Raport Roczny Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

2 Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2015

3 Opracował: Departament Operacji Krajowych NBP Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/ Warszawa tel.: Copyright Narodowy Bank Polski, 2015

4 Spis treści Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Płynność sektora bankowego Sytuacja płynnościowa w 2014 r Wpływ czynników autonomicznych na zmiany płynności sektora bankowego Skup i sprzedaż walut przez NBP Pieniądz gotówkowy Depozyty sektora publicznego utrzymywane w banku centralnym 16 Rozdział 2. Instrumenty polityki pieniężnej Stopa procentowa Rezerwa obowiązkowa Operacje otwartego rynku Operacje podstawowe Operacje dostrajające Operacje strukturalne Operacje depozytowo-kredytowe Depozyt na koniec dnia Kredyt lombardowy 25 Rozdział 3. Pozostałe operacje Kredyt techniczny Kredyt w ciągu dnia w euro 28 Rozdział 4. Kształtowanie stawki POLONIA 29 Glosariusz 33 Załączniki 37 Załącznik 1. Zmiany poziomu wahań najkrótszych stóp procentowych w latach Załącznik 2. Instrumenty NBP w latach Załącznik 3. Operacje podstawowe w 2014 r. 40

5 Spis treści Załącznik 4. Operacje dostrajające w 2014 r. 41 Załącznik 5. Umowy z Ministerstwem Finansów 42 Załącznik 6. System Dealerów Rynku Pieniężnego w 2014 r. 43 Załącznik 7. Informacja dzienna (stan na koniec miesiąca) 45 Spis tabel 46 Spis wykresów 47

6 Wprowadzenie Wprowadzenie

7 Wprowadzenie Wprowadzenie Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego (NBP) w 2014 r. prowadzona była zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na 2014 rok. Podstawowym jej celem, podobnie jak w latach poprzednich, było dążenie do utrzymania inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/ 1 punkt procentowy, przy jednoczesnym sprzyjaniu zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej jest stopa procentowa. Rada Polityki Pieniężnej (RPP), określając podstawowe stopy procentowe NBP, wyznacza rentowność instrumentów polityki pieniężnej. Zmiany poziomu stopy referencyjnej NBP określają kierunek polityki pieniężnej i przekładają się na kształtowanie się stawek rynkowych. Stopa depozytowa i stopa lombardowa wyznaczają pasmo wahań (symetryczne względem stopy referencyjnej) stopy procentowej O/N (overnight) na rynku międzybankowym. W październiku 2014 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu podstawowej stopy procentowej stopy referencyjnej NBP. Jednocześnie nastąpiło zawężenie korytarza wahań krótkoterminowych stawek rynkowych z +/ 1,5 pkt proc. do +/ 1 pkt proc. Na koniec 2014 r. stopa referencyjna wyniosła 2,00%, stopa depozytowa 1,00%, zaś stopa lombardowa 3,00%. W stosunku do końca poprzedniego roku stopa referencyjna została obniżona o 0,50 pkt proc., stopa depozytowa pozostała bez zmian, zaś stopa lombardowa została obniżona o 1 pkt proc. W ramach realizacji przyjętych założeń polityki pieniężnej, NBP przeprowadza operacje otwartego rynku, i w ten sposób wpływa na poziom płynności sektora bankowego. W 2014 r. podstawowe operacje otwartego rynku polegały na regularnej emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP. Operacje dostrajające polegające na emisji bonów o terminach zapadalności krótszych niż podstawowe były prowadzone regularnie (w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej) oraz nieregularnie, w celu ograniczenia zmienności krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Rentowność tych papierów wartościowych określona była na poziomie stopy referencyjnej NBP. Dostęp do operacji podstawowych i dostrajających otwartego rynku miały wszystkie banki spełniające określone przez NBP warunki, a do operacji podstawowych również Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Na początku 2014 r. status Dealera Rynku Pieniężnego miało 11 banków najbardziej aktywnych na rynku pieniężnym i walutowym. W lutym ten status uzyskał jeszcze jeden bank. W 2014 r. banki komercyjne miały możliwość korzystania z udostępnianych przez NBP operacji depozytowo-kredytowych, co ułatwiało zarządzanie bieżącą płynnością. Banki mogły uzupełniać niedobory płynności za pomocą kredytu lombardowego, a nadwyżki lokować w NBP w formie depozytu na koniec dnia. W 2014 r. NBP nie przeprowadzał operacji strukturalnych, których celem jest długoterminowa zmiana płynności w sektorze bankowym. 6 Narodowy Bank Polski

8 Wprowadzenie Tabela I. Operacje otwartego rynku (bony pieniężne NBP i repo), swap walutowy oraz operacje depozytowo-kredytowe w latach (w mln zł) Okres Bony pieniężne Operacje repo Operacje swap walutowy depozyt na koniec dnia Operacje depozytowo-kredytowe kredyt lombardowy saldo (depozyt kredyt) Uwaga: wartości podano w ujęciu średniorocznym w okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Źródło: NBP. W 2014 r., po raz pierwszy od pięciu lat, nastąpiło zmniejszenie krótkoterminowej płynności sektora bankowego mierzonej jako średnioroczne saldo operacji prowadzonych przez bank centralny. Operacje te obejmowały emisję bonów pieniężnych NBP i operacje depozytowo-kredytowe (a w okresie stosowania pakietu zaufania także operacje repo i swapa walutowego). Poziom krótkoterminowej płynności sektora bankowego w 2014 r. wyniósł mln zł. W porównaniu ze średnim poziomem z poprzedniego roku nastąpił spadek płynności o mln zł. W ciągu 2014 r. następowało systematyczne zmniejszanie poziomu płynności sektora bankowego z mln zł w styczniu do mln zł w grudniu, co oznacza spadek w okresie od stycznia do grudnia o mln zł. Obniżenie płynności było spowodowane przede wszystkim przewagą sprzedaży walut obcych przez NBP nad ich skupem oraz wzrostem obiegu pieniądza gotówkowego i rezerwy obowiązkowej. W 2014 r. średni poziom bonów pieniężnych emitowanych przez NBP wyniósł mln zł. Z kwoty tej 98,9%, tj mln zł, stanowiły bony sprzedawane w ramach operacji podstawowych, natomiast mln zł stanowiły operacje dostrajające. Średni poziom operacji depozytowo-kredytowych wyniósł 298 mln zł. Rok 2014 charakteryzował się mniejszą niż 2013 r. zmiennością stawki POLONIA. W wyniku stosowania podstawowych operacji otwartego rynku, a także regularnych i nieregularnych operacji dostrajających, wykorzystywanych do stabilizowania rynkowych stóp procentowych w okresach ich zwiększonej zmienności, średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej w 2014 r. wyniosło 11 punktów bazowych (w 2013 r. 18 punktów bazowych). Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 7

9 Wprowadzenie Tabela II. Kształtowanie się stawek rynkowych w latach Okres Średnia stopa referencyjna (w %)* Odchylenie stóp od stopy referencyjnej (w pkt bazowych, średnioroczne)** O/N SW 2W 1M POLONIA , , , , , , , , , , , , , , * Średnia stopa referencyjna ważona była długością okresu jej obowiązywania. ** Odchylenia stóp od stopy referencyjnej zastosowano jednolitą bazę 365 dni w roku. Źródło: NBP. Stosowanym przez NBP rozwiązaniem, sprzyjającym ograniczaniu wahań krótkoterminowych stóp procentowych i stabilizowaniu płynności sektora bankowego, jest rezerwa obowiązkowa. W 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, banki zobowiązane były do utrzymania na rachunkach w NBP w okresach rezerwy obowiązkowej środków na poziomie średnim nie niższym od wartości rezerwy wymaganej. W 2014 r. podstawowa stopa rezerwy obowiązkowej nie zmieniła się i wyniosła 3,5%. 8 Narodowy Bank Polski

10 Rozdział 1 Płynność sektora bankowego

11 Rozdział 1 Płynność sektora bankowego 1.1. Sytuacja płynnościowa w 2014 r. W 2014 r. polityka pieniężna była prowadzona podobnie jak w latach poprzednich w warunkach nadpłynności sektora bankowego. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego (mierzona saldem emisji bonów pieniężnych NBP i operacji depozytowo-kredytowych) przez cały rok ulegała stopniowemu zmniejszaniu i kształtowała się w granicach od 123,2 mld zł w styczniu do 99,2 mld zł w grudniu. Wykres 1.1. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego w 2014 r mln zł mln zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Bony pieniężne NBP (operacje podstawowe) Bony pieniężne NBP (operacje dostrajające) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Saldo operacji depozytowo-kredytowych Źródło: NBP. W grudniu 2014 r. średni poziom krótkoterminowej płynności sektora bankowego wyniósł mln zł i był niższy o mln zł, tj. o 19,7%, w porównaniu z grudniem 2013 r. Wśród czynników autonomicznych wpływających na spadek płynności sektora bankowego największe znaczenie miał wzrost obiegu pieniądza gotówkowego, który w ujęciu grudzień 2014 r. do grudnia 2013 r. wyniósł mln zł. Roczne tempo wzrostu pieniądza gotówkowego w grudniu 2014 r. wyniosło 11,2% w porównaniu z 10,9% w grudniu 2013 r. Kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek nadpłynności była przewaga sprzedaży walut obcych przez NBP nad ich skupem. W 2014 r. Ministerstwo Finansów ograniczyło zamianę środków walutowych pochodzących z funduszy unijnych w banku centralnym na rzecz transakcji dokonywanych na rynku międzybankowym za pośrednictwem BGK. Jednocześnie następowała sprzedaż walut obcych, głównie na przewalutowanie składki członkowskiej Polski, wpłacanej do UE, dwustronne operacje walutowe związane z obsługą jednostek budżetowych oraz skup z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów prowadzonego w NBP. W skali roku spadek płynności z tego tytułu (w ujęciu średnim grudzień 2014 r. do grudnia 2013 r.) wyniósł mln zł. Czynnikiem wpływającym na ograniczenie płynności był również wzrost poziomu rezerwy obowiązkowej, który w 2014 r. wyniósł mln zł. Spowodowane to było stopniowym wzro- 10 Narodowy Bank Polski

12 Płynność sektora bankowego stem depozytów sektora bankowego, a także faktem, że od 31 marca 2014 r. obowiązkiem utrzymywania rezerwy obowiązkowej objęte zostały spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Wypłaty dokonywane przez NBP dla sektora bankowego z tytułu dyskonta bonów pieniężnych oraz oprocentowania rezerwy obowiązkowej zwiększyły poziom płynności sektora bankowego łącznie o kwotę mln zł. Depozyty sektora publicznego kształtowały się na stabilnym poziomie i nie wpłynęły znacząco na zmianę płynności sektora bankowego. W celu absorpcji nadwyżki płynności bank centralny emitował bony pieniężne z 7-dniowym terminem zapadalności w ramach podstawowych operacji otwartego rynku (średnia wartość w 2014 r. wyniosła mln zł) oraz bony pieniężne o krótszych terminach zapadalności w ramach operacji dostrajających (średnia wartość w 2014 r. wyniosła mln zł). W 2014 r. przeprowadzono łącznie 19 dostrajających operacji otwartego rynku. Banki dysponujące nadwyżkami środków, których nie ulokowały w operacjach otwartego rynku, składały w NBP depozyt na koniec dnia. Średni poziom depozytu w 2014 r. wyniósł 298 mln zł. W 2014 r. nie doszło do istotnych zmian w strukturze lokat na rynku międzybankowym 1. Podobnie jak w poprzednich latach zdecydowana większość transakcji na rynku depozytów międzybankowych w 2014 r. została zawarta na okresy kilkudniowe (do tygodnia). Tabela 1.1. Absorpcja krótkoterminowej płynności w ramach operacji prowadzonych przez NBP w 2014 r. (w mln zł) 2014 Średni poziom bonów pieniężnych NBP 7-dniowych Średni poziom bonów pieniężnych NBP 1-, 2-, 3-, 4-dniowych Średni poziom depozytu na koniec dnia Średni poziom kredytu lombardowego Średni poziom krótkoterminowej płynności sektora bankowego (1) (2) (3) (4) (1) + (2) + (3) + (4) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnio Uwaga: wartości podane średnio w okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Wartości dodatnie oznaczają absorpcję środków z sektora bankowego, natomiast wartości ujemne zasilenie sektora bankowego w środki złotowe. Źródło: NBP. 1 Na podstawie danych z systemu SORBNET Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 11

13 Rozdział 1 W poszczególnych miesiącach udział depozytów O/N w całości obrotów na rynku wahał się w granicach 81 89%, a udział depozytów jednodniowych (T/N i S/N) wyniósł 5 12% Wpływ czynników autonomicznych na zmiany płynności sektora bankowego Skup i sprzedaż walut przez NBP Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i rozpoczęcia skupu walut obcych pochodzących z funduszy unijnych przez bank centralny, w 2014 r. po raz pierwszy w skali roku nastąpiła nadwyżka sprzedaży walut obcych nad ich skupem. W wyniku realizacji transakcji walutowych przez NBP nastąpił spadek płynności sektora bankowego. Sprzedaż walut obcych przez NBP była związana z: przewalutowaniem składki członkowskiej wpłacanej na rachunek Komisji Europejskiej (KE), w wysokości mln zł (dla porównania w 2013 r. kwota ta wyniosła mln zł), obsługą jednostek budżetowych, których rachunki prowadzone są w NBP, w wysokości mln zł. W 2014 r. sprzedaż walut obcych przez NBP dokonywana była stosunkowo równomiernie. Najwięcej walut obcych sprzedano, podobnie jak w roku poprzednim, w lutym, co było wynikiem zamiany na euro znacznej części składki członkowskiej wpłacanej do budżetu Unii Europejskiej przez Polskę. W I kwartale roku Komisja Europejska może przewalutować na euro środki otrzymywane w walucie danego kraju w wysokości do 5/12 rocznej składki. Wykres 1.2. Skup i sprzedaż walut przez NBP w 2014 r mln euro I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sprzedaż walut przez NBP Skup walut przez NBP Źródło: NBP. Skup walut obcych przez NBP wiązał się z: obsługą zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w wysokości mln zł (w 2013 r. skupiono z tego tytułu waluty o wartości mln zł), w ramach której największą pozycję stanowił skup walut obcych z rachunku walutowego MF w NBP ( mln zł), 12 Narodowy Bank Polski

14 Płynność sektora bankowego obsługą jednostek budżetowych, których rachunki prowadzone są w NBP, w wysokości 528 mln zł (w 2013 r. skupiono z tego tytułu waluty o wartości mln zł), wykorzystaniem środków unijnych w złotych w kwocie 23 mln zł. W 2014 r. skup walut obcych przez NBP dokonywany był głównie pod koniec roku (w listopadzie i grudniu wartość skupu wyniosła mln zł) oraz w lipcu mln zł. Przez pozostałe miesiące skup walut obcych przez bank centralny wyniósł łącznie mln zł. Niski (w stosunku do 2013 r.) skup walut obcych przez bank centralny był wynikiem wymiany walut obcych na walutę krajową przez MF na rynku międzybankowym za pośrednictwem BGK. Fakt, że poziom skupu walut obcych przez NBP był znacznie niższy w ciągu 2014 r. od zrealizowanej sprzedaży wpłynął na spadek płynności sektora bankowego. Operacje walutowe przeprowadzane przez bank centralny w ramach skupu i sprzedaży walut obcych w 2014 r. Operacje zagraniczne Skarbu Państwa Obsługa zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa odbywająca się w formie skupu i sprzedaży walut obcych przez NBP może mieć wpływ na zmianę płynności sektora bankowego. W 2014 r., podobnie jak w roku poprzednim, NBP nie sprzedawał walut obcych na rzecz Ministerstwa Finansów. Zobowiązania zagraniczne Skarbu Państwa były regulowane ze środków znajdujących się na rachunku walutowym Ministerstwa Finansów w banku centralnym. Rachunek ten był głównie zasilany walutami pochodzącymi z emisji obligacji na rynki zagraniczne (o równowartości mln euro), kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych (2 264 mln euro), a także w dużej części funduszy unijnych przekazywanych przez Komisję Europejską na rachunki w NBP. Płatności dokonywane ze środków znajdujących się na rachunku walutowym dotyczyły zobowiązań wobec posiadaczy obligacji zagranicznych Skarbu Państwa (5 446 mln euro) oraz z tytułu zaciąganych kredytów zagranicznych, płatności udziałów i innych transakcji (1 185 mln euro). W 2014 r. miały miejsce transakcje polegające na skupie walut obcych przez NBP od Ministerstwa Finansów. Związane one były głównie z: kredytami otrzymanymi z międzynarodowych instytucji finansowych i udzielonymi innym państwom, wykorzystaniem na bieżące finansowanie potrzeb budżetowych części środków znajdujących się na rachunku walutowym MF w NBP. Łączna wartość tych transakcji stanowiła w 2014 r. równowartość mln euro. Transakcje związane z członkostwem w Unii Europejskiej W 2014 r. podstawowymi transakcjami związanymi z obecnością Polski w Unii Europejskiej były operacje polegające na sprzedaży walut obcych przez NBP dla Komisji Europejskiej Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 13

15 Rozdział 1 w celu przewalutowania na euro składki członkowskiej Polski wpłacanej do budżetu unijnego w złotych. W 2014 r. wartość tych transakcji wyniosła równowartość mln euro. W 2014 r. NBP praktycznie nie wymieniał na złote środków otrzymywanych przez Polskę z Unii Europejskiej. Wartość tych transakcji wyniosła zaledwie 23 mln zł. W 2014 r. środki unijne przekazywane przez Komisję Europejską na rachunki w banku centralnym były przesyłane w większości na rachunek walutowy MF w NBP, przeznaczony do obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa. Na rachunku tym znajdowały się również waluty obce pochodzące z innych źródeł. Część z nich była przekazywana do BGK i zamieniana na rynku na walutę krajową, część była wykorzystana do obsługi zadłużenia zagranicznego SP, część zamieniana na złote w NBP. W 2014 r. Ministerstwo Finansów dużą część środków walutowych trzymało na rachunku w NBP. Średni jego poziom w roku wyniósł w przeliczeniu na walutę krajową mln zł. Szczególnie wysoki poziom utrzymywał się od października do końca roku i średnio w tym okresie wyniósł mln zł. Obsługa jednostek budżetowych Poza operacjami walutowymi dotyczącymi obsługi zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa oraz transakcjami związanymi z uczestnictwem w UE bank centralny przeprowadzał operacje walutowe z innymi podmiotami, które mogły zamieniać waluty obce w banku centralnym na podstawie umowy rachunku bankowego. W 2014 r. transakcje polegające na skupie walut obcych przez NBP stanowiły równowartość 528 mln zł, natomiast sprzedaż walut obcych przez bank centralny w ramach zawartych umów powyższego typu wyniosła równowartość mln zł. Wykres 1.3. Struktura skupu walut przez NBP w 2014 r. (w mln euro) 4% 127 Wykres 1.4. Struktura sprzedaży walut przez NBP w 2014 r. (w mln euro) 19% % % Obsługa zadłużenia zagranicznego Obsługa jednostek budżetowych Przewalutowanie składki członkowskiej Obsługa jednostek budżetowych Źródło: NBP. Źródło: NBP. 14 Narodowy Bank Polski

16 Płynność sektora bankowego Pieniądz gotówkowy W 2014 r. średni poziom pieniądza gotówkowego w obiegu wyniósł mln zł, co oznacza jego przyrost o mln zł (tj. o 10,2 %) w stosunku do roku poprzedniego. Na poziom pieniądza gotówkowego w obiegu główny wpływ miały czynniki o charakterze sezonowym (sezonowość tygodniowa, miesięczna, roczna z uwzględnieniem przyrostów obserwowanych rokrocznie np. w okresach świątecznych), które tłumaczą zmiany poziomu gotówki w obiegu w wybranych okresach. W styczniu 2014 r. roczne tempo pieniądza gotówkowego wzrosło do poziomu 11,2%. Wskaźnik ten utrzymywał się na bardzo zbliżonych poziomach przez kolejne trzy miesiące. W okresie maj lipiec nastąpił spadek tempa wzrostu z poziomu 9,8% w maju do 7,5% w lipcu. Od sierpnia powrócił trend wzrostowy i tempo wzrostu pieniądza gotówkowego na koniec roku wyniosło ponownie 11,2%. Wykres 1.5. Pieniądz gotówkowy w obiegu w latach mln zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP Najwyższy przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu w roku odnotowano, podobnie jak w latach poprzednich, w grudniu. Średni poziom pieniądza gotówkowego w obiegu w grudniu 2014 r. wyniósł mln zł, co oznacza przyrost o mln zł w stosunku do grudnia Wykres 1.6. Tempo wzrostu pieniądza gotówkowego w obiegu w latach (r/r) 25 % Źródło: NBP. Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 15

17 Rozdział r. (w roku poprzednim przyrost ten wyniósł mln zł). Zwiększony popyt na pieniądz gotówkowy w grudniu był związany z intensyfikacją zakupów w okresie świątecznym Depozyty sektora publicznego utrzymywane w banku centralnym Depozyty sektora publicznego utrzymywane w banku centralnym obejmują przede wszystkim środki na rachunku bieżącym i lokaty terminowe budżetu państwa. Poziom depozytów sektora publicznego w NBP kształtowany był pod wpływem: zmian w wielkościach dochodów i wydatków budżetowych, rozliczeń z tytułu emisji i wykupu skarbowych papierów wartościowych, zamienionych na złote środków pochodzących z rachunku walutowego MF w NBP oraz sprzedanych na rynku walutowym poprzez BGK, wielkości limitów określonych dla złotowych lokat terminowych MF w banku centralnym, przepływu środków pomiędzy Polską a Unią Europejską (m.in. wpłata składki członkowskiej Polski do budżetu Unii Europejskiej oraz wypłata środków z funduszy unijnych), płatności wynikających z obsługi innych transakcji związanych z potrzebami pożyczkowymi budżetu państwa, W 2014 r. depozyty sektora publicznego wykazywały tendencję spadkową. Średni poziom depozytów sektora publicznego w 2014 r. wyniósł mln zł i był o 435 mln zł niższy w porównaniu z występującym w roku poprzednim (3 641 mln zł). Średni poziom depozytów sektora publicznego utrzymywanych na rachunkach bieżących w NBP wyniósł mln zł (wobec mln zł w 2013 r.), natomiast średni poziom lokat terminowych Ministerstwa Finansów w NBP, stanowiących istotną pozycję w strukturze złotowych depozytów sektora publicznego (30,5%), wyniósł 978 mln zł wobec mln zł (33,7%) w 2013 r. Wykres 1.7. Ilościowa struktura lokat Ministerstwa Finansów w NBP w 2014 r ,0% ,9% 1 0,3% 2 0,7% 32 10,8% 2 0,7% 2 0,7% Źródło: NBP. 1-dniowe 4-dniowe 7-dniowe 2-dniowe 5-dniowe 3-dniowe 6-dniowe Ministerstwo Finansów lokowało przejściowo wolne środki budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim na okresy od 1 do 7 dni. Były to lokaty oprocentowane, których poziom był 16 Narodowy Bank Polski

18 Płynność sektora bankowego Wykres 1.8. Wykorzystanie limitu lokat Ministerstwa Finansów w NBP w 2014 r mln zł 26% I 36% " 36% 43% 37% 14% 28% 41% 50% 41% 53% 48% II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średni poziom lokat MF Limit lokat Okres rezerwowy Źródło: NBP. limitowany. Łącznie w 2014 r. zostało złożonych 297 lokat. Dodatkowo w grudniu 2014 r. wprowadzono możliwość lokowania wolnych środków budżetu państwa w postaci automatycznych lokat O/N w NBP. Wielkość tych lokat nie podlega limitowaniu. W okresie grudnia średni poziom lokat składanych automatycznie wyniósł 32,5 mln zł. Wykres 1.9. Średni poziom złotowych lokat terminowych Ministerstwa Finansów w 2014 r mln zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średni poziom lokat MF w BGK Średni poziom lokat MF w NBP Średni limit lokat MF w NBP Źródło: NBP. Poziom lokat terminowych MF w NBP w 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, był bardzo zmienny, od 54 mln zł (9 stycznia 2014 r.) do mln zł (27 stycznia 2014 r.). Najwyższe średnie poziomy lokat odnotowano w kwietniu mln zł, w lipcu mln zł oraz w listopadzie mln zł. Wzrosty te związane były z czasowym zwiększaniem limitu lokat MF w NBP do poziomu mln zł. Taka sytuacja wynikała z konieczności zgromadzenia przez Ministerstwo Finansów środków złotowych w związku z wykupem obligacji skarbowych (OK0114) 27 stycznia 2014 r., (PS0414) 25 kwietnia 2014 r., (OK0714) 25 lipca 2014 r. Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 17

19 Rozdział 1 Wielkość lokat utworzonych w 2014 r. stanowiła 36,3% ustanowionego dziennego limitu (dla porównania w 2013 r. stanowiła około 39,4%). Największe wykorzystanie limitu lokat (powyżej 40%) występowało w kwietniu i od sierpnia do grudnia 2014 r. W 2014 r. część środków budżetu państwa lokowana była na rynku międzybankowym za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Średnio w roku lokaty te wyniosły mln zł i poziom ten był niższy o 798 mln zł (tj. około 7,3%) w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższy poziom lokat składanych na rynku obserwowano w ostatnim kwartale roku. Ministerstwo Finansów lokowało te środki zarówno na międzybankowym rynku niezabezpieczonych lokat terminowych, jak i w formie transakcji zabezpieczonych obligacjami skarbowymi. MF lokowało część środków za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, jako depozyt na koniec dnia w NBP (średnio w roku 77 mln zł). 18 Narodowy Bank Polski

20 Rozdział 2 Instrumenty polityki pieniężnej

21 Rozdział 2 Instrumenty polityki pieniężnej 2.1. Stopa procentowa Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej jest krótkoterminowa stopa procentowa stopa referencyjna NBP, która określa rentowność podstawowych operacji otwartego rynku, wpływając jednocześnie na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają kierunek prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej. Stopa depozytowa i lombardowa NBP wyznaczają pasmo wahań stopy procentowej overnight na rynku międzybankowym. W dniu 9 października 2014 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu podstawowej, krótkoterminowej stopy procentowej stopy referencyjnej NBP. Na koniec 2014 r. stopa referencyjna osiągnęła historycznie najniższy poziom, tj. 2,00% i była o 50 pkt bazowych niższa od poziomu z końca 2013 r. Stopa depozytowa pozostała niezmieniona, a stopa lombardowa została obniżona o 100 pkt bazowych do wysokości 3,00%. Nastąpiło zawężenie korytarza wahań krótkoterminowych stawek rynkowych wyznaczonych przez stopy depozytową i lombardową z +/ 150 do +/ 100 pkt bazowych, z zachowaniem symetryczności względem stopy referencyjnej. Tabela 2.1. Stopy podstawowe NBP w 2014 r. w skali roku (w %) Okres obowiązywania: Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa ,50 4,00 1, ,00 3,00 1,00 Źródło: NBP. Wykres 2.1. Krótkoterminowa stawka rynkowa POLONIA na tle stóp NBP w 2014 r. (w %) % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII POLONIA Stopa referencyjna NBP Stopa lombardowa NBP Stopa depozytowa NBP Źródło: NBP. 20 Narodowy Bank Polski

22 Instrumenty polityki pieniężnej 2.2. Rezerwa obowiązkowa Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej obejmujący dotychczas banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce, w 2014 r. został rozszerzony na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz na Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (nowelizacja ustawy o NBP). W dniu 31 marca 2014 r. rezerwę obowiązkową na rachunek w NBP odprowadziło po raz pierwszy 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa w łącznej kwocie 532 mln zł. Rezerwa obowiązkowa w 2014 r. była utrzymywana w systemie uśrednionym. Podmioty zobowiązane do utrzymywania rezerwy obowiązkowej były zobligowane do posiadania średniego stanu środków na rachunkach w NBP w okresie rezerwowym na poziomie nie niższym od wartości rezerwy wymaganej. Podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej stanowiły zwrotne środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych oraz uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz od Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Ponadto w bankach, oddziałach instytucji kredytowych i oddziałach banków zagranicznych z podstawy naliczania rezerwy wyłączone były środki pozyskane z zagranicy, na co najmniej dwa lata, środki gromadzone na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych, środki na indywidualnych kontach emerytalnych, środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oraz środki zwrotne otrzymane z BFG. Rezerwa obowiązkowa była naliczana i utrzymywana w złotych. Podmioty naliczające rezerwę obowiązkową pomniejszały kwotę rezerwy naliczonej o równowartość 500 tys. euro. Podstawowa stopa rezerwy obowiązkowej w 2014 r. wynosiła 3,5% od wszystkich zobowiązań, z wyjątkiem środków uzyskanych z tytułu transakcji repo i sell-buy-back, od których obowiązywała stopa rezerwy obowiązkowej w wysokości 0%. Rezerwa obowiązkowa na dzień 31 grudnia 2014 r. ukształtowała się na poziomie mln zł, w tym rezerwa obowiązkowa sektora bankowego wynosiła mln zł, a rezerwa obowiązkowa systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych 454 mln zł. Rezerwa obowiązkowa ogółem była wyższa w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 r. o mln zł, co oznacza wzrost o 8,8%. Głównymi czynnikami wzrostu rezerwy wymaganej w 2014 r. był wzrost depozytów w sektorze bankowym, od których naliczana była rezerwa obowiązkowa oraz wspomniane rozszerzenie zakresu podmiotowego rezerwy obowiązkowej o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Do dnia 8 października 2014 r. oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez podmioty zobowiązane do ich utrzymywania na rachunkach w NBP wynosiło 0,9 stopy redyskontowej weksli. Od dnia 9 października 2014 r. oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wynosi 0,9 stopy referencyjnej określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku (Uchwała nr 7/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 października 2014 r.). Przeciętne oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej w 2014 r. wyniosło 2,32% wobec Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 21

23 Rozdział 2 2,87% w 2013 r. Obniżenie wysokości oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej w 2014 r. o 0,55 pkt proc. w porównaniu z 2013 r. jest wynikiem obniżenia przeciętnego poziomu podstawowych stóp procentowych NBP (stopy redyskonta weksli i stopy referencyjnej), które w tym okresie stanowiły podstawę oprocentowania środków rezerwy. Wykres 2.2. Zmiany wielkości rezerwy obowiązkowej i odchylenia od rezerwy wymaganej w 2014 r mln zł Rezerwa wymagana Odchylenie od rezerwy wymaganej Źródło: NBP. W 2014 r. we wszystkich okresach rezerwowych odnotowana została niewielka nadwyżka średniego stanu środków w porównaniu z wymaganym poziomem rezerwy obowiązkowej. Osiągnęła ona minimalną wartość w marcu (47,0 mln zł), natomiast maksymalną nadwyżkę odnotowano w listopadzie (94,2 mln zł). Przeciętna nadwyżka średniego stanu środków na rachunkach podmiotów rezerwy w 2014 r. wyniosła 67,1 mln zł i stanowiła 0,21% przeciętnego poziomu wymaganej rezerwy obowiązkowej. W 2014 r. odnotowano 4 przypadki nieutrzymania wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej przez banki komercyjne oraz jeden przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Operacje otwartego rynku W 2014 r. głównym instrumentem wykorzystywanym w celu kształtowania rynkowych stóp procentowych były operacje otwartego rynku: operacje podstawowe w postaci regularnej emisji bonów pieniężnych NBP z 7-dniowym (z reguły) terminem zapadalności 2, operacje dostrajające w postaci emisji bonów pieniężnych o terminach zapadalności krótszych niż operacje podstawowe (1-, 2-, 3-, i 4-dniowe). 2 W 2014 r. wyjątek stanowiły: operacja regularna z 8-dniowym terminem zapadalności przeprowadzona w dniu 14 sierpnia, operacja regularna z 6-dniowym terminem zapadalności przeprowadzona w dniu 8 sierpnia, operacje regularne z 5-dniowym terminem zapadalności przeprowadzone w dniach 19 i 24 grudnia i operacja regularna z 4-dniowym terminem zapadalności przeprowadzona w dniu 29 grudnia. 22 Narodowy Bank Polski

24 Instrumenty polityki pieniężnej W ciągu 2014 r. płynność sektora bankowego, mierzona emisją bonów pieniężnych, charakteryzowała się tendencją malejącą i wahała się od mln zł w styczniu do mln zł w grudniu średnio w okresie rezerwowym Operacje podstawowe W 2014 r. NBP prowadził podstawowe operacje otwartego rynku, polegające na emisji bonów pieniężnych NBP z tygodniowym terminem zapadalności. Emisja bonów pieniężnych odbywała się regularnie raz w tygodniu, w piątek. Dostęp do podstawowych operacji miały, podobnie jak w roku poprzednim, wszystkie banki uczestniczące w systemie SORBNET, mające rachunek w Rejestrze Papierów Wartościowych prowadzonym w NBP oraz posiadające aplikację ELBON, jak również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Rozliczenie przetargów na bony pieniężne odbywało się w terminie t + 0, z rentownością równą stopie referencyjnej NBP. W 2014 r. średni poziom bonów pieniężnych NBP emitowanych w ramach operacji podstawowych wyniósł mln zł i był niższy od średniego poziomu w 2013 r. o mln zł. W 2014 r. bank centralny zaoferował w operacjach podstawowych bony pieniężne o wartości mln zł. Oferty zakupu otrzymane od banków wyniosły w tym okresie mln zł, natomiast oferty zaakceptowane przez bank centralny stanowiły kwotę mln zł. Wykres 2.3. Popyt na bony pieniężne NBP i ich podaż w 2014 r mln zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Podaż Popyt Uwaga: w zestawieniu uwzględniono przetargi podstawowych operacji otwartego rynku. Źródło: NBP. Skumulowane wartości popytu i podaży w 2014 r. ukształtowały się na zbliżonym poziomie, jednak na poszczególnych przetargach obserwowano zróżnicowaną ocenę bieżącej sytuacji płynnościowej przez banki komercyjne i bank centralny. NBP, decydując o wysokości podaży na konkretnym przetargu, ocenia płynność sektora bankowego jako całości. Banki komercyjne kierują się indywidualnymi potrzebami w zakresie płynności, a suma popytu zgłaszanego przez banki nie musi być zgodna z prognozami NBP. W 2014 r. częściej występowały sytuacje przewagi podaży bonów pieniężnych NBP nad popytem na bony, aniżeli popytu nad podażą. W ciągu roku relacja popytu zgłaszanego przez banki komercyjne na poszczególnych przetargach sprzedaży bonów pieniężnych NBP w stosunku do podaży oferowanej przez bank centralny wahała się w przedziale od 0,834 do 1,135. Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 23

25 Rozdział Operacje dostrajające W 2014 r. w celu ograniczania wpływu zmian w warunkach płynnościowych w sektorze bankowym na wysokość krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych NBP przeprowadzał przynajmniej raz w miesiącu operacje o charakterze dostrajającym, emitując bony pieniężne z terminem zapadalności krótszym niż w przypadku operacji podstawowych. Były one, podobnie jak w roku poprzednim, dwojakiego rodzaju. Celem operacji prowadzonych w ostatnim dniu okresu rezerwowego było zbilansowanie warunków płynnościowych w sektorze bankowym średnio w całym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Dodatkowo, gdy zachodziła taka potrzeba, operacje otwartego rynku były prowadzone w ciągu miesiąca, w celu wyrównania odchyleń rynkowych stóp procentowych wobec stopy referencyjnej. Wszystkie operacje dostrajające przeprowadzone w 2014 r. absorbowały płynność z sektora bankowego. W 2014 r. NBP przeprowadzał operacje dostrajające 19 razy, w tym 7 razy w ciągu okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej (w styczniu, lutym, lipcu, sierpniu i październiku). Średni poziom bonów pieniężnych NBP, emitowanych w ramach tego typu operacji, wyniósł mln zł i był niższy od średniego poziomu w 2013 r. o 608 mln zł. W 2014 r. bank centralny zaoferował w operacjach dostrajających bony pieniężne o wartości mln zł. Oferty zakupu otrzymane od banków wyniosły w tym okresie mln zł, oferty zaakceptowane przez bank centralny mln zł. Wykres 2.4. Operacje prowadzone przez NBP w 2014 r mln zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Bony pieniężne NBP Bony pieniężne NBP o terminach zapadalności krótszych niż 7 dni Źródło: NBP Operacje strukturalne Celem operacji strukturalnych jest długoterminowa zmiana płynności w sektorze bankowym. W 2014 r. NBP nie przeprowadził operacji o takim charakterze. 24 Narodowy Bank Polski

26 Instrumenty polityki pieniężnej 2.4. Operacje depozytowo-kredytowe Operacje depozytowo-kredytowe dokonywane były z inicjatywy banków komercyjnych. Stabilizowały one zarówno poziom płynności na rynku międzybankowym, jak i skalę wahań krótkoterminowych stóp rynkowych. Operacje te dawały bankom możliwość lokowania nadwyżek wolnych środków w NBP w formie depozytu na koniec dnia oraz były źródłem krótkoterminowego uzupełniania niedoborów płynności, jako kredyt lombardowy zaciągany na termin overnight. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego wyznaczała maksymalną cenę pozyskania pieniądza w NBP przy jednoczesnym określeniu górnej granicy wahań stóp na rynku międzybankowym, natomiast stopa depozytowa ograniczała wahania tych stóp od dołu Depozyt na koniec dnia W okresie styczeń-grudzień 2014 r. depozyt na koniec dnia, liczony za dni jego złożenia, ukształtował się na poziomie mln zł i był niższy o 35,50% w stosunku do depozytu złożonego w 2013 r. W tym okresie łączna wysokość jednostkowego składanego przez banki depozytu na koniec dnia wahała się od 1 mln zł do 10 mld zł. Średni dzienny jego poziom wyniósł 298 mln zł wobec 463 mln zł w roku ubiegłym. Najwyższe kwoty środków banki lokowały w ostatnich dniach okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Wykres 2.5. Wykorzystanie depozytu na koniec dnia w 2014 r. 0 mln zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP Kredyt lombardowy W 2014 r. banki, uzupełniając bieżącą płynność na rachunkach bieżących w NBP, korzystały z kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych. Łączna kwota wykorzystanego kredytu lombardowego wyniosła w skali roku 49 mln zł i była ponad 3-krotnie niższa od kwoty kredytu w 2013 r. (163 mln zł). Średnie dzienne jego wykorzystanie to 133 tys. zł w 2014 r. wobec 448 tys. zł w 2013 r. Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 25

27

28 Rozdział 3 Pozostałe operacje

29 Rozdział 3 Pozostałe operacje 3.1. Kredyt techniczny Kredyt techniczny był instrumentem ułatwiającym bankom zarządzanie płynnością w ciągu dnia operacyjnego oraz realizację rozrachunku międzybankowego w NBP. To kredyt nieoprocentowany, zabezpieczany papierami wartościowymi, zaciągany i spłacany w tym samym dniu operacyjnym. W roku 2014, podobnie jak w roku poprzednim, wystąpił spadek wykorzystanego kredytu technicznego o 5,53% (w roku 2013 r. o 1,31%). Banki codziennie były zasilane płynnością operacyjną w granicach od mln zł do mln zł Kredyt w ciągu dnia w euro Kredyt w ciągu dnia w euro pełnił rolę instrumentu zapewniającego płynność rozrachunku w systemie TARGET2-NBP. Kredyt, zabezpieczany obligacjami skarbowymi zaakceptowanymi przez EBC, był zaciągany i spłacany w ciągu dnia operacyjnego. Wykorzystanie tego kredytu wzrosło 2-krotnie w stosunku do 2013 r. i wyniosło mln euro w 2014 r. Średnie dzienne zasilanie banków w płynność operacyjną w euro ukształtowało się w wysokości 20 mln euro. 28 Narodowy Bank Polski

30 Rozdział 4 Kształtowanie stawki POLONIA

31 Rozdział 4 Kształtowanie stawki POLONIA Narodowy Bank Polski, zgodnie z treścią Założeń polityki pieniężnej, realizując cel operacyjny polityki pieniężnej dążył w 2014 r. do kształtowania stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Zasadnicze znaczenie w realizacji wskazanego zadania miały operacje otwartego rynku, przeprowadzane z inicjatywy banku centralnego. Głównym narzędziem wykorzystywanym do zarządzania płynnością sektora bankowego były podstawowe operacje otwartego rynku, przeprowadzane regularnie, raz w tygodniu, o 7-dniowym terminie zapadalności. Z uwagi na trwałą nadwyżkę płynności, utrzymującą się w krajowym sektorze bankowym, operacje te miały charakter absorbujący płynność. Poza operacjami podstawowymi, NBP przeprowadzał również dostrajające operacje otwartego rynku. Operacje te stosowane były regularnie w ostatnim dniu roboczym okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, a także nieregularnie w przypadku wystąpienia znacznego niezbilansowania warunków płynnościowych w sektorze bankowym. Sposób zarządzania płynnością sektora bankowego przez NBP w 2014 r. stanowił kontynuację zasad stosowanych w ostatnich latach i miał na celu kształtowanie optymalnych, z punktu widzenia wpływania na poziom najkrótszych stawek rynkowych (w szczególności indeksu POLONIA), warunków płynnościowych w sektorze bankowym. Określając poziomy poszczególnych operacji otwartego rynku (zarówno podstawowych, jak i dostrajających), bank centralny dążył do utrzymywania zbilansowanych warunków płynnościowych w sektorze bankowym na przestrzeni okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zgodnie z powyższym, podaż podczas indywidualnych operacji otwartego rynku była określana na poziomie, który (na podstawie sporządzanych prognoz płynności sektora bankowego w horyzoncie zapadalności danej operacji) umożliwiał minimalizowanie średniego odchylenia zagregowanego poziomu rachunków bieżących banków w NBP od wartości rezerwy wymaganej (w danym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej). Prognozy płynności sporządzane przez NBP bazowały na zakładanym przez bank centralny kształtowaniu w horyzoncie odpowiedniej operacji składników bilansu banku centralnego, wpływających na warunki płynnościowe w sektorze bankowym (tzw. autonomicznych czynników płynności). Do czynników tych zalicza się zmiany w poziomie środków utrzymywanych w banku centralnym przez klientów (m.in. środków sektora publicznego), w poziomie pieniądza gotówkowego w obiegu, a także saldo operacji walutowych przeprowadzanych głównie przez NBP z Ministerstwem Finansów oraz Komisją Europejską (kategoria ta zawiera również ewentualne interwencje walutowe przeprowadzane przez NBP). W 2014 r. nastąpiło dalsze zbliżenie stawki POLONIA do stopy referencyjnej NBP, w porównaniu z latami poprzednimi. Średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP wyniosło 11 punktów bazowych, wobec 18 punktów bazowych w 2013 r. Stopniowe zmniejszanie odchylenia stawki POLONIA do stopy referencyjnej NBP obserwowane jest od 2009 r., kiedy ukształtowało się na poziomie 89 punktów bazowych. Skala odchyleń indeksu POLONIA od stopy referencyjnej NBP odnotowana w 2014 r. była jednocześnie niższa od poziomów reprezentujących okres przed eskalacją kryzysu finansowego, tj. przed październikiem 2008 r. Średnie absolutne odchylenie POLONII od stopy referencyjnej 30 Narodowy Bank Polski

32 Kształtowanie stawki POLONIA Wykres 4.1. Średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP uzyskiwane w poszczególnych okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej w latach w punktach bazowych Źródło: NBP NBP wyniosło wówczas odpowiednio 23 punkty bazowe w 2007 r. oraz 19 punktów bazowych w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. Stosowanie przez NBP trwałych zasad zarządzania płynnością sektora bankowego, przy wykorzystaniu operacji otwartego rynku, ograniczało skłonność banków do lokowania nadwyżek płynnościowych w instrumenty o oprocentowaniu istotnie odbiegającym od rentowności operacji otwartego rynku (wyznaczanej obowiązującą wysokością stopy referencyjnej NBP). W szczególności zmniejszeniu uległ wpływ poziomu oprocentowania depozytu na koniec dnia (stopy depozytowej NBP), co sprzyjało ograniczeniu odchyleń stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP. Wspomniany wcześniej sposób zarządzania przez NBP płynnością sektora bankowego pozwolił także na stopniowe ograniczanie częstotliwości przeprowadzania nieregularnych operacji dostrajających (przeprowadzanych w trakcie okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej). W 2014 r. zastosowano 7 operacji tego typu, w porównaniu z 13 w 2013 r., 11 w 2012 r. oraz 20 w 2011 r. Wykres 4.2. Stawka POLONIA oraz stopy procentowe NBP w latach % Źródło: NBP. POLONIA Stopa referencyjna NBP Stopa lombardowa NBP Stopa depozytowa NBP Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 31

33

34 Glosariusz

35 Glosariusz Glosariusz Dealerzy Rynku Pieniężnego banki najbardziej aktywne na rynku pieniężnym i walutowym, z którymi NBP podpisuje umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego. Banki te oprócz dostępu do podstawowych operacji otwartego rynku biorą udział w operacjach dostrajających. Ponadto uczestniczą w fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID oraz przekazują NBP informacje o zawartych w bieżącym dniu transakcjach O/N, na podstawie, których ustalana jest stawka POLONIA. Depozyt na koniec dnia instrument, który pozwala bankom na lokowanie nadwyżek środków w banku centralnym na termin overnight. Oprocentowanie tego depozytu określa dolne ograniczenie stawki rynkowej kwotowanej na ten termin. Kredyt lombardowy instrument, który umożliwia bankom komercyjnym zaciąganie kredytu na termin overnight. Jego oprocentowanie wyraża krańcowy koszt pozyskania pieniądza w banku centralnym. Kredyt ten zabezpieczany jest papierami wartościowymi, akceptowanymi przez bank centralny. Kredyt w ciągu dnia operacyjnego (w złotych lub w euro) nieoprocentowany kredyt, dający możliwość pozyskania środków w czasie trwania dnia operacyjnego, zabezpieczany papierami wartościowymi akceptowanymi przez bank centralny. Jest to instrument ułatwiający bankom komercyjnym zarządzanie płynnością w ciągu dnia operacyjnego. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego płynność rozumiana, jako saldo przeprowadzanych przez NBP operacji otwartego rynku, tzn. operacji podstawowych i dostrajających, a także transakcji typu swap walutowy oraz operacji depozytowo-kredytowych. Operacje depozytowo-kredytowe operacje podejmowane z inicjatywy banków komercyjnych. Dzięki nim banki mają możliwość lokowania nadwyżek środków finansowych w NBP w formie depozytu na koniec dnia oraz możliwość uzupełniania niedoborów płynności wykorzystując kredyt lombardowy. Operacje dostrajające operacje, które mogą zostać przeprowadzone przez NBP w celu ograniczenia wpływu zmian w warunkach płynnościowych w sektorze bankowym na wysokość krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Operacje otwartego rynku podstawowy instrument banku centralnego, wykorzystywany w celu utrzymania krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych na poziomie bliskim określonemu przez Radę Polityki Pieniężnej poziomowi stopy referencyjnej NBP. Operacje podstawowe operacje przeprowadzane standardowo, regularnie (raz w tygodniu). W warunkach nadpłynności sektora bankowego polegają na emisji bonów pieniężnych NBP z 7-dniowym terminem zapadalności. Na przetargach obowiązuje stała rentowność na poziomie stopy referencyjnej NBP. 34 Narodowy Bank Polski

36 Glosariusz Operacje repo operacje mające na celu zasilenie sektora bankowego w płynność, krótkoterminowe i długoterminowe, których zabezpieczenie stanowią papiery wartościowe akceptowane przez NBP. Operacje strukturalne operacje przeprowadzane w celu długoterminowej zmiany struktury płynności w sektorze bankowym. W ramach tych operacji bank centralny może przeprowadzić następujące operacje strukturalne: emisję obligacji, przedterminowy wykup obligacji, zakup lub sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym. Operacje typu swap walutowy operacje, w ramach, których NBP ma możliwość zakupu (lub sprzedaży) na rynku kasowym złotych za waluty obce z jednoczesnym przyrzeczeniem sprzedaży (lub odkupu) złotych, w ramach transakcji terminowej, w określonej dacie waluty. Rezerwa obowiązkowa instrument polityki pieniężnej, wykorzystywany przez bank centralny m.in. do regulowania płynności w sektorze bankowym i ograniczania w ten sposób zmienności krótkoterminowych stóp procentowych. Obowiązek utrzymywania rezerwy jest także elementem zarządzania płynnością w bankach. Wymóg utrzymywania rezerwy obowiązkowej polega na zobowiązaniu banków do utrzymywania na rachunkach w banku centralnym określonej procentowo części gromadzonych przez nie środków. Stawka POLONIA stawka POLONIA (ang. Polish Overnight Index Average) została wprowadzona przez NBP oraz ACI Polska z początkiem 2005 r. Jest ona średnią stawką overnight ważoną wielkością transakcji na rynku depozytów międzybankowych. Poziom stawki odzwierciedla rzeczywiste oprocentowanie krótkoterminowych lokat międzybankowych. Stawka POLONIA publikowana jest przez NBP na stronie serwisu informacyjnego Reuters (NBPS), Bloomberg (PZCFPLNI Index) oraz na stronie internetowej NBP każdego dnia o godzinie Fixing stawki POLONIA jest przeprowadzany w każdym dniu operacyjnym przez NBP o godz Jego uczestnik zobowiązany jest do przekazania bankowi centralnemu wykazu transakcji o terminie O/N, zawartych z innymi uczestnikami i przesłanych do rozliczenia w danym dniu do godz Stopa referencyjna NBP określa rentowność podstawowych operacji otwartego rynku, wpływając jednocześnie na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Stopa lombardowa NBP wyznacza koszt pozyskania pieniądza w NBP. Określa górną granicę wzrostu rynkowej stopy overnight. Stopa depozytowa NBP wyznacza oprocentowanie depozytu w NBP. Określa dolne ograniczenie wahań rynkowej stopy overnight. Stopa depozytowa i stopa lombardowa tworzą korytarz wahań stawki overnight, który jest symetryczny względem stopy referencyjnej banku centralnego. Publikacja informacji w serwisach informacyjnych w serwisie informacyjnym Reuters, na stronie NBPM oraz w serwisie informacyjnym Bloomberg na stronie NBP18, NBP przekazuje bankom bieżące informacje na temat sytuacji płynnościowej na rynku, dotyczące: Raport Roczny Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 35

Raport Roczny Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2016 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2016 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2017 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny 2013. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2013 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2013 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2014 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2011. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2011 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2011 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2012 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2012 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2010 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści SYNTEZA... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2010 R.... 9 1.2. WPŁYW CZYNNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści GLOSARIUSZ... 5

Spis treści GLOSARIUSZ... 5 Raport roczny 2009 - Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści GLOSARIUSZ... 5 SYNTEZA... 9 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 13 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2009 R...

Bardziej szczegółowo

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r.

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r. RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r. Synteza Zgodnie z art.227 ust. 1 Konstytucji RP Narodowy Bank Polski odpowiada

Bardziej szczegółowo

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2008 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2009 r.

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2008 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2009 r. RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2008 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2009 r. Spis treści Synteza Rozdział I 5 Płynność sektora bankowego...9 I.1 Sytuacja płynnościowa

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

System rezerwy obowiązkowej w NBP

System rezerwy obowiązkowej w NBP System rezerwy obowiązkowej w NBP Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2015 Rezerwa obowiązkowa Rezerwę obowiązkową banków i SKOK-ów stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w

Bardziej szczegółowo

System operacyjny polityki pieniężnej NBP

System operacyjny polityki pieniężnej NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i System operacyjny polityki pieniężnej NBP Warszawa, wrzesień 2010 r. Spis treści 1. Ogólne zasady funkcjonowania systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC Wiesława Bogusławska Katedra Makroekonomii Uniwersytet Szczeciński INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC 1. Wprowadzenie Podpisanie w grudniu 1991 roku Układu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych Podział rynku finansowego Podział rynku finansowego 1. Ze względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu: rynek pienięŝny rynek kapitałowy rynek walutowy rynek instrumentów pochodnych 2. Ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013 Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8-9 ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych NADPŁYNNOŚĆ POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO BĘDZIE OGRANICZANA. Poziom płynności sektora bankowego mierzony wielkością emisji bonów pieniężnych NBP systematycznie spada od końca 2013 r. Jeszcze w grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-01-01/2012 P/12/034 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Pan Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h System operacyjny polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach

D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h System operacyjny polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h System operacyjny polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 28-212 Warszawa, sierpień 212 r. Spis treści 1. System operacyjny polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10 Julian Wasik Dealer Rynku Pieniężnego Międzybankowy rynek pieniężny PLN podsumowanie zmian w ACI Diploma, ACI Settlement, ACI Dealer PRMIA Professional Risk Manager AIMS Certified Islamic Banker julian.wasik@bph.pl

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Integracja walutowa. Wykład 7: Podaż pieniądza, instrumenty, kanały transmisji

Integracja walutowa. Wykład 7: Podaż pieniądza, instrumenty, kanały transmisji Integracja walutowa Wykład 7: Podaż pieniądza, instrumenty, kanały transmisji Mechanizm zmian podaży pieniądza przez bank centralny M1 (M2, M3) zależy od M0 i depozytów, a M0 zależy od gotówki i rezerw;

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA . operacje otwartego rynku rezerwa obowiązkowa operacje kredytowo - depozytowe czynniki autonomiczne

SYNTEZA . operacje otwartego rynku rezerwa obowiązkowa operacje kredytowo - depozytowe czynniki autonomiczne SYNTEZA 1. Stopa procentowa jest w ramach strategii BCI głównym instrumentem, za pomocą którego NBP realizuje cel inflacyjny. Utrzymanie stóp procentowych na międzybankowym rynku depozytów na pożądanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Poz Uchwała Nr 5/2017 Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018

Poz Uchwała Nr 5/2017 Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018 Poz. 912 Uchwała Nr 5/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek.

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek. Depozyty i BFG Umowa o prowadzenie rachunku depozytowego Ma charakter cywilnoprawny. Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie Regulamin prowadzenia rachunku integralna częśd umowy Obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 Zgodnie ze Średniookresową strategią polityki pieniężnej na lata 1999-2003, przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej, najważniejszym celem polityki pieniężnej realizowanej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów konta Konto osobiste konta 0,50% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 12.08.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

1,00 zł 10.000,01 50.000,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%)

1,00 zł 10.000,01 50.000,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%) Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 17.03.2015 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2017r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo