Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres od do roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku"

Transkrypt

1 Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres od do /14

2 I. Podstawowe informacje o organizacji 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, numer w ewidencji. 3. Adres: 4. Zarząd: KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Robert Kucharski Prezes Zarządu Tomasz Ruman Wiceprezes Zarządu Rada Fundacji: Magdalena Szeniak Ewelina Kucharska 5. Data rozpoczęcia działalności: rok 6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 7. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 2/14

3 II. Opis działalności organizacji 1. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 2. Cele statutowe: Celem Fundacji jest działalność oświatowa, która jest realizowana poprzez popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, szczególnie młodzieży, a zwłaszcza edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska. Fundacja realizuje cele następującymi sposobami: 1) prowadzi pomoc i poradnictwo prawne, obywatelskie, konsumenckie, psychologicznego i inne; 2) reprezentuje osoby potrzebujące w postępowaniu sądowym, mediacyjnym, administracyjnym i innym; 3) prowadzi mediacje, interwencję kryzysową, różne formy pomocy społecznej; 4) wspomaga wolontariat; 5) organizuje i prowadzi konferencje, szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, wycieczki i inne formy kształcenia i samodoskonalenia, w tym także; 6) zakłada i prowadzi niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i placówki kształcenia ustawicznego; 7) prowadzi działalność wydawniczą, poligraficzną i reprodukcyjną także prowadzi dystrybucję tych wydawnictw; 8) udostępnia pomieszczenia i sprzęt Fundacji; 9) udziela dotacji, stypendiów i nagród; 10) prowadzi działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem; 11) prowadzi ożywiona współpracę międzynarodową z innymi organizacjami, instytucjami i ośrodkami; Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: A. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; B. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; C. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; D. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; E. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 3/14

4 III. Sprawozdanie finansowe. 1. Prezentacja sprawozdań finansowych Sprawozdanie obejmuje działalności Fundacji tj. okres od do Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 2. Porównywalność danych Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2013 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy Zastosowane zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r., oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Walutą funkcjonalną Fundacji i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania jest złoty polski Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego Przychody z działalności statutowej - obejmują składki i inne przychody określone statutem Koszty działalności: - koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty poniesione w wyniku świadczenia zadań określonych statutem jednostki, które nie maja charakteru kosztów administracyjnych. - koszty administracyjne są to koszty poniesione na utrzymanie administracyjne jednostki Przychody finansowe - są to przychody osiągane z operacji finansowych a w szczególności obejmują: odsetki od lokat na rachunku bankowym, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie różnice kursowe, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Koszty finansowe - są to koszty operacji finansowych, obejmują zapłacone odsetki, w tym odsetki za zwłokę w zapłacie, odsetki od kredytów i pożyczek. 4/14

5 3.1.5 Wynik finansowy - stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami realizacji statutowych i kosztami administracyjnymi, powiększona o pozostałe przychody, przychody finansowe i zyski nadzwyczajne oraz zmniejszona o pozostałe koszty, koszty finansowe i straty nadzwyczajne Bilans Rzeczowe aktywa trwale - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzuje się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Wartości niematerialne i prawne - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Wartości niematerialne i prawne umarza się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Środki pieniężne - wykazuje się w wartości nominalnej Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe które wycenia się wg wartości godziwej. 5/14

6 IV. Informacja dodatkowa Przed przystąpieniem do sporządzania sprawozdania finansowego za 2013 rok dokonano wstępnej analizy bilansu za 2012 r., stanowiącego bilans otwarcia na rok W toku weryfikacji stwierdzono, że sporządzony i zatwierdzony przez Fundację bilans za 2012 zawiera błędy podstawowe, istotne dla odzwierciedlenia stanu rzeczywistego jednostki. Błędy podstawowe usunięto zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U nr 0 poz. 330). Przyczyny korekty bilansu otwarcia oraz rachunku wyników to: Sporządzony bilans oraz rachunek wyników był niezgodny z zapisami w zestawieniu obrotów i sald na r. W 2012 nie został przeniesiony bilans otwarcia z r. tym samym nie została zachowana zasada ciągłości. W 2011 i 2012 nie zostały przeksięgowane na wynik finansowy konta wynikowe. Korekty bilansu otwarcia 2013 oraz porównawczego rachunku wyników zamieszczono w notach 1 i 2. 6/14

7 Nota nr 1 Korekta bilansu otwarcia Poz. przed korektą korekty po korekcie AKTYWA A. Aktywa trwałe ,35 zł 4 190,92 zł ,27 zł I. Wartości niematerialne i prawne ,02 zł 2 524,25 zł ,27 zł II. Rzeczowe aktywa trwale 3 333,33 zł 1 666,67 zł 5 000,00 zł III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł B. Aktywa obrotowe 2 116,72 zł ,88 zł ,16 zł I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Należności krótkoterminowe 1 772,45 zł ,88 zł 168,57 zł III. Inwestycje krótkoterminowe 344,27 zł ,00 zł ,73 zł 1. Środki pieniężne 344,27 zł ,00 zł ,73 zł C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 1 440,00 zł 1 440,00 zł SUMA AKTYWÓW ,07 zł 1 527,04 zł ,11 zł PASYWA korekty A. Fundusze własne 1 141,10 zł 1 690, ,02 zł I. Fundusz statutowy 3 550,00 zł , ,00 zł II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 0,00 zł III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy ,90 zł 4 190, ,02 zł Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 zł 0, ,02 zł ,90 zł 2 408,90 0,00 zł B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,97 zł -163, ,09 zł I. II. Zobowiązania długoterminowe z tytuł i kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 0,00 zł 2 745,26 zł , ,38 zł 1. Kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 0,00 zł 2. Inne zobowiązania 2 745,26 zł , ,38 zł 3. Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 0,00 zł III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 0,00 zł IV. Rozliczenia międzyokresowe ,71 zł 1 440, ,71 zł 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,71 zł 0, ,71 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,00 zł 1 440,00 0,00 zł SUMA PASYWÓW ,07 zł 1 527, ,11 zł 7/14

8 Nota nr 2 Korekta rachunku wyników Poz. przed korektą korekty po korekcie A. Przychody z działalności statutowej ,58 zł ,54 zł ,12 zł I. Składki brutto określone statutem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Inne przychody określone statutem ,58 zł ,54 zł ,12 zł B. Koszty realizacji zadań statutowych ,57 zł ,94 zł ,51 zł C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) ,01 zł ,60 zł ,61 zł D. Koszty administracyjne: ,02 zł 1 849,42 zł ,44 zł E. F. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 99,00 zł 17,86 zł 116,86 zł 2,94 zł 4 089,98 zł 4 092,92 zł G. Przychody finansowe 0,05 zł 0,80 zł 0,85 zł H. Koszty finansowe 0,00 zł 39,94 zł 39,94 zł I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ,90 zł 4 190,92 zł 1 782,02 zł (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) ,90 zł 4 190,92 zł 1 782,02 zł J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł K. Wynik finansowy ogółem (I+J) ,90 zł 4 190,92 zł 1 782,02 zł I. II. Różnica zwiększająca koszty następnego (wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody następnego (wielkość dodatnia) ,90 zł 2 408,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 782,02 zł 1 782,02 zł 8/14

9 Zestawienie szczegółowe poszczególnych składniki bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierają poniższe tabele: 1. Środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec Środki trwałe ogółem 5 000,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 2. Umorzenie środków trwałych Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Zwiększenie umorzenie Zmniejszenie umorzenia Stan na koniec Środki trwałe ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec WNiP ogółem ,27 zł 0,00 zł ,27 zł 0,00 zł 4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Zwiększenie umorzenie Zmniejszenie umorzenia Stan na koniec Środki trwałe ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Inwestycje długoterminowe Stan na początek Zwiększenie w ciągu Zmniejszenie w ciągu Stan na koniec 1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł a. udziały i akcje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b. inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł c. udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9/14

10 6. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty należności z tytułu początek do 1 okres wymagalności koniec powyżej 1 początek stan na koniec początek razem koniec 1. dostaw i usług 168,57 zł 4 308,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 168,57 zł 4 308,52 zł 2.podatków 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.środków od ZUS 0,00 zł 73,29 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 73,29 zł 4.wynagrodzeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.dochodzone na drodze sadowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.innych należności 0,00 zł 5 176,66 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 176,66 zł Razem 168,57 zł 9 558,47 zł 0,00 zł 0,00 zł 168,57 zł 9 558,47 zł 7. Kapitały własne Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek 1 050,00 zł 0,00 zł a. zwiększenia 0,00 zł 0,00 zł - z zysku 1 782,02 zł 0,00 zł - inne 0,00 zł 0,00 zł b. zmniejszenia 0,00 zł 0,00 zł - pokrycie straty 0,00 zł 0,00 zł - inne 0,00 zł 0,00 zł 2. stan na koniec okresu 2 832,02 zł 0,00 zł 10/14

11 8. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek początek do 1 okres wymagalności koniec powyżej 1 początek stan na koniec początek razem koniec 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.dostaw i usług 642,75 zł 806,83 zł 0,00 zł 0,00 zł 642,75 zł 806,83 zł 3.podatków 0,00 zł 90,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 90,00 zł 4. ubezpieczeń społecznych 279,71 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 279,71 zł 0,60 zł 5.wynagrodzeń 218,92 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 218,92 zł 0,00 zł 6.zobowiązań wekslowych 7.innych zobowiązań 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,36 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,36 zł Razem 1 141,38 zł ,79 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 141,38 zł ,79 zł 9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów początek stan na koniec 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów 1 440,00 zł 1 440,00 zł a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 zł 0,00 zł b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 zł 0,00 zł c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 zł 0,00 zł d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 440,00 zł 1 440,00 zł 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów początek stan na koniec 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,71 zł 0,00 zł 11/14

12 11. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych stan na Rok ubiegły Rok bieżący Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 zł 0,00 zł Zyski nadzwyczajne pozostałe 0,00 zł 0,00 zł Suma 0,00 zł 0,00 zł Starty nadzwyczajne - losowe 0,00 zł 0,00 zł Starty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 zł 0,00 zł Suma 0,00 zł 0,00 zł 12. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej według ich źródeł określonych statutem Przychody ogółem w tym: a. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej odpłatnej pożytku publicznego Kwota w zł ,29 zł 0,00 zł b. przychody ze źródeł prywatnych: ,44 zł - darowizny finansowe ,44 zł - darowizny rzeczowe 0,00 zł b. przychody ze źródeł publicznych: ,99 zł - dotacja MPiPS w ramach FIO dysponent Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ,00 zł - dotacja (UE) Młodzież w działaniu um. 11/290/ ,08 zł - dotacja MPiPS w ramach FIO Asysta Prawna um.423_i/13 b. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych b. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,91 zł 9 312,80 zł ,31 zł c. Pozostałe przychody określone statutem 0,00 zł d. Przychody finansowe 115,75 zł - odsetki od lokat, wkładów bankowych, dodatnie różnice kursowe 115,75 zł 12/14

13 13. Struktura poniesionych kosztów Koszty ogółem w tym: a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego - dotacja MPiPS w ramach FIO dysponent Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Kwota w zł ,57 zł ,95 zł ,00 zł - dotacja (UE) Młodzież w działaniu um. 11/290/ ,98 zł - dotacja MPiPS w ramach FIO Asysta Prawna um.423_i/ ,91 zł - FIO Asysta Prawna - wkład własny 976,05 zł - program Prawny 7 789,56 zł - nauczanie języków 197,31 zł - program sportowy ,13 zł - Krakowski Oxford 401,41 zł - inna działalność statutowa 5 391,40 zł - Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnego pożytku publicznego 5 327,20 zł 0,00 zł c. Koszty administracyjne w tym: 1 819,68 zł - zużycie materiałów i energii 34,23 zł - usługi obce 1 785,45 zł - podatki i opłaty 0,00 zł - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł - amortyzacja 0,00 zł - pozostałe 0,00 zł d. Pozostałe koszty ,27 zł e. Koszty finansowe 19,67 zł 14. Wynik finansowy na działalności statutowej Wynik finansowy na działalności statutowej Wynik finansowy ogółem Kwota w zł ,28 zł 6 422,72 zł 15. Zobowiązania związane z działalnością statutową stan na początek koniec 1. gwarancje 0,00 zł 0,00 zł 13/14

14 2. poręczenia 0,00 zł 0,00 zł 3. kaucje i wadia 0,00 zł 0,00 zł 4. inne zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł Razem 0,00 zł 0,00 zł 16. Stan zatrudnienia na dzień r. Fundacja nie zatrudnia pracowników. 17. Informacja dot. podatku od osób prawnych i podatku od towarów i usług Podatek dochodowy od osób prawnych Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W 2013 Fundacja osiągnęła dochody wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a pozyskane dochody były przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Podatek od towarów i usług Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma możliwości dokonywania odliczeń podatku VAT. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym. Załączone sprawozdanie finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat, jest oficjalnym sprawozdaniem Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia Kraków, dnia 28 marca 2014 r Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 14/14

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) BILANS... REGON: 001108544 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.011 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień 31.12.2004 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia "Ogród Nadziei" Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji "Rekryteringsgruppen" Region Lubelski Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Aktywa i pasywa wyceniane są raz w roku na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia. Organizacja nie posiada aktywów trwałych, natomiast w aktywach obrotowych posiada środki pieniężne PLN oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji INICJATYWA DLA ZWIERZĄT Pl. Słowiański 17/3 65-069 Zielona Góra 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa wg cen zakupu pasywa wg danych księgowych Przyjęte metody wyceny w

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe 2009.xls

sprawozdanie finansowe 2009.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień 31.12.2009 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych NAZWA ORGANIZACJI Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za okres od do a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Informacja dodatkowa za okres od do a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Fundacja: PRZYSTAŃ OCALENIE I Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" Informacja dodatkowa za 010 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów amortyzacja środków trwaych powyżej 3500 zł następuje w kolejnym miesiącu po przyjęciu środka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski (OW PTSR) Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 6 Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA

FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA 33-230 Szczucin, ul. 1- go Maja 39, regon: 850039691, NIP: 871-10-20-751 Konto: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/tarnów Nr rachunku: 34 1050 1562 1000 0012 0006

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Sprawozdanie finansowe za okres od 27.12.2012 do 31.12.2013

Fundacja Sarigato. Sprawozdanie finansowe za okres od 27.12.2012 do 31.12.2013 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres od 27.12.2012 do 31.12.2013 Strona: 1 z 13 Spis treści 1 Wprowadzanie do sprawozdania finansowego 2 Oświadczenie Kierownictwa 3 Informacja dodatkowa 4

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych trzech oddziałów -w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu. w 2012 roku nie wprowadzono zmian

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Równych Szans Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wózek do pionizacji Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA "SERCE" IM.

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA SERCE IM. FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 80-307 GDAŃSK ABRAHAMA 56 0000301475 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ŁOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK I SZTUK CD UL. WYSPIAŃSKIEGO 18 07-130 ŁOCHÓW NIP:824-17-67-210 BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU AKTYWA 31.12.2010 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości inwestycje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo