Konstrukcja systemów wynagradzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konstrukcja systemów wynagradzania"

Transkrypt

1 Konstrukcja systemów wynagradzania System wynagradzania jest głównym, choć nie powinien być jedynym, elementem systemu motywowania pracowników w organizacji. Określając, jakie elementy składowe wchodzą w skład systemu wynagradzania, należy przede wszystkim uściślić i doprecyzować kilka podstawowych pojęć funkcjonujących w obszarze wynagradzania. Musimy także odpowiedzieć sobie na pytanie Co chcę osiągnąć poprzez obowiązujący system wynagradzania w takiej a nie innej postaci?, ponieważ odpowiedź powinna determinować ilość i różnorodność składników systemu wynagradzania oraz kierunki ewentualnych modyfikacji. Zacznijmy od zestawienia wszystkich elementów, które wchodzą w skład wynagrodzenia całkowitego, stanowiącego łączny dochód z pracy. Na wynagrodzenie to składają się wszystkie korzyści uzyskiwane bezpośrednio lub pośrednio przez pracownika od pracodawcy w związku z zatrudnieniem. 1 Na wynagrodzenie całkowite składają się: 1. Wynagrodzenie podstawowe otrzymywane przez pracownika za pracę wykonywaną w normalnym czasie pracy, dzielące się na: a. Wynagrodzenie zasadnicze b. Stałe i zmienne dodatki do wynagrodzenia otrzymywane za szczególne właściwości pracy, kwalifikacje lub warunki pracy c. Zryczałtowane wynagrodzenie kierowców samochodowych d. Premie periodyczne regulaminowe i uznaniowe e. Nagrody pieniężne 2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe 3. Wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki wykonywane w normalnym czasie pracy 4. Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych oraz za czynności wykonywane poza normalnym wymiarem czasu pracy 5. Dodatki wyrównawcze 6. Zasiłki chorobowe i wynagrodzenie za czas nieprzepracowany 7. Deputaty lub ich ekwiwalent pieniężny 8. Odszkodowania 9. Wynagrodzenia uczniów 10. Ekwiwalent za praktyki zawodowe 11. Wynagrodzenie za pracę nakładczą 12. Wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez chorych w ramach terapii 13. Wynagrodzenie prowizyjne i agencyjno prowizyjne 14. Nagrody z zakładowego funduszu nagród 15. Wypłaty z zysku do podziału w z nadwyżki bilansowej w spółdzielni 16. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dl pracowników jednostek sfery budżetowej 17. Wynagrodzenia bezosobowe a. Świadczenia z umów zlecenia b. Świadczenia z umów o dzieło 18. Honoraria 19. Dochody pozapłacowe między innymi: a. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i na życie b. Akcje, udziały c. Dodatki (subsydia) mieszkaniowe 1 Za S. Borkowska Strategie wynagrodzeń Oficyna Ekonomiczna, Kraków

2 d. Samochód służbowy e. Ryczałt samochodowy f. Pomoc prawna i finansowa Powyższy podział jest najbardziej kompleksowy i obejmujący w zasadzie wszystkie elementy wynagrodzenia całkowitego, jednak z punktu widzenia efektywnego zarządzania systemem wynagradzania można dokonać podziału pod kątem powiązania wynagrodzeń z pracą i częstotliwości wypłat oraz zakładanej wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenia osobowe można podzielić na: 1. Wynagrodzenia stałe ich poziom nie jest bezpośrednio powiązany z efektami (wynikami) pracy i pracownik ma gwarancję ich wypłaty do końca trwania aktualnej umowy z pracodawcą : a. Wynagrodzenia zasadnicze b. Stałe dodatki do wynagrodzenia zasadniczego np.: Za pracę w godzinach nadliczbowych Za staż pracy Za warunki szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe Dodatek funkcyjny Za uzyskanie stopnia specjalizacji Ekwiwalenty pieniężne za deputaty c. Wynagrodzenie za czas nieprzepracowany np.: Urlop wypoczynkowy Urlop macierzyński Wynagrodzenie za czas choroby 2. Wynagrodzenia zmienne ich poziom zależy od wyników (ilości i jakości) pracy np. stopnia realizacji zadań, oceny pracy i pracownika, wyników komórki organizacyjnej bądź całej organizacji: a. Wynagrodzenia krótkoterminowe wypłacane w okresach krótszych niż rok np.: Premia Nagroda Nadwyżka akordowa Prowizja b. Wynagrodzenia długoterminowe wypłacane w okresach przekraczających jeden rok np.: Udział w zyskach Akcje i opcje na akcje Plany oszczędnościowe Pracownicze programy emerytalne 3. Świadczenia dodatkowe: a. Mieszkaniowe np.: Zakup mieszkania Opłata za czynsz Niskooprocentowane pożyczki na zakup lub remont mieszkania b. Transportowe np.: Samochód służbowy Ryczałt samochodowy Bezpłatne parkingi Przeloty w klasie business 2

3 c. Rekreacyjne np.: Basen Siłownia Boisko Korty d. Wyjazdy turystyczne pracownika i jego rodziny e. Wyjazdy szkoleniowo rekreacyjne f. Zdrowotne np.: Abonament w wybranej lecznicy Ubezpieczenie medyczne g. Komunikacyjne np.: Telefon służbowy Opłaty za telefon Opłaty za Internet stacjonarny i/lub mobilny h. Sprzęt ułatwiający pracę np.: Laptop Komputer Palm top i. Doradztwo finansowe i podatkowe j. Socjalne k. Odprawy specjalne np.: Z tytuły zmiany zakresu odpowiedzialności w związku z fuzją lub przejęciem firmy Z tytułu zwolnienia Odpowiedź na pytanie postawione na początku - Co chcę osiągnąć poprzez obowiązujący system wynagradzania w takiej a nie innej postaci? nie jest w wielu przypadkach prosta ani jednoznaczna. Generalnie wynagrodzenia pełnią w każdej organizacji cztery podstawowe funkcje: 1. Społeczną 2. Kosztową 3. Dochodową 4. Motywacyjną i żadnej z nich nie należy pomijać budując system wynagradzania. Organizacja musi odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu każda z tych funkcji jest istotna z punktu widzenia strategii organizacji i powinno mieć to przełożenie na konstrukcję systemu wynagradzania. 1. Funkcja społeczna realizowana jest poprzez: Ustalenie każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie ustalone przez prawo Zapobieganie zmniejszaniu się realnej wartości wynagrodzenia z uwagi na inflację ponieważ prowadzi to do pogorszenia sytuacji materialnej pracowników i ich rodzin, ogranicza dostęp do wielu podstawowych dóbr materialnych i niematerialnych, a więc budzi niezadowolenie pracowników i spadek zaangażowania i motywacji do pracy Konstrukcję systemu wynagradzania zapobiegającą nierównościom wynagrodzeń w organizacji oraz na rynku pracy 3

4 2. Funkcja dochodowa wynagrodzenie stanowi dla pracownika główny dochód i oczekuje on jego wzrostu 3. Funkcja kosztowa ponieważ wynagrodzenia stanowią dla pracodawcy koszt lub w przypadku niektórych składników wynagrodzeń obciążenie zysku. Oznacza to w praktyce, że pracodawca wybiera jedno z dwóch głównych podejść w zakresie tej funkcji bądź stara się dokonać optymalizacji kosztów (maksimum efektów przy minimum kosztów) poprzez: Minimalizowanie kosztu pracy na pracownika Maksymalizowanie zwrotu z jednostki kosztu pracy liczonego zwykle jako relacja kosztu pracy do efektywności pracy 4. Funkcja motywacyjna mająca za zadanie zmotywować pracowników do realizacji wyznaczonych zadań i podejmowania wysiłków dla zwiększania ilości i jakości pracy. Funkcja motywacyjna ma cztery podstawowe aspekty, istotne z punktu widzenia pracodawcy i prowadzonej przez niego polityki wynagradzania: Przyciągnąć ludzi do pracy w organizacji Utrzymać już zatrudnionych pracowników Powodować utrzymywanie wysokich efektów pracy i ich ciągłej poprawy Pobudzać pracowników do rozwoju kompetencji, co przekłada się na rozwój organizacji i osiąganie przez nią lepszych efektów pracy Tabela. Przełożenie aspektów funkcji motywacyjnej na praktyczne rozwiązania w sferze wynagrodzeń Funkcja Realizacja w praktyce Przyciąganie do organizacji Zasadnicze stawki wynagrodzeń ustalane na podstawie wartościowania pracy i rynkowych przeglądów płacowych Stałe dodatki do wynagrodzenia Wynagrodzenia zmienne zależne od efektów pracy Świadczenia dodatkowe System wynagradzania dostosowany do kultury organizacyjnej Utrzymanie w organizacji Wynagrodzenia długoterminowe Udział w zyskach Udział w korzyściach gainsharing Wynagrodzenia kafeteryjne Pobudzanie do efektów Elastyczne tabele płac oparte na szerokich przedziałach płac Wynagrodzenia zmienne zależne od efektów pracy Pobudzanie do rozwoju Wynagradzanie za kompetencje Wynagrodzenia zmienne zależne od efektów pracy Świadczenia dodatkowe np. szkolenia Na podstawie: S. Borkowska Strategie wynagrodzeń Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 Jak widać, nie wszystkie składniki wynagradzania tak samo skutecznie realizują wszystkie funkcje wynagrodzeń, stąd konieczna jest analiza każdego składnika naszego systemu wynagradzania pod kątem jego przydatności do realizacji strategii rozwoju organizacji oraz taki dobór składników systemu, aby łącznie stworzyły spójny pakiet wspierający osiąganie celów przez organizację (firmy jako całości, konkretnych komórek organizacyjnych i indywidualnych pracowników). 4

5 Jeżeli mielibyśmy skupić się tylko na motywowaniu pracowników do osiągania wysokich efektów pracy i ciągłego ich podnoszenia, istotną kwestią jest także wybór formy wynagrodzenia. Należy zdawać sobie sprawę, że mówiąc o efektywnym stosowaniu wynagrodzenia musimy dobrać jego formę do charakteru stanowisk pracy w naszej organizacji. Wybór odpowiedniej formy wynagrodzenia uzależniony jest od sposobu oceniania pracy danego pracownika. Wyróżnia się formy wynagrodzeń: czasową premiową akordową zadaniową prowizyjną kafeteryjną Forma czasowa Istotą formy czasowej wynagrodzenia jest uzależnienie wysokości płacy od czasu przepracowanego przez pracownika. W tej formie nie ma bezpośredniego związku między otrzymywanym wynagrodzeniem a efektami pracy. Najczęściej występuje ona w postaci stałego wynagrodzenia zasadniczego i przez to ma dla pracownika kluczowe znaczenie, będąc dla niego podstawowym środkiem utrzymania. Z tego też powodu jest ona stosowana najczęściej. Ponieważ jednak wynagrodzenie zasadnicze musi być wypłacane stale, jego działanie motywacyjne jest dość ograniczone. Nie oznacza to oczywiście, że jest mało przydatne, gdyż jego otrzymywanie zwykle wiąże się z wykonywaniem konkretnych zadań, które zostały ustalone w umowie o pracę lub innym wewnątrzzakładowym akcie prawnym. Brak możliwości dostatecznego motywowania pracowników za pomocą tej formy wynagradzania związany jest również z brakiem możliwości różnicowania jego wysokości w przypadku różnych osób i wykonywania przez nich różnych prac. Problem ten jest najczęściej rozwiązywany przez dokonanie wyceny trudności poszczególnych rodzajów pracy wykonywanej w danej organizacji oraz przez ustalenie tzw. minimalnego poziomu wykonania, po osiągnięciu którego pracownikowi dopiero należy się zapłata. Innym sposobem może być uzupełnienie formy czasowej o elementy zmienne, uzależnione od efektów pracy pracownika i jego zachowań. Dodatkowo w formie czasowej można precyzyjnie ustalić sankcje, które mogą być zastosowane w przypadku pracowników niewypełniających właściwie swoich zadań. Choć przyjmuje się, że wynagrodzenie stałe nie sprzyja zwiększaniu zaangażowania i wydajności pracy, nie należy lekceważyć atrakcyjności wynagrodzeń stałych. Coraz większego znaczenia nabiera przekonanie, że długotrwały stres i brak poczucia stabilności zatrudnienia nie sprzyja efektywnemu funkcjonowaniu. Praca każdego człowieka powinna być tak zorganizowana, by nie zakłócała spokojnego i szczęśliwego życia, a zwłaszcza życia rodzinnego. Z tego też powodu powinno się dążyć do zachowania równowagi między wynagrodzeniem stałym a zmiennym. Proporcje między wymienionymi elementami będą się oczywiście różniły, gdyż są one uzależnione od wielu innych czynników, np. strategii wynagrodzeń, zajmowanego stanowiska itp. 5

6 Forma premiowa Forma ta uznawana jest za jeden z najlepszych motywatorów, gdyż bardzo silnie wiąże poziom wynagrodzenia z osiąganymi efektami pracy. Podstawowym warunkiem jej przyznania jest spełnienie przez pracownika wcześniej ustalonych kryteriów wykonania zadania lub wypełnienie warunków określonych w regulaminie premiowania. Kryteria te powinny być łatwo mierzalne. Najczęściej występują w postaci zysku osiągniętego przez danego pracownika lub obniżenia ponoszonych przez firmę kosztów. Kryterium przybiera więc najczęściej postać kwotową lub procentową. Premie powinny mieć taką konstrukcję, by prócz rezultatów brały też pod uwagę czynniki dla wielu organizacji niemierzalne lub trudno mierzalne, jednak w sposób znaczący decydujące o jej sukcesie, jak np.: zadowolenie klientów, kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji czy tworzenie przyjaznego środowiska pracy. Z dobrze wykonanego zadania korzyść odnosi zarówno pracownik, który otrzymuje premię, jak i sama firma. Z ekonomicznego punktu widzenia, premia bardzo dobrze spełnia swoją funkcję, gdyż może być zarówno wliczana w koszty, jak również wypłacana z zysku. Przede wszystkim jednak pracownik, który wykonał zadanie zgodnie z obowiązującymi kryteriami, przyniósł firmie konkretny dochód. Zatem przyznając pracownikowi premię, firma nie ponosi żadnych finansowych strat. Aby przyznawanie premii przynosiło oczekiwane skutki, warto przestrzegać kilku zasad jej stosowania. 1. Premia powinna mieć charakter pozytywny i selektywny - warunkiem przyznania premii jest osiągnięcie przez pracownika pożądanych efektów, a wysokość premii jest proporcjonalna do efektów pracy, selektywność natomiast oznacza, że premiuje się tylko tych pracowników, którzy wykazują chęć zwiększenia wydajności swojej pracy oraz osiągają określony jej poziom. 2. Premia, aby zachować jej motywacyjny charakter, powinna być przyznawana najwyżej w okresach kwartalnych. Działanie takie jest zgodne z zasadą niewielkiej odległości czasowej, która mówi, że wpływ wynagrodzenia na wydajność pracy jest tym mniejszy, im większy jest odstęp czasowy między wykonaniem zadania a otrzymaniem za to nagrody. Skuteczność premii, a więc jej wpływ na zwiększanie motywacji pracowników i wydajności ich pracy, zależy od jej rodzaju. 3. Premia powinna być dostosowana do potrzeb i oczekiwań każdego pracownika. Premią powinno być to, co dla pracownika jest najatrakcyjniejsze. I nie zawsze muszą to być pieniądze czy inne nagrody materialne. 4. Organizacja powinna zadbać o to, by premie miały charakter partycypacyjny. Łatwiej jest wzbudzić i utrzymywać na odpowiednio wysokim poziomie motywację pracowników, jeśli będą mieli wpływ na wybór zadań objętych premiowaniem, sposób ich wykonania, jak i na sam rodzaj przyznawanej premii. 5. Trafny dobór zadań oraz sposobu oceny poziomu ich wykonania jest niezwykle ważny dla zwiększenia skuteczności premii. Przede wszystkim wybór zadań, które mogą być nagrodzone premią, powinien być związany z głównym i najważniejszym obszarem działalności organizacji. Zadania te w całości powinny stanowić zwarty i spójny system, pozwalający realizować podstawowe cele przedsiębiorstwa, zarówno te bieżące, jak i długofalowe. Poziom wykonania zadania musi być mierzalny i dobrze sprecyzowany, gdyż premiowanie cechuje się ściśle określonymi kryteriami. 6

7 Rozwiązaniem praktycznym w tym zakresie jest np. zarządzanie przez cele (Management by Objectives) powiązany z systemem premiowym. 6. Warunki przyznawania premii powinny cechować się elastycznością. Oznacza to, że zadania objęte premiowaniem, po ich wykonaniu, powinny pozostać zmienione na inne - takie, które w aktualnej sytuacji będą najbardziej firmie potrzebne i pozwalające na osiągnięcie jej celów. Nie należy jednak zmieniać zestawu zadań premiowych w trakcie trwania okresu premiowego. Można to uczynić dopiero przy okazji przydzielania zadań / celów na następny okres. W zależności od tego, na ile konkretnie zostaną określone zadania warunkujące przyznanie premii i jej wysokości, premia ma charakter mniej lub bardziej roszczeniowy. Jeżeli regulamin premiowania wyraźnie określa warunki, po spełnieniu których pracownikowi przysługuje premia, mamy do czynienia z premią regulaminową, co z motywacyjnego punktu widzenia jest korzystniejsze ponieważ pracownik zna kryteria przyznawania premii, i wie, jakie działania pozwolą mu na zdobycie wyższego wynagrodzenia. Dodatkowo zachowany jest obiektywizm naliczania premii w wysokości odpowiadającej poziomowi realizacji postawionych zadań premiowych. W wielu sytuacjach regulamin premiowania, o ile w ogóle jest w organizacji, nie posiada wyraźnych reguł i zasad, co nie pobudza pracowników do realizacji oczekiwanych przez organizację zadań. W takim przypadku, ponieważ nie ma jasno określonych warunków premiowania, pracownik może mieć problemy z wyegzekwowaniem od pracodawcy należnej mu premii w ogóle, lub premii w przysługującej mu wysokości. Jeśli warunki przyznawania premii są określone w sposób niejednoznaczny lub w ogóle nie są określone, mówimy w takim przypadku o nagrodzie, która ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu decyduje swobodna decyzja kierownictwa. Forma akordowa Akord jest stosowany w celu powiązania wynagrodzenia z pracą. W organizacjach ta forma, szczególnie w czystej postaci, rzadko ma obecnie zastosowanie i odchodzi się od niej, niemniej można jeszcze spotkać firmy stosujące tę formę wynagradzania. Polega na tym, że pracownik opłacany jest proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy. Najczęściej stosuje się ją, gdy możliwe jest określenie norm pracy i obliczenie jej ilościowych wyników. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie ilości wykonanej pracy, pod warunkiem zachowania założonej jakości. Niezwykle ważne w stosowaniu tej formy jest ustalenie odpowiedniej, uzasadnionej normy pracy, która powinna odpowiadać możliwościom pracowników, z uwzględnieniem istniejących warunków technologicznych i technicznych. Choć akordowa forma wynagradzania w dużym stopniu motywuje ludzi do wydajniejszej pracy, zwiększa zainteresowanie i odpowiedzialność pracownika za wyniki pracy, niesie jednak ze sobą wiele zagrożeń. Przede wszystkim może prowadzić do powstawania napięć i konfliktów między pracownikami. Utrudnia to współpracę, tak potrzebną do właściwego funkcjonowania organizacji. Poza tym w negatywny sposób wpływa na brak poczucia stabilności, gdyż pracownik nigdy nie zna wysokości swojego wynagrodzenia. Uczucie stresu i niepokoju jest 7

8 wówczas często spotykanym zjawiskiem. Brak komfortu psychicznego pracowników z pewnością nie wpływa na efektywność ich działań. Innym powodem braku atrakcyjności formy akordowej jest zwiększający się nieustannie stopień automatyzacji i mechanizacji produkcji. Sytuacja ta uniemożliwia stosowanie akordowej formy wynagradzania, ponieważ nie mamy możliwości precyzyjnej oceny wyników pracy poszczególnych pracowników. Forma zadaniowa Łączy w sobie cechy form: czasowej, premiowej i akordowej. Polega na uzgodnieniu, np. w umowie, określonego zadania, którego wykonanie będzie podstawą wynagradzania. Zadania zleca się indywidualnym pracownikom lub całym zespołom. Na podstawie odpowiednich norm ustala się czas pracy, potrzebny na wykonanie danego zadania. Zadaniowa forma najczęściej zawiera w sobie część stałą wynagrodzenia oraz część zmienną - stanowiącą ustalony procent wynagrodzenia zasadniczego, wypłacaną po wykonaniu zadania w ustalonym terminie. W przypadku skrócenia lub wydłużenia przewidzianego czasu, wynagrodzenie zmienne może ulec odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zadaniowa forma wynagradzania posiada motywacyjny wpływ na pracownika. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest nie tylko od czasu wykonania zadania, ale również od jakości jego wykonania. Forma zadaniowa premiuje zatem nie tylko sprawność i szybkość pracy, lecz także jakość jej wykonania. Istotnym jej minusem jest jednak fakt, że nie sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Nie każdy pracuje w systemie projektowym czy zadaniowym, a omawiana forma stanowi najczęściej wypłatę za realizację bieżących zadań. Forma prowizyjna Najpopularniejszą formą wynagradzania zmiennego krótkookresowego jest prowizja. Wynagrodzenie prowizyjne oblicza się zwykle jako procent sprzedaży bądź jako wynagrodzenie od sprzedanej sztuki wyrobu lub usługi. Wysokość stawki prowizyjnej ustalana jest na podstawie ilości czasu potrzebnego na dokonanie określonej transakcji lub wykonanie usługi z uwzględnieniem specyfiki wyrobu lub usługi będącej przedmiotem transakcji. Ponadto wysokość wynagrodzenia zależy od stawki osobistego zaszeregowania pracownika, która uwarunkowana jest poziomem wymaganych kwalifikacji zawodowych. W zależności od tego, czy wyniki pracy zdeterminowane są indywidualną pracą pracownika czy wysiłkiem zespołu, stosuje się prowizje indywidualne lub zespołowe. Prowizje mają charakter roszczeniowy i ich przyznanie pracownikom wynika z regulaminu wynagradzania. Forma ta w czystej postaci gwarantuje wynagrodzenie tylko wtedy, gdy pracownik spełni warunki uzyskania prowizji. Jeśli w danym okresie nie pracował lub pracował nieefektywnie, wynagrodzenia nie otrzymuje. Popularność formy prowizyjnej wynika z faktu, że w dużym stopniu uzależnia ona wysokość wynagrodzenia od uzyskanych wyników pracy. Daje zatem pracownikom możliwość wpływania na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, co znacząco zwiększa ich motywację. Przede wszystkim jednak czynnik kontroli, którym dysponują zatrudnieni powoduje, że mają oni poczucie osobistego zaangażowania w wykonywane zadania. Ponadto 8

9 systemy prowizyjne w większości mają bardzo przejrzystą strukturę i zasady obliczania wynagrodzenia. Pracownicy mają wpływ na wysokość swojej pensji a system obliczania wynagrodzenia jest dla nich zrozumiały. Dodatkowo świadomość, że są traktowani w sposób podmiotowy, ma niebagatelne znaczenie dla zwiększania ich motywacji, zaangażowania oraz poczucia komfortu psychicznego. Kafeteryjne formy wynagrodzeń Należą do grupy nowych sposobów wynagradzania pracowników i są jeszcze rzadko wykorzystywane w praktyce polskich organizacji. Systemy kafeteryjne zakładają, że pracownik otrzymuje pewną część wynagrodzenia w postaci różnych dóbr i usług rzeczowych lub finansowych, które sam wybiera z przysługującego mu zestawu kafeteryjnego, przygotowanego wcześniej przez pracodawcę dla wszystkich lub określonych grup stanowisk. Prawo udziału w kafeterii posiada ogromne znaczenie motywacyjne, gdyż jest traktowane jako nagroda za osiągnięte wyniki w pracy. W skład typowego zestawu kafeteryjnego mogą wchodzić: wypłaty gotówkowe, dodatkowe ubezpieczenie, dodatkowy płatny urlop, skrócony tydzień pracy, opłata za wybrane szkolenia dodatkowe, wejściówki na zajęcia sportowe i rekreacyjne, bony na zakupy, nabywanie produktów firmy po niższych cenach. Zaprezentowana lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych kafeterii. Dużo zależy od kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim od potrzeb zgłaszanych przez pracowników. Właśnie tutaj leży główny walor motywacyjny kafeterii - pracownik nie tylko otrzymuje świadczenie, które jest dla niego atrakcyjne, ale dodatkowo sam może je wybrać. Poza tym, kafeteria nie przysługuje każdemu a tylko tym, którzy mają na koncie jakieś osiągnięcia, i nie jest przyznawana co miesiąc. Otrzymanie dostępu do kafeterii zwiększa siłę jej motywacyjnego oddziaływania, gdyż jest ona dostępna tylko najlepszym. Oczywiście trudno uznać, że forma kafeteryjna jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby pracowników, niemniej znacząco zwiększa możliwości w tym względzie. I choć wybór spośród elementów zestawu kafeteryjnego jest ograniczony, zawsze pozostaje wyborem, leżącym w gestii samego pracownika. Konieczność dostosowania systemu kafeteryjnego do specyfiki i możliwości finansowych organizacji związany jest z faktem, że dla osoby niewiele zarabiającej, kafeteria nie będzie miała znaczenia motywacyjnego. Poziom wynagrodzenia pracowników musi umożliwiać im pokrywanie wszystkich podstawowych kosztów utrzymania, dopiero kolejnym etapem będzie możliwość zaoferowania im gratyfikacji pozafinansowych. W przeciwnym razie, wynagrodzenie kafeteryjne nie spełni pokładanych w nim nadziei, gdyż nie będzie dla pracownika najbardziej pożądaną nagrodą. Zamiast podsumowania Aby wprowadzić w organizacji skuteczny system wynagradzania, składający się z odpowiednio dobranych elementów składowych, wspierających osiąganie założonych celów strategicznych i realizację strategii rozwoju, przede wszystkim należy przeanalizować funkcjonujący obecnie system. Do tego celu można wykorzystać następujące charakterystyki wynagradzania: złożoność: liczba składników wynagradzania (jeden - wiele), elastyczność: związek z wynikami pracy: żaden - całkowity, rozkład: umiejscowienie wynagrodzeń w czasie, częstość, regularność, 9

10 rozpiętość: proporcje (relacje) między płacą średnią lub minimalną a płacami określonej grupy lub konkretnych pracowników (np. członków zarządu), różnorodność: obecność jednej formy wynagradzania (np. pieniądze) lub wielu (nagrody pozafinansowe itp.), indywidualizacja: grupowy lub indywidualny charakter nagradzania, kryteria: co jest brane pod uwagę w kształtowaniu wynagrodzeń, np. wyniki, kompetencje, wysiłek oraz w jakich proporcjach. Wojciech Michałek Konsultant zarządzania, trener biznesu WIK Consulting Doradztwo HR Szkolenia 10

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w gospodarce

Wynagrodzenia w gospodarce Wynagrodzenia w gospodarce Gorzów Wielkopolski, 23.04.2016r. PREMIA Slajd nr 2 Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony

Bardziej szczegółowo

Dodatki do wynagrodzenia. wydanie 1. ISBN Autor: Aleksandra Piecko-Mazurek. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Dodatki do wynagrodzenia. wydanie 1. ISBN Autor: Aleksandra Piecko-Mazurek. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Dodatki do wynagrodzenia wydanie 1. ISBN 978-83-255-0145-7 Autor: Aleksandra Piecko-Mazurek Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 09.06.2006 r. W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 29/09 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach z dnia 03 stycznia 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie 1 Rozdział I. Postanowienia wstępne Rozdział II Zasady wynagradzania pracowników Rozdział III Zasady przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej Załącznik do Zarządzenia Nr MOP.021/5/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS w Mszanie

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr. z dnia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Gdyni Regulamin wynagradzania Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania. pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych. w Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą

Regulamin wynagradzania. pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych. w Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą Podstawa prawna: art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

adników pakietu wynagrodzeń era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

adników pakietu wynagrodzeń era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie Dobór r składnik adników pakietu wynagrodzeń menedżera era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie Plan prezentacji Założenia dotyczące doboru

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

System czasowy. Płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna

System czasowy. Płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna 4.3.3. Systemy płac System płac to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. W przedsiębiorstwach handlowych stosuje się pięć podstawowych systemów płac: czasowy;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego Zarządzenie Nr 8 I 2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego placówek

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Cele wynagrodzeń możliwe do uzyskania Czynniki motywowania poprzez płace, związane ze środowiskiem płac Czynniki motywowania związane z budową systemu płac Czynniki

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CZYNNIKI WYTWÓRCZE w PROCESIE PRODUKCJI

GŁÓWNE CZYNNIKI WYTWÓRCZE w PROCESIE PRODUKCJI GŁÓWNE CZYNNIKI WYTWÓRCZE w PROCESIE PRODUKCJI PRACA LUDZKA ŚRODKI OBROTOWE [głównie materiały, surowce] ŚRODKI PRACY [głównie rzeczowy majątek trwały] PODSTAWOWYM KRYTERIUM SPRAWNOŚCI PROCESÓW ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

R e f l e k s y j n i e

R e f l e k s y j n i e 1 GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI 2 R e f l e k s y j n i e Dwa są szczęścia na świecie: jedno małe - być szczęśliwym, drugie wielkie - uszczęśliwiać innych. Julian Tuwim 1

Bardziej szczegółowo

System motywacyjny w organizacji

System motywacyjny w organizacji System motywacyjny w organizacji 05.07.2011 Pod tym pojęciem należy rozumieć zbiór metod, reguł, sposobów i form postępowania oraz rozwiązań organizacyjnych, które regulują proces motywowania w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Zasady i formy wynagrodzeń i ich wpływ na strukturę wynagrodzeń

Zasady i formy wynagrodzeń i ich wpływ na strukturę wynagrodzeń NATALIA ŚLIWA Zasady i formy wynagrodzeń i ich wpływ na strukturę wynagrodzeń Wynagrodzenie jest pojęciem o bardzo szerokim zasięgu. Jest wieloznaczne i może oznaczać np. w wąskim ujęciu płacę, w szerszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia wzorcowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 66 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. 2.Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami))

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami)) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały KRDL Nr 48/IV/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA W KRAJOWEJ IZBIE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały KRDL Nr 48/IV/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA W KRAJOWEJ IZBIE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały KRDL Nr 48/IV/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA W KRAJOWEJ IZBIE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 1 Regulamin wynagradzania ustala wynagrodzenia i świadczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w gospodarce

Wynagrodzenia w gospodarce Wynagrodzenia w gospodarce Gorzów Wielkopolski, 23.04.2016r. FORMY WYNAGRODZEŃ W GOSPODARCE Slajd nr 2 Tradycyjne formy wynagrodzeń Tradycyjne formy wynagrodzeń miały charakter indywidualny, były powiązane

Bardziej szczegółowo

MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze:

MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze: Jakie w praktyce powinno być księgowe ujęcie tych świadczeń? MSR 19 MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze: 1. sformalizowanych programów lub innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 12 kwietnia 2005 roku.

Zarządzenie Nr 5/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 12 kwietnia 2005 roku. Zarządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 12 kwietnia 2005 roku. o wprowadzeniu Regulaminu wynagradzania Działając na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia 21.05.2013 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy Regulamin wynagradzania pracowników Cieszyńskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM URZĘDU MIASTA SZCZECIN. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM URZĘDU MIASTA SZCZECIN. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 732/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2005 r. REGULAMIN WYPŁAT DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu

Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie: -

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo