 14.04, 16.06, 1.08, 26.09, Kacpra 6.01 Kai Kajetana 7.08 Kajusa Kalasantego Kaliksta 14.08, Kaliny Kamila 18.07, Kamilii Kariny 2.08 Karola 28.01, 4.06, 4.11 Karoliny 9.05, 5.07, Karpa 4.06 Kasjana 3.12 Kastora Katarzyny 13.02, 9.03, 22.03, 5.04, 30.04, 25.11, Kazimiery CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 1 (229)

8 IMIENINY NA ROK 2013 Kazimierza 4.03, Kingi Klary 17.04, 12.08, Klarysy 1.07, 9.08 Klaudii Klaudiusza 26.04, 8.11 Klemensa 23.01, 15.03, Klementa 8.12 Klementyny 8.09, Kleofasa Kleopatry Klotyldy 3.06 Kolety 6.03 Konrada 19.02, 21.04, 1.06, 21.11, 26.11, Konstancji 29.01, 18.02, Konstantego 11.03, 26.08, Kordiana Korduli Kornela Kornelii Kosmy Kryspina 21.05, Kryspiny 5.12 Krystiany Krystyna Krystyny 13.03, Krzysztofa Ksawerego 31.01, 3.12 Kseni Kunegundy 3.03, Kwiryna Larysy Laurencji Laurentego 6.06, Laury Lecha Lechos³awa Leokadii 9.12 Leona 20.02, 14.03, 11.04, 19.04, 22.04, 12.06, 28.06, 10.11, Leonarda 30.03, 6.11 Leoncjusza Leonida Leonii 22.04, Leontyny Leoparda Leopolda Leszka 3.06 Liberaty Liberta Lidii 27.03, 3.08 Ligii Liliany Lilianny 4.09 Lilii 30.04, Lolity Longina Lubomira 21.03, 1.05 Lubora Lubos³awa Luby Lucjana 7.01, 11.02, Lucjusza 11.02, 3.12, Lucyny 30.06, Ludmi³y 20.02, 7.05, 30.07, Ludomira 28.02, Ludwika 31.01, 25.08, 9.10 Ludwiki Ludomira Ludos³awa 11.03, Luizy Lukrecji 7.06 Lutomira Lutos³awa adys³awa azarza ucjana ucji 4.03, 25.06, 6.07, ukasza 17.02, 22.04, 10.09, 18.10, Machabeusza Macieja 30.01, 24.02, Magdaleny 27.05, 29.05, Mai 9.04 Makarego 2.01, 28.02, 10.03, Maksyma 8.04, 8.06, Maksymiliana 29.05, 12.10, Maliny Malwiny 4.07 Ma³gorzaty 18.01, 22.02, 10.04, 13.04, 10.06, 13.07, 17.10, Mamerta Manfreda 4.10 Marcelego 16.01, 10.03, 9.04, Marceli Marcelina Marceliny 9.01, Marcina 13.04, 8.10, 24.10, 3.11, 11.11, 7.12 Marcjala Marcjana Marcjanny 9.01, 2.06 Mariana 17.01, 30.04, 1.07 Marianny 26.05, 2.06 Marietty Marii 2.02, 25.03, 9.04, 26.04, 28.04, 3.05, 24.05, 27.06, 2.07, 5.08, 15.08, 26.08, 8.09, 12.09, 7.10, 16.11, 25.11, 8.12 Marii Magdaleny Mariny Marioli 25.03, 3.05 Mariusza 19.01, Marka 24.02, 24.03, 25.04, 18.06, 28.09, 7.10, Marleny Marty 22.02, Martyna Martyny Maryli Maryny 3.03, Marzeny Mas³awa 1.01 Mateusza Matyldy 11.01, Maura Maurycego 20.03, Medarda 8.06 Melanii Melchiora 6.01, 7.09, 7.11 Metodego 14.02, 7.07 Michaliny Micha³a 26.01, 14.03, 10.04, 4.05, 23.05, 25.08, Mieczys³awa 1.01 Mieszka 1.01 Miko³aja 21.03, 19.05, 2.06, 10.09, 13.11, 6.12 Mileny Mi³os³awa 2.02 Mi³osza Mirelii 7.10 Mirona Miros³awa Miros³awy 2.02, Miry Modesta Modesty 5.11 Moniki 4.05, Mœcis³awa 8.01, 8.03 Mœciwoja 4.11 Nadii 1.08 Nadziei Napoleona Narcyza 18.03, Natalii 27.07, 1.12 Nelii 10.11, Nestora 26.02, 8.09 Nikifora 1.03 Nikity Nikodema 3.08, Niny 14.01, Norberta 6.06 Normy Nory 21.01, Odona 14.01, Ody Ofelii Oktawiana Oktawii Oktawiusza Olafa Olecha 8.08 Olgi Olgierda 10.02, 11.02, 4.11 Olimpii Oliwii 5.03 Onufrego Oresta 9.11 Oskara 3.02 Ostapa Oswalda 5.08 Ottona 3.07 Otylii Pafnucego Pankracego 3.04, Paschalisa Patrycji 13.03, Patrycjusza 9.07 Patryka Paulina Pauliny 26.01, 26.05, 6.06, 22.06, 21.07, 31.08, 2.12 Paw³a 15.01, 25.01, 6.02, 2.03, 7.03, 28.04, 26.06, 29.06, 19.10, Pelagii 23.03, 9.06, 11.07, 8.10, Pelagiusza 9.06 Petroneli Piotra 18.01, 8.02, 21.02, 19.05, 29.06, 1.08, 9.09, 11.09, 19.10, 2.12, 4.12, 21.12, Piusa 5.05 Polikarpa 26.01, Pompejusza Praksedy Prokopa 8.07 Prospera Prota 11.09, Protazego 19.06, 4.08 Przemys³awa 27.01, 13.04, Przybys³awa Pulcherii CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 1 (229) 2013

9 IMIENINY NA ROK 2013 Racibora Radomi³a Radomi³y Radomira Rados³awa 12.02, 2.03, 8.09 Rados³awy Radzimira Rafaela Rafa³a 24.01, 24.10, 20.11, 2.12 Raissy Rajmunda 7.01, 23.01, Rebeki Reginy 7.09, Remigiusza 1.10 Renaty Renego Reny 7.09 Rity 29.04, Roberta 24.01, 21.02, 17.04, 29.04, 13.05, 7.06 Rocha Rodryga Rogera Roksany Rolanda 9.08 Romana 28.02, 9.08, 18.11, Romany Romualda 7.02, 9.08 Romy Roœcis³awa Rozalii 4.09, 4.10 Ró y 6.03, 30.08, 4.09 Rudolfa 17.04, Rudolfiny Rufina 7.04 Ruperta Ruty Ryszarda 7.02, 3.04 Ryszardy 7.09 Sabiny 29.08, 27.10, 5.12 Saby 5.12 Salezego Salomei Salomona Samuela Sandry Sary Saturnina 31.10, Sawy 7.05 Scholastyki Sebalda Sebastiana 20.01, 8.02, Serafina 12.10, Sergiusza 9.09 Serwacego Sewera 15.10, 8.11 Seweryna 8.01, 8.04, 8.06, 23.10, 1.11, 19.11, Skarbimira S³awobora S³awoja 9.06 S³awomira 17.05, 5.11 S³awomiry S³awy 24.01, 6.08 Sobies³awa 20.08, Sobies³awy 1.12 Soni Stanis³awa 8.05, Stanis³awy 5.08 Stefana 17.04, 2.09, 22.11, Stelli Strze ys³awa 2.01 Sulimira Sulis³awa 2.12 Sybilii 19.03, 9.10 Sydonii Sykstusa 28.03, 6.08 Sylwany Sylwestra 26.11, Sylwii 3.11 Sylwina Sylwiusza 8.08 Symeona 10.05, Szczepana Szczêsnego Szymona 5.01, 16.02, 18.02, 18.07, 3.09, Œcibora 9.09 Œwiêtos³awa Œwiêtos³awy 3.05 Tadeusza Tamary 3.06 Tatiany Tekli 30.08, Teodora 7.02, 26.03, 15.04, 4.07, 19.09, 24.09, 23.10, 9.11, Teodory 1.04 Teodozji 2.04, Teodozjusza Teofila 5.03, 27.04, 2.10, 13.10, Teofili Teresy 3.10, Tobiasza 13.06, 2.11 Tomasza 7.03, 22.09, 21.12, Tomila Tomira Tomis³awa Tristana 5.04 Trofima 2.10 Tycjana 3.03 Tymona Tymoteusza 26.01, 21.05, Tytusa 4.01, 6.02, Ubys³awa Ulryka 11.04, Urbana 2.04, 25.05, 2.07, 31.10, Ursyna 9.11 Urszuli 21.10, Wac³awa 4.03, 4.04, 15.04, Waldemara 5.05, Walentego 7.01, 14.02, 2.05 Walentyny Walerego Waleriana 29.01, 14.04, 14.06, 27.11, Waleriany Walerii 16.01, 28.04, 5.06, 9.12 Waleriusza Waltera 5.06, Wandy Warcis³awa 1.11 Wasyla Wawrzyñca 22.07, 10.08, 5.09, Weroniki 13.01, 4.02, 17.05, 9.07, Wery Wespazjana Wieñczys³awa 25.03, Wiery Wierzchos³awy 3.03 Wies³awa 7.06, 9.12 Wies³awy Wiktora 25.02, 6.03, 12.04, 8.05, 14.05, 21.05, 28.07, 17.10, 8.11, Wiktorii Wiktoriusza Wiktoryna Wiktoryny 10.05, 1.11 Wilhelma 10.01, 6.04, 28.05, 8.06, Wilhelminy Wincentego 22.01, 8.03, 5.04, 19.07, Wioletty 25.05, Wirgiliusza Wirginiusza 8.12 Wis³awa 7.06 Wita Witalisa 28.04, 10.07, 20.10, 4.11 Witolda 15.06, W³adys³awa 2.04, W³odzimierza 16.01, 15.07, W³odzis³awa W³odzis³awy Wodzis³awa Wojciecha Wojmira Wróciwoja Wszeciecha Zachariasza 6.09 Zbigniewa 17.02, 17.03, 1.04 Zbys³awa Zdzis³awa 3.01, 29.01, Zdzis³awy Zefiryna Zefiryny Zenobii Zenona 14.02, 12.04, 23.06, 9.07, Ziemowita 19.10, 6.11 Zofii 15.05, Zuli Zuzanny 24.05, Zygfryda 16.02, Zygmunta 2.05 Zyty akliny 8.02 anety anny egoty elis³awa W opracowaniu techniczno-graficznym wykorzystano obraz olejny Maki art. Joanny Kossuth CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 1 (229)

10 PRODUCENTOWI SERVIER POLSKA CERTYFIKAT przyznania przez Czasopismo Aptekarskie LAURU FARMACJI I MEDYCYNY w roku 2012 Medal Laur Farmacji i Medycyny dyrektorowi generalnemu Servier Polska Mathieu Fitoussi wrêcza honorowy zastêpca redaktora naczelnego Czasopisma Aptekarskiego Marek Jêdrzejczak. Na zdj. od lewej: Robert Pociupany dyrektor Dzia³u Informacji Medycznej, Marek Jêdrzejczak, Mathieu Fitoussi i Piotr Gicgier senior Product Manager Warszawa, 5 grudnia 2012 r. za innowacyjn¹ formê leku DIAPREL MR 60 mg producentowi Servier Polska Wydawca Redaktor Naczelny Wiktor Szukiel Certyfikat przyznania przez redakcjê Czasopisma Aptekarskiego Lauru Farmacji i Medycyny za innowacyjn¹ formê leku Diaprel MR 60 mg wrêczy³ dyrektorowi generalnemu Servier Polska Mathieu Fitoussi redaktor naczelny Wiktor Szukiel Ma³gorzata Klimiuk Po wrêczeniu Medalu i Certyfikatu. Na zdj. od lewej: Robert Pociupany dyrektor Dzia³u Informacji Medycznej, Marek Jêdrzejczak honorowy zastêpca redaktora naczelnego Czasopisma Aptekarskiego, Mathieu Fitoussi dyrektor generalny Servier Polska, Blanka Ul¹ ka kierownik ds. Strategii Farmaceutycznej, red. Wiktor Szukiel, Piotr Gicgier senior Product Manager

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo