KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa"

Transkrypt

1

2 KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012

3 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak, ucja Le niak, Karolina Rowecka, Maja Szpot Projekt ok adki: Anna Sawicka Copyright Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków 2012

4 SPIS TRE CI ROZDZIA 1 MEDIA I GLOBALIZACJA 8 Beata Nieduziak Globalizacja mediów 9 ucja Le niak Kultura w obliczu globalizacji 14 ukasz Chochorowski Polskie i wiatowe Social Media w obliczu globalizacji kultury 21 Dominika Pamu a BLOGOSFERA globalne zjawisko spo eczne w mediach 28 Katarzyna Kuku ka Niecodzienno codzienno ci, czyli wydarzenia medialne. 33 Dominika Kaczor Internet pe en klonów. O tym jak polska cz sieci powiela zagraniczne formaty. 39 Sylwia Lupa American dream 45 Magdalena Ci o X Factor fabryka taniej rozrywki? 50 ROZDZIA 2 NOWE SPOJRZENIE NA ROL MEDIÓW 56 Edyta Dwojewska Krytyka masowego hedonizmu a funkcja edukacyjna mediów masowych 57 Sylwia Jasiak Funkcja rozrywkowa mediakultury na przyk adzie polskich spo eczno ci gier internetowych 64 Katarzyna Brusik Misja telewizji w przysz ci i dzi 74 Joanna Fr Fenomen popularno ci telenoweli paradokumentalnych 79 Joanna Czarny Fenomen telenoweli paradokumentalnych w Internecie 85 Katarzyna Dudzic Historia mock-documentary 88

5 Joanna Ligas Analiza wywiadów dotycz cych popularno ci mock-documentary 93 Milena Rózga Tabloidy, umasowienie kultury, zanik kultury wy szej 100 ROZDZIA 3 KONSTRUOWANIE RÓL SPO ECZNYCH, P CI I SEKSUALNO CI 104 Miko aj Kostka Konstruowanie wizerunku wydarze historycznych w telewizji polskiej 105 Barbara S omka Postmodernistyczny model rodziny na podstawie polskich seriali obyczajowych 112 Justyna Danecka Wizerunek dziadków w polskich serialach 118 Patrycja Firek Kreowanie postawy i roli matki w polskich serialach komediowych na przyk adzie serialu Rodzinka.pl 125 Karolina Hebda Modele kreacji roli ojca i m a w polskich serialach komediowych na przyk adzie seriali Licencja na wychowanie oraz Rodzinka.pl 130 Agata Rejowska Ojcostwo w przekazie reklamowym 135 Maja Szpot Prawdziwi m czy ni i elitarni prekursorzy nowych trendów. Sprzeczno i zró nicowanie wzorów m sko ci w przekazie czasopisma Men shealth 142 Kinga Dulak Wizerunek m czyzny w polskich serialach obyczajowych. 157 Konstancja Na cz-nieniewska Rola prasy w kszta towniu kobiety na podstawie czasopisma Bluszcz w dwudziestoleciu mi dzywojennym 165 Aleksandra Wielek Wzorce kobiecej seksualno ci konstruowane w polskiej prasie kobiecej. 169 Katarzyna Fry lewicz Millenium a jakby nadal redniowiecze czyli o wizerunku kobiet w reklamie telewizyjnej 176

6 Agnieszka Polit Praktyki dyskryminacyjne w reklamach 185 Anna Sawicka Serialowe dziecko lat 90-tych, a serialowe dziecko wspó czesne w Polsce 192 Patrycja Gajda Niewinno dzieci stwa i bezwzgl dno reklamodawców czyli o wizerunku dzieci w reklamie 202 ROZDZIA 4 KULTURA MEDIALNA A ETYKA DZIENNIKARSKA 208 Karolina Rowecka Etyka dziennikarska obiektywizm, czy manipulacja? 209 Iwona Suwara Etyka dziennikarska w polskiej telewizji 216 Katarzyna D ugosiewicz Kwestia etyki dziennikarskiej afera w radiu Eska Rock 221 Katarzyna Domaga a Balansowanie na granicy. Manipulacja opini publiczn w Polsce 226 Jakub Mietz Analiza mediów prawicowych w kontek cie postrzegania katastrofy smole skiej 234 Jaros aw Bieda Polska prawda? Kreowanie wspólnej wizji Smole ska w mediach lewicowych. 240 ROZDZIA 5 KULTURA MEDIALNA INNYCH KRAJÓW 249 Karolina Malach Wielu ludzi jest za wolno ci s owa dla siebie samych i dla tych, którzy si z nimi zgadzaj 250 Miros awa Kania Etyka dziennikarska w kontek cie wydarze medialnych w Polsce i na Ukrainie 259 Malvina Antonenko Nowe media a kultura medialna: transformacja ludzkiej wiadomo ci 264

7 Anna Micha kowska Twitterowa rewolucja jako przyk ad wykorzystania Internetu w przewrotach ustrojowych 273 Alina Revko Ogl da czy nie ogl da? O tym czy warto ogl da ukrai skie programy telewizijne 279 Anna Kovalchuk Wirtualne diaspory: model ukrai skiej diaspory wirtualnej kreowanej przez polskie media 286 Anna Mykytiuk Rozwój informacyjnego spo eczenstwa w Polsce oraz na Ukrainie 294 Viktoriia Fridrikh Media-bezpiecze stwo i dzieci 305

8 MEDIA I GLOBALIZACJA 8

9 Beata Nieduziak Globalizacja mediów Dzi ki radiu, telewizji i komputerowi weszli my ju do globalnego teatru, w którym ca y wiat jest happeningiem. Ca e nasze kulturowe otoczenie, postrzegane niegdy jedynie jako t o dla yj cych w nim ludzi, jest przekszta cane przez te media i przez kosmiczne satelity w ywy organizm, który sam zawiera si w nowym makrokosmosie, w kosmicznej naturze. Marshall McLuhan We wspó czesnym wiecie komunikacja odbywa si na skal globaln. Dost p do informacji jest niemal nieograniczony, dlatego ka dy z nas mo e si dowiedzie o wa nych wydarzeniach w mgnieniu oka. Jednak nie by oby to mo liwe, gdyby nie zainteresowanie ludzi oraz rozwój technologii. Czym jest wi c globalizacja wobec mediów? To rosn ce wi zy mi dzy ró nymi cz ciami wiata, na skutek których rozwijaj si mi dzy nimi z one formy wspó zale no ci i interakcji. Natur tych wi zów jest przep yw informacji i rozrywki (Jung, 2001). Globalizacja mediów jest zatem procesem, w którym ludziom znacznie atwiej jest dotrze do siebie dokonuje si to szybko, dlatego coraz s abiej uczestników oddzielaj granice geograficzne (Miku owski- Pomorski, 2004). Historia Pocz tki komunikacji to informacja przekazywana z ust do ust, nast pnie pojawi o si pismo, które równie umo liwi o przekazywanie informacji przez pos ców. Jednak takie formy przekazu mia y d ugi czas realizacji, zw aszcza gdy chodzi o d ugie dystanse. Nast pnie pojawi a si prasa, która trafia a do wi kszej liczby ludzi. W ka dym kiosku mo emy znale wiele gazet i czasopism (dzienniki, tygodniki, kwartalniki, roczniki), z których ka dy mo e wybra co dla siebie. Jednak era gazet drukowanych ma si ku ko cowi, coraz wi ksz popularno ci ciesz si wydania internetowe. 9

10 XIX wiek, to czas w którym pojawi y si globalne sieci komunikacyjne. Joseph Henry w 1831 roku po raz pierwszy przes sygna telegraficzny na odleg jednej mili. System Morse a opieraj cy si na kropkach/kreskach bardzo usprawni przesy anie wiadomo ci telegrafem. Pocz tkowo linie telegraficznie wykorzystywane by y wy cznie do celów handlowych i komercyjnych, jednak e pó niej do politycznych i wojskowych (Chmura, 2010). Kolejnym wynalazkiem usprawniaj cym komunikacj, który s y nam do dzi, jest telefon. Za jego twórc uznaje si Alexandra Bella. Przez te wszystkie lata telefon zmienia si i tak oto obecnie ka dy z nas posiada telefon komórkowy, który s y nam ju nie tylko do rozmów, wysy ania wiadomo ci, a równie do korzystania z Internetu (Chmura, 2010). Radio to nast pny bardzo wa ny wynalazek s cy komunikowaniu. Powsta o 1895 roku. Dociera do wi kszo ci ludzi, ma du y zasi g. Ka dy z nas s ucha radia, czy to gotuj c, jad c samochodem, czekaj c w kolejce. To w nim co pó godziny puszczane s najwa niejsze wiadomo ci dnia, a tak e audycje tematyczne, muzyka, s uchowiska. Innym wynalazkiem jest powsta a w 1928 roku telewizja, dzi ki której mogli my us ysze ale i zobaczy najwa niejsze wydarzenia na wiecie. Równie pe ni rol rozrywkipoprzez programy rozrywkowe, muzyczne inne. Wielo kana ów pozwala odbiorcy wybra odpowiedni program dla siebie. Nie mo na zapomnie o teatrze, który równie pe ni form medium masowego. W czasach gdy telewizja i kino nie by o jeszcze tak bardzo popularne, to w nie teatr przyci ga du liczb fanów. Kolejnym medium masowym jest kino. Przed ka dym seansem filmowym czeka nam minimum 15 minut reklam lub zapowiedzi innych filmów, dopiero po tym czasie mamy szans obejrze to co nas interesuje. Plakat to równie starodawne medium, które nadal cieszy si popularno ci. Ka dy z nas przechodz c ulic mo e zobaczy plakat, czy to zapowiedzi filmu, wydarzenia, promuj cy tras koncertow, reklamowy (w szczególno ci banery), czy maj cy na celu zwrócenia uwagi przechodnia na dane zjawisko. 10

11 Z plakatami cz si ulotki, które mo na nazwa ma ymi plakatami. Ile to ludzi stoi w najbardziej ruchliwych cz ciach miasta i rozdaje ulotki. Zazwyczaj zach caj ce do wzi cia udzia u w danym przedsi wzi ciu. Lata 50te to czas, w którym zacz y powstawa komputery. Ich pierwotn funkcj mia o by przechowywanie informacji, jednak dzi ki sieciom komputerowym, mo liwe by o przesy anie danych mi dzy komputerami. Jednak to sie globalna, czyli Internet rz dzi obecnie na wiecie jako rodek przysy ania informacji. Nie ma obecnie pot niejszego medium ni Internet. Wi kszo ludzi korzysta z niego po kilkana cie razy dziennie, przegl daj c informacje (zast puje nam gazety), s uchaj c muzyki b radia internetowego, wysy aj c e (era listów równie odchodzi w niepami ). Internet to skarbnica, w której mo emy odnale praktycznie wszystko. Chcemy obejrze film, a nie chce wychodzi nam si z domu do kina? Nie ma problemu, mo emy poszuka w sieci. Równie wi kszo kana ów telewizyjnych zamieszcza swoje programy na w asnych serwisach. Potrzebna nam konkretna informacja? Bez obaw, wujek Google na pewno pomo e nam j odnale. Agencje Sieci mi dzynarodowych agencji informacyjnych s równie przyk adem wczesnej globalizacji w mediach. Charles Havas jest za ycielem pierwszej agencji, która powsta a w Pary u w roku Pi lat pó niej dzia a równie w Londynie i Brukseli. Dwie kolejne powsta y pod koniec lat 40tych XIX wieku i swoje siedziby mia y w Londynie (za yciel Paul Julius Reuter) oraz w Berlinie (za yciel Bernard Wolff). Rywalizowa y one ze sob do roku 1869, kiedy to zawarty zosta traktat, Agency Alliance, który dokona podzia u geograficznego stref dzia ania ka dej z agencji. Agencja Reutera zajmowa a si terytorium Imperium Brytyjskiego i Dalekim Wschodem, Havas a imperium francuskim, W ochami, Hiszpani i Portugali, natomiast Wolff a Niemcami, Austri, krajami skandynawskimi i Rosj. Rywalizacja by a zaci ta i tak po II wojnie wiatowej osta y si wielka czwórka : Reuters, Associated Press (AP), United Press International (UPI), Agence France Presse (AFP) (Jung, 2001). Równie transmisje, które odbywaj si za pomoc fal elektromagnetycznych i satelitarnych mia y i maj swoj agencj. International Telegraph Union (ITP) powsta a w 1865, a jej za ycielami jest 20 krajów europejskich. Jej celem jest tworzenie mi dzynarodowych standardów i pokonywanie trudno ci technicznych w mi dzynarodowej telekomunikacji. Gdy radio sta o si najwa niejszym medium i popyt na cz stotliwo ci 11

12 bardzo wzrós, ITU podzieli a wiat na 3 rejony: Europ z Afryk, obie Ameryki i Azj wraz z po udniowo-wschodnim Pacyfikiem. Media cyfrowe, które zosta y wprowadzone w 1990 roku rozwi za y problem cz stotliwo ci, poniewa umo liwia umieszczenie do 500 nadawców, a nie jak w przypadku stacji telewizyjnych nadaj cych tradycyjnymi metodami naziemnymi 4-6 stacji (Jung, 2001). Podsumowanie Media, podobnie jak y w organizmie rozprowadzaj ce krew, w niebywale szybkim tempie upowszechniaj po ca ym wiecie okre lone warto ci, idee, wzory zachowa, przedmioty, sposoby my lenia i reagowania, u atwiaj tak e szybkie przemieszczanie si ludzi. Agata Snowyga Media otaczaj nas z ka dej strony i chyba nikt z nas nie wyobra a sobie ycia bez nich. Ich rozwój opiera si na ch ci szybszego dost pu do informacji, zainteresowania ludzi oraz bez apelacyjnie z rozwojem technicznym. Gdyby nie komputery, nikt by nie pomy la o Internecie. Globalizacja mediów mia a zarówno swoje plusy i minusy. Wi kszy i szybszy dost p do informacji jest na pewno najwi ksz zalet. Wad natomiast mo e by lenistwo ludzi, którzy przestaj korzysta z wszystkich dorobków mediów, np. coraz mniej ludzi czyta nie tylko gazety, ale i papierowe ksi ki, a ograniczaj si tylko do przejrzenia krótkich informacji zamieszczonych w Internecie. Media maj najwi kszy wp yw na ludzi, gdy zagro ony jest ad i stabilno spo eczna poprzez wojn, bezrobocie, kryzys ekonomiczny. W nie wtedy, podczas kryzysów po media si gaj rz dy by za ich pomoc uzyska opini publiczn (Goban-Klas, 2004). Bibliografia: Chmura, Rados aw Globalizacja mediów. w: [odczyt: ]. Goban-Klas, Tomasz Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Jung, Bohdan Globalizacja mediów. w: [odczyt: ]. McLuhan, Marshall Wybór tekstów. Pozna : Zysk i S-ka. 12

13 Miku owski-pomorski, Jerzy Media wobec zjawisk wspó czesnej globalizacji. w: 82czesnej+globalizacji, pdf [odczyt: ]. Snowyda, Agata Rozwój kultury globalnej. w: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:npuytaq4c74j:glebia_siebie.w.interia.pl/st udia/angutek.pdf+globalizacja+medi%c3%b3w&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=adgeesigwl Amw_Ih6dSwdmQLbCDa_p0BovTf3zV2fP72n6SvAagxcqA-cAA_RdE9OlLlIxuINsL6OcvtSyf4d_SCKaKAjkW_V93lGSvlKuMGUih3msWv_YT7pnExC9SvbLCtKiRSaYg&sig=AHI EtbQuGhZAgb3LQGrJXd_GsChzSrYV0g [odczyt: ]. 13

14 ucja Le niak Kultura w obliczu globalizacji Poj cie globalizacji wesz o do j zyka potocznego, nie ma dnia, by politycy, publicy ci, dziennikarze nie odwo ywali si do globalizacji albo, jako ród a k opotów wspó czesnego wiata, albo przeciwnie jako szansy na ich przezwyci enie. Piotr Sztompka W mojej pracy pragn spojrze na zmiany zachodz ce w sferze kultury pod wp ywem procesu globalizacji. Nie chc przy tym zag bia si w genez i histori samego procesu, czy te przytacza licznych definicji. Moim celem jest subiektywne zaprezentowanie pozytywnych efektów nadchodz cej zmiany kulturowej, jak niesie ze sob globalizacja i odparcie zarzutów jakoby nios a ze sob degradacj kultury, a mass media s y jedynie za narz dzie og upiania ludzko ci. Modna na globalizacj Globalizacja jest dzi tematem niezwykle popularnym, jest has em eksploatowanym na wszystkie mo liwe sposoby przez ró norodne media. W ci gu ostatnich lat sta a si owem kluczem nieko cz cych si wywodów zarówno ekspertów jak i pseudo specjalistów, którzy z lepszym lub gorszym skutkiem mieli w zamiarze wyja nienie zjawisk i tendencji wyst puj cych we wspó czesnym wiecie oraz przewidywanie wyst powania ich w przysz ci. Poj cia globalizacja u ywaj wszyscy, przy czym ka dy rozumie je nieco inaczej. Brak jest jednej powszechnie uznanej i zaakceptowanej definicji tego zjawiska, cho w zasadzie wszystkie oscyluj wokó McLuhanowskiej globalnej wioski. Na potrzeb eseju, w kontek cie tematu, za najtrafniejszy przyjmijmy tok rozumowania Ulfa Hannerza, który za Kroaberem nie skupia si na definiowaniu ogó u zjawisk towarzysz cych globalizacji, a ziej, na interesuj cej nas kulturze medialnej. Hannerz pos uguje si terminem globalnej ekumeny, która jest kulturow analogi idei systemu wiatowego z dziedziny ekonomii. Chodzi tu przede wszystkim o zag szczanie oraz intensyfikacj relacji i zale no ci kulturowych w skali ponadlokalnej. W kosmopolitycznej rzeczywisto ci dochodzi do 14

15 trwa ych interakcji i wymian kulturowych, które znacz co wp ywaj na organizacj kultury we wszystkich jej wymiarach. Lokalne przenika si z globalnym. Poza dowolno ci definiowania, zjawisku globalizacji towarzyszy równie problematyczny subiektywizm w pojmowaniu jego skutków. Jedni dostrzegaj pozytywy inni jedynie skutki negatywne, trudno si dziwi, e taki proces jest spostrzegany bardzo ró nie inaczej na bogatej pó nocy, a inaczej na biednym po udniu, inaczej na wschodzie, a inaczej na zachodzie, inaczej w ród reprezentantów kultury nadrz dnej, a inaczej kultury podporz dkowuj cej si, wypieranej. Z ka dego miejsca widzi si j inaczej, ka dego dotyka to w inny sposób (Krzysztofek, Szczepa ski, 2002, s. 247). Kultura narodowa vs globalizacja Najcz ciej poruszanym aspektem procesu globalizacji w debacie publicznej jest kwestia gospodarcza. To w nie jej po wi ca si najwi cej czasu i energii, pozostawiaj c tematy nie tyle spo eczne, co kulturowe niejako na uboczu. S one jednak tak samo wa ne jak zachodz ce w skali ponadnarodowej procesy gospodarcze (Zieli ski, 2009, s.4). Wielu ludzi uto samia procesy globalizacji z degradacj kultury. Snuj wizje o banalnej, uniwersalnej i nieambitnej rzeczywisto ci kulturowej, w której przyjdzie lub ju przysz o nam. Có, maj do tego prawo. Ulf Hannerz nie podchodzi do sprawy tak pesymistycznie, w swoich rozwa aniach zak ada cztery mo liwe do zaistnienia scenariusze nadchodz cej zmiany. Pierwszy z nich mówi o globalnej homogenizacji, czyli sytuacji, w której kultura zachodnia ca kowicie zdominuje reszt wiata. Spo eczno ci stan si mniej lub bardziej udan replik zachodniego stylu ycia, warto ci i norm, wzorów, idea ów i przekona. Nic dziwnego, e ta tr ca dramatyzmem wró ba jest nieustannie przywo ywana przez przeciwników globalizacji. Jest niew tpliwie efektowna i sugestywna. Powo uj c si na Wojciecha Burszt, stwierdzam, e istnieje jednak szansa, by oponentów uspokoi, gdyby tylko zechcieli s ucha. Najprawdopodobniej globalizacja nigdy nie doprowadzi do zupe nej homogenizacji kultur, za to w wyniku zwi zków procesów globalnych z procesami lokalnymi doprowadzi do kulturowej heterogenizacji, czyli rozró nienia pomi dzy modernistyczn jednolito ci z jednej strony a etniczn i kulturow fragmentacj z drugiej, jako dwoma trendami kosmopolitycznej rzeczywisto ci (Burszta, 1998, s 157). W nie te zjawiska polegaj ce na harmonizacji nachalnego pr du kulturowych oddzia ywa zewn trznych z 15

16 tradycjami kulturowymi grupy socjologia nazywa glokalizacj. Jest to instynktowne poszukiwanie kompromisu mi dzy tym, co nieuchronne, ale stanowi realne zagro enie dla specyfiki grupy, a tym, co stanowi o jej to samo ci i integralno ci (Zieli ski, 2009, s. 4). Jak wida globalizacji nie nale y uto samia jedynie ze zgubn uniwersalizacj, w obliczu budz cego niepokój globalnego procesu spo eczno ci ludzkie poszukuj swego bezpiecze stwa i to samo ci w najistotniejszych punktach odniesieniach takich jak religia, kultura, naród czy region. Czy za przejaw umi owania kultury narodowej mo na uzna sukces programy rozrywkowego Kocham Ci Polsko, ogl danego przez miliony Polaków mimo jego irytuj cej konwencji? Bardzo prawdopodobne, w ko cu telewidzowie odnale li co polskiego, dla nich sentymentalnego. Drugi scenariusz opisuje zmian zachodz w zdecydowanie wolniejszym tempie. Hannerz nazywa to zjawisko nasyceniem kulturowym. Uwa a, e zmiana kulturowa nast pi w toku kilku generacji. Kraje b ce odbiorcami tre ci p yn cych z dominuj cych centr b powoli i z oporem, cz sto mimowolnie zast powa lokalne idee, sensy i warto ci kulturowe nap ywaj cymi zuniformizowanymi tre ciami. W kontek cie kolejnego scenariusza ma nast pi deformacja kulturowa, która dotyczy b dzie nie tyle kultur lokalnych, co kultury zachodniej, która podczas procesów adaptacji jej przed kraje peryferyjne (podleg ych odbiorców) ma ubo, niszcze i upraszcza si, o ile wi ksze uproszczenie jest jeszcze mo liwe. Czwarta, ostatnia ju wizja kultury w rzeczywisto ci globalnej zakrawa o utopi i bawi ka dego realist, opiera si na ha le: amalganacja kulturowa. W tym przypadku ma miejsce równorz dny dialog i wymiana mi dzy kulturami centrum i peryferii, co prowadzi do ogólnego wzbogacenia kultury. Kultury zderzaj si i stymuluj, rywalizuj, zdobywaj na kreatywno i oryginalno po obu stronach. Efektem tego typu zmian ma by powstawanie kulturowych hybryd, które czerpi z kultur silniejszych i s abszych (Sztompka, 2002, s. 582). Kogo wini? Globalizacja kultury to proces, który pojawi si przede wszystkim za spraw rozwoju i rozprzestrzeniania si technologii komunikacyjnych. Sztuka mediów i multimediów jest ówn z form ich u ycia. To w nie one, mass media, kreuj i popularyzuj mi dzynarodow kultur masow. Wed ug sceptyków produkty kulturowe ulegaj 16

17 komercjalizacji oraz rozprzestrzeniana jest ideologia rozbuchanej konsumpcji, za spraw dzia marketingowych mi dzynarodowych korporacji. Popularyzowanie si kultury masowej jest dzi ki procesom globalnym zjawiskiem yskawicznym, zachodzi w zdumiewaj co szybkim tempie. Jest to mo liwe przede wszystkim dzi ki wspomnianym ju rodkom masowego przekazu (radio, telewizja) i hiperprzestrzeni wytworzonej przez World Wide Web. Ogólno wiatowa paj czyna Internetu dociera do niemal e ka dego zakamarka na ziemi, przez co pozornie ponadnarodowe zjawiska, równie te kulturowe, dotycz ka dego z nas. Ka dego, kto ma dost p do informacji. o konieczne kultura masowa Kultura masowa nazywana jest pi tnem globalizacji, niesprawiedliwie uto samiana ze z em w swoich za eniach ma wiele zalet. Charakteryzuje si przede wszystkim mo liwo ci przekazu wielkim masom analogicznych tre ci, przy czym jest nieelitarna nie wyklucza nikogo z mo liwo ci czerpania z jej dóbr. Nie mo na jej odmówi, e od dawna przyczynia si do rozpowszechnienia i wprowadzenia w ycie idea ów spo ecze stwa obywatelskiego. Mo na przypisa jej wiele cech, powszechnie kojarz cych si pejoratywnie. Najwa niejsze z nich to: sformalizowanie, zestandaryzowanie, komercyjno, popularno i powtarzalno. Wed ug wielu masowa produkcja czci trywialne, sentymentalne, natychmiastowe i fa szywe przyjemno ci kosztem powa nych, intelektualnych, sprawdzonych w czasie warto ci. Ale czy w czaj c telewizor do obiadu oczekujemy czego wi cej? Absorbuje czas, który wed ug niektórych sp dzany jest skrajnie bezproduktywnie i jedynie marnuje nasz energi. Ale czy ka dy w wolnym czasie chce zbawia wiat? Czyni odbiorców pasywnymi, bezmy lnymi, bezsilnymi i podatnymi na manipulacj marionetkami, które wykorzystuje bezlitosny marketing. Prowadzi do tworzenia si spiral milczenia, czyli formu owania klimatu opinii publicznej, przez co ci, którzy maj inne zdanie sami si wyciszaj, poniewa czuj, e nie przebij si przez mas. Rozpowszechnianie informacji na skale masow paradoksalnie poci ga za sob równie wzrost dysproporcji niedoinformowania odbiorców, tak zwany knowledge gap dziel cy spo ecze stwa na poinformowan elit i niedoinformowan wi kszo. Pomimo tego, e mass media serwuj nam informacje w prostej, wr cz obrazkowej formie specjali ci zgodnie twierdz, e komunikaty te i tak nie s rozumiane przez masy. Tylko czy jest to wina post puj cych tendencji globalnych, czy 17

18 niedouczonego spo ecze stwa, któremu si nie chce. W tym miejscu nale oby si zastanowi, czy problem ograniczenia le y po stronie nadawczy, czy raczej odbiorcy (Niezgoda, 2010). Najpopularniejszym argumentem przeciwników globalizacji kultury jest, tak e pojawiaj ca si u Hannerza, gro ba ca kowitej westernizacji kultury, czyli jej ujednolicenia pod k tem rdzenia i j zyka. I z tym argumentem, niestety, musz si zgodzi. Na arenie kulturowej j zykiem komunikacji globalnej staje si angielski, który dzi spe nia podobne funkcje jak acina w redniowieczu, co stawia kraje anglosaskie w uprzywilejowanej sytuacji. Dobra i warto ci kultury powstaj ce w tym j zyku s z marszu gotowe do globalnego obiegu, nie musz boryka si z barier j zykow, która ogranicza analogiczne produkty powstaj ce w innych j zykach i spycha je do obiegu lokalnego, a w najlepszym razie regionalnego. Centrum globalizacji kultury nie staje si, wi c ani miejscem spotkania ró nych kr gów kulturowych wiata, ani te tworzeniem si nowej, ponadnarodowej jako ci kulturowej, powstaj cej w wyniku mieszania si elementów z ró nych kr gów kulturowych. Jest to raczej monolog jednej euroatlantyckiej, a ci lej ameryka skiej kultury w wydaniu rynkowym. Trudno si przy tym dziwi, e w dobie rosn cych mi dzykontynentalnych i mi dzynarodowych zale no ci wiat musia wytypowa jeden j zyk, który sta by si w miar uniwersalnym medium (Wnuk-Lipi ski, 2004, s. 110). Musz przy tym subiektywnie zaznaczy, e wiele ameryka skich formatów jest po prostu bezkonkurencyjne i nie ma nic dziwnego w tym, e s one tak popularne. Amerykanie do perfekcji opanowali sztuk robienia show i pisania chwytliwych scenariuszy. Bij ce ostatnimi laty rekordy popularno ci w Polsce konkursy talentów oparte s przecie na zagranicznych licencjach, a nie rodzimych koncepcjach. Nie przypominam sobie, bym widzia a co równie dobrze wyre yserowanego i przy tym polskiego. Mo e kiedy, za wiele, wiele lat do cigniemy konkurencj zza oceanu w dziedzinie robienia rozrywki, niestety, teraz pozostaje nam siedzie cicho i czerpa z ich pomys ów. Póki co nie stworzyli my nic nawet na miar Familiady. Cindy Crawford i Pocahontas prze laduj cz owieka na ka dym rogu, niczym pos gi Lenina w by ym Zwi zku Radzieckim. Madonna i Michael Jackson to muezini nowego nieporz dku wiata. Tak, skomentowa dzisiejsz rzeczywisto futurolog Nathan Gardels, którego s owom mo na przeciwstawi równie trafny cytat magnata mediów Michaela Eisnera Ameryka ska rozrywka dostarcza ca ej gamy indywidualnych mo liwo ci, indywidualnych 18

19 wyborów i indywidualnej ekspresji. A to jest to, czego ludzie wsz dzie pragn. Nie da si ukry, w mnogo ci ofert mass mediów ka dy mo e wybra co dla siebie, nawet najwi ksi malkontenci. Wbrew pozorom to tak e w du ej mierze dzi ki nim upowszechnia si kultura wysoka, a przynajmniej zachowuje przy tym status quo. Mass mediom mo na wiele zarzuci, ale i wiele nie mo na im odmówi. Najwa niejszym argumentem przemawiaj cym za potrzeb istnienia mass mediów jest fakt, e s najwi kszym, a dla niektórych ludzi jedynym, ród em informacji i porad potrzebnych do funkcjonowania we wspó czesnym wiecie. Kultura masowa daje nam prawie nieograniczon mo liwo wyboru spo ród niemal e nieograniczonego repertuaru, przy czym gwarantuje niedyskryminuj powszechno korzystania (Niezgoda, 2010). Widz wi cej, wiem wi cej, chc wi cej nie mo na powiedzie, e kultura masowa kreuje jedynie sztuczne potrzeby i podsyca konsumpcj, ona stymuluje wzrost oczekiwa spo ecznych, czym popycha spo ecze stwa do rozwoju, stwarza grunt dla nowych osi gni i mo liwo ci. Obala podzia y i szerzy tolerancj, podnosi poziom wiedzy i wiadomo ci spo ecznej, jest najskuteczniejsza w promocji akcji u wiadamiaj cych i kampanii spo ecznych. Mam tu na my li akcje ostrzegaj ce przed zara eniami wirusem HIV, wiadamiaj ce konieczno bada w celu wczesnego wykrycia nowotworów czy te wyczulenie spo ecze stwa na nieszcz cie innych kampanie przeciwko przemocy w rodzinie, przeciwko alkoholizmowi, promowanie tworzenia rodzinnych domów dziecka czy zbieranie dla nich funduszy i tym podobne. Kultura masowa jest tak e ród em niesamowitych inspiracji i oknem na wiat cz sto nam odleg y i niedost pny. I co dalej? Mimo wielu analiz, bada i symulacji nie wiemy, co przyniesie nam przysz, jak potocz si losy kultury, tej globalnej i tych lokalnych. Czy b heterogeniczne? Czy post puj ca mcdonaldyzacja wiata odci nie swoje pi tno i globalna kultura jednak wch onie kultury mniejsze? A mo e polscy przeciwnicy globalizacji z uporem wariata wci b osi wy szo zasma anej kapusty nad owocami morza i w ko cu wywalcz powszechn zgod? Istnieje wiele teorii tak samo jak wiele jest definicji globalizacji, ka da zak ada inne plusy i minusy tego procesu. Mimo wysi ków wiat ych socjologów i podwórkowych wró bitów w chwili obecnej nie da si oceni, która z nich jest najtrafniejsza. 19

20 Tkwimy w procesie globalizacji. Bierzemy udzia w szeregu p ynnych zmian, które cz sto wydaj si nam niezrozumia e i których nie mo na podsumowa i oceni, poniewa proces ten wci trwa. Globalizacja w sferze kultury, cho nie tylko, przynosi nam szereg pozytywnych zmian, otwiera nasze umys y, poszerza horyzonty, przynosi nam wiat, który do niedawna by nam wszystkim obcy, którego wielu ludzi wci si boi. Nie nale do t umu malkontentów i przeciwników globalizacji, uwa am j za proces konieczny, nieuchronny i w gruncie rzeczy pozytywny. Przecie nikt nikogo nie wynaradawia, nikomu niczego nie zabrania, niczego nie zabiera, nie pali ambitnych ksi ek, nie zamyka teatrów, filharmonii czy galerii sztuki. Nikt nie zmusza nikogo do ogl dania kiczowatych teleturniejów, ka dy ma prawo wybra z morza mo liwo ci to, co lubi najbardziej i przy okazji mo e spróbowa czego wi cej. yjemy w cieniu post puj cej globalizacji i z pewnymi procesami musimy si po prostu pogodzi. Obro cy starego porz dku nied ugo zamilkn, a do g osu dojd m odzi, post powi obywatele globalnej wioski i nie w tpi w to, e b kreowa now globaln kultur, dostosowan do ich wyobra nowoczesnego wiata. Wykorzystajmy szans i sami zaoferujmy co wiatu. Bibliografia Burszta W. J., Antropologia kultury, s. 157, Pozna, 1998 Krzysztofek K., Szczepa ski M., Zrozumie rozwój. Od spo ecze stw tradycyjnych do informacyjnych, s. 247, Katowice, 2002 Niezgoda M., Wyk ady Komunikacja a zmiana spo eczna, AGH Kraków, 2010 Sztompka P., Socjologia. Analiza spo ecze stwa, s. 582, Kraków, 2002 Wnuk-Lipi ski E., wiat mi dzyepoki: globalizacja, demokracja, pa stwo narodowe, Kraków, s. 110, 2004 Zieli ski M., Globalizacja kulturowa i jej konsekwencje dla to samo ci jednostkowej, s.4, Gda sk,

21 ukasz Chochorowski Polskie i wiatowe,social Media w obliczu globalizacji kultury Globalizacja jest procesem przenikaj cym w wi kszo sfer i p aszczyzn funkcjonowania wspó czesnych spo ecze stw. Aspekty cywilizacyjne, technologiczne, ekonomiczne, a tak e konsumpcyjne obecne w dzisiejszym wiecie stanowi g ówne t o zjawiska, którego dzia anie rozpowszechnia si bez wzgl du na otaczaj przestrze, oznacza to, i globalizacja nie podlega poj ciom oraz ramom takim jak pa stwo, granica czy narodowo, mimo i z nich czerpie swój sens. Media stanowi g ówny kana komunikacji na podstawie którego mo na obserwowa oraz okre la proces globalizacji, który poprzez transkrypcj okre lonych przekazów i tre ci w uj ciu narodowo ciowym rozprzestrzenia je na ca y wiat, b c swoistego rodzaju no nikiem ujednoliconych wzorców kulturowych i sposobu ich odbioru. Internet sta si jednym z podstawowych rodków komunikacyjno-informacyjnych dla ludzi, jako no nik informacji pozwala na czerpanie wiedzy i obcowanie z wiatem który znamy w uj ciu nie tylko w asnej kultury ale tak e wiatów i kultur do tej pory nam obcych. Wzrost wiadomo ci tego faktu w po czeniu z jedn z podstawowych potrzeb ludzi jak jest potrzeba akceptacji oraz przynale no ci objawiaj cej si przez ycie grupach, przyczyni o si do powstania mediów spo eczno ciowych (social media). Okre leniem tym mo emy nazwa ka prób komunikacji i interakcji u ytkowników Internetu maj miejsce na specjalnie przygotowanych do tego platformach. Media Spo eczno ciowe (Social Media) wg Definicji Andreasa Kaplan a i Michael Haenlein a mo na zdefiniowa jako "grup bazuj cych na internetowych rozwi zaniach aplikacji, które opieraj si na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0 i które to umo liwiaj tworzenie i wymian wygenerowanych przez u ytkowników tre ci. Poza czysto technologicznym aspektem tej definicji, b cym jej mechanicznym fundamentem, warto zwróci uwag na g ówne elementy ostatniego zdania tzn. tworzenie i wymian wygenerowanych tre ci, które mo na rozumie jako oczywiste wytwory kultury. Globalizacja i kultura poprzez media, a g ównie Internet wzajemnie si przenikaj okre laj c si i tworz c razem now cybernetyczn przestrze bytu dla wytworów ludzkiej dzia alno ci. 21

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom V, numer 1 2014 BOGUMI A TRUCHLI SKA * O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO (UWAGI NA MARGINESIE KONFERENCJI KULTURA I METODA, LUBLIN, KUL, 18-19.04.2013)

Bardziej szczegółowo