ZIMA poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR INDEKSU: ISSN x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x"

Transkrypt

1 CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania NR INDEKSU: ISSN x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich prognozy na ciep³y grudzieñ i styczeñ. Zima i to ³agodna mia³a przyjœæ w lutym. Tymczasem mrozów i wielkich iloœci œniegu mamy ju doœæ. S³u by porz¹dkowe staraj¹ siê utrzymaæ w dobrym stanie przede wszystkim tzw. ci¹gi piesze i równolegle jezdnie. Na osiedlowe parkingi wchodz¹ w miarê si³ i œrodków. Z kolei zwolenników bia³ego szaleñstwa mogliœmy podziwiaæ na ka dym ratajskim osiedlu. M³odzie szala³a na górkach i lodowiskach. A ci najm³odsi sami doœwiadczyli co to znaczy prawdziwy kulig. Na kolejnych stronach gazety raport z przebiegu ferii na Ratajach. Red., Zdjêcia Mateusz Dopiera³a i StudioPHU

2 2 Luty 2010 nr 2 (179) Sesja Rady Miasta Poznania, która odby³a siê 2 lutego 2010 r.. przejdzie do jednej z kluczowych w historii batalii o budowê Parku Rataje. Tego bo- wiem dnia radni wszystkich klubów politycznych, przy du ym zaanga owaniu spo³ecznym mieszkañ- ców Rataj, poparli uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park II, dope³niaj¹c w ten sposób ostatni brakuj¹cy element uk³adanki zwi¹zanej z zabezpieczeniem terenów po³o onych miêdzy osiedlami Polan, Powstañ Na- rodowych, Rzeczypospolitej, Bohaterów II Wojny Œwiatowej i Armii Krajowej przed niekontrolowan¹ zabudow¹ mieszkaniow¹. Uchwalenie planu miejscowego,,rataje Park II by³o jednym z najg³oœniejszych w ostatnich latach w naszym mieœcie wydarzeniem w dziedzinie polityki przestrzennej. W proces ten zaanga owane by³y niemal wszystkie mo liwe strony w ró nych konfiguracjach: mieszkañcy, radni i samorz¹dy pomocnicze z Rataj, Prezydent Miasta wraz urzêdnikami miejskimi oraz opisuj¹ce to wszystko poznañskie media. Dlaczego przyjêcie tego planu by³o tak wa - ne? - choæ, co trzeba te uczciwie przyznaæ, nadal nie koñczy jeszcze dalszych zabiegów na rzecz budowy ratajskiego parku i jego sportowo-rekreacyjnego charakteru. Przede wszystkim istnia³o powa ne zagro enie, e dalsze zwlekanie z jego uchwaleniem, maj¹c w pamiêci inne podobne sytuacje w naszym mieœcie, mog³oby spowodowaæ, i bêd¹cy w³aœcicielem znacznej czêœci terenów po³o onych na terenie mpzp,,rataje Park II deweloper, który naby³ w po³owie lat 90-tych grunty po by³ej fabryce wielkiej p³yty, uzyska w miêdzyczasie - na drodze administracyjnej - brakuj¹ce pozwolenie do rozpoczêcia inwestycji. Co prawda toczy³y siê od jesieni ubieg³ego roku bardzo potrzebne negocjacje miêdzy Miastem a deweloperem (popierane zreszt¹ z nadziej¹ przez radnych miasta - dzia³aj¹cych w kierowanym przeze mnie Zespole ds. Opracowania Koncepcji Budowy Ratajskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na terenie Parku Rataje oraz samorz¹dy pomocnicze) w sprawie wypracowania rozs¹dnego porozumienia dotycz¹cego zagospodarowania tego obszaru na cele rekreacyjno-parkowe, mieszkaniowe oraz parkingowe, to jednak na prze³omie stycznia i lutego 2010 r. nie by³o wci¹ fina³u owych rozmów, ani te mocnych gwarancji, e pewne istotne elementy z punktu widzenia mieszkañców Rataj zostan¹ zabezpieczone, gdyby na przyk³ad chcieæ rezygnowaæ z uchwalenia planu,,rataje Park II. A do tego zachêca³ nas Prezydent jeszcze przed sesj¹ Rady Miasta, gdy mia³oby to, jego zdaniem, daæ szybsz¹ realizacjê oczekiwanych przez wszystkie strony zamierzeñ. Jednak wielu mieszkañców Rataj, a tak e radnych, nie mia³o nadmiernego zaufania, czy nie obudz¹ siê czasem któregoœ dnia z wydanym na rzecz inwestora pozwoleniem na budowê osiedla. To zaufanie zosta³o bowiem bardzo mocno naruszone latem 2009 r. kiedy to Prezydent Miasta nieoczekiwanie i do tego nie informuj¹c nawet radnych miasta, zawiesi³ prace nad sporz¹dzaniem projektu omawianego planu miejscowego, co spotka³o siê jak pamiêtamy z szerok¹ i negatywn¹ ocen¹ radnych, ratajskich samorz¹dów pomocniczych oraz prasy. A jeœli do tego wszystkiego dodamy ca³¹ doœæ burzliw¹ historiê starañ dewelopera o budowê osiedla na terenie parkowym i równoleg³e zabiegi samorz¹dów pomocniczych o uchronienie tego terenu przed zabudow¹ oraz realizacjê tego co by³o tam RADNI O PARKU RATAJE Wygrana bitwa zaplanowane od lat, czyli parku, nie ma siê co dziwiæ, e oczekiwanie mieszkañców Rataj na uchwalenie mpzp,,rataje Park II, jedynego z formalnego punktu widzenia prawa lokalnego dokumentu, który wyklucza³by niepo ¹dan¹ zabudowê, by³o wielkie. St¹d rozpoczêto zbiórkê podpisów pod apelem w tej sprawie do Rady Miasta Poznania. Warto te wspomnieæ, e podczas debaty na sesji Rady Miasta wspominano, e jeœli nawet deweloper bêdzie mia³ po uchwaleniu planu roszczenia na drodze s¹dowej wobec miasta, gdy na fragmencie gruntu dysponuje on prawomocn¹ decyzj¹ o warunkach zabudowy, to uznano jednak, e interes Miasta mo e byæ bardziej zagro ony w razie nie przyjêcie planu miejscowego. Ktoœ zapyta: co dalej w sprawie Parku Rataje, czy to ju kwestia czasu kiedy rozpocznie siê jego budowa? Otó niestety jeszcze nie, choæ na pewno jeden z wa nych i pozytywnych kroków wykonano, przede wszystkim zwi¹zanych z rezerwacj¹ obszaru na ten cel. Po pierwsze, uchwalony plan miejscowy wejdzie w ycie dopiero po publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa, co powinno nast¹piæ w ci¹gu dwóch miesiêcy. Nale y zatem mieæ nadziejê, e w tym czasie deweloper nie uzyska pozwolenia na budowê, co mimo wszystko wydaje siê ju ma³o prawdopodobne, ale trzeba, bêd¹c pomnym ró - nych zdarzeñ, trzymaæ rêkê na pulsie. Po drugie, nadal radni i ratajskie samorz¹dy pomocnicze uwa aj¹, e s¹ potrzebne, czy te wrêcz konieczne negocjacje Miasta z deweloperem, co do przysz³oœci tego terenu, gdy nie mo na zapominaæ, e jest on w³aœcicielem znacznej czêœci gruntów i bez jego zgody lub ich wykupu, na co dziœ Miasta nie jest staæ, nie uda siê stronie miejskiej i mieszkañcom zbyt wiele zrobiæ. Jednak w tym kontekœcie uchwalony plan miejscowy,,rataje Park II daje dobr¹ pozycjê negocjacyjn¹ Miastu, bo sk³ania równolegle dewelopera do rozmów, dziêki którym móg³by przecie chocia czêœæ swoich planów urzeczywistniæ. Je eli zaœ nie podejmie dalszych rozmów z Miastem, to poka e, e nie by³ on nigdy zainteresowany kompromisem, lecz ca³y czas d¹ y³ do realizacji pierwotnych planów budowy du ego osiedla. Po trzecie, jeœli wszyscy marzymy, aby w realnej perspektywie 10 lat na œrodku przysz³ego Parku Rataje powsta³, przy udziale zewnêtrznym, komercyjny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, który bêdzie o ywia³ Rataje, to nale y pamiêtaæ, i niezbêdne bêdzie jeszcze wprowadzenie zmian do obecnego Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Miasta o zapis daj¹cy mo liwoœæ zabudowy kubaturowej na cele sportowo-rekreacyjne, a w konsekwencji wprowadzenie tych samych zapisów do uchwalonych w 2006 i 2007 r. planów,,rataje Park i,,rataje- Park os. Oœwiecenia oraz opisywanego tu ca³y czas,,rataje Park II. Te zaœ dzia³ania wymagaj¹ co najmniej, zgodnie z prawem przestrzennym, oko³o 2-3 lat pracy. Jest to jednak te doskona³y czas na przeprowadzenie i sfinalizowanie dobrego, zgodnego z interesem mieszkañców Rataj, porozumienia z deweloperem i równie przeniesienie uzgodnionych w nim warunków na poprawiane w przysz³oœci Studium oraz plany miejscowe. Na ten jednak moment, dla nas mieszkañców Rataj wa ne jest to, e w ci¹gu kilku lat uda- ³o siê, dziêki bardzo du emu zaanga owaniu ratajskich samorz¹dów pomocniczych oraz przy wsparciu tak e Spó³dzielni Mieszkaniowej,,Osiedle M³odych, zabezpieczyæ prawie 40 ha terenów na zieleñ i rekreacjê. Dla mnie, jako radnego miasta, istotna jest bowiem filozofia spogl¹dania na planowanie przestrzenne w Poznaniu z wieloletni¹ perspektyw¹ na przód. Albowiem to, e nie jest nas dziœ na coœ staæ np. na szybk¹ budowê Parku Rataje i tamtejszego centrum sportowego, nie oznacza, e mamy oddaæ od razu pole innym inwestycjom, g³ównie mieszkaniowym, nawet jeœli one te s¹ potrzebne i niezbêdne z punktu widzenia rozwoju naszego miasta. Podobnie jest z So³aczem czy dawnym korytem rzeki Warty, gdzie trwa równie spór o zagospodarowanie tamtych obszarów. Przecie za 5-10 lat sytuacja finansowa miasta mo e byæ inna, to jest zdecydowanie lepsza, a wtedy wiele podjêtych dziœ decyzji, obarczonych jedynie doraÿn¹ sytuacj¹, ju nie cofniemy. Dlatego tak wa ne jest w tym wszystkim rozs¹dne i zgodne z poznañskim etosem pracy dzia- ³anie, d¹ ¹ce do realizacji naszych planów oraz marzeñ, w tym tak e na terenie przysz³ego Parku Rataje! Mariusz Wiœniewski, radny miasta Poznania W jednoœci si³a! by³a coraz bardziej zauwa ana. Przejawem tego by³o uchwalenie przez Radê Miasta Poznania pierwszego z trzech planów. W 2006 roku uchwalono mpzp Rataje-Park. By³o to bardzo wa ne wydarzenie, gdy uniemo liwi³o inwestorowi budowê drogi prowadz¹cej do jego przysz³ego osiedla mieszkaniowego - w parku. Rok 2007 to uchwalenie mpzp Rataje-Park os. Oœwiecenia. To tak e prze³om poniewa mia³ tam powstaæ supermarket i stacja benzynowa - w parku! Najwiêksze trudnoœci sprawi³o doprowadzenie do uchwalenia ostatniego planu, a mianowicie mpzp Rataje-Park II. W tym celu jednoczyliœmy szeregi. Nawi¹zaliœmy œcis³¹ wspó³pracê ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Osiedle M³odych. Aby móc walczyæ w s¹dach administracyjnych porozumieliœmy siê ze Stowarzyszeniem My-Poznaniacy. Przez ca³y ten czas pomaga³o nam wielu radnych miasta Poznania i 2 lutego 2010 roku Rada Miasta Poznania uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rataje-Park II w Poznaniu. To wielki dzieñ w dziejach Rataj i ogromny sukces ca³ej, zjednoczonej spo³ecznoœci Ratajskiej, a tak e przyk³ad doskona³ej wspó³pracy wszyst- kich œrodowisk dzia³aj¹cych na Ratajach. Ju na pocz¹tku pe³nienia funkcji Przewodnicz¹cego Rady Osiedla Zielone Rataje, a by³ to rok 2006 postawi³em sobie za cel priorytetowy walkê o park na Ratajach. Z perspektywy czasu muszê powiedzieæ, e nie wyobra a³em sobie nawet w 50 procentach jak¹ wielk¹ bataliê przyjdzie mi stoczyæ z Urzêdem Miasta Poznania i jego najwy szym zwierzchnikiem czyli Prezydentem Miasta Poznania. Chcê jednak powiedzieæ, e nie a³ujê i gdybym móg³ dzisiaj zmieniæ przesz³oœæ to nie zmieni³bym niczego. Pod koniec lat piêædziesi¹tych XX wieku kiedy projektowano nasze osiedla, zadecydowano e w sercu Rataj powstanie ok. 40 hektarowy teren sportu i rekreacji. Najpierw jednak budowano osiedla mieszkaniowe, a nastêpnie kiedy miano przyst¹piæ do budowy oczekiwanego parku, w Polsce zmieni³ siê ustrój i o zielonej inwestycji jakby wszyscy zapomnieli, do tego stopnia e w 1994 roku w publicznym przetargu sprzedano za cenê ,00 z³ osiem hektarów terenów po dawnej fabryce domów, terenów stanowi¹cych centraln¹ czêœæ przysz³ego parku. Jakby tego by³o ma³o w 1998 roku Prezydent Miasta Poznania wyda³ inwestorowi warunki zabudowy na osiedle z 2500 mieszkaniami mimo, e plan ogólny obowi¹zuj¹cy w tamtym czasie stanowi³ na tym terenie park. Na ca³e szczêœcie s¹d administracyjny uniewa ni³ tê decyzjê w 2000 roku. Niewiele to pomog³o poniewa w 2006 roku wydano inwestorowi kolejne bezprawne warunki zabudowy. Tego by³o ju za wiele. Zdaj¹c sobie sprawê, e sami niewiele nie zdzia³amy pod koniec 2006 roku powo³aliœmy do ycia Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli, w sk³ad którego wesz³y wszystkie samorz¹dy pomocnicze dzia³aj¹ce na Ratajach. Od tej pory si³a naszych argumentów co wa ne podkreœlenia reprezentowali oni ró - ne opcje polityczne. Nie poradzilibyœmy sobie tak e bez ogromnej i nieocenionej pomocy wszystkich poznañskich mediów. Po zbudowaniu takiego oddzia³u przyst¹piliœmy do ciê kiej i merytorycznej pracy. W styczniu 2008 roku RMP uchwali³a Studium, w którym wbrew Prezydentowi na terenie dawnej fabryki domów utrzymano funkcjê parkow¹. W czerwcu 2008 wywo³ano mpzp Rataje-Park II. Prezydent robi³ wszystko, aby go nie uchwaliæ, ostatecznie jednoosobowo w czerwcu 2009 roku zawiesi³ prace nad planem. Uda³o siê jednak doprowadziæ do sesji 2010 roku i plan uchwaliæ. Jednak dwa miesi¹ce wczeœniej zorientowaliœmy siê, e Prezydent szykuje kolejny podstêp. Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli og³osi³o w po³owie grudnia 2009 roku ogólnomiejsk¹ zbiórkê podpisów popieraj¹cych plan. Muszê powiedzieæ, e akcja przesz³a wszelkie oczekiwania, we wspó³pracy ze SM Osiedle M³odych zebraliœmy podpisów. Ten sukces przewa y³ szalê na korzyœæ Rataj. Na koniec pozostaje mi podziêkowaæ wszystkim, tym którzy przez ostatnie cztery lata wspierali nasz¹ dzia³alnoœæ czy to czynem, czy co bardzo wa ne, dobrym s³owem. Walka o park, niestety, nie jest skoñczona, poniewa z niecierpliwoœci¹ czekamy na uprawomocnienie siê planu. W najbli szych miesi¹cach czeka nas bardzo wa ny etap doprowadzenia do og³oszenia przez miasto Poznañ ogólnopolskiego konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przysz³ego Rataje-Parku. Doskona³ym miejscem do tych prac bêdzie powo³any 14 paÿdziernika 2008 roku dzia³aj¹cy przy RMP Zespó³ do spraw opracowania koncepcji budowy Ratajskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego dla miasta Poznania pracuj¹cy pod przewodnictwem radnego z Rataj Pana Mariusza Wiœniewskiego. Wierzê, e radni miejscy i Prezydent Miasta Poznania w tych okolicznoœciach zrobi¹ wszystko, aby jeszcze w tej kadencji wybraæ najlepszy projekt i przyj¹æ go uchwa³¹ RMP z za³¹czonym harmonogramem finansowym i czasowym. Adam Pawlik Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Zielone Rataje Tereny pod Park Rataje - za koœcio³em na os. Bohaterów II Wojny Œwiatowej Fot. Jerzy Raube

3 Luty 2010 nr 2 (179) genewa i...poznañ Jeszcze dok³adnie 3 tygodnie ( pisze ten tekst 10 lutego ) i ca³y œwiat dowie siê, jakie to Jeszcze dok³adnie 3 tygodnie ( pisze ten tekst 10 lutego ) i ca³y œwiat dowie siê, jakie to nowoœci spróbuj¹ rzuciæ na kolana takich jak ja i miliony mnie podobnych, interesuj¹cych siê motoryzacj¹. Akurat bowiem 2 i 3 marca w Genewie na terenach Palexpo odbêd¹ siê dni prasowe bêd¹ce tak naprawdê otwarciem 73 Miêdzynarodowego Salonu Samochodowego. Jaki bêdzie tegoroczny salon odbywaj¹cy siê w kolejnym roku delikatnej, ale jednak bessy w bran y? Wszelkie docieraj¹ce do mnie sygna³y mówi¹, e a siê boje u yæ tego sformu³owania bardzo cieka- wy.. Ciekawy bo bogaty w premiery.. Ciekawy bo pe³en pojazdów studyjnych. Ciekawy bo pe³en koronowanych g³ów z kilku kontynentów. Tradycyjnie wybieram siê nad Jezioro Genewskie i to wcale nie na spacer,, a do hal Palexpo i obiecujê relacjê z tegorocznego Salonu w marcowym wydaniu Gazety. Natomiast ju 5 dni po zakoñczeniu tegorocznej Genewy,, czyli w pi¹tek 19 marca na terenach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich nast¹pi otwarcie - po 7-letniej przerwie kolejnego Po- znañ Motor Show.. Odwa ny to krok tak szefów MTP jak i dealerów samochodowych z Poznania i okolic, bowiem to i koszt niema³y i gwarancja ogromnego zainteresowania publicznoœci, czyli po- tencjalnych klientów po tak d³ugiej przerwie trudna do zadekretowania ( dla zwiedzaj¹cych Motor Show dostêpne bêd¹ w dniach 20 i 21 marca i warto sobie któryœ z tych dni ju dzisiaj zarezerwo- waæ ). Trudna, chocia z przecieków wynika niezbicie, e bêdzie to naprawdê i motor i show. Pomijaj¹c nawet pi¹tkowy wieczór ze wstêpem tylko za zaproszeniami, kolacj¹ po³¹czona z pokazem 6 luksusowych marek oraz najnowszych kreacji i bi uterii, sobota i niedziela te pe³ne s¹ atrakcji. Najwa niejsze z nich to pokazy przedpremierowe, których doliczy³em siê niemal dziesiêciu. Co wa ne bêd¹ to zarówno samochody popularne, jak i kosztuj¹ce kilkaset tysiêcy z³otych. Ju w 5 dni po wspomnianym Salonie w Genewie w³aœnie w Poznaniu w stoisku firmy Ewa Szpot pojawi¹ siê a trzy przedpremierowe na rynku polskim samochody koncernu Tata, w tym okrzykniêty mianem najtañszego samochodu na kuli ziemskiej model Nano. Potwierdzam te informacje i ju dzisiaj pragnê zaprosiæ wszystkich interesuj¹cych siê samochodami na ka d¹ kieszeñ do naszego stoiska, które znajdowaæ siê bêdzie w centralnym punkcie hali numer 5 Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Poza modelem Nano w wersji z silnikiem spalinowym poka emy tak e Nano z napêdem elektrycznym oraz modele Indica Vista oraz Aria. Sporo uwagi poœwiêcimy tak e samochodom u ytkowym, bowiem model Xenon mo e byæ ju oferowany w 4 wersjach zabudowy skrzyni ³adunkowej powiedzia³a w rozmowie z nasz¹ redakcj¹ prezes swarzêdzkiej firmy Ewa Szpot. Kolejna marka z oferty tej firmy, czyli Citroen, to m.in. premiera nowego Citroena C3 oraz przedpremierowy pokaz Citroen-a DS, którego firma ze Swarzêdza bêdzie jedynym w Wielkopolsce i jednym z oœmiu w Polsce autoryzowanych dystrybutorów. Marka Hyundai przygotowuje atak w segmencie SUV. W stoisku pojawi siê bowiem pierwszy model w tej klasie wyprodukowany wy³¹cznie na rynki europejskie ix35. Na pewno premierê zapowiada tak e marka Mercedes z modelem SLS AMG, Jaguar z modelem XJ, a ponadto pokazane ma byæ nowe Audi oraz BMW serii 5. No i co? Sporo, prawda, a zasygnalizowa³em zapewne nie wszystkie nowoœci, bowiem informacje na temat marcowego Motor Show dopiero zaczê³y siê pokazy- waæ. By nie stworzyæ wra enia, e tylko przedpremiery siê licz¹ warto dodaæ, e wœród wszystkich, którzy zakupi¹ bilety i bêd¹ mieli szczêœcie dostania siê do fina³u konkursu organizowanego w³aœnie na terenie MTP w dniach marca, wylosowany zostanie samochód osobowy. Mi³oœników gokartów czeka nie lada atrakcja, bowiem hala numer 4 ma zostaæ zamieniona na jeden z najwiêkszych w Wielkopolsce torów gokartowych. Kto wie, mo e na kilka godzin zajrzy tam Robert Kubica? Starania ( intensywne ) s¹ czynione. Nie mo na nie wspomnieæ o wystawie motocykli, quadów, konkursach przygotowywanych w stoiskach dealerów. Najwiêksze, bo o powierzchni metrów kwadratowych przygotowuje Miasteczko Samochodowe Szpot, które tworz¹ firmy Szpot i Ewa Szpot bêd¹ce dzisiaj autoryzowanymi dystrybutorami i autoryzowanymi serwisami a 10 marek samochodów Opel, Chevrolet, Saab, Cadillac, Corvette, Isuzu, Kia, Citroen, Hyundai i Tata. Czy i zbli ony do Genewy termin jak i mnogoœæ przedpremierowych pokazów s¹ bardzo czytelnym sygna³em o samochodowym zbli eniu Poznania do miasta nad Jeziorem Genewskim? Choæ to na razie marzenie, to bardzo mi³e. x x x W ostatni¹ sobotê stycznia odby³ siê nad Malt¹ pierwszy w IV edycji otwarty bieg z cyklu Biegaj z Chevrolet Szpot. Organizatorzy, czyli firma Szpot oraz Mobil zaprosili do udzia³u w nim wszystkich, którzy lubi¹ aktywny wypoczynek na œwie ym powietrzu, a tak e przygotowuj¹ siê do III Pó³maraton Poznañ oraz jedenastego POZÑAÑ MARATON. Dopisa³a pogoda, a mimo trwaj¹cych ferii zimowych na starcie pojawi³o siê ponad 80 osób. Punktualnie o godzinie 11-tej z mety Toru Regatowego wszyscy wyruszyli na trasê, a do pokonania by³o jak zwykle jedno okr¹ enie Malty w czasie do 60 minut. Równie tradycyjnie w godzinê po starcie rozlosowanych zosta³o kilkanaœcie nagród ufundowanych przez firmê Szpot, Mobil oraz Radio ESKA. Nagrod¹ g³ówn¹ by³ - ufundowany przez firmê Szpot - samochód marki Chevrolet Aveo na weekend, który wylosowa³ Tomasz Tomkowicz z Mieœciska. Wraz z pierwszym tegorocznym biegiem ruszy³ w tak e IV Ranking Szkó³. Zasady punktacji s¹ niezmienione, czyli udzia³ ucznia w ka - dym z 9 biegów oznacza 2 punkty dla szko³y, a osoby towarzysz¹cej, któr¹ mo e byæ rodzic, rodzeñstwo, znajomi, nauczyciel to 1 punkt dla szko³y. Na scenie g³ównej 11 POZNAÑ MARA- TON - w niedzielê 10 paÿdziernika b.r.- trzy najlepsze szko³y w rankingu otrzymaj¹ czeki na zakup sprzêtu sportowego o ³¹cznej wartoœci z³otych. Warto wiedzieæ, e w dotychczas rozegranych biegach uczestniczy³o ³¹cznie ponad biegaczy. Od ubieg³ego roku udzia³ w biegach bior¹ tak e cz³onkowie Dru yny Szpiku. 3 Reklama Kolejny bieg z cyklu Biegaj z Chevrolet Szpot rozegrany zostanie w sobotê 27 lutego. Biuro rozpocznie prace o godzinie 10-tej, a start spod hangarów przy mecie Toru regatowego Malta o godzinie 11-tej Wszelkie szczegó³owe informacje na temat tegorocznej IV edycji otwartych biegów z cyklu Biegaj z Chevrolet Szpot mo na uzyskaæ pod numerem telefonu Oto pierwsze wyniki tegorocznego rankin- gu szkó³ : 1. Zespó³ Szkó³ Salezjanie 73 pkt 2. Gimnazjum nr 24 w Poznaniu 15 pkt 3. Szko³a Podstawowa nr 4 w Poznaniu 10 pkt 4. Technikum Ogrodnicze w Poznaniu 4 pkt 5. Zespó³ Szkó³ Mistrzostwa Sportowego 2 pkt 6. Szko³a Podstawowa nr 1 w Poznaniu 2 pkt (maw) Start do pierwszego w tegorocznej IV ju edycji otwartego biegu z cyklu Biegaj z Chevrolet Szpot Fot. Maciej Wajer Tata ata Nano jedna z przedpremierowych atrakcji tegorocznego Poznañ Motor Show.

4 4 Luty 2010 nr 2 (179) FERIE ZIMOWE 2010 NA RATAJACH Pó³kolonie w DK Na Skarpie Architekci, budowlañcy,, artyœci Historia wcale nie musi byæ nudna i monotonna. Przekona³y siê o tym dzieci, które bra³y czynny udzia³ w opowiadaniu legend o Poznaniu oraz budowaniu przez nich - naszego miasta. Dzieci wœród gwiazd Niespodziank¹ dla pó³kolonistów by³a tajemnicza, du a kopu³a znajduj¹ca siê w jednej z sal domu kultury. Dzieci podgl¹da³y, zastanawia- ³y siê i dopytywa³y, ale instruktorki by³y bardzo tajemnicze. Kiedy ju wszyscy weszli do kopu³y i wygodnie usiedli, zamkniêto zamek i rozpoczê- ³a siê podró w kosmos. Wszystko za spraw¹ mobilnego planetarium Astrolab, które powsta- W wiêkszoœci prace wykonywane by³y w niewielkich grupach, dlatego dzieci na pocz¹tku usiad³y w kó³ku, a nastêpnie zaczê³y siê przedstawiaæ. Zainteresowania by³y ró - norodne. Jedni uwielbiali komputery i sport, inni natomiast chemiê, czy matematykê. Ka dy by³ dobry ze swojej dziedziny, dlatego wspó³praca miêdzy m³odymi projektantami przebiega³a pomyœlnie. Edukacja przez zabawê, to trafiony pomys³ przez Pani¹ Kropkê, która poprowadzi³a zajêcia. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê prace nad budow¹ miasta Poznañ. Góry papierów, kartonów, kubeczków, wycinanek i metry taœmy klej¹cej to tylko nieliczne materia³y do budowy. Dok³adne wykoñczenia i wytrwa³a praca, wszystko po to, abyœmy mogli podziwiaæ Ratusz, Wagê Miejsk¹, Stary Rynek czy te Farê oczywiœcie w du o mniejszej skali. Dodatkowo wszyscy pó³koloniœci spróbowali swoich si³ w rysowaniu komiksów oraz szukali na mapie wa niejszych miejsc w Stolicy Wielkopolski. Projektanci na balu Znaj¹c zapa³ i zaanga owanie do prac twórczych pó³kolonistów z DK Na Skarpie, mo na by³o siê spodziewaæ, e bal karnawa³owy, na którym wyst¹pili w roli zaproszonych goœci bêdzie urozmaicony. W³asnorêcznie zrobione stroje, przebrania rodem ze œredniowiecza - zamieni³y salê domu kultury w prawdziwy zamek. Kostiumy zrobione by³y z ekologicznych, lekkich i kolorowych foli, kartonów oraz tektury. Prowadz¹cymi by³a Królowa Kropka i Rycerz Dwukropek, którzy powitali wszystkich oraz rozpoczêli bal karnawa³owy: Urzekaj¹ce Ksiê niczki i Waleczni Rycerze. Ka dy uczestnik dzielnie bra³ udzia³ nie Pó³kolonie w DK Na Piêterku ³o w 2009r. Celem takiego wynalazku jest popularyzacja astronomii, nie tylko przez same s³owa, które w wiêkszoœci opowiadane s¹ na lekcjach, ale równie wizualnie, co uatrakcyjnia naukê. Planetarium ma pokazaæ dzieciom jak powsta³ wszechœwiat, jak teraz wygl¹da oraz co mo emy tam spotkaæ. Pod sklepieniem sztucznego nieba widoczne by³y planety, fazy Ksiê- yca i zaæmienia S³oñca. Dziêki zastosowaniu cyfrowej techniki video na pó³kolistej kopule planetarium powstaje ruchomy, przestrzenny i widowiskowy obraz. Dzieci przedzieraj¹c siê przez deszcz meteorów l¹dowa³y na Marsie, póÿniej na Ksiê ycu, gdzie podziwia³y lodowe pierœcienie Saturna. Nie oby³o siê bez bardzo powa - nych i dociekliwych pytañ. Pocz¹wszy od czy planety s¹ blisko siebie? na planetach jest ycie?, a koñcz¹c na tych bardziej zabawnych tylko w tañcach, ale tak e konkursach. Do zadañ nale a³o m.in. znalezienie balonów, w których zosta³y ukryte tajemnicze karteczki. Kolorowe baloniki przebija³ mieczem Rycerz Dwukropek, który nastêpnie czyta³, co trzeba wykonaæ. Szczêœliwy znalazca musia³ œmiaæ siê bardzo g³oœno, a do tego krêciæ siê i zrobiæ przysiad. Nie oby³o siê bez nagród, które os³odzi³y rycerzy i ksiê niczki. W nastêpnym konkursie nale a³o rzuciæ jak najdalej pi³eczk¹, aby wpad³a w wyznaczone, kolorowe pole. Rywalizacja wœród rycerzy by³a najwiêksza, chocia po ka dym wykonanym zadaniu na ustach dzieci goœci³ uœmiech. Tekst i fot. Mateusz Dopiera³a czy mo na dotkn¹æ gwiazdki. Ju po takich pytaniach mo na wnioskowaæ, jak lekcje za pomoc¹ nowoczesnych technik wp³ywaj¹ na zainteresowanie siê dzieci, tak trudn¹ ga³êzi¹ nauki astronomi¹. Bia³e szaleñstwo Prawdziw¹ Akcjê Zima prze y³y dzieci, które wyruszy³y do Nadleœnictwa Potasze, a do- gazeta ratajska Wydawca: ydawca: PHU Rataje sp. z o.o. zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS: ; NIP: ; kapita³ zak³adowy: z³. tel w. 294, tel./fax , tel. kom , Adres Redakcji: os. Piastowskie16, Poznañ Redaktor naczelny: Jerzy Raube, tel , Druk: Presspublica Sp. z o.o. Drukarnia w Koninku, ul. Drukarska 1, G¹dki Nak³ad: egzemplarzy. Reklamy przyjmujemy na adres redakcji lub telefonicznie: lub Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów nades³anych do redakcji.

5 Luty 2010 nr 2 (179) 5 k³adniej do Puszczy Zielonka, w której panowa³ du y mróz. Przygotowania do wyjazdu zaczê³y siê ju w domu kultury. Ciep³e kurtki, szaliki, rêkawiczki, zimowe buty, wszyscy posmarowani kremem, bez tego siê nie ruszamy kilka razy powtarza³y instruktorki. Chocia nad g³owami œwieci³o s³oñce, mróz by³ nadal dotkliwy. Krótka podró, potem kilkadziesi¹t metrów pieszo i przed grupk¹ ludzi ukazuje siê ubrany w specjalny strój Stefan Szymanowski myœliwy. Gospodarz przywita³ wszystkich i opowiedzia³ co mo na robiæ w puszczy, a czego nie. Aby rozgrzaæ atmosferê wyci¹gn¹³ du ¹ strzelbê, i ku zdziwieniu wszystkich zamiast najpierw wystrzeliæ, z³ama³ j¹ na pó³ i zacz¹³ graæ. Oprócz tego innowacyjnego instrumentu, dzieci przys³uchiwa³y siê jakie specjalne sygna³y z tr¹bki wydawane s¹ przez myœliwych podczas polowania. Po teorii, czas na praktykê, czyli coœ na co pó³koloniœci czekali. Pojawi³y siê konie, wóz i sanki, co by³o jednoznaczne z kuligiem. No to, wioooo - rozpocz¹³ woÿnica. Najwiêksze emocje towarzyszy³y tym, którzy usiedli na ostatnich saniach, poniewa skrêca³y w prawo i w lewo, a w koñcu siê przewróci³y. Najlepiej jest na samym koñcu, w kuligu przecie chodzi o to, aby siê przewróciæ cieszyli siê ch³opacy. Po takich przeja d kach na twarzach dzieci, nie by³o widaæ w ogóle oznak, e jest im zimno. Jeszcze kilka kursów na saniach, zabawa na œniegu, biegi, rzucania œnie kami, ale czas na posi³ek musi byæ. Rozpalone ognisko przyci¹gnê³o wszystkich, którzy na uszykowanych kijach mogli sami ugrzaæ kie³baskê. Gdy wszyscy siê najedli, podeszli do Pana Stefana, który pokaza³ jak nale y karmiæ zwierzêta w lesie. Nie oby³o siê bez pytañ, jakie zwierzêta mo na spotkaæ o tej porze roku, czy te jakie zabawne historie zdarzaj¹ siê w puszczy. Po takim dniu pe³nym wra eñ wszystkie dzieci bezpiecznie wróci³y do domu kultury, w którym czeka³y...kolejne niespodzianki. Tekst i fot. Mateusz Dopiera³a Turnusy organizowane w Domu Kultury na Os. Polan cieszy³y siê du ym zainteresowaniem. Przewidziano 30 miejsc na ka dy tydzieñ, ale chêtnych by³o znacznie wiêcej. Przewa a³y g³ównie dzieci z terenu Rataj. Zajêcia odbywa³y siê od godziny 8 do 15. W tym czasie organizatorzy w ramach op³aty za turnus zapewniali drugie œniadanie, bilety wstêpu, bilety komunikacji miejskiej, autokar, opiekê kadry domu kultury Akcja Zima na Polan oraz mi³¹ atmosferê i wspania³¹ zabawê. Czego mo na by³o oczekiwaæ? Na dzieci czeka³y gry i zabawy integracyjne, konkurs plastyczny i gier planszowych oraz tworzenie rzeÿb ze œniegu. W poniedzia³ki odbywa³ siê turniej tenisa sto³owego. Nie zabrak³o wyjœæ poza teren domu kultury. I tak, we wtorek by³o wyjœcie do kina a po nim konkurs wiedzy filmowej. Szczególnie ciekawe zapowiada³a siê wizyta w Muzeum Archeologicznym, gdzie odby³a siê prelekcja. Dzieci pozna³y technikê mumifikacji ze staro ytnego Egiptu. Wraz z pracownikami muzeum mogli sami wykonaæ ten proces. W drugim tygodniu ferii dzieci odwiedzi³y s³oniarniê. Tu równie mog³y pos³uchaæ wyk³adu na temat tych wspania³ych zwierz¹t jakimi s¹ s³onie, a po wszystkim by³ konkurs z wiedzy o nich. W pi¹tek na wszystkich czeka³ turniej z nagrodami w krêgielni Niku. Z racji, e zima dopisa³a i by³ œnieg, odby³ siê kulig w Nadleœnictwie Potasze po³¹czony z ogniskiem i pieczeniem kie³basek. Akcjê Zima 2010 w Domu Kultury Polan STO zakoñczy³ karnawa³owy bal przebierañców, na który mog³y przyjœæ wszyscy uczestnicy turnusów oraz dzieci, które w nich nie bra³y udzia³u. Rados³aw Kijak, Fot. Anna Kasprzyk

6 6 Luty 2010 nr 2 (179) W góry,w góry,gdzie góralki i górale Pas¹ na hali owce swe. Ferie w Górach Sowich W styczniu odby³o siê zimowisko w Sokolcu Góry Sowie zorganizowane przez Ratajski Dom Harcerza Skaut Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych. Udzia³ wziê³o w nim 29 osób w wieku od 9 do 16 lat. Uczestnicy zimowiska zakwaterowani byli w Pensjonacie Sokolec ukrytym wœród gór. Wieœ Sokolec jest po³o ona malowniczo miêdzy Wzgórzami Wyrêbiñskimi, a Górami Sowymi, w obni eniu doliny Sowiego Potoku. Za³o ona zosta³a prawdopodobnie w XVI wieku. Po³o ona na uboczu g³ównych szlaków uniknê³a zniszczeñ w wyniku kolejnych wojen. W czasie II wojny œwiatowej mieœci- ³o siê we wsi komando obozu Gross - Rosen, a jego wiêÿniowie pracowali przy dr¹ eniu sztolni. Najcenniejszym zabytkiem Sokolca jest koœció³ œw.marcina z 1786 roku. W Sokolcu zachowa³o siê wiele cha³up, przyk³adów budownictwa ludowego, charakterystycznego dla tych terenów. Sokolec sta³ siê popularnym miejscem startu wycieczek na Wielk¹ Sowê najwy szy szczyt Gór Sowich. W programie zimowiska by³y wycieczki, które pokaza³y nam per³y Ziemi K³odzkiej i Gór Sowich. Pierwsz¹ per³¹, któr¹ zwiedziliœmy by³o Tajemnicze Miasto Podziemne Osówka w G³uszycy. By³y to podziemne labirynty i umocnienia naziemne z okresu II wojny œwiatowej. Ciekawostk¹ jest jedna z hal z drewnianym, oryginalnym oszalowaniem sprawiaj¹ca wra enie pokrytej boazeri¹, a zim¹ przepiêkne lodospady i lodowe,kilkumetrowe stalagmity, stalaktyty i stalagnaty. Kolejn¹ per³¹ Ziemi K³odzkiej jest zamek w Ksi¹ u, gdzie siê udaliœmy na wycieczkê. Jest on trzecim,co do wielkoœci po Wawelu i Malborku zamkiem w Polsce. W drodze powrotnej do Sokolca zatrzymaliœmy siê za Walimiem, gdzie znajduje siê Podziemna Fabryka. Do podziemi trzeba przejœæ nad Walimk¹ przez Most Baileya, konstrukcjê u ywan¹ przez saperów w czasie II wojny œwiatowej. Przeszed³ szlak bojowy s³u- ¹c o³nierzom podczas walk miêdzy innymi w Afryce Pó³nocnej i Europie Zachodniej. Po wojnie trafi³ do Polski, w 1996 r.do Walimia. Niezapomniane wra enie na uczestnikach zimowiska w Sokolcu zrobi³ Zamek Grodno w Zagórzu Œl¹skim, gdzie znajduje siê jedyny w Polsce budynek bramny pokryty w ca³oœci sgraffitem. Wed³ug tradycji zamek zbudowano na wynios³ej górze w 1198 roku. Dokumenty wymieniaj¹ jako budowniczego Bolka I. We wnêtrzu zamku zachowa³o siê niewiele z dawnego wyposa enia. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ obrazy przedstawiaj¹ce w³aœcicieli i historie z nimi zwi¹zane. Warto by³o wspi¹æ siê na wie ê zamku,sk¹d rozpoœciera siê œliczny widok na Jezioro Bystrzyckie i okoliczne miejscowoœci. Na bardzo interesuj¹c¹ nas ludzi miastowych, naziemnych zjadaczy chleba wycieczkê udaliœmy siê do Muzeum w Nowej Rudzie. Historia wydobycia wêgla w tym rejonie siêga XV w. i odbywa- ³a siê a do 2000 roku. Pozosta³oœci kopalni mogliœmy ogl¹daæ w ramach trasy podziemnej d³ugoœci ok.700 metrów. Mogliœmy zasi¹œæ w centrum dowodzenia kopalni¹, zmierzyæ siê ze sprzêtem u ywanym w kopalni, jak i obejrzeæ samo wyrobisko. Ku naszemu zaskoczeniu kopalnia o y³a. Mo na by³o spotkaæ kobietê pracuj¹c¹ przy taœmie, elektryka/zwanego szalonym/i Skarbka, ducha podziemi, który pomalowa³ ka dego wêglem. Uczestnicy zimowiska nie tylko zwiedzali, ale równie dbali o kondycjê fizyczn¹ przed zimowymi zabawami na stokach. St¹d dwukrotny pobyt na basenie krytym w Nowej Rudzie. Wiele wra eñ, które przynosi³ ka dy dzieñ zimowiska jego uczestnicy zabrali do Poznania. Zabrali na pami¹tkê wspólnie prze yte chwile, nowe przyjaÿnie, nowe piosenki, pl¹sy i nowe przygody. PóŸnym wieczorem powitaliœmy z radoœci¹ rodziców, ale tak e ze smutkiem, e na nastêpne zimowisko w górach trzeba bêdzie czekaæ ca³y rok. Ma³gorzata Marcinkowska Roztañczona Z³ota Jesieñ Bal karnawa³owy, który odby³ siê 22 stycznia w Z³otej Jesieni zainaugurowa³a pani Ma³gorzata Andrzejewska, ycz¹c wszystkim obecnym dobrej zabawy i radoœci. Nastêpnie kilka s³ów od siebie dodali muzycy z zespo³u Di Piano Rados³aw Gierzycki oraz Kuba Rosmaczewski, którzy s¹ znani tej publicznoœci. Impreza rozpoczê³a siê od rytmicznej muzyki, przez co parkiet ju od samego pocz¹tku pêka³ w szwach. Chocia obficie zastawione sto³y przyci¹ga³y wzrokiem, to seniorów mo na by³o przewa nie ogl¹daæ bawi¹cych siê w rytm muzyki. W przerwach organizowane by³y konkursy. Ka dy kto zg³osi³ siê do zabawy musia³ wypiæ specjalnie przyrz¹dzony kwaœny napój. Po wypiciu nikt siê nie skrzywi³ i wszystkim zamiast skwaszonej miny pojawi³ siê uœmiech na twarzy, który towarzyszy³ im przez ca³¹ imprezê. Tekst i fot. Mateusz Dopiera³a

7 Luty 2010 nr 2 (179) Pó³kolonie w DK Orle Gniazdo 7 Zobrazowane marzenia Wyprawa dooko³a œwiata, w³asny piesek, super szybki samochód, czy te chêæ gry w najlepszych klubach pi³karskich, to jedne z licznych marzeñ, które maj¹ pó³koloniœci. Zadaniem dzieci by³o narysowanie na kawa³ku puzzla swoich marzeñ. Po wyrazach twarzy by³o widaæ, jak ciê ko jest narysowaæ swoje skryte aspiracje. Kilka minut zastanowienia, i powstaj¹ kreatywne obrazki, które co najwa niejsze by³y ró ne. - Wszystko zale y od tego, co cz³owiek ma w g³owie, o czym marzy, co go interesuje, dlatego ka da praca jest jedyna w swoim rodzaju mówi¹ artyœci z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Czasami rodz¹ siê problemy, e dzieci nie maj¹ marzeñ, tylko ci¹gle siedz¹ przed komputerami. Nic bardziej mylnego. Przez tak proste podejœcie do sprawy, mo emy zobaczyæ o czym fantazjuj¹ dzieci, czego chc¹ i oczekuj¹ od ycia. Wystarczy chcieæ dodaj¹ inicjatorzy. Pod œcian¹ marzeñ, to by³ temat zajêæ artystycznych, w którym pomaga³a dzieciom m.in. studentka ASP w Poznaniu Kamila Tworek, która razem z innymi artystami bierze udzia³ w Zimowym Pogotowiu Sztuki. Marzenia przeniesione na papierowe puzzle, a póÿniej wspólna prezentacja i rozmowa miêdzy dzieæmi o ich planach na przysz³oœæ - sprawi³a, e nawi¹za³y siê miêdzy nimi nowe, przyjacielskie kontakty. Ratajski Broadway Zainteresowanie tañcem roœnie z dnia na dzieñ. M³odzi ludzie przez ogl¹danie programów tanecznych, tak e pragn¹ zostaæ zawodowymi tancerzami. O tym, e tañca nie nauczy siê poprzez same ogl¹danie telewizji przekonali siê adepci, którzy wylali litry potu, trenuj¹c z Kasi¹ Rosó³ zdobywczyni¹ wielu presti owych nagród w konkursach tanecznych. Przygotowanie grupy ok. 20 osób trwa³o 5 dni, którzy przez 4 godziny dziennie ciê ko trenowali, przygotowan¹ przez Kasiê choreografiê, aby ostatniego dnia warsztatów Unfreeze Dance Hip-hop pokazaæ czego siê nauczyli. Ca³y uk³ad sk³ada³ siê ze stylów: OldSchool Hip-Hop, Locking, Popping, Hause, Krump, elementy Break Dance oraz New School. Ka de zajêcia rozpoczynaj¹ siê od porz¹dnej rozgrzewki. Nastêpnie uczestnicy szlifuj¹ wczeœniej poznane uk³ady. Æwiczenia prowadzone s¹ w luÿnej atmosferze, co pozwala im lepiej siê poznaæ. Nie zawsze jest kolorowo, poniewa b³êdy siê zdarza³y. Nawet ma³e niedoci¹gniêcia musia³y byæ od razu eliminowane, dlatego tancerze czêsto s³yszeli z ust trenerki Ÿle, jeszcze raz. Nie deprymowa³o ich takie podejœcie, bo sami chcieli zrobiæ uk³ad i daæ z siebie wszystko w 100%. Krótkie przerwy, eby siê napiæ i nastêpne podejœcie do choreografii, która powiêksza³a siê co chwilê o nowe elementy. Kiedy wszystko by³o opanowane, na koñcu grupa taneczna zatañczy³a choreografiê Kasi Rosó³, która chocia wygl¹da³a na zadowolon¹ doda³a z uœmiechem OK, ale zawsze mo e byæ lepiej. Jest jeszcze du o pracy przed wami, to dopiero pocz¹tki. Dziêkujê za wspó³pracê, bo widaæ by³o wasze zaanga owanie do tañca. S³owa wp³ynê³y na m³odzie, która ju wypytywa³a o nastêpne treningi. Tekst i fot.: Mateusz Dopiera³a P¹czek t³ustoczwartkowy przysmak Powiedzia³ Bartek, e dziœ t³usty czwartek, a Bartkowa uwierzy³a, dobrych p¹czków nasma y³a Któ w dzisiejszych czasach nie lubi p¹czków? Nie jest to chyba mo liwe zwa ywszy na ró norodnoœæ tego przysmaku. Zjadamy te nadziewane marmolad¹, d emem ró anym, likierem, budyniem, serem, bit¹ œmietan¹, a nawet czekolad¹. Na sam¹ myœl ka demu robi siê mi³o, a apetyt znacznie wzrasta. Dlatego historia p¹czka siêga a czasów rzymskich, kiedy to wszyscy w ostatnie dni karnawa³u zjadali t³uste potrawy i p¹czki. Tak dzieje siê równie od XIX wieku w Polsce. Dawniej jednak do tych s³od- Panie z Klubu Seniora "Z³ota Jesieñ" chwali³y sobie tradycje "t³ustego czwartku" Fot. Mateusz Dopiera³a kich przysmaków zajadano siê równie s³onin¹, boczkiem czy miêsem, oczywiœcie wszystko popijaj¹c wysokoprocentowym alkoholem. Zapusty czyli t³usty czwartek œciœle wi¹- e siê z chrzeœcijañskim Wielkim Postem, który rozpoczyna siê dok³adnie tydzieñ po tym œwiêcie. Do tego czasu jednak mo na jeœæ p¹czki, chruœciki czy serowe oponki, a nadmiar kalorii spaliæ podczas gor¹cych karnawa³owych wieczorów tanecznych. - T³usty czwartek to w naszej firmie prawdziwe wydarzenie, o pomoc w przyrz¹dzaniu p¹czków prosimy wszystkich pracowników, a nawet tych, którzy ju odeszli na emeryturê mówi Wojciech Zdrojowy prezes zarz¹du firmy piekarsko-ciastkarskiej Fawor. Firma ta ju od œrody piecze te okr¹g³e przysmaki, których w sumie dowozi do punktów sprzeda y oko³o siedemdziesi¹t tysiêcy. A receptura jest prosta naturalne ciasto (bez polepszaczy) formowane na ma³e bu³eczki, smarowane t³uszczem roœlinnym, dojrzewaj¹ce w wilgotnym pomieszczeniu temperaturze 35 stopni Celsjusza, wrzucane na smalec na osiem minut, wymoczone w lukrze, nadziewane marmolad¹ lub budyniem o smaku ajerkoniaku. Oczywiœcie najsmaczniejsze s¹ na ciep³o - mówi pan Wojciech. T³usty czwartek jest dniem wyj¹tkowym nie tylko dlatego, e rozpoczyna ostatni tydzieñ karnawa³u, ale równie z powodu przes¹du, który mówi o obowi¹zku zjedzenia w tym dniu symbolicznego p¹czka. Lepiej zasmakowaæ chocia jednego, w innym przypadku nie bêdzie nam siê wiod³o ca³y rok. Polakom to jednak nie grozi, gdy w ten dzieñ zjadamy 2,5 p¹czka na g³owê, a wszyscy razem poch³aniamy ich blisko 100 milionów, a gdyby ustawiæ je jeden ko³o drugiego linia wynios³aby od Szczecina do Katowic. Violetta echtañska

8 8 Luty 2010 nr 2 (179) S¹ jak w rodzinie... W niezwykle wzruszaj¹cej uroczystoœci - obchodach jubileuszu 30-lecia Klubu Seniora Rodzina uczestniczyli jego cz³onkowie. Uroczystoœc odby³a sie w Domu Kultury Orle Gniazdo. Witaj¹c wszystkich zebranych, w tym szczególnie seniorów z Rodziny, kierownik DK Orle Gniazdo Ma³gorzata Kuliñska, stwierdzi³a, i jest to niecodzienna uroczystoœæ per³owy jubileusz. Wœród goœci byli: prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych Tadeusz Stachowski, pe³nomocnik Zarz¹du ds. Kulturalnych i Spo- ³eczno-Oœwiatowych Wies³awa Piosik, g³ówna ksiêgowa Administracji osiedla Lecha-Czecha Krystyna Krzy ak, cz³onkinie Komisji Kultury Rady Osiedla: Urszula Majchrzak, Aleksandra Nowicka, kierownicy domów kultury Jubilat Daria Gellert-S³odzinka, Na Piêterku Jacek Handke, Ratajskiego Domu Harcerza Skaut hm Ma³gorzata Marcinkowska, cz³onkowie ratajskich klubów seniora. Widownia mia³a okazjê wys³uchaæ wspania³ego koncertu zespo³u Artu S Kwartet w sk³adzie: Magdalena Olech (skrzypce), Anna Wies³awa Piosik odczytuje wiersz o Rodzinie godnie yæ. Za jej poœrednictwem seniorzy podziêkowali obecnemu Kierownictwu Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych, Prezesowi Tadeuszowi Stachowskiemu i Jego wspó³pracownikom, szczególnie pani Wies³awie Piosik, Radzie Osiedli Lecha i Czecha, wszystkim yczliwym pracownikom Administracji Spó³dzielni i Rady Osiedli, którzy wspieraj¹ Klub. Krystyna Henczel podkreœli³a, e Rodzina jest kameralnym Klubem. Przez 30 lat uczêszcza³o do niego bardzo du o ludzi. Jedni przeprowadzili siê, wielu by³ym Seniorom ju zdrowie nie pozwala na czynne uczestnictwo w yciu Klubu, spora grupa osób przesz³a ju do innej przestrzeni... Dla wiêkszoœci z Nich Klub by³ drugim domem. Pozostawili po sobie godne wspomnienia i s¹ w trwa³ej pamiêci. Zebrani na uroczystoœci chwil¹ ciszy uczcili pamiêæ zmar³ych. Krystyna Henczel stwierdzi³a, e to, i Klub obchodzi³ per³owy jubileusz jest wielk¹ zas³ug¹ samych Seniorów, którzy wspaniale siê dobieraj¹, rozumiej¹ i szanuj¹. Wœród Œpiewaj¹ cz³onkowie Rodziny nica Krystyny Henczel Iwona Sadowska- Marciniak. Prezes Tadeusz Stachowski i Wies³awa Piosik otrzymali podarunki prace rêkodzie- ³a artystycznego wykonane w Klubie. Tadeusz Stachowski stwierdzi³, i Klub Seniora Rodzina jest jednym z najd³u ej dzia³aj¹cych na Ratajach. Podkreœli³, i jest on prowadzony wzorowo. Zaznaczy³, e to seniorzy decyduj¹ o tym, co siê dzieje w Klubie, a Spó³dzielnia im tylko to umo liwia. Wies³awa Piosik odczyta³a artobliwie napisany wiersz o Rodzinie. Ostatnie s³owa yczeñ wypowiedzia³a wspólnie z prezesem Tadeuszem Stachowskim. Krystyna Henczel otrzyma³a oprócz kwiatów album. Dla ca³ego Klubu zosta³o przekazane DVD. Do pani Krystyny ustawi³a siê kolejka osób sk³adaj¹cych jej gratulacje, wyrazu szacunku za to, co robi przez 30 lat. Wspomnia³a ona tak e o swojej córce Ligi Henczel-Wróblewskiej, która pomaga w prowadzeniu Klubu. W tê dzia³alnoœæ anga- uje siê te ju wnuczka Taida Wróblewska. Z r¹k Tadeusza Stachowskiego i Wies³awy Piosik seniorzy otrzymali wyró nienia za aktywnoœæ i zaanga owanie w prace Klubu. Otrzymali tak e dyplomy za wieloletnie uczestnictwo i udzia³ w dzia³alnoœci Klubu. Upominkami wyró niono te seniorów, którzy przez szereg lat trudzili siê w przygotowywaniu prac rêkodzie³a artystycznego. Byli to: Halina Bilska, Teresa Borowicz, Leokadia Fajfer, Ewa Giezeh, Anna Grejtowicz, Krystyna Henczel, Marianna Jakœ, Barbara Krêpu³owa, Stanis³awa Komorowska, Barbara Lison, Gra yna Matuszewska, Maria Michalak, El bieta Nowaczyk, Aleksandra Odorczyk, Stanis³awa Sadowska, Danuta Szypura, W³adys³awa Spychaj, W³adys³awa Spychaj, Emilia So³tysiak, Janina Kokociñska, Ludwika Teschner, Anna Zabacka, Seweryn Biegañski. Najd³u ej nale y do Rodziny - od 1989 roku - Anna Grejtrowicz. Seniorzy pod koniec uroczystoœci zaœpiewali piosenki o Klubie: Tu jest nasz dom, Jak d³ugo w sercach. Zabrani mieli okazjê obejrzeæ wysta- Stankiewicz (II skrzypce), Magdalena Krawczuk (altówka), Stanis³awa Dzieciniewicz (wiolonczela). Koncert prowadzi³ z du ¹ doz¹ humoru solista Teatru Wielkiego w Poznaniu Tomasz Raczkiewicz, który zaœpiewa³ kontratenorem pieœñ Ave Maria oraz Mi³oœæ ci wszystko wybaczy. Zwracaj¹c siê do seniorów stwierdzi³, e pokazuj¹, i s¹ si³¹. Jest w nich zdeponowana m¹droœæ yciowa, któr¹ nale y wykorzystywaæ. Artu S Kwartet wykona³ walce, piosenki filmowe, musicalowe i inne. Za³o ycielka i prowadz¹ca przez 30 lat KS Rodzina Krystyna Henczel podkreœli³a, e wszyscy byli zauroczeni tym koncertem. Powita³a wszystkich, zaznaczy³a, e a trudno jej uwierzyæ, e Rodzina ma 30 lat. Cz³onkowie Klubu zaœpiewali My t¹ piosenk¹ witamy Was. Krystyna Henczel przedstawi³a poezjê: Puls czasu, Przemijanie, Czas pêdzi. Jako za³o ycielka i od 30. lat kieruj¹ca tym Klubem w imieniu w³asnym i wszystkich seniorów podziêkowa³a by³emu Zarz¹dowi i Radzie Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych za inicjatywê utworzenia Rodziny dla seniorów. Uzna³a, i posiadali m¹droœæ przewidywania, e bêdzie przybywaæ emerytów - czêsto samotnych, chc¹cych realizowaæ swoje zainteresowania, uczestniczyæ w yciu spo³ecznym i kulturalnym, dzieliæ siê osi¹gniêciami, marzeniami, po prostu ró nych zajêæ polaryzuj¹ siê pogl¹dy i postawy Seniorów. Rodzina ma demokratyczny charakter i wiêzi iœcie rodzinne. Powiedzia³a, e s¹ tutaj ludzie o wielkich sercach. - Zajêcia dostosowane s¹ do potrzeb, mo liwoœci i zainteresowañ Seniorów, czego wyrazem s¹ coroczne wystawy rêkodzie- ³a artystycznego, udzia³ w konkursach plastycznych, malarskich, hafciarskich, œpiewu, poetyckich, ró nych warsztatach artystycznych, honorowanych nagrodami, wyró nieniami, dyplomami podkreœli³a Krystyna Henczel. Seniorzy uczestnicz¹ te w wycieczkach i kilkudniowych pobytach nad morzem. Klub utrzymuje bliskie kontakty m. in. z innymi Klubami Seniorów, a tak e z oœrodkami kultury itp. Seniorzy potrafi¹ wspaniale zorganizowaæ wszystkie uroczystoœci klubowe. Rodzina ma swoj¹ siedzibê na os. Czecha 114, dzia³a przy Domu Kultury Orle Gniazdo. Cz³onkini Klubu - Barbara Lison zaprezentowa³a wiersz. Per³owe wesele. Pisz¹cy wiersze W³adys³aw Spychaj przedstawi³ m. in. swój wiersz napisany dla Krystyny Henczel za troskê o seniorów. Reprezentantka Zarz¹du Klubu - Leokadia Fajfer z³o y³a yczenia Pani Krystynie oraz zaœpiewa³a piosenkê. Wszyscy zebrani zaœpiewali gromkie sto lat. Podziw dla Rodziny wyrazi³a siostrze- Kwiaty dla Artu S Kwartetu Krystyna Henczel zaznaczy³a, e sama nie mog³aby prowadziæ Rodziny, gdyby nie wsparcie ze strony seniorów, wœród których najbardziej wyró niaj¹ siê: Leokadia Fajfer, Barbara Lison, Gra yna Matuszewska, W³adys³aw Spychaj. wê prac rêkodzie³a artystycznego wykonanych przez cz³onków Rodziny. Mogli te obejrzeæ kroniki, wpisaæ siê do Ksiêgi pami¹tkowej. Tekst i fot. Robert Wrzesiñski

9 Luty 2010 nr 2 (179) 9 W okresie karnawa³u tradycyjny bal maskowy zorganizowa³ Klub Seniora Têcza w DK Jêdruœ. W imprezie uczestniczy³o 70 osób. Seniorów oraz wszystkich goœci powita³ kierownik Jêdrusia Miros³aw Maj. Wœrod nich byli: przewodnicz¹ca Zarz¹du Rady Pomocniczej Rataje Po³udniowe Maria Talaga i przewodnicz¹cy tej Rady Zbigniew Klarzyñski, sekretarz Rady Osiedla Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Œwiatowej i Rzeczypospolitej BAL MASKOWY TÊCZY Miros³awa Wawrzynowicz, przewodnicz¹ca Komisji Socjalno-Kulturalno-Bytowej RO Danuta Gaca prowdz¹ca Têczê. Miros³aw Maj yczy³ seniorom wiele wspania³ych wra eñ i dobrej atmosfery oraz szampañskiego humoru. Podziêkowa³ Zarz¹dowi Têczy i Danucie Gacy za przygotowanie balu. Obecny na balu Ludwik Borowiec (przyby³ z on¹ Mariol¹) wrêczy³ na rêce pani Danuty srebrn¹ paterê. Uczyni³ to z okazji 10-lecia Têczy obchodzonego w ubieg³ym roku (nie móg³ byæ obecny wtedy na uroczystoœci). Seniorzy bawili siê przy akompaniamencie zespo³u Tomasza Urbackiego. Stroje przebierañców by³y ró norodne, bardzo pomys³owe. Danuta Gaca by³a przebrana za Pani¹ Zimê. Odby³ siê przegl¹d tych strojów. Jadwiga Zaporow- ska z Têczy Pani Wiosna mówi³a wierszyk u³o ony gwar¹ poznañsk¹. Pani przebrana za pielêgniarkê i pan doktor przedstawili sympatyczn¹ scenkê. Scenka pielêgniarki i lekarza Przygotowano tak e loteriê, podczas której losowano 12 upominków ufundowanych przez DK Jêdruœ i seniorów. Tekst i fot. Robert Wrzesiñski Od lewej: Ludwik Borowiec, Danuta Gaca, Miros³aw Maj Mobilna Inea Szybki Internet, du a dostêpnoœæ programów telewizyjnych, tak w skrócie kojarzyæ siê mo e Inea najwiêkszy operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce. Do czasu, kiedy Inea wysz³a na rynek z telefoni¹ komórkow¹. Oprócz podstawowych us³ug, czyli dzwonienie i wys³anie smsów, wielkopolski operator postanowi³ sprostaæ oczekiwaniom klientów. Spó³ka INFO TV FM, która w szybkim tempie buduje wielk¹ sieæ umo liwiaj¹c¹ œwiadczenia us³ug telewizji mobilnej w Polsce, przedstawi³a mo liwoœæ wspó³pracy z operatorem - Inea, na konferencji prasowej. Telewizja mobilna umo liwia szybki dostêp do multimediów z wykorzystaniem telefonu komórkowego oraz innych urz¹dzeñ przenoœnych. Daje to mo liwoœæ ogl¹dania telewizji w dowolnym miejscu i czasie. Poznañ obok Warszawy czy Krakowa sta³ siê kolejnym miastem z tak nowoczesn¹ us³ug¹, która dostêpna jest od r. Oprócz operatora - Inea, partnerami programu pilota- owego s¹ m.in.: Cyfrowy Polsat operator najwiêkszej platformy satelitarnej w Polsce oraz platforma cyfrowa Canal Plus. Abonenci bêd¹ mogli obejrzeæ takie programy jak: Polsat Sport, TVP1, TVP2, TVN, TV PLUS, TVN24, Mini mini, Zig Zap, Kino Polska, TV Silesia, itv, Tele5, ESKA TV, Polsat, Edusat BIS oraz 7 stacji radiowych. Natomiast firmami komórkowymi, które bêd¹ wspó³pracowa³y jest Motorola i Nokia. W trakcie trwania tego programu telewizja mobilna bêdzie dostêpna dla mieszkañców Poznania posiadaj¹cych aparaty i przystawki telefoniczne z opcj¹ DVB-H. Nowoczesna technologia znana jest ju na ca³ym œwiecie, zobaczymy czy tak e w Polsce bêdzie mia³a du ¹ liczbê zwolenników. Tekst i fot. MD Przebierañcy

10 10 Luty 2010 nr 2 (179) Karnawa³owy Bal Przebierañców W Domu Kultury Orle Gniazdo odby³ siê Karnawa³owy bal przebierañców, na którym bawi³y siê dzieci z Klubu Malucha Skrzat nale ¹cym do placówek kulturalno-oœwiatowych na os. Rusa. Zabawie przygl¹dali siê zaproszeni goœcie: Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych Tadeusz Stachowski oraz Kierownik Placówek Kulturalno Oœwiatowych os. Rusa Damian Koz³owski. Piêædziesiêcioro dzieci przebranych w ró nokolorowe i zabawne stroje bawi³o siê w towarzystwie swoich rodziców. G³ówn¹ atrakcj¹ balu by³o przedstawienie pt. Przygody niesfornego Kraba Rafi w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej Dobry Teatr. Tomasz Poni y Krab Rafi, Paulina Wiatrowska konik morski Galopek, Joanna Sprys rybka Lusia trójka przyjació³ z podmorskiej g³êbiny poprzez zabawê uczy³a m³odych ludzi o sile przyjaÿni, odwadze oraz sza- cunku do przyrody. Po przedstawieniu, dzieci wraz z rodzicami, opiekunami oraz aktorami bra³y udzia³ w ró norodnych zabawach, œpiewaj¹c poznane w Klubie Malucha piosenki. Nie zabrak³o tañców w rytm Labado czy Zielonego Walczyka. Po zabawie dzieci zosta³y zaproszone na s³odki poczêstunek a nastêpnie wspólne pami¹tkowe zdjêcie. W nagrodê za uczestnictwo otrzyma³y upominki w postaci kolorowych balonów. G³ówn¹ organizatork¹ karnawa³owego balu dla najm³odszych by³a Anna Barankiewicz (przebrana za Pipi) - na co dzieñ opiekuj¹ca siê Skrzatem. Aju Poznawali sztukê iluzji Na zakoñczenie pó³kolonii w DK Jêdruœ obok pó³kolonistów z tej placówki zebrali siê m³odzi ludzie uczestnicz¹cy w pó³koloniach zorganizowanych przez DK:Jagiellonka, Placówki Kulturalno-Oœwiatowe os. Rusa, Klub Cybinka. W sumie ok. 70 dzieci obejrza³o pokaz umiejêtnoœci iluzjonisty Romana Roszyka wystêpuj¹cego pod pseudonimem Eratro. M³odzi ludzie mieli zatem okazjê zobaczyæ sztukê iluzji. Widzieli przedmioty przydatne do czarowania. Jednym z atrybutów iluzjonsty by³a oczywiœcie pa³eczka. Iluzjonista Eratro pokaza³ sztuczki zwi¹zane z kartami. Odby³o siê odgadywanie myœli. By³o te ³¹czenie sznurka. Iluzjonista zaprosi³ dzieci z widowni do czarowania. Mo na by³o m. in. rozwi¹zaæ supe³ek. Jego pokaz wzbudzi³ zainteresowanie m³odych ludzi. W pó³koloniach zorganizowanych przez Placówki Kulturalno-Oœwiatowe os. Rusa w pierwszym turnusie uczestniczy³o 25 dzieci, drugim 23. Opiekowa³y siê nimi Anna Barankiewicz i Ma³gorzata Olejniczak. Jedn¹ z atrakcji by³a wycieczka do Teatru Muzycznego. Jej uczestnicy obejrzeli garderobê, porozmawiali z odtwórczyni¹ g³ównej roli w przedstawieniu Pch³a schachrajka, dostali od niej autografy. M³odzi ludzie jeÿdzili te na p³ywalniê, do krêgielni Niku. Brali udzia³ w konkursach sportowych. Zwiedzali tak e palmiarniê. Uczestniczyli w quizie dotycz¹cym inforamcji zdobytych podczas wycieczki do palmiarni. Na koniec pó³kolonii by³o dla nich ognisko. Klub Cybinka w drugim tygodniu pólkolonii przygotowa³ zajêcia dla 11 dzieci. Opiekowa- ³a siê nimi Agata Harea. M³odzi ludzie chêtnie zwiedzili palmiarniê. Wziêli udzia³ w quizie dotycz¹cym wiadomoœci tam uzyskanych. Byli te na krêglach w POSiR, pojechali na p³ywalniê do Kozieg³ów. Brali udzia³ w konkursach, grach, zabawach. Tekst i fot. Robert Wrzesiñski

11 Luty 2010 nr 2 (179) Prapremiera jubileuszowego koncertu Staropolan Zespó³ Tañca Ludowego Staropolanie skrzêtnie kultywuje mi³oœæ do folkloru. Fascynacja ta trwa od lat, a sam zespó³ obchodzi³ w grudniu pi¹t¹ rocznicê. W Domu Kultury Jubilat odby³a siê prapremiera tego jubileuszowego koncertu. Opowieœæ o Staropolanach rozpoczyna siê w 2004 roku, kiedy pañstwo Maria i Dariusz Jezierscy oraz Emilia i czasie przez trzydziestoszeœcioosobowy sk³ad zespo³u. Grupa przez te piêæ lat wypracowa³a sobie szacunek i liczn¹ grupê sympatyków, a dziœ mo e poszczyciæ siê licznymi wystêpami. Staropolanie opracowali i wystawili jako pierwszy zespó³ w Polsce Kolêdy i pastora³ki w formie zarówno tanecznej, jak i œpiewanej, na swoim koncie maj¹ równie obszerny program Obrzêdów do ynkowych oraz koncert jubileuszowy. Do wystêpu z okazji pi¹tej rocznicy grupa przygotowywana by³a trzy lata 11 Marek Buka³owie postanawiaj¹ stworzyæ zespó³. W sk³ad grupy wchodz¹ byli tancerze zespo³ów folklorystycznych, takich jak Œl¹sk, Wielkopolska, Cepelia, Poligrodzianie, Siekieracy i Zespó³ Akademii Wychowania Fizycznego. Dziêki nim widzowie regularnie przenoszeni s¹ w aby w naszym zespole by³ tak zwany czas pokolenia, wiêc aby i dzieci i wnuki uczyli siê razem z nami. Wci¹gnêliœmy ich w ten jubileusz i mam nadziejê, e zaszczepiliœmy w nich tradycjê. Nawet same pyta³y czy mog¹ przyjœæ na nasz¹ próbê. To by³ znak, e ten nasz narybek bêdzie kontynuowa³ stare zwyczaje zdradza Dariusz Jezierski. Widzowie bardzo ciep³o przyjêli równie tañce wielkopolskie pocz¹wszy od przodka biskupiñskiego, poprzez chodzonego, a skoñczywszy na polce jarocince. Staropolanie przybli yli publicznoœci tak e tradycjê z innych regionów, a by³y to na przyk³ad tañce rzeszowskie, spiskie i narodowe, takie jak Kujawiak z Oberkiem. Czêœæ druga zatytu³owana A w gospodzie u Matyska to widowisko folklorystyczne poœwiêcone Zespo³owi Pieœni i Tañca Wielkopolska i jej twórcy Romanowi Matysiakowi, a tak e Ludwikowi Rakowi, Antoniemu Grefowi, Jerzemu Dubertowi, Zdzis³awowi Pawlaczykowi wybitnym kompozytorom i chórmistrzom. Przed nimi mo emy bardzo nisko siê nachyliæ. Kapelusze z g³ów mówi Dariusz Jezierski. W grupie Staropolanie s¹ g³ównie emeryci i renciœci, a œrednia wieku to 50 lat. Uczestnicy podziwiali wiêc tych tancerzy, którzy s¹ w kwiecie wieku za ich si³ê, werwê i niezwyk³¹ kondycjê. Seniorzy bij¹ pe³ni¹ ycia i mimo, e publicznoœæ na co dzieñ nie przys³uchuje siê pieœniom ludowym, to na koncercie sala by³a pe³na. Ca³oœæ koncertu jest niezwykle kolorowa zarówno dziêki strojom, które zespó³ szyje sobie sam, jak i charyzmie tancerzy. Publicznoœæ na chwilkê mog³a przenieœæ siê w przesz³oœæ i pokontemplowaæ. W miarê up³ywu czasu taka muzyka nam siê bardziej podoba. Po prostu doceniamy to co up³ywa, bo przecie ycie mija dzieli³ siê z nami refleksj¹ jeden z widzów. Wioletta echtañska Fot. Mateusz Dopiera³a przez Dariusza Jezierskiego, który jest zarówno kierownikiem artystycznym, jak i choreografem. Stale jednak zespó³ ten wspó³pracuje z Dariuszem Majchrowiczem z Zespo³u Akademii Wychowania Fizycznego. Koncert zaprezentowany zosta³ publicznoœci w dwóch ods³onach. W czêœci pierwszej uczestnicy doœwiadczyli wzruszaj¹cego Poloneza pokoleniowego, którego zatañczyli Staropolanie oraz ich dzieci i wnuki. Chcielibyœmy,

12 12 Luty 2010 nr 2 (179) III Poznañski Miêdzyszkolny Przegl¹d Obcojêzycznej Kolêdy i Piosenki Œwi¹tecznej III Poznañski Miêdzyszkolny Przegl¹d Obcojêzycznej Kolêdy i Piosenki Œwi¹tecznej dla Gimnazjum odby³ siê w Domu Kultury Jêdruœ na os.armii Krajowej. Tegorocznym organizatorem festiwalu by³o Gimnazjum nr 23 z Poznania. Impreza zosta³a przygotowana przez nauczycielkê jêzyka angielskiego Magdalenê Trojanek i rozpoczê³a siê o godzinie 10 krótkim przemówieniem Dyrektora Gimnazjum nr 23 Paw³a Grzeœkowiaka. Uczniowie szkó³ gimnazjalnych prezentowali siê w dwóch kategoriach: piosenka indywidualna i piosenka zespo³owa. Wyst¹pi³o 21 uczniów z kilku poznañskich gimnazjów: 7 solistów i 6 zespo³ów sk³adaj¹cych siê z dwóch lub trzech osób. Z jêdrusiowej sceny wybrzmiewa³y œwi¹teczne piosenki g³ównie w jêzyku angielskim, ale by³y te kolêdy w innych jêzykach: jedna w jêzyku niemieckim i druga w hiszpañskim. Wystêpy ocenia³a komisja, w której zasiad³y cztery panie. Dwie z nich to nauczycielki z Gimnazjum nr 23 : Barbara Maciejewska-N sir ucz¹ca jêzyka angielskiego i Magdalena Carrieri nauczycielka jêzyka niemieckiego. Obie panie nie mia³y wp³ywu na ocenê wystêpów. Zwraca³y jedynie uwagê na poprawnoœæ jêzykow¹ œpiewanych utworów. Decyduj¹ce zdanie mia³y Maria Tyszkowska, emerytowana nauczycielka Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Nowym Tomyœlu i Marzena Osiewicz, nauczycielka w Studium Piosenkarskim im. Czes³awa Niemena przy Zespole p.mariatyszkowska, p.magdalena Trojanek i p.marzena Osiewicz Ruszali g³ow¹ i nog¹ Olimpiada Rusz g³ow¹, rusz nog¹ stanowi³a zakoñczenie pó³kolonii w DK Jêdruœ. Uczestniczy³o w niej pod opiek¹ Ma³gorzaty Nowackiej i Jaros³awa Szlandrowicza 28 dzieci z pó³kolonii zorganizowanych przez DK Jagiellonka oraz 14 pó³kolonistów z Jêdrusia, którymi zajmowali siê Paulina G¹ska i Marek Lemañski. W ramach czêœæi Olimpiady Rusz g³ow¹ dzieci rozwi¹zywa³y zadania na papierze - wymagaj¹ce inteligencji. W czêœci rusz nog¹, czyli rekreacyjnej, m³odzi ludzie rywalizowali w ró nych konkurencjach: krêglach, ringo, rzucie pi³eczk¹ do celu, rzucie lotk¹. Bardzo emocjonuj¹c¹ konkurencj¹ by³ tor przeszkód. Najlepsi uczestnicy rywalizacji otrzymali nagrody. Mi³oœæ Ci wszystko wybaczy... Tekst i fot. Robert Wrzesiñski Jagoda Górna I miejsce w kat. idywidualnej Szkó³ Muzycznych w Poznaniu. Wyró ni³y one nastêpuj¹ce osoby: w kategorii Piosenka indywidualna I miejsce zajê³a Jagoda Górna z Gimnazjum nr 58 z piosenk¹ Merry Christmas, everyone. II miejsce -Natalia Lewandowska z Gimnazjum nr 22 z piosenk¹ Santa Claus is coming to town. III miejsce Barbara Æwikliñska z Gimnazjum nr 58 z piosenk¹ Let it snow. IV miejsce jury przyzna³o Julii Œlebiodzie z Gimnazjum nr 67 za piosenkê Santa Baby. W kategorii Piosenka zespo³owa : I miejsce zajê³y Martyna Gosk i Kamila Lewiñska z Gimnazjum nr 23 z piosenk¹ Merry Christmas,everyone. II miejsce - Jessica Musielska i Anna Szymañska z Gimnazjum nr 58 z piosenk¹ Silent Night. III miejsce Joanna Budzulak i Maria Prawdziñska z Gimnazjum nr 58 z piosenk¹ Feliz Navidad. Zgodnie z tradycj¹ przysz³orocznym organizatorem imprezy bêdzie zwyciêzca tegorocznego przegl¹du w kategorii Piosenki indywidualnej, Gimnazjum nr 58. tekst: Magdalena Carrieri fot.barbara Maciejewska-N sir sir

13 Luty 2010 nr 2 (179) Pó³koloniœci Jagiellonki na kuligu Tegoroczna œnie na zima umo liwi³a nareszcie organizacjê tradycyjnych kuligów. Z tej okazji skorzystali m. in. uczestnicy pó³kolonii zorganizowanych przez DK Jagiellonka. 31 dzieci pod opiek¹ kierownika Miros³awa Wzi¹tka oraz instruktorów Ma³gorzaty Nowackiej i Jaros³awa Szlandrowicza pojecha³o na teren nadleœnictwa Potasze. Towarzyszy³o im tak e 12 cz³onków Klubu Seniora Jarzêbina z Jagiellonki. Przyby³ych do lasu powita³ myœliwy Stefan 13 Szymanowski tradycyjnym zawo³aniem darzbór! Wyjaœni³, i zawo³anie to pochodzi od tego, e bór ma darzyæ. Zagra³ na rogu, a nastêpnie na strzelbie myœliwskiej... Potem strzelbê wykorzysta³ do jej w³aœciwego celu, czyli wystrzeli³ z niej. Pó³koloniœci oraz seniorzy mieli wielk¹ przyjemnoœæ z przeja d ek dwiema parami sañ, do których by³y do³¹czone sanki. Pogoda by³a zmienna, œwieci³o s³oñce, po pewnym czasie zacz¹³ padaæ œnieg, co zbytnio nie przeszkadza³o pó³kolonistom, którym podczas jazdy dopisywa³ humor. Ka dy uczestnik kuligu przejecha³ siê kilka razy. W trakcie imprezy by³o ognisko, przy którym pieczono smaczne kie³baski. M³odzi ludzie wykonali ze œniegu dwie fortece. Jednak bitwa na œnie ki odby³a siê w otwartym polu. Grupy by³y od siebie na tyle oddalone, by nie robiæ sobie krzywdy œnie kami. W dwóch turnusach pó³kolonii przeprowadzonych przez DK Jagiellonka w sumie uczestniczy³o 50 dzieci. Wziê³y udzia³ m. in. w wycieczce, podczas której zwiedzi³y wie ê widokow¹ w Szreniawie, przesz³y do Wielkopolskiego Parku Narodowego, spacerowa³y nad jeziorem Góreckim i dotar³y do Muzeum Przyrodniczego WPN w Jeziorach. M³odzi ludzie uczestniczyli te m. in. w zimowym pogotowiu sztuki, zajêciach w krêgielni, dwa razy pojechali na basen do Kozieg³ów. Tekst i fot. Robert Wrzesiñski Na Dziewiczej Górze i w pracowni rzeÿbiarskiej Dziewicza Góra by³a kolejnym miejscem, do którego dotarli uczestnicy pó³kolonii przygotowanych przez DK Jêdruœ. Tym razem gospodarzem wycieczki by³ DK Na Skarpie. Œnieg nieco przeszkadza³ w wejœciu na tê górê o wysokoœci 145 m n.p.m. Jednak dla m³odzie y wejœcie i zejœcie nie by³o czymœ trudnym... Nazwa miejsca pochodzi od usytuowanej tu pustelni mniszek. Dzieci dowiedzia- ³y siê, e na wie y jest punkt, z którego prowadzi siê obserwacjê terenu. M³odzi ludzie pokonali 172 stopnie i znaleÿli siê na tarasie widokowym wie y dostrzegalni przewciwpo arowej, sk¹d podziwiali szerok¹ panoramê okolicy. Potem udali siê do Pracowni RzeŸbiarskiej w Czerwonaku prowadzonej przez artystê plastyka Jolantê Banowsk¹. Pani Jolanta opowiedzia³a pó³kolonistom o rzeÿbie. Mówi³a, i rzeÿbê mo na robiæ z gliny, drewna, kamienia, brylantów, metalu. Pokaza³a jak rzeÿbi siê w drewnie. Wycieczkowicze mogli sami spróbowaæ jak siê to robi przy pomocy drewnianego m³otka i d³uta. Drug¹ czêœæ pobytu w pracowni stanowi³o rzeÿbienie w bardzo wysokiej jakoœci glinie dostarczonej z Mazur. Dzieci bardzo chêtnie rzeÿbi³y ró ne figurki np. smoka, kosmity, a tak e miskê i inne naczynia. W tej ciekawej wycieczce pod opiek¹ kierownika Miros³awa Maja oraz Pauliny G¹ski i Marka Lemñskiego uczestniczy³o 15 pó³kolonistów z Jêdrusia oraz 14 dzieci z DK Na Skarpie, którymi zajmowa³y siê Monika Jarmark i Ewelina Kryszy³owicz. Tekst i fot. Robert Wrzesiñski

14 14 Luty 2010 nr 2 (179) Memoria³ Andrzeja Karwickiego Czwarta edycja Memoria³u Andrzeja Karwickiego, gracza i propagatora bryd a sportowego na Ratajach, odby³a siê w sali domu kultury na Os. Polan. Memoria³ rozegrano w ramach Grand Prix Wielkopolski Organizatorem zawodów by³ Wielkopolski Zwi¹zek Bryd a Sportowego, Poznañska Asocjacja Bryd owa oraz Dom Kultury Polan STO. Przewidziano nagrody pieniê ne: 1 miejsce 400 z³, i 150 za miejsce trzecie. Na zwyciêsk¹ parê czeka³ puchar. Choæ bryd sportowy nie jest mo e tak popularn¹ dyscyplin¹ jak choæby pi³ka no na, to jednak na turniej zg³osi³o siê 59 par 118 zawodników. Ka da z par rozgrywa³a po 40 rozdañ. W ostatecznej klasyfikacji najlepsi okazali siê Marcin Pêdziñski w parze z Krzysztofem Brudk¹. Wyniki turnieju (pierwsza dziesi¹tka): 1. Marcin Pêdziñski, Krzysztof Brudka 2. Leszek Zembrowski, Piotr Tyranowski 3. Jacek Melcer, Marcin WoŸniak 4. Miros³aw Ma³ecki, Joanna Ma³ecka 5. W³odzimierz Kwiatkowski, Andrzej Witkowski 6. Przemys³aw Weymann, Marek Szuka³a 7. Jacek Wêdrychowicz, Justyna Stachowiak 8. Pawe³ Jassem, Piotr Jassem 9. Janusz Zwierzyñski, Marek Sosiñski 10. Przemys³aw Hauser, Jerzy Roszak Tekst i fot. Rados³aw Kijak Kibice z koszykarzami PBG W centrum handlowym Green Point odby³o siê pierwsze w tym sezonie spotkanie kibiców z PBG Basket. Obok przedstawicieli dru yny: Wojciecha Szawarskiego, Zbigniewa Bia³ka, Adama Waczyñskiego, Roberta Tomaszka, Andriji Æirica, Urosa Duvnjaka, trenera Dejana Mijatoviæa i Tomasza Jankowskiego obecni byli tak e prezes Adam Bekier oraz dyrektor zarz¹dzaj¹cy Rados³aw Majchrzak. Spotkanie rozpocz¹³ gospodarz galerii Green Point Maciej Brylski, który przywita³ zebranych goœci i zachêci³ do czêstego odwiedzania pubu sportowego. Potem by³a seria pytañ kibiców. Zarz¹d wyjaœnia³ m.in. jakie s¹ szanse powrotu do nazwy Lech, dlaczego mecze nie odbywaj¹ siê za ka dym razem w hali AWF i czy mo na liczyæ w tym sezonie na jeszcze jakieœ transfery. Zawodników natomiast pytano m.in. o szanse poprawy gry w dalszej czêœci sezonu. Kibiców ciekawi³o równie, czy Wojtek Szawarski wi¹ e swoj¹ dalsz¹ karierê z Poznaniem, na co Adam Waczyñski wydaje zarobione pieni¹dze i czy w yciu prywatnym Robert Tomaszek jest takim samym zadziorem i twardym facetem jak na boisku. Po wyczerpuj¹cych pytaniach do przedstawicieli PBG Basket role siê odwróci³y i do tablicy wywo³ani zostali poznañscy kibice. Zawodników interesowa³o m.in. dlaczego kibice tak rzadko je d ¹ z dru yn¹ na mecze wyjazdowe, a zarz¹d klubu pyta³ o oczekiwania kibiców odnoœnie wspó³pracy z klubem. Do zrobienia pozosta³o jeszcze wiele. I to z obu stron... AP Fot. PBG

15 Luty 2010 nr 2 (179) Arka odp³ynê³a z pucharem, ale Kolejorz Girls zosta³y Pod dachem poznañskiej Areny dosz³o do sportowej rywalizacji, w której zmierzy³y siê Arka Gdynia, Górnik Zabrze, Wis³a Kraków,, Lech Poznañ, Jagiellonia Bia³ystok oraz Legia Warszawa w kolejnej edycji presti owego turnieju halowego Remes Cup Extra. Nawet du e opady œniegu i mrozy nie przeszkodzi³y kibicom z ca³ej Polski przyjechaæ 15 stycznia do Areny.. Oczywiœcie najwiêksz¹ frekwencj¹ popisali siê fanatycy Kolejorza, którzy zajêli wiêkszoœæ miejsc. Turniej ju na sta³e wpisa³ siê do poznañskiego kalendarza. Remes Cup Extra, to nie tylko rywalizacja pi³karzy, ale równie kibiców poszczególnych dru- yn, które zmieniaj¹ siê z roku na rok, a gospodarzem pozostaje Lech Poznañ. Ka dy zespó³ liczy 4 zawodników + bramkarz, natomiast zmian dokonuje siê systemem hokejowym. W pierwszej fazie rozgrywek zespo³y graj¹ systemem ka dy z ka dym w grupach A i B, 1 x 12 min. Po ka dym meczu 3 minuty przerwy. Po rozgrywkach grupowych, zespo- ³y z pierwszych miejsc graj¹ mecz fina- ³owy, zespo³y z drugich miejsc graj¹ o 3 miejsce, a zespo³y które zajê³y 3 miejsce w grupach graj¹ o 5 miejsce. Mecze o miejsca trwaj¹ 1x15 min. Po rozgrywkach grupowych przerwa oko³o 15 min. Zawody organizowane s¹ na sztucznej murawie, co uatrakcyjnia rozgrywki. Mi³a atmosfera oraz bliski kontakt z pi³karzami, to jedne z wielu plusów mówi¹ organizatorzy. Nie zabrak³o tak e akcentu z Rataj. Oprócz ratajskich kibiców, w Arenie pojawi³ siê zespó³ taneczny Kolejorz Girls, który czêsto mo na ogl¹daæ w ratajskich domach kultury. Faworytami by³y zespo³y z czo³owych miejsc w tabeli Ekstraklasy, ale sytuacja potoczy³a siê jak w kalejdoskopie. Na pierwszym miejscu stan¹³ zespó³ broni¹cy triumfu z zesz³ego roku - Arka Gdynia, który pokona³ Jagielloniê Bia³ystok ( 4:2 ). O trzecie miejsce powalczy³ Górnik Zabrze, który pokona³ Lecha Poznañ 5:4. Na ostatnich miejscach uplasowa³y siê Wis³a Kraków i Legia Warszawa. Oprócz wyró nieñ dru ynowych, by³y tak e indywidualne. Najlepszym zawodnikiem imprezy wybrany zosta³ Bartosz awa (Arka), a bramkarzem Grzegorz Sandomierski (Jagiellonia). Królem strzelców turnieju zosta³ natomiast Kamil Grosicki (Jagiellonia), który zdoby³ 4 bramki. Jest to jedyna tak du a impreza halowa w Polsce, na której kibice mog¹ zrobiæ zdjêcie z ulubionym pi³karzem i prywatnie z nim porozmawiaæ. Halowa impreza to przedsmak emocji sportowych, poniewa ju nied³ugo rozpocznie siê runda wiosenna. Mo na mieæ tylko nadziejê, e Kolejorz nie skoñczy na czwartym miejscu, jak w Remes Cup Extra i poka- e tradycyjnie wolê walki. Tekst i fot. Mateusz Dopiera³a

16 Reklama Reklama MIEJSCE NA TWOJ REKLAMÊ

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Biegaj z Chevrolet Szpot 2009 - UWAGA! START I META NA POLANIE HARCERZY

Biegaj z Chevrolet Szpot 2009 - UWAGA! START I META NA POLANIE HARCERZY W najbliższą sobotę 29 sierpnia, tradycyjnie nad poznańska Maltą odbędzie się ósmy w tym roku otwarty bieg z cyklu Biegaj z Chevrolet Szpot. Co bardzo istotne, to zmiana miejsca startu i mety, bowiem z

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Realizacja przepisów art. 15 ust. 2 ustawy o rtv przez nadawców radiowych i telewizyjnych, publicznych i koncesjonowanych, w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo