WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOL- SKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/2449/8/463] KRS nr 8 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz TOWARZYSTWO WSPIERANIA EDU- KACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIEWIĄTKA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/3025/8/884] KRS nr 5 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. Poz WYDAWNICTWO MINIATURA - STO- WARZYSZENIE SIWOBRODYCH POETÓW. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/2806/8/380] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY PRZEMYSŁO- WEJ I RĘKODZIELNICZEJ POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/2805/8/979] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD GŁÓWNY) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALKO 2. ANDRZEJ CZŁONEK wpisać: 2 1. KOŁACZ 2. JAKUB TOMASZ CZŁONEK ZARZĄDU KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Jednostki terenowe lub oddziały wpisać: 1 1. FUNDACJA ESPA ODDZIAŁ W MALBOR- KU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK 3. miejscowość MALBORK ulica ZYG- MUNTA STAREGO nr domu 5 kod pocztowy poczta MALBORK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R. - ZMIANA: 5, 6, 10 PKT 1, 2, 4, 12 PKT 1-4, 14 PKT 1-7, 16 PKT 1, 18, 20 PKT 2, 22 PKT 2, 23 PKT 1, 3, 25 PKT 6; DODA- NO: DO 2 PKT 3, DO 4 PKT 2, DO 15 PKT 15; USUNIĘTO: 8 UST. 1, 13 PKT 1, 2, 18 PKT 1, 23 PKT 2, 4. Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wykreślić: POMOC LUDZIOM UZALEŻNIONYM W SZE- ROKIM POJĘCIU ORAZ ICH NAJBLIŻSZYM; 2. RE- HABILITACJA PRZYWRACAJĄCA UZALEŻNIO- NYCH DO NORMALNEGO ŻYCIA W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA NAJBLIŻSZYCH; 3. NIESIENIE WSZECHSTRON- NEJ POMOCY MATERIALNEJ, MORALNEJ I INNEJ SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM CHORYM, SA- MOTNYM, NIEDOŁĘŻNYM, CZY TEŻ BĘDĄCYM W SZCZEGÓLNIE TRUDNYM POŁOŻENIU MATE- RIALNYM LUB INNYM; 4. PROPAGOWANIE PRO- FILAKTYKI I NAUCZANIA HOLISTYCZNEGO UCZĄ- CEGO POTRZEBUJĄCYCH RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI ŻYCIOWYMI PRZY UWZGLĘDNIE- NIU NAUKI I WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH; 5. WSZELAKA POMOC W KSZTAŁCENIU SIĘ UMOŻLIWIAJĄCYM DALSZE SAMODZIELNE, NIE- ZALEŻNE, NORMALNE ŻYCIE CODZIENNE PO- TRZEBUJĄCYCH. wpisać: 1. 1.POMOC LUDZIOM UZALEŻNIONYM W SZEROKIM POJĘCIU ORAZ ICH NAJBLIŻSZYM. 2.REHABILITACJA PRZYWRA- CAJĄCA UZALEŻNIONYCH DO NORMALNEGO ŻYCIA W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ WSPOMAGAJĄCA NAJBLIŻSZYCH. 3.NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY MATERIALNEJ, MORALNEJ I INNEJ SPECJALISTYCZNEJ OSO- BOM CHORYM, SAMOTNYM, NIEDOŁĘŻNYM CZY TEŻ BĘDĄCYM W SZCZEGÓLNIE TRUDNYM PO- ŁOŻENIU MATERIALNYM LUB INNYM, KTÓRE WYMAGAJĄ UDZIELENIA POMOCY. 4.PROPAGO- WANIE PROFILAKTYKI I NAUCZANIA HOLISTYCZ- NEGO UCZĄCEGO POTRZEBUJĄCYCH RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI ŻYCIOWYMI PRZY UWZGLĘDNIENIU NAUKI I WARTOŚCI CHRZEŚCI- JAŃSKICH. 5.WSZELAKA POMOC W KSZTAŁCE- NIU SIĘ UMOŻLIWIAJĄCYM DALSZE SAMO- DZIELNE, NIEZALEŻNE, NORMALNE ŻYCIE CO- DZIENNE POTRZEBUJĄCYCH. 6.NIESIENIE POMO- CY OSOBOM DOTKNIĘTYM POWAŻNYMI, TRUD- NO ULECZALNYMI SCHORZENIAMI. 7.NIESIENIE POMOCY OSOBOM OCZEKUJĄCYM NA TRUDNE BĄDŹ DROGIE ZABIEGI MEDYCZNE. 8.NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIO- NYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ. 9.WSPIERANIE OSÓB SZCZEGÓL- NIE UZDOLNIONYCH, NIE MOGĄCYCH REALIZO- WAĆ SWOICH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UWAGI NA NIE- DOSTATEK ŚRODKÓW FINANSOWYCH. 10.UDZIELA- NIE POMOCY PLACÓWKOM WYCHOWAWCZYM, OŚWIATOWYM I OPIEKUŃCZYM. 11.PODEJMO- WANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZE- RZENIA OŚWIATY WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI. 12.NIESIENIE POMOCY OSOBOM BIEDNYM I INSTYTUCJOM O WAŻNYM ZNACZENIU SPOŁECZNYM, BĘDĄCYM W TRUD- NEJ SYTUACJI MATERIALNEJ. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wpisać: Z PRZEDSZKOLA Z SZKOLNICTWO POD- STAWOWE A SZKOLNICTWO OGÓLNO- KSZTAŁCĄCE C PLACÓWKI KSZTAŁCEo) Fundacje Poz FUNDACJA DZIEDZICTWO. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/4366/8/943] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: LUTEGO 2008 R., W 8 DODANO PKT I ORAZ W 9 DODANO PKT P I Q. Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wykreślić: 1. 1) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 2) POD- TRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘ- GNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIA- DOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KUL- TUROWEJ 3) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 4) DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KUL- TURY I TRADYCJI 5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ IN- TEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁE- CZEŃSTWAMI 6) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LO- KALNYCH 7) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KRAJO- ZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁO- DZIEŻY 8) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU wpisać: 1. 1) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 2) PODTRZYMY- WANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWA- NIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 3) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘ- BIORCZOŚCI 4) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KUL- TURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY ITRA- DYCJI 5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 6) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 7) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECII MŁODZIEŻY 8) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGA- NIZACJI WOLONTARIATU 9) OCHRONA I PROMO- CJA ZDROWIA. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wpisać: E DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY PSYCHO- LOGICZNO-PRDAGOGICZNEJ WSPOMAGAJĄCEJ EDUKACJĘ. Poz FUNDACJA NIEDŹWIEDŹ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/6079/8/306] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina PUSZCZA MARIAŃ- SKA miejscowość KORABIEWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość KORABIEWICE nr domu 11 kod pocztowy poczta PUSZCZA MARIAŃSKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRA- KOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 67 nr lokalu 6 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: LUTE- GO 2008 R. ZMIANA 3. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOŻEK 2. GRAŻYNA ALEKSANDRA PREZES ZARZĄDU wpisać: 2 1. SZWARC 2. MAGDALENA STANISŁAWA PREZES ZARZĄDU Poz FUNDACJA DOM I RODZINA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/5889/8/364] KRS nr 3 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz FUNDACJA ESPA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/2508/8/879] MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 124

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIA PRAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY A SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON- DYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM POZOSTAŁA Poz FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI ŻYDOWSKIEJ GESHER. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/4211/8/232] KRS nr 9 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R. Poz FUNDACJA REGIONALNA KASZUB- SKIE BARWY. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/3785/8/517] KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Organ sprawujący nadzór wykreślić: 1. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODO- WEGO MINISTER PARCY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER ROLNOCTWA I ROZWOJU WSI MINI- STER ROZWOJU REGIONALNEGO wpisać: 1. MI- NISTER ROZWOJU REGIONALNEGO Poz FUNDACJA UNIWERSYTECKA W STA- LOWEJ WOLI. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/2302/8/271] KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZIK 2. KRZYSZTOF CZŁO- NEK ZARZĄDU 2 1. CIBA 2. JANUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. PYRET 2. BOGDAN CZŁONEK ZARZĄ- DU wpisać: 4 1. KOŹMALA 2. ELŻBIETA KRYSTY- NA PREZES ZARZĄDU 5 1. KO- PYTO 2. ANTONI CZŁONEK ZA- RZĄDU 6 1. SZOSTAK 2. HENRYK CZŁONEK ZARZĄDU 7 1. FILA 2. ROBERT WICEPREZES ZARZADU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA FUNDACJI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JĘDRUCH 2. AN- DRZEJ KOŁBUK 2. WITOLD BĄKOWSKI 2. JERZY SĘK 2. ZBIGNIEW DOKTÓR 2. ROMAN wpisać: 6 1. BASKA 2. TOMASZ DROZD 2. WIESŁAW STASIEWICZ 2. EWA SĘK 2. EWA SZYMONIK 2. ANDRZEJ Poz HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/1438/8/670] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP wpisać: 1 1. data złożenia okres 2006 ROK ROK p) Kółka rolnicze Poz KÓŁKO ROLNICZE W OLSZYNACH. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/3565/8/673] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIE- FBAU GMBH & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/5288/8/357] KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica WILI- MOWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica GAJOWA nr domu 7 kod pocztowy poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA p) Przedsiębiorcy zagraniczni Poz OCEANIC PRZEDSIĘBIORSTWO FAR- MACEUTYCZNO KOSMETYCZNE. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ- SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/3663/8/972] KRS nr 12 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU TE- RENOWEGO. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/1491/8/789] KRS nr 7 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. p) Rolnicze zrzeszenia branżowe Poz OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE PRO- DUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/3082/8/607] KRS nr 7 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz RACIBORSKIE TOWARZYSTWO PIŁ- KARSKIE UNIA Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/3041/8/922] KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. MIKA 2. NOR- BERT HENRYK ) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. STARZYŃSKI 2. ANDRZEJ BRONISŁAW WICEPREZES 3 1. PLOCH 2. GRZEGORZ CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. TOLPA 2. IRENE- USZ CZŁONEK ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ME- BLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIE- ŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTO- WA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I ME- DYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTO- WA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZA- JĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZO- NA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TAR- GOWISKAMI 125 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 INDEKS 3 SPACE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/4439/8/284] - s. 113, poz TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4891/8/406] - s. 70, poz STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6347/8/844] - s. 71, poz A- A & K AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2531/8/35] - s. 71, poz A.E. WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/2211/8/90] - s. 41, poz AB-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1242/8/383] - s. 71, poz ABB-FDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3703/8/147] - s. 41, poz ACCIONA ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/2490/8/459] - s. 71, poz ACCOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6083/8/221] - s. 71, poz AEW CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6243/8/139] - s. 71, poz AGENCJA PROJEKTÓW I WDROŻEŃ GOSPO- DARCZYCH KREATOR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/3806/8/451] - s. 71, poz AGP MIXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2984/8/247] - s. 71, poz AGRI CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2803/8/177] - s. 41, poz AGRO-EKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5048/8/871] - s. 71, poz AGROKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5846/8/877] - s. 72, poz AGWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/4701/8/416] - s. 72, poz AKROPOLISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1361/8/725] - s. 72, poz ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6526/8/3] - s. 72, poz ALFA STENHUS I SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3672/8/892] - s. 72, poz ALITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4143/8/896] - s. 72, poz ALKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/2405/8/575] - s. 72, poz ALMIRALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6399/8/251] - s. 72, poz ALWIS & SECURA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/14635/7/886] - s. 72, poz ALYSTOWN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6682/8/426] - s. 72, poz AMALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2444/8/458] - s. 72, poz AMB GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONSTANCIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/5090/8/268] - s. 40, poz AMSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4023/8/153] - s. 72, poz ANA-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/1175/8/448] - s. 73, poz ANDRZEJ MARZEC I WSPÓLNICY MER-POL SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/1774/8/653] - s. 64, poz ANGARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2418/8/99] - s. 41, poz AOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1217/8/425] - s. 74, poz AOW FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1640/8/985] - s. 74, poz APRICARI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/3749/8/837] - s. 74, poz APTEKA VERBENA MARIA CICHOCKA-KORA- LEWSKA, WANDA WANOWSKA-FRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2212/8/491] - s. 64, poz ARCHISPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2280/8/936] - s. 75, poz ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5204/8/185] - s. 75, poz ARKA CERAMIKA I ŁAZIENKA ANDRZEJ KRAWCZYK I TOMASZ KRAWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA [OP.VIII NS-REJ.KRS/755/8/341] - s. 69, poz ARTON CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4991/8/507] - s. 75, poz ARTUR ZUBKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4737/8/785] - s. 42, poz ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3911/8/868] - s. 75, poz ASBUD PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SKOLIMOWSCY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5965/8/219] - s. 64, poz ASOCJACJA - SOLIDNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/5785/8/659] - s. 59, poz ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA [LU.XI NS-REJ.KRS/3259/8/653] - s. 113, poz ATELIER ŻOLIBORZ SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6239/8/224] - s. 42, poz ATOM - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/3535/8/710] - s. 42, poz ATTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3573/8/192] - s. 75, poz AUDITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4362/8/339] - s. 75, poz AUTOROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5240/8/865] - s. 43, poz B- B-MAXXX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3220/8/81] - s. 75, poz BACHA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5976/8/941] - s. 75, poz BADER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3404/8/245] - s. 76, poz BAKER & MCKENZIE GRUSZCZYŃSKI I WSPÓL- NICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/6530/8/918] - s. 69, poz BALTIC CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/1204/8/901] - s. 76, poz BALTIC WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/4980/8/785] - s. 76, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W PODEGRODZIU [KR.XII NS-REJ.KRS/3767/8/677] - s. 117, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU [KR.XII NS-REJ.KRS/3751/8/950] - s. 117, poz BAUER-SADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1923/8/849] - s. 76, poz BAUSTAL - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2406/8/976] - s. 76, poz BBKJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4662/8/642] - s. 76, poz BENEFIT BROKER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4383/8/382] - s. 76, poz BHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5908/8/496] - s. 76, poz BIAL-WAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/1836/8/272] - s. 76, poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1459/8/713] - s. 77, poz BIGREM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3336/8/909] - s. 43, poz BINOWO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2279/8/224] - s. 77, poz BITUNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5627/8/434] - s. 77, poz BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6306/8/159] - s. 77, poz BIURO HANDLOWE APR ANIELA RUTKIEWICZ PIOTR RUTKIEWICZ - SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/2418/8/99] - s. 33, poz BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRO- JEKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1022/8/539] - s. 77, poz BIURO RACHUNKOWE JACEK JĘDRZEJOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3584/8/914] - s. 77, poz BIUROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1268/8/431] - s. 77, poz BLUKA - Ł.BOGDAŃSKI, K.BOGDAŃSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1083/8/866] - s. 64, poz BOT ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS-REJ.KRS/2114/8/192] - s. 113, poz BOTO OPONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2246/8/58] - s. 44, poz BPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4396/8/906] - s. 77, poz BRAHMA (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6369/8/288] - s. 77, poz BUCZEK AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3558/8/555] - s. 77, poz BUDINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4447/8/803] - s. 77, poz BUDOPOL - RACŁAWICKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/3774/8/795] - s. 77, poz BUKOWIŃSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6245/8/941] - s. 78, poz BUZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3197/8/34] - s. 78, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 126

4 -C- CANTAERT-POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3852/8/452] - s. 79, poz CARBO-SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS- -REJ.KRS/3107/8/145] - s. 79, poz CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/3078/8/692] - s. 33, poz CARTOON PLANET SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/1699/8/199] - s. 79, poz CASINO SILVER SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6517/8/83] - s. 79, poz CASTING K.S. POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/238/8/397] - s. 79, poz CEMENT - WAPNO - BETON SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/1872/8/952] - s. 79, poz CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETY OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE [KR.XI NS-REJ.KRS/5055/8/989] - s. 120, poz CENTROZAP FINANSE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4372/8/660] - s. 79, poz CENTRUM BUDOWLANO-INSTALACYJNE ŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3167/8/71] - s. 79, poz CENTRUM KAPITAŁOWE-MODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4263/8/639] - s. 80, poz CENTRUM M I A SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/2851/8/980] - s. 80, poz CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆ [KR.XI NS-REJ.KRS/4021/8/351] - s. 120, poz CHÓR CHŁOPIĘCY ARCHIDIECEZJI WROCŁAW- SKIEJ PRZY PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZ- NYM PUERI CANTORES WRATISLAVIENSES [WR.VI NS-REJ.KRS/3016/8/964] - s. 121, poz CIS SPÓŁKA JAWNA LESZEK OGRODNIK, ARNOLD SIWY [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2371/8/117] - s. 64, poz CLEANOSOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3679/8/699] - s. 80, poz COLLEGE OF ENGLISH SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO U METODYSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/3209/8/48] - s. 80, poz COMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3547/8/833] - s. 80, poz CZARMED P. DOBRÓDZKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/2347/8/560] - s. 33, poz D- DACH TEAM SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF POSŁUSZNY, MICHAŁ GRZESIAK [PO.IX NS- -REJ.KRS/2207/8/175] - s. 33, poz DAFEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5134/8/47] - s. 80, poz DAKAR SPÓŁKA CELOWA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/3537/8/512] - s. 80, poz DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2309/8/78] - s. 80, poz DAWIDCZYK STANISŁAW I KRZYSZTOF DAWIDCZYK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/3674/8/694] - s. 34, poz DCS AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/2269/8/903] - s. 80, poz DELTA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/2046/8/856] - s. 80, poz DENDROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5999/8/786] - s. 80, poz DEVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5067/8/112] - s. 81, poz DGL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5888/8/963] - s. 81, poz DIS DANUTA MACHALICA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3081/8/206] - s. 64, poz DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH [WR.IX NS-REJ.KRS/3696/8/138] - s. 121, poz DOMTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5989/8/465] - s. 81, poz DREWTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/1563/8/729] - s. 81, poz DRUKARNIA ELLERT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4656/8/925] - s. 81, poz DYNAMIC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/5828/8/37] - s. 81, poz E- E - MEDIA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4341/8/296] - s. 81, poz E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2375/8/721] - s. 81, poz E-MUR MATERIAŁY BUDOWLANE I OPAŁ E.LEDWOŃ I P. LEDWOŃ SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4932/8/982] - s. 34, poz EASY ACCESS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3738/8/115] - s. 81, poz ECO-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3274/8/290] - s. 81, poz EDUKACJA DOROSŁYCH ALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1892/8/594] - s. 81, poz EFSA-COMINCO POLEN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2300/8/469] - s. 82, poz EJOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1302/8/200] - s. 82, poz EKO - FILTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/253/8/34] - s. 82, poz EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5653/8/793] - s. 113, poz ELEKTROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3888/8/821] - s. 82, poz ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/5011/8/101] - s. 113, poz ELMONT-POMIARY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5037/8/149] - s. 82, poz EM LAB SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/4166/8/741] - s. 59, poz EMPRESS STEEL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4470/8/959] - s. 82, poz ENERGYSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4389/8/788] - s. 82, poz EPIONE KATARZYNA WRZEŚNIEWSKA, NAR- CYZ WRZEŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/2745/8/162] - s. 35, poz ERIKA NERSESYAN, HOVHANNISYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XII NS-REJ.KRS/3428/8/491] - s. 69, poz ERPOL SPÓŁKA JAWNA RYSZARD MISIAK I WSPÓL- NICY [LD.XX NS-REJ.KRS/3166/8/670] - s. 64, poz EURO FRAGRANCE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3662/8/571] - s. 82, poz EURO STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/1343/8/885] - s. 40, poz EURO-MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4755/8/625] - s. 82, poz EUROCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4000/8/308] - s. 83, poz EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH [WA.XIII NS-REJ.KRS/741/8/416] - s. 121, poz EUROPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3273/8/889] - s. 83, poz EUROTAXGLASS S POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5937/8/58] - s. 83, poz EVOLUTION HOUSE OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/3588/8/518] - s. 44, poz EXPRESS SERVICE WOJCIECH REISKI - ALICJA REISKA SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/600/8/630] - s. 65, poz F- F. F. POLMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2517/8/799] - s. 83, poz FAMILIA-DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4811/8/838] - s. 44, poz FAYER HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5880/8/755] - s. 83, poz FEBUS-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3513/8/266] - s. 83, poz FIAT BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6030/8/413] - s. 113, poz FILTRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2203/8/571] - s. 45, poz FINANSE ADVISORY GROUP SOJA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/560/8/455] - s. 65, poz FINEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2548/8/163] - s. 83, poz FIRMA HANDLOWA E CARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4255/8/120] - s. 83, poz FIRMA HANDLOWA ALBEX M.Z.FINDLING SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4007/8/115] - s. 65, poz FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BANASIK SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/3673/8/293] - s. 65, poz FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM SPÓŁKA JAWNA JÓZEF KOŚCIELNIAK, STANI- SŁAW ZIOBRO [KR.XII NS-REJ.KRS/3690/8/732] - s. 65, poz FIRMA PRZEWOZOWA MONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1945/8/293] - s. 83, poz FIRMA USŁUGOWA KRAWITZ - TRANSPORT - SPEDYCJA, MAGAZYNOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3042/8/323] - s. 84, poz FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/3737/8/714] - s. 60, poz FORMEX-FABRYKA OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4815/8/442] - s. 84, poz FREE & FUN MOTORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2094/8/659] - s. 84, poz FUNDACJA DZIEDZICTWO [WR.VI NS- -REJ.KRS/4366/8/943] - s. 124, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 FUNDACJA NIEDŹWIEDŹ [WA.XII NS- -REJ.KRS/6079/8/306] - s. 124, poz FUNDACJA DOM I RODZINA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5889/8/364] - s. 124, poz FUNDACJA ESPA [WR.IX NS-REJ.KRS/2508/8/879] - s. 124, poz FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI ŻYDOW- SKIEJ GESHER [WR.VI NS-REJ.KRS/4211/8/232] - s. 125, poz FUNDACJA PARYŻ NA RZECZ ROZWOJU OŚRODKA MYŚLI TWÓRCZEJ W PARYŻU [KR.XI NS-REJ.KRS/210/8/547] - s. 62, poz FUNDACJA REGIONALNA KASZUBSKIE BARWY [GD.VIII NS-REJ.KRS/3785/8/517] - s. 125, poz FUNDACJA UNIWERSYTECKA W STALOWEJ WOLI [RZ.XII NS-REJ.KRS/2302/8/271] - s. 125, poz FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4893/8/208] - s. 84, poz FYTASA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6518/8/484] - s. 84, poz G- G.C. HAHN & CO FIRMA PRODUKCYJNO- -HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4014/8/233] - s. 84, poz G.D.II POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/3334/8/107] - s. 84, poz GABA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4908/8/425] - s. 85, poz GALERIA BRAMA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2875/8/226] - s. 85, poz GAMELION STUDIOS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2408/8/778] - s. 85, poz GAMUZ J.STOLARZEWICZ-GACKA, P.GACKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/3674/8/694] - s. 65, poz GAPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5929/8/539] - s. 85, poz GATE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5968/8/422] - s. 85, poz GB BOLESŁAWIEC 202 SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6202/8/454] - s. 45, poz GENFER LLOYD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2275/8/620] - s. 85, poz GEOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5770/8/333] - s. 85, poz GLOBAL-CEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/3274/8/290] - s. 46, poz GMB PRO LIGHT PADUCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2657/8/184] - s. 35, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3651/8/849] - s. 117, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOP- SKA W KROŚNIE [RZ.XII NS-REJ.KRS/1686/8/675] - s. 117, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOP- SKA W SZPROTAWIE W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2516/8/398] - s. 117, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TARNOWSKICH GÓRACH [GL.X NS-REJ.KRS/1389/8/575] - s. 117, poz GMINNO-POWIATOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE AVIA ŚWIDNIK [LU.XI NS-REJ.KRS/3295/8/333] - s. 121, poz GOLDEN PLAY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/1166/8/528] - s. 85, poz GOLIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2374/8/320] - s. 85, poz GOSPODARSTWO RYBACKIE POLESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOSNOWICA [LU.XI NS-REJ.KRS/3054/8/446] - s. 85, poz GÓRALSKI & GÓRALSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW [WA.XII NS-REJ.KRS/2055/8/776] - s. 37, poz GRUPA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/3044/8/125] - s. 86, poz GRUPA BUDOWLANA REGO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3528/8/592] - s. 86, poz GRUPA FILMOWA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5804/8/791] - s. 86, poz GRUPA HANDLO-BUDOWA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/1200/8/297] - s. 86, poz GRUPA KAPITAŁOWA G-8 INWESTYCJE ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3454/8/850] - s. 86, poz GRUPA ZARZĄDZAJĄCA HBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4436/8/81] - s. 86, poz GWJ SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS- -REJ.KRS/18413/7/524] - s. 113, poz H- HA.AND. - CREDITOR SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6406/8/260] - s. 86, poz HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ [BI.XII NS-REJ.KRS/1438/8/670] - s. 125, poz HANDEL MIĘDZYNARODOWY XIAOFENG ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5677/8/39] - s. 86, poz HATRANS-SERWIS - SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS-REJ.KRS/3563/8/871] - s. 86, poz HENZAS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3757/8/356] - s. 46, poz HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2332/8/234] - s. 86, poz HOBBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/2898/8/71] - s. 47, poz HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR [PO.IX NS-REJ.KRS/2474/8/421] - s. 86, poz HOLLMULLER ŁÓDŹ II SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3474/8/492] - s. 87, poz HOME FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4454/8/921] - s. 87, poz HOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6185/8/124] - s. 87, poz HOSSA CAPITAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/5860/8/113] - s. 87, poz HOTEL KRÓL KAZIMIERZ SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5619/8/915] - s. 88, poz HRINVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4581/8/782] - s. 47, poz HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH AGAT IWONA GOSTOMSKA I WIKTOR GOSTOMSKI SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/1157/8/608] - s. 65, poz HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMAT SĘKOWSKI BOLESŁAW MENDELSKI LESZEK SPÓŁKA JAWNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2175/8/519] - s. 65, poz HYDROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2397/8/165] - s. 88, poz I- ICARUS EUROPE SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6601/8/457] - s. 47, poz IG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/1217/8/425] - s. 88, poz III MILENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3324/8/786] - s. 88, poz IMES POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6031/8/814] - s. 88, poz INA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2411/8/292] - s. 48, poz INDUSTRI SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3323/8/385] - s. 114, poz INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO SPÓŁKA AKCYJNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/1381/8/367] - s. 114, poz INTER-HURT-ADS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/1304/8/2] - s. 88, poz INTERBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3343/8/27] - s. 88, poz INTERPAPYRUS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6173/8/1] - s. 89, poz INTERPRETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1453/8/307] - s. 89, poz INVEST TRACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6092/8/141] - s. 35, poz ISAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3022/8/681] - s. 89, poz ISOMAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/20184/7/308] - s. 89, poz ITALDOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/34679/7/788] - s. 89, poz ITRUST SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/2750/8/478] - s. 114, poz J- J.A.M. INOX PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/2584/8/843] - s. 89, poz JAEGER AKUSTIK SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3351/8/546] - s. 89, poz JANKOWSKI PULCHNY BUDOWNICTWO MIESZ- KANIOWE SP. Z O.O. - INWESTYCJA PRUSZKOW- SKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5707/8/893] - s. 70, poz JEANS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6690/8/945] - s. 89, poz JET GRUPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6173/8/1] - s. 49, poz JJ INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2324/8/715] - s. 89, poz JL MASKINER W POLSCE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5706/8/492] - s. 89, poz JOB EXPRESS XXL-EU SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3878/8/500] - s. 90, poz JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5263/8/710] - s. 90, poz JSK GABRYLUK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/4702/8/817] - s. 65, poz JURKIEWICZ, KOWALCZYK - CENTRUM WSPÓŁPRACY I DORADZTWA EUROPARTNER SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/1221/8/340] - s. 36, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 128

6 -K- K CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2144/8/155] - s. 49, poz K.G.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2475/8/822] - s. 90, poz KALGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/3151/8/344] - s. 49, poz KANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2298/8/465] - s. 90, poz KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA A.ŚLIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GL.X NS-REJ.KRS/2580/8/239] - s. 70, poz KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1309/8/7] - s. 37, poz KERAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5946/8/978] - s. 90, poz KIDDE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1677/8/755] - s. 91, poz KJM INŻYNIERING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3542/8/828] - s. 91, poz KLUCZ.PL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3313/8/64] - s. 91, poz KNAUF INSULATION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/822/8/276] - s. 91, poz KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN [LU.XI NS-REJ.KRS/3015/8/563] - s. 63, poz KOŁOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŁOBRZEGU [KO.IX NS-REJ.KRS/10325/7/978] - s. 118, poz KOMET-URPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2419/8/500] - s. 91, poz KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNIC- TWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2757/8/285] - s. 91, poz KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4696/8/209] - s. 91, poz KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/2382/8/839] - s. 115, poz [PO.IX NS-REJ.KRS/3063/8/366] - s. 115, poz KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNIC- TWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/1156/8/207] - s. 91, poz KÓŁKO ROLNICZE W OLSZYNACH [KR.XII NS- -REJ.KRS/3565/8/673] - s. 125, poz KRAJEŃSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZED- SIĘBIORCÓW [BY.XIII NS-REJ.KRS/1063/8/224] - s. 121, poz KRISIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4069/8/843] - s. 91, poz KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1376/8/51] - s. 91, poz KUPCY Z PTAKA [LD.XX NS-REJ.KRS/2447/8/661] - s. 121, poz KV PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2356/8/480] - s. 91, poz KWITOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2596/8/966] - s. 50, poz L- LAMBERTZ POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/780/8/299] - s. 92, poz LAURIN SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3745/8/233] - s. 92, poz LEXUS FINANSE. KORYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/3143/8/825] - s. 65, poz LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6137/8/321] - s. 92, poz LOGOPAK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5831/8/551] - s. 92, poz LOZANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/648/8/122] - s. 92, poz LP BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1399/8/896] - s. 50, poz LTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/2733/8/39] - s. 50, poz LUDOWY KLUB SPORTOWY GROM [RZ.XII NS-REJ.KRS/2359/8/683] - s. 63, poz LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE [KA.VIII NS-REJ.KRS/5288/8/357] - s. 125, poz M- M-CITY RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1163/8/325] - s. 92, poz M&D MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/2192/8/958] - s. 51, poz MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4347/8/702] - s. 92, poz MAD BIKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2378/8/924] - s. 92, poz MAG-AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2595/8/565] - s. 92, poz MAK ZBIGNIEW KWIDZIŃSKI I MACIEJ WĘSIERSKI SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3723/8/789] - s. 65, poz MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/3236/8/808] - s. 115, poz MAN ACCOUNTING CENTER SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/1030/8/58] - s. 93, poz MANUFAKTURA SMAQ, RENATA STERNAL I HENRYK JOPPEK - SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/6421/8/897] - s. 66, poz MARCHO-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5166/8/812] - s. 93, poz MARCONI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/6020/8/92] - s. 93, poz MARKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6217/8/780] - s. 93, poz MARONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4051/8/314] - s. 93, poz MARRODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/916/8/660] - s. 93, poz MARUX JÓZEF RUKS, DANUTA RUKS, MICHAŁ MALESZKA, ALICJA MALESZKA SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2894/8/467] - s. 66, poz MATLOKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6021/8/493] - s. 93, poz MB ELIX SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4174/8/260] - s. 38, poz MCE INDUSTRIETECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/2863/8/103] - s. 93, poz MEDIA STER KAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/6153/8/359] - s. 38, poz MEDIA TV PLUS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6705/8/162] - s. 93, poz MEDIQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2656/8/783] - s. 93, poz MEGATEX LTD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3511/8/464] - s. 93, poz MERIDIAN - SKANER SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2363/8/598] - s. 94, poz MIEJSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SECESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2440/8/854] - s. 94, poz MIK MARIUSZ SŁUŻAŁEK EWA PIETRUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA [OP.VIII NS-REJ.KRS/2426/8/618] - s. 66, poz MIKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1742/8/888] - s. 51, poz MILLE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6008/8/658] - s. 94, poz MINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4378/8/66] - s. 94, poz MIS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4048/8/800] - s. 52, poz MITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1973/8/454] - s. 94, poz MIWI-URMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2352/8/876] - s. 94, poz MJ RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2370/8/716] - s. 94, poz MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENKLAWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/3920/8/788] - s. 118, poz MN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4349/8/504] - s. 53, poz MTE WOJNAR SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2396/8/764] - s. 66, poz MULTIC TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1404/8/103] - s. 53, poz N- N&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2804/8/578] - s. 94, poz NIEMOCZYŃSKI I PAZIO. LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6143/8/38] - s. 37, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ VITA ŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/3019/8/167] - s. 94, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT- NEJ STOMATOLOGIA RODZINNA URSZULA GAJECKA-SOBAS, ANNA BOŻEK-MADEJ SPÓŁKA PARTNERSKA W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1434/8/66] - s. 69, poz NIERUCHOMOŚCI NOKTOR SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/4730/8/978] - s. 94, poz NORDIC PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2380/8/37] - s. 54, poz NORDRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2968/8/209] - s. 94, poz NOVA-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1278/8/752] - s. 95, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 NOWACKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3151/8/344] - s. 66, poz NTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2381/8/438] - s. 95, poz O- OCEANIC PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO KOSMETYCZNE [GD.VIII NS-REJ.KRS/3663/8/972] - s. 125, poz OCZYSZCZANIE MIASTA I USŁUGI KOMU- NALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2211/8/90] - s. 95, poz OGICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3853/8/853] - s. 95, poz OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE PRODUCEN- TÓW OWOCÓW I WARZYW [LU.XI NS- -REJ.KRS/3082/8/607] - s. 125, poz OKNOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5074/8/230] - s. 54, poz OLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6424/8/100] - s. 95, poz OMEGA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1903/8/207] - s. 95, poz OMS POLSKA LTD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6190/8/440] - s. 95, poz ONKO PRODUKCJA, REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2336/8/838] - s. 95, poz OPA-MONITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4858/8/929] - s. 95, poz OPAL PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SŁO- NECZNE TARASY SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/2431/8/934] - s. 70, poz ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/3911/8/868] - s. 95, poz OSCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1258/8/110] - s. 95, poz OŚRODEK PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO PRO-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3037/8/7] - s. 96, poz OŚRODEK PROMOCJI EDUKACJI PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1333/8/564] - s. 96, poz P- P.B.R.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/2121/8/310] - s. 96, poz P.M. INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2968/8/209] - s. 96, poz P.P.U.H. DESPOL-TECHNIK LECH DYNUS, MARIAN JAWORSKI, PIOTR SKALSKI SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/2498/8/667] - s. 66, poz P.T.H. GEMAR G.GĘCA, D.MEŁGIEŚ, T. RADOMSKI SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/3047/8/328] - s. 66, poz PANASIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5672/8/34] - s. 54, poz PAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1334/8/965] - s. 96, poz PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1195/8/90] - s. 96, poz PAST PRESENT FUTURE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LI- KWIDACJI [PO.VIII NS-REJ.KRS/3987/8/521] - s. 96, poz PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4139/8/981] - s. 115, poz PERRY MACHINERY POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/3751/8/950] - s. 96, poz PETROSHIP LTD. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3710/8/265] - s. 96, poz PEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/4145/8/698] - s. 97, poz PIASECZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W LIKWIDACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/1651/8/707] - s. 118, poz PIEKARNIA JAŚMIN - JAN NAWROCKI I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2524/8/917] - s. 66, poz PIMO PRODUKCJA I MONTAŻ OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LI- KWIDACJI [WR.IX NS-REJ.KRS/3388/8/316] - s. 97, poz PLASTEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4848/8/608] - s. 97, poz POL-MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2607/8/579] - s. 97, poz POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6681/8/25] - s. 98, poz POLIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5974/8/139] - s. 98, poz POLMOS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA [TO.VII NS-REJ.KRS/1386/8/372] - s. 115, poz POLNORD SOPOT II SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5385/8/255] - s. 55, poz POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5046/8/69] - s. 98, poz POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA PGK-ELECTRO- NICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1390/8/287] - s. 98, poz POLSKIE CENTRUM INFORMACJI PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2385/8/42] - s. 98, poz POLSKIE MEBLE PRODUCENCI MEBLI I PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓŁPRACUJĄCE SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/1323/8/243] - s. 98, poz POLSTROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1308/8/606] - s. 99, poz POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4720/8/657] - s. 36, poz POMERANIA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/1346/8/88] - s. 99, poz PORTA MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2392/8/160] - s. 99, poz PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5722/8/530] - s. 99, poz PREGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3029/8/488] - s. 99, poz PREMIUM LEASING SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS-REJ.KRS/2959/8/289] - s. 115, poz PRO - AGRO SPÓŁKA JAWNA BARBARA DOMAGALSKA, ANNA OLEŃCZUK - ZIACH [KI.X NS-REJ.KRS/11747/7/897] - s. 66, poz PRO 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1889/8/80] - s. 99, poz PRODEKO-EŁK BUJNICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/2587/8/46] - s. 67, poz PROFESSIONAL FURNISING FITTING & EQUIP- MENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6205/8/657] - s. 55, poz PROFINANCE WALDEMAR ZALASZEWSKI, ADAM ZALASZEWSKI, MIROSŁAW KWIAT- KOWSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/3680/8/411] - s. 67, poz PROLOGIS POLAND LXVI SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6656/8/67] - s. 99, poz PROLOGIS POLAND LXVIII SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6662/8/784] - s. 99, poz PROMATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/2528/8/521] - s. 99, poz PROMEL SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH W WARSZAWIE [WA.XII NS-REJ.KRS/152/8/532] - s. 118, poz PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5638/8/156] - s. 99, poz PROVOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2395/8/363] - s. 55, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ELPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/199/8/623] - s. 100, poz PRZEDSIĘBIORSTWO APLIKACJI INŻYNIERSKICH APIN ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4736/8/384] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZE- MYSŁOWEGO PRZEM-BUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4013/8/832] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU [PO.IX NS- -REJ.KRS/2312/8/592] - s. 115, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ MIKOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4400/8/712] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTO- GRAFICZNE EGIB SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/3250/8/44] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMU- NALNEJ DOLINA BARYCZY - SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4268/8/644] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ALFA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5117/8/608] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUK- CYJNE ELBO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3883/8/816] - s. 56, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GONTAREK-RETSCHKE-ZSCHORNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4905/8/222] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA [TO.VII NS-REJ.KRS/902/8/735] - s. 115, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEMYŚLU [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1936/8/373] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3133/8/504] - s. 115, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI WAXMET M.WARZECHA, S.WARZECHA SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/4867/8/849] - s. 67, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG PROGRES - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3295/8/333] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOW- LANE WOJTBUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3921/8/189] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PETROSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4192/8/100] - s. 102, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 130

8 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HAND- LOWO USŁUGOWE ELMOT SPÓŁKA JAWNA KEMPA P., SKOCZEŃ M. [GL.X NS-REJ.KRS/2619/8/702] - s. 67, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁU- GOWE ADARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5955/8/898] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE FRAN-PAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1905/8/9] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2258/8/181] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5854/8/396] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE PLUS ZBIGNIEW, KRYSTYNA MRÓZ, SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3239/8/11] - s. 67, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWO-USŁUGOWE BREX SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/2681/8/741] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWO-USŁUGOWE SABELA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/1865/8/834] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWO-HANDLOWE ARTUR TRYBA I ROBERT BOROŃ SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2351/8/475] - s. 36, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO PRODUK- CYJNE OPTOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/5962/8/16] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKO- NAWCZE POLPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3756/8/955] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU TERENO- WEGO [SZ.XVII NS-REJ.KRS/1491/8/789] - s. 125, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH INODROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1812/8/26] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO- -SPRZĘTOWE BETRANS, SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/2906/8/481] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO- -BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/557/8/941] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH I PRODUKCJI KOLDAG SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5748/8/578] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE MERCUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3019/8/167] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EMA-TRANS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3120/8/980] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIDOWISKOWO-SPOR- TOWE SPODEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/3261/8/766] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/2444/8/458] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4560/8/739] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE UNIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4855/8/726] - s. 104, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EURO EXPERT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1115/8/522] - s. 56, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STEL ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2385/8/42] - s. 38, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWSTWA GÓR- NICZEGO ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4780/8/583] - s. 104, poz PULIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4251/8/516] - s. 104, poz Q- Q-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2321/8/512] - s. 56, poz R- R - H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/945/8/222] - s. 104, poz R-QUADRAT POLSKA ALPHA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6337/8/523] - s. 104, poz RACIBORSKIE TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE UNIA Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU [GL.X NS- -REJ.KRS/3041/8/922] - s. 125, poz RAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3173/8/788] - s. 104, poz RBB-STAL BORUSIAK SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2156/8/278] - s. 67, poz REALTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT DEVE- LOPERSKI 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/6293/8/744] - s. 70, poz REGEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2149/8/160] - s. 104, poz REINHOLD POLSKA PROJECT 5 SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/4325/8/258] - s. 104, poz REMONDIS AQUA TOSZEK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/596/8/824] - s. 105, poz RESIDENCE PARK DEVELOPMENT POLSKA ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5631/8/349] - s. 57, poz RINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2429/8/821] - s. 105, poz RIVIERA FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/2461/8/897] - s. 105, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA [TO.VII NS-REJ.KRS/1449/8/392] - s. 118, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W AMANDOWIE [GL.X NS-REJ.KRS/2322/8/913] - s. 118, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SAR- NOWICACH [OP.VIII NS-REJ.KRS/1632/8/466] - s. 118, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAJKOWIE [PO.IX NS-REJ.KRS/2910/8/396] - s. 118, poz ROMANO MAZZANTE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/2893/8/66] - s. 105, poz RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1420/8/141] - s. 105, poz ROZGŁOŚNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5740/8/370] - s. 105, poz RYTM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4762/8/743] - s. 105, poz RZESZOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/1022/8/539] - s. 115, poz S- SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY [PO.IX NS-REJ.KRS/2927/8/524] - s. 121, poz SANBET FABRYKA BETONU WIESŁAWA, STE- FAN PIOTROWSCY SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4318/8/140] - s. 67, poz SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3549/8/635] - s. 105, poz SANISH ENTERPRISES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4721/8/58] - s. 57, poz SAT-FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3579/8/598] - s. 105, poz SECES-POL - WSCHÓD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI [BI.XII NS-REJ.KRS/1675/8/953] - s. 116, poz SFINKS INTERNATIONAL MULTISERVICE ŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6010/8/771] - s. 105, poz SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/3398/8/637] - s. 116, poz SG ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3918/8/675] - s. 57, poz SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6432/8/619] - s. 105, poz SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/5582/8/254] - s. 70, poz SKORPION MICHAŁ KOZŁOWSKI MONIKA PIOTROWSKA SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS- -REJ.KRS/1556/8/611] - s. 68, poz SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1206/8/703] - s. 105, poz SOLIDE TECH PERSONEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2410/8/891] - s. 105, poz SPA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5618/8/514] - s. 106, poz SPEED ACCESSORIES SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIADZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS- -REJ.KRS/2383/8/240] - s. 106, poz SPÓŁDZIELCZY DOM WYPOCZYNKOWY W WIŚLE BUKOWEJ [BB.VIII NS-REJ.KRS/202/8/28] - s. 118, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA KOZIOŁEK W LUBLINIE [LU.XI NS- -REJ.KRS/2408/8/778] - s. 118, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA KWADRAT W UPADŁOŚCI [WA.XII NS- -REJ.KRS/6438/8/25] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BAĆKO- WICACH [KI.X NS-REJ.KRS/1045/8/384] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KO- MORNIKACH [PO.VIII NS-REJ.KRS/974/8/784] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BESKID W BIEL- SKU-BIAŁEJ [BB.VIII NS-REJ.KRS/191/8/415] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM W PŁOCKU [WA.XIV NS-REJ.KRS/2261/8/695] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KALENICA [WA.XII NS-REJ.KRS/31584/7/790] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRYSZTAŁ [LU.XI NS-REJ.KRS/150/8/730] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MILENIUM [GL.X NS-REJ.KRS/81/8/993] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODLESIE [KA.VIII NS-REJ.KRS/5047/8/470] - s. 119, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODZAMCZE [KI.X NS-REJ.KRS/825/8/479] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SIKORNIK [GL.X NS-REJ.KRS/18300/7/899] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADS SOŚNICA [GL.X NS-REJ.KRS/1802/8/705] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH NADZIEJA W SIERADZU W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/1570/8/847] - s. 60, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO [LU.XI NS-REJ.KRS/1538/8/771] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATOR- SKO-WŁASNOŚCIOWA W SANNIKACH [WA.XIV NS-REJ.KRS/2977/8/129] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT POTOK [WA.XII NS-REJ.KRS/3915/8/472] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE [PO.IX NS-REJ.KRS/115/8/451] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KALINOWIE [OL.VIII NS-REJ.KRS/2428/8/420] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KALSKU [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2018/8/695] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA W LI- KWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4555/8/423] - s. 120, poz SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIEDŹWIEDZIA H.DUNAJ [WR.VI NS-REJ.KRS/4342/8/697] - s. 70, poz SPÓŁKA MIESZKANIOWA KLEOFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KA- TOWICACH [KA.VIII NS-REJ.KRS/4086/8/282] - s. 106, poz STAL-MEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3786/8/918] - s. 106, poz STALBUD WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4390/8/500] - s. 106, poz STALEXPORT SERWIS CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4564/8/343] - s. 116, poz STARÓWKA - KOLIŃSKI GRZEGORZ, KĘDZIER- SKI ZBIGNIEW, KĘDZIERSKA KRYSTYNA SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/3005/8/242] - s. 69, poz STEEL - BUILDING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3997/8/842] - s. 106, poz STEROWNIKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6161/8/878] - s. 106, poz STILMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3449/8/534] - s. 106, poz STINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [SZ.XVII NS- -REJ.KRS/2315/8/795] - s. 106, poz STOWARZYSZENIE JESTEŚMY RAZEM [GD.VIII NS-REJ.KRS/2700/8/873] - s. 61, poz STOWARZYSZENIE KOLEGIATA KARTUSKA W KARTUZACH [GD.VIII NS-REJ.KRS/3269/8/974] - s. 121, poz STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY BORÓWIEC [PO.VIII NS-REJ.KRS/3923/8/991] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WAR- SZAWSKIEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/6719/8/87] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KOŁO- BRZEGU [KO.IX NS-REJ.KRS/1207/8/104] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMU- NIKACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/30158/7/956] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY, KULTURY, AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM RAZEM RAŹ- NIEJ [PO.IX NS-REJ.KRS/2914/8/0] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W DO- BRYM MIEŚCIE [OL.VIII NS-REJ.KRS/2612/8/895] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KŁODZKIEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/251/8/232] - s. 61, poz STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH [GD.VIII NS-REJ.KRS/3017/8/365] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŁAŃCUT [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1593/8/692] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE LIRA NIEWI- DOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH [PO.IX NS-REJ.KRS/2988/8/851] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI [OL.VIII NS-REJ.KRS/1785/8/375] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIEL- STWA ODDZIAŁ W ELBLĄGU [OL.VIII NS- -REJ.KRS/2185/8/840] - s. 123, poz STRZELCE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2403/8/773] - s. 106, poz T- T.C.C. ŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1626/8/749] - s. 106, poz TAKURA KAWAI SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/5622/8/429] - s. 39, poz TALVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6474/8/705] - s. 107, poz TARAS M.MOCHERNYUK SPÓŁKA KOMANDYTO- WA W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/5160/8/406] - s. 70, poz TAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5756/8/97] - s. 107, poz TECHNO-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5655/8/595] - s. 107, poz TECHSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5658/8/798] - s. 107, poz TEJOSIPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4986/8/191] - s. 107, poz TELEFONY OPALENICKIE SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/3352/8/947] - s. 116, poz THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3390/8/429] - s. 107, poz THYSSENKRUPP STAINLESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4903/8/420] - s. 107, poz TIK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2242/8/454] - s. 58, poz TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/2394/8/962] - s. 116, poz TK INTERNATIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/5947/8/379] - s. 107, poz TK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/4441/8/397] - s. 107, poz TKC ZAKŁAD UTRZYMANIA SIECI TELEKOMUNI- KACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3873/8/495] - s. 107, poz TOBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4801/8/517] - s. 107, poz TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/945/8/222] - s. 107, poz TOPEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/2533/8/837] - s. 108, poz TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZ- NEGO PRAWOBRZEŻE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2282/8/738] - s. 108, poz TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZ- NEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3333/8/706] - s. 108, poz TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO KOŁO NR. 2 [BB.VIII NS-REJ.KRS/1381/8/367] - s. 123, poz TOWARZYSTWO HANDLOWE INTERVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2512/8/794] - s. 108, poz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOLSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2449/8/463] - s. 124, poz TOWARZYSTWO WSPIERANIA EDUKACJI NIE- PEŁNOSPRAWNYCH DZIEWIĄTKA [PO.IX NS- -REJ.KRS/3025/8/884] - s. 124, poz TPI AGRISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3963/8/275] - s. 108, poz TRABET J.DUTKOWSKI I. GACEK D.KŁYŚ J.PISZCZEK SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/4119/8/339] - s. 37, poz TRABZON - KONSTRUKCJE STALOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2360/8/395] - s. 108, poz TRAILIS ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [KR.XII NS-REJ.KRS/3523/8/587] - s. 39, poz TRANS-JAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3727/8/393] - s. 108, poz TRAVINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/49/8/917] - s. 109, poz TRIMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6048/8/942] - s. 109, poz TV AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5902/8/90] - s. 109, poz U- UNIA TARNÓW ŻUŻLOWA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XII NS-REJ.KRS/3787/8/319] - s. 117, poz UNIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5031/8/743] - s. 109, poz UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/1877/8/957] - s. 117, poz UNITECH-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3765/8/875] - s. 109, poz URDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1280/8/865] - s. 109, poz URSMASZ D.MAJEWSKA I A.BARTCZAK - SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/5978/8/743] - s. 69, poz USŁUGI CELNO-SPEDYCYJNE TER-COLL SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4627/8/363] - s. 109, poz USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT BANAŚ TOMASZ BANAŚ KONRAD BANAŚ SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/4717/8/143] - s. 69, poz UZDROWISKO KOŁOBRZEG SPÓŁKA AKCYJNA [KO.IX NS-REJ.KRS/949/8/826] - s. 117, poz V- VALUE CREATOR SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/6033/8/616] - s. 60, poz VAN DE MEENE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDA- CJI [PO.VIII NS-REJ.KRS/3986/8/120] - s. 109, poz VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4768/8/149] - s. 109, poz VENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4931/8/581] - s. 109, poz VERSO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1939/8/576] - s. 109, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 132

10 VIGOR - ODNOWA BIOLOGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3292/8/130] - s. 109, poz VITTORIO VENTO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4782/8/385] - s. 58, poz W- WALENCJA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6018/8/979] - s. 110, poz WARCEL - WARSZAWSKIE CENTRUM CELNE ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5991/8/578] - s. 111, poz WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECH- NICZNO-ORGANIZACYJNEGO BUDOWNICTWA WACETOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5860/8/113] - s. 111, poz WARYŃSKI FAMABUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2417/8/698] - s. 111, poz WASIAK TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/1359/8/612] - s. 111, poz WASKO SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS- -REJ.KRS/1922/8/448] - s. 117, poz WB TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2414/8/495] - s. 111, poz WELAN CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5043/8/866] - s. 111, poz WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRO- DUKCYJNO USŁUGOWE GEOTRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5996/8/583] - s. 111, poz WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1722/8/246] - s. 111, poz WIK ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/17510/7/351] - s. 112, poz WKK OBIEKTY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/2890/8/863] - s. 112, poz WODOCIĄGI I KANALIZACJA AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2472/8/619] - s. 112, poz WYDAWNICTWO MINIATURA - STOWARZYSZE- NIE SIWOBRODYCH POETÓW [KR.XI NS- -REJ.KRS/2806/8/380] - s. 124, poz WYTWÓRNIA DŹWIĘKU BURZYŃSKI - KOHNKE SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/3461/8/968] - s. 37, poz X- XXL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5925/8/935] - s. 112, poz Y- YENIGUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. [WA.XII NS- -REJ.KRS/6346/8/443] - s. 112, poz Z- ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ KOSPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3213/8/963] - s. 112, poz ZAKŁAD PRODUKCYJNY APARATURY ELEK- TRYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4749/8/908] - s. 112, poz ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO DANIE- LÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2905/8/80] - s. 112, poz ZAKŁAD USŁUG GASTRONOMICZNO-SOCJAL- NYCH ELGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/1291/8/587] - s. 112, poz ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/4178/8/864] - s. 113, poz ZAKŁADY CHEMICZNE LUBOŃ SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/3551/8/748] - s. 113, poz ZAKŁADY MIĘSNE W KĘPNIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI [PO.IX NS-REJ.KRS/778/8/186] - s. 117, poz ZAKŁADY PRODUKCYJNO-REMONTOWE ENERGETYKI POZNAŃ ENERGETYKA - CZER- WONAK SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/3549/8/635] - s. 117, poz ZAKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH EXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3423/8/486] - s. 113, poz ZDZISŁAW JASKÓLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/3761/8/271] - s. 39, poz ZENITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3221/8/482] - s. 113, poz ZORBUD-2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1387/8/773] - s. 113, poz ZTUDIO BETLEY & NOWAK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6074/8/301] - s. 69, poz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY PRZEMYSŁOWEJ I RĘKODZIELNICZEJ POD WEZWANIEM ŚWIĘ- TEGO STANISŁAWA KOSTKI [KR.XI NS- -REJ.KRS/2805/8/979] - s. 124, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 Zasady przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego: 1. Zgodnie z treścią 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do powołanego rozporządzenia. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. 2. Zgodnie z treścią 8 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. 3. Do tekstu ogłoszenia winien być dołączony dowód uiszczenia opłaty za zamieszczenie ogłoszenia/obwieszczenia. Dowodem uiszczenia opłaty jest przekaz pocztowy, przelew bankowy. Numer rachunku bankowego: Ministerstwo Sprawiedliwości NBP O/O Warszawa Ogłoszenia należy składać w formie pisemnej. Zaleca się dołączanie tekstu w formie elektronicznej. 5. Informacje o trybie składania ogłoszeń celem publikacji oraz wysokości opłaty są udzielane w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w sądach rejonowych. 6. Ogłoszenia należy składać w sądach co najmniej na 14 dni przed planowaną datą ukazania się ogłoszenia. 7. Ogłoszenia nieopłacone nie będą przyjmowane, a nadesłane bez dowodu opłaty będą pozostawione bez dalszego biegu.

12 Informacje ogólne Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń, którego wydawanie należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości, na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.). W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej, ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego oraz inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Polskim B. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Sądy rejonowe, w których znajdują się Punkty Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego. Monitor ukazuje się codziennie od poniedziałku do piątku. Dzień wydania Monitora Sądowego i Gospodarczego jest dniem ogłoszenia.

13 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Sekretarz redakcji: tel ; faks Redakcja: tel ; ; Wydział Nadzoru Merytorycznego: tel ; ; ; faks Redaktor techniczny: tel ; faks Redakcja techniczna: tel ; Stanowisko ds. Analiz i Rachunków: tel ; ; faks Kolportaż: tel ; ; faks Centrum Informacyjne MSiG: tel Druk: Drukarnia Nr 1: ul. Rakowiecka 37, Warszawa tel ; ; ; tel./faks

14

15 Cena brutto 30,81 zł (w tym 7% VAT) i Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenach za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Stworzenie systemu CRM B2B dla podmiotów działających w branży finansowej

Stworzenie systemu CRM B2B dla podmiotów działających w branży finansowej Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 UDA-POIG.08.02.00-02-050/09-00 CLARENA POLSKA Spółka z ograniczoną Spółka komandytowa 2 UDA-POIG.08.02.00-02-053/09-00 Jadmar spółka z ograniczoną 3

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Dolnośląskie. Wilków, Dolnośląskie. Dzierżoniów, Dolnośląskie. Dzierżoniów, Dolnośląskie. Bolesławiec, Dolnośląskie

Wrocław, Dolnośląskie. Wilków, Dolnośląskie. Dzierżoniów, Dolnośląskie. Dzierżoniów, Dolnośląskie. Bolesławiec, Dolnośląskie Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Siedziba (miasto, województwo) Tytuł projektu 1. UDA-POIG.08.02.00-02-085/13-00 KEA SPÓŁKA JAWNA I.B. BASZAK Wrocław, Dolnośląskie 2. UDA-POIG.08.02.00-02-102/13-00 CINEsync

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.08.2014 godz. 00:59:42 Numer KRS: 0000457851

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.08.2014 godz. 00:59:42 Numer KRS: 0000457851 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.08.2014 godz. 00:59:42 Numer KRS: 0000457851 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

LAUREACI XX EDYCJI MEDALU EUROPEJSKIEGO DLA USŁUG 2010

LAUREACI XX EDYCJI MEDALU EUROPEJSKIEGO DLA USŁUG 2010 LAUREACI XX EDYCJI MEDALU EUROPEJSKIEGO DLA USŁUG 2010 LP. NAZWA FIRMY NAZWA USŁUGI LOŻA 1. 4business&people Przeprowadzenie organizacji przez zmianę 2. ACCIONA Nieruchomości Inwestycja Mieszkaniowa Apartamenty

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. Poz. 2486-2875 Index nr 0033507X Nrl8 Cena 7,00 zł (70 000 zł) SPIS TREŚCI I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy l. Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2015 godz. 16:18:16 Numer KRS: 0000471002

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2015 godz. 16:18:16 Numer KRS: 0000471002 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2015 godz. 16:18:16 Numer KRS: 0000471002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 08:43:40 Numer KRS: 0000543688

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 08:43:40 Numer KRS: 0000543688 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 08:43:40 Numer KRS: 0000543688 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.01.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000493404

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.01.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000493404 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000493404 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo