REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75 / 2009 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne i struktura organizacyjna Zespołu Gminnego 1 1. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej określa szczegółową organizację oraz tryb jego pracy. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Zespole Gminnym (Zespole) należy przez to rozumieć- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zespół Gminny jest organem pomocniczym Burmistrza ; 2. W skład Zespołu Gminnego wchodzą: 1. Przewodniczący Zespołu Gminnego Burmistrz; 2. Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Zastępca Burmistrza ; 3. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego; 4. Grupa Operacji I Organizacji Działań; 5. Grupa Zabezpieczenia Logistycznego; 6. Grupa Opieki Zdrowotnej I Pomocy Socjalno-Bytowej. 3. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest grupą roboczą o charakterze stałym. Grupy robocze o charakterze czasowym to: Grupa Operacji i Organizacji Działań, Grupa Zabezpieczenia Logistycznego; Grupa Opieki Zdrowotnej I Pomocy Socjalno-Bytowej; 1

2 4. W skład Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzą wytypowani pracownicy Urzędu Gminy, którzy realizują zadania Centrum w ramach swoich obowiązków, zgodnie z urzędowo określonym rozkładem czasu pracy. Rozdział II Tryb pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 3 1. Zespół Gminny obraduje w składzie i terminie ustalonym każdorazowo przez Przewodniczącego Zespołu Gminnego; 2. Na posiedzenia Zespołu Gminnego mogą być zapraszane przez Szefa Zespołu osoby nie będące jego członkami; 3. Ze względu na wagę podejmowanych decyzji mających znaczenie dla prowadzonych działań może być wprowadzona tajność obrad Zespołu; 4. Całodobowy dyżur dla Zespołu w razie potrzeby zapewnia się w ramach Stałego Dyżuru; 5. Posiedzeniami Zespołu Gminnego kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie tej funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu swojemu zastępcy; 6. W przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów określonego stopnia alarmowego, Burmistrz określa zakres rozwinięcia Zespołu oraz precyzuje jego zadania; Rozdział III Zadania Zespołu Gminnego 4 Do zadań Zespołu należy zapewnienie warunków koordynacji działań Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w razie zdarzeń mających znamiona kryzysu, a w szczególności: 1. W fazie zapobiegania podejmowanie działań mających na celu redukcje lub eliminacje prawdopodobieństwa wystąpienia klęski żywiołowej, innych zdarzeń albo w znacznym stopniu ograniczenie ich skutków. 2

3 2. W fazie przygotowania podejmowania działań planistycznych dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i innych zdarzeń mających znamiona kryzysu, a także działań w celu powiększania zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania. 3. W fazie reagowania - podejmowanie działań polegających na dostarczeniu pomocy poszkodowanym oraz zahamowaniu rozwoju niekorzystnych wydarzeń i ograniczeniu strat oraz zniszczeń. 4. W fazie odbudowy podejmowaniu działań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odtwarzania infrastruktury i odbudowy. Zadania funkcyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 5 1.Do zakresu działania Przewodniczącego Zespołu należy: 1 Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta i Gminy; 2 Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu; 3 Podejmowanie inicjatyw w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej i ich usunięcia;. 4 Realizowanie i koordynowanie zasad postępowania określonych w planach działania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i sytuacji kryzysowych ; 5 Określanie potrzeb finansowych umożliwiających funkcjonowanie zespołu w roku budżetowym; 6 Ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń; 7 Zawiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń; 8 Przewodniczenie posiedzeniom; 9 Zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu; 10 Inicjowanie i organizowanie prac Zespołu; 11 Realizowanie innych działań wynikających z zaistniałej sytuacji operacyjnej. 2. Do zakresu działania Zastępcy Szefa Zespołu należy: 3

4 1. Zastępowanie Szefa Zespołu; 2. Koordynowanie działań wchodzących w skład Zespołu; 3. Opracowywanie na polecenie Burmistrza aktów prawnych dotyczących bieżących działań związanych ze stanem mającym znamiona kryzysu; 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu. Podstawowe Zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Grup Roboczych 6 1. Zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego: 1. Określenie występowania miejscowych zagrożeń; 2. Kategoryzacja zagrożeń; 3. Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń; 4. Udział w opracowaniu i aktualizacji zasadniczych elementów Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Środa Wielkopolska; 5. Opracowanie i uaktualnianie bazy danych Szefa OC; 6. Organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności; 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; 8. Prowadzenie kart zdarzeń w wypadku uruchamiania grup o charakterze czasowym; 9. Przygotowywanie analiz i bieżących raportów o stanie bezpieczeństwa ludności gminy; 10. Bieżąca analiza funkcjonowania systemów monitorujących zagrożenia; 11. Edukacja społeczeństwa; 12. Opracowywanie prognoz rozmiarów zagrożenia; 13. Prowadzenie raportów odbudowy wraz z analizą, opisem, wnioskami oraz propozycjami działań; 14. Podejmowanie działań hamujących zdarzenie, ograniczanie zniszczeń i strat; 15. Przekazywanie meldunków do PCZK o stwierdzonych zagrożeniach i ch kryzysowych oraz sporządzanie tygodniowych informacji o istotnych zagrożeniach i ch dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zwierząt, a także zagrożeń środowiska 4

5 naturalnego. Wzory meldunków wraz z ich numeracją zawiera załącznik do niniejszego regulaminu; 16. Określenie i wdrażanie procedur reagowania kryzysowego; 17. Tworzenie warunków dla współdziałania różnych podmiotów ratowniczych i organizacji pozarządowych; 18. Sporządzanie projektu wniosku do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej; 19. Opracowywanie projektów zarządzeń lub decyzji Burmistrza dotyczących wprowadzenia niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela; 20. Organizacja systemu łączności; 21. Szacowanie strat i opracowywanie raportu odbudowy; 22. Dokumentowanie prowadzonych działań; 23. Zabezpieczenie logistyczne Centrum (sprzętu łączności, alarmowania, zasilania energetycznego, informatycznego, itp.); 2. Zadania grupy operacji i organizacji działań: 1. Opracowanie koncepcji /planu/ działania grupy w sytuacjach zagrożeń i klęski żywiołowej; 2. Dokonywanie oceny zaistniałej sytuacji oraz prognozowanie jej rozwoju; 3. Przygotowywanie możliwych wariantów działań w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń; 4. Przygotowywanie możliwych wariantów likwidacji skutków sytuacji kryzysowej; 5. Koordynowanie działań służb oraz przekazywanie im zadań; 6. Opracowywanie dokumentów planistycznych, decyzyjnych, raportów i sprawozdań związanych z podjęciem decyzji przez Burmistrza; 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu ; 8. Sporządzanie bieżących i okresowych meldunków, raportów, sprawozdań i przekazywanie ich do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego; 3. Zadania grupy zabezpieczenia logistycznego: 1. Opracowanie koncepcji /planu/ działania grupy w sytuacjach zagrożeń i klęski żywiołowej; 2. Ocena i analiza bieżących potrzeb logistycznego zabezpieczenia sił ratowniczych oraz poszkodowanej ludności; 3. Opracowanie planu zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych; 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu ; 5

6 5. Sporządzanie bieżących i okresowych meldunków i sprawozdań; 6. Udział w opracowywaniu raportu odbudowy; 4. Zadania grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej : 1. Opracowanie koncepcji /planu/ działania grupy w sytuacjach zagrożeń i klęski żywiołowej; 2. Analiza i ocena możliwości i potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy socjalnobytowej; 3. Koordynowanie działań w zakresie pomocy zdrowotnej oraz pomocy socjalno-bytowej dla poszkodowanych; 4. Udzielanie pomocy społecznej dla ludności poszkodowanej i służby ochrony zdrowia; 5. Gromadzenie danych o osobach poszkodowanych, zaginionych, ewakuowanych itp.; 6. Organizowanie udziału wolontariatu i organizacji pozarządowych w czasie prowadzenia działań; 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu ; 8. Sporządzanie bieżących i okresowych meldunków, sprawozdań dla Burmistrza. Rozdział IV Dokumentowanie działań i prac Zespołu Gminnego 7 Dokumentami działań i prac zespołu są: 1. Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Środa Wielkopolska; 2. Dziennik Ewidencji Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej; 3. Plan Obrony Cywilnej Gminy Środa Wielkopolska; 4. Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Środa Wielkopolska ; 5. Plany świadczeń; 6. Protokoły posiedzeń grup roboczych; 7. Raporty bieżące i okresowe; 8. Karty zdarzeń; 9. Raporty odbudowy; 10. Inne niezbędne dokumenty. 6

7 8 Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Środa Wielkopolska określa przedsięwzięcia na wypadek zagrożeń noszonych znamiona kryzysu, a w szczególności: 1. zadania w zakresie monitorowania zagrożeń; 2. bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania zagrożeń; 3. procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń; 9 Dziennik Ewidencji Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej jest dokumentem odzwierciedlającym obieg przekazywanych informacji, zadań w czasie pracy Zespołu. 10 Plan Obrony Cywilnej umożliwia miedzy innymi określenie sił i środków oraz procedur stosowanych w obronie cywilnej możliwych do wykorzystania w sytuacji kryzysowej czasu pokoju. 11 Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Środa Wielkopolska określa sposób realizacji zadań określonych w kartach realizacji zadania operacyjnego przez Zespół oraz poszczególnych jego członków. 12 Karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis zdarzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat a w szczególności informacje o: 1. kolejności alarmowania sił ratowniczych; 2. podmiocie kierującym działaniami ratowniczymi; 3. podejmowanych decyzjach, w tym o zadaniach stawianych poszczególnym formacjom ratowniczym i podmiotom ujętym w planie reagowania kryzysowego; 7

8 4. liczbie poszkodowanych i wielkości strat; 5. sposobie udzielania pomocy i zabezpieczeniu terenu Raport odbudowy zawiera opis i analizę skutków zaistniałego oraz propozycja działań mających na celu odbudowę, a w szczególności: 1. Szczegółowy wykaz strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym; 2. Projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy; 3. Wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy; 2. Raport odbudowy jest przedstawiany Burmistrzowi. 14 Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu Gminnego zapewnia Urząd Gminy w Środa Wielkopolska. 8

9 Załącznik do Regulaminu organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej System monitoringu zagrożeń województwa wielkopolskiego realizowanego przez Gminne Centra Reagowania, Powiatowe i Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego we współdziałaniu z podmiotami uczestniczącymi w systemie zarządzania kryzysowego. WZORY MELDUNKÓW TYGODNIOWYCH e monitorowanych zagrożeń: 1) Zdarzenia społeczne, 2) Zagrożenia naturalne, 3) Zdarzenia radiacyjne, 4) Zagrożenia epidemiologiczne, 5) Choroby zakaźne zwierząt, 6) Awarie techniczne, 7) Katastrofy komunikacyjne, 8) Akty terroru, 9) Zdarzenia nietypowe. 9

10 1. Zdarzenia społeczne Zakres monitorowanych zdarzeń: - protesty grup społecznych, - strajki w zakładach pracy, - manifestacje, - blokady dróg i szlaków kolejowych, - zakłócenia porządku publicznego o znacznych rozmiarach np. podczas imprez masowych, Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji Nr porządkowy** Informacja o rozpoczęciu / przebiegu / zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Data i godzina rozpoczęcia Data i godzina zakończenia Czas trwania Miejsce Ilość osób uczestniczących w zdarzeniu dd.mm.rrrr gg.mm dd.mm.rrrr gg.mm Dni..., Godzin... nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Zdarzenia społeczne Przebieg Opisowo Skutki Dane o żądaniach protestujących, przyczynach i prognozach rozwoju Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) W przybliżeniu Dane o raportującym Opisowo Opisowo Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko, urząd * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK 10

11 2. Zagrożenia naturalne Zakres monitorowanych zdarzeń: - susze, - silne wiatry i trąby powietrzne, - gradobicie, - długotrwałe występowanie skrajnych temperatur, - nadzwyczajne opady deszczu lub śniegu, - wyładowania atmosferyczne. Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji zjawiska*** Nr porządkowy** Informacja o rozpoczęciu / przebiegu / zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Data i godzina rozpoczęcia Czas trwania dd.mm.rrrr gg.mm Dni..., Godzin... Intensywność Wg skal****i Miejsce Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniu nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Zagrożenia naturalne Przebieg Opisowo Skutki w aspekcie strat w infrastrukturze Podjęte działania profilaktyczne Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) W przybliżeniu Dane o raportującym * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK, *** należy wpisać właściwe zagrożenie naturalne, **** skala wiatru w m/s, opadów w mm na dobę, w przypadku gradu w cm średnicy Opisowo opisowo Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko, urząd 11

12 3. Zdarzenia radiacyjne Zakres monitorowanych zdarzeń: - pożary obiektów, w których znajduje się sprzęt rentgenowski i medyczny sprzęt wykorzystujący izotopy, - wypadki komunikacyjne z uwolnieniem izotopów, - eksplozje ładunków wybuchowych z użyciem izotopów (brudna bomba), Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji Informacja o rozpoczęciu / Informacja o przebiegu / Informacja o zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Zdarzenia radiacyjne Data i godzina rozpoczęcia dd.mm.rrrr gg.mm Przebieg Opisowo Nr porządkowy** Data i godzina zakończenia Miejsce Dotychczasowe działania służb porządkowych Ilość osób uczestniczących w zdarzeniu dd.mm.rrrr gg.mm nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Szczegółowy opis, w tym czy i kiedy został powiadomiony Wojewoda (WCZK) Skutki i skala Podjęte działania interwencyjne Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) liczba Dane o raportującym Opis czy zdarzenie ma charakter wojewódzki W zakresie współudziału organu Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko, urząd * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK 12

13 4. Zagrożenia epidemiologiczne Zakres monitorowanych zdarzeń: - skutków występujących epidemii wśród ludzi, - przebieg epidemii wraz z ewidencją zachorowań i śmierci, - dokładne monitorowanie ognisk występujących epidemii (przemieszczania się), - dane mające związek z epidemią niezbędne do jej pokonania, - występowanie zagrożeń bioterrorystycznych np. tzw. ataków wąglikowych Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji *** Nr porządkowy** Informacja o rozpoczęciu / Informacja o przebiegu / Informacja o zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Zagrożenia epidemiologiczne Data wystąpienia dd.mm.rrrr Przebieg zjawiska Opisowo zjawiska Czas trwania Liczba zachorowań Miejsce występowania zjawiska Ilość osób zmarłych Ilość dni Liczba w kolejnych dniach trwania zjawiska nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Liczba i data oraz dane osobowe Potencjalne przewidywane lub występujące skutki Dotychczasowe działania służb Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) Dane o raportującym Opisowo Opinia, ocena, opis Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko, urząd * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK, *** nazwa epidemia lub 13

14 5. Choroby zakaźne zwierząt Zakres monitorowanych zdarzeń: - nazwa jednostki chorobowej, - podjęte działania służb weterynaryjnych i wspomagających oraz organów władzy, - miejsce (dane z mapy), - ilość chorych sztuk zwierząt, - przybliżone straty finansowe, Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji Nr porządkowy**... Informacja o rozpoczęciu / Informacja o przebiegu / Informacja o zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Choroby zakaźne zwierząt Data wystąpienia dd.mm.rrrr Sposób utylizacji Opisowo zjawiska Czas trwania Liczba zachorowań zwierząt Miejsce występowania zjawiska Ilość dni Liczba sztuk chorych zwierząt w kolejnych dniach trwania zjawiska nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Liczba i data oraz opis (padłe/zabite) Potencjalne przewidywane skutki Dotychczasowe działania służb Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) Dane o raportującym Opisowo Opinia, ocena, opis Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko, urząd * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK 14

15 6. Awarie techniczne Zakres monitorowanych zdarzeń: - awarie w zakładach przetwarzających lub gromadzących środki chemiczne, - pożary obiektów infrastruktury i użyteczności publicznej, - katastrofy budowlane, Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji Informacja o rozpoczęciu / Informacja o przebiegu / Informacja o zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Awarie techniczne Data wystąpienia dd.mm.rrrr Przebieg Opisowo Nr porządkowy** Czas trwania Liczba poszkodowanych, w tym zabitych Miejsce występowania zjawiska Poszkodowani cudzoziemcy Ilość dni Liczby ofiar (rannych i zabitych) nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Liczba oraz dane osobowe Potencjalne przewidywane skutki Dotychczasowe działania służb kierujących akcją ratowniczą Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) Dane o raportującym Opisowo w tym ekonomiczne Opinia, ocena, opis Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko, urząd * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK 15

16 7. Katastrofy komunikacyjne Zakres monitorowanych zdarzeń: - katastrofy kolejowe, - katastrofy autobusowe i samochodowe z dużą liczba rannych i zabitych, - katastrofy lotnicze. Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji Dane ogólne Nr Porzadkowy** Informacja o rozpoczęciu / przebiegu / zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Katastrofy komunikacyjne Data i godzina dd.mm.rrrr Przebieg Opisowo rozpoczęcia Czas trwania Liczba dni, godz. Skutki Opisowo mające wpływ na funkcjonowanie infrastruktury Miejsce Ilość osób poszkodowanych lub uczestniczących w zdarzeniu Dane szczegółowe w przypadku aktu terroru nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Liczba oraz dane osobowe Ustalone dane sprawców Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) Dane o raportującym Prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych aktów terroru Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko Opisowo znamiona prawdopodobieństwa * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK 16

17 8. Akty terroru Zakres monitorowanych zdarzeń w : - obiektach komunikacyjnych, - centrach handlowych, - obiektach administracyjnych, - miejscach imprez masowych Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji Dane ogólne Nr Porządkowy** Informacja o rozpoczęciu / przebiegu / zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Akt terroru Data i godzina dd.mm.rrrr Przebieg Opisowo rozpoczęcia Czas trwania Liczba dni, godz. Skutki Opisowo mające wpływ na funkcjonowanie infrastruktury Miejsce Ilość osób poszkodowanych lub uczestniczących w zdarzeniu Informacja o sprawcach aktu terroru nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Liczba oraz dane osobowe Ustalone dane osobowe sprawców Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) Dane o raportującym Prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych aktów terroru Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko Opisowo znamiona prawdopodobieństwa * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK 17

18 9. Zdarzenia nietypowe Zakres monitorowanych zdarzeń: - wszystkie inne nie ujęte w pkt 1-8 Sposób raportowania (wypełnianie formularza) informacji Dane ogólne Nr Porządkowy** Informacja o rozpoczęciu / przebiegu / zakończeniu / Aktualizacja informacji / Korekta informacji * Nazwa Data i godzina dd.mm.rrrr Przebieg Opisowo rozpoczęcia Czas trwania Liczba dni, godz. Skutki Opisowo mające wpływ na funkcjonowanie infrastruktury Miejsce Ilość osób poszkodowanych lub uczestniczących w zdarzeniu nazwy własne miejscowości lub dane punktów z mapy Liczba oraz dane osobowe Zdjęcia, filmy, dokumenty (skany) Dane o raportującym Jako załączniki Imię, nazwisko, stanowisko * niewłaściwe skreślić, ** wpisuje WCZK 18

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 59/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2017 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Na postawia art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.04.2008 r. REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/11 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 7 września 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na postawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r. WO.5535.38.2014 Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 14.05.2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia 04.02.2008. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM: REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA Włoszczowa, wrzesień 2003 r. 2 CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Gminnego Zespołu Reagowania,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y U R ZĄ D M I A S T A I G MI N Y K RZYWIŃ Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 lipca 2014 r.... Jacek

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 2 stycznia 2013

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 2 stycznia 2013 Zarządzenie Nr KW.0050.1.2013 Wójta Gminy Darłowo z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN z dnia 3 marca 2008 roku. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN z dnia 3 marca 2008 roku. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. ZARZĄDZENIE NR 5/2008 WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art.19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie

w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie Na podstawie art. 19 ust. 4, 6 i 7

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

R E G U L A M I N. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/08 Starosty Leszczyńskiego z dnia 26 marca 2008 r. R E G U L A M I N Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Celem utworzenia Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Regulamin pracy zespołu. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/08 Starosty Makowskiego z dnia 17 czerwca 2008r. REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWEGO TARGU

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWEGO TARGU REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWEGO TARGU strona 1 z 8 Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowego Targu Załącznik nr 1 1 Organem opiniodawczo-doradczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole ZARZĄDZENIE Nr 0050.553.3.2012 BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA RADOMIA Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 1235/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30czerwca 2008 r. (-) Andrzej Kosztowniak REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU SŁUPSK 16.01.2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NrOC-0152/30/2008 ZARZĄDZENIE Nr 30 /2008 WÓJTA GMINY LESZNO z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

NrOC-0152/30/2008 ZARZĄDZENIE Nr 30 /2008 WÓJTA GMINY LESZNO z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NrOC-0152/30/2008 ZARZĄDZENIE Nr 30 /2008 WÓJTA GMINY LESZNO z dnia 14.05.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stoczek Łukowski z dnia 21 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stoczek Łukowski z dnia 21 października 2013 roku Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stoczek Łukowski z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 262/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 04 listopada 2013 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 76 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 76 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2016 Wójta Gminy Samborzec z dnia roku REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMBORCU

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2016 Wójta Gminy Samborzec z dnia roku REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMBORCU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2016 Wójta Gminy Samborzec z dnia 22.06.2016 roku REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMBORCU Samborzec Aktualizacja 2016 Wstęp Siedzibą Gminnego

Bardziej szczegółowo

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego.

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego. ZARZĄDZENIE Nr I / 115 / 2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SO BURMISTRZA WARKI

ZARZĄDZENIE Nr SO BURMISTRZA WARKI ZARZĄDZENIE Nr SO.120.47.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 15 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2016 Burmistrza Michałowa z dnia 8 września 2016 r. Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA (MZZK) Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA (MZZK) Rozdział I Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 1629/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA (MZZK) Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art.20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu:

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu: Załącznik do Zarządzenia nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Łaziska z dn.18.10.2011r. I N S T R U K C J A działania Stanowiska Kierowania (SK) Wójta Gminy Łaziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo ZARZĄDZENIE NR 56.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo Na podstawie art. 17 ust. 6, 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rawie Mazowieckiej

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rawie Mazowieckiej ZARZĄDZENIE NR 27/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3094/2013

Zarządzenie Nr 3094/2013 Zarządzenie Nr 3094/2013 Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 14 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 12 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 128/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 128/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB ZAKRES PREZENTACJI Zadania i działania RCB Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Działania RCB w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Zadania i rola Wydziału

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28.02.2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Na podstawie art. 17 ust. 4,5,6,7 w związku z art. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/03 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu bieżących

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/03 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu bieżących Załącznik do Zarządzenia Nr 9/03 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu bieżących prac Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz

Bardziej szczegółowo

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej 1. Podaj prawidłową nazwę i datę uchwalenia: Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OŁAWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OŁAWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 60/2010 Starosty Oławskiego z dnia 28 października 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OŁAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW w sprawie: organizacji i funkcjonowania z dnia 30 września 2004 roku systemu wczesnego ostrzegania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.92.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kolonowskie w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia 25.08.2008r. w sprawie: powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pawłowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo