Regulamin Programu Konto Plus SATURN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Konto Plus SATURN"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Konto Plus SATURN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Użytkownika Plus do uzyskania i korzystania z dodatkowych korzyści przyznawanych Użytkownikowi Plus przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Programu Konto Plus. 3. Korzystanie z Usługi Konto Plus możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika Plus następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 4. Użytkownik Plus korzystający z Usługi Konto Plus zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Programu Konto Plus. II. DEFINICJE Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu Programu Konto Plus zostały przypisane następujące znaczenia: a. Klauzule - zgody zawierające zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celach w nich określonych lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w formie tzw. checkboxów, na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego lub w Koncie, których Użytkownik Plus udzielił Usługodawcy. Użytkownik Plus jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta i realizację Programu Konto Plus. Użytkownik oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. b. Klauzula Plus zgoda zawierająca zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych przez Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji Programu Konto Plus i w tym celu przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim oraz zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych. Zaznaczenie przez Użytkownika Plus Klauzuli Plus jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przystąpienia do Programu Konto Plus. c. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; d. Konto zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika Plus oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego

2 Użytkownik Plus może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści; e. OWUS Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne na stronie Sklepu Internetowego; f. Produkt - Towar, Dostawa Towaru, Ubezpieczenie Gwarancja+ Bezpieczny Bilet, Ubezpieczenie Gwarancja+ Professional, Ubezpieczenie od usterek Gwarancja+ Komfort i Ochrona, Serwis Gwarancja+ TV i Duże AGD, PowerService, lub PC Instalacja; g. Program Konto Plus - usługa świadczona Użytkownikowi Plus nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym na zasadach określonych Regulaminem Programu Konto Plus; h. Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie Sklepu Internetowego; i. Regulamin Programu Konto Plus - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami); j. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego; k. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym za pośrednictwem którego Użytkownik Plus może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie; l. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Saturn, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników Plus do zawierania Umów Sprzedaży. Lista Sprzedających biorących udział w Programie Konto Plus znajduje się w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego; m. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane wraz z Towarem); n. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Użytkownikiem Plus a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zawarta w okresie trwania Programu Konto Plus. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana; o. Umowa Sprzedaży w Markecie Saturn umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana w placówce handlowej prowadzonej w ramach sieci Saturn, pomiędzy Użytkownikiem Plus a Sprzedającym. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana; p. Usługa Program Konto Plus;

3 q. Usługodawca - Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze REGON , o numerze NIP ; r. Użytkownik Plus (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, i (ii) która spełniła warunki określone w pkt. III.1 Regulaminu Programu Konto Plus; s. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika Plus za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika Plus, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU KONTO PLUS 1. Do korzystania z Programu Konto Plus uprawnieni są osoby, które spełniły łącznie następujące warunki: a) dokonały rejestracji Konta w sposób określony w pkt. IV. 1 Regulaminu, b) zaakceptowały Regulamin, Regulamin Programu Konto Plus, Politykę Prywatności i Klauzule oraz Klauzulę Plus. Użytkownik Plus jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta i realizację Programu Konto Plus. Użytkownik Plus oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich, c) zarejestrowały dowód zakupu (paragon lub fakturę) zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie - dotyczy to osób, które zawarli Umowę Sprzedaży w Markecie Saturn. 2. Rejestracja, o której mowa w pkt. 1 lit c), powinna być dokonana w terminie trzydziestu (30) dni począwszy od daty wystawienia dowodu zakupu. Ważność rejestracji, o której mowa w ust. 1 lit. c), potwierdza wiadomość wysłana na adres Użytkownika Plus oraz informacja znajdująca się na Koncie. 3. Zakupy dokonane przez Użytkownika Plus w Sklepie Internetowym rejestrowane są automatycznie. 4. Prawo do uzyskania rabatu, o których mowa w punkcie IV b) przysługuje tylko dla rejestracji paragonów lub faktur wydanych po 22 lipca 2015 r. 5. Rejestracji mogą także podlegać dowody zakupu wystawione począwszy od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 19 lipca 2015 r. (data rozpoczęcia Programu Konto Plus), ale rejestracja tych dowodów ma charakter jedynie archiwalny (tworzenie historii zamówień) i nie uprawnia do uzyskania rabatu. 6. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik Plus skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik Plus ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia. 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik Plus ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie.

4 Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika Plus, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika Plus i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika Plus, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu. IV. KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA PLUS 1. Użytkownik Plus po spełnieniu warunków, określonych w pkt. III. 1 Regulaminu Programu Konto Plus, uzyskuje: a) Prawo do realizowania swoich uprawnień z tytułu reklamacji Towarów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Markecie Saturn, bez konieczności okazywania dowodu zakupu (np. paragonu) w Markecie; w przypadku Umowy Sprzedaży w Markecie Saturn uprawnienie to dotyczy również wymian Towarów na inny znajdujący się w aktualnej ofercie Marketu Saturn; b) Możliwość uzyskania rabatów na zakup Towarów w Sklepie Internetowym na warunkach określonych przez Usługodawcę lub Sprzedającego; c) Możliwość brania udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach skierowanych do Użytkownika Plus na warunkach określonych przez Sprzedającego; d) Możliwość otrzymywania indywidualnych ofert handlowych dostosowanych do potrzeb Użytkownika Plus, drogą elektroniczną, w Markecie Saturn, za pośrednictwem poczty lub firmy świadczącej usługi przewozowe. IV.A. REKLAMACJE TOWARÓW. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY SPRZEDAŻY W MARKECIE SATURN W zakresie reklamacji Towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży zastosowanie mają postanowienia pkt. VII ust OWUS, z wyłączeniem pkt. VII ust. 4 OWUS w ten sposób że Użytkownik Plus, który zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę Sprzedaży w Markecie Saturn, zgłasza reklamacje jedynie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej (w przypadku reklamacji kierowanej do gwaranta za pośrednictwem Sprzedającego), bez konieczności okazywania dowodu zakupu. W zakresie oświadczenia o odstąpieniu złożonego przez Użytkownika Plus, który zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę Sprzedaży w Markecie Saturn, zastosowanie mają postanowienia pkt. VI ust. 1-9 OWUS, z zastrzeżeniem że Użytkownik ten nie jest zobowiązany do okazywania dowodu zakupu. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika Plus od Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży w Markecie Saturn, Strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia i uzyskane korzyści. IV.B. RABATY Usługodawca, przyznaje Użytkownikowi Plus rabaty do wykorzystania przy zakupie w Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 oraz według grup produktowych wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu Programu Konto Plus.

5 Rabaty nie łączą się z innymi rabatami, promocjami oraz cenami prezentowanymi w Outlecie oraz z darmową Dostawą Towaru. Użytkownik Plus, który otrzymał więcej niż jeden kod rabatowy, może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy na jedno zamówienie. Cena Produktu z uwzględnieniem rabatu nie może być niższa niż 0,01 zł. Rabat może być wykorzystany wyłącznie na zakup Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii. IV.C. KONKURSY I INNE AKCJE PROMOCYJNE DLA UŻYTKOWNIKÓW PLUS Usługodawca uprawnia Użytkowników Plus do brania udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach skierowanych do Użytkowników Plus. Szczegóły określać będzie regulamin danej akcji. IV.D. INDYWIDUALNE OFERTY HANDLOWE Usługodawca na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika Plus będzie przesyłał, drogą elektroniczną, indywidualne oferty handlowe dostosowane do potencjalnych potrzeb Użytkownika Plus. VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Użytkowników Plus. 2. Sklep Internetowy zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika Plus w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Użytkowników Plus będących Konsumentami w związku z rękojmią za wady, lub do reklamacji usług świadczonych w ramach Produktów innych niż Towar. VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLUS 1. Użytkownik Plus zobowiązany jest do: (i) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, (ii) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik Plus nie był adresatem, (iii) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, (iv) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

6 2. Użytkownik Plus ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Regulaminie Programu Konto Plus lub Polityce Prywatności. 3. Użytkownik Plus ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług. 4. Użytkownik Plus ma prawo do założenia jednego (1) Konta, jeżeli nie posiada jeszcze Konta. Użytkownicy Plus, którzy przed przystąpieniem do Programu Konto Plus posiadają aktywne Konto, powinni korzystać z Usługi w ramach tego jednego Konta. Użytkownicy Plus, którzy przed przystąpieniem do Programu Konto Plus posiadali więcej niż jedno Konto, mogą korzystać z Usługi wyłącznie w ramach jednego Konta. 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. 6. Użytkownik Plus ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług wraz z rezygnacją z prowadzenia Konta, bez wskazania przyczyn, poprzez złożenie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone (dzień skuteczności). W takim przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika Plus przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika Plus. Użytkownik Plus z chwilą ustania umowy o świadczenie Usług, traci prawo do korzyści, o których mowa w pkt. IV, w tym już przydzielonych mu korzyści, z których nie skorzystał przed rozwiązaniem się umowy o świadczenie usług. Wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane. 7. Użytkownik Plus ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez rezygnacji z prowadzenia Konta, bez wskazania przyczyn, poprzez odznaczenie w Koncie Klauzuli Plus (oświadczenie o wypowiedzeniu Programu Konto Plus). Oświadczenie o wypowiedzeniu wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało złożone poprzez odznaczenie Klauzuli Plus (dzień skuteczności). W takim przypadku Konto danego Użytkownika Plus pozostaje aktywne, lecz Użytkownik traci prawo do korzyści, o których mowa w pkt. IV, w tym już przydzielonych mu korzyści, z których nie skorzystał przed rozwiązaniem się umowy o świadczenie usług. Wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane. 8. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik Plus powinien zgłaszać pod numerem Infolinii. 9. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi Plus przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Lub zbliżonej). Użytkownik Plus przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik Plus przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość w trybie odpowiedzi na tak generowany Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e- mail). W związku z powyższym, Użytkownik Plus przed wysłaniem pocztą

7 elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedających można znaleźć w Sklepie Internetowym lub uzyskać je pod numerem Infolinii. 10. Użytkownik Plus zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie: a. naruszał Regulaminu Programu Konto Plus lub Regulaminu, b. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, c. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Plus, d. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, Regulaminem Programu Konto Plus, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. 11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Plus lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Programu Konto Plus Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu Programu Konto Plus lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi Plus umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej ( ) doręczone Użytkownikowi Plus (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). 12. Użytkownik Plus nie ma prawa do przenoszenia części ani całości uprawnień wynikających z Programu Konto Plus ani korzyści, jakie uzyskał w ramach Programu Konto Plus na osoby trzecie. VIII. ODSTĄPIENIE OD PROGRAMU KONTO PLUS 1. Użytkownik Plus ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu Programu Konto Plus. 2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Usługodawcy. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce Pomoc w Sklepie Internetowym. 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą. Użytkownik Plus z chwilą ustania umowy o świadczenie Usług, traci prawo do korzyści, o których mowa w pkt. IV, w tym już przydzielonych mu korzyści, z których nie skorzystał przed rozwiązaniem się umowy o świadczenie usług. Wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane. Użytkownik ma obowiązek

8 zwrotu korzyści uzyskanych, w ramach Programu Konto Plus, do chwili odstąpienia lub zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Plus zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz ze zmianami) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych ) jest Usługodawca. 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Plus zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. 3. Podanie przez Użytkownika Plus danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Programu Konto Plus. Użytkownik Plus zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, które umożliwiają Jego właściwą identyfikację. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie ma na celu ochronę Użytkownika Plus oraz wydanie przysługujących mu korzyści. 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Plus w celu realizacji Programu Konto Plus, za zgodą Użytkownika Plus wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli. 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Plus w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika Plus wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. 6. Użytkownik Plus może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu Internetowego oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami), z zastrzeżeniem że akceptacja tej Klauzuli jest niezbędna do przystąpienia do Programu Konto Plus. 7. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika Plus osobom trzecim w celu realizacji Programu Konto Plus w zakresie przewidzianym Regulaminem Programu Konto Plus. 8. Użytkownikowi Plus przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika Plus w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności. 9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika Plus powinny być zgłaszane pod numerem Infolinii albo bezpośrednio przez Użytkownika Plus poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych. 10. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika Plus określa Polityka Prywatności. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin Programu Konto Plus dostępny jest w Sklepie Internetowym na stronie 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Programu Konto Plus zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu:

9 a) Pkt. II w zakresie Definicji, które nie zostały sprecyzowane w Regulaminie Programu Konto Plus, a) Pkt. III w zakresie Zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży, b) Pkt. IV w zakresie Korzystania ze Sklepu Internetowego c) Pkt. V w zakresie składania Zamówienia, d) Pkt. X w zakresie zamieszczania Treści, e) Pkt. XI w zakresie korzystania z praw autorskich, oraz postanowienia OWUS: a) Pkt. I, II w zakresie znaczenia OWUS i określenia Cen, b) Pkt. III w zakresie określenia ustalenia stron Umowy Sprzedaży, c) Pkt. IV w zakresie Płatności, d) Pkt. V w zakresie odbioru albo dostawy towaru, e) Pkt. VII w zakresie Reklamacji, f) Pkt. VIII w zakresie przetwarzania danych osobowych, g) Pkt. IX w zakresie obowiązywania, spraw nieuregulowanych, zmiany OWUS; oraz postanowienia Polityki prywatności w zakresie przetwarzania danych. 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu Programu Konto Plus za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu Programu Konto Plus. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. 4. Na podstawie art. 6 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika Plus na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną. 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu Programu Konto Plus, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar, Umowy Sprzedaży i Umów Sprzedaży w Markecie Saturn jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. 6. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu Programu Konto Plus w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży w Markecie Saturn, (c) zmiany Regulaminu, (d) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu Programu Konto Plus do oferty, (e) zmiany warunków Usługi. Usługodawca powiadomi Użytkownika Plus o każdorazowej zmianie Regulaminu Programu Konto Plus, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika Plus. Użytkownicy Plus będą związani postanowieniami nowego Regulaminu Programu Konto Plus, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Programu Konto Plus. Zmiana Regulaminu Programu Konto Plus w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar nie zmienia treści Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawartych przed zmianą Regulaminu lub Umów Sprzedaży w Markecie Saturn oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu Programu Konto Plus.

10 7. Użytkownik Plus niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Regulaminem Programu Konto Plus oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. 8. Użytkownik Plus potwierdza, że do niniejszego Regulaminu Programu Konto Plus został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie. 9. Regulamin Programu Konto Plus wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2015 r.

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Konto Plus 1. W Programie Konto Plus dostępne są dwa rodzaje transakcji: a) transakcja zwiększająca stan salda Konto Plus ( Transakcja doładowująca ), b) transakcja pomniejszająca stan salda Konto Plus ( Transakcja konsumująca ) 2. Transakcje, które nie są dokonane przy wykorzystaniu kodu rabatowego Konto Plus, są Transakcjami doładowującymi. 3. Transakcje z wykorzystaniem kodu rabatowego Konto Plus, są Transakcjami konsumującymi. Transakcje konsumujące mogą być dokonywane tylko w Sklepie Internetowym 4. Za Transakcję doładowującą (transakcję bez użycia kodu rabatowego Konto Plus), Użytkownik otrzymuje 5% jej wartości w postaci wirtualnego salda, które dostępne jest w Koncie. Przykład 1: Robiąc zakupy za 2000 zł, dostajesz od nas 100 zł w postaci doładowania wirtualnego salda. 5. Środki uzyskane z poszczególnych Transakcji doładowujących sumują się, zwiększając stan wirtualnego salda. 6. Zgromadzone środki w wirtualnym saldzie można wykorzystać do opłacenia kolejnych zakupów. Zgromadzony środkami można pokryć 5% lub 10% wartości Towaru (nie dotyczy towarów z Outletu, towarów przecenionych, towarów będących w promocji). Transakcje z wykorzystaniem środków z wirtualnego salda (kodu rabatowego Konto Plus) są Transakcjami konsumującymi. Zgromadzone środki można wykorzystać poprzez wpisanie kodu rabatowego widocznego w Koncie i powiązanego z wirtualnym saldem Użytkownika Plus. Przykład 2a: Na podstawie Przykładu 1. Dodajesz do koszyka aparat fotograficzny o wartości 1000 zł. Wpisując kod rabatowy w koszyku, 50 zł pokrywasz zgromadzonymi środkami z wirtualnego salda. Za zakup płacisz tylko 950zł. 50 zł pozostaje Ci w saldzie na kolejne zakupy. Przykład 2b: Na podstawie Przykładu 1. Dodajesz do koszyka telewizor o wartości 2000 zł. Wpisując kod rabatowy w koszyku, 100 zł pokrywasz zgromadzonymi środkami z wirtualnego salda. Za zakup płacisz tylko 1900 zł. Stan wirtualnego salda będzie wynosił 0 zł. 7. Wysokość rabatu zależy od grupy produktowej, do której należy Towar, który zamierza kupić Użytkownik. Lista Towarów uprawnionych do rabatu 5% oraz 10% stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 8. Dokonanie zakupu z wykorzystaniem środków z Konto Plus pomniejsza stan salda. Saldo w wysokości 0 zł uniemożliwia dokonanie zakupu z wykorzystaniem rabatu. Transakcja konsumująca nie zwiększa stanu salda.

12 9. Klient może wykorzystać środki z Konto Plus w całości lub w części oraz w jednej lub w wielu transakcjach. 10. Ważność kodu rabatowego określa wiadomość , z zastrzeżeniem że pierwszy nabyty kod rabatowy będzie ważny przez okres nie dłuższy niż sześć (6) miesięcy od dnia doręczenia Użytkownikowi Plus wiadomości . Ważność kodu rabatowego znajduje się także w Koncie Plus. 11. Każda kolejna Transakcja doładowująca może przedłużyć ważność stanu salda Konto Plus o trzy (3) miesiące, przy czym łączny termin ważności stanu salda nie może być dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy, licząc od pierwszego dnia uzyskania ważnego kodu rabatowego. Mechanizm działania przedłużenia został przedstawiony na poniższym schemacie: 12. Po przedawnieniu się kodu rabatowego, jego wysokość spada do 0 zł, a Użytkownik traci prawo do zrealizowania transakcji z rabatem. 13. Kod rabatowy można reaktywować dokonując kolejnej transakcji doładowującej. Ważność kodu rabatowego wyniesie trzy (3) miesiące, natomiast jego wysokość będzie stanowiła 5% wartości tejże transakcji doładowującej. 14. Reaktywowany kod rabatowy, można przedłużać o trzy (3) miesiące na zasadach takich samych jak w przypadku pierwszego otrzymanego kodu rabatowego. 15. Doładowanie wirtualnego salda kwotą 5% Transakcji doładowującej ma miejsce gdy Użytkownik kupuje nie więcej niż dwie (2) sztuki Towaru z tej samej grupy produktowej w okresie 365 dni w ramach Transakcji doładowującej. Okres 365 liczony jest od daty zakupu pierwszego Towaru z danej grupy produktowej. Zakup trzeciej (3) i kolejnej sztuki Towaru z tej samej Grupy Produktowej nie powiększa wartości salda.

13 Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Konto Plus Grupy produktowe objęte 5% rabatem PREZENTACJA DZIAŁ DROBNY SPRZĘT AGD BABYPHONE SUSZARKA DO WŁOSÓW PROSTOWNICA/KARBOWNICA LOKÓWKA/SUSZARKO-LOKÓWKA DEPILACJA LASEROWA (IPL) GOLARKA DAMSKA GOLARKA MĘSKA MASZYNKA DO GOLENIA BRODY MASZYNKA DO WŁOSÓW IRYGATOR SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW URZ.DO PIĘL.JAMY USTNEJ NAWILŻACZ POWIETRZA WYCISKARKA DO CYTRUSÓW SOKOWIRÓWKA CIŚNIENIOMIERZ KLIMATYZATOR PRZENOŚNY FRYTOWNICA TOSTER EKSPRES DO KAWY PRZELEWOWY EKSPRES AUTOMAT DO KAWY CZAJNIK BEZPRZEWODOWY KRAJALNICA ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM MIKSER Z MISĄ MIKSER RĘCZNY MASZYNKA DO MIĘSA KOKTAJLER BLENDER PAROWAR EL./GARNEK DO RYŻU PIEKARNIK DO CHLEBA ROBOT KUCHENNY KOMPAKT. EKSPRES CIŚN.NA KAWĘ ZMIELONĄ EKSPRES CIŚN.NA KAPSUŁY DEPILATOR PREZENTACJA DZIAŁ DUŻY SPRZĘT AGD KUCHNIA ELEKTRYCZNA KUCHENKA MIKROFALOWA KUCH.GAZOWA/GAZ-ELEKTRYCZNA MDA INNE PRODUKTY CHŁODZIARKA PODBLATOWA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA KONWENCJONALNA ZAMRAŻARKA PODBLATOWA ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA PRALKA ŁADOWANA OD GÓRY PRALKA ŁAD.OD FRONTU MAŁA PRALKA ŁAD.FRONT.1400 OBR./MIN PRALKO-SUSZARKA SUSZARKA KONDENSACYJNA SUSZARKA KONDENSACYJNA Z POMPĄ CIEPŁA ZMYWARKA 60 CM ZMYWARKA 45 CM CHŁODZIARKA STOJĄCA CHŁODZ./ZAMR. SIDE BY SIDE CHŁODZIARKA Z GÓRNYM ZAMRAŻALNIKIEM CHŁODZIARKA PRZENOŚNA (AKU.GAZ) CHŁODZIARKA DO WINA ZAMRAŻARKA STOJĄCA KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM KUCHENKA MIKROFAL.KONWEKCYJNA PRALKA ŁAD.FRONT. DO 1000 OBR./MIN PRALKA ŁAD.FRONT.1200 OBR./MIN PRALKA ŁAD.FRONT.1600 I WIĘCEJ OBR./MIN ODTW.DVD PRZENOŚNY NAGRYW.DVD+DYSK TWARDY NAGR./ODTW. DVD+MAGNETOWID ODTWARZACZ BLU-RAY ODTWARZACZ DVD PREZENTACJA DZIAŁ GSM TEL.KOMÓRKOWY SMART WATCHES / ZEGARKI SMARTFON PREZENTACJA DZIAŁ KOMPUTERY KOMPUTER PC DRUKARKA ATRAMENTOWA SKANER URZĄDZ.WIELOFUNKC.LASEROWE KOLOR. DRUKARKA LASEROWA KOLOR. URZĄDZENIA HYBRYDOWE <11.7" NOTEBOOK 12"-14.5" NOTEBOOK <12" ULTRABOOK CHROMEBOOK NOTEBOOK >16.7" TABLETY ANDROID <7.1" TABLETY ANDROID 7.1"-9.6" INNE TABLETY TABLETY ANDROID >9.6" TABLETY WINDOWS MOBILE >9.6" TABLETY WINDOWS MOBILE 7,1" - 9,6" CZYTNIK E-BOOK'ÓW AIO PC NOTEBOOK 14.6"-16.7" URZĄDZ.WIELOFUNKC.LASEROWE MONO MONITOR TFT DO 19.2" MONITOR TFT 19.3"-22.2" MONITOR TFT 22.3"-25.9" MONITOR TFT > 25.9" DRUKARKA LASEROWA MONO URZĄDZ.WIELOFUNKC. ATRAMENTOWE KONSOLA SONY PSVITA KONSOLA SONY PS4 KONSOLA SONY PS3 KONSOLA MICROSOFT XBOX 360 KONSOLA MICROSOFT XBOX ONE NAWIGACJA GPS TUNER CD/MP3 SAMOCH. ODTWARZACZ MP3 MP4 VIDEO RADIOMAGNET.Z/BEZ CD ODKURZACZ RĘCZNY Z KABLEM ODKURZACZ Z WORKIEM OCZYSZCZACZ PAROWY ODKURZACZ PIORĄCY ODKURZACZ SAMOCZYNNY ODKURZACZ RUROWY/FROTERKA ODKURZACZ RĘCZNY AKUMULATOROWY ODKURZACZ BEZWORKOWY KOMPLET KUCHNIA Z PŁYTĄ GAZ. LUB ELEKTR. PŁYTA ELEKTRYCZNA - ZABUDOWA OKAP - ZABUDOWA CHŁODZIARKA - ZABUDOWA ZAMRAŻARKA - ZABUDOWA INNE URZĄDZENIA - ZABUDOWA ZMYWARKA - ZABUDOWA PRALKA - ZABUDOWA CHŁODZ.-ZAMRAŻ. - ZABUDOWA PŁYTA GAZOWA - ZABUDOWA PŁYTA INDUKCYJNA - ZABUDOWA PIEKARNIK - ZABUDOWA KUCHENKA MIKROFALOWA - ZABUDOWA KAMERY / REJESTRATORY SAMOCHODOWE KAMERA SPORTOWA KAMERA CYFROWA APARAT CYFR.KOMPAKT. LUSTRZANKA CYFROWA SLR APARAT SYSTEMOWY OBIEKTYWY DO SLR LAMPA BŁYSKOWA OBIEKTYWY DO APARATÓW SYSTEMOWYCH PREZENTACJA DZIAŁ HI-FI ZEST.KINA DOMOWEGO 5.1 I WIECEJ ODTWARZACZ CD HI-FI AMPLITUNER WZMACNIACZ GRAMOFON GŁOŚNIK HIFI MEBEL AUDIO AMPLITUNER DOLBY DIGITAL ZESTAW GŁOŚNIKÓW DOLBY SURROUND ZESTAW MIKRO HI-FI ZESTAW MICRO Z DVD SOUNDBAR ZEST.KINA DOMOWEGO 2.1 SYSTEM MULTI-ROOM AUDIO TELEFAKS TEL.BEZPRZEWODOWY TEL.PRZEWODOWY DYKTAFON TELEFON ISDN BEZPRZEWODOWY NISZCZARKI PREZENTACJA DZIAŁ TELEWIZORY TELEWIZOR LCD 43" - 50" TELEWIZOR LCD DO 27" TELEWIZOR LCD 28-32" TELEWIZOR LCD 33" - 42" TV PLAZMOWY DO 43" TV PLAZMOWY 44-51" TELEWIZOR KOMBI LCD TELEWIZOR LCD 60" - 74" TELEWIZOR OLED TELEWIZOR LCD 75" I WIĘCEJ TELEWIZOR LCD 51" - 59" KARTA START.PREPAID DO TV SAT ODB. HDTV DVB-T

14 Grupy produktowe objęte 10% rabatem GŁOŚNIKI PRZENOŚNE MIKROFON ORGANIZER KABLI KASETA WIDEO KASETA DV ZABLOKOWANA PŁYTA DVD+RW ALKOMATY NAPOJE / SŁODYCZE SEZONOWO/KOSZOWE ZABAWKI INNE NOŚNIKI MULTIMEDIALNE PŁYTA CD-R AUDIO MATERIAŁY BIUROWE TORBA SYSTEM ALARMOWY ANTENA ARCHIWIZACJA BATERIA AKUMULATOREK BATTERIE AUFLADBAR (VORGELADEN) LAMPY DEKORACYJNE/NASTROJOWE ZEGARY/CYFROWE ZEGARY LATARKA ZASILACZ ŁADOWARKA ŻARÓWKI HALOGENOWE SEZONOWE OŚWIETLENIE DEKORACYJNE PILOT DO SPRZĘTU RTV ŻARÓWKI LED ARTYKUŁY CZYSZCZĄCE STACJA POGODY URZ. DO TRANSMISJI AV LAMPY BIURKOWE LED OŚWIETLENIE LED - INNE AKCESORIA INNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI NAUSZNE SŁUCHAWKI DOUSZNE SŁUCHAWKI SPORTOWE ŻARÓWKI STANDARDOWE PRZEWÓD ZASILAJĄCY PRZEWÓD VIDEO PRZEWÓD AUDIO KABEL ANTENOWY ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE ZEGAR ELEKTRONICZNY LAMPA BIURKOWA OŚWIETLENIE PUNKTOWE INNE PRODUKTY OŚWIETL. FORMY DO PIECZENIA PATELNIA SZYBKOWAR GARNEK NÓŻ AKCESORIA KUCHENNE DO MAŁEGO AGD WOK URZ.DO MASAŻU CIAŁA WENTYLATOR WAGA OSOBOWA URZĄDZENIA DO TERAPII ŚWIATŁEM OCZYSZCZACZ POWIETRZA URZĄDZENIE MEDYCZNE TERMOMETR MEDYCZNY KAWA - KAPSUŁKI & PADSY GRZEJNIK RADIATOROWY FILTRACJA WODY TERMOWENTYLATOR KOC/PODUSZKA ELEKTR. SPIENIACZ DO MLEKA GRZEJ.KONWEKTOR./AKUMULACYJNY BABYCARE AUTOMAT DO GOTOWANIA JAJ FONDUE GOFROWNICA/OPIEKACZ DO KANAPEK GRILL-PARTYGRILL GRILL ZAMYKANY PIEKARNIK/MINIKUCHNIA KUCHENKA 1,2 PŁYTOWA KONSERWACJA ŻYWN./MASZYNA DO SUSZ. URZ.DO PIELĘGNACJI CIAŁA AUTOMAT DO HERBATY/KAWY URZ.DO PRZYGOTOWYWANIA NAPOJÓW MŁYNEK DO KAWY/ZIARNA NÓŻ ELEKTRYCZNY STACJA PARY OTWIERACZ DO PUSZEK WAGA KUCHENNA ZGRZEWARKA DO FOLII MASZYNKA DO LODÓW ROZDRABNIACZ / TARKA DO SERA AKCESORIA DO ROBOTA KUCHENNEGO AKCESORIA DO MAŁEGO AGD AKCESORIA DO GOLAREK AKCESORIA DENTYSTYCZNE AKCESORIA DO EKSPRESÓW KAW. DESKA/AKCES. DO PRASOWANIA MASZYNA DO SZYCIA SUSZARKA DO POMIESZCZEŃ RACLETTE AKCESORIA DO SYFONÓW KAWA ZIARNISTA AKCESORIA DO DUŻEGO AGD INNE NOSNIKI KOMEDIA - DVD & BLURAY SERIAL TV - DVD & BLURAY EROTYKA - DVD & BLURAY DRAMAT - DVD & BLURAY POZOSTAŁE - DVD & BLURAY FILM SPECJALISTYCZNY - DVD & BLURAY FILM AKCJI - DVD & BLURAY FILM DLA DZIECI - DVD & BLURAY SCI-FI & FANTASY - DVD & BLURAY HORROR - DVD & BLURAY THRILLER - DVD & BLURAY BOX - DVD & BLURAY STARTER PRE-PAID OCHRONA EKRANU DOŁAD. PRE-PAID (KARTA+ELEKTRON.) ZESTAW BLUETOOTH / NFC MODEM / ROUTER PAKIET PRE-PAID ETUI LG ETUI HTC BATERIA/ŁADOWARKA IPHONE BATERIA ZEWNĘTRZNA AKCESORIA GSM ETUI SAMSUNG ETUI NOKIA ETUI SONY ETUI IPHONE AKCESORIA IPHONE UCHWYT GSM ZESTAW SŁUCHAWKOWY GSM BATERIA/ŁADOWARKA GSM GADŻET GSM ETUI UNIWERSALNE KARTA PAMIĘCI GŁOŚNIK BLUETOOTH/NFC POWERBANK URZ.DO WPR.DANYCH PAPIER SPECJALNY NAGRYWARKA DVD (KOMP.) AKCESORIA KOMPUTEROWE APPCESORIA DYSK TWARDY 3,5" WEWN. JOYSTICK MYSZ PRZEWODOWA TABLET-INNE AKCESORIA E-BOOK READER -AKCESORIA INNE TORBY I ETUI OCHRONNE KARTA DZWIĘKOWA KARTA DO OBRÓBKI WIDEO KARTRIDŻ KABEL/WTYCZKA PŁYTA CD-R PŁYTA DVD+R PAMIĘĆ KOMP./RAM ETUI/PUDEŁKO NA CD/DVD PODZESPÓŁ DO PC GŁOŚNIK KOMPUT./MIKROFON NAGRYWARKA DVD ZEWN. NAGRYWARKA WEWN. BLU-RAY PRZEWÓD USB NAGRYWARKA ZEWN. BLU-RAY LISTWA ZASILAJĄCA ZASILACZ UPS GAME PAD DO PC ZESTAW SŁUCHAWEK DLA GRACZY MYSZKI DLA GRACZY KLAWIATURY DLA GRACZY KIEROWNICA DO PC DYSK TWARDY WEWN. 2.5" DYSK TWARDY ZEWN. 3,5" HDD MULTIMEDIA/PLAYER DYSK SIECIOWY / NAS DYSK TWARDY ZEWN. 2,5" DYSK SSD ZEWN./WEWN. KLAWIATURA ZESTAW KLAWIATURA + MYSZ URZĄDZENIA PERYFERYJNE DO TABLETÓW PODSTAWKI I UCHWYTY DO TABLETÓW MYSZ BEZPRZEWODOWA PAMIĘĆ RAM DO NOTEB.WEWN. ETUI I OSŁONY DO TABLETÓW APPLE ETUI I OSŁONY DO TABLETÓW SAMSUNG PAMIĘĆ USB ŁADOWARKA DO NOTEBOOKA/NETBOOKA MODEM SIEĆ PRZEWODOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA (ROUTER/REPEATER ETC. HUB USB PROJEKTOR MULTIMEDIALNY TORBA DO NOTEBOOKA KAMERA INTERNETOWA CZYTNIK KART OBUDOWA/MODDING BLUETOOTH ADAPTER AKCESORIA USB GŁOŚNIKI KOMP.SURROUND ZESTAW SŁUCH.KOMP. PŁYTA CD-RW PŁYTA DVD-R PŁYTA DVD R DWUWARSTWOWA PŁYTA DVD+RW PŁYTA DVD-RW PŁYTA DVD BLU-RAY ŚR.DO CZYSZCZENIA KOMP. PAPIER FOTO RÓŻNY FORMAT AKCESORIA DO NOTEBOOKA PAPIER A4 DO DRUKAREK/KOPIAREK TONER KARTA GRAFICZNA ATI KARTA GRAFICZNA NVIDIA KARTA TV AKCESORIA SONY PSVITA AKCESORIA SONY PS2 AKCESORIA SONY PS3 AKCESORIA SONY PS4 AKCESORIA MICROSOFT XBOX 360 AKCESORIA MICROSOFT XBOX ONE WIELOPLATFORMOWE AKCESORIA SKYLANDERS INFINITY AKCESORIA KONSOLA INNE AKCESORIA NINTENDO 3DS/2DS KSIAZKI AUDIO BELETRYSTYKA-MIĘKKA OPRAWA BELETRYSTYKA-TWARDA OPRAWA NON-FICTION/PORADNIKI/INNE KSIĄŻKI KSIAZKI DLA DZIECI

15 KOMIKSY POP ROCK / ALTERNATYWA METAL COUNTRY / FOLK / GOSPEL JAZZ / BLUES SOUNDTRACK / MUZYKA FILMOWA KOMEDIA / KABARET REGGAE / SKA MUZYKA - DVD & BLURAY HIP HOP / SOUL / RAP / R&B TECHNO / DISCO / DANCE WORLD MUSIC MUZYKA KLASYCZNA MUZYKA DLA DZIECI / MLODZIEZY FILMY VCD MERCHANDISING OPROGRAMOWANIE DO NAWIG.GPS AKCESORIA SAMOCH. HI-FI DODATKI SAMOCHODOWE SUBWOOFER + TUBA GŁOŚNIK SAMOCHODOWY WZMACNIACZ + EQUAL. SAM. GRA NINTENDO 3DS/2DS GRA NINTENDO DS GRA SONY PSVITA GRA MICROSOFT XBOX 360 GRA SONY PS3 GRA SONY PS4 GRA MICROSOFT XBOX ONE GRA VIDEO GRA PC PROGRAM PC BIURO PROGRAM PC MULTIMEDIA KARTY PRE-PAID SOFTWARE BILETY PROGRAM PC SECURITY KSIĄŻKA/CZASOPISMO MERCHANDISE INTERNET - RADIO ODTW.CD Z MP3 PRZENOŚNY ETUI/OSŁONA DO IPOD/MP3 TRANSMITTER FM BEZPRZEW. GŁOŚNIKI DO MP3/IPOD GŁOŚNIK DO IPOD/MP3 RADIO RADIOBUDZIK INNE PRZENOŚNE ODTWARZ. AKCESORIA AUDIO PRZENOŚNE WORKI DO ODKURZACZY AKCESORIA DO ODKURZACZY AKCESORIA/BLOK KUCHENNY - ZABUDOWA ODBITKI FOTOGRAFICZNE AKUMULATOREK DO KAMERY WIDEO KAMERA CYFROWA - AKCESORIA KAMERA SPORTOWA - AKCESORIA OBRÓBKA NOŚNIKA FOTO PAPIER FOTOGRAFICZNY DRUKARKA FOTOGRAFICZNA ŁADOWARKA FOTO AKUMULATOREK FOTO POKROWIEC FOTOGRAFICZNY BATERIA FOTOGRAFICZNA AKCESORIA DO SLAJDÓW STATYW ALBUM NA ZDJĘCIA RAMKA NA ZDJĘCIA RAMKA CYFROWA NA ZDJĘCIA AKCESORIA FOTO FILTR FOTOGRAFICZNY KARTA PAMIĘCI COMPACT FLASH KARTA PAMIĘCI SECURE DIGITAL FILM FOTOGRAFICZNY KARTA PAMIĘCI MEMORY STICK LORNETKA/TELESKOP AKCESORIA HIFI KALKULATOR INNY SPRZĘT BIUROWY TECH.BIUROWA - PRZEWÓD TECH.BIUROWA - AKCESORIA PAGER/WALKIE TALKIE TONER DO URZ.BIUROWYCH UCHWYT ŚCIENNY LCD/PLAZMA MEBEL TV AKCESORIA DO TV AKCESORIA DO ZEST.SAT. ODBIORNIK TV SAT. CYFROWY

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo