Dodawanie nowego pracownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodawanie nowego pracownika"

Transkrypt

1 z :08 Dodawanie nowego pracownika Z menu głównego wybierz Funkcje kierownika medycznego -> Personel Otworzy się panel Pracownicy ZOZ udostępniający funkcje zarządzania pracownikami: Znajduje się tutaj tabela wszystkich pracowników, w skład której wchodzą takie kolumny jak Imię, Nazwisko, Pesel, Adres, Telefon, oraz Domyślna rola W przypadku pierwszej konfiguracji systemu zdefiniowany jest wyłącznie Kierownik medyczny. Kliknij przycisk aby otworzyć okno z danymi pracownika. Dane pracownika

2 z :08 Okno danych pracownika zawsze zawiera Role pracownika, a w przypadku lekarzy i pielęgniarek takŝe Dane specjalistyczne. Aby dodać pracownika do systemu: Uzupełnij jego dane ogólne klikając na odpowiednich polach tekstowych i wpisując ich treść W przypadku pola moŝesz wymusić napisanie wiadomości pod podany adres klikająć na W przypadku Daty zatrudnienia moŝesz takŝe uŝyć modułu kalendarza - kliknij ikonkę W polu Login wpisz unikalną nazwę identyfikującą uŝytkownika systemu. Jeśli wpiszesz nazwę juŝ istniejąca w systemie, ukaŝe się komunikat o błędzie. Wpisz inną nazwę dla tego pracownika. Uwaga: Raz przypisana nazwa pozostaje na zawsze w systemie. Nawet po przeniesieniu pracownika do archiwum jego nazwa uŝytkownika (Login) nie moŝe być przypisana innemu pracownikowi. Zdefiniuj hasło potrzebne do zalogowania do systemu - w polach Hasło oraz Hasło* powtórz ten sam ciąg znaków, aby uniknąć pomyłki. Hasło powinno: - być co najmniej ośmioznakowe, - zawierać jedną małą literę, - zawierać jedną duŝą literę, - zawierać jedną cyfrę lub znak specjalny. W przypadku niespełnienia powyŝszego warunku, program wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle i podpowie jego poprawność. Aby zatwierdzić dane pracownika nie będącego lekarzem lub pielęgniarką, kliknij do panelu zarządzania pracownikami Przełącz się na zakładkę Role pracownika w celu zdefiniowania roli pracownika:. Powrócisz Pojawi się okno:

3 z :08 Aby dodać rolę dla pracownika kliknij na Otworzy się okno: rolę klikając na wiersz w tabeli z interesującą Cię rolą pracownika Zatwierdź wybór klikając na lub anuluj klikając na Tabela ról pracownika zostanie uaktualniona o nowo dodaną rolę (Pracownik moŝe mieć więcej niŝ jedną rolę) W przypadku dodania lekarza lub pielęgniarki, pojawią się automatycznie nowe zakładki Dane specjalistyczne lekarza lub Dane specjalistyczne pielęgniarki Dane specjalistyczne lekarza

4 z :08 Uzupełnij dane specjalistyczne: Wpisz Nr prawa wykonywania zawodu z listy Specjalność główną, a następnie Stopień specjalizacji - klikając na Opcjonalnie uzupełnij Specjalności dodatkowe i Stopnie specjalizacji - w analogiczny sposób jak Specjalność główną Podaj StaŜ pracy - wpisując liczbę lat Ustal Dzienny limit pacjentów- podając ich liczbę Ustaw Domyślny czas wizyty - wybierając wartość z listy, po kliknięciu na z listy Rodzaj umowy (Umowa o pracę/umowa zlecenie/kontrakt) -klikając na Dodatkowo w przypadku Umowy o pracę na niepełny etat - zdefiniuj Wymiar etatu (np. 1/2) i odpowiadającą mu miesięczną liczbę godzin pracy (np. 80) z listy Typ specjalisty (Nie jest specjalistą, Specjalista, Dentysta), klikając na W przypadku wybrania Typu specjalizacji jako Specjalista lub Dentysta, pojawi się dodatkowa tabela zawierająca ICD-9 oraz nazwę procedury W tabeli tej naleŝy zdefiniować dostępne procedury dla danego specjalisty/dentysty, z których będzie mógł później korzystać w trakcie wystawiania Rozpoznania dla bieŝącej wizyty. W tym celu kliknij na Otworzy się okno Szukanie procedury Aby znaleźć procedurę w polu Szukaj (kod/nazwa) wpisz kod procedury lub nazwę procedury (moŝna wpisać tylko początkowe cyfry bądź litery szukanej procedury)

5 z :08 procedurę z tablicy - klikając na dany wiersz, a następnie zatwierdź wybór klikając na Dane specjalistyczne pielęgniarki Uzupełnij dane specjalistyczne:

6 z :08 Wpisz Nr prawa wykonywania zawodu z listy Specjalność główną, a następnie Stopień specjalizacji - klikając na Opcjonalnie uzupełnij Specjalności dodatkowe i Stopnie specjalizacji - w analogiczny sposób jak Specjalność główną Podaj StaŜ pracy - wpisując liczbę lat z listy Rodzaj umowy (Umowa o pracę/umowa zlecenie/kontrakt) -klikając na Dodatkowo w przypadku Umowy o pracę na niepełny etat - zdefiniuj Wymiar etatu (np. 1/2) i odpowiadającą mu miesięczną liczbę godzin pracy (np. 80) Po wypełnieniu formularza naciśnij przycisk do panelu zarządzania pracownikami, aby zapisać dane pracownika w systemie i powrócić WaŜne! Jeśli wprowadzisz niepoprawne dane, to przy próbie ich zatwierdzenia wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, informujący o pustych lub błędnie wypełnionych polach. Popraw błąd i jeszcze raz zatwierdź zmiany klikając Edycja danych pracownika Z menu głównego wybierz Funkcje kierownika medycznego -> Personel Otworzy się panel Pracownicy ZOZ udostępniający funkcje zarządzania pracownikami: Zaznacz pracownika na liście (klikając na dany wiersz) i kliknij pracownika aby otworzyć okno z danymi

7 z :08 Dane pracownika Okno Danych pracownika zawsze zawiera Dane ogólne pracownika a w przypadku lekarzy i pielęgniarek takŝe Dane specjalistyczne lekarza i Dane specjalistyczne pielęgniarki. Zakładka Dane ogólne pracownika MoŜesz w niej edytować wszystkie pola z danymi za wyjątkiem nazwy uŝytkownika (Login). Aby zmienić dane pracownika: Kliknij na odpowiednim polu tekstowym i wpisz nową wartość MoŜesz napisać 'a do danej osoby klikając na ikonę W przypadku Daty zatrudnienia moŝesz takŝe uŝyć modułu kalendarza - kliknij ikonkę Aby zatwierdzić zmianę danych pracownika, kliknij. Powrócisz do panelu zarządzania pracownikami Zakładka Role Tutaj moŝesz zmieniać role pracownika.

8 z :08 MoŜesz: dodać nowe role klikając na usunąć rolę - zaznaczając daną rolę w tabeli (klikając na odpowiedni wiersz) i klikając na ustawić domyślną rolę - zaznaczając daną rolę w tabeli (klikając na odpowiedni wiersz) i kliknij na Zakładka Dane specjalistyczne lekarza MoŜesz w niej zmieniać dane specjalistyczne lekarza.

9 z :08 Zmień dane specjalistyczne lekarza klikając na polach tekstowych i wpisując nowe wartości W przypadku pól wyboru kliknij strzałkę i wybierz opcję z listy W przypadku wybrania Typu specjalizacji jako Specjalista lub Dentysta, pojawia się dodatkowa tabela zawierająca ICD-9 oraz nazwę procedury W tabeli są zdefiniowane dostępne procedury dla danego specjalisty/dentysty, z których moŝe korzystać w trakcie wystawiania Rozpoznania dla bieŝącej wizyty. Aby dodać nową procedurę kliknij na Aby usunąć - zaznaczając daną procedurę w tabeli (klikając na odpowiedni wiersz) i kliknij na Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij przycisk pracownikami aby powrócić do panelu zarządzania Zakładka Dane specjalistyczne pielęgniarki MoŜesz w niej zmieniać dane specjalistyczne pielęgniarki.

10 0 z :08 Zmień dane specjalistyczne lekarza klikając na polach tekstowych i wpisując nowe wartości W przypadku pól wyboru kliknij strzałkę i wybierz opcję z listy Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij przycisk pracownikami aby powrócić do panelu zarządzania WaŜne! Jeśli wprowadzisz niepoprawne dane, to przy próbie ich zatwierdzenia wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, informujący o pustych lub błędnie wypełnionych polach. Popraw błąd i jeszcze raz zatwierdź zmiany klikając Więcej informacji na temat Danych pracownika znajdziesz w pomocy na temat Dodawania nowego pracownika Przeniesienie pracownika do archiwum W systemie dreryk wyłącznie Kierownik medyczny ma moŝliwość przeniesienia pracownika do archiwum. Jest to równoznaczne z przeniesieniem danych pracownika do archiwum oraz anulowaniem jego praw dostępu do systemu Jest to działanie jednorazowe i nieodwracalne!!! Aby przenieść pracownika do archiwum, z menu głównego wybierz opcję Funkcje kierownika medycznego -> Personel

11 1 z :08 Otworzy się panel Pracownicy ZOZ udostępniający funkcje zarządzania pracownikami: Zaznacz pracownika na odpowiedniej liście i kliknij umowy aby ustalić datę zakończenia Data końca umowy Pamiętaj! Przeniesienie pracownika do archiwum jest równoznaczne z usunięciem jego konta uŝytkownika. Jest to proces nieodwracalny. Działanie takie jest zalecane np: w przypadku ustania stosunku pracy. Pracownik przeniesiony do archiwum traci dostęp do systemu dreryk - dlatego rozwaŝnie korzystaj z tej funkcji. Wpisz datę zakończenia umowy w pole tekstowe lub uŝyj kalendarza klikając ikonkę Aby zatwierdzić przeniesienie pracownika do archiwum kliknij Powrócisz do panelu zarządzania pracownikami. Dane pracownika będą odtąd dostępne w archiwum pracowników POZ Rejestracja pacjenta Z menu głównego kliknij aby przejśc do ekranu obsługi pacjenta

12 2 z :08 Wyszukaj kartę pacjenta w bazie danych Zaznacz pacjenta na liście i z menu Wyszukany pacjent wybierz aby przejść do ekranu Rejestrowanie pacjenta zawierającego terminarz wizyt. Terminarz

13 3 z :08 W lewym, górnym rogu znajduję się podstawowe dane pacjenta do rejestracji Rejestrując pacjenta, naleŝy najpierw wybrać Lekarza z rozwijalnej listy pacjent chce wyznaczyć wizytę po lewej stronie, do którego Wyznacz termin wizyty, uŝywając przycisków oraz aby wybrać właściwą datę, lub skorzystaj z modułu Kalendarza klikając na Określ godzinę wizyty - wybierz kursorem myszy wiersz z odpowiednią godziną na Liście pacjentów na dzień xx, (kolorem seledynowym są zaznaczone godziny pracy danego lekarza) a następnie kliknij. Alternatywnie moŝesz kliknąć dwa razy na wybranym wierszu. Uwaga! Domyślny widok listy jest z przedziału godzinowego od 8.00 do Aby przełączyć się na tryb 24h, naleŝy kliknąć selektor Tryb całodobowy W przypadku konieczności wyznaczenia wizyty poza kolejnością - kliknij ZaleŜnie od wybranej opcji rejestracji otworzy się okno potwierdzenia: Wizyta POZ Wizyta u specjalisty AOS Wizyta u specjalisty AOS

14 4 z :08 Okno zawiera: Dane pacjenta Nazwisko i Imię Adres PESEL Dane Lekarza - jego Nazwisko i Imię Termin Rodzaj wizyty - wybierz rodzaj wizyty (POZ lub Domowa) Data wizyty Wizyta poza kolejnością - zaznaczone w przypadku braku godziny Czas wizyty Liczba okresów - ilość okresów trwania wizyty Dane ze skierowania Wypełnij pola obowiązkowe: bez opłat przez NFZ - zaznacz gdy bez opłat przez NFZ

15 5 z :08 Data skierowania - w celu wprowadzenia daty skorzystaj z modułu Kalendarza klikając na Typ zlecenia - wybierz jedną z opcji (S - wystawione przez świadczeniodawcę lub I - przez inną instytucję) klikając na Nazwa instytucji zlecającej Personel zlecający - wybierz jedna opcję z listy (lekarz, felczer) klikając na Personel zlecający -NPWZ - wybierz jedna opcję z listy klikając na Typ identyfikatora świadczeniodawcy - wybierz z listy klikając na. W przypadku wybrania opcji K-nr księgi rejestrowej RZOZ naleŝy uzupełnić jeszcze polę Identyfikator podmiotu kierującego Kod ICD-10 przyczyny głównej - wybierz z listy klikając na Uzupełnij pozostałe pola o ile to konieczne, a następnie kliknij na lub aby anulować klikni W zaleŝności czy wizyta jest zarejestrowana na określoną godzinę, czy poza kolejnością, na Liście pacjentów na dzień xx pojawi się odpowiedni wpis np: lub: Wprowadzanie danych bieŝącej wizyty Po rozpoczęciu wizyty wyświetli się okno z Wizyta pacjenta z otwartą zakładką BieŜąca wizyta: Kolejność wykonywania działań podczas wizyty jest dowolna. Proponowany przebieg wizyty wygląda następująco:

16 6 z :08 Komórkę - klikając na Ratowanie Ŝycia - w przypadku wizyty mającej charakter interwencji w celu ratowania Ŝycia bez opłat przez NFZ - w przypadku wizyty mającej charakter prywatny (NFZ nie pokrywa kosztów leczenia) Wprowadzenie danych Wywiadu Wprowadzenie danych Badania Fizykalnego Zebranie i uzupełnienie dodatkowych informacji: Badania analityczne Badania obrazowe Konsultacje Hospitalizacje Antropometria Szczepienia i surowice Badania przesiewowe Rehabilitacje Pobyty sanatoryjne Zaopatrzenie ortopedyczne Inne informacje Wprowadzenie Rozpoznania jednostki chorobowej lub Rozpoznania jednostki chorobowej dla specjalisty Opisanie Zaleceń dla pacjenta Wystawienie Recept Wystawienie Zwolnienia lekarskiego Wystawienie Druków Zaplanowanie następnej wizyty Zamknięcie, zatwierdzenie lub anulowanie wizyty Uwaga! W przypadku gdy chcesz powtórzyć dane w polach Wywiad i Badanie fizykalne z poprzedniej wizyty przed wypełnianiem tych pól kliknij na lub na Wywiad Wywiad medyczny jest pierwszym i zarazem kluczowym etapem spotkania lekarza z pacjentem - kaŝdą wizytę rozpocznij od zebrania podstawowych informacji o stanie zdrowia chorego. Pomocne moŝe okazać się wyświetlenie pytań pomocniczych z pomocą przycisku

17 7 z :08 Po przeprowadzeniu wywiadu medycznego wpisz informacje uzyskane od pacjenta w przeznaczone do tego pole tekstowe - Wywiad. Jeśli treść wywiadu odpowiada zdefiniowanemu przez ciebie wcześniej szablonowi - moŝesz wczytać treść z szablonu. W tym celu kliknij prawym klawiszem na polu tekstowym Wywiad, wybierz z menu kontekstowego opcje Pobierz z szablonu i postępuj zgodnie z instrukcją: wstawianie elementów wizyty z szablonu MoŜesz równieŝ eksportować wpisane przez siebie dane do szablonu w celu ponownego ich wykorzystania w przyszłości. W tym celu kliknij prawym klawiszem na polu tekstowym Wywiad, wybierz z menu kontekstowego opcje Zapisz jako szablon i postępuj zgodnie z instrukcją: zapis danych do szablonu Po zakończeniu wywiadu przejdź do badania fizykalnego. Badanie fizykalne Po przeprowadzeniu wywiadu medycznego moŝesz przejść do wykonania badań fizykalnych pacjenta. Po zebraniu danych wprowadź uzyskane rezultaty w pole tekstowe - Badania fizykalne. Jeśli wyniki badania odpowiadają zdefiniowanemu przez ciebie wcześniej szablonowi - moŝesz wczytać ich treść z szablonu. W tym celu kliknij prawym klawiszem na polu tekstowym Badanie fizykalne, wybierz z menu kontekstowego opcje Pobierz z szablonu i postępuj zgodnie z instrukcją: wstawianie elementów wizyty z szablonu

18 8 z :08 MoŜesz równieŝ eksportować wpisane przez siebie dane do szablonu w celu ponownego ich wykorzystania w przyszłości. W tym celu kliknij prawym klawiszem na polu tekstowym Badanie fizykalne, wybierz z menu kontekstowego opcje Zapisz jako szablon i postępuj zgodnie z instrukcją: zapis danych do szablonu Badania analityczne Historia badań W kaŝdym momencie wizyty masz dostęp do badań analitycznych pacjenta. Kliknij przycisk aby otworzyć okno zawierające historię badań analitycznych: aby dodać nowe badanie aby edytować wybrane badanie aby usunąć wybrane badanie Po zapoznaniu się z wynikami badań, kliknij aby kontynuować wizytę Wprowadzanie wyników badań analitycznych

19 9 z :08 W dowolnym momencie wizyty moŝesz wprowadzić nowe wyniki badań analitycznych. W tym celu kliknij w strzałeczkę na przycisku z menu kontekstowego wybierz opcję - Wpisz nowe. Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe badanie analityczne Badania obrazowe Historia badań W kaŝdym momencie wizyty masz dostęp do badań obrazowych pacjenta. Kliknij przycisk aby otworzyć okno zawierające historię badań obrazowych aby dodać nowe badanie aby edytować wybrane badanie aby usunąć wybrane badanie Po zapoznaniu się z wynikami kliknij, aby kontynuować wizytę Wprowadzanie wyników badań obrazowych W dowolnym momencie wizyty moŝesz wprowadzić uzyskane wyniki badań obrazowych. W tym celu kliknij w strzałeczkę na przycisku z menu kontekstowego wybierz opcję - Wpisz nowe. Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe badanie obrazowe Konsultacje Historia konsultacji

20 0 z :08 W czasie wizyty moŝesz się zapoznać z historią przeprowadzonych konsultacji medycznych pacjenta. W tym celu kliknij przycisk aby ukazać historię przeprowadzonych konsultacji. aby dodać nowe konsultacje aby edytować wybrane konsultacje aby usunąć wybrane konsultacje Po zapoznaniu się z historią konsultacji kliknij aby kontynuować wizytę Wprowadzanie danych z przeprowadzonej konsultacji W czasie wizyty moŝesz takŝe uzupełnić informacje dotyczące odbytych konsultacji z lekarzami innych specjalizacji. W tym celu kliknij strzałeczkę na przycisku z kontekstowego menu wybierz opcje - Wpisz informacje o konsultacji. Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe konsultacje Hospitalizacje Historia hospitalizacji Podczas wizyty moŝesz się zapoznać z historią pobytów pacjenta w jednostkach szpitalnych. W tym celu kliknij przycisk, Ŝeby otworzyć okno zawierające historię hospitalizacji.

21 1 z :08 aby dodać nowe hospitalizacje aby edytować wybrane hospitalizacje aby usunąć wybrane hospitalizacje Po zapoznaniu się z historią hospitalizacji, kliknij aby kontynuować wizytę Wprowadzanie informacji o hospitalizacji W czasie wizyty moŝesz takŝe uzupełnić informacje dotyczące przebytych hospitalizacji pacjenta. W tym celu kliknij strzałeczkę na przycisku z kontekstowego menu wybierz opcje - Wpisz informacje o hospitalizacji. Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe hospitalizacje Antropometria W czasie trwania wizyty masz dostęp do danych antropometrycznych pacjenta. Kliknięcie przycisku otwiera formularz zawierający dane antropometryczne Antropometria (dzieci) W przypadku dzieci do 1 roku Ŝycia formularz ma następującą postać:

22 2 z :08 Standardowo formularz zawiera najbardziej aktualne pomiary uzyskane przy poprzednich wizytach - sekcja Poprzednie wyniki W czasie wizyty naleŝy dokonać nowych pomiarów i wpisać je w odpowiednie pola tekstowe. Wypełnij pola Obwód głowy, Długość, obwód klatki piersiowej (Obwód KLP), Liczba zębów oraz Waga Kliknij aby wprowadzić dane do systemu i kontynuować dalej wizytę. Antropometria (dorośli) W przypadku dorosłych oraz dzieci powyŝej pierwszego roku Ŝycia formularz ma następująca postać: Standardowo formularz zawiera najbardziej aktualne pomiary uzyskane przy poprzednich wizytach - sekcja Poprzednie wyniki W czasie wizyty naleŝy dokonać nowych pomiarów i wpisać je w odpowiednie pola tekstowe. Wypełnij pola tekstowe RR - tętno, Wzrost i Waga - system automatycznie wyliczy współczynnik BMI (pole to dotyczy dorosłych) Aby wprowadzić nowe dane do systemu i kontynuować dalej wizytę kliknij Rehabilitacje Historia rehabilitacji Podczas wizyty moŝesz się zapoznać z historią zabiegów rehabilitacyjnych pacjenta

23 3 z :08 Aby otworzyć okno historii rehabilitacji, kliknij przycisk aby dodać nową rehabilitację aby edytować wybraną rehabilitację aby usunąć wybraną rehabilitację Po zapoznaniu się z historią rehabilitacji, kliknij aby kontynuować wizytę Wprowadzanie informacji o rehabilitacjach Jeśli istnieje taka potrzeba moŝesz w trakcie wizyty uzupełnić informacje dotyczące przebytych rehabilitacji pacjenta. W tym celu kliknij strzałeczkę na przycisku aby rozwinąć menu kontekstowe: z menu wybierz opcję Wpisz informacje o rehabilitacji. Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe rehabilitacje Sanatoria Historia pobytów sanatoryjnych

24 4 z :08 W kaŝdym momencie wizyty moŝesz zapoznać się z historią pobytów pacjenta w sanatoriach W tym celu kliknij strzałeczkę na przycisku historię pobytów w sanatoriach i z menu kontekstowego wybierz PokaŜ aby dodać nowe sanatorium aby edytować wybrane sanatorium aby usunąć wybrane sanatorium Po zapoznaniu się z historią pobytów w sanatoriach kliknij aby kontynuować wizytę Wprowadzanie informacji o pobytach sanatoryjnych MoŜesz takŝe uzupełnić dane dotyczące pobytów sanatoryjnych pacjenta W tym celu kliknij strzałeczkę na przycisku z menu kontekstowego wybierz Wpisz informacje o pobycie w sanatorium Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe sanatorium Zaopatrzenie ortopedyczne Historia wypoŝyczeń zaopatrzenia ortopedycznego W dowolnym momencie wizyty moŝesz sprawdzić historię zaopatrzenia ortopedycznego wydanego pacjentowi. Aby to zrobić kliknij w strzałeczkę na przycisku PokaŜ historię wydanego zaopatrzenia medycznego i z menu kontekstowego wybierz

25 5 z :08 aby dodać nowe zaopatrzenie ortopedyczne aby edytować wybrane zaopatrzenie ortopedyczne aby usunąć wybrane zaopatrzenie ortopedyczne Po zapoznaniu się z informacjami o zaopatrzeniu ortopedycznym, kliknij aby kontynuować wizytę Wprowadzanie informacji o wydaniu zaopatrzenia ortopedycznego W czasie wizyty moŝna teŝ wprowadzić informacje o sprzęcie ortopedycznym będącym własnością ZOZ a wypoŝyczonym pacjentowi W tym celu kliknij strzałeczkę na przycisku z menu kontekstowego wybierz Wpisz informacje o wydanym zaopatrzeniu ortopedycznym. Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe zaopatrzenie ortopedyczne Inne informacje Wyświetlanie innych informacji W kaŝdym momencie wizyty masz dostęp do innych informacji zapisanych przy poprzednich wizytach śeby przywołać historię informacji kliknij strzałeczkę na przycisku kontekstowego wybierz PokaŜ historię innych informacji i z menu Otworzy się okno zawierające historię wpisów:

26 6 z :08 aby dodać nową informacje aby edytować wybraną informacje aby usunąć wybraną informacje Po zapoznaniu sie z informacjami, kliknij aby kontynuować wizytę Wprowadzanie innych informacji Aby dopisać dowolne informacje: kliknij strzałeczkę na przycisku z menu kontekstowego wybierz Wpisz inne informacje Następnie po otworzeniu nowego okna wprowadź nowe informacje Rozpoznanie dla specjalisty Część Rozpoznanie jest podzielona na dwie tabele:

27 7 z :08 Procedury Produkty Uwaga! Uzupełnienie obu tablic jest niezbędne aby zakończyć wizytę Procedury Aby dodać nową Procedurę kliknij na Wyświetli się okno dostępnych procedur dla danego specjalisty (zdefiniowanych przez Kierownika Medycznego) procedurę - klikając na wiersz z daną procedurą w tabeli Aby zatwierdzić kliknij lub aby anulować Aby usunąć wybraną procedurę kliknij Produkty Aby dodać nową Procedurę kliknij na Wyświetli się okno

28 8 z :08 Kontrakt oraz Produkt kontraktowyklikając na przy danym polu produkt z listy dla danego kontraktu z NFZ - klikając na dany wiersz w tabeli zawierający Produkt jednostkowypng Aby zatwierdzić kliknij lub aby anulować Aby usunąć wybrany produkt kliknij Zalecenia Po zebraniu wszystkich informacji oraz zdiagnozowaniu jednostki chorobowej, ustal zalecenia dotyczące dalszego postępowania pacjenta. Wypełnij pole Zalecenia wpisując sugestie dotyczące terapii pacjenta Jeśli treść zaleceń odpowiada zdefiniowanemu przez ciebie wcześniej szablonowi - moŝesz wczytać treść z szablonu. W tym celu kliknij prawym klawiszem na polu tekstowym Zalecenia, wybierz z menu kontekstowego opcje Pobierz z szablonu i postępuj zgodnie z instrukcją: wstawianie elementów wizyty z szablonu MoŜesz równieŝ eksportować wpisane przez siebie dane do szablonu w celu ponownego ich wykorzystania w przyszłości. W tym celu kliknij prawym klawiszem na polu tekstowym Zalecenia, wybierz z menu kontekstowego opcje Zapisz jako szablon i postępuj zgodnie z instrukcją: zapis danych do szablonu Wystawianie recept

29 9 z :08 Aby wypisać pacjentowi receptę kliknij Otworzy się panel Recepty, w którym wyszukasz leki, ustalisz dawkowanie i wpiszesz je na receptę(y) - patrz: Wystawianie recept Jeśli przepisane zostaną leki stałe to pojawią się one na liście powyŝej pola Zalecenia. Wystawianie zwolnień lekarskich Aby wystawić pacjentowi zwolnienie lekarskie kliknij Otworzy się okno Wystaw zwolnienie, w którym dokonasz operacji związanych z wystawianiem zwolnienia dla pacjenta lub opiekuna - patrz: Wystawianie zwolnień Wystawianie druków Aby wystawić druk dla pacjenta (np. skierowanie do specjalisty) kliknij Na dole ekranu wysunie się okno umoŝliwiające wybór stosownego dokumentu Informacja dla lekarza kierującego Aby przygotować druk kliknij przycisk. Pojawi się okno Informacja dla lekarza kierującego: Wypełnij pola Opis udzielonego świadczenia oraz Zalecenia szczegółowe czy pacjent wymaga objęcia stałą opieką poradni specjalistycznej, czy nie wymaga pozostawania pod stałą opieką poradni specjalistycznej - klikając na odpowiedni selektor Po uzupełnieniu wydrukuj i zachowaj w systemie (klikając ) lub tylko zachowaj w systemie stworzony formularz (klikając ).

30 0 z :08 W kaŝdej chwili moŝna zrezygnować z przygotowywania wniosku - kliknij w przycisk co spowoduje zamknięcie obecnego okna i powrót do ekranu wyboru druków. MoŜna równieŝ usunąć utworzony juŝ druk poprzez wciśnięcie. Planowanie następnej wizyty Aby ustalić datę kolejnej wizyty dla pacjenta kliknij Pojawi się okno Termin następnej wizyty: Wpisz w pole edycyjne Następna wizyta za liczbę dni, po upływie których, powinna się odbyć wizyta kontrolna. Alternatywnie skorzystaj z okna kalendarza. Potwierdź termin klikając Zatwierdzanie, zamykanie lub anulowanie wizyty Anulowanie wizyty W przypadku omyłkowego rozpoczęcia danej wizyty moŝliwe jest jej anulowanie. NaleŜy kliknąć przycisk Wyświetlony zostanie dialog potwierdzający chęć anulowania wizyty: Kliknij przycisk Wszelkie wpisane dane wizyty nie zostaną zapisane, ani nie pozostaną dostępne do dalszej edycji. MoŜliwe będzie natomiast ponowne rozpoczęcie tej wizyty

31 1 z :08 Zamykanie wizyty bez zatwierdzania Jeśli chcesz zamknąć wizytę bez wprowadzenia danych do systemu to kliknij przycisk Program powróci do ekranu głównego, wizyta pacjenta pozostanie w grafiku na dany dzień, moŝliwe będzie ponowne przejście do wizyty - a wszystkie wprowadzone wcześniej dane będą nadal dostępne. NiemoŜliwe będzie jednak późniejsze anulowanie takiej wizyty. Zamykanie i zatwierdzanie wizyty Jeśli chcesz zamknąć wizytę i wprowadzić dane tej wizyty do systemu to kliknij przycisk Wyświetlony zostanie dialog potwierdzający chęć zatwierdzenia wizyty: Kliknij przycisk Program powróci do ekranu głównego, dane z wizyty pacjenta zostaną zatwierdzone i niemoŝliwa będzie ponowna edycja tej wizyty.

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej Wersja 1.1 1 Spis treści Spis Treści... 2 Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek... 4 Przypisanie komórek pracownika... 6

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe str. 3 2. Pobranie instalatora

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 Niniejsza publikacja i jej treść jest własnością Gabos Software Sp. z o.o. Gabos Software Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja obsługi dla Lekarza dentysty

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja obsługi dla Lekarza dentysty Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja obsługi dla Lekarza dentysty Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści Spis treści... 2 Rejestracja pacjenta... 4 Rozpoczęcie wizyty pacjenta...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

REGIMED system elektronicznej rejestracji pacjentów. Instrukcja uŝytkownika System dla Pacjentów Wersja dokumentu: 0.21

REGIMED system elektronicznej rejestracji pacjentów. Instrukcja uŝytkownika System dla Pacjentów Wersja dokumentu: 0.21 system elektronicznej rejestracji pacjentów Instrukcja uŝytkownika System dla Pacjentów Wersja dokumentu: 0.21 Katowice 2009 Spis treści Spis treści...2 1. Wstęp...3 2. Rejestrowanie się w systemie......4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo Podlaski Oddział NFZ Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo 2007-10-31 Ponieważ podwykonawcy (w większości przypadków technicy stomatologiczni) muszą wprowadzić swoje umowy o podwykonawstwo, co

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny lekarz 04-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry... 5 3. Załączniki pacjenta... 6 4. Wydruki...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Termin składania wniosków do 1 września 2010 roku Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ NA POZIOMIE PLACÓWKI Moduł I: Specyfika szkoły Wersja 1.0 styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści e-pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Pierwsze logowanie... 3 2. Umawianie wizyt... 3 3. Przegląd umówionych

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo