PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności, zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w Sesji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, oraz: 1. Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica Zdrój, 2. Pan Dariusz Kupiec Zastępca Burmistrza Miasta 3. Pani Janina Cicha Sekretarz Gminy 4. Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy Obsługę prawną Sesji sprawowała Pani Jadwiga Skobało Radca Prawny Gminy. Sesji przewodniczyła Pani Magdalena Ptaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Pani Przewodnicząca przywitała wszystkie osoby przybyłe na VI Sesję Rady Miejskiej. PKT 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzyła obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Kadencji Pani Magdalena Ptaszek realizując czynności proceduralne stwierdziła, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Podczas stwierdzenia quorum nieobecni byli Radni: Pani Jolanta Bachry, Pan Przemysław Leś. Pan Leś uczestniczył w Sesji od pkt. 6 porządku obrad i od tego momentu quorum wynosiło 14 Radnych. Natomiast Pani Jolanta Bachry uczestniczyła w Sesji od pkt. 8 porządku obrad i od tego momentu quorum wynosiło 15 Radnych. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju wynosi 15 Radnych. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Rady o wyrażenie akceptacji przedstawionego porządku obrad Sesji jn.: Porządek obrad : 1. Otwarcie Sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. 5. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkół i Przedszkola w zakresie kosztów funkcjonowania. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 1

2 Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica - Zdrój. 8. Rozpatrzenie przez Radę Miejską skargi na działalność MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 9. Podjęcie uchwał w sprawach : a) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, b) powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego, c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r., d) ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A., e) szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, f) przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad. Pani Przewodnicząca poinformowała, że można zgłaszać wnioski do porządku obrad. Nie wniesiono uwag do porządku obrad. Rada Miejska wyraziła akceptację dla ustalonego porządku obrad w głosowaniu 13 głosami za. PKT 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. Pani Przewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym zatwierdzeniu podlega Protokół nr IV/2006 z dnia 26 stycznia 2007 r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej, Radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu i mogą zgłaszać swoje uwagi. Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołu. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska przyjęła Protokół Nr IV/2007 Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r. w głosowaniu 13 głosami za. PKT 3 - Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczących Stałych Komisji Rady o złożenie informacji z rocznych prac proszę: 1. Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 2

3 2. Pani Halina Kostyra Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki społecznej przedstawiła sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 3. Pani Maria Avenarius Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki przedstawiła sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 4. Pan Józef Szwed Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Dyskusja: Pani Krystyna Gowsz wystąpiła z zapytaniem czy wszystkie lokale w budynku socjalnym przy ul. Słowackiego 9 zostały zasiedlone. Pan Józef Szwed udzielając podpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśnił, że dotychczas nie zostały zasiedlone wszystkie lokale w tym budynku socjalnym, ale z pewnością zostaną zasiedlone do końca tego roku. Ponadto Pan Szwed stwierdził, że jest zapotrzebowanie na jeszcze ponad 20 mieszkań i w związku z tym Komisja podjęła na posiedzeniu temat budowy drugiego budynku z mieszkaniami socjalnymi. 5. Pan Mariusz Winiarz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił sprawozdanie z działalności tejże Komisji w okresie międzysesyjnym. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. PKT 4 - Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica Zdrój przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności. W/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że obecnie w Urzędzie Miejskim jest przeprowadzana kontrola przez RIO. Poprzednia kontrola była w 2003 roku. Dyskusja: Pan Zbigniew Bilan wystąpił o uszczegółowienie przedmiotu spotkania Burmistrza Miasta z Panem Jagódką w sprawie drogi do Specjalistycznego Centrum Medycznego. Pan Burmistrz poinformował, że w spotkaniu z Panem Jagódka uczestniczyli również Starosta powiatu i Pan Marek Szpak. Po spotkaniu zostało wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego by Powiat stał się instytucją prowadzącą w kwestii tej inwestycji pokrywając tym samym koszty przygotowania dokumentacji. Natomiast Gmina Polanica Zdrój prowadzi równolegle pewną koncepcję i przekazałaby aportem swoje grunty pod budowę drogi. Zdaniem Pana Burmistrza w takiej inżynierii finansowej wartość projektu plus wartość aportu w postaci nieruchomości mogłaby stanowić 15 % wartości zadania czyli wysokość minimalnego wkładu niezbędnego by otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85%, przy czym sprawy te prowadzi Powiat. Z informacji przekazanej przez Panna Burmistrza wynika, że do tej 3

4 pory nie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie. Pan Zbigniew Bilan skierował zapytanie do Zastępcy Burmistrza Pana Dariusza Kupca o uszczegółowienie przedmiotu spotkania: 1) z Panem Radosławem Pietuchem na temat dofinansowania programu inwestycyjnego Polanica Zdrój, 2) spotkania z przedstawicielem telewizji kablowej Vektra w sprawie modernizacji sieci kablowej. Pan Dariusz Kupiec odpowiadając na pierwsze zapytanie wyjaśnił, że było to spotkanie robocze dotyczące ustalenia warunków na jakich Polanica Zdrój będzie korzystać ze środków przekazywanych za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Z udzielonej informacji wynika, że Euroregion będzie dotował zadania do euro. W ramach spotkania omawiano zadania jakie mogą być wytypowane, na które można pozyskać środki. Jak wyjaśnił Pan Kupiec rozmowa dotyczyła utworzenia szlaku militariów, który mógłby powstać w oparciu o ruiny fortu, wieżę widokową planowaną na Wzgórzu Marii itp. Udzielając odpowiedzi na drugie zapytanie Pan Kupiec poinformował, że Telewizja Vektra poszerzyła swoje usługi o możliwość korzystania z internetu i telefonu. TV Vektra wkroczyła na obiekty wspólnot zaczadzanych przez Miejski Zakład Komunalny i odcięła gniazdka tym, którzy nie mieli wykupionego rozszerzonego pakietu. Z dalszych wyjaśnień udzielonych przez Wiceburmistrza wynika, że w roku 1996 kiedy wprowadzono DEZ do Polanicy Zdroju, była podpisana umowa, którą niejako Vektra przejęła. Postanowienia umowy dotyczyły dostarczenia tzw. pakietu socjalnego TV kablowej, by ograniczyć umieszczanie anten na dachach budynków, gdyż takie praktyki źle wpływały na ich stan techniczny i wzrastała częstotliwość remontów dachów przez MZK. W ramach spotkania z TV Vektra zaakceptowała, że gmina żąda umowy ramowej zabezpieczającej osoby, których nie stać na szeroki pakiet, po to by nie doprowadzać do konieczności montażu anten na dachach budynków. Wersje umowy zostały przeanalizowane, dodane zostały punkty mające na celu zabezpieczenie szkód i zapisy dotyczące pakietu socjalnego. Pan Zbigniew Bilan zapytał czy TV Vektra planuje rozszerzenie TV kablowej w Polanicy Zdroju na inne tereny. Pan Dariusz Kupiec wyjaśnił, że istnieje taka możliwość, jest to ciekawa oferta zakradająca w ramach tzw. złotego pakietu całą gamę TV plus abonament za telefon plus internet. Natomiast prowadzone rozmowy z tą firmą dotyczyły obiektów gminnych i wspólnotowych. MZK Sp. z o.o. będzie musiało przedstawić ten temat na spotkaniach by wspólnoty wyraziły zgodę na usługi Vektry. Pani Krystyna Jazienicka Wytyczak skierowała zapytanie do Pana Dariusza Kupca jakimi wnioskami dla Polanicy zostało zakończone spotkanie dotyczące pozyskiwania środków przez Międzygminny związek Celowy. Pan Kupiec poinformował, że nie wpłynęły jeszcze materiały od firmy konsultingowej i wyjaśnił, że w ramach spotkania przedstawione zostały dwie wersje występowania o wnioski: pierwsza zakładała wspólne wystąpienie kilku gmin razem z Międzygminnym Związkiem Celowym po wnioski, natomiast druga wersja zakładała stworzenie postprogramu, w ramach którego gmina Polanica Zdrój, Duszniki - Zdrój i Szczytna występowałaby wspólnie po wnioski. Wiceburmistrz zapewnił, że momencie otrzymania materiałów zostaną one przekazane do merytorycznie właściwej komisji Rady Miejskiej. 4

5 Radna pani Krystyna Gowsz wystąpiła z zapytaniem czy spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku będzie miało wpływ na wyjaśnienie kwestii spornych w sprawie uwłaszczenia spółdzielców. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym podejmowana będzie uchwała w tej sprawie, która de facto uwalnia już strony od obowiązków związanych z ul. Spłódzielców i rozwiązuje problem spółdzielców. PKT 5. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkół i Przedszkola w zakresie kosztów funkcjonowania. Protokoły z przeprowadzonych kontroli w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego, Przedszkola Publicznego Nr 1 przestawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Jellin. Protokół z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 2 stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Protokół z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. Protokół z przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Publicznym Nr 1 stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Dyskusja: Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Bilan stwierdzając, iż przedstawione trzy protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli w placówkach oświatowych są bardzo ważne i powinny być przyjęte przez Radę w głosowaniu biorąc pod uwagę, że trzy z tych wniosków dotyczących Przedszkola i Gimnazjum są ważne dla dalszego funkcjonowania budżetu 2007 i 2008, a przede wszystkim wniosek dotyczący budynku przy Gimnazjum w Polanicy Zdroju, który nie funkcjonuje od dłuższego czasu i jest nie w pełni wykorzystany, a koszty z wiązane z jego utrzymaniem obciążają budżet Gimnazjum. Zdaniem Pana Bilana wnioski dotyczące Przedszkola również powinny zostać przegłosowane przez Radę Miejską i przedyskutowane, tym bardziej że Dyrektor Przedszkola przyjęła protokół Komisji rewizyjnej bez zastrzeżeń. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Jellin podziękował Dyrektorom kontrolowanych placówek za współpracę. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że Rada Miejska może przyjąć w głosowaniu protokoły Komisji Rewizyjnej w całej ich treści. Pan Dariusz Kłonowski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino stwierdził, że decyzję co do przejęcia Przedszkola przez Szkołę Podstawową już należy podjąć, ponieważ obecny obiekt Przedszkola w takim stanie jaki jest obecnie nie może dalej funkcjonować, gdyż nie spełnia wymogów. W ocenie Pana Dyrektora jak najszybsza decyzja służy rozwiązaniu tego problemu, ponieważ każde rozwiązanie musi być przygotowane i wiąże się z podjęciem określonych działań, czy to w kierunku przeniesienia lokalizacji Przedszkola, czy budowy nowego obiektu czy w sprawie remontu obecnie zajmowanego obiektu. Pani Maria Avenarius Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki stwierdziła, 5

6 że opinia Pana Dariusz Kłonowskiego pokrywa się z wnioskami tejże Komisji, która określiła termin do 30 czerwca na przygotowanie konkretnej ekspertyzy. Zdaniem Pani Avenarius zasadnym byłoby poczekać na ekspertyzę do końca czerwca br. przed podjęciem decyzji w kwestii Przedszkola. Kończąc swoje wystąpienie Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki zaapelowała o wspólne działania w tym zakresie. Przewodnicząca Rady Miejskiej podkreśliła, że umowny termin wyznaczono do 30 czerwca i jest to czas potrzebny na przygotowanie dla Radnych informacji dotyczących kosztów, możliwości technicznych i przede wszystkim kosztów wybudowania nowego przedszkola i przygotowanie ewentualnej działki pod budowę tego budynku, informacji dotyczącej przeniesienia przedszkola i przygotowanie danych finansowych jak wyglądałoby finansowo przystosowanie innego obiektu pod funkcjonowanie przedszkola. Pani Ptaszek zaznaczyła, że istotną jest kwestia ogrzewania w obecnie funkcjonującym budynku Przedszkola, gdyż z pewnością wybudowanie nowego budynku Przedszkola nie będzie wykonane w kilka miesięcy. Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego, Przedszkola Publicznego Nr 1 w zakresie kosztów funkcjonowania. Rada Miejska przyjęła protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego, Przedszkola Publicznego Nr 1 w zakresie kosztów funkcjonowania w głosowaniu 13 głosami za (w trakcie głosowania nieobecni byli Radni: Jolanta Bachry, Józef Szwed). PKT 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy Zdroju w związku z wymogami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii przedłożył i przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. Sprawozdania były przedstawione na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i uzyskały pozytywne opinie tejże Komisji. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie pozytywne przyjęcie przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji. 6

7 Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Mariuszowi Winiarzowi za realizację Programów w sposób profesjonalny. Podkreśliła jednocześnie, że znaczenie Programów jest największe dla dzieci i młodzieży oraz Świetlic Profilaktyczno Wychowawczych. Dzięki podejmowanym działaniom wiele młodych osób i dzieci w ramach Programu PiRPA ma możliwość skorzystania z wyjazdów i różnych zajęć. Rada Miejska pozytywnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. i raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i efektów jego realizacji w głosowaniu 14 głosami za (w trakcie głosowania nieobecni byli Radni: Pani Jolanta Bachry, Pan Przemysław Leś). PKT 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica Zdrój. Pani Przewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie było przedstawione na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego oraz uzyskało pozytywną opinię tejże Komisji. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica Zdrój przedstawiła Pani Barbara Sałdzień Insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanica Zdrój wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Barbara Sałdzień Insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że z planem gospodarki odpadami Gmina boryka się parę lat. Zwróciła uwagę, iż w sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej jest tabela określająca źródła pozyskania środków, z której wynika, że obecnie Międzygminny związek celowy w Kłodzku jest na etapie wykonywania Studium Wykonalności. Przygotowanie takich dokumentów jest czasochłonne, stąd zapytanie w jakim czasie Międzygminny Związek Celowy będzie gotowy do aplikowania po środki. Pani Barbara Sałdzień Insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wyjaśniła, że pod koniec tego roku Międzygminny związek Celowy złoży dokumentacje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i są to realne terminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/23/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Jolanta Bachry). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. PKT 8. Rozpatrzenie przez Radę Miejską skargi na działalność MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 7

8 Przewodnicza Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek poinformowała, że w dniu 7 marca 2007 roku do Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju wpłynęła przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem z dnia 6 marca 2007 r. zn. NK.III /16/06 zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 i 4 w zw. Z art. 18 ust. 2 pkt 9 f oraz art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do rozpatrzenia według właściwości przez Radę Miejską w Polanicy Zdroju skarga pana Włodzimierza Plebanka z dnia 26 lutego 2007 r. dotycząca nieprawidłowego funkcjonowania Miejskiego zakładu komunalnego Sp. z o.o,. w Polanicy Zdroju, w związku z wypowiedzeniem najemcom lokali mieszkalnych (socjalnych) stawek czynszu. Przedmiotowa skarga zgodnie z ar. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm) została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju celem zbadania zasadności zarzutów zawartych w skardze i radcy prawnego celem wydania opinii prawnej. Przedmiotowa skarga zgodnie z art. 229, pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego będzie rozpatrzona na dzisiejszej sesji. Pani przewodnicząca odczytała treść skargi. Treść skargi i pismo przekazujące Wojewody Dolnośląskiego stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie Radzie Miejskiej stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Włodzimierza Plebanka. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mateusz Jellin przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące zasadności zarzutów zawartych w skardze. W przedstawionym stanowisku Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polanicy-Zdroju, dotycząca nieprawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polanicy Zdroju w związku z wypowiedzeniem najemcom lokali mieszkalnych (socjalnych) stawek czynszu jest zasadna i wystosowała do Rady Miejskiej wniosek o uznanie zasadności skargi. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące zbadania zasadności zarzutów zawartych w przedmiotowej skardze stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję w przedmiocie rozpatrywanej skargi, w której głos zabrali: Pan Jacek Tyniec Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. stwierdził, że po raz pierwszy dowiaduje się o treści skargi i ma trudności z ustosunkowaniem się, gdyż Komisja Rewizyjna przełamała zwyczaj jaki miała Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji, która przy wszystkich skargach zwracała się do jednostki o pisemne wyjaśnienie bądź osobiste stawiennictwo celem przedstawienia wyjaśnień. Pan Prezes stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie otrzymała pisma Wojewody i skargi Pana Plebanka i chciałby się dowiedzieć na jakich dokumentach opierała się Komisja Rewizyjna przedmiotowej sprawie. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że Pan Prezes otrzymała z Rady Miejskiej pismo z informacją, że wpłynęła taka skarga i z jej treścią może się Pan Prezes zapoznać w Biurze Rady Miejskiej. Pan Tyniec stwierdził, ze to nie prawda, gdyż otrzymał informację, że będzie rozpatrzona skarga na MZK Sp. z o.o. w trybie art. 229 pkt 3 Kpa koniec kropka. Poinformował również, iż do ewentualnego zapoznania się z tekstem wiedząc, że taka skarga wpłynęła, bo wcześniej 8

9 otrzymał z Rady Miejskiej taką informację, był w Radzie Miejskiej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odmówił przekazania mu skargi. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca RM przedstawiła pismo, które jak podkreśliła osobiście podpisała, skierowane do Pana Włodzimierza Plebanka informujące kiedy będzie rozpatrzona skarga, przedmiot skargi i zapis do wiadomości Wojewoda Dolnośląski, Burmistrz Miasta Polanica Zdrój, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polanicy Zdroju. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że w niniejszym piśmie zawarta została informacja, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej skargi można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w godzinach urzędowania. Pan Tyniec stwierdził, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odmówił mu zapoznania się ze skargą w obecności Pana Tadeusza Biskupskiego i Pani Potockiej. Pan Tyniec wystąpił z zapytaniem na jakiej podstawie i korzystając z jakich materiałów Komisja Rewizyjna pracowała. Pan Mateusz Jellin Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że Komisja korzystała z ustawy o ochronie praw lokatorów, opinii radcy prawnego, decyzji źródłowej przesłanej przez MZK Sp. zo.o. Do pana Plebanka i materiałów źródłowych. Pan Tyniec przypomniał, że zwyczajowo Przewodniczący Komisji poprzedniej kadencji Pan Zbigniew Bilan zawsze prosił o wyjaśnienie w sprawie, bo jak powiedział Pan Tyniec takich spraw nie brakuje. Pan Mateusz Jellin powiedział, że to należy do Kompetencji Komisji Rewizyjnej czy chce utrzymać powyższe czy nie. Wyjaśnił również, iż Komisja po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów stwierdziła, że nie jest konieczna obecność czy informacja Pana Tyńca. Pani Magdalena Ptaszek podkreśliła, że zgodnie z informacją Pan Tyniec czy jakikolwiek przedstawiciel MZK Sp. z o.o. mógł zapoznać się ze skargą w Biurze Rady Miejskiej i Prezes MZK jako wieloletni radny doskonale wie z czym może się zapoznać. Pan Tyniec oświadczył, ze nie otrzymała takiej informacji. Pani Magdalena Ptaszek wyjaśniła, że sama podpisywała to pismo z informacją, która została do pana Tyńca dostarczona i sprawą Pana Prezesa było zapoznanie się z materiałami w tej sprawie w Biurze rady Miejskiej. Pan Józef Szwed Członek Komisji Rewizyjnej stwierdził, że nie było potrzeby proszenia Prezesa MZK, gdyż posiadane dokumenty były wystarczające. Podkreślił również, iż przepisy ustawy mówiące o tym, że trzeba powiadomić o wysokości stawek czynszu nie mówią aby poinformować jednocześnie o jaką wysokość chodzi. Jednakże z następnych przepisów wynika, iż lokator może odwołać się do Sądu, żądając zasadności podwyżek w przypadku kiedy stawka podwyżki przekroczy 3 %. Zdaniem Pana Szweda gdyby ustawodawca zawarł przepis o obowiązku poinformowania o wysokości czynszu nie byłoby żadnych wątpliwości, ale również gdyby w tej informacji przesłanej przez MZK lokatorom było zawarte, że podwyżka nie przekroczy 3 % wartości odtworzeniowej, wówczas ta sprawa stała by się bezprzedmiotowa, ale takiej informacji o podwyżce nie ma. Stąd lokatorzy nie mogą wiedzieć o tym czy będą składać odwołanie do Sądu czy nie, a terminy na to też mają określone. Pani Jolanta Bachry stwierdziła, że dobrym zwyczajem jest przesyłanie całej korespondencji. 9

10 Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że o możliwości zapoznania się z dokumentami została Pan Prezes MZK poinformowany. Pan Józef Szwed Członek Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że skład Komisji Rewizyjnej jest nowym składem i w przyszłości będzie mieć ten zwyczaj na względzie. Pani Maria Avenarius stwierdziła, że w dobrym tonie byłoby w załączeniu do informacji przekazać kserokopię pisma z Urzędu Wojewódzkiego. W przyszłości zapewni to uniknięciu konfliktów. Natomiast ze skargą Pana Plebanka zgadza się, ale brakuje jej wyjaśnienia drugiej strony. Pani Magdalena Ptaszek podkreśliła, że przedmiotem rozpatrzenia jest skarga Pana Plebanka i jak powiedziała możliwość zapoznania się z materiałami była i dzisiaj na Sesji Pan Prezes MZK może złożyć wyjaśnienie. Wyjaśniła jednocześnie, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest tylko wnioskiem, a uchwałę o zasadności skargi podejmuje Rada Miejska. Przy czym Pani Przewodnicząca podkreśliła, iż Komisja Rewizyjna tylko i wyłącznie bada skargę i składa wniosek o to czy skarga ma być uznana za zasadną bądź bezzasadną. Natomiast na Sesji Rada Miejska może zgodzić się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej bądź też nie. Pan Zbigniew Bilan powiedział, że według przedstawionych dokumentów przez Komisję Rewizyjną skarga jest zasadna, a jeżeli Pan Prezes ma inne zdanie na ten temat to prosimy o wyjaśnienie. Pan Tyniec skierował zapytanie do Komisji Rewizyjnej czy ma pismo z dnia r. Burmistrza w sprawie zarządzenia nr 7/2007 z dnia r. wydłużającego termin obowiązywania aktualnych stawek czynszów za lokale mieszkalne a także socjalne do r. Pan Tyniec odczytał treść niniejszego pisma: Powyższe rozstrzygnięcie spowodowane jest zmianami w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie wypowiadania dotychczasowych stawek czynszów z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. Dziennik Ustaw zwierający aktualne uregulowanie prawne w tej materii został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju r.. Przekazując w/w zarządzenie proszę o dokonanie wypowiedzeń obecnych stawek czynszu w nieprzekraczalnym terminie do oraz złożenie w miesiącu lutym 2007 wniosku zawierającego propozycję aktualnych stawek czynszu wraz z uzasadnieniem wysokości proponowanego czynszu. Pani Magdalena Ptaszek stwierdziła, że z powyższego wynika, iż Pan Prezes formułując wypowiedzenie oparł się o zarządzenie Burmistrza. Pan Tadeusz Biskupski Członek komisji Rewizyjnej odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi Pana Tyńca co do rozmowy, kiedy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przesłanie treści skargi, wyjaśnił że chodziło o to, iż Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że Komisja nie jest biurem podawczym, jeżeli już to Rada Miejska czy sekretariat Rady może przesłać to pismo, a nie osobiście Komisja Rewizyjna. Zdaniem Pana Biskupskiego wyglądało to tak żeby Przewodniczący Komisji ma dostarczyć dokumenty, a należało się zwrócić do sekretariatu Rady Miejskiej o uzyskanie informacji i nie można obarczać Przewodniczącego Komisji, że odmówił ich wydania. była. Pani Magdalena Ptaszek stwierdziła, iż faktem jest, że możliwość zapoznania się ze skargą 10

11 Pani Jadwiga Skobało Radca Prawny wyjaśniła, że przepisy dotyczące zmiany ustawy, na której oparła się Komisja Rewizyjna i którą posługuje się Miejski Zakład Komunalny odnośnie stawek czynszu, wypowiedzenia stawek czynszu i wysokości czynszu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Zmiana ustawy o tym, że ustalając nową stawkę czynszu, wysokość czynszu winno się brać pod uwagę zwrot kapitału oraz godziwy zysk. Jak poinformowała Pani Skobało wprowadziło to pewne zamieszanie i ten błąd został popełniony po stronie Radcy Prawnego i to pismo, które cytowała Pan Prezes ostało skierowane do MZK bez informacji, które są zawarte w ustawie tj. jak należy to interpretować, jak należy ująć w wypowiedzeniu stawek czynszu tego faktycznie nie ma. Pani Skobało wyjaśniła, że ten błąd został sprostowany, wypowiedzenia stawek czynszu zostały anulowane, są nowe stawki czynszu zawarte z następnym wypowiedzeniu i dokładnie zapisane czy dotyczy to zmian stawek przekraczających 3% wartości odtworzeniowej czy też nie. Radczyni Prawna przeprosiła za błąd i podkreśliła, że w tej chwili przyjmując tą skargę jako zasadną eliminuje się skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie proces wydłużyłby się o miesiące. Zdaniem Pani Radczyni obecne opóźnienie jest 2 miesięczne. Stawki od MZK wpłynęła w miesiącu lutym, bo takowe pismo otrzymało MZK, że ma zgłosić stawki. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że Rada Miejska rozpatrza czy skarga jest zasadna czy nie. Przewodnicząca stwierdziła, że biorąc pod uwagę komentarz Radcy Prawnego ewidentnie wynika,że skarga jest zasadna, skoro zorientowano się, że popełniono błąd i jeszcze raz wystąpiono z wypowiedzeniami. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi Pana Włodzimierza Plebanka dotyczącej nieprawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polanicy Zdroju w związku z wypowiedzeniem najemcom lokali mieszkalnych (socjalnych) stawek czynszu za zasadną. Rada Miejska uwzględniła opinię Komisji Rewizyjnej i przyjęła wniosek o zananie zasadności przedmiotowej skargi w głosowaniu stosunkiem głosów 12 za, 3 wstrzymujące się od głosu. Pani Magdalena Ptaszek wyjaśniła, że głosowaniu podlegać będzie projekt uchwały uwzględniający opinię Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Polanicy Zdroju przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej i poddała pod głosowanie. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/24/2007 stosunkiem głosów: 12 za, 3 wstrzymujące się. W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż wie, że Prezesowi MZK Sp. z o.o. zostało zaproponowane w Radzie Miejskiej aby Pan Prezes zapoznał się ze skargą i czy chce otrzymać pismo na miejscu. Pan Prezes nie skorzystał z tej możliwości. Pani Jadwiga Krawczyk wystąpiła z wnioskiem by strony otrzymywały tekst skargi do ustosunkowania się. Pani Przewodnicząca Magdalena Ptaszek uznała, że przyjmie uwagę Pani Krawczyk jako 11

12 sugestię na przyszłość. Pan Zbigniew Bilan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeśli Pani Przewodnicząca napisała w piśmie, że można z materiałami zapoznać się to nie ma kwestii dyskusyjnej czy Pan Prezes chciał czy nie chciał, bo z dalszych wyjaśnień Radcy Prawnego wynika, że w momencie kiedy MZK poprawiło działania związane z nowymi czynszami, w tym momencie przyznało się do błędu. Jest kwestia czy to MZK tylko. PKT 9. Podjęcie uchwał w sprawach : PKT a) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, Pani Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetu i Integracji Europejskiej w dniu r. dyskutowała nad ustaleniem wynagrodzenia Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju oraz w sprawie ustalenia dodatku specjalnego. W wyniku dyskusji tejże Komisji został podjęty wniosek, który ma odzwierciedlenie w przedstawionym Radzie Miejskiej projekcie uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/25/2007 stosunkiem głosów: 9 za, 4 wstrzymujące się (w trakcie głosowania nieobecne były Radne Pani Jolanta Bachry i Pani Halina Kostyra ). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. PKT b) powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego, Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/26/2007 stosunkiem głosów: 12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się od głosu. W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. PKT c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r., Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz wyjaśniła, że w projekcie uchwały jaki przedstawi uwzględniona zostały autopoprawki w 5. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawkami przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r., wraz z wprowadzonymi zmianami. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/27/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Krystyna Gowsz). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 12

13 PKT d) ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A., Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz wprowadzając do projektu uchwały wyjaśniła, iż gmina starając się o środki na zadanie budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią musi uzyskać wyrażone w formie uchwały wyrażenie zgody rady Miejskiej na zabezpieczenie przez Burmistrza Miasta tej uchwały wekslami. Jak poinformowała Pani Skarbnik, generalnie każda jedna pożyczka i każda jedna umowa o pozyskanie środków jest tym wekslem zabezpieczona. Ponadto poinformowała, że do projektu uchwały zostały wprowadzone autopoprawki: w podstawie prawnej do zapisu art. 18 ustawy o samorządzie gminnym został dopisany pkt 9 lit. e oraz pkt 51 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, 1 pkt 1 projektu uchwały po konsultacjach ma zmienioną formę. Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Kupiec wyjaśnił, że po uzyskaniu w miesiącu marcu informacji z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, że istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i PZU na boisko sportowe o sztucznej murawie w ramach programu Blisko Boisko i otrzymania dotacji do zł, która może zapewniać 75 % wartości inwestycji, wystąpiono do Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej RM o opinię w sprawie przesunięcia środków w budżecie gminy. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek poinformowała, że sprawa ta była omawiana dokładnie i opiniowana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej RM, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Pani Skarbnik o odczytanie projektu uchwały z poprawkami. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A., Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/28/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Krystyna Gowsz). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. PKT e) szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/29/2007 stosunkiem głosów: 14 za (w trakcie głosowania nieobecna była Radna Pani Krystyna Gowsz). W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 13

14 PKT f) przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Pani Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie był przedstawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego i uzyskał pozytywną opinię tejże Komisji. Burmistrz Miasta Pan Jerzy Terlecki wyjaśnił, że funkcjonowaniu uchwały dotyczącej uwłaszczenia spółdzielców była mowa już wcześniej. Przedmiotem sporu były dwie działki stanowiące drogę wewnętrzną przy ul. Spółdzielców. Jak poinformował Pan Burmistrz Spółdzielnia uważa, iż przejęcie tej drogi przez Gminę winno być odpłatne lecz po jej wycenieniu na ponad zł. Gmina wskazywała, że takowe przejęcie za te pieniądze i zbilansowanie wartości uwłaszczenia spowoduje, iż mieszkańcy, którzy będą chcieli się uwłaszczać zapłacą trzykrotną kwotę przechodząc z użytkowania wieczystego na klasyczną własność. Zdaniem Pana Burmistrza przejmowanie przez Gminę tej drogi jest aktem dobrej woli, gdyż wiąże się to z kosztami utrzymania letniego i zimowego tejże drogi, oświetleniem, a więc kosztami które faktycznie rzecz biorąc powinna ponosić Spółdzielnia a nie Gmina. Pan Burmistrz poinformował, że po ostatnim spotkaniu z Prezesem Spółdzielni zaproponował by droga nadal była własnością Spółdzielni jeżeli Spódzielcy z Kłodzka sądzą, że na tej drodze zrobią wielki interes. Natomiast aby droga ta nie była przedmiotem sporu w uchwałach mówiących o uwłaszczeniu wycofaliśmy tą nieruchomość z uchwały. Pan Burmistrz podkreślił, że podjecie uchwały pozwoli na zmianę formy zarządzania Spółdzielni na tych gruntach z użytkowania wieczystego na klasyczną własność i spółdzielcy nabędą prawa klasycznej własności. Pan Tadeusz Winiarski Administrator Osiedla w Polanicy Zdroju Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku poinformował, że na ostatnim zebraniu członkowskim spółdzielcy podjęli wniosek zobowiązujący Prezesa Spółdzielni do przekazania tej drogi za symboliczną złotówkę. Pan Winiarski zapewnił Burmistrza i Radę Miejską, że droga ta będzie przekazana Gminie, bo jest ona balastem dla Spółdzielni i odpowiedzialnością. Ponadto poinformowała, że geodezyjnie działka przy ul. Wojska Polskiego po obrysie, ul. Łąkowej 5 i 3 osobno, ul. Łąkowej 7 osobno, ul. Łąkowej od nr 13 do 25 stworzyli jedną działkę do wspólnego użytkowania. Projekt uchwały przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr VI/30/2007 stosunkiem głosów: 15 za. W/w Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. PKT 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. Pani Przewodnicząca odczytała pismo Prezesa Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy Zdroju z dnia 22 marca 2007 r. zn. DO-063/28/2007, w którym Prezes Zarządu Pan Jerzy Szymańczyk w imieniu Zarządu i załogi ZUK S.A. z/s w Polanicy Zdroju składa gratulacje z okazji zwycięstwa Gminy po raz drugi w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Gmin oraz uzyskania tytułu Super Gmina. W/w pismo stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca oddała głos Radnym : 14

15 1) Pani Maria Avenarius poinformowała, że pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej zgłaszają do niej niezadowolenie z faktu, iż od dłuższego czasu nie przewidywano dla nich podwyżek płac. Pani Avenarius odnosząc się do treści protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli w placówkach oświatowych, które były przedstawiane na dzisiejszej Sesji, stwierdziła, że w związku z niezadowoleniem pracowników MBP właściwym byłoby przeanalizowanie w podobny sposób przez Komisję tej sprawy. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek wyjaśniła, że kwestie podwyżek dla pracowników są w gestii dyrektora instytucji jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna, którzy przy konstruowaniu budżetu powinni uwzględniać podwyżki i występować o zwiększenia na ten cel. 2) Radna Pani Jadwiga Krawczyk zgłosiła duże zanieczyszczenie terenu przy ul. Piastowskiej pomiędzy nr 3-5 (za willą Aleksandra ) i jednocześnie mając na względzie, że przez ten teren przebiega szlak turystyczny wystąpiła o jego uprzątnięcie. 3) Pan Tadeusz Winiarski podziękował w imieniu mieszkańców osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej za takie uregulowanie problemu spółdzielców związanego z uwłaszczeniem. 4) Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek zobowiązała się do przekazywania kompletu dokumentacji w sprawach skargowych. PKT 8. Zamknięcie obrad. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zrealizowano wszystkie tematy uwzględnione w porządku obrad i ogłosiła zamknięcie VI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Protokołowała Elżbieta Potocka Na tym protokół zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej /-/ Magdalena Ptaszek 15

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA dr Dawid Sześciło Zakład Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dawid.szescilo@uw.edu.pl ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo