WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOL- SKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/2449/8/463] KRS nr 8 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz TOWARZYSTWO WSPIERANIA EDU- KACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIEWIĄTKA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/3025/8/884] KRS nr 5 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. Poz WYDAWNICTWO MINIATURA - STO- WARZYSZENIE SIWOBRODYCH POETÓW. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/2806/8/380] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY PRZEMYSŁO- WEJ I RĘKODZIELNICZEJ POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/2805/8/979] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD GŁÓWNY) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALKO 2. ANDRZEJ CZŁONEK wpisać: 2 1. KOŁACZ 2. JAKUB TOMASZ CZŁONEK ZARZĄDU KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Jednostki terenowe lub oddziały wpisać: 1 1. FUNDACJA ESPA ODDZIAŁ W MALBOR- KU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK 3. miejscowość MALBORK ulica ZYG- MUNTA STAREGO nr domu 5 kod pocztowy poczta MALBORK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R. - ZMIANA: 5, 6, 10 PKT 1, 2, 4, 12 PKT 1-4, 14 PKT 1-7, 16 PKT 1, 18, 20 PKT 2, 22 PKT 2, 23 PKT 1, 3, 25 PKT 6; DODA- NO: DO 2 PKT 3, DO 4 PKT 2, DO 15 PKT 15; USUNIĘTO: 8 UST. 1, 13 PKT 1, 2, 18 PKT 1, 23 PKT 2, 4. Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wykreślić: POMOC LUDZIOM UZALEŻNIONYM W SZE- ROKIM POJĘCIU ORAZ ICH NAJBLIŻSZYM; 2. RE- HABILITACJA PRZYWRACAJĄCA UZALEŻNIO- NYCH DO NORMALNEGO ŻYCIA W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA NAJBLIŻSZYCH; 3. NIESIENIE WSZECHSTRON- NEJ POMOCY MATERIALNEJ, MORALNEJ I INNEJ SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM CHORYM, SA- MOTNYM, NIEDOŁĘŻNYM, CZY TEŻ BĘDĄCYM W SZCZEGÓLNIE TRUDNYM POŁOŻENIU MATE- RIALNYM LUB INNYM; 4. PROPAGOWANIE PRO- FILAKTYKI I NAUCZANIA HOLISTYCZNEGO UCZĄ- CEGO POTRZEBUJĄCYCH RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI ŻYCIOWYMI PRZY UWZGLĘDNIE- NIU NAUKI I WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH; 5. WSZELAKA POMOC W KSZTAŁCENIU SIĘ UMOŻLIWIAJĄCYM DALSZE SAMODZIELNE, NIE- ZALEŻNE, NORMALNE ŻYCIE CODZIENNE PO- TRZEBUJĄCYCH. wpisać: 1. 1.POMOC LUDZIOM UZALEŻNIONYM W SZEROKIM POJĘCIU ORAZ ICH NAJBLIŻSZYM. 2.REHABILITACJA PRZYWRA- CAJĄCA UZALEŻNIONYCH DO NORMALNEGO ŻYCIA W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ WSPOMAGAJĄCA NAJBLIŻSZYCH. 3.NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY MATERIALNEJ, MORALNEJ I INNEJ SPECJALISTYCZNEJ OSO- BOM CHORYM, SAMOTNYM, NIEDOŁĘŻNYM CZY TEŻ BĘDĄCYM W SZCZEGÓLNIE TRUDNYM PO- ŁOŻENIU MATERIALNYM LUB INNYM, KTÓRE WYMAGAJĄ UDZIELENIA POMOCY. 4.PROPAGO- WANIE PROFILAKTYKI I NAUCZANIA HOLISTYCZ- NEGO UCZĄCEGO POTRZEBUJĄCYCH RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI ŻYCIOWYMI PRZY UWZGLĘDNIENIU NAUKI I WARTOŚCI CHRZEŚCI- JAŃSKICH. 5.WSZELAKA POMOC W KSZTAŁCE- NIU SIĘ UMOŻLIWIAJĄCYM DALSZE SAMO- DZIELNE, NIEZALEŻNE, NORMALNE ŻYCIE CO- DZIENNE POTRZEBUJĄCYCH. 6.NIESIENIE POMO- CY OSOBOM DOTKNIĘTYM POWAŻNYMI, TRUD- NO ULECZALNYMI SCHORZENIAMI. 7.NIESIENIE POMOCY OSOBOM OCZEKUJĄCYM NA TRUDNE BĄDŹ DROGIE ZABIEGI MEDYCZNE. 8.NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIO- NYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ. 9.WSPIERANIE OSÓB SZCZEGÓL- NIE UZDOLNIONYCH, NIE MOGĄCYCH REALIZO- WAĆ SWOICH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UWAGI NA NIE- DOSTATEK ŚRODKÓW FINANSOWYCH. 10.UDZIELA- NIE POMOCY PLACÓWKOM WYCHOWAWCZYM, OŚWIATOWYM I OPIEKUŃCZYM. 11.PODEJMO- WANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZE- RZENIA OŚWIATY WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI. 12.NIESIENIE POMOCY OSOBOM BIEDNYM I INSTYTUCJOM O WAŻNYM ZNACZENIU SPOŁECZNYM, BĘDĄCYM W TRUD- NEJ SYTUACJI MATERIALNEJ. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wpisać: Z PRZEDSZKOLA Z SZKOLNICTWO POD- STAWOWE A SZKOLNICTWO OGÓLNO- KSZTAŁCĄCE C PLACÓWKI KSZTAŁCEo) Fundacje Poz FUNDACJA DZIEDZICTWO. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/4366/8/943] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: LUTEGO 2008 R., W 8 DODANO PKT I ORAZ W 9 DODANO PKT P I Q. Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wykreślić: 1. 1) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 2) POD- TRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘ- GNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIA- DOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KUL- TUROWEJ 3) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 4) DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KUL- TURY I TRADYCJI 5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ IN- TEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁE- CZEŃSTWAMI 6) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LO- KALNYCH 7) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KRAJO- ZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁO- DZIEŻY 8) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU wpisać: 1. 1) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 2) PODTRZYMY- WANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWA- NIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 3) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘ- BIORCZOŚCI 4) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KUL- TURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY ITRA- DYCJI 5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 6) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 7) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECII MŁODZIEŻY 8) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGA- NIZACJI WOLONTARIATU 9) OCHRONA I PROMO- CJA ZDROWIA. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wpisać: E DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY PSYCHO- LOGICZNO-PRDAGOGICZNEJ WSPOMAGAJĄCEJ EDUKACJĘ. Poz FUNDACJA NIEDŹWIEDŹ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/6079/8/306] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina PUSZCZA MARIAŃ- SKA miejscowość KORABIEWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość KORABIEWICE nr domu 11 kod pocztowy poczta PUSZCZA MARIAŃSKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRA- KOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 67 nr lokalu 6 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: LUTE- GO 2008 R. ZMIANA 3. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOŻEK 2. GRAŻYNA ALEKSANDRA PREZES ZARZĄDU wpisać: 2 1. SZWARC 2. MAGDALENA STANISŁAWA PREZES ZARZĄDU Poz FUNDACJA DOM I RODZINA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/5889/8/364] KRS nr 3 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz FUNDACJA ESPA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/2508/8/879] MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 124

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIA PRAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY A SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON- DYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM POZOSTAŁA Poz FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI ŻYDOWSKIEJ GESHER. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/4211/8/232] KRS nr 9 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R. Poz FUNDACJA REGIONALNA KASZUB- SKIE BARWY. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/3785/8/517] KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Organ sprawujący nadzór wykreślić: 1. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODO- WEGO MINISTER PARCY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER ROLNOCTWA I ROZWOJU WSI MINI- STER ROZWOJU REGIONALNEGO wpisać: 1. MI- NISTER ROZWOJU REGIONALNEGO Poz FUNDACJA UNIWERSYTECKA W STA- LOWEJ WOLI. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/2302/8/271] KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZIK 2. KRZYSZTOF CZŁO- NEK ZARZĄDU 2 1. CIBA 2. JANUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. PYRET 2. BOGDAN CZŁONEK ZARZĄ- DU wpisać: 4 1. KOŹMALA 2. ELŻBIETA KRYSTY- NA PREZES ZARZĄDU 5 1. KO- PYTO 2. ANTONI CZŁONEK ZA- RZĄDU 6 1. SZOSTAK 2. HENRYK CZŁONEK ZARZĄDU 7 1. FILA 2. ROBERT WICEPREZES ZARZADU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA FUNDACJI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JĘDRUCH 2. AN- DRZEJ KOŁBUK 2. WITOLD BĄKOWSKI 2. JERZY SĘK 2. ZBIGNIEW DOKTÓR 2. ROMAN wpisać: 6 1. BASKA 2. TOMASZ DROZD 2. WIESŁAW STASIEWICZ 2. EWA SĘK 2. EWA SZYMONIK 2. ANDRZEJ Poz HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/1438/8/670] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP wpisać: 1 1. data złożenia okres 2006 ROK ROK p) Kółka rolnicze Poz KÓŁKO ROLNICZE W OLSZYNACH. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/3565/8/673] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIE- FBAU GMBH & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/5288/8/357] KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica WILI- MOWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica GAJOWA nr domu 7 kod pocztowy poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA p) Przedsiębiorcy zagraniczni Poz OCEANIC PRZEDSIĘBIORSTWO FAR- MACEUTYCZNO KOSMETYCZNE. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ- SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/3663/8/972] KRS nr 12 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU TE- RENOWEGO. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/1491/8/789] KRS nr 7 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. p) Rolnicze zrzeszenia branżowe Poz OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE PRO- DUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/3082/8/607] KRS nr 7 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz RACIBORSKIE TOWARZYSTWO PIŁ- KARSKIE UNIA Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/3041/8/922] KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. MIKA 2. NOR- BERT HENRYK ) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. STARZYŃSKI 2. ANDRZEJ BRONISŁAW WICEPREZES 3 1. PLOCH 2. GRZEGORZ CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. TOLPA 2. IRENE- USZ CZŁONEK ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ME- BLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIE- ŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTO- WA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I ME- DYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTO- WA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZA- JĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZO- NA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TAR- GOWISKAMI 125 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 INDEKS 3 SPACE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/4439/8/284] - s. 113, poz TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4891/8/406] - s. 70, poz STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6347/8/844] - s. 71, poz A- A & K AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2531/8/35] - s. 71, poz A.E. WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/2211/8/90] - s. 41, poz AB-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1242/8/383] - s. 71, poz ABB-FDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3703/8/147] - s. 41, poz ACCIONA ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/2490/8/459] - s. 71, poz ACCOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6083/8/221] - s. 71, poz AEW CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6243/8/139] - s. 71, poz AGENCJA PROJEKTÓW I WDROŻEŃ GOSPO- DARCZYCH KREATOR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/3806/8/451] - s. 71, poz AGP MIXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2984/8/247] - s. 71, poz AGRI CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2803/8/177] - s. 41, poz AGRO-EKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5048/8/871] - s. 71, poz AGROKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5846/8/877] - s. 72, poz AGWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/4701/8/416] - s. 72, poz AKROPOLISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1361/8/725] - s. 72, poz ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6526/8/3] - s. 72, poz ALFA STENHUS I SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3672/8/892] - s. 72, poz ALITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4143/8/896] - s. 72, poz ALKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/2405/8/575] - s. 72, poz ALMIRALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6399/8/251] - s. 72, poz ALWIS & SECURA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/14635/7/886] - s. 72, poz ALYSTOWN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6682/8/426] - s. 72, poz AMALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2444/8/458] - s. 72, poz AMB GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONSTANCIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/5090/8/268] - s. 40, poz AMSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4023/8/153] - s. 72, poz ANA-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/1175/8/448] - s. 73, poz ANDRZEJ MARZEC I WSPÓLNICY MER-POL SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/1774/8/653] - s. 64, poz ANGARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2418/8/99] - s. 41, poz AOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1217/8/425] - s. 74, poz AOW FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1640/8/985] - s. 74, poz APRICARI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/3749/8/837] - s. 74, poz APTEKA VERBENA MARIA CICHOCKA-KORA- LEWSKA, WANDA WANOWSKA-FRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2212/8/491] - s. 64, poz ARCHISPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2280/8/936] - s. 75, poz ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5204/8/185] - s. 75, poz ARKA CERAMIKA I ŁAZIENKA ANDRZEJ KRAWCZYK I TOMASZ KRAWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA [OP.VIII NS-REJ.KRS/755/8/341] - s. 69, poz ARTON CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4991/8/507] - s. 75, poz ARTUR ZUBKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4737/8/785] - s. 42, poz ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3911/8/868] - s. 75, poz ASBUD PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SKOLIMOWSCY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5965/8/219] - s. 64, poz ASOCJACJA - SOLIDNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/5785/8/659] - s. 59, poz ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA [LU.XI NS-REJ.KRS/3259/8/653] - s. 113, poz ATELIER ŻOLIBORZ SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6239/8/224] - s. 42, poz ATOM - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/3535/8/710] - s. 42, poz ATTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3573/8/192] - s. 75, poz AUDITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4362/8/339] - s. 75, poz AUTOROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5240/8/865] - s. 43, poz B- B-MAXXX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3220/8/81] - s. 75, poz BACHA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5976/8/941] - s. 75, poz BADER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3404/8/245] - s. 76, poz BAKER & MCKENZIE GRUSZCZYŃSKI I WSPÓL- NICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/6530/8/918] - s. 69, poz BALTIC CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/1204/8/901] - s. 76, poz BALTIC WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/4980/8/785] - s. 76, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W PODEGRODZIU [KR.XII NS-REJ.KRS/3767/8/677] - s. 117, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU [KR.XII NS-REJ.KRS/3751/8/950] - s. 117, poz BAUER-SADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1923/8/849] - s. 76, poz BAUSTAL - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2406/8/976] - s. 76, poz BBKJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4662/8/642] - s. 76, poz BENEFIT BROKER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4383/8/382] - s. 76, poz BHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5908/8/496] - s. 76, poz BIAL-WAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/1836/8/272] - s. 76, poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1459/8/713] - s. 77, poz BIGREM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3336/8/909] - s. 43, poz BINOWO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2279/8/224] - s. 77, poz BITUNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5627/8/434] - s. 77, poz BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6306/8/159] - s. 77, poz BIURO HANDLOWE APR ANIELA RUTKIEWICZ PIOTR RUTKIEWICZ - SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/2418/8/99] - s. 33, poz BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRO- JEKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1022/8/539] - s. 77, poz BIURO RACHUNKOWE JACEK JĘDRZEJOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3584/8/914] - s. 77, poz BIUROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1268/8/431] - s. 77, poz BLUKA - Ł.BOGDAŃSKI, K.BOGDAŃSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1083/8/866] - s. 64, poz BOT ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS-REJ.KRS/2114/8/192] - s. 113, poz BOTO OPONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2246/8/58] - s. 44, poz BPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4396/8/906] - s. 77, poz BRAHMA (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6369/8/288] - s. 77, poz BUCZEK AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3558/8/555] - s. 77, poz BUDINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4447/8/803] - s. 77, poz BUDOPOL - RACŁAWICKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/3774/8/795] - s. 77, poz BUKOWIŃSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6245/8/941] - s. 78, poz BUZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3197/8/34] - s. 78, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 126

4 -C- CANTAERT-POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3852/8/452] - s. 79, poz CARBO-SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS- -REJ.KRS/3107/8/145] - s. 79, poz CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/3078/8/692] - s. 33, poz CARTOON PLANET SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/1699/8/199] - s. 79, poz CASINO SILVER SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6517/8/83] - s. 79, poz CASTING K.S. POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/238/8/397] - s. 79, poz CEMENT - WAPNO - BETON SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/1872/8/952] - s. 79, poz CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETY OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE [KR.XI NS-REJ.KRS/5055/8/989] - s. 120, poz CENTROZAP FINANSE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4372/8/660] - s. 79, poz CENTRUM BUDOWLANO-INSTALACYJNE ŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3167/8/71] - s. 79, poz CENTRUM KAPITAŁOWE-MODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4263/8/639] - s. 80, poz CENTRUM M I A SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/2851/8/980] - s. 80, poz CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆ [KR.XI NS-REJ.KRS/4021/8/351] - s. 120, poz CHÓR CHŁOPIĘCY ARCHIDIECEZJI WROCŁAW- SKIEJ PRZY PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZ- NYM PUERI CANTORES WRATISLAVIENSES [WR.VI NS-REJ.KRS/3016/8/964] - s. 121, poz CIS SPÓŁKA JAWNA LESZEK OGRODNIK, ARNOLD SIWY [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2371/8/117] - s. 64, poz CLEANOSOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3679/8/699] - s. 80, poz COLLEGE OF ENGLISH SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO U METODYSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/3209/8/48] - s. 80, poz COMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3547/8/833] - s. 80, poz CZARMED P. DOBRÓDZKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/2347/8/560] - s. 33, poz D- DACH TEAM SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF POSŁUSZNY, MICHAŁ GRZESIAK [PO.IX NS- -REJ.KRS/2207/8/175] - s. 33, poz DAFEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5134/8/47] - s. 80, poz DAKAR SPÓŁKA CELOWA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/3537/8/512] - s. 80, poz DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2309/8/78] - s. 80, poz DAWIDCZYK STANISŁAW I KRZYSZTOF DAWIDCZYK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/3674/8/694] - s. 34, poz DCS AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/2269/8/903] - s. 80, poz DELTA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/2046/8/856] - s. 80, poz DENDROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5999/8/786] - s. 80, poz DEVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5067/8/112] - s. 81, poz DGL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5888/8/963] - s. 81, poz DIS DANUTA MACHALICA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3081/8/206] - s. 64, poz DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH [WR.IX NS-REJ.KRS/3696/8/138] - s. 121, poz DOMTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5989/8/465] - s. 81, poz DREWTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/1563/8/729] - s. 81, poz DRUKARNIA ELLERT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4656/8/925] - s. 81, poz DYNAMIC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/5828/8/37] - s. 81, poz E- E - MEDIA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4341/8/296] - s. 81, poz E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2375/8/721] - s. 81, poz E-MUR MATERIAŁY BUDOWLANE I OPAŁ E.LEDWOŃ I P. LEDWOŃ SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4932/8/982] - s. 34, poz EASY ACCESS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3738/8/115] - s. 81, poz ECO-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3274/8/290] - s. 81, poz EDUKACJA DOROSŁYCH ALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1892/8/594] - s. 81, poz EFSA-COMINCO POLEN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2300/8/469] - s. 82, poz EJOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1302/8/200] - s. 82, poz EKO - FILTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/253/8/34] - s. 82, poz EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5653/8/793] - s. 113, poz ELEKTROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3888/8/821] - s. 82, poz ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/5011/8/101] - s. 113, poz ELMONT-POMIARY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5037/8/149] - s. 82, poz EM LAB SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/4166/8/741] - s. 59, poz EMPRESS STEEL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4470/8/959] - s. 82, poz ENERGYSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4389/8/788] - s. 82, poz EPIONE KATARZYNA WRZEŚNIEWSKA, NAR- CYZ WRZEŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/2745/8/162] - s. 35, poz ERIKA NERSESYAN, HOVHANNISYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XII NS-REJ.KRS/3428/8/491] - s. 69, poz ERPOL SPÓŁKA JAWNA RYSZARD MISIAK I WSPÓL- NICY [LD.XX NS-REJ.KRS/3166/8/670] - s. 64, poz EURO FRAGRANCE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3662/8/571] - s. 82, poz EURO STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/1343/8/885] - s. 40, poz EURO-MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4755/8/625] - s. 82, poz EUROCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4000/8/308] - s. 83, poz EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH [WA.XIII NS-REJ.KRS/741/8/416] - s. 121, poz EUROPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3273/8/889] - s. 83, poz EUROTAXGLASS S POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5937/8/58] - s. 83, poz EVOLUTION HOUSE OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/3588/8/518] - s. 44, poz EXPRESS SERVICE WOJCIECH REISKI - ALICJA REISKA SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/600/8/630] - s. 65, poz F- F. F. POLMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2517/8/799] - s. 83, poz FAMILIA-DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4811/8/838] - s. 44, poz FAYER HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5880/8/755] - s. 83, poz FEBUS-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3513/8/266] - s. 83, poz FIAT BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6030/8/413] - s. 113, poz FILTRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2203/8/571] - s. 45, poz FINANSE ADVISORY GROUP SOJA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/560/8/455] - s. 65, poz FINEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2548/8/163] - s. 83, poz FIRMA HANDLOWA E CARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4255/8/120] - s. 83, poz FIRMA HANDLOWA ALBEX M.Z.FINDLING SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4007/8/115] - s. 65, poz FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BANASIK SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/3673/8/293] - s. 65, poz FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM SPÓŁKA JAWNA JÓZEF KOŚCIELNIAK, STANI- SŁAW ZIOBRO [KR.XII NS-REJ.KRS/3690/8/732] - s. 65, poz FIRMA PRZEWOZOWA MONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1945/8/293] - s. 83, poz FIRMA USŁUGOWA KRAWITZ - TRANSPORT - SPEDYCJA, MAGAZYNOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3042/8/323] - s. 84, poz FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/3737/8/714] - s. 60, poz FORMEX-FABRYKA OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4815/8/442] - s. 84, poz FREE & FUN MOTORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2094/8/659] - s. 84, poz FUNDACJA DZIEDZICTWO [WR.VI NS- -REJ.KRS/4366/8/943] - s. 124, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 FUNDACJA NIEDŹWIEDŹ [WA.XII NS- -REJ.KRS/6079/8/306] - s. 124, poz FUNDACJA DOM I RODZINA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5889/8/364] - s. 124, poz FUNDACJA ESPA [WR.IX NS-REJ.KRS/2508/8/879] - s. 124, poz FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI ŻYDOW- SKIEJ GESHER [WR.VI NS-REJ.KRS/4211/8/232] - s. 125, poz FUNDACJA PARYŻ NA RZECZ ROZWOJU OŚRODKA MYŚLI TWÓRCZEJ W PARYŻU [KR.XI NS-REJ.KRS/210/8/547] - s. 62, poz FUNDACJA REGIONALNA KASZUBSKIE BARWY [GD.VIII NS-REJ.KRS/3785/8/517] - s. 125, poz FUNDACJA UNIWERSYTECKA W STALOWEJ WOLI [RZ.XII NS-REJ.KRS/2302/8/271] - s. 125, poz FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4893/8/208] - s. 84, poz FYTASA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6518/8/484] - s. 84, poz G- G.C. HAHN & CO FIRMA PRODUKCYJNO- -HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4014/8/233] - s. 84, poz G.D.II POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/3334/8/107] - s. 84, poz GABA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4908/8/425] - s. 85, poz GALERIA BRAMA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2875/8/226] - s. 85, poz GAMELION STUDIOS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2408/8/778] - s. 85, poz GAMUZ J.STOLARZEWICZ-GACKA, P.GACKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/3674/8/694] - s. 65, poz GAPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5929/8/539] - s. 85, poz GATE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5968/8/422] - s. 85, poz GB BOLESŁAWIEC 202 SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6202/8/454] - s. 45, poz GENFER LLOYD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2275/8/620] - s. 85, poz GEOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5770/8/333] - s. 85, poz GLOBAL-CEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/3274/8/290] - s. 46, poz GMB PRO LIGHT PADUCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2657/8/184] - s. 35, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3651/8/849] - s. 117, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOP- SKA W KROŚNIE [RZ.XII NS-REJ.KRS/1686/8/675] - s. 117, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOP- SKA W SZPROTAWIE W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2516/8/398] - s. 117, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TARNOWSKICH GÓRACH [GL.X NS-REJ.KRS/1389/8/575] - s. 117, poz GMINNO-POWIATOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE AVIA ŚWIDNIK [LU.XI NS-REJ.KRS/3295/8/333] - s. 121, poz GOLDEN PLAY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/1166/8/528] - s. 85, poz GOLIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2374/8/320] - s. 85, poz GOSPODARSTWO RYBACKIE POLESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOSNOWICA [LU.XI NS-REJ.KRS/3054/8/446] - s. 85, poz GÓRALSKI & GÓRALSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW [WA.XII NS-REJ.KRS/2055/8/776] - s. 37, poz GRUPA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/3044/8/125] - s. 86, poz GRUPA BUDOWLANA REGO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3528/8/592] - s. 86, poz GRUPA FILMOWA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5804/8/791] - s. 86, poz GRUPA HANDLO-BUDOWA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/1200/8/297] - s. 86, poz GRUPA KAPITAŁOWA G-8 INWESTYCJE ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3454/8/850] - s. 86, poz GRUPA ZARZĄDZAJĄCA HBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4436/8/81] - s. 86, poz GWJ SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS- -REJ.KRS/18413/7/524] - s. 113, poz H- HA.AND. - CREDITOR SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6406/8/260] - s. 86, poz HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ [BI.XII NS-REJ.KRS/1438/8/670] - s. 125, poz HANDEL MIĘDZYNARODOWY XIAOFENG ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5677/8/39] - s. 86, poz HATRANS-SERWIS - SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS-REJ.KRS/3563/8/871] - s. 86, poz HENZAS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3757/8/356] - s. 46, poz HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2332/8/234] - s. 86, poz HOBBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/2898/8/71] - s. 47, poz HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR [PO.IX NS-REJ.KRS/2474/8/421] - s. 86, poz HOLLMULLER ŁÓDŹ II SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3474/8/492] - s. 87, poz HOME FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4454/8/921] - s. 87, poz HOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6185/8/124] - s. 87, poz HOSSA CAPITAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/5860/8/113] - s. 87, poz HOTEL KRÓL KAZIMIERZ SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5619/8/915] - s. 88, poz HRINVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4581/8/782] - s. 47, poz HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH AGAT IWONA GOSTOMSKA I WIKTOR GOSTOMSKI SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/1157/8/608] - s. 65, poz HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMAT SĘKOWSKI BOLESŁAW MENDELSKI LESZEK SPÓŁKA JAWNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2175/8/519] - s. 65, poz HYDROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2397/8/165] - s. 88, poz I- ICARUS EUROPE SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6601/8/457] - s. 47, poz IG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/1217/8/425] - s. 88, poz III MILENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3324/8/786] - s. 88, poz IMES POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6031/8/814] - s. 88, poz INA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2411/8/292] - s. 48, poz INDUSTRI SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3323/8/385] - s. 114, poz INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO SPÓŁKA AKCYJNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/1381/8/367] - s. 114, poz INTER-HURT-ADS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/1304/8/2] - s. 88, poz INTERBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3343/8/27] - s. 88, poz INTERPAPYRUS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6173/8/1] - s. 89, poz INTERPRETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1453/8/307] - s. 89, poz INVEST TRACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6092/8/141] - s. 35, poz ISAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3022/8/681] - s. 89, poz ISOMAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/20184/7/308] - s. 89, poz ITALDOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/34679/7/788] - s. 89, poz ITRUST SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/2750/8/478] - s. 114, poz J- J.A.M. INOX PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/2584/8/843] - s. 89, poz JAEGER AKUSTIK SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3351/8/546] - s. 89, poz JANKOWSKI PULCHNY BUDOWNICTWO MIESZ- KANIOWE SP. Z O.O. - INWESTYCJA PRUSZKOW- SKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/5707/8/893] - s. 70, poz JEANS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6690/8/945] - s. 89, poz JET GRUPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6173/8/1] - s. 49, poz JJ INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2324/8/715] - s. 89, poz JL MASKINER W POLSCE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5706/8/492] - s. 89, poz JOB EXPRESS XXL-EU SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3878/8/500] - s. 90, poz JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5263/8/710] - s. 90, poz JSK GABRYLUK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/4702/8/817] - s. 65, poz JURKIEWICZ, KOWALCZYK - CENTRUM WSPÓŁPRACY I DORADZTWA EUROPARTNER SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/1221/8/340] - s. 36, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 128

6 -K- K CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2144/8/155] - s. 49, poz K.G.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2475/8/822] - s. 90, poz KALGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/3151/8/344] - s. 49, poz KANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2298/8/465] - s. 90, poz KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA A.ŚLIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GL.X NS-REJ.KRS/2580/8/239] - s. 70, poz KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1309/8/7] - s. 37, poz KERAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5946/8/978] - s. 90, poz KIDDE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1677/8/755] - s. 91, poz KJM INŻYNIERING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3542/8/828] - s. 91, poz KLUCZ.PL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3313/8/64] - s. 91, poz KNAUF INSULATION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/822/8/276] - s. 91, poz KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN [LU.XI NS-REJ.KRS/3015/8/563] - s. 63, poz KOŁOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŁOBRZEGU [KO.IX NS-REJ.KRS/10325/7/978] - s. 118, poz KOMET-URPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2419/8/500] - s. 91, poz KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNIC- TWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2757/8/285] - s. 91, poz KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4696/8/209] - s. 91, poz KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/2382/8/839] - s. 115, poz [PO.IX NS-REJ.KRS/3063/8/366] - s. 115, poz KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNIC- TWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/1156/8/207] - s. 91, poz KÓŁKO ROLNICZE W OLSZYNACH [KR.XII NS- -REJ.KRS/3565/8/673] - s. 125, poz KRAJEŃSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZED- SIĘBIORCÓW [BY.XIII NS-REJ.KRS/1063/8/224] - s. 121, poz KRISIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4069/8/843] - s. 91, poz KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1376/8/51] - s. 91, poz KUPCY Z PTAKA [LD.XX NS-REJ.KRS/2447/8/661] - s. 121, poz KV PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2356/8/480] - s. 91, poz KWITOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2596/8/966] - s. 50, poz L- LAMBERTZ POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/780/8/299] - s. 92, poz LAURIN SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3745/8/233] - s. 92, poz LEXUS FINANSE. KORYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/3143/8/825] - s. 65, poz LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6137/8/321] - s. 92, poz LOGOPAK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5831/8/551] - s. 92, poz LOZANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/648/8/122] - s. 92, poz LP BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1399/8/896] - s. 50, poz LTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/2733/8/39] - s. 50, poz LUDOWY KLUB SPORTOWY GROM [RZ.XII NS-REJ.KRS/2359/8/683] - s. 63, poz LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE [KA.VIII NS-REJ.KRS/5288/8/357] - s. 125, poz M- M-CITY RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1163/8/325] - s. 92, poz M&D MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/2192/8/958] - s. 51, poz MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4347/8/702] - s. 92, poz MAD BIKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2378/8/924] - s. 92, poz MAG-AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2595/8/565] - s. 92, poz MAK ZBIGNIEW KWIDZIŃSKI I MACIEJ WĘSIERSKI SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3723/8/789] - s. 65, poz MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/3236/8/808] - s. 115, poz MAN ACCOUNTING CENTER SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/1030/8/58] - s. 93, poz MANUFAKTURA SMAQ, RENATA STERNAL I HENRYK JOPPEK - SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/6421/8/897] - s. 66, poz MARCHO-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5166/8/812] - s. 93, poz MARCONI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/6020/8/92] - s. 93, poz MARKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6217/8/780] - s. 93, poz MARONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4051/8/314] - s. 93, poz MARRODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/916/8/660] - s. 93, poz MARUX JÓZEF RUKS, DANUTA RUKS, MICHAŁ MALESZKA, ALICJA MALESZKA SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2894/8/467] - s. 66, poz MATLOKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6021/8/493] - s. 93, poz MB ELIX SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4174/8/260] - s. 38, poz MCE INDUSTRIETECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/2863/8/103] - s. 93, poz MEDIA STER KAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/6153/8/359] - s. 38, poz MEDIA TV PLUS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6705/8/162] - s. 93, poz MEDIQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2656/8/783] - s. 93, poz MEGATEX LTD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3511/8/464] - s. 93, poz MERIDIAN - SKANER SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2363/8/598] - s. 94, poz MIEJSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SECESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2440/8/854] - s. 94, poz MIK MARIUSZ SŁUŻAŁEK EWA PIETRUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA [OP.VIII NS-REJ.KRS/2426/8/618] - s. 66, poz MIKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1742/8/888] - s. 51, poz MILLE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6008/8/658] - s. 94, poz MINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4378/8/66] - s. 94, poz MIS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4048/8/800] - s. 52, poz MITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1973/8/454] - s. 94, poz MIWI-URMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2352/8/876] - s. 94, poz MJ RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2370/8/716] - s. 94, poz MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENKLAWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/3920/8/788] - s. 118, poz MN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4349/8/504] - s. 53, poz MTE WOJNAR SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2396/8/764] - s. 66, poz MULTIC TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1404/8/103] - s. 53, poz N- N&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2804/8/578] - s. 94, poz NIEMOCZYŃSKI I PAZIO. LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6143/8/38] - s. 37, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ VITA ŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/3019/8/167] - s. 94, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT- NEJ STOMATOLOGIA RODZINNA URSZULA GAJECKA-SOBAS, ANNA BOŻEK-MADEJ SPÓŁKA PARTNERSKA W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1434/8/66] - s. 69, poz NIERUCHOMOŚCI NOKTOR SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/4730/8/978] - s. 94, poz NORDIC PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2380/8/37] - s. 54, poz NORDRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2968/8/209] - s. 94, poz NOVA-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1278/8/752] - s. 95, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 NOWACKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3151/8/344] - s. 66, poz NTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2381/8/438] - s. 95, poz O- OCEANIC PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO KOSMETYCZNE [GD.VIII NS-REJ.KRS/3663/8/972] - s. 125, poz OCZYSZCZANIE MIASTA I USŁUGI KOMU- NALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2211/8/90] - s. 95, poz OGICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3853/8/853] - s. 95, poz OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE PRODUCEN- TÓW OWOCÓW I WARZYW [LU.XI NS- -REJ.KRS/3082/8/607] - s. 125, poz OKNOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5074/8/230] - s. 54, poz OLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6424/8/100] - s. 95, poz OMEGA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1903/8/207] - s. 95, poz OMS POLSKA LTD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6190/8/440] - s. 95, poz ONKO PRODUKCJA, REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/2336/8/838] - s. 95, poz OPA-MONITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4858/8/929] - s. 95, poz OPAL PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SŁO- NECZNE TARASY SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/2431/8/934] - s. 70, poz ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/3911/8/868] - s. 95, poz OSCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1258/8/110] - s. 95, poz OŚRODEK PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO PRO-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3037/8/7] - s. 96, poz OŚRODEK PROMOCJI EDUKACJI PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1333/8/564] - s. 96, poz P- P.B.R.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/2121/8/310] - s. 96, poz P.M. INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2968/8/209] - s. 96, poz P.P.U.H. DESPOL-TECHNIK LECH DYNUS, MARIAN JAWORSKI, PIOTR SKALSKI SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/2498/8/667] - s. 66, poz P.T.H. GEMAR G.GĘCA, D.MEŁGIEŚ, T. RADOMSKI SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/3047/8/328] - s. 66, poz PANASIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5672/8/34] - s. 54, poz PAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1334/8/965] - s. 96, poz PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1195/8/90] - s. 96, poz PAST PRESENT FUTURE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LI- KWIDACJI [PO.VIII NS-REJ.KRS/3987/8/521] - s. 96, poz PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4139/8/981] - s. 115, poz PERRY MACHINERY POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/3751/8/950] - s. 96, poz PETROSHIP LTD. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3710/8/265] - s. 96, poz PEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/4145/8/698] - s. 97, poz PIASECZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W LIKWIDACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/1651/8/707] - s. 118, poz PIEKARNIA JAŚMIN - JAN NAWROCKI I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2524/8/917] - s. 66, poz PIMO PRODUKCJA I MONTAŻ OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LI- KWIDACJI [WR.IX NS-REJ.KRS/3388/8/316] - s. 97, poz PLASTEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4848/8/608] - s. 97, poz POL-MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/2607/8/579] - s. 97, poz POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6681/8/25] - s. 98, poz POLIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5974/8/139] - s. 98, poz POLMOS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA [TO.VII NS-REJ.KRS/1386/8/372] - s. 115, poz POLNORD SOPOT II SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5385/8/255] - s. 55, poz POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5046/8/69] - s. 98, poz POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA PGK-ELECTRO- NICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1390/8/287] - s. 98, poz POLSKIE CENTRUM INFORMACJI PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2385/8/42] - s. 98, poz POLSKIE MEBLE PRODUCENCI MEBLI I PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓŁPRACUJĄCE SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/1323/8/243] - s. 98, poz POLSTROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1308/8/606] - s. 99, poz POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4720/8/657] - s. 36, poz POMERANIA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/1346/8/88] - s. 99, poz PORTA MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2392/8/160] - s. 99, poz PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5722/8/530] - s. 99, poz PREGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3029/8/488] - s. 99, poz PREMIUM LEASING SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS-REJ.KRS/2959/8/289] - s. 115, poz PRO - AGRO SPÓŁKA JAWNA BARBARA DOMAGALSKA, ANNA OLEŃCZUK - ZIACH [KI.X NS-REJ.KRS/11747/7/897] - s. 66, poz PRO 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1889/8/80] - s. 99, poz PRODEKO-EŁK BUJNICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/2587/8/46] - s. 67, poz PROFESSIONAL FURNISING FITTING & EQUIP- MENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6205/8/657] - s. 55, poz PROFINANCE WALDEMAR ZALASZEWSKI, ADAM ZALASZEWSKI, MIROSŁAW KWIAT- KOWSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/3680/8/411] - s. 67, poz PROLOGIS POLAND LXVI SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6656/8/67] - s. 99, poz PROLOGIS POLAND LXVIII SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6662/8/784] - s. 99, poz PROMATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/2528/8/521] - s. 99, poz PROMEL SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH W WARSZAWIE [WA.XII NS-REJ.KRS/152/8/532] - s. 118, poz PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5638/8/156] - s. 99, poz PROVOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2395/8/363] - s. 55, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ELPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/199/8/623] - s. 100, poz PRZEDSIĘBIORSTWO APLIKACJI INŻYNIERSKICH APIN ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4736/8/384] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZE- MYSŁOWEGO PRZEM-BUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4013/8/832] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU [PO.IX NS- -REJ.KRS/2312/8/592] - s. 115, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ MIKOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4400/8/712] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTO- GRAFICZNE EGIB SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/3250/8/44] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMU- NALNEJ DOLINA BARYCZY - SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4268/8/644] - s. 101, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ALFA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5117/8/608] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUK- CYJNE ELBO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3883/8/816] - s. 56, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GONTAREK-RETSCHKE-ZSCHORNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4905/8/222] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA [TO.VII NS-REJ.KRS/902/8/735] - s. 115, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEMYŚLU [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1936/8/373] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3133/8/504] - s. 115, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI WAXMET M.WARZECHA, S.WARZECHA SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/4867/8/849] - s. 67, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG PROGRES - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3295/8/333] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOW- LANE WOJTBUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3921/8/189] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PETROSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4192/8/100] - s. 102, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 130

8 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HAND- LOWO USŁUGOWE ELMOT SPÓŁKA JAWNA KEMPA P., SKOCZEŃ M. [GL.X NS-REJ.KRS/2619/8/702] - s. 67, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁU- GOWE ADARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5955/8/898] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE FRAN-PAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1905/8/9] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2258/8/181] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5854/8/396] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE PLUS ZBIGNIEW, KRYSTYNA MRÓZ, SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3239/8/11] - s. 67, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWO-USŁUGOWE BREX SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/2681/8/741] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWO-USŁUGOWE SABELA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/1865/8/834] - s. 102, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWO-HANDLOWE ARTUR TRYBA I ROBERT BOROŃ SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2351/8/475] - s. 36, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO PRODUK- CYJNE OPTOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/5962/8/16] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKO- NAWCZE POLPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3756/8/955] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU TERENO- WEGO [SZ.XVII NS-REJ.KRS/1491/8/789] - s. 125, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH INODROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1812/8/26] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO- -SPRZĘTOWE BETRANS, SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/2906/8/481] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO- -BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/557/8/941] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH I PRODUKCJI KOLDAG SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5748/8/578] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE MERCUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3019/8/167] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EMA-TRANS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3120/8/980] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIDOWISKOWO-SPOR- TOWE SPODEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/3261/8/766] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/2444/8/458] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4560/8/739] - s. 103, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE UNIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4855/8/726] - s. 104, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EURO EXPERT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1115/8/522] - s. 56, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STEL ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2385/8/42] - s. 38, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWSTWA GÓR- NICZEGO ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4780/8/583] - s. 104, poz PULIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4251/8/516] - s. 104, poz Q- Q-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2321/8/512] - s. 56, poz R- R - H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/945/8/222] - s. 104, poz R-QUADRAT POLSKA ALPHA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6337/8/523] - s. 104, poz RACIBORSKIE TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE UNIA Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU [GL.X NS- -REJ.KRS/3041/8/922] - s. 125, poz RAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3173/8/788] - s. 104, poz RBB-STAL BORUSIAK SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2156/8/278] - s. 67, poz REALTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT DEVE- LOPERSKI 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/6293/8/744] - s. 70, poz REGEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2149/8/160] - s. 104, poz REINHOLD POLSKA PROJECT 5 SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/4325/8/258] - s. 104, poz REMONDIS AQUA TOSZEK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/596/8/824] - s. 105, poz RESIDENCE PARK DEVELOPMENT POLSKA ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5631/8/349] - s. 57, poz RINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2429/8/821] - s. 105, poz RIVIERA FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/2461/8/897] - s. 105, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA [TO.VII NS-REJ.KRS/1449/8/392] - s. 118, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W AMANDOWIE [GL.X NS-REJ.KRS/2322/8/913] - s. 118, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SAR- NOWICACH [OP.VIII NS-REJ.KRS/1632/8/466] - s. 118, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAJKOWIE [PO.IX NS-REJ.KRS/2910/8/396] - s. 118, poz ROMANO MAZZANTE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/2893/8/66] - s. 105, poz RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1420/8/141] - s. 105, poz ROZGŁOŚNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5740/8/370] - s. 105, poz RYTM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4762/8/743] - s. 105, poz RZESZOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/1022/8/539] - s. 115, poz S- SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY [PO.IX NS-REJ.KRS/2927/8/524] - s. 121, poz SANBET FABRYKA BETONU WIESŁAWA, STE- FAN PIOTROWSCY SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4318/8/140] - s. 67, poz SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3549/8/635] - s. 105, poz SANISH ENTERPRISES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4721/8/58] - s. 57, poz SAT-FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3579/8/598] - s. 105, poz SECES-POL - WSCHÓD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI [BI.XII NS-REJ.KRS/1675/8/953] - s. 116, poz SFINKS INTERNATIONAL MULTISERVICE ŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6010/8/771] - s. 105, poz SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/3398/8/637] - s. 116, poz SG ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3918/8/675] - s. 57, poz SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6432/8/619] - s. 105, poz SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/5582/8/254] - s. 70, poz SKORPION MICHAŁ KOZŁOWSKI MONIKA PIOTROWSKA SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS- -REJ.KRS/1556/8/611] - s. 68, poz SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1206/8/703] - s. 105, poz SOLIDE TECH PERSONEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2410/8/891] - s. 105, poz SPA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5618/8/514] - s. 106, poz SPEED ACCESSORIES SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIADZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS- -REJ.KRS/2383/8/240] - s. 106, poz SPÓŁDZIELCZY DOM WYPOCZYNKOWY W WIŚLE BUKOWEJ [BB.VIII NS-REJ.KRS/202/8/28] - s. 118, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA KOZIOŁEK W LUBLINIE [LU.XI NS- -REJ.KRS/2408/8/778] - s. 118, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA KWADRAT W UPADŁOŚCI [WA.XII NS- -REJ.KRS/6438/8/25] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BAĆKO- WICACH [KI.X NS-REJ.KRS/1045/8/384] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KO- MORNIKACH [PO.VIII NS-REJ.KRS/974/8/784] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BESKID W BIEL- SKU-BIAŁEJ [BB.VIII NS-REJ.KRS/191/8/415] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM W PŁOCKU [WA.XIV NS-REJ.KRS/2261/8/695] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KALENICA [WA.XII NS-REJ.KRS/31584/7/790] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRYSZTAŁ [LU.XI NS-REJ.KRS/150/8/730] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MILENIUM [GL.X NS-REJ.KRS/81/8/993] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODLESIE [KA.VIII NS-REJ.KRS/5047/8/470] - s. 119, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODZAMCZE [KI.X NS-REJ.KRS/825/8/479] - s. 119, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SIKORNIK [GL.X NS-REJ.KRS/18300/7/899] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADS SOŚNICA [GL.X NS-REJ.KRS/1802/8/705] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH NADZIEJA W SIERADZU W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/1570/8/847] - s. 60, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO [LU.XI NS-REJ.KRS/1538/8/771] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATOR- SKO-WŁASNOŚCIOWA W SANNIKACH [WA.XIV NS-REJ.KRS/2977/8/129] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT POTOK [WA.XII NS-REJ.KRS/3915/8/472] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE [PO.IX NS-REJ.KRS/115/8/451] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KALINOWIE [OL.VIII NS-REJ.KRS/2428/8/420] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KALSKU [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2018/8/695] - s. 120, poz SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA W LI- KWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/4555/8/423] - s. 120, poz SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIEDŹWIEDZIA H.DUNAJ [WR.VI NS-REJ.KRS/4342/8/697] - s. 70, poz SPÓŁKA MIESZKANIOWA KLEOFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KA- TOWICACH [KA.VIII NS-REJ.KRS/4086/8/282] - s. 106, poz STAL-MEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3786/8/918] - s. 106, poz STALBUD WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4390/8/500] - s. 106, poz STALEXPORT SERWIS CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/4564/8/343] - s. 116, poz STARÓWKA - KOLIŃSKI GRZEGORZ, KĘDZIER- SKI ZBIGNIEW, KĘDZIERSKA KRYSTYNA SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/3005/8/242] - s. 69, poz STEEL - BUILDING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3997/8/842] - s. 106, poz STEROWNIKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6161/8/878] - s. 106, poz STILMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3449/8/534] - s. 106, poz STINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [SZ.XVII NS- -REJ.KRS/2315/8/795] - s. 106, poz STOWARZYSZENIE JESTEŚMY RAZEM [GD.VIII NS-REJ.KRS/2700/8/873] - s. 61, poz STOWARZYSZENIE KOLEGIATA KARTUSKA W KARTUZACH [GD.VIII NS-REJ.KRS/3269/8/974] - s. 121, poz STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY BORÓWIEC [PO.VIII NS-REJ.KRS/3923/8/991] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WAR- SZAWSKIEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/6719/8/87] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KOŁO- BRZEGU [KO.IX NS-REJ.KRS/1207/8/104] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMU- NIKACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/30158/7/956] - s. 122, poz STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY, KULTURY, AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM RAZEM RAŹ- NIEJ [PO.IX NS-REJ.KRS/2914/8/0] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W DO- BRYM MIEŚCIE [OL.VIII NS-REJ.KRS/2612/8/895] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KŁODZKIEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/251/8/232] - s. 61, poz STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH [GD.VIII NS-REJ.KRS/3017/8/365] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŁAŃCUT [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1593/8/692] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE LIRA NIEWI- DOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH [PO.IX NS-REJ.KRS/2988/8/851] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI [OL.VIII NS-REJ.KRS/1785/8/375] - s. 123, poz STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIEL- STWA ODDZIAŁ W ELBLĄGU [OL.VIII NS- -REJ.KRS/2185/8/840] - s. 123, poz STRZELCE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2403/8/773] - s. 106, poz T- T.C.C. ŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1626/8/749] - s. 106, poz TAKURA KAWAI SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/5622/8/429] - s. 39, poz TALVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/6474/8/705] - s. 107, poz TARAS M.MOCHERNYUK SPÓŁKA KOMANDYTO- WA W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/5160/8/406] - s. 70, poz TAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5756/8/97] - s. 107, poz TECHNO-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5655/8/595] - s. 107, poz TECHSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5658/8/798] - s. 107, poz TEJOSIPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4986/8/191] - s. 107, poz TELEFONY OPALENICKIE SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/3352/8/947] - s. 116, poz THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3390/8/429] - s. 107, poz THYSSENKRUPP STAINLESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4903/8/420] - s. 107, poz TIK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2242/8/454] - s. 58, poz TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/2394/8/962] - s. 116, poz TK INTERNATIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/5947/8/379] - s. 107, poz TK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/4441/8/397] - s. 107, poz TKC ZAKŁAD UTRZYMANIA SIECI TELEKOMUNI- KACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3873/8/495] - s. 107, poz TOBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4801/8/517] - s. 107, poz TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/945/8/222] - s. 107, poz TOPEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/2533/8/837] - s. 108, poz TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZ- NEGO PRAWOBRZEŻE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2282/8/738] - s. 108, poz TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZ- NEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3333/8/706] - s. 108, poz TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO KOŁO NR. 2 [BB.VIII NS-REJ.KRS/1381/8/367] - s. 123, poz TOWARZYSTWO HANDLOWE INTERVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2512/8/794] - s. 108, poz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOLSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2449/8/463] - s. 124, poz TOWARZYSTWO WSPIERANIA EDUKACJI NIE- PEŁNOSPRAWNYCH DZIEWIĄTKA [PO.IX NS- -REJ.KRS/3025/8/884] - s. 124, poz TPI AGRISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3963/8/275] - s. 108, poz TRABET J.DUTKOWSKI I. GACEK D.KŁYŚ J.PISZCZEK SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/4119/8/339] - s. 37, poz TRABZON - KONSTRUKCJE STALOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2360/8/395] - s. 108, poz TRAILIS ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [KR.XII NS-REJ.KRS/3523/8/587] - s. 39, poz TRANS-JAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3727/8/393] - s. 108, poz TRAVINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/49/8/917] - s. 109, poz TRIMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6048/8/942] - s. 109, poz TV AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5902/8/90] - s. 109, poz U- UNIA TARNÓW ŻUŻLOWA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XII NS-REJ.KRS/3787/8/319] - s. 117, poz UNIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5031/8/743] - s. 109, poz UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/1877/8/957] - s. 117, poz UNITECH-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3765/8/875] - s. 109, poz URDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1280/8/865] - s. 109, poz URSMASZ D.MAJEWSKA I A.BARTCZAK - SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/5978/8/743] - s. 69, poz USŁUGI CELNO-SPEDYCYJNE TER-COLL SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4627/8/363] - s. 109, poz USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT BANAŚ TOMASZ BANAŚ KONRAD BANAŚ SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/4717/8/143] - s. 69, poz UZDROWISKO KOŁOBRZEG SPÓŁKA AKCYJNA [KO.IX NS-REJ.KRS/949/8/826] - s. 117, poz V- VALUE CREATOR SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/6033/8/616] - s. 60, poz VAN DE MEENE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDA- CJI [PO.VIII NS-REJ.KRS/3986/8/120] - s. 109, poz VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4768/8/149] - s. 109, poz VENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4931/8/581] - s. 109, poz VERSO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1939/8/576] - s. 109, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 132

10 VIGOR - ODNOWA BIOLOGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3292/8/130] - s. 109, poz VITTORIO VENTO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4782/8/385] - s. 58, poz W- WALENCJA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/6018/8/979] - s. 110, poz WARCEL - WARSZAWSKIE CENTRUM CELNE ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5991/8/578] - s. 111, poz WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECH- NICZNO-ORGANIZACYJNEGO BUDOWNICTWA WACETOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5860/8/113] - s. 111, poz WARYŃSKI FAMABUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2417/8/698] - s. 111, poz WASIAK TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/1359/8/612] - s. 111, poz WASKO SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS- -REJ.KRS/1922/8/448] - s. 117, poz WB TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2414/8/495] - s. 111, poz WELAN CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5043/8/866] - s. 111, poz WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRO- DUKCYJNO USŁUGOWE GEOTRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5996/8/583] - s. 111, poz WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1722/8/246] - s. 111, poz WIK ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/17510/7/351] - s. 112, poz WKK OBIEKTY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/2890/8/863] - s. 112, poz WODOCIĄGI I KANALIZACJA AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2472/8/619] - s. 112, poz WYDAWNICTWO MINIATURA - STOWARZYSZE- NIE SIWOBRODYCH POETÓW [KR.XI NS- -REJ.KRS/2806/8/380] - s. 124, poz WYTWÓRNIA DŹWIĘKU BURZYŃSKI - KOHNKE SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/3461/8/968] - s. 37, poz X- XXL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5925/8/935] - s. 112, poz Y- YENIGUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. [WA.XII NS- -REJ.KRS/6346/8/443] - s. 112, poz Z- ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ KOSPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3213/8/963] - s. 112, poz ZAKŁAD PRODUKCYJNY APARATURY ELEK- TRYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4749/8/908] - s. 112, poz ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO DANIE- LÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2905/8/80] - s. 112, poz ZAKŁAD USŁUG GASTRONOMICZNO-SOCJAL- NYCH ELGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/1291/8/587] - s. 112, poz ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/4178/8/864] - s. 113, poz ZAKŁADY CHEMICZNE LUBOŃ SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/3551/8/748] - s. 113, poz ZAKŁADY MIĘSNE W KĘPNIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI [PO.IX NS-REJ.KRS/778/8/186] - s. 117, poz ZAKŁADY PRODUKCYJNO-REMONTOWE ENERGETYKI POZNAŃ ENERGETYKA - CZER- WONAK SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/3549/8/635] - s. 117, poz ZAKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH EXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3423/8/486] - s. 113, poz ZDZISŁAW JASKÓLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/3761/8/271] - s. 39, poz ZENITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3221/8/482] - s. 113, poz ZORBUD-2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1387/8/773] - s. 113, poz ZTUDIO BETLEY & NOWAK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/6074/8/301] - s. 69, poz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY PRZEMYSŁOWEJ I RĘKODZIELNICZEJ POD WEZWANIEM ŚWIĘ- TEGO STANISŁAWA KOSTKI [KR.XI NS- -REJ.KRS/2805/8/979] - s. 124, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 Zasady przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego: 1. Zgodnie z treścią 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do powołanego rozporządzenia. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. 2. Zgodnie z treścią 8 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. 3. Do tekstu ogłoszenia winien być dołączony dowód uiszczenia opłaty za zamieszczenie ogłoszenia/obwieszczenia. Dowodem uiszczenia opłaty jest przekaz pocztowy, przelew bankowy. Numer rachunku bankowego: Ministerstwo Sprawiedliwości NBP O/O Warszawa Ogłoszenia należy składać w formie pisemnej. Zaleca się dołączanie tekstu w formie elektronicznej. 5. Informacje o trybie składania ogłoszeń celem publikacji oraz wysokości opłaty są udzielane w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w sądach rejonowych. 6. Ogłoszenia należy składać w sądach co najmniej na 14 dni przed planowaną datą ukazania się ogłoszenia. 7. Ogłoszenia nieopłacone nie będą przyjmowane, a nadesłane bez dowodu opłaty będą pozostawione bez dalszego biegu.

12 Informacje ogólne Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń, którego wydawanie należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości, na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.). W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej, ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego oraz inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Polskim B. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Sądy rejonowe, w których znajdują się Punkty Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego. Monitor ukazuje się codziennie od poniedziałku do piątku. Dzień wydania Monitora Sądowego i Gospodarczego jest dniem ogłoszenia.

13 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Sekretarz redakcji: tel ; faks Redakcja: tel ; ; Wydział Nadzoru Merytorycznego: tel ; ; ; faks Redaktor techniczny: tel ; faks Redakcja techniczna: tel ; Stanowisko ds. Analiz i Rachunków: tel ; ; faks Kolportaż: tel ; ; faks Centrum Informacyjne MSiG: tel Druk: Drukarnia Nr 1: ul. Rakowiecka 37, Warszawa tel ; ; ; tel./faks

14

15 Cena brutto 30,81 zł (w tym 7% VAT) i Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenach za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 11:45:41 Numer KRS: 0000356592

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 11:45:41 Numer KRS: 0000356592 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2013 godz. 11:45:41 Numer KRS: 0000356592 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:45:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:45:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 15:45:45 Numer KRS: 0000418609 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:16:02 Numer KRS: 0000163366 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.09.2014 godz. 16:27:27 Numer KRS: 0000523633

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.09.2014 godz. 16:27:27 Numer KRS: 0000523633 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.09.2014 godz. 16:27:27 Numer KRS: 0000523633 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2015 godz. 12:41:33 Numer KRS: 0000037904

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2015 godz. 12:41:33 Numer KRS: 0000037904 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2015 godz. 12:41:33 Numer KRS: 0000037904 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.11.2012 godz. 10:31:59 Numer KRS: 0000037904

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.11.2012 godz. 10:31:59 Numer KRS: 0000037904 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.11.2012 godz. 10:31:59 Numer KRS: 0000037904 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2015 godz. 15:12:51 Numer KRS: 0000418218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2015 godz. 15:12:51 Numer KRS: 0000418218 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2015 godz. 15:12:51 Numer KRS: 0000418218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:03:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:03:59 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.09.2014 godz. 17:03:59 Numer KRS: 0000499069 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 13:31:40 Numer KRS: 0000346362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 13:31:40 Numer KRS: 0000346362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2013 godz. 13:31:40 Numer KRS: 0000346362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:27:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:27:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2016 godz. 19:27:01 Numer KRS: 0000080103 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:42:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:42:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.05.2016 godz. 12:42:03 Numer KRS: 0000139493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 12:47:32 Numer KRS: 0000495064

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 12:47:32 Numer KRS: 0000495064 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2014 godz. 12:47:32 Numer KRS: 0000495064 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2015 godz. 20:13:38 Numer KRS: 0000093158

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2015 godz. 20:13:38 Numer KRS: 0000093158 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2015 godz. 20:13:38 Numer KRS: 0000093158 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.07.2016 godz. 00:53:24 Numer KRS: 0000154740

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.07.2016 godz. 00:53:24 Numer KRS: 0000154740 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.07.2016 godz. 00:53:24 Numer KRS: 0000154740 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:30:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:30:00 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 09:30:00 Numer KRS: 0000464478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 10:45:00 Numer KRS: 0000258599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2014 godz. 01:46:16 Numer KRS: 0000032523

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2014 godz. 01:46:16 Numer KRS: 0000032523 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2014 godz. 01:46:16 Numer KRS: 0000032523 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 07:10:56 Numer KRS: 0000357033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:57:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:57:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2016 godz. 15:57:44 Numer KRS: 0000494706 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2015 godz. 09:04:30 Numer KRS: 0000552829

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2015 godz. 09:04:30 Numer KRS: 0000552829 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.09.2015 godz. 09:04:30 Numer KRS: 0000552829 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2016 godz. 06:43:39 Numer KRS: 0000499839

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2016 godz. 06:43:39 Numer KRS: 0000499839 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2016 godz. 06:43:39 Numer KRS: 0000499839 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 22:11:57 Numer KRS: 0000037904

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 22:11:57 Numer KRS: 0000037904 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2016 godz. 22:11:57 Numer KRS: 0000037904 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.01.2014 godz. 10:39:09 Numer KRS: 0000445611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.01.2014 godz. 10:39:09 Numer KRS: 0000445611 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2014 godz. 10:39:09 Numer KRS: 0000445611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.02.2016 godz. 12:53:53 Numer KRS: 0000418218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.02.2016 godz. 12:53:53 Numer KRS: 0000418218 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.02.2016 godz. 12:53:53 Numer KRS: 0000418218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 08:39:28 Numer KRS: 0000266644 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 15:51:09 Numer KRS: 0000033192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 07:19:54 Numer KRS: 0000309519

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 07:19:54 Numer KRS: 0000309519 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 07:19:54 Numer KRS: 0000309519 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 09:50:21 Numer KRS: 0000118142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 08:16:39 Numer KRS: 0000489390

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 08:16:39 Numer KRS: 0000489390 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 08:16:39 Numer KRS: 0000489390 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2014 godz. 11:32:19 Numer KRS: 0000066651

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2014 godz. 11:32:19 Numer KRS: 0000066651 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2014 godz. 11:32:19 Numer KRS: 0000066651 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 10:34:03 Numer KRS: 0000534477 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2014 godz. 09:18:50 Numer KRS: 0000518706

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2014 godz. 09:18:50 Numer KRS: 0000518706 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2014 godz. 09:18:50 Numer KRS: 0000518706 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:17:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:17:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 22:17:03 Numer KRS: 0000614973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:55:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:55:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.05.2016 godz. 19:55:33 Numer KRS: 0000353200 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.09.2014 godz. 08:06:08 Numer KRS: 0000516233

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.09.2014 godz. 08:06:08 Numer KRS: 0000516233 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.09.2014 godz. 08:06:08 Numer KRS: 0000516233 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:43:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:43:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 08:43:51 Numer KRS: 0000615972 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:00:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:00:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 09:00:32 Numer KRS: 0000238201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2015 godz. 11:39:14 Numer KRS: 0000380404

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2015 godz. 11:39:14 Numer KRS: 0000380404 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2015 godz. 11:39:14 Numer KRS: 0000380404 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 13:43:47 Numer KRS: 0000467126 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:25:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:25:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.09.2016 godz. 09:25:35 Numer KRS: 0000026816 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.06.2016 godz. 01:34:31 Numer KRS: 0000209045 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:42:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:42:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 01:42:08 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2014 godz. 14:38:24 Numer KRS: 0000174486

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2014 godz. 14:38:24 Numer KRS: 0000174486 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2014 godz. 14:38:24 Numer KRS: 0000174486 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2012 godz. 04:26:12 Numer KRS: 0000412749

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2012 godz. 04:26:12 Numer KRS: 0000412749 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2012 godz. 04:26:12 Numer KRS: 0000412749 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:32:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:32:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2016 godz. 19:32:22 Numer KRS: 0000024609 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:13:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:13:24 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 00:13:24 Numer KRS: 0000359989 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2014 godz. 10:18:26 Numer KRS: 0000439403

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2014 godz. 10:18:26 Numer KRS: 0000439403 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2014 godz. 10:18:26 Numer KRS: 0000439403 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.03.2016 godz. 09:05:09 Numer KRS: 0000595825

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.03.2016 godz. 09:05:09 Numer KRS: 0000595825 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2016 godz. 09:05:09 Numer KRS: 0000595825 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:24:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:24:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 12:24:01 Numer KRS: 0000217541 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.09.2016 godz. 08:54:12 Numer KRS: 0000374372 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 12:22:46 Numer KRS: 0000100892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 12:22:46 Numer KRS: 0000100892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 12:22:46 Numer KRS: 0000100892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2015 godz. 14:17:39 Numer KRS: 0000272272

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2015 godz. 14:17:39 Numer KRS: 0000272272 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2015 godz. 14:17:39 Numer KRS: 0000272272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:29 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2016 godz. 12:00:29 Numer KRS: 0000271165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:01:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:01:21 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.06.2016 godz. 02:01:21 Numer KRS: 0000009870 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.08.2014 godz. 09:32:52 Numer KRS: 0000230762

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.08.2014 godz. 09:32:52 Numer KRS: 0000230762 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.08.2014 godz. 09:32:52 Numer KRS: 0000230762 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 08:35:58 Numer KRS: 0000210955 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:16:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:16:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2016 godz. 15:16:08 Numer KRS: 0000473093 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:05:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:05:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2016 godz. 13:05:34 Numer KRS: 0000491153 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2013 godz. 12:30:44 Numer KRS: 0000332502

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2013 godz. 12:30:44 Numer KRS: 0000332502 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2013 godz. 12:30:44 Numer KRS: 0000332502 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.12.2014 godz. 11:14:42 Numer KRS: 0000432867

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.12.2014 godz. 11:14:42 Numer KRS: 0000432867 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2014 godz. 11:14:42 Numer KRS: 0000432867 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 22:18:07 Numer KRS: 0000296776

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 22:18:07 Numer KRS: 0000296776 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 22:18:07 Numer KRS: 0000296776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:57:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:57:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 10:57:03 Numer KRS: 0000369463 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych. Rejestr przedsiębiorców: Opłata sądowa Wykreślenie z KRS

XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych. Rejestr przedsiębiorców: Opłata sądowa Wykreślenie z KRS XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych Rejestr przedsiębiorców: Forma prawna I wpis Zmiana wpisu Opłata sądowa Wykreślenie z KRS Przyjęcie dokumentów do akt Złożenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2014 godz. 13:24:29 Numer KRS: 0000135559

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2014 godz. 13:24:29 Numer KRS: 0000135559 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2014 godz. 13:24:29 Numer KRS: 0000135559 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.08.2014 godz. 13:32:00 Numer KRS: 0000228271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.08.2014 godz. 13:32:00 Numer KRS: 0000228271 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.08.2014 godz. 13:32:00 Numer KRS: 0000228271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo