Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym"

Transkrypt

1 Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym

2 Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego

3 Raport o rozwoju spo ecznym

4 Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Warszawa 2002

5 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Warszawa 2002 Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju al. Niepodleg oêci 186, Warszawa, 2002 Wydane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju al. Niepodleg oêci 186, Warszawa UNDP jest zastrze onym znakiem organizacji Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Wszelkie prawa zastrze one. adna cz Êç tego opracowania nie mo e byç kopiowana, powielana lub rozpowszechniana bez pisemnej zgody UNDP. Raport o rozwoju spo ecznym zosta przygotowany przez zespó niezale nych konsultantów. Przedstawione w nim poglàdy stanowià punkt widzenia autorów i nie muszà odzwierciedlaç opinii UNDP. ISBN X (Wersja angielska) ISBN (Wersja polska) Wydrukowane w Polsce przez Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o. Projekt ok adki: Dariusz Jasiczak Fotografie: Ryszard Koco Sk ad komputerowy: perfekt, ul. Grodziska 11, Poznaƒ tel. (061) ;

6 S owo wst pne Raport o Rozwoju Spo ecznym, zatytu owany Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego, jest ju siódmym kolejnym raportem przygotowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Wszystkie dotychczasowe raporty przedstawiajà ró ne aspekty rozwoju Polski, w centrum uwagi stawiajàc rozwój i dobro cz owieka. Tegoroczny Raport ró ni si nieco od poprzednich, co wynika przede wszystkim z jego tematyki. Po pierwsze, nie ogranicza si on do jednej, wa nej, ale doêç wàskiej dziedziny ycia lub grupy spo ecznej, ale obejmuje wiele dziedzin: gospodark, prac, spo eczeƒstwo, kultur i edukacj. Po drugie, nie tyle analizuje stan aktualny w Polsce, ile ukazuje perspektyw przysz oêci. Jak zmieni si gospodarka, jeêli b dzie oparta na informacji i wiedzy? Na czym b dzie polegaç praca, jeêli b dzie mo na Êwiadczyç jà na odleg oêç? Jak b dzie zorganizowane spo eczeƒstwo, jeêli media elektroniczne zapewnià mo liwoêç indywidualnych kontaktów na masowà skal? Jakie b dzie miejsce kultury, i w gospodarce, i w spo eczeƒstwie w warunkach globalizacji? Jakie nowe wymagania czekajà edukacj? W niniejszym Raporcie zespó autorski stara si odpowiedzieç na wymienione wy ej pytania z perspektywy koncepcji rozwoju opracowanej przez UNDP jakich przemian nale y oczekiwaç ze wzgl du na ywio owy rozwój technik informacyjnych, a tak e, jak te przemiany wp ynà na jakoêç ycia ludzi oraz ich mo liwoêci yciowe. Wyra am nadziej, e tegoroczny Raport o Rozwoju Spo ecznym o ywi i poszerzy publicznà debat na temat drogi Polski ku globalnemu spo eczeƒstwu informacyjnemu. Taka debata jest niezb dnie potrzebna w aênie teraz, w trakcie tak wielu zmian prowadzonych w Polsce w ramach procesów dostosowawczych do integracji z Unià Europejskà. Zrozumienie bowiem trendów rozwojowych, przygotowanie si do czekajàcych zmian i wczesne stawienie czo a wyzwaniom pozwala przyspieszyç rozwój i obni yç jego koszty z korzyêcià dla spo eczeƒstwa. Ze swej strony UNDP traktuje Raport jako pierwszy krok w takiej publicznej debacie i majàc pe nà ÊwiadomoÊç wagi tematu obiecuje dalsze, liczne dzia ania w celu jej o ywienia. Marc Destanne de Bernis Sta y Przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju V

7 Podzi kowania WÊród osób, którym pragn z o yç podzi kowania, na pierwszym miejscu chcia bym wymieniç pana ambasadora Marca Destanne de Bernis, sta ego przedstawiciela Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, za wybór nie atwego do opracowania, b dàcego wyzwaniem dla autorów tematu Raportu o Rozwoju Spo ecznym, jakim jest Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego, oraz za odwag powierzenia realizacji tego tematu nieznanemu w pierwszej chwili zespo owi autorskiemu. Pragn wyraziç wdzi cznoêç wszystkim pracownikom Przedstawicielstwa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, którzy wspomagali proces tworzenia Raportu na ró nych etapach. Trzy osoby z tego grona zas ugujà na szczególne podzi kowania: pani Karolina Mzyk, koordynator Raportu, której entuzjazm, m odzieƒcza ywio owoêç pokonujàca wszystkie bariery, pozytywna energia i niestrudzony optymizm stanowi y nieoceniony wk ad w przygotowanie Raportu, pan Pawe Grzesik, który pieczo owicie nadzorowa proces jego powstawania, oraz pan Janusz Czamarski, którego doêwiadczenie i yczliwy sceptycyzm pozwoli y autorom ustrzec si pewnych raf. Dzi kuj recenzentom, dr. in. Wac awowi Iszkowskiemu, prof. dr. hab. Piotrowi P oszajskiemu, dr. hab. Leszkowi Preisnerowi, panu Andreyowi Ivanovowi oraz zespo owi z Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych CASE w osobach prof. dr hab. Stanis awy Golinowskiej oraz pani Ma gorzaty Jakubiak za trud przeczytania Raportu w r kopisie i ustosunkowanie si do jego treêci. Szczególnie jestem wdzi czny wszystkim autorom Raportu reprezentujàcym bardzo szerokie spektrum wiedzy, dyscyplin i doêwiadczeƒ. Bardzo dzi kuj za przyj cie mojego zaproszenia do udzia u w tym przedsi wzi ciu, poêwi cenie swego cennego czasu i wol podzielenia si z Czytelnikami swojà wiedzà. Ze swojej strony pragn dodaç, e wspó praca z Paƒstwem by a dla mnie nies ychanà przygodà intelektualnà. Pragn równie podzi kowaç wielu nie wymienionym z nazwiska osobom, które tak ch tnie, w ró nych formach pomaga y w tworzeniu Raportu bioràc udzia w licznych dyskusjach, zarówno tych klasycznych, jak i elektronicznych, oraz przysy ajàc mi teksty, które, g ównie z powodu ograniczonej obj toêci publikacji, nie mog y si w niej znaleêç. Dzi kuj tak e wszystkim tym osobom, od których pracy zale a a ostateczna forma tekstu panu Grzegorzowi Ganowiczowi z firmy perfekt, która podj a si redakcji technicznej, panu Jackowi GrzeÊkowiakowi, autorowi opracowania graficznego Raportu, panu Dariuszowi Jasiczakowi, który zaprojektowa ok adk, panu Ryszardowi Koco owi, który wykona zdj cia, pani Annie Zieliƒskiej-Krybus, która zweryfikowa a Raport od strony j zykowej, oraz panom Micha owi CieÊlakowi i Bartoszowi Nowakowi, którzy przet umaczyli Raport na j zyk angielski. Wojciech Cellary Redaktor Naukowy Raportu

8 Organizatorzy Karolina Mzyk jest koordynatorem niniejszego Raportu oraz doradcà Sta ego Przedstawiciela UNDP w Polsce Pawe Grzesik jest zast pcà Sta ego Przedstawiciela UNDP w Polsce Janusz Czamarski jest starszym doradcà Sta ego Przedstawiciela UNDP w Polsce VII

9 O autorach Redaktor naukowy Prof. dr hab. in. Wojciech Cellary jest kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Autorzy tekstów Prof. dr hab. in. Witold Abramowicz jest kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Borys Czerniejewski jest dyrektorem Biura Wspó pracy Mi dzynarodowej w firmie Infovide sp. z o.o. Jerzy Da ek jest radcà Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Konrad Frankowski jest niepe nosprawnym s uchaczem studiów doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Dr in. Jan Gliƒski jest wiceprezesem centrali Alcatela w Pary u, odpowiedzialnym za Key Account Management and Customer Development Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas jest kierownikiem Katedry Komunikowania i Mediów Spo ecznych Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Prof. dr hab. in. W odzimierz Gogo ek jest pracownikiem Wydzia u Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej, Wydzia u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wy szej Szko y Ubezpieczeƒ i BankowoÊci Dr Micha Goliƒski jest adiunktem w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szko y G ównej Handlowej w Warszawie Dr Henryk Hollender jest dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie VIII

10 IX

11 Dr Dorota Ilczuk jest adiunktem w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie oraz prezesem sieci europejskich instytutów badajàcych problemy kultury CIRCLE Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek jest pracownikiem Instytutu Socjologii Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej w Warszawie i kierownikiem Zak adu Komunikacji Spo ecznej Uniwersytetu w Bia ymstoku Dariusz Kupiecki jest dyrektorem naczelnym ds. Informatyki w Towarzystwach Ubezpieczeniowych Allianz Polska Prof. dr hab. in. Józef Lubacz jest kierownikiem Zak adu Teleinformatyki i Telekomutacji Politechniki Warszawskiej oraz dyrektorem OÊrodka Zagadnieƒ Spo eczeƒstwa Informacyjnego w Instytucie Problemów Wspó czesnej Cywilizacji Dr in. Maciej Markowski jest dyrektorem marketingu w firmie Accenture sp. z o.o. Prof. dr hab. in. Mieczys aw Muraszkiewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej Adam Niewiƒski jest prezesem zarzàdu przedsi biorstwa FinFin SA prowadzàcego internetowy portal finansowy Expander.pl Lucyna Nowak jest dyrektorem Departamentu Badaƒ Demograficznych G ównego Urz du Statystycznego Mec. Tadeusz Piàtek jest radcà prawnym w kancelarii White & Case W. Dani owicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. w Warszawie X

12 XI

13 Andrzej J. Piotrowski jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Elektronicznej Centrum im. Adama Smitha oraz wyk adowcà w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej Gra yna Staniszewska jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. in. Janusz Stok osa jest pracownikiem Katedry Automatyki, Robotyki i Informatyki Politechniki Poznaƒskiej Bartosz Strycharczyk jest specjalistà ds. bankowoêci elektronicznej w Zwiàzku Banków Polskich Prof. dr hab. Maciej M. Sys o jest pracownikiem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wroc awskiego Prof. dr hab. Urszula Sztanderska jest prodziekanem Wydzia u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego na tym wydziale Ks. prof. dr hab. Tomasz W c awski jest kierownikiem Zak adu Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej oraz dziekanem Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Daniel Wieszczycki jest pracownikiem kancelarii White & Case W. Dani owicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria prawna sp. k. w Warszawie oraz s uchaczem studium doktorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Wysokiƒski jest doradcà Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej XII

14 XIII

15 Spis treêci S owo wst pne Podzi kowania Organizatorzy OAutorach V VI VII VIII Synteza Raportu 1 Wprowadzenie Wst p Wojciech Cellary Spo eczeƒstwo informacyjne a rozwój cz owieka Kazimierz Krzysztofek Rozwój zrównowa ony i spo eczeƒstwo informacyjne Kazimierz Krzysztofek 9 Przemiany spo eczne i gospodarcze Przemiany spo eczne Wojciech Cellary 13 Polska spo eczeƒstwo trzech pr dkoêci Kazimierz Krzysztofek / Przemiany gospodarcze Wojciech Cellary Czynniki rozwoju spo ecznego i gospodarczego Maciej Markowski 22 Umowa strategiczna w Polsce Kazimierz Krzysztofek / 25 Gospodarka Gospodarka elektroniczna Andrzej J. Piotrowski 27 Rodzaje handlu elektronicznego Wojciech Cellary / 28 èród a przychodów z biznesu w Internecie Wojciech Cellary i Andrzej J. Piotrowski / 29 Zalety biznesu elektronicznego Wojciech Cellary / 30 Elektroniczne aƒcuchy dostaw Wojciech Cellary / 31 Organizacja wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami Wojciech Cellary / 32 Handlowy system informacyjny w mi dzynarodowej korporacji Jan Gliƒski / 33 NowoÊç a globalizacja Wojciech Cellary / Gospodarczy sektor produktów i us ug niematerialnych Maciej Markowski 35 Modele biznesowe w Internecie Wojciech Cellary / 36 Najwa niejsze problemy ebanków Maciej Markowski / 37 BankowoÊç elektroniczna w Polsce Bartosz Strycharczyk / 38 XIV

16 3.3. Rozwój infrastruktury informacyjnej Józef Lubacz 39 Konwergencja Wojciech Cellary / 40 Czy dostawca us ug internetowych odpowiada za treêç informacyjnà? Tadeusz Piàtek / Wybrane statystyki gospodarcze telekomunikacji i informatyki Micha Goliƒski Przygotowanie polskiej gospodarki do konkurencji na rynku globalnym Adam Niewiƒski Nauka i innowacyjnoêç na potrzeby gospodarki Borys Czerniejewski Organizacja sektora publicznego na potrzeby gospodarki Dariusz Kupiecki 57 Podobieƒstwa i ró nice pomi dzy bankami a administracjà w drodze do gospodarki elektronicznej Wojciech Cellary / 59 Praca Konfrontacja cz owieka z komputerem na rynku pracy Wojciech Cellary Rynek pracy w gospodarce elektronicznej Wojciech Cellary Zmiany w strukturze zawodów Urszula Sztanderska Telepraca Wojciech Cellary 67 Telecentrum w korporacji mi dzynarodowej Jan Gliƒski / 71 Spo eczeƒstwo Technologie informacyjne a rozwój cywilizacyjny Kazimierz Krzysztofek Spo eczeƒstwo informacyjne i ryzyko Kazimierz Krzysztofek Scenariusze przysz oêci spo eczeƒstwa informacyjnego Kazimierz Krzysztofek Spo eczeƒstwo informacyjne a spo eczeƒstwo obywatelskie Tomasz Goban-Klas Spo eczeƒstwo informacyjne a demokracja dylematy Polski Kazimierz Krzysztofek Paƒstwo a informacja Tomasz Goban-Klas WolnoÊç a kontrola Kazimierz Krzysztofek 83 Dane osobowe w Internecie zagro enia i ochrona Daniel Wieszczycki / Problem kontroli treêci w Internecie Tomasz Goban-Klas Uwarunkowania kulturowe w spo eczeƒstwie informacyjnym Kazimierz Krzysztofek Zmiany cywilizacyjne Polski a KoÊció katolicki ks. Tomasz W c awski Organizacja sektora publicznego na potrzeby obywateli Wojciech Cellary 94 Podpis elektroniczny Wojciech Cellary / 95 Ustawa o podpisie elektronicznym Tadeusz Piàtek / Zdrowie Wojciech Cellary Polskie prawo karne a Internet Daniel Wieszczycki Homo mobilis: style ycia i aktywnoêci w spo eczeƒstwie informacyjnym Kazimierz Krzysztofek Charakterystyka statystyczna polskich internautów Micha Goliƒski 102 XV

17 6. Kultura Dost p do kultury Kazimierz Krzysztofek 107 Biblioteki Henryk Hollender / 108 Nowe media Mieczys aw Muraszkiewicz / Przemys y kultury Dorota Ilczuk 111 Polska kultura i przemys y kultury w 2000 roku Dorota Ilczuk / 112 Oddzia ywanie nowych mediów na kultur Mieczys aw Muraszkiewicz / Wyzwania globalizacji Kazimierz Krzysztofek Kontekst kulturowy spo eczeƒstwa informacyjnego Kazimierz Krzysztofek Edukacja Witold Abramowicz przy wspó udziale: W odzimierza Gogo ka, Janusza Stok osy, Macieja M. Sys y Obywatele globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Witold Abramowicz Obywatele Informujàcy si Witold Abramowicz 122 Program Gra yna Staniszewska / 123 Internet w szko ach projekt prezydenta RP Jerzy Wysokiƒski / Obywatele Komunikujàcy si Witold Abramowicz Obywatele Uczàcy si Witold Abramowicz 126 Statystyki komputerów w szko ach Jerzy Da ek / 127 Komputery w szko ach Witold Abramowicz / Obywatele Tworzàcy Wojciech Cellary 129 Kszta cenie osób niepe nosprawnych Konrad Frankowski / Narz dzia edukacyjne globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Witold Abramowicz 130 Porównanie uniwersytetu dziê i jutro Wojciech Cellary / 131 Planowanie kszta cenia Maciej M. Sys o / 132 Wnioski i rekomendacje Wojciech Cellary 135 Wskaêniki statystyczne Lucyna Nowak Metodologia wyznaczania Wskaênika Rozwoju Spo ecznego HDI Wskaênik Rozwoju Spo ecznego HDI dla Polski w latach Metodologia wyznaczania Wskaênika Ubóstwa HPI Wskaênik Ubóstwa HPI dla Polski w latach Wskaêniki zró nicowania spo ecznego GDI oraz GEM dla Polski w latach Aneks tabelaryczny 148 Bibliografia 157 XVI

18 Synteza raportu Polska znajduje si obecnie w trakcie dwóch transformacji dostosowywania do wymagaƒ Unii Europejskiej w celu integracji z nià oraz transformacji do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. O tej pierwszej opinia publiczna jest lepiej lub gorzej poinformowana, natomiast drugà cz sto uwa a si za problem odleg y w czasie i zdecydowanie nie pierwszoplanowy w Polsce. Prawda na ten temat jest inna integracja z Unià Europejskà to de facto nadrabianie opóênieƒ w stosunku do Europy, jakie naros y w Polsce po wojnie, natomiast transformacja do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego stanowi wyzwanie, którym yje najbardziej rozwini ta cz Êç Êwiata. Udzia Polski w tej transformacji jest walkà o jej miejsce w Êwiecie przysz oêci. Globalne spo eczeƒstwo informacyjne b dzie inne ni obecne, podobnie jak nasze spo eczeƒstwo ró ni si diametralnie od spo eczeƒstwa agrarnego, choç dzieli nas od niego zaledwie nieco ponad sto lat a to w skali historii cywilizacji ludzkiej bardzo niewiele. W Raporcie, na bazie obecnej wiedzy, staramy si pokazaç tendencje rozwojowe transformacji naszego spo eczeƒstwa do spo eczeƒstwa informacyjnego. Wychodzimy z za o enia, e zmiany techniczne, w szczególnoêci w obszarze informatyki i telekomunikacji, prze o à si na zmiany w gospodarce, a te z kolei wywo ajà zmiany spo eczne i zmiany w stylu ycia ludzi. W Raporcie przedstawiono g ównie spodziewane zmiany jakoêciowe, jakie zajdà w tym procesie. Zgodnie z filozofià i metodologià Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP United Nations Development Programme) skupiono si przede wszystkim na zagadnieniach nietechnicznych, a dotyczàcych rozwoju cz owieka. Kolejne rozdzia y sà poêwi cone ogólnym przemianom spo ecznym i gospodarczym zachodzàcym w dzisiejszym Êwiecie, gospodarce, pracy, spo- eczeƒstwie, kulturze i edukacji. Celem Raportu jest przygotowanie ludzi do czekajàcych ich zmian, poszerzenie mo liwoêci ich Êwiadomych wyborów w asnej drogi yciowej w zmieniajàcym si Êwiecie i wyborów dotyczàcych ca ego spo eczeƒstwa, zgodnie z zasadami demokracji. W Raporcie przedstawiono najpierw ogólne kierunki zmian spo ecznych i gospodarczych, wykazujàc, e globalne spo eczeƒstwo informacyjne i gospodarka elektroniczna stanowià naturalny efekt rozwoju i dlatego sà nieuchronne. Z o onoêç polskich uwarunkowaƒ budowy takiego spo eczeƒstwa i takiej gospodarki polega na koniecznoêci uporania si w naszym kraju z wielkimi dysproporcjami rozwojowymi, zwiàzanymi ze wspó wyst powaniem modeli spo ecznych i gospodarczych z ró nych epok historycznych. Niepodj cie jednak odpowiednich dzia aƒ, lub dzia ania po owiczne gro à powstaniem w Polsce spo eczeƒstwa trzech pr dkoêci, charakterystycznych dla epoki przedprzemys owej, przemys owej i poprzemys owej informacyjnej. Z kolei niezb dne dzia ania muszà byç zharmonizowane i skoordynowane, obejmujàc: technik, ludzi, prawo, przedsi biorstwa i zasoby informacyjne. Rozwój w ka dym z tych obszarów z osobna daje na poczàtku pozytywne efekty, jednak e dalsza poprawa szybko przestaje byç mo liwa, gdy natrafia si na nieprzekraczalne ograniczenia z pozosta ych obszarów. Dlatego w Polsce jest potrzebne partnerstwo spo eczne na rzecz globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego, które umo liwi wspó dzia anie w adz publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, organizacji pozarzàdowych oraz sektora prywatnego. Punktem wyjêcia do zrozumienia czekajàcych nas zmian gospodarczych jest poj cie produktu i us ugi cyfrowej, czyli w istocie informacji w postaci pisma, g osu, obrazu lub oprogramowania, przetworzonych na ciàg bitów, który mo na przesy aç przez sieç. W gospodarce elektronicznej, w przeciwieƒstwie do gospodarki papierowej, produkty i us ugi cyfrowe sà powszechnie stosowane w realizowaniu procesów biznesowych promocji i reklamy, marketingu i badania rynku, negocjowania i zawierania kontraktów, Êwiadczenia us ug po sprzeda y, obs ugi administracyjnej i finansowej. Ten sposób dzia ania i zarzàdzania cechuje si niezale noêcià od geograficznego po o enia partnerów i klientów, bardzo krótkim czasem reak- 1

19 Synteza raportu cji na zdarzenia, ni szymi kosztami i mo liwoêcià automatycznej reakcji na zdarzenia biznesowe, co prowadzi do masowej personalizacji i indywidualizacji obs ugi klientów. W gospodarce elektronicznej szczególnà rol odegra sektor, w którym produkt i us uga cyfrowa sà nie tylko Êrodkiem zarzàdzania, lecz tak e towarem. Ta cz Êç gospodarki obejmuje sektory: informatyczny (oprogramowanie), medialny (informacyjny, publicystyczny i rozrywkowy), finansowy (bankowy, kapita owy, ubezpieczeniowy, podatkowy itp.) i wiedzy (edukacja, konsulting ekonomiczny, prawny, zdrowotny itp.). Gospodarka elektroniczna w naturalny sposób zmierza do globalizacji, poniewa Internet w odniesieniu do produktów i us ug cyfrowych znosi ograniczenia wynikajàce z odleg oêci w Internecie nie ma geografii. Globalizacja dla polskiej gospodarki oznacza zarówno szans wejêcia na rynki globalne, jak i zagro enie pojawienia si na lokalnym, polskim rynku nowej konkurencji ze Êwiata. KonkurencyjnoÊç poszczególnych krajów w warunkach globalnej, elektronicznej gospodarki b dzie zale a a przede wszystkim od ich innowacyjnoêci i potencja u naukowego. Dlatego kluczowà sprawà jest odnowienie wi zi pomi dzy polskà naukà i gospodarkà oraz ukierunkowanie badaƒ na interdyscyplinarne potrzeby gospodarki elektronicznej i globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. W drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego szczególnà rol do odegrania ma administracja publiczna. Zastosowanie w niej metod elektronicznego biznesu jest niezb dne do poprawy jej efektywnoêci i zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, a ponadto mo e daç impuls rozwojowy ca ej gospodarce. Konieczne sà te zmiany w prawie i to zarówno wprowadzajàce do systemu prawnego nowe rozwiàzania, na przyk ad podpis elektroniczny, jak i kary za nowe rodzaje przest pstw. Praca jest z jednej strony cz Êcià gospodarki, a z drugiej bardzo wa nym czynnikiem kszta tujàcym ycie ludzi, dlatego poêwi cono jej osobny rozdzia w Raporcie. Podobnie jak w spo- eczeƒstwie industrialnym maszyny wyeliminowa y z rynku pracy du à cz Êç fizycznej pracy ludzkiej, tak w spo eczeƒstwie informacyjnym komputery wyeliminujà du à cz Êç rutynowej pracy nazywanej umys owà. Na rynku pracy cz owiek b dzie potrzebny przede wszystkim do tworzenia nowych produktów i us ug, cz sto o jednostkowym zastosowaniu, oraz do utrzymywania relacji, czyli komunikowania si z innymi ludêmi. Taka zmiana nie dokona si oczywiêcie z dnia na dzieƒ, ale w tym kierunku b dzie zmieniaç si struktura zawodów. Na pewno rozszerzy si zakres stosowania telepracy, czyli pracy Êwiadczonej zdalnie przez sieç. Wbrew rozpowszechnionym poglàdom telepraca nie musi byç Êwiadczona wy àcznie z domu pracownika, lecz tak e z zak adu pracy, telecentrum, mo e byç te elementem tak zwanego elastycznego biura lub ruchomego biura. Telepraca niesie za sobà liczne potencjalne korzyêci zarówno dla przedsi biorstwa, w którym jest stosowana, jak i dla pracowników. Od obu stron wymaga jednak nowych umiej tnoêci i stosowania nowych podejêç. Obszerny rozdzia Raportu zosta poêwi cony spo ecznym konsekwencjom rewolucji informacyjnej w Polsce. Informatyzacja staje si bowiem korelatem niemal wszystkich dzia aƒ spo- ecznych. W tekêcie przedstawiono zatem zagadnienia dotyczàce rozwoju spo ecznego, kultury sprawowania w adzy i korzystania z obywatelstwa, duchowego, w tym religijnego, wymiaru spo eczeƒstwa, a tak e stylu ycia wielkich grup spo ecznych oraz kultury informacyjnej Polaków. Przeanalizowano ró ne aspekty wp ywu technik informacyjno-komunikacyjnych na ycie polityczne w wymiarze uniwersalnym, odniesionym do konkretnych uwarunkowaƒ m odej polskiej demokracji. Autorów Raportu interesowa a w szczególnoêci kwestia, pod jakimi warunkami techniki informacyjno-komunikacyjne mogà sprzyjaç rozwojowi spo eczeƒstwa obywatelskiego, czy ofensywa telepolityki nie zak óci kszta towania si instytucjonalnej infrastruktury demokracji i kultury politycznej; na ile techniki te mogà w polskich warunkach wspomagaç si y samoorganizacji i samoregulacji spo ecznej, jak dalece pomogà one w godzeniu potrzeby wolnoêci z prawem do prywatnoêci, jaka jest potrzebna strategia, aby z jednej strony nie przeregulowaç spo eczeƒstwa informacyjnego, a z drugiej nie pozostawiç go zderegulowanym w stopniu utrudniajàcym osiàgni cie optymalnych korzyêci z nowych technologii. S owem, Autorów kusi a odpowiedê na pytanie, co uczyniç, aby z jednej strony spo eczeƒstwo polskie by o bardziej twórcze i inteligentne, a z drugiej bardziej inteligentnie rzàdzone. W cz Êci Raportu poêwi conej kulturze starano si z jednej strony ukazaç uniwersalne kierunki rozwoju, a z drugiej ich odbicie w uwarunkowaniach polskich, naznaczonych ni szym poziomem rozwoju oraz specyfikà kulturowà spo eczeƒstwa. Punktem wyjêcia by o zwrócenie uwagi na to, jak dalece nowe media u atwiajà dost p do kultury. Jest to w polskiej sytuacji klu- 2

20 czowy problem, zwa ywszy na ró norodne skutki transformacji ustrojowej, objawiajàce si w omawianej sferze spadkiem uczestnictwa w kulturze, wywo anego m.in. zubo eniem du- ych grup spo eczeƒstwa polskiego. Z drugiej jednak strony, Polska, podobnie jak wiele innych krajów o zbli onym poziomie rozwoju, prze ywa od poczàtku lat dziewi çdziesiàtych XX wieku swoisty cud medialny mierzony szybkim przyrostem wyposa enia domowych centrów informacji i rozrywki w urzàdzenia o nieporównywalnie wy szym ni w przesz oêci standardzie. Jednà z jego konsekwencji jest przekszta canie si tradycyjnych wzorów uczestnictwa w kulturze w jej konsumpcj, co nale y wiàzaç z faktem, e coraz wi cej dóbr kultury w obiegu publicznym pochodzi od prywatnych wytwórców. Wià e si to tak e z udzia em Polski w procesach globalizacji kultury, która niesie powa ne wyzwania, ale tak e stwarza szanse wi kszego udzia u polskich twórców w obiegu mi dzynarodowym. Uznajemy globalizacj kultury za proces nieunikniony, zwiàzany z faktem, e dobra symboliczne sà atwo przekazywalne przez sieç. Stawia to przed trudnym zadaniem polityk kulturalnà paƒstwa. Prze ywa si chyba zresztà jej formu a wypracowana w kr gu europejskim. Kszta towa a si ona w czasie, gdy oferowano kultur wyboru; dziê jest to kultura trafiajàca do obiegu przez media i Êwiatowy przemys kultury. W tej sytuacji tym bardziej pilna staje si debata o polityce kulturalnej i jej priorytetach. Szczególne znaczenie dla transformacji do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego ma system edukacyjny. W Raporcie wskazano cele edukacji wykszta cenie obywateli informujàcych si, komunikujàcych si, uczàcych si i tworzàcych w warunkach coraz bardziej powszechnego dost pu do technik informacyjno-komunikacyjnych i w konsekwencji do informacji. Realizacja tych celów wymaga wypracowania i wdro enia do praktyki zarówno nowych metod dydaktycznych, jak i nowych kompetencji nauczycieli. Konieczne jest wyrobienie w uczniach umiej tnoêci samodzielnego uczenia si i poszukiwania wiedzy, a tak e rozwiàzywania problemów i, co wa niejsze, samodzielnego stawiania problemów, wreszcie pracy zespo owej zarówno w warunkach interdyscyplinarnych, jak i mi dzynarodowych. System obecny 20 lat nauki (do osiàgni cia wykszta cenia wy szego) i 40 lat pracy odchodzi do historii. W spo eczeƒstwie informacyjnym konieczne b dzie uczenie si przez ca e ycie, poniewa co 5 10 lat b dzie konieczna zmiana zawodu, a nie tylko miejsca pracy, a do tego nowego zawodu trzeba b dzie byç profesjonalnie przygotowanym. W podsumowaniu Raportu wskazano na g ówne zagro enie dla Polski na drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego, jakie stanowi problem wykluczenia. Nale y je rozumieç dwojako. Po pierwsze, jako faktyczne (nie werbalne) wykluczenie polskiego spo eczeƒstwa ze wspólnoty spo eczeƒstw najbardziej rozwini tych, tworzàcych globalne spo eczeƒstwo informacyjne. Po drugie, jako podzia polskiego spo eczeƒstwa na dwie cz Êci jednà uczestniczàcà w globalnym spo eczeƒstwie informacyjnym, a drugà wykluczonà z niego. U podstaw problemu wykluczenia le y tak naprawd nienadà anie za rozwojem. Unikni cie tych zagro eƒ wymaga przede wszystkim inwestycji w ludzi, danie im szans i mo liwoêci sta- ego rozwoju oraz dostosowywania si do warunków coraz szybciej zmieniajàcego si Êwiata. Wymaga to skoordynowanych dzia aƒ i przemyêlanej strategii. W warunkach polskich nikt nie zastàpi paƒstwa w realizacji tego zadania. 3

21 Wprowadzenie 1.1 Wojciech Cellary Wst p Polska znajduje si obecnie w szczególnym momencie historycznym, stojàc wobec wyzwaƒ dwóch równoleg ych transformacji. Pierwsza, zapoczàtkowana w 1989 roku, której celem jest integracja z Unià Europejskà, obejmuje dwa wielkie procesy demokratyzacj ycia publicznego i urynkowienie gospodarki. Transformacja ta polega na dostosowania polskiego prawa, gospodarki, instytucji i administracji do unijnych standardów, co jest wielkim wyzwaniem, o którym generalnie polskie spo eczeƒstwo lepiej lub gorzej jest poinformowane. Na bie- àco o tej integracji informujà media; stanowi przedmiot ciàg ych rozwa aƒ i analiz Êwiata biznesu i polityki. W istocie transformacja ta polega na nadrabianiu opóênieƒ wobec najbardziej rozwini tej cz Êci Êwiata. U atwieniem w tym procesie transformacji jest to, e standardy Unii, do których Polska chce si dostosowaç, sà po pierwsze znane, a po drugie wypróbowane w krajach Unii. W cieniu pierwszej transformacji mamy do czynienia z drugà, której has em jest Globalne Spo eczeƒstwo Informacyjne i Gospodarka Elektroniczna. Tà transformacjà yjà najbardziej rozwini te pot gi przemys owe Êwiata, do których chcemy do àczyç. ÂwiadomoÊç spo- eczna tej drugiej transformacji jest w Polsce znacznie mniejsza. Polacy nawet ci dobrze wykszta ceni traktujà to zagadnienie jako odleg e w czasie i nie dotyczàce ich bezpoêrednio. Uwa a si, e sà w Polsce wa niejsze rzeczy do zrobienia, a ta transformacja mo e poczekaç. Prawda na ten temat jest inna. Rozwini ta cz Êç Êwiata nie b dzie czekaç, a Polska nadrobi opóênienia. Chcàc odgrywaç nale nà nam rol w Êwiecie, musimy aktywnie w àczyç si w t drugà transformacj, co oznacza koniecznoêç skoordynowanej, równoleg ej realizacji obu przemian. Podj cie przez Polsk wyzwaƒ transformacji do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej jest szansà na przeskoczenie pewnych etapów rozwoju gospodarczego, a tym samym na dokonanie skoku cywilizacyjnego mniejszym kosztem. Przy ograniczonych zasobach finansowych, które mo emy przeznaczyç na obie transformacje, ma to strategiczne znaczenie dla kraju. Globalne spo eczeƒstwo informacyjne b dzie istotnie inne ni nasze obecne, nawet wyposa one w wi kszym stopniu w systemy komputerowe i Internet. Podobnie elektroniczna gospodarka nie b dzie dzisiejszà gospodarkà, w której zamiast listów na papierze wysy a si poczt elektronicznà, a reszta pozostaje nie zmieniona. Znaczàcym zmianom ulegnà bowiem podstawowe modele funkcjonowania instytucji spo ecznych i modele funkcjonowania gospodarki. Celem Raportu jest wskazanie jakoêciowych kierunków rozwojowych w procesie transformacji obecnego spo eczeƒstwa do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. W okreêleniu spo eczeƒstwo informacyjne zwraca uwag s owo informacja. W odniesieniu do cz owieka chodzi jednak bardziej o wiedz, która jest niezb dna zarówno do przyswajania i rozumienia informacji, jak i do jej tworzenia. Równie dobrze jak spo eczeƒstwo informacyjne moglibyêmy u ywaç poj cia spo eczeƒstwo wiedzy, które jest tak e szeroko stosowane w literaturze. Raport idzie jednak dalej. Wskazujemy w nim, e kluczem do zrozumienia wymagaƒ, jakie globalne spo eczeƒstwo informacyjne b dzie stawiaç swoim cz onkom, jest zdolnoêç do rozwoju w ciàgu ca ego ycia. To wymaganie wynika ze sta ego, szybkiego przyrostu wiedzy z jednej strony oraz z szybkiej dezaktualizacji pewnej cz Êci wiedzy z drugiej. Nienadà anie za rozwojem grozi natomiast faktycznym wykluczeniem ze spo eczeƒstwa. Samo wymaganie rozwoju cz owieka w ciàgu jego ycia nie jest niczym nowym. W spo eczeƒstwie informacyjnym 5

Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego

Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Warszawa 2002

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej Agnieszka Kowalska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2011 Recenzja prof. zw. Aldon Zalewski Redaktor prowadzący Adam P. Balcerzak

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Spis map........................ XI Wst p......................... XIII 1. Uj cia stosunków mi dzynarodowych.......... 1 Stosunki mi dzynarodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie Recenzent: prof. dr hab. Zdzisław Pisz Redakcja i korekta: Anna Wojewódzka Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ISBN 978-83-7383-650-1

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl ul. Białoskórnicza 3/1 50-134 Wrocław kontakt@obywatele24.pl www.obywatele24.pl

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo