PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności, zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w Sesji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, oraz: 1. Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica Zdrój, 2. Pan Dariusz Kupiec Zastępca Burmistrza Miasta 3. Pani Janina Cicha Sekretarz Gminy 4. Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy Obsługę prawną Sesji sprawowała Pani Jadwiga Skobało Radca Prawny Gminy. Sesji przewodniczyła Pani Magdalena Ptaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Pani Przewodnicząca przywitała wszystkie osoby przybyłe na VI Sesję Rady Miejskiej. PKT 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzyła obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Kadencji Pani Magdalena Ptaszek realizując czynności proceduralne stwierdziła, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Podczas stwierdzenia quorum nieobecni byli Radni: Pani Jolanta Bachry, Pan Przemysław Leś. Pan Leś uczestniczył w Sesji od pkt. 6 porządku obrad i od tego momentu quorum wynosiło 14 Radnych. Natomiast Pani Jolanta Bachry uczestniczyła w Sesji od pkt. 8 porządku obrad i od tego momentu quorum wynosiło 15 Radnych. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju wynosi 15 Radnych. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Rady o wyrażenie akceptacji przedstawionego porządku obrad Sesji jn.: Porządek obrad : 1. Otwarcie Sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. 5. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkół i Przedszkola w zakresie kosztów funkcjonowania. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 1

2 Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica - Zdrój. 8. Rozpatrzenie przez Radę Miejską skargi na działalność MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 9. Podjęcie uchwał w sprawach : a) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, b) powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego, c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r., d) ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A., e) szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, f) przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad. Pani Przewodnicząca poinformowała, że można zgłaszać wnioski do porządku obrad. Nie wniesiono uwag do porządku obrad. Rada Miejska wyraziła akceptację dla ustalonego porządku obrad w głosowaniu 13 głosami za. PKT 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Pani Przewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym zatwierdzeniu podlega Protokół nr IV/2006 z dnia 26 stycznia 2007 r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej, Radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu i mogą zgłaszać swoje uwagi. Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołu. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska przyjęła Protokół Nr IV/2007 Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r. w głosowaniu 13 głosami za. PKT 3 - Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczących Stałych Komisji Rady o złożenie informacji z rocznych prac proszę: 1. Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 2

3 2. Pani Halina Kostyra Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki społecznej przedstawiła sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 3. Pani Maria Avenarius Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki przedstawiła sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 4. Pan Józef Szwed Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Dyskusja: Pani Krystyna Gowsz wystąpiła z zapytaniem czy wszystkie lokale w budynku socjalnym przy ul. Słowackiego 9 zostały zasiedlone. Pan Józef Szwed udzielając podpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśnił, że dotychczas nie zostały zasiedlone wszystkie lokale w tym budynku socjalnym, ale z pewnością zostaną zasiedlone do końca tego roku. Ponadto Pan Szwed stwierdził, że jest zapotrzebowanie na jeszcze ponad 20 mieszkań i w związku z tym Komisja podjęła na posiedzeniu temat budowy drugiego budynku z mieszkaniami socjalnymi. 5. Pan Mariusz Winiarz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. PKT 4 - Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica Zdrój przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że obecnie w Urzędzie Miejskim jest przeprowadzana kontrola przez RIO. Poprzednia kontrola była w 2003 roku. Dyskusja: Pan Zbigniew Bilan wystąpił o uszczegółowienie przedmiotu spotkania Burmistrza Miasta z Panem Jagódką w sprawie drogi do Specjalistycznego Centrum Medycznego. Pan Burmistrz poinformował, że w spotkaniu z Panem Jagódka uczestniczyli również Starosta powiatu i Pan Marek Szpak. Po spotkaniu zostało wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego by Powiat stał się instytucją prowadzącą w kwestii tej inwestycji pokrywając tym samym koszty przygotowania dokumentacji. Natomiast Gmina Polanica Zdrój prowadzi równolegle pewną koncepcję i przekazałaby aportem swoje grunty pod budowę drogi. Zdaniem Pana Burmistrza w takiej inżynierii finansowej wartość projektu plus wartość aportu w postaci nieruchomości mogłaby stanowić 15 % wartości zadania czyli wysokość minimalnego wkładu niezbędnego by otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85%, przy czym sprawy te prowadzi Powiat. Z informacji przekazanej przez Panna Burmistrza wynika, że do tej 3

4 pory nie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie. Pan Zbigniew Bilan skierował zapytanie do Zastępcy Burmistrza Pana Dariusza Kupca o uszczegółowienie przedmiotu spotkania: 1) z Panem Radosławem Pietuchem na temat dofinansowania programu inwestycyjnego Polanica Zdrój, 2) spotkania z przedstawicielem telewizji kablowej Vektra w sprawie modernizacji sieci kablowej. Pan Dariusz Kupiec odpowiadając na pierwsze zapytanie wyjaśnił, że było to spotkanie robocze dotyczące ustalenia warunków na jakich Polanica Zdrój będzie korzystać ze środków przekazywanych za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Z udzielonej informacji wynika, że Euroregion będzie dotował zadania do euro. W ramach spotkania omawiano zadania jakie mogą być wytypowane, na które można pozyskać środki. Jak wyjaśnił Pan Kupiec rozmowa dotyczyła utworzenia szlaku militariów, który mógłby powstać w oparciu o ruiny fortu, wieżę widokową planowaną na Wzgórzu Marii itp. Udzielając odpowiedzi na drugie zapytanie Pan Kupiec poinformował, że Telewizja Vektra poszerzyła swoje usługi o możliwość korzystania z internetu i telefonu. TV Vektra wkroczyła na obiekty wspólnot zaczadzanych przez Miejski Zakład Komunalny i odcięła gniazdka tym, którzy nie mieli wykupionego rozszerzonego pakietu. Z dalszych wyjaśnień udzielonych przez Wiceburmistrza wynika, że w roku 1996 kiedy wprowadzono DEZ do Polanicy Zdroju, była podpisana umowa, którą niejako Vektra przejęła. Postanowienia umowy dotyczyły dostarczenia tzw. pakietu socjalnego TV kablowej, by ograniczyć umieszczanie anten na dachach budynków, gdyż takie praktyki źle wpływały na ich stan techniczny i wzrastała częstotliwość remontów dachów przez MZK. W ramach spotkania z TV Vektra zaakceptowała, że gmina żąda umowy ramowej zabezpieczającej osoby, których nie stać na szeroki pakiet, po to by nie doprowadzać do konieczności montażu anten na dachach budynków. Wersje umowy zostały przeanalizowane, dodane zostały punkty mające na celu zabezpieczenie szkód i zapisy dotyczące pakietu socjalnego. Pan Zbigniew Bilan zapytał czy TV Vektra planuje rozszerzenie TV kablowej w Polanicy Zdroju na inne tereny. Pan Dariusz Kupiec wyjaśnił, że istnieje taka możliwość, jest to ciekawa oferta zakradająca w ramach tzw. złotego pakietu całą gamę TV plus abonament za telefon plus internet. Natomiast prowadzone rozmowy z tą firmą dotyczyły obiektów gminnych i wspólnotowych. MZK Sp. z o.o. będzie musiało przedstawić ten temat na spotkaniach by wspólnoty wyraziły zgodę na usługi Vektry. Pani Krystyna Jazienicka Wytyczak skierowała zapytanie do Pana Dariusza Kupca jakimi wnioskami dla Polanicy zostało zakończone spotkanie dotyczące pozyskiwania środków przez Międzygminny związek Celowy. Pan Kupiec poinformował, że nie wpłynęły jeszcze materiały od firmy konsultingowej i wyjaśnił, że w ramach spotkania przedstawione zostały dwie wersje występowania o wnioski: pierwsza zakładała wspólne wystąpienie kilku gmin razem z Międzygminnym Związkiem Celowym po wnioski, natomiast druga wersja zakładała stworzenie postprogramu, w ramach którego gmina Polanica Zdrój, Duszniki - Zdrój i Szczytna występowałaby wspólnie po wnioski. Wiceburmistrz zapewnił, że momencie otrzymania materiałów zostaną one przekazane do merytorycznie właściwej komisji Rady Miejskiej. 4

5 Radna pani Krystyna Gowsz wystąpiła z zapytaniem czy spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku będzie miało wpływ na wyjaśnienie kwestii spornych w sprawie uwłaszczenia spółdzielców. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym podejmowana będzie uchwała w tej sprawie, która de facto uwalnia już strony od obowiązków związanych z ul. Spłódzielców i rozwiązuje problem spółdzielców. PKT 5. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkół i Przedszkola w zakresie kosztów funkcjonowania. Protokoły z przeprowadzonych kontroli w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego, Przedszkola Publicznego Nr 1 przestawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Jellin. Protokół z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 2 stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Protokół z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. Protokół z przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Publicznym Nr 1 stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Dyskusja: Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Bilan stwierdzając, iż przedstawione trzy protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli w placówkach oświatowych są bardzo ważne i powinny być przyjęte przez Radę w głosowaniu biorąc pod uwagę, że trzy z tych wniosków dotyczących Przedszkola i Gimnazjum są ważne dla dalszego funkcjonowania budżetu 2007 i 2008, a przede wszystkim wniosek dotyczący budynku przy Gimnazjum w Polanicy Zdroju, który nie funkcjonuje od dłuższego czasu i jest nie w pełni wykorzystany, a koszty z wiązane z jego utrzymaniem obciążają budżet Gimnazjum. Zdaniem Pana Bilana wnioski dotyczące Przedszkola również powinny zostać przegłosowane przez Radę Miejską i przedyskutowane, tym bardziej że Dyrektor Przedszkola przyjęła protokół Komisji rewizyjnej bez zastrzeżeń. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Jellin podziękował Dyrektorom kontrolowanych placówek za współpracę. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że Rada Miejska może przyjąć w głosowaniu protokoły Komisji Rewizyjnej w całej ich treści. Pan Dariusz Kłonowski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino stwierdził, że decyzję co do przejęcia Przedszkola przez Szkołę Podstawową już należy podjąć, ponieważ obecny obiekt Przedszkola w takim stanie jaki jest obecnie nie może dalej funkcjonować, gdyż nie spełnia wymogów. W ocenie Pana Dyrektora jak najszybsza decyzja służy rozwiązaniu tego problemu, ponieważ każde rozwiązanie musi być przygotowane i wiąże się z podjęciem określonych działań, czy to w kierunku przeniesienia lokalizacji Przedszkola, czy budowy nowego obiektu czy w sprawie remontu obecnie zajmowanego obiektu. Pani Maria Avenarius Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki stwierdziła, 5

6 że opinia Pana Dariusz Kłonowskiego pokrywa się z wnioskami tejże Komisji, która określiła termin do 30 czerwca na przygotowanie konkretnej ekspertyzy. Zdaniem Pani Avenarius zasadnym byłoby poczekać na ekspertyzę do końca czerwca br. przed podjęciem decyzji w kwestii Przedszkola. Kończąc swoje wystąpienie Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki zaapelowała o wspólne działania w tym zakresie. Przewodnicząca Rady Miejskiej podkreśliła, że umowny termin wyznaczono do 30 czerwca i jest to czas potrzebny na przygotowanie dla Radnych informacji dotyczących kosztów, możliwości technicznych i przede wszystkim kosztów wybudowania nowego przedszkola i przygotowanie ewentualnej działki pod budowę tego budynku, informacji dotyczącej przeniesienia przedszkola i przygotowanie danych finansowych jak wyglądałoby finansowo przystosowanie innego obiektu pod funkcjonowanie przedszkola. Pani Ptaszek zaznaczyła, że istotną jest kwestia ogrzewania w obecnie funkcjonującym budynku Przedszkola, gdyż z pewnością wybudowanie nowego budynku Przedszkola nie będzie wykonane w kilka miesięcy. Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego, Przedszkola Publicznego Nr 1 w zakresie kosztów funkcjonowania. Rada Miejska przyjęła protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego, Przedszkola Publicznego Nr 1 w zakresie kosztów funkcjonowania w głosowaniu 13 głosami za (w trakcie głosowania nieobecni byli Radni: Jolanta Bachry, Józef Szwed). PKT 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy Zdroju w związku z wymogami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii przedłożył i przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. Sprawozdania były przedstawione na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i uzyskały pozytywne opinie tejże Komisji. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie pozytywne przyjęcie przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. 6

7 Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Mariuszowi Winiarzowi za realizację Programów w sposób profesjonalny. Podkreśliła jednocześnie, że znaczenie Programów jest największe dla dzieci i młodzieży oraz Świetlic Profilaktyczno Wychowawczych. Dzięki podejmowanym działaniom wiele młodych osób i dzieci w ramach Programu PiRPA ma możliwość skorzystania z wyjazdów i różnych zajęć. Rada Miejska pozytywnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji w głosowaniu 14 głosami za (w trakcie głosowania nieobecni byli Radni: Pani Jolanta Bachry, Pan Przemysław Leś). PKT 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica Zdrój. Pani Przewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie było przedstawione na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego oraz uzyskało pozytywną opinię tejże Komisji. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica Zdrój przedstawiła Pani Barbara Sałdzień Insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica Zdrój wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Barbara Sałdzień Insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że z planem gospodarki odpadami Gmina boryka się parę lat. Zwróciła uwagę, iż w sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej jest tabela określająca źródła pozyskania środków, z której wynika, że obecnie Międzygminny związek celowy w Kłodzku jest na etapie wykonywania Studium Wykonalności. Przygotowanie takich dokumentów jest czasochłonne, stąd zapytanie w jakim czasie Międzygminny Związek Celowy będzie gotowy do aplikowania po środki. Pani Barbara Sałdzień Insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wyjaśniła, że pod koniec tego roku Międzygminny związek Celowy złoży dokumentacje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i są to realne terminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/23/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Jolanta Bachry). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. PKT 8. Rozpatrzenie przez Radę Miejską skargi na działalność MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 7

8 Przewodnicza Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek poinformowała, że w dniu 7 marca 2007 roku do Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju wpłynęła przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem z dnia 6 marca 2007 r. zn. NK.III /16/06 zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 i 4 w zw. Z art. 18 ust. 2 pkt 9 f oraz art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do rozpatrzenia według właściwości przez Radę Miejską w Polanicy Zdroju skarga pana Włodzimierza Plebanka z dnia 26 lutego 2007 r. dotycząca nieprawidłowego funkcjonowania Miejskiego zakładu komunalnego Sp. z o.o,. w Polanicy Zdroju, w związku z wypowiedzeniem najemcom lokali mieszkalnych (socjalnych) stawek czynszu. Przedmiotowa skarga zgodnie z ar. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm) została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju celem zbadania zasadności zarzutów zawartych w skardze i radcy prawnego celem wydania opinii prawnej. Przedmiotowa skarga zgodnie z art. 229, pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego będzie rozpatrzona na dzisiejszej sesji. Pani przewodnicząca odczytała treść skargi. Treść skargi i pismo przekazujące Wojewody Dolnośląskiego stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie Radzie Miejskiej stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Włodzimierza Plebanka. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Jellin przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące zasadności zarzutów zawartych w skardze. W przedstawionym stanowisku Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polanicy-Zdroju, dotycząca nieprawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polanicy Zdroju w związku z wypowiedzeniem najemcom lokali mieszkalnych (socjalnych) stawek czynszu jest zasadna i wystosowała do Rady Miejskiej wniosek o uznanie zasadności skargi. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące zbadania zasadności zarzutów zawartych w przedmiotowej skardze stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję w przedmiocie rozpatrywanej skargi, w której głos zabrali: Pan Jacek Tyniec Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. stwierdził, że po raz pierwszy dowiaduje się o treści skargi i ma trudności z ustosunkowaniem się, gdyż Komisja Rewizyjna przełamała zwyczaj jaki miała Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji, która przy wszystkich skargach zwracała się do jednostki o pisemne wyjaśnienie bądź osobiste stawiennictwo celem przedstawienia wyjaśnień. Pan Prezes stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie otrzymała pisma Wojewody i skargi Pana Plebanka i chciałby się dowiedzieć na jakich dokumentach opierała się Komisja Rewizyjna przedmiotowej sprawie. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że Pan Prezes otrzymała z Rady Miejskiej pismo z informacją, że wpłynęła taka skarga i z jej treścią może się Pan Prezes zapoznać w Biurze Rady Miejskiej. Pan Tyniec stwierdził, ze to nie prawda, gdyż otrzymał informację, że będzie rozpatrzona skarga na MZK Sp. z o.o. w trybie art. 229 pkt 3 Kpa koniec kropka. Poinformował również, iż do ewentualnego zapoznania się z tekstem wiedząc, że taka skarga wpłynęła, bo wcześniej 8

9 otrzymał z Rady Miejskiej taką informację, był w Radzie Miejskiej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odmówił przekazania mu skargi. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca RM przedstawiła pismo, które jak podkreśliła osobiście podpisała, skierowane do Pana Włodzimierza Plebanka informujące kiedy będzie rozpatrzona skarga, przedmiot skargi i zapis do wiadomości Wojewoda Dolnośląski, Burmistrz Miasta Polanica Zdrój, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polanicy Zdroju. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że w niniejszym piśmie zawarta została informacja, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej skargi można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w godzinach urzędowania. Pan Tyniec stwierdził, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odmówił mu zapoznania się ze skargą w obecności Pana Tadeusza Biskupskiego i Pani Potockiej. Pan Tyniec wystąpił z zapytaniem na jakiej podstawie i korzystając z jakich materiałów Komisja Rewizyjna pracowała. Pan Mateusz Jellin Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że Komisja korzystała z ustawy o ochronie praw lokatorów, opinii radcy prawnego, decyzji źródłowej przesłanej przez MZK Sp. zo.o. Do pana Plebanka i materiałów źródłowych. Pan Tyniec przypomniał, że zwyczajowo Przewodniczący Komisji poprzedniej kadencji Pan Zbigniew Bilan zawsze prosił o wyjaśnienie w sprawie, bo jak powiedział Pan Tyniec takich spraw nie brakuje. Pan Mateusz Jellin powiedział, że to należy do Kompetencji Komisji Rewizyjnej czy chce utrzymać powyższe czy nie. Wyjaśnił również, iż Komisja po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów stwierdziła, że nie jest konieczna obecność czy informacja Pana Tyńca. Pani Magdalena Ptaszek podkreśliła, że zgodnie z informacją Pan Tyniec czy jakikolwiek przedstawiciel MZK Sp. z o.o. mógł zapoznać się ze skargą w Biurze Rady Miejskiej i Prezes MZK jako wieloletni radny doskonale wie z czym może się zapoznać. Pan Tyniec oświadczył, ze nie otrzymała takiej informacji. Pani Magdalena Ptaszek wyjaśniła, że sama podpisywała to pismo z informacją, która została do pana Tyńca dostarczona i sprawą Pana Prezesa było zapoznanie się z materiałami w tej sprawie w Biurze rady Miejskiej. Pan Józef Szwed Członek Komisji Rewizyjnej stwierdził, że nie było potrzeby proszenia Prezesa MZK, gdyż posiadane dokumenty były wystarczające. Podkreślił również, iż przepisy ustawy mówiące o tym, że trzeba powiadomić o wysokości stawek czynszu nie mówią aby poinformować jednocześnie o jaką wysokość chodzi. Jednakże z następnych przepisów wynika, iż lokator może odwołać się do Sądu, żądając zasadności podwyżek w przypadku kiedy stawka podwyżki przekroczy 3 %. Zdaniem Pana Szweda gdyby ustawodawca zawarł przepis o obowiązku poinformowania o wysokości czynszu nie byłoby żadnych wątpliwości, ale również gdyby w tej informacji przesłanej przez MZK lokatorom było zawarte, że podwyżka nie przekroczy 3 % wartości odtworzeniowej, wówczas ta sprawa stała by się bezprzedmiotowa, ale takiej informacji o podwyżce nie ma. Stąd lokatorzy nie mogą wiedzieć o tym czy będą składać odwołanie do Sądu czy nie, a terminy na to też mają określone. Pani Jolanta Bachry stwierdziła, że dobrym zwyczajem jest przesyłanie całej korespondencji. 9

10 Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że o możliwości zapoznania się z dokumentami została Pan Prezes MZK poinformowany. Pan Józef Szwed Członek Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że skład Komisji Rewizyjnej jest nowym składem i w przyszłości będzie mieć ten zwyczaj na względzie. Pani Maria Avenarius stwierdziła, że w dobrym tonie byłoby w załączeniu do informacji przekazać kserokopię pisma z Urzędu Wojewódzkiego. W przyszłości zapewni to uniknięciu konfliktów. Natomiast ze skargą Pana Plebanka zgadza się, ale brakuje jej wyjaśnienia drugiej strony. Pani Magdalena Ptaszek podkreśliła, że przedmiotem rozpatrzenia jest skarga Pana Plebanka i jak powiedziała możliwość zapoznania się z materiałami była i dzisiaj na Sesji Pan Prezes MZK może złożyć wyjaśnienie. Wyjaśniła jednocześnie, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest tylko wnioskiem, a uchwałę o zasadności skargi podejmuje Rada Miejska. Przy czym Pani Przewodnicząca podkreśliła, iż Komisja Rewizyjna tylko i wyłącznie bada skargę i składa wniosek o to czy skarga ma być uznana za zasadną bądź bezzasadną. Natomiast na Sesji Rada Miejska może zgodzić się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej bądź też nie. Pan Zbigniew Bilan powiedział, że według przedstawionych dokumentów przez Komisję Rewizyjną skarga jest zasadna, a jeżeli Pan Prezes ma inne zdanie na ten temat to prosimy o wyjaśnienie. Pan Tyniec skierował zapytanie do Komisji Rewizyjnej czy ma pismo z dnia r. Burmistrza w sprawie zarządzenia nr 7/2007 z dnia r. wydłużającego termin obowiązywania aktualnych stawek czynszów za lokale mieszkalne a także socjalne do r. Pan Tyniec odczytał treść niniejszego pisma: Powyższe rozstrzygnięcie spowodowane jest zmianami w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie wypowiadania dotychczasowych stawek czynszów z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. Dziennik Ustaw zwierający aktualne uregulowanie prawne w tej materii został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju r.. Przekazując w/w zarządzenie proszę o dokonanie wypowiedzeń obecnych stawek czynszu w nieprzekraczalnym terminie do oraz złożenie w miesiącu lutym 2007 wniosku zawierającego propozycję aktualnych stawek czynszu wraz z uzasadnieniem wysokości proponowanego czynszu. Pani Magdalena Ptaszek stwierdziła, że z powyższego wynika, iż Pan Prezes formułując wypowiedzenie oparł się o zarządzenie Burmistrza. Pan Tadeusz Biskupski Członek komisji Rewizyjnej odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi Pana Tyńca co do rozmowy, kiedy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przesłanie treści skargi, wyjaśnił że chodziło o to, iż Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że Komisja nie jest biurem podawczym, jeżeli już to Rada Miejska czy sekretariat Rady może przesłać to pismo, a nie osobiście Komisja Rewizyjna. Zdaniem Pana Biskupskiego wyglądało to tak żeby Przewodniczący Komisji ma dostarczyć dokumenty, a należało się zwrócić do sekretariatu Rady Miejskiej o uzyskanie informacji i nie można obarczać Przewodniczącego Komisji, że odmówił ich wydania. była. Pani Magdalena Ptaszek stwierdziła, iż faktem jest, że możliwość zapoznania się ze skargą 10

11 Pani Jadwiga Skobało Radca Prawny wyjaśniła, że przepisy dotyczące zmiany ustawy, na której oparła się Komisja Rewizyjna i którą posługuje się Miejski Zakład Komunalny odnośnie stawek czynszu, wypowiedzenia stawek czynszu i wysokości czynszu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Zmiana ustawy o tym, że ustalając nową stawkę czynszu, wysokość czynszu winno się brać pod uwagę zwrot kapitału oraz godziwy zysk. Jak poinformowała Pani Skobało wprowadziło to pewne zamieszanie i ten błąd został popełniony po stronie Radcy Prawnego i to pismo, które cytowała Pan Prezes ostało skierowane do MZK bez informacji, które są zawarte w ustawie tj. jak należy to interpretować, jak należy ująć w wypowiedzeniu stawek czynszu tego faktycznie nie ma. Pani Skobało wyjaśniła, że ten błąd został sprostowany, wypowiedzenia stawek czynszu zostały anulowane, są nowe stawki czynszu zawarte z następnym wypowiedzeniu i dokładnie zapisane czy dotyczy to zmian stawek przekraczających 3% wartości odtworzeniowej czy też nie. Radczyni Prawna przeprosiła za błąd i podkreśliła, że w tej chwili przyjmując tą skargę jako zasadną eliminuje się skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie proces wydłużyłby się o miesiące. Zdaniem Pani Radczyni obecne opóźnienie jest 2 miesięczne. Stawki od MZK wpłynęła w miesiącu lutym, bo takowe pismo otrzymało MZK, że ma zgłosić stawki. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że Rada Miejska rozpatrza czy skarga jest zasadna czy nie. Przewodnicząca stwierdziła, że biorąc pod uwagę komentarz Radcy Prawnego ewidentnie wynika,że skarga jest zasadna, skoro zorientowano się, że popełniono błąd i jeszcze raz wystąpiono z wypowiedzeniami. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi Pana Włodzimierza Plebanka dotyczącej nieprawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polanicy Zdroju w związku z wypowiedzeniem najemcom lokali mieszkalnych (socjalnych) stawek czynszu za zasadną. Rada Miejska uwzględniła opinię Komisji Rewizyjnej i przyjęła wniosek o zananie zasadności przedmiotowej skargi w głosowaniu stosunkiem głosów 12 za, 3 wstrzymujące się od głosu. Pani Magdalena Ptaszek wyjaśniła, że głosowaniu podlegać będzie projekt uchwały uwzględniający opinię Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Polanicy Zdroju przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej i poddała pod głosowanie. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/24/2007 stosunkiem głosów: 12 za, 3 wstrzymujące się. W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż wie, że Prezesowi MZK Sp. z o.o. zostało zaproponowane w Radzie Miejskiej aby Pan Prezes zapoznał się ze skargą i czy chce otrzymać pismo na miejscu. Pan Prezes nie skorzystał z tej możliwości. Pani Jadwiga Krawczyk wystąpiła z wnioskiem by strony otrzymywały tekst skargi do ustosunkowania się. Pani Przewodnicząca Magdalena Ptaszek uznała, że przyjmie uwagę Pani Krawczyk jako 11

12 sugestię na przyszłość. Pan Zbigniew Bilan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeśli Pani Przewodnicząca napisała w piśmie, że można z materiałami zapoznać się to nie ma kwestii dyskusyjnej czy Pan Prezes chciał czy nie chciał, bo z dalszych wyjaśnień Radcy Prawnego wynika, że w momencie kiedy MZK poprawiło działania związane z nowymi czynszami, w tym momencie przyznało się do błędu. Jest kwestia czy to MZK tylko. PKT 9. Podjęcie uchwał w sprawach : PKT a) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, Pani Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetu i Integracji Europejskiej w dniu r. dyskutowała nad ustaleniem wynagrodzenia Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju oraz w sprawie ustalenia dodatku specjalnego. W wyniku dyskusji tejże Komisji został podjęty wniosek, który ma odzwierciedlenie w przedstawionym Radzie Miejskiej projekcie uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/25/2007 stosunkiem głosów: 9 za, 4 wstrzymujące się (w trakcie głosowania nieobecne były Radne Pani Jolanta Bachry i Pani Halina Kostyra ). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. PKT b) powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego, Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/26/2007 stosunkiem głosów: 12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się od głosu. W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. PKT c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r., Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz wyjaśniła, że w projekcie uchwały jaki przedstawi uwzględniona zostały autopoprawki w 5. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawkami przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r., wraz z wprowadzonymi zmianami. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/27/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Krystyna Gowsz). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 12

13 PKT d) ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A., Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz wprowadzając do projektu uchwały wyjaśniła, iż gmina starając się o środki na zadanie budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią musi uzyskać wyrażone w formie uchwały wyrażenie zgody rady Miejskiej na zabezpieczenie przez Burmistrza Miasta tej uchwały wekslami. Jak poinformowała Pani Skarbnik, generalnie każda jedna pożyczka i każda jedna umowa o pozyskanie środków jest tym wekslem zabezpieczona. Ponadto poinformowała, że do projektu uchwały zostały wprowadzone autopoprawki: w podstawie prawnej do zapisu art. 18 ustawy o samorządzie gminnym został dopisany pkt 9 lit. e oraz pkt 51 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, 1 pkt 1 projektu uchwały po konsultacjach ma zmienioną formę. Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Kupiec wyjaśnił, że po uzyskaniu w miesiącu marcu informacji z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, że istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i PZU na boisko sportowe o sztucznej murawie w ramach programu Blisko Boisko i otrzymania dotacji do zł, która może zapewniać 75 % wartości inwestycji, wystąpiono do Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej RM o opinię w sprawie przesunięcia środków w budżecie gminy. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek poinformowała, że sprawa ta była omawiana dokładnie i opiniowana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej RM, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Pani Skarbnik o odczytanie projektu uchwały z poprawkami. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A., Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/28/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Krystyna Gowsz). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. PKT e) szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/29/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Krystyna Gowsz). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 13

14 PKT f) przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Pani Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie był przedstawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego i uzyskał pozytywną opinię tejże Komisji. Burmistrz Miasta Pan Jerzy Terlecki wyjaśnił, że funkcjonowaniu uchwały dotyczącej uwłaszczenia spółdzielców była mowa już wcześniej. Przedmiotem sporu były dwie działki stanowiące drogę wewnętrzną przy ul. Spółdzielców. Jak poinformował Pan Burmistrz Spółdzielnia uważa, iż przejęcie tej drogi przez Gminę winno być odpłatne lecz po jej wycenieniu na ponad zł. Gmina wskazywała, że takowe przejęcie za te pieniądze i zbilansowanie wartości uwłaszczenia spowoduje, iż mieszkańcy, którzy będą chcieli się uwłaszczać zapłacą trzykrotną kwotę przechodząc z użytkowania wieczystego na klasyczną własność. Zdaniem Pana Burmistrza przejmowanie przez Gminę tej drogi jest aktem dobrej woli, gdyż wiąże się to z kosztami utrzymania letniego i zimowego tejże drogi, oświetleniem, a więc kosztami które faktycznie rzecz biorąc powinna ponosić Spółdzielnia a nie Gmina. Pan Burmistrz poinformował, że po ostatnim spotkaniu z Prezesem Spółdzielni zaproponował by droga nadal była własnością Spółdzielni jeżeli Spódzielcy z Kłodzka sądzą, że na tej drodze zrobią wielki interes. Natomiast aby droga ta nie była przedmiotem sporu w uchwałach mówiących o uwłaszczeniu wycofaliśmy tą nieruchomość z uchwały. Pan Burmistrz podkreślił, że podjecie uchwały pozwoli na zmianę formy zarządzania Spółdzielni na tych gruntach z użytkowania wieczystego na klasyczną własność i spółdzielcy nabędą prawa klasycznej własności. Pan Tadeusz Winiarski Administrator Osiedla w Polanicy Zdroju Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku poinformował, że na ostatnim zebraniu członkowskim spółdzielcy podjęli wniosek zobowiązujący Prezesa Spółdzielni do przekazania tej drogi za symboliczną złotówkę. Pan Winiarski zapewnił Burmistrza i Radę Miejską, że droga ta będzie przekazana Gminie, bo jest ona balastem dla Spółdzielni i odpowiedzialnością. Ponadto poinformowała, że geodezyjnie działka przy ul. Wojska Polskiego po obrysie, ul. Łąkowej 5 i 3 osobno, ul. Łąkowej 7 osobno, ul. Łąkowej od nr 13 do 25 stworzyli jedną działkę do wspólnego użytkowania. Projekt uchwały przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/30/2007 stosunkiem głosów: 15 za. W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. PKT 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. Pani Przewodnicząca odczytała pismo Prezesa Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy Zdroju z dnia 22 marca 2007 r. zn. DO-063/28/2007, w którym Prezes Zarządu Pan Jerzy Szymańczyk w imieniu Zarządu i załogi ZUK S.A. z/s w Polanicy Zdroju składa gratulacje z okazji zwycięstwa Gminy po raz drugi w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Gmin oraz uzyskania tytułu Super Gmina. W/w pismo stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca oddała głos Radnym : 14

15 1) Pani Maria Avenarius poinformowała, że pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej zgłaszają do niej niezadowolenie z faktu, iż od dłuższego czasu nie przewidywano dla nich podwyżek płac. Pani Avenarius odnosząc się do treści protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli w placówkach oświatowych, które były przedstawiane na dzisiejszej Sesji, stwierdziła, że w związku z niezadowoleniem pracowników MBP właściwym byłoby przeanalizowanie w podobny sposób przez Komisję tej sprawy. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek wyjaśniła, że kwestie podwyżek dla pracowników są w gestii dyrektora instytucji jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna, którzy przy konstruowaniu budżetu powinni uwzględniać podwyżki i występować o zwiększenia na ten cel. 2) Radna Pani Jadwiga Krawczyk zgłosiła duże zanieczyszczenie terenu przy ul. Piastowskiej pomiędzy nr 3-5 (za willą Aleksandra ) i jednocześnie mając na względzie, że przez ten teren przebiega szlak turystyczny wystąpiła o jego uprzątnięcie. 3) Pan Tadeusz Winiarski podziękował w imieniu mieszkańców osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej za takie uregulowanie problemu spółdzielców związanego z uwłaszczeniem. 4) Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek zobowiązała się do przekazywania kompletu dokumentacji w sprawach skargowych. PKT 8. Zamknięcie obrad. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zrealizowano wszystkie tematy uwzględnione w porządku obrad i ogłosiła zamknięcie VI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Protokołowała Elżbieta Potocka Na tym protokół zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej /-/ Magdalena Ptaszek 15

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU W dniu 11 października 2006r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XI/2015. z XI sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 15 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XI/2015. z XI sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 15 czerwca 2015 r. RM.0002.11.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 15.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 15 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR 2/15 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 11.30 W każdym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3.

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3. 1 Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 22 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14 Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła VII sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 142/XX/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo