KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa"

Transkrypt

1

2 KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012

3 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak, ucja Le niak, Karolina Rowecka, Maja Szpot Projekt ok adki: Anna Sawicka Copyright Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków 2012

4 SPIS TRE CI ROZDZIA 1 MEDIA I GLOBALIZACJA 8 Beata Nieduziak Globalizacja mediów 9 ucja Le niak Kultura w obliczu globalizacji 14 ukasz Chochorowski Polskie i wiatowe Social Media w obliczu globalizacji kultury 21 Dominika Pamu a BLOGOSFERA globalne zjawisko spo eczne w mediach 28 Katarzyna Kuku ka Niecodzienno codzienno ci, czyli wydarzenia medialne. 33 Dominika Kaczor Internet pe en klonów. O tym jak polska cz sieci powiela zagraniczne formaty. 39 Sylwia Lupa American dream 45 Magdalena Ci o X Factor fabryka taniej rozrywki? 50 ROZDZIA 2 NOWE SPOJRZENIE NA ROL MEDIÓW 56 Edyta Dwojewska Krytyka masowego hedonizmu a funkcja edukacyjna mediów masowych 57 Sylwia Jasiak Funkcja rozrywkowa mediakultury na przyk adzie polskich spo eczno ci gier internetowych 64 Katarzyna Brusik Misja telewizji w przysz ci i dzi 74 Joanna Fr Fenomen popularno ci telenoweli paradokumentalnych 79 Joanna Czarny Fenomen telenoweli paradokumentalnych w Internecie 85 Katarzyna Dudzic Historia mock-documentary 88

5 Joanna Ligas Analiza wywiadów dotycz cych popularno ci mock-documentary 93 Milena Rózga Tabloidy, umasowienie kultury, zanik kultury wy szej 100 ROZDZIA 3 KONSTRUOWANIE RÓL SPO ECZNYCH, P CI I SEKSUALNO CI 104 Miko aj Kostka Konstruowanie wizerunku wydarze historycznych w telewizji polskiej 105 Barbara S omka Postmodernistyczny model rodziny na podstawie polskich seriali obyczajowych 112 Justyna Danecka Wizerunek dziadków w polskich serialach 118 Patrycja Firek Kreowanie postawy i roli matki w polskich serialach komediowych na przyk adzie serialu Rodzinka.pl 125 Karolina Hebda Modele kreacji roli ojca i m a w polskich serialach komediowych na przyk adzie seriali Licencja na wychowanie oraz Rodzinka.pl 130 Agata Rejowska Ojcostwo w przekazie reklamowym 135 Maja Szpot Prawdziwi m czy ni i elitarni prekursorzy nowych trendów. Sprzeczno i zró nicowanie wzorów m sko ci w przekazie czasopisma Men shealth 142 Kinga Dulak Wizerunek m czyzny w polskich serialach obyczajowych. 157 Konstancja Na cz-nieniewska Rola prasy w kszta towniu kobiety na podstawie czasopisma Bluszcz w dwudziestoleciu mi dzywojennym 165 Aleksandra Wielek Wzorce kobiecej seksualno ci konstruowane w polskiej prasie kobiecej. 169 Katarzyna Fry lewicz Millenium a jakby nadal redniowiecze czyli o wizerunku kobiet w reklamie telewizyjnej 176

6 Agnieszka Polit Praktyki dyskryminacyjne w reklamach 185 Anna Sawicka Serialowe dziecko lat 90-tych, a serialowe dziecko wspó czesne w Polsce 192 Patrycja Gajda Niewinno dzieci stwa i bezwzgl dno reklamodawców czyli o wizerunku dzieci w reklamie 202 ROZDZIA 4 KULTURA MEDIALNA A ETYKA DZIENNIKARSKA 208 Karolina Rowecka Etyka dziennikarska obiektywizm, czy manipulacja? 209 Iwona Suwara Etyka dziennikarska w polskiej telewizji 216 Katarzyna D ugosiewicz Kwestia etyki dziennikarskiej afera w radiu Eska Rock 221 Katarzyna Domaga a Balansowanie na granicy. Manipulacja opini publiczn w Polsce 226 Jakub Mietz Analiza mediów prawicowych w kontek cie postrzegania katastrofy smole skiej 234 Jaros aw Bieda Polska prawda? Kreowanie wspólnej wizji Smole ska w mediach lewicowych. 240 ROZDZIA 5 KULTURA MEDIALNA INNYCH KRAJÓW 249 Karolina Malach Wielu ludzi jest za wolno ci s owa dla siebie samych i dla tych, którzy si z nimi zgadzaj 250 Miros awa Kania Etyka dziennikarska w kontek cie wydarze medialnych w Polsce i na Ukrainie 259 Malvina Antonenko Nowe media a kultura medialna: transformacja ludzkiej wiadomo ci 264

7 Anna Micha kowska Twitterowa rewolucja jako przyk ad wykorzystania Internetu w przewrotach ustrojowych 273 Alina Revko Ogl da czy nie ogl da? O tym czy warto ogl da ukrai skie programy telewizijne 279 Anna Kovalchuk Wirtualne diaspory: model ukrai skiej diaspory wirtualnej kreowanej przez polskie media 286 Anna Mykytiuk Rozwój informacyjnego spo eczenstwa w Polsce oraz na Ukrainie 294 Viktoriia Fridrikh Media-bezpiecze stwo i dzieci 305

8 MEDIA I GLOBALIZACJA 8

9 Beata Nieduziak Globalizacja mediów Dzi ki radiu, telewizji i komputerowi weszli my ju do globalnego teatru, w którym ca y wiat jest happeningiem. Ca e nasze kulturowe otoczenie, postrzegane niegdy jedynie jako t o dla yj cych w nim ludzi, jest przekszta cane przez te media i przez kosmiczne satelity w ywy organizm, który sam zawiera si w nowym makrokosmosie, w kosmicznej naturze. Marshall McLuhan We wspó czesnym wiecie komunikacja odbywa si na skal globaln. Dost p do informacji jest niemal nieograniczony, dlatego ka dy z nas mo e si dowiedzie o wa nych wydarzeniach w mgnieniu oka. Jednak nie by oby to mo liwe, gdyby nie zainteresowanie ludzi oraz rozwój technologii. Czym jest wi c globalizacja wobec mediów? To rosn ce wi zy mi dzy ró nymi cz ciami wiata, na skutek których rozwijaj si mi dzy nimi z one formy wspó zale no ci i interakcji. Natur tych wi zów jest przep yw informacji i rozrywki (Jung, 2001). Globalizacja mediów jest zatem procesem, w którym ludziom znacznie atwiej jest dotrze do siebie dokonuje si to szybko, dlatego coraz s abiej uczestników oddzielaj granice geograficzne (Miku owski- Pomorski, 2004). Historia Pocz tki komunikacji to informacja przekazywana z ust do ust, nast pnie pojawi o si pismo, które równie umo liwi o przekazywanie informacji przez pos ców. Jednak takie formy przekazu mia y d ugi czas realizacji, zw aszcza gdy chodzi o d ugie dystanse. Nast pnie pojawi a si prasa, która trafia a do wi kszej liczby ludzi. W ka dym kiosku mo emy znale wiele gazet i czasopism (dzienniki, tygodniki, kwartalniki, roczniki), z których ka dy mo e wybra co dla siebie. Jednak era gazet drukowanych ma si ku ko cowi, coraz wi ksz popularno ci ciesz si wydania internetowe. 9

10 XIX wiek, to czas w którym pojawi y si globalne sieci komunikacyjne. Joseph Henry w 1831 roku po raz pierwszy przes sygna telegraficzny na odleg jednej mili. System Morse a opieraj cy si na kropkach/kreskach bardzo usprawni przesy anie wiadomo ci telegrafem. Pocz tkowo linie telegraficznie wykorzystywane by y wy cznie do celów handlowych i komercyjnych, jednak e pó niej do politycznych i wojskowych (Chmura, 2010). Kolejnym wynalazkiem usprawniaj cym komunikacj, który s y nam do dzi, jest telefon. Za jego twórc uznaje si Alexandra Bella. Przez te wszystkie lata telefon zmienia si i tak oto obecnie ka dy z nas posiada telefon komórkowy, który s y nam ju nie tylko do rozmów, wysy ania wiadomo ci, a równie do korzystania z Internetu (Chmura, 2010). Radio to nast pny bardzo wa ny wynalazek s cy komunikowaniu. Powsta o 1895 roku. Dociera do wi kszo ci ludzi, ma du y zasi g. Ka dy z nas s ucha radia, czy to gotuj c, jad c samochodem, czekaj c w kolejce. To w nim co pó godziny puszczane s najwa niejsze wiadomo ci dnia, a tak e audycje tematyczne, muzyka, s uchowiska. Innym wynalazkiem jest powsta a w 1928 roku telewizja, dzi ki której mogli my us ysze ale i zobaczy najwa niejsze wydarzenia na wiecie. Równie pe ni rol rozrywkipoprzez programy rozrywkowe, muzyczne inne. Wielo kana ów pozwala odbiorcy wybra odpowiedni program dla siebie. Nie mo na zapomnie o teatrze, który równie pe ni form medium masowego. W czasach gdy telewizja i kino nie by o jeszcze tak bardzo popularne, to w nie teatr przyci ga du liczb fanów. Kolejnym medium masowym jest kino. Przed ka dym seansem filmowym czeka nam minimum 15 minut reklam lub zapowiedzi innych filmów, dopiero po tym czasie mamy szans obejrze to co nas interesuje. Plakat to równie starodawne medium, które nadal cieszy si popularno ci. Ka dy z nas przechodz c ulic mo e zobaczy plakat, czy to zapowiedzi filmu, wydarzenia, promuj cy tras koncertow, reklamowy (w szczególno ci banery), czy maj cy na celu zwrócenia uwagi przechodnia na dane zjawisko. 10

11 Z plakatami cz si ulotki, które mo na nazwa ma ymi plakatami. Ile to ludzi stoi w najbardziej ruchliwych cz ciach miasta i rozdaje ulotki. Zazwyczaj zach caj ce do wzi cia udzia u w danym przedsi wzi ciu. Lata 50te to czas, w którym zacz y powstawa komputery. Ich pierwotn funkcj mia o by przechowywanie informacji, jednak dzi ki sieciom komputerowym, mo liwe by o przesy anie danych mi dzy komputerami. Jednak to sie globalna, czyli Internet rz dzi obecnie na wiecie jako rodek przysy ania informacji. Nie ma obecnie pot niejszego medium ni Internet. Wi kszo ludzi korzysta z niego po kilkana cie razy dziennie, przegl daj c informacje (zast puje nam gazety), s uchaj c muzyki b radia internetowego, wysy aj c e (era listów równie odchodzi w niepami ). Internet to skarbnica, w której mo emy odnale praktycznie wszystko. Chcemy obejrze film, a nie chce wychodzi nam si z domu do kina? Nie ma problemu, mo emy poszuka w sieci. Równie wi kszo kana ów telewizyjnych zamieszcza swoje programy na w asnych serwisach. Potrzebna nam konkretna informacja? Bez obaw, wujek Google na pewno pomo e nam j odnale. Agencje Sieci mi dzynarodowych agencji informacyjnych s równie przyk adem wczesnej globalizacji w mediach. Charles Havas jest za ycielem pierwszej agencji, która powsta a w Pary u w roku Pi lat pó niej dzia a równie w Londynie i Brukseli. Dwie kolejne powsta y pod koniec lat 40tych XIX wieku i swoje siedziby mia y w Londynie (za yciel Paul Julius Reuter) oraz w Berlinie (za yciel Bernard Wolff). Rywalizowa y one ze sob do roku 1869, kiedy to zawarty zosta traktat, Agency Alliance, który dokona podzia u geograficznego stref dzia ania ka dej z agencji. Agencja Reutera zajmowa a si terytorium Imperium Brytyjskiego i Dalekim Wschodem, Havas a imperium francuskim, W ochami, Hiszpani i Portugali, natomiast Wolff a Niemcami, Austri, krajami skandynawskimi i Rosj. Rywalizacja by a zaci ta i tak po II wojnie wiatowej osta y si wielka czwórka : Reuters, Associated Press (AP), United Press International (UPI), Agence France Presse (AFP) (Jung, 2001). Równie transmisje, które odbywaj si za pomoc fal elektromagnetycznych i satelitarnych mia y i maj swoj agencj. International Telegraph Union (ITP) powsta a w 1865, a jej za ycielami jest 20 krajów europejskich. Jej celem jest tworzenie mi dzynarodowych standardów i pokonywanie trudno ci technicznych w mi dzynarodowej telekomunikacji. Gdy radio sta o si najwa niejszym medium i popyt na cz stotliwo ci 11

12 bardzo wzrós, ITU podzieli a wiat na 3 rejony: Europ z Afryk, obie Ameryki i Azj wraz z po udniowo-wschodnim Pacyfikiem. Media cyfrowe, które zosta y wprowadzone w 1990 roku rozwi za y problem cz stotliwo ci, poniewa umo liwia umieszczenie do 500 nadawców, a nie jak w przypadku stacji telewizyjnych nadaj cych tradycyjnymi metodami naziemnymi 4-6 stacji (Jung, 2001). Podsumowanie Media, podobnie jak y w organizmie rozprowadzaj ce krew, w niebywale szybkim tempie upowszechniaj po ca ym wiecie okre lone warto ci, idee, wzory zachowa, przedmioty, sposoby my lenia i reagowania, u atwiaj tak e szybkie przemieszczanie si ludzi. Agata Snowyga Media otaczaj nas z ka dej strony i chyba nikt z nas nie wyobra a sobie ycia bez nich. Ich rozwój opiera si na ch ci szybszego dost pu do informacji, zainteresowania ludzi oraz bez apelacyjnie z rozwojem technicznym. Gdyby nie komputery, nikt by nie pomy la o Internecie. Globalizacja mediów mia a zarówno swoje plusy i minusy. Wi kszy i szybszy dost p do informacji jest na pewno najwi ksz zalet. Wad natomiast mo e by lenistwo ludzi, którzy przestaj korzysta z wszystkich dorobków mediów, np. coraz mniej ludzi czyta nie tylko gazety, ale i papierowe ksi ki, a ograniczaj si tylko do przejrzenia krótkich informacji zamieszczonych w Internecie. Media maj najwi kszy wp yw na ludzi, gdy zagro ony jest ad i stabilno spo eczna poprzez wojn, bezrobocie, kryzys ekonomiczny. W nie wtedy, podczas kryzysów po media si gaj rz dy by za ich pomoc uzyska opini publiczn (Goban-Klas, 2004). Bibliografia: Chmura, Rados aw Globalizacja mediów. w: [odczyt: ]. Goban-Klas, Tomasz Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Jung, Bohdan Globalizacja mediów. w: [odczyt: ]. McLuhan, Marshall Wybór tekstów. Pozna : Zysk i S-ka. 12

13 Miku owski-pomorski, Jerzy Media wobec zjawisk wspó czesnej globalizacji. w: 82czesnej+globalizacji, pdf [odczyt: ]. Snowyda, Agata Rozwój kultury globalnej. w: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:npuytaq4c74j:glebia_siebie.w.interia.pl/st udia/angutek.pdf+globalizacja+medi%c3%b3w&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=adgeesigwl Amw_Ih6dSwdmQLbCDa_p0BovTf3zV2fP72n6SvAagxcqA-cAA_RdE9OlLlIxuINsL6OcvtSyf4d_SCKaKAjkW_V93lGSvlKuMGUih3msWv_YT7pnExC9SvbLCtKiRSaYg&sig=AHI EtbQuGhZAgb3LQGrJXd_GsChzSrYV0g [odczyt: ]. 13

14 ucja Le niak Kultura w obliczu globalizacji Poj cie globalizacji wesz o do j zyka potocznego, nie ma dnia, by politycy, publicy ci, dziennikarze nie odwo ywali si do globalizacji albo, jako ród a k opotów wspó czesnego wiata, albo przeciwnie jako szansy na ich przezwyci enie. Piotr Sztompka W mojej pracy pragn spojrze na zmiany zachodz ce w sferze kultury pod wp ywem procesu globalizacji. Nie chc przy tym zag bia si w genez i histori samego procesu, czy te przytacza licznych definicji. Moim celem jest subiektywne zaprezentowanie pozytywnych efektów nadchodz cej zmiany kulturowej, jak niesie ze sob globalizacja i odparcie zarzutów jakoby nios a ze sob degradacj kultury, a mass media s y jedynie za narz dzie og upiania ludzko ci. Modna na globalizacj Globalizacja jest dzi tematem niezwykle popularnym, jest has em eksploatowanym na wszystkie mo liwe sposoby przez ró norodne media. W ci gu ostatnich lat sta a si owem kluczem nieko cz cych si wywodów zarówno ekspertów jak i pseudo specjalistów, którzy z lepszym lub gorszym skutkiem mieli w zamiarze wyja nienie zjawisk i tendencji wyst puj cych we wspó czesnym wiecie oraz przewidywanie wyst powania ich w przysz ci. Poj cia globalizacja u ywaj wszyscy, przy czym ka dy rozumie je nieco inaczej. Brak jest jednej powszechnie uznanej i zaakceptowanej definicji tego zjawiska, cho w zasadzie wszystkie oscyluj wokó McLuhanowskiej globalnej wioski. Na potrzeb eseju, w kontek cie tematu, za najtrafniejszy przyjmijmy tok rozumowania Ulfa Hannerza, który za Kroaberem nie skupia si na definiowaniu ogó u zjawisk towarzysz cych globalizacji, a ziej, na interesuj cej nas kulturze medialnej. Hannerz pos uguje si terminem globalnej ekumeny, która jest kulturow analogi idei systemu wiatowego z dziedziny ekonomii. Chodzi tu przede wszystkim o zag szczanie oraz intensyfikacj relacji i zale no ci kulturowych w skali ponadlokalnej. W kosmopolitycznej rzeczywisto ci dochodzi do 14

15 trwa ych interakcji i wymian kulturowych, które znacz co wp ywaj na organizacj kultury we wszystkich jej wymiarach. Lokalne przenika si z globalnym. Poza dowolno ci definiowania, zjawisku globalizacji towarzyszy równie problematyczny subiektywizm w pojmowaniu jego skutków. Jedni dostrzegaj pozytywy inni jedynie skutki negatywne, trudno si dziwi, e taki proces jest spostrzegany bardzo ró nie inaczej na bogatej pó nocy, a inaczej na biednym po udniu, inaczej na wschodzie, a inaczej na zachodzie, inaczej w ród reprezentantów kultury nadrz dnej, a inaczej kultury podporz dkowuj cej si, wypieranej. Z ka dego miejsca widzi si j inaczej, ka dego dotyka to w inny sposób (Krzysztofek, Szczepa ski, 2002, s. 247). Kultura narodowa vs globalizacja Najcz ciej poruszanym aspektem procesu globalizacji w debacie publicznej jest kwestia gospodarcza. To w nie jej po wi ca si najwi cej czasu i energii, pozostawiaj c tematy nie tyle spo eczne, co kulturowe niejako na uboczu. S one jednak tak samo wa ne jak zachodz ce w skali ponadnarodowej procesy gospodarcze (Zieli ski, 2009, s.4). Wielu ludzi uto samia procesy globalizacji z degradacj kultury. Snuj wizje o banalnej, uniwersalnej i nieambitnej rzeczywisto ci kulturowej, w której przyjdzie lub ju przysz o nam. Có, maj do tego prawo. Ulf Hannerz nie podchodzi do sprawy tak pesymistycznie, w swoich rozwa aniach zak ada cztery mo liwe do zaistnienia scenariusze nadchodz cej zmiany. Pierwszy z nich mówi o globalnej homogenizacji, czyli sytuacji, w której kultura zachodnia ca kowicie zdominuje reszt wiata. Spo eczno ci stan si mniej lub bardziej udan replik zachodniego stylu ycia, warto ci i norm, wzorów, idea ów i przekona. Nic dziwnego, e ta tr ca dramatyzmem wró ba jest nieustannie przywo ywana przez przeciwników globalizacji. Jest niew tpliwie efektowna i sugestywna. Powo uj c si na Wojciecha Burszt, stwierdzam, e istnieje jednak szansa, by oponentów uspokoi, gdyby tylko zechcieli s ucha. Najprawdopodobniej globalizacja nigdy nie doprowadzi do zupe nej homogenizacji kultur, za to w wyniku zwi zków procesów globalnych z procesami lokalnymi doprowadzi do kulturowej heterogenizacji, czyli rozró nienia pomi dzy modernistyczn jednolito ci z jednej strony a etniczn i kulturow fragmentacj z drugiej, jako dwoma trendami kosmopolitycznej rzeczywisto ci (Burszta, 1998, s 157). W nie te zjawiska polegaj ce na harmonizacji nachalnego pr du kulturowych oddzia ywa zewn trznych z 15

16 tradycjami kulturowymi grupy socjologia nazywa glokalizacj. Jest to instynktowne poszukiwanie kompromisu mi dzy tym, co nieuchronne, ale stanowi realne zagro enie dla specyfiki grupy, a tym, co stanowi o jej to samo ci i integralno ci (Zieli ski, 2009, s. 4). Jak wida globalizacji nie nale y uto samia jedynie ze zgubn uniwersalizacj, w obliczu budz cego niepokój globalnego procesu spo eczno ci ludzkie poszukuj swego bezpiecze stwa i to samo ci w najistotniejszych punktach odniesieniach takich jak religia, kultura, naród czy region. Czy za przejaw umi owania kultury narodowej mo na uzna sukces programy rozrywkowego Kocham Ci Polsko, ogl danego przez miliony Polaków mimo jego irytuj cej konwencji? Bardzo prawdopodobne, w ko cu telewidzowie odnale li co polskiego, dla nich sentymentalnego. Drugi scenariusz opisuje zmian zachodz w zdecydowanie wolniejszym tempie. Hannerz nazywa to zjawisko nasyceniem kulturowym. Uwa a, e zmiana kulturowa nast pi w toku kilku generacji. Kraje b ce odbiorcami tre ci p yn cych z dominuj cych centr b powoli i z oporem, cz sto mimowolnie zast powa lokalne idee, sensy i warto ci kulturowe nap ywaj cymi zuniformizowanymi tre ciami. W kontek cie kolejnego scenariusza ma nast pi deformacja kulturowa, która dotyczy b dzie nie tyle kultur lokalnych, co kultury zachodniej, która podczas procesów adaptacji jej przed kraje peryferyjne (podleg ych odbiorców) ma ubo, niszcze i upraszcza si, o ile wi ksze uproszczenie jest jeszcze mo liwe. Czwarta, ostatnia ju wizja kultury w rzeczywisto ci globalnej zakrawa o utopi i bawi ka dego realist, opiera si na ha le: amalganacja kulturowa. W tym przypadku ma miejsce równorz dny dialog i wymiana mi dzy kulturami centrum i peryferii, co prowadzi do ogólnego wzbogacenia kultury. Kultury zderzaj si i stymuluj, rywalizuj, zdobywaj na kreatywno i oryginalno po obu stronach. Efektem tego typu zmian ma by powstawanie kulturowych hybryd, które czerpi z kultur silniejszych i s abszych (Sztompka, 2002, s. 582). Kogo wini? Globalizacja kultury to proces, który pojawi si przede wszystkim za spraw rozwoju i rozprzestrzeniania si technologii komunikacyjnych. Sztuka mediów i multimediów jest ówn z form ich u ycia. To w nie one, mass media, kreuj i popularyzuj mi dzynarodow kultur masow. Wed ug sceptyków produkty kulturowe ulegaj 16

17 komercjalizacji oraz rozprzestrzeniana jest ideologia rozbuchanej konsumpcji, za spraw dzia marketingowych mi dzynarodowych korporacji. Popularyzowanie si kultury masowej jest dzi ki procesom globalnym zjawiskiem yskawicznym, zachodzi w zdumiewaj co szybkim tempie. Jest to mo liwe przede wszystkim dzi ki wspomnianym ju rodkom masowego przekazu (radio, telewizja) i hiperprzestrzeni wytworzonej przez World Wide Web. Ogólno wiatowa paj czyna Internetu dociera do niemal e ka dego zakamarka na ziemi, przez co pozornie ponadnarodowe zjawiska, równie te kulturowe, dotycz ka dego z nas. Ka dego, kto ma dost p do informacji. o konieczne kultura masowa Kultura masowa nazywana jest pi tnem globalizacji, niesprawiedliwie uto samiana ze z em w swoich za eniach ma wiele zalet. Charakteryzuje si przede wszystkim mo liwo ci przekazu wielkim masom analogicznych tre ci, przy czym jest nieelitarna nie wyklucza nikogo z mo liwo ci czerpania z jej dóbr. Nie mo na jej odmówi, e od dawna przyczynia si do rozpowszechnienia i wprowadzenia w ycie idea ów spo ecze stwa obywatelskiego. Mo na przypisa jej wiele cech, powszechnie kojarz cych si pejoratywnie. Najwa niejsze z nich to: sformalizowanie, zestandaryzowanie, komercyjno, popularno i powtarzalno. Wed ug wielu masowa produkcja czci trywialne, sentymentalne, natychmiastowe i fa szywe przyjemno ci kosztem powa nych, intelektualnych, sprawdzonych w czasie warto ci. Ale czy w czaj c telewizor do obiadu oczekujemy czego wi cej? Absorbuje czas, który wed ug niektórych sp dzany jest skrajnie bezproduktywnie i jedynie marnuje nasz energi. Ale czy ka dy w wolnym czasie chce zbawia wiat? Czyni odbiorców pasywnymi, bezmy lnymi, bezsilnymi i podatnymi na manipulacj marionetkami, które wykorzystuje bezlitosny marketing. Prowadzi do tworzenia si spiral milczenia, czyli formu owania klimatu opinii publicznej, przez co ci, którzy maj inne zdanie sami si wyciszaj, poniewa czuj, e nie przebij si przez mas. Rozpowszechnianie informacji na skale masow paradoksalnie poci ga za sob równie wzrost dysproporcji niedoinformowania odbiorców, tak zwany knowledge gap dziel cy spo ecze stwa na poinformowan elit i niedoinformowan wi kszo. Pomimo tego, e mass media serwuj nam informacje w prostej, wr cz obrazkowej formie specjali ci zgodnie twierdz, e komunikaty te i tak nie s rozumiane przez masy. Tylko czy jest to wina post puj cych tendencji globalnych, czy 17

18 niedouczonego spo ecze stwa, któremu si nie chce. W tym miejscu nale oby si zastanowi, czy problem ograniczenia le y po stronie nadawczy, czy raczej odbiorcy (Niezgoda, 2010). Najpopularniejszym argumentem przeciwników globalizacji kultury jest, tak e pojawiaj ca si u Hannerza, gro ba ca kowitej westernizacji kultury, czyli jej ujednolicenia pod k tem rdzenia i j zyka. I z tym argumentem, niestety, musz si zgodzi. Na arenie kulturowej j zykiem komunikacji globalnej staje si angielski, który dzi spe nia podobne funkcje jak acina w redniowieczu, co stawia kraje anglosaskie w uprzywilejowanej sytuacji. Dobra i warto ci kultury powstaj ce w tym j zyku s z marszu gotowe do globalnego obiegu, nie musz boryka si z barier j zykow, która ogranicza analogiczne produkty powstaj ce w innych j zykach i spycha je do obiegu lokalnego, a w najlepszym razie regionalnego. Centrum globalizacji kultury nie staje si, wi c ani miejscem spotkania ró nych kr gów kulturowych wiata, ani te tworzeniem si nowej, ponadnarodowej jako ci kulturowej, powstaj cej w wyniku mieszania si elementów z ró nych kr gów kulturowych. Jest to raczej monolog jednej euroatlantyckiej, a ci lej ameryka skiej kultury w wydaniu rynkowym. Trudno si przy tym dziwi, e w dobie rosn cych mi dzykontynentalnych i mi dzynarodowych zale no ci wiat musia wytypowa jeden j zyk, który sta by si w miar uniwersalnym medium (Wnuk-Lipi ski, 2004, s. 110). Musz przy tym subiektywnie zaznaczy, e wiele ameryka skich formatów jest po prostu bezkonkurencyjne i nie ma nic dziwnego w tym, e s one tak popularne. Amerykanie do perfekcji opanowali sztuk robienia show i pisania chwytliwych scenariuszy. Bij ce ostatnimi laty rekordy popularno ci w Polsce konkursy talentów oparte s przecie na zagranicznych licencjach, a nie rodzimych koncepcjach. Nie przypominam sobie, bym widzia a co równie dobrze wyre yserowanego i przy tym polskiego. Mo e kiedy, za wiele, wiele lat do cigniemy konkurencj zza oceanu w dziedzinie robienia rozrywki, niestety, teraz pozostaje nam siedzie cicho i czerpa z ich pomys ów. Póki co nie stworzyli my nic nawet na miar Familiady. Cindy Crawford i Pocahontas prze laduj cz owieka na ka dym rogu, niczym pos gi Lenina w by ym Zwi zku Radzieckim. Madonna i Michael Jackson to muezini nowego nieporz dku wiata. Tak, skomentowa dzisiejsz rzeczywisto futurolog Nathan Gardels, którego s owom mo na przeciwstawi równie trafny cytat magnata mediów Michaela Eisnera Ameryka ska rozrywka dostarcza ca ej gamy indywidualnych mo liwo ci, indywidualnych 18

19 wyborów i indywidualnej ekspresji. A to jest to, czego ludzie wsz dzie pragn. Nie da si ukry, w mnogo ci ofert mass mediów ka dy mo e wybra co dla siebie, nawet najwi ksi malkontenci. Wbrew pozorom to tak e w du ej mierze dzi ki nim upowszechnia si kultura wysoka, a przynajmniej zachowuje przy tym status quo. Mass mediom mo na wiele zarzuci, ale i wiele nie mo na im odmówi. Najwa niejszym argumentem przemawiaj cym za potrzeb istnienia mass mediów jest fakt, e s najwi kszym, a dla niektórych ludzi jedynym, ród em informacji i porad potrzebnych do funkcjonowania we wspó czesnym wiecie. Kultura masowa daje nam prawie nieograniczon mo liwo wyboru spo ród niemal e nieograniczonego repertuaru, przy czym gwarantuje niedyskryminuj powszechno korzystania (Niezgoda, 2010). Widz wi cej, wiem wi cej, chc wi cej nie mo na powiedzie, e kultura masowa kreuje jedynie sztuczne potrzeby i podsyca konsumpcj, ona stymuluje wzrost oczekiwa spo ecznych, czym popycha spo ecze stwa do rozwoju, stwarza grunt dla nowych osi gni i mo liwo ci. Obala podzia y i szerzy tolerancj, podnosi poziom wiedzy i wiadomo ci spo ecznej, jest najskuteczniejsza w promocji akcji u wiadamiaj cych i kampanii spo ecznych. Mam tu na my li akcje ostrzegaj ce przed zara eniami wirusem HIV, wiadamiaj ce konieczno bada w celu wczesnego wykrycia nowotworów czy te wyczulenie spo ecze stwa na nieszcz cie innych kampanie przeciwko przemocy w rodzinie, przeciwko alkoholizmowi, promowanie tworzenia rodzinnych domów dziecka czy zbieranie dla nich funduszy i tym podobne. Kultura masowa jest tak e ród em niesamowitych inspiracji i oknem na wiat cz sto nam odleg y i niedost pny. I co dalej? Mimo wielu analiz, bada i symulacji nie wiemy, co przyniesie nam przysz, jak potocz si losy kultury, tej globalnej i tych lokalnych. Czy b heterogeniczne? Czy post puj ca mcdonaldyzacja wiata odci nie swoje pi tno i globalna kultura jednak wch onie kultury mniejsze? A mo e polscy przeciwnicy globalizacji z uporem wariata wci b osi wy szo zasma anej kapusty nad owocami morza i w ko cu wywalcz powszechn zgod? Istnieje wiele teorii tak samo jak wiele jest definicji globalizacji, ka da zak ada inne plusy i minusy tego procesu. Mimo wysi ków wiat ych socjologów i podwórkowych wró bitów w chwili obecnej nie da si oceni, która z nich jest najtrafniejsza. 19

20 Tkwimy w procesie globalizacji. Bierzemy udzia w szeregu p ynnych zmian, które cz sto wydaj si nam niezrozumia e i których nie mo na podsumowa i oceni, poniewa proces ten wci trwa. Globalizacja w sferze kultury, cho nie tylko, przynosi nam szereg pozytywnych zmian, otwiera nasze umys y, poszerza horyzonty, przynosi nam wiat, który do niedawna by nam wszystkim obcy, którego wielu ludzi wci si boi. Nie nale do t umu malkontentów i przeciwników globalizacji, uwa am j za proces konieczny, nieuchronny i w gruncie rzeczy pozytywny. Przecie nikt nikogo nie wynaradawia, nikomu niczego nie zabrania, niczego nie zabiera, nie pali ambitnych ksi ek, nie zamyka teatrów, filharmonii czy galerii sztuki. Nikt nie zmusza nikogo do ogl dania kiczowatych teleturniejów, ka dy ma prawo wybra z morza mo liwo ci to, co lubi najbardziej i przy okazji mo e spróbowa czego wi cej. yjemy w cieniu post puj cej globalizacji i z pewnymi procesami musimy si po prostu pogodzi. Obro cy starego porz dku nied ugo zamilkn, a do g osu dojd m odzi, post powi obywatele globalnej wioski i nie w tpi w to, e b kreowa now globaln kultur, dostosowan do ich wyobra nowoczesnego wiata. Wykorzystajmy szans i sami zaoferujmy co wiatu. Bibliografia Burszta W. J., Antropologia kultury, s. 157, Pozna, 1998 Krzysztofek K., Szczepa ski M., Zrozumie rozwój. Od spo ecze stw tradycyjnych do informacyjnych, s. 247, Katowice, 2002 Niezgoda M., Wyk ady Komunikacja a zmiana spo eczna, AGH Kraków, 2010 Sztompka P., Socjologia. Analiza spo ecze stwa, s. 582, Kraków, 2002 Wnuk-Lipi ski E., wiat mi dzyepoki: globalizacja, demokracja, pa stwo narodowe, Kraków, s. 110, 2004 Zieli ski M., Globalizacja kulturowa i jej konsekwencje dla to samo ci jednostkowej, s.4, Gda sk,

21 ukasz Chochorowski Polskie i wiatowe,social Media w obliczu globalizacji kultury Globalizacja jest procesem przenikaj cym w wi kszo sfer i p aszczyzn funkcjonowania wspó czesnych spo ecze stw. Aspekty cywilizacyjne, technologiczne, ekonomiczne, a tak e konsumpcyjne obecne w dzisiejszym wiecie stanowi g ówne t o zjawiska, którego dzia anie rozpowszechnia si bez wzgl du na otaczaj przestrze, oznacza to, i globalizacja nie podlega poj ciom oraz ramom takim jak pa stwo, granica czy narodowo, mimo i z nich czerpie swój sens. Media stanowi g ówny kana komunikacji na podstawie którego mo na obserwowa oraz okre la proces globalizacji, który poprzez transkrypcj okre lonych przekazów i tre ci w uj ciu narodowo ciowym rozprzestrzenia je na ca y wiat, b c swoistego rodzaju no nikiem ujednoliconych wzorców kulturowych i sposobu ich odbioru. Internet sta si jednym z podstawowych rodków komunikacyjno-informacyjnych dla ludzi, jako no nik informacji pozwala na czerpanie wiedzy i obcowanie z wiatem który znamy w uj ciu nie tylko w asnej kultury ale tak e wiatów i kultur do tej pory nam obcych. Wzrost wiadomo ci tego faktu w po czeniu z jedn z podstawowych potrzeb ludzi jak jest potrzeba akceptacji oraz przynale no ci objawiaj cej si przez ycie grupach, przyczyni o si do powstania mediów spo eczno ciowych (social media). Okre leniem tym mo emy nazwa ka prób komunikacji i interakcji u ytkowników Internetu maj miejsce na specjalnie przygotowanych do tego platformach. Media Spo eczno ciowe (Social Media) wg Definicji Andreasa Kaplan a i Michael Haenlein a mo na zdefiniowa jako "grup bazuj cych na internetowych rozwi zaniach aplikacji, które opieraj si na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0 i które to umo liwiaj tworzenie i wymian wygenerowanych przez u ytkowników tre ci. Poza czysto technologicznym aspektem tej definicji, b cym jej mechanicznym fundamentem, warto zwróci uwag na g ówne elementy ostatniego zdania tzn. tworzenie i wymian wygenerowanych tre ci, które mo na rozumie jako oczywiste wytwory kultury. Globalizacja i kultura poprzez media, a g ównie Internet wzajemnie si przenikaj okre laj c si i tworz c razem now cybernetyczn przestrze bytu dla wytworów ludzkiej dzia alno ci. 21

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 2 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 1 Poziom 2 jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Zarówno prezencja, jak i umiejętność

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Okres wysokiej aktywnośd

Okres wysokiej aktywnośd Wschód w liczbach Specjalnie dla osób zainteresowanych współpracą z nami w ramach naszego bloga Kurs Na Wschód przygotowaliśmy zbiorczą prezentację wyników samego bloga jaki i stron na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji żywności

Kompetencje konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji żywności Kompetencje konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji żywności Wykonanie: Monika Antolak Angelika Dworska Izabela Grabowska Zarządzanie rok 3 Spis treści: 1. Czym jest odpowiedzialna konsumpcja?

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2

Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2 Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2 Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication II. ANALIZA GRUP OTOCZENIA W pierwszym odcinku, poświęconym analizie grup otoczenia firmy, wyodrębniliśmy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo