RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW KOMISJA DS. BADAŃ SPOŁECZNYCH I OPINII Warszawa, marzec 2015 r.

2 Spis treści 1. Wstęp Organizacja badań Wyniki Rok studiów Dziedzina Rodzaj jednostki naukowej Płeć Wiek Realizowany program studiów doktoranckich a potrzeby i oczekiwania doktorantów Pora i dni, w jakich odbywają się zajęcia Realizowane przedmioty, kursy Zakres tematyczny zajęć Prowadzący zajęcia podczas studiów doktoranckich Warunki zaliczenia przedmiotów Wyposażenie laboratoriów Praktyki, zajęcia ze studentami Braki w programie studiów doktoranckich Współpraca z promotorem Czy Twoja Uczelnia/Instytut prowadzi współpracę z biznesem Forma współpracy z biznesem Staż w ramach współpracy z biznesem Czy korzystałaś/eś z takiego stażu Jak oceniasz odbyty staż? Udział w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich Czego dotyczyło szkolenie? Jak oceniasz odbyte szkolenie? Umiejętności miękkie w programie studiów doktoranckich Uzasadnienie Czego powinny dotyczyć takie kursy? Czy takie kursy powinny być obligatoryjne czy fakultatywne?

3 3.21 W jakim wymiarze czasowym powinny odbywać się takie kursy? Czy kursy powinny być prowadzone przez pracowników Uczelni/Instytutu czy przez niezależnych trenerów? Ile uczestników Twoim zdaniem mogłoby maksymalnie uczestniczyć w jednym szkoleniu? Jakie według Ciebie korzyści mogą płynąć z uczestnictwa w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich? Podsumowanie Wnioski i rekomendacje Spis wykresów

4 1. Wstęp Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest przedstawicielem wszystkich doktorantów Rzeczpospolitej Polskiej. KRD powstała, by środowisko doktorantów mogło wyrażać swoje opinie, a także przedstawiać swoje wnioski, w tym także opiniować akty prawa krajowego dotyczące spraw doktorantów. W celu usprawnienia swojego działania, Krajowa Reprezentacja Doktorantów powołała Komisję ds. Badań Społecznych i Opinii, która jest ciałem inicjatywno doradczym, zajmującym się zbieraniem informacji o opiniach i postawach oraz trendach w społeczności doktorantów. Na tej podstawie przygotowywane są opracowania i analizy. Wynikiem prac Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii jest niniejszy raport. Został on przygotowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród doktorantów różnego typu jednostek naukowych. Badania dotyczyły kilku obszarów, tj.: rodzaju realizowanych studiów doktoranckich, współpracy uczelni i instytutów naukowych z biznesem i wreszcie, zapotrzebowania doktorantów na szkolenia z zakresu umiejętności miękkich w ramach programu studiów doktoranckich. Celem badań zaś było uzyskanie opinii i oceny doktorantów wyżej wymienionych obszarów. Celem przygotowania opracowania jest pokazanie zapotrzebowania doktorantów na szkolenia/zajęcia z umiejętności miękkich oraz konieczności wprowadzenia ich do programu studiów doktoranckich. 2. Organizacja badań Badania zostały przeprowadzone w dniach lutego 2015 roku. Ankieta została skierowana do doktorantów wszystkich rodzajów jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie. Kwestionariusz składał się z 31 pytań. Informacja o badaniu została zamieszczona na stronie internetowej KRD i profilu na portalu Facebook. Ponadto Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii skierowała prośbę o rozpowszechnienie informacji o badaniu wśród doktorantów, za pomocą poczty elektronicznej, do przedstawicieli właściwych organów samorządu doktorantów. W rezultacie podjętych działań uzyskano ponad 600 odpowiedzi na ankietę. Wyniki wraz z omówieniem zamieszczono poniżej. 3

5 3. Wyniki 3.1 Rok studiów Wykres 1. Ankietowani doktoranci według lat studiów W ankiecie wzięli udział doktoranci wszystkich lat studiów doktoranckich. Udział procentowy rozłożył się porównywalnie na uczestników studiów doktoranckich z roku pierwszego (27%), drugiego (25%) i trzeciego (23%). Doktoranci czwartego roku studiów stanowili 16% ankietowanych, natomiast osoby, które znajdują się na przedłużeniu studiów doktoranckich - około 10%. 4

6 3.2 Dziedzina Wykres 2. Ankietowani doktoranci według dziedzin nauki W badanej grupie doktorantów największą grupę stanowili doktoranci nauki technicznych (25%), medycyny i nauki o zdrowiu (19%), następnie nauk społecznych (17%) i przyrodniczych (11%). Poniżej przedstawiony został graficzny obraz danych. 5

7 3.3 Rodzaj jednostki naukowej Wykres 3. Ankietowani doktoranci według jednostki naukowej W badanu wzięli udział głównie doktoranci realizujący swoją pracę naukową w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni wyższych tj. Uniwersytetach, Politechnikach. Stanowią oni 93% ankietowanych. Doktoranci realizujący prace doktorską w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk stanowią 5% pytanych. 6

8 3.4 Płeć W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 628 osób, wśród nich znajdowało się 70% kobiet i 30% mężczyzn. Wykres 4. Ankietowani doktoranci według płci 3.5 Wiek Rozkład wieku osób objętych badaniem kształtował się następująco: osoby w przedziale wiekowym do 26 lat stanowiły 26% ankietowanych. Dominującą grupą były osoby w przedziale wiekowym lat, które stanowiły 58% badanych. Grupa osób w wieku pomiędzy 31 a36 rokiem życia stanowiła 19% ankietowanych, w wieku powyżej 36 lat - 4%. Wykres 5. Rozkład wieku ankietowanych doktorantów 7

9 3.6 Realizowany program studiów doktoranckich a potrzeby i oczekiwania doktorantów Pytania w podrozdziale 3.6 miały charakter zamknięty i polegały na przyznaniu punktów w skali od 1 do 5. Szczegółowe pytania dotyczące różnych aspektów programu studiów doktoranckich pozwoliły na wskazanie tych najbardziej problematycznych. Zastosowana została następująca skala ocen: 1 - w ogóle nie spełnia oczekiwań i potrzeb 2 - spełnia w niskim stopniu oczekiwania i potrzeby 3 - dostatecznie spełnia oczekiwania i potrzeby 4 - dobrze spełnia oczekiwania i potrzeby 5 - spełnia w pełni oczekiwania i potrzeby Doktorantom zadano pytanie W jakim stopniu realizowany przez Ciebie program studiów doktoranckich spełnia Twoje potrzeby i oczekiwania? Wyniki badań wykazały, że tylko 5% badanych jest w pełni usatysfakcjonowanych zaproponowanym przez uczelnię/jednostkę naukową programem studiów. Swój program studiów jako dostateczne dobry uznało 32% pytanych. Dla 13% ankietowanych zaoferowany program w ogóle nie spełnia ich oczekiwań i potrzeb. Wykres 6. Ocena programu studiów doktoranckich Pora i dni, w jakich odbywają się zajęcia Według badanych pora i dni, w jakich odbywają się zajęcia na studiach doktoranckich, jest dobrze dopasowana do ich potrzeb (33%) lub bardzo dobrze (28%). Tylko 9% odpowiadających uznało, że godziny i dni zajęć nie zostały dopasowane do ich potrzeb. 8

10 Wykres 7. Ocena trafności terminu zajęć Pora i dni, w jakich odbywają się zajęcia Realizowane przedmioty, kursy Ankietowani ocenili proponowane im kursy i przedmioty jako dostatecznie dobrze spełniające ich potrzeby (31%) lub jako nieodpowiednie do ich potrzeb (30%). Skrajna ocena niezadowolenia została zaznaczona aż przez 15% ankietowanych doktorantów. Grupa osób w pełni zadowolonych z proponowanych im zajęć stanowi tylko 4%. Wykres 8. Ocena jakości doboru przedmiotów i kursów 9

11 3.6.3 Zakres tematyczny zajęć Ankietowani nisko ocenili dopasowanie tematyki zajęć do ich potrzeb, dla 32% ankietowanych tematy proponowanych zajęć nie spełniają ich potrzeb i oczekiwań. Jako dostatecznie dobrze dopasowane pod względem tematyki i zakresu, zajęcia zostały ocenione przez 28% ankietowanych doktorantów. Wykres 9. Ocena zakresu tematycznego zajęć 10

12 3.6.4 Prowadzący zajęcia podczas studiów doktoranckich Osoby, które wzięły udział w badaniu, pozytywnie ocenili dobór prowadzących do przedmiotów prowadzonych w ramach studiów doktoranckich. Dobór prowadzących zajęcia jako dobrze (36%) i bardzo dobrze (21%) spełniający potrzeby i oczekiwania doktorantów, oceniła ponad połowa ankietowanych. Wykres 10. Ocena doboru prowadzących przedmioty 11

13 3.6.5 Warunki zaliczenia przedmiotów Warunki zaliczenia przedmiotów odpowiadały ankietowanym w stopniu dobrym (32%) lub bardzo dobrym (32%). Wśród odpowiadających, 3% oceniło je jako zupełnie nie spełniające ich oczekiwań i potrzeb. Wykres 11. Ocena warunków zaliczenia przedmiotów 12

14 3.6.6 Wyposażenie laboratoriów Doktoranci ocenili, że wyposażenie laboratoriów w jednostkach, w których realizują swoją pracę doktorską, spełnia ich potrzeby w stopniu dobrym i bardzo dobrym (odpowiednio po 20%). Wyposażenie laboratoriów zupełnie nie spełnia oczekiwań i potrzeb 9% badanych doktorantów. Wykres 12. Ocena wyposażenia laboratoriów 13

15 3.6.7 Praktyki, zajęcia ze studentami Organizacja praktyk zawodowych (zajęć ze studentami) odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom w stopniu dobrym (29%) i dostatecznie dobrym (21%). Grupa osób, dla których organizacja praktyk zawodowych w zupełności nie odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom, stanowiła 11% ankietowanych. Wykres 13. Ocena jakości praktyk i zajęć ze studentami Praktyki 14

16 3.7 Braki w programie studiów doktoranckich W pytaniu o charakterze otwartym zadano pytanie Czego Twoim zdaniem, brakuje w programie studiów doktoranckich?. Ankietowani najczęściej wskazywali na brak zajęć, które pomogłyby im w pisaniu wniosków grantowych lub komercjalizacji swoich badań. Doktoranci zwrócili uwagę, że ich programy studiów nie są dostosowane do aktualnych trendów. Ankietowanym brakuje również przygotowania pedagogicznego do zajęć ze studentami oraz możliwości odbycia praktyk. Spore grono odpowiadających zwróciło uwagę na brak przedmiotów z zakresu umiejętności miękkich. Równie często pojawiały się głosy, że program studiów doktoranckich powinien być bardziej zindywidualizowany. Wielokrotnie w odpowiedziach ankietowani podkreślali zbyt małą liczbę godzin zajęć z języka angielskiego, a zwłaszcza angielskiego specjalistycznego. 3.8 Współpraca z promotorem Kolejne pytanie w kwestionariuszu dotyczyło kwestii współpracy z opiekunem naukowym lub promotorem. Prawie połowa ankietowanych może liczyć na wsparcie ze strony opiekuna naukowego lub promotora i jest z poziomu tej współpracy zadowolona. Brak współpracy i wsparcia zdeklarowało tylko 5% badanych. Wykres 14. Ocena współpracy z opiekunem naukowym lub promotorem 15

17 3.9 Czy Twoja Uczelnia/Instytut prowadzi współpracę z biznesem Blisko połowa Uczelni i Instytutów, na których na studiach doktoranckich studiują badane osoby, prowadzi współpracę z biznesem. Wśród ankietowanych, liczna grupa osób (37%) nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wykres 15. Prowadzenie współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty 16

18 3.10 Forma współpracy z biznesem Najczęstszą formą współpracy z biznesem na Uczelniach i Instytutach badawczych jest inkubator przedsiębiorczości (23%), centrum innowacji (17%) oraz centrum/dział transferu wiedzy i baza informacyjna/oferta technologiczna uczelni (14%). Wykres 16. Forma realizacji współpracy z biznesem 3.11 Staż w ramach współpracy z biznesem Ankietowani zostali zapytani, czy doktoranci w ramach współpracy Uczelni lub Instytutu z biznesem mają możliwość odbycia stażu w firmach. Okazało się, że prawie połowa ankietowanych nie posiada informacji na ten temat. Na taką możliwość wskazało 13% badanych. Wykres 17. Możliwość realizacji stażu w ramach współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty 17

19 3.12 Czy korzystałaś/eś z takiego stażu Tylko 3% osób ankietowanych skorzystała z możliwości odbycia staży w ramach współpracy Uczelni lub Instytutu z biznesem. Wykres 18. Udział w stażach w ramach współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty 3.13 Jak oceniasz odbyty staż? Pytanie miało charakter zamknięty i polegało na przyznaniu punktów w skali od 1 5. Osoby, które skorzystały ze stażu, oceniły, że staż nie spełnił ich oczekiwań i potrzeb. Wykres 19. Ocena odbytego stażu w ramach współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty 18

20 3.14 Udział w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich Ponad połowa ankietowanych doktorantów uczestniczyła w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Wykres 20. Udział w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich 3.15 Czego dotyczyło szkolenie? Najczęściej wybierane przez ankietowanych były szkolenia z pracy w zespole (27%) i zarządzania czasem (22%). Wykres 21. Tematyka szkoleń 19

21 3.16 Jak oceniasz odbyte szkolenie? Grupa osób uczestnicząca w szkoleniach oceniła je jako dobrze spełniające ich oczekiwania i potrzeby (42%), przeciętnie spełniające (25%) i w pełni spełniające ich oczekiwania (22%). Wykres 22. Ocena odbytych szkoleń 3.17 Umiejętności miękkie w programie studiów doktoranckich Ankietowane osoby zapytano: Czy programy studiów doktoranckich powinny zawierać kursy dotyczące rozwijania umiejętności miękkich? Zdecydowana większość doktorantów (80%) opowiedziała się za wprowadzeniem kursów do programów studiów. Wykres 23. Zapotrzebowanie na zajęcia z umiejętności miękkich w programie studiów doktoranckich 20

22 3.18 Uzasadnienie W pytaniu otwartym poproszono o uzasadnienie odpowiedzi na pytanie Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę posiadania wiedzy z zakresu umiejętności miękkich w przyszłej współpracy z przemysłem, umiejętnego zarządzania czasem przy realizowanych projektach i grantach, a także zarządzania zespołem i projektami. Często też pojawiały się głosy dotyczące zapotrzebowania na szkolenia z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem Czego powinny dotyczyć takie kursy? Pytanie miało charakter otwarty, którego celem było uzyskanie odpowiedzi, czego miałyby dotyczyć kursy z zakresu umiejętności miękkich. Ankietowani wskazywali liczne, zróżnicowane obszary. I tak, część z nich wskazywała potrzebę szkoleń z zakresu prezentacji konferencyjnych czy prowadzenia zajęć ze studentami. Bezpośrednio z tymi dwoma obszarami wiąże się także potrzeba szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem. Ankietowani poszukują pomocy w pisaniu artykułów naukowych czy przygotowywania wniosków o granty. Pojawiły się też głosy o konieczność realizacji szkoleń z zakresu savoir vivre u. Na podstawie przesłanych odpowiedzi można stwierdzić, że zapotrzebowanie istnieje na każde możliwe szkolenie z zakresu rozwijania umiejętności miękkich. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje każda z ankietowanych osób wyraziła bardzo zróżnicowanie potrzeby w kwestii tematyki szkoleń, w związku z czym wskazane byłoby przygotowanie jak najszerszej oferty Czy takie kursy powinny być obligatoryjne czy fakultatywne? Wykres 24. Forma realizacji kursów z zakresu umiejętności miękkich Zdecydowana większość ankietowanych (68,8%) uznała, iż kursy powinny być fakultatywne. 21

23 3.21 W jakim wymiarze czasowym powinny odbywać się takie kursy? Wykres 25. Wymiar godzinowy kursów Ankietowani wskazywali najczęściej (32%), że preferują jednorazowe spotkania od 8 do 16 godzin (1-2 dni). Jednak niewiele mniej (28%) wskazało, że kursy powinny odbywać się jako przedmiot do 15h w semestrze. Inni z kolei wskazują potrzebę do 30h w semestrze (24%). W związku z tym, słusznym wydaje się, aby kursy były realizowane zarówno w formie jednorazowego spotkania, jak i przedmiotu w ramach programu studiów doktoranckich Czy kursy powinny być prowadzone przez pracowników Uczelni/Instytutu czy przez niezależnych trenerów? Wykres 26. Prowadzący kursy Ponad ¾ badanych uważa, że kursy powinny być prowadzone przez niezależnych trenerów. Przeciwnego zdania jest zaledwie 5% badanych. Dla sporej grupy osób, tj. 18%, trudno jest opowiedzieć się za którąś z wymienionych opcji. 22

24 3.23 Ile uczestników Twoim zdaniem mogłoby maksymalnie uczestniczyć w jednym szkoleniu? Wykres 27. Maksymalna liczba osób w grupie kursowej Ankietowani wskazali, że w jednym szkoleniu maksymalnie powinno uczestniczyć 5-10 (47% wskazań) lub osób (45% wskazań). Słusznym zatem wydaje się taki podział grup zajęciowych, aby nie znajdowało się w nich więcej niż 15 osób Jakie według Ciebie korzyści mogą płynąć z uczestnictwa w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich? Pytanie miało charakter otwarty, którego celem było wskazanie przez ankietowanych korzyści z uczestnictwa w szkoleniach rozwijających umiejętności miękkie. Część z ankietowanych uważa, że nie można odnaleźć żadnych korzyści i przeprowadzanie szkoleń to strata pieniędzy. Pozostali jednak wskazują na korzyść w postaci wzrostu swoich kompetencji, który przejawia się na wiele sposobów. Ankietowani wskazywali lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy czy podejmowania i prowadzenia współpracy z biznesem. Wskazywano lepsze przygotowanie do wystąpień publicznych, w tym prezentacji własnych badań naukowych i w prowadzeniu pracy naukowej. Pojawiły się także odpowiedzi podkreślające, że szkolenia mogą przynieść poprawę komunikacji międzyludzkiej w codziennym życiu. 4. Podsumowanie Badania przyniosły wiele ciekawych i istotnych opinii. Zaobserwowano potrzebę zmian postulowanych przez doktorantów. Wydaje się także, że aktualne badanie może być przyczynkiem do kolejnej wersji (uaktualnienia) wcześniejszego opracowania KRD, a mianowicie Diagnozy Stanu Studiów Doktoranckich. 23

25 5. Wnioski i rekomendacje 1. Programy studiów doktoranckich w opinii badanych w średnim lub niższym niż średni stopniu spełniają ich potrzeby i oczekiwania. Jeżeli chodzi o ich poszczególne elementy, najgorzej oceniane są przedmioty/kursy oraz zakres tematyczny zajęć. Doktoranci wskazują, że brakuje zajęć związanych z ich zainteresowaniami naukowymi o wyższym poziomie specjalizacji. Podkreślano także zbyt duże obciążenie obowiązkowymi przedmiotami/kursami. Pojawiły się też głosy o braku zajęć z metodologii pracy naukowej. W związku z tym, właściwe organy samorządu doktorantów winny w porozumieniu z doktorantami postulować zmiany w programach studiów doktoranckich, które w większym stopniu spełniałyby ich oczekiwania i potrzeby. 2. Zastanawiające jest, ze ponad ⅓ ankietowanych nie wie, czy ich Uczelnia, bądź Instytut prowadzi współpracę z biznesem. W związku z tym, właściwe organy samorządu doktorantów danych Uczelni i Instytutów powinny przygotować akcje informacyjne na temat współpracy z biznesem (formy, możliwość odbywania staży). Dodatkowo, we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów, powinny zastanowić się wspólnie z pracodawcami, w jaki sposób powinny być organizowany staże, bowiem spory odsetek ankietowanych negatywnie ocenia odbyte przez nich staże. 3. Badania pokazały, ze niewiele ponad połowa doktorantów brała kiedykolwiek udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich. Jednocześnie 80% ankietowanych uznało, że program studiów doktoranckich powinien zawierać takie kursy i szkolenia. Jest to ważny sygnał świadczący o znacznym zapotrzebowaniu na wiedzę z wyżej wymienionego zakresu. Osoby, które wcześniej ukończyły tego typu szkolenia również skorzystałyby z nich, gdyby zostały one uwzględnione w programach studiów doktoranckich. 4. W opinii ankietowanych, szkolenia czy kursy powinny być nieobowiązkowe. Jest to istotny aspekt w dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władz Uczelni i Instytutów. 5. Doktoranci oczekują zarówno szkoleń jednorazowych, jak i w formie przedmiotu w programie studiów doktoranckich. W związku z tym, należy podjąć rozmowy z odpowiednimi przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władzami Uczelni i Instytutów, w celu umieszczenia szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności miękkich w programach studiów doktoranckich. 5. Doktoranci wyrażają zapotrzebowanie na szkolenia prowadzone przez niezależnych trenerów. Pojawiły się opinie o konieczności zaangażowania ekspertów profesjonalnie zajmujących się tą tematyką oraz gwarantujących wysoką jakość. Wydaje się, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów mogłaby podjąć rozmowy z niezależnymi trenerami i wypracować z nimi szkoleniową program szkoleń, który satysfakcjonowałby doktorantów. 24

26 6. Badani preferują małe grupy szkoleniowe, tj. od 5 do 10 lub od 10 do 15 osób. W tym przypadku mogą pojawić się trudności o charakterze logistycznym przy dużej liczbie osób zainteresowanych szkoleniami. Warto mieć jednak na uwadze postulaty doktorantów i w miarę możliwości realizować szkolenia w małych grupach. 25

27 Spis wykresów Wykres 1. Ankietowani doktoranci według lat studiów... 4 Wykres 2. Ankietowani doktoranci według dziedzin nauki... 5 Wykres 3. Ankietowani doktoranci według jednostki naukowej... 6 Wykres 4. Ankietowani doktoranci według płci... 7 Wykres 5. Rozkład wieku ankietowanych doktorantów... 7 Wykres 6. Ocena programu studiów doktoranckich... 8 Wykres 7. Ocena trafności terminu zajęć... 9 Wykres 8. Ocena jakości doboru przedmiotów i kursów... 9 Wykres 9. Ocena zakresu tematycznego zajęć Wykres 10. Ocena doboru prowadzących przedmioty Wykres 11. Ocena warunków zaliczenia przedmiotów Wykres 12. Ocena wyposażenia laboratoriów Wykres 13. Ocena jakości praktyk i zajęć ze studentami Wykres 14. Ocena współpracy z opiekunem naukowym lub promotorem Wykres 15. Prowadzenie współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty Wykres 16. Forma realizacji współpracy z biznesem Wykres 17. Możliwość realizacji stażu w ramach współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty Wykres 18. Udział w stażach w ramach współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty Wykres 19. Ocena odbytego stażu w ramach współpracy z biznesem przez Uczelnie/Instytuty.. 18 Wykres 20. Udział w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich Wykres 21. Tematyka szkoleń Wykres 22. Ocena odbytych szkoleń Wykres 23. Zapotrzebowanie na zajęcia z umiejętności miękkich w programie studiów doktoranckich Wykres 24. Forma realizacji kursów z zakresu umiejętności miękkich Wykres 25. Wymiar godzinowy kursów Wykres 26. Prowadzący kursy Wykres 27. Maksymalna liczba osób w grupie kursowej

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO P O L I T E C H N I K A WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI DZIEKAN Ś L Ą S K A UL. AKADEMICKA 16 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 13 10 T: +48 32 237 24 13 F: +48 32 237 24 13 Dziekan_aei@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO P O L I T E C H N I K A WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI DZIEKAN Ś L Ą S K A UL. AKADEMICKA 16 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 13 10 T: +48 32 237 24 13 F: +48 32 237 24 13 Dziekan_aei@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ASTRONOMII

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ASTRONOMII PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ASTRONOMII ELEMENT CEL, OPIS PRK TERMIN Język obcy ZAJECIA OBOWIĄZKOWE Angielski na poziomie C1; w przypadku certyfikatu C1 lektorat może być zaliczony przez JCJ bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru ankiety oceny postępów doktoranta w pracy naukowej oraz wzoru sprawozdania doktoranta z przebiegu

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne dwuletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii

Niestacjonarne dwuletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii Załącznik nr 2 Niestacjonarne dwuletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii Plan i program studiów Założenia ogólne: Studia trwają IV

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim Raport z ankiety doktoranckiej 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej na początku czerwca 2011 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 211 g /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

w sektorze pozaakademickim,

w sektorze pozaakademickim, Jak zdobyć doświadczenie w sektorze pozaakademickim, na studiach doktoranckich? Jędrzej Szynkowski Biuro Karier UŁ jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl Łódź, 24.10.2017 Wprowadzenie Realia rynku i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Badanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat studiów doktoranckich PILOTAŻ *Wymagane

Badanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat studiów doktoranckich PILOTAŻ *Wymagane Badanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat studiów doktoranckich PILOTAŻ *Wymagane 1. Płeć * Kobieta Mężczyzna 2. Wiek * 3. Czy jesteś uczestnikiem więcej niż jednych studiów doktoranckich? *

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ankieta studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej

Ankieta studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej Ankieta studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej Studenci WUM wyjeżdżający na studia zagraniczne (w ramach programu Erasmus lub umowy bilateralnej) za rok akademicki 2013/2014, 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 78/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ Na podstawie 3 i 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia w składzie: dr K. Buchta, mgr R. Kopytiuk, mgr A. Kulik, mgr J. Sacharuk, A. Młodzianowska (student), T. Magdziak (student),

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej W dniu 13.06.2011 zrealizowane zostało specjalistyczne szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Studiów Doktoranckich

Ankieta Oceny Studiów Doktoranckich Ankieta Oceny Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2013/2014 1 INSTRUKCJA Drodzy Doktoranci i Doktorantki, Zapraszamy do podzielenia się opiniami na temat studiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ 1 Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 25 kwietnia 2014 r. Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

3. W pierwszym dniu praktyki powinna się odbyć rozmowa wstępna, w czasie której opiekun praktyk omawia z praktykantem/ grupą praktykantów: -

3. W pierwszym dniu praktyki powinna się odbyć rozmowa wstępna, w czasie której opiekun praktyk omawia z praktykantem/ grupą praktykantów: - Wydziałowa Instrukcja i Program Praktyk Zawodowych i Niepedagogicznych Wydział Filologiczny dla studentów 2015-2017 studia II stopnia specjalizacja: Translacja 1. Celem praktyk zawodowych i niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

2% 28% Wykres 1 Placówka, w której nauczyciel prowadzi zajęcia

2% 28% Wykres 1 Placówka, w której nauczyciel prowadzi zajęcia 1. Analiza wyników badania W celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży turystyczno - hotelarskiej posłużono się metodą badań ankietowych. Badaniom poddano 47

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia 1. Zajęcia obowiązkowe Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego

Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego Tomasz Dorożyński Wojciech Urbaniak Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo