Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I."

Transkrypt

1 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH ZAPRAW NASIENNYCH W OCHRONIE PSZENICY OZIMEJ PRZED ZGORZELĄ PODSTAWY ŹDŹBŁA (GAEUMANNOMYCES GRAMINIS) W WARUNKACH WIELOLETNIEJ MONOKULTURY ZBOŻOWEJ JANUSZ SMAGACZ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I. WSTĘP W Polsce w ostatnich latach zbożami obsiewa się średnio 75% gruntów ornych, a w niektórych rejonach kraju ich udział w strukturze zasiewów jest jeszcze większy. Następstwem takiego sposobu gospodarowania są wyraźne spadki plonu ziarna wszystkich gatunków zbóż, w tym bardzo wrażliwej na taką uprawę pszenicy ozimej (Bockmann i Knoth 1971; Kuś 1984; Smagacz 2003). Podstawową tego przyczyną jest wzmożone występowanie chorób podstawy źdźbła. Jedną z nich jest zgorzel podstawy źdźbła wywołana obecnością grzyba Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx et Olivier (Kuś i Mróz 1995; Parylak i Kordas 2001). Dotychczas jedyną możliwością ograniczenia występowania tej choroby było stosowanie przerwy w uprawie zbóż (Bockmann i Knoth 1971). W ostatnim czasie wraz z pojawieniem się na rynku odpowiednich zapraw nasiennych zaistniała także możliwość chemicznej ochrony roślin przed tym patogenem (Różalski 1999; Parylak i Kordas 2002; Korbas 2004). Celem badań była ocena skuteczności zapraw nasiennych Latitude 125 FS oraz Jockey 201 FS w ograniczeniu występowania G. graminis var. tritici oraz produkcyjności dwóch odmian pszenicy ozimej uprawianych w wieloletniej monokulturze. Zakłada się, że poprzez odpowiednią chemiczną ochronę roślin (zastosowanie nowoczesnych zapraw nasiennych) można skutecznie ograniczyć występowanie zgorzeli podstawy źdźbła i zwiększyć efektywność uprawy pszenicy w monokulturze. II. MATERIAŁ I METODY Dwuczynnikowe doświadczenie przeprowadzono na obetonowanych mikropoletkach o powierzchni 1 m 2 każde w Stacji Doświadczalnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w trzech sezonach wegetacyjnych (lata zbioru ),

2 324 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 na których pszenica uprawiana była w monokulturze. Wyniki zamieszczone w opracowaniu dotyczą roku trwania monokultury. Czynnikiem pierwszego rzędu były dwie odmiany pszenicy ozimej: a) Korweta (odmiana jakościowa); b) Kris (odmiana chlebowa). Czynnik II rzędu stanowił rodzaj zaprawy nasiennej: a) Maxim 025 FS (zaprawa standardowa); b) Maxim 025 FS (zabieg wykonany jako pierwszy) oraz zaprawa Latitude 125 FS zabieg wykonany jako drugi po uprzednim zaprawieniu zaprawą standardową; c) Jockey 201 FS. Siew pszenicy ozimej wykonywany był każdego roku w terminie optymalnym dla tego regionu kraju, w 3 powtórzeniach, w ilości 450 ziaren/m 2. Wielkość nawożenia mineralnego (P, K) uwzględniała zasobność gleby w te składniki pokarmowe, natomiast poziom nawożenia azotem oraz podział dawek był jednakowy dla obydwu odmian, a całkowita wielkość dawki wynosiła 18 g N/m 2. W trakcie wegetacji rośliny chroniono przed chwastami oraz chorobami liści i kłosów. Chwasty usuwano ręcznie (w miarę potrzeb) natomiast ochrona liści i kłosów polegała na jednorazowym oprysku w fazie kłoszenia środkiem Amistar 250 SC w zalecanej dawce. Ocenę obsady roślin wykonywano każdego roku w 3 terminach: a) w fazie 3 rozwiniętych liści (BBCH 23); b) w fazie krzewienia (BBCH 29); c) w dojrzałości pełnej (BBCH 99). Porażenie systemu korzeniowego przez G. graminis oceniano corocznie w fazie dojrzałości mleczno-woskowej (BBCH 77 83) na 25 roślinach z każdego obiektu. Do oceny porażenia wykorzystano 5-stopniową skalę (Korbas i wsp. 2000), a wyniki analizy zdrowotności przeliczono na indeksy porażenia wg wzoru przyjętego przez wspomnianych autorów. W fazie dojrzałości pełnej określono plon ziarna i podstawowe elementy plonowania w zależności od badanych czynników. Istotność różnic oceniono testem Tukey a na poziomie α = 0,05. III. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE W początkowym okresie wzrostu (BBCH 23) obsada roślin pszenicy ozimej nie wykazywała istotnego zróżnicowania w zależności od badanych czynników (odmiana pszenicy, rodzaj zaprawy) (tab. 1). Zaznaczyła się natomiast tendencja do nieco większej liczby roślin na jednostce powierzchni w obiektach, gdzie zastosowano chemiczną ochronę roślin przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła (Maxim 025 FS + Latitude 125 FS, Jockey 201 FS) w porównaniu z obiektem kontrolnym (Maxim 025 FS). W przypadku odmiany Korweta odnotowano średnio 8 9% większą obsadę roślin, w porównaniu z obiektem kontrolnym ta sama odmiana zaprawiana jedynie zaprawą standardową (Maxim 025 FS), natomiast u odmiany Kris odpowiednio o 2 i 6% (tab. 1). Wiosną, po ruszeniu wegetacji, oceniono przezimowanie pszenicy na poszczególnych obiektach. U obydwu odmian, niezależnie od zaprawy nasiennej, stwierdzono podobny ubytek roślin na poziomie 13 15%. Jednak oceniając przezimowanie na poszczególnych obiektach eksperymentalnych zauważono, że rośliny obydwu porównywanych odmian gorzej przezimowały na poletkach, gdzie wysiano ziarno zaprawione zaprawą nasienną Maxim 025 FS wraz z zaprawą Latitude 125 FS, odpowiednio o 3 i 7%, w porównaniu z obiektem kontrolnym. W przypadku obiektów, gdzie ziarno pszenicy chroniono zaprawą nasienną Jockey 201 FS, obserwowano nieco lepsze przezimowanie roślin, przeciętnie o 2 3%, w porównaniu z kontrolą. Jednocześnie i w tej

3 Skuteczność wybranych zapraw nasiennych w ochronie fazie rozwojowej (początek krzewienia BBCH 29) nie stwierdzono istotnego zróżnicowania liczby roślin w zależności od badanych czynników (tab. 1). Tabela 1. Obsada roślin [szt./m 2 ] w wybranych fazach rozwojowych pszenicy ozimej w zależności od odmiany i zaprawiania ziarna Table 1. Plant density in selected growth stages of winter wheat in dependence on variety and seed dressing Odmiana Variety Zaprawianie ziarna Seed dressing Maxim 025 FS Maxim 025 FS Jockey 201 FS + Latitude 125 FS Liczba roślin [szt./m 2 ] jesień Plant density per m 2 autumn Średnia Mean Korweta Kris Średnia Mean Dla odmiany For variety (r.n.); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (r.n.) Liczba roślin [szt./m 2 ] wiosna Plant density per m 2 spring Korweta Kris Średnia Mean Dla odmiany For variety (r.n.); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (r.n.) Liczba roślin [szt./m 2 ] żniwa Plant density per m 2 harvest Korweta Kris Średnia Mean Dla odmiany For variety (r.n.); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (r.n.) r.n. różnica nieistotna not significant difference Trzecią i zarazem ostatnią taką ocenę wykonywano każdego roku tuż przed sprzętem pszenicy ozimej (BBCH 99). Większe ubytki roślin, średnio za 3 lata badań i niezależnie od zaprawiania ziarna, stwierdzono u odmiany Korweta, które wyniosły 43% w porównaniu do stanu wyjściowego (BBCH 23) tabela 1. W przypadku odmiany Kris wypadanie roślin było mniejsze i wyniosło przeciętnie 36%. Jednocześnie w tej fazie rozwojowej pszenicy ozimej u odmiany Kris zanotowano większą o 9% (jednak nie potwierdzoną statystycznie) liczbę roślin w obiekcie zaprawianym zaprawą nasienną Jockey 201 FS w porównaniu z obiektem kontrolnym. W przypadku odmiany Korweta stwierdzono natomiast 7% mniejszą obsadę roślin (również nie udowodnioną statystycznie) w obiekcie zaprawianym zaprawą Maxim 025 FS + Latitude 125 FS w porównaniu z tą samą odmianą zaprawianą jedynie zaprawą Maxim 025 FS (tab. 1).

4 326 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 Tabela 2. Plon ziarna, elementy plonowania oraz indeksy porażenia przez G. graminis (TAI) pszenicy ozimej w zależności od odmiany i zaprawiania ziarna Table 2. Grain yield, its components and take-all indices (TAI) of winter wheat in dependence on variety and seed dressing Odmiana Variety Zaprawianie ziarna Seed dressing Maxim 025 FS + Maxim 025 FS Latitude 125 FS Plon ziarna Grain yield [g/m 2 ] Jockey 201 FS Średnia Mean Korweta Kris Średnia Mean Dla odmiany For variety (24); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (41) Plon słomy Straw yield [g/m 2 ] Korweta Kris Średnia Mean Dla odmiany For variety (25); zaprawy seed dressing (37); interakcji interaction (43) Masa ziaren Weight of kernels [g] Korweta 41,1 42,9 41,9 42,0 Kris 36,9 39,6 38,0 38,1 Średnia Mean 39,0 41,2 40,0 40,1 Dla odmiany For variety (1,3); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (2,3) Liczba kłosów [szt./m 2 ] Number of ears per m 2 Korweta Kris Średnia Mean Dla odmiany For variety (13); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (22) Ciężar hektolitra Test weight [kg/hl] Korweta 79,0 78,6 79,1 78,9 Kris 77,3 78,2 77,7 77,7 Średnia Mean 78,2 78,4 78,4 78,3 Dla odmiany For variety (0,5); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (0,9) Indeksy porażenia korzeni Take-all indices [%] Korweta 15,3 14,2 12,0 13,8 Kris 10,2 8,5 8,3 9,0 Średnia Mean 12,8 11,4 10,2 11,5 r.n. różnica nieistotna not significant difference

5 Skuteczność wybranych zapraw nasiennych w ochronie Analiza wariancji dla plonu ziarna w syntezie za cały okres badań (lata zbioru ) wykazała istotne zróżnicowanie w produkcyjności odmian pszenicy ozimej uprawianej w wieloletniej monokulturze (15 17 rok uprawy zbóż po sobie). Wydajność odmiany Kris, średnio za 3 lata badań, była o 25% większa w porównaniu z wydajnością odmiany Korweta. W poszczególnych obiektach różnice te wyniosły odpowiednio: 27% w obiekcie zaprawianym zaprawą standardową, 26% w przypadku zaprawiania zaprawą Latitude 125 FS po uprzednim zaprawieniu ziarna zaprawą Maxim 025 FS oraz 22% w obiekcie zaprawianym zaprawą nasienną Jockey 201 FS (tab. 2). Analizując produkcyjność poszczególnych odmian w zależności od chemicznej ochrony roślin polegającej na zróżnicowanym zaprawianiu ziarna należy stwierdzić, że reagowały one dość podobnie na zastosowane zaprawy nasienne. Uzyskane zwyżki plonu w wyniku ochrony roślin ukierunkowanej na zwalczanie zgorzeli podstawy źdźbła sięgały jedynie kilku procent i mieściły się w granicach błędu eksperymentalnego. U odmiany Kris przyrost plonu ziarna w obiektach chronionych przed porażeniem roślin przez tego patogena wyniósł 2 3% w porównaniu z obiektem kontrolnym. W przypadku odmiany Korweta stwierdzono natomiast nieco większy efekt plonochronny sięgający 3 6% pod wpływem takiego zabiegu. Jednak u obydwu odmian nie udowodniono statystycznych różnic w ich plonowaniu w zależności od zaprawiania ziarna. Podobne tendencje stwierdzono również w przypadku oceny plonu słomy na poszczególnych obiektach doświadczalnych, jednak obserwowane zwyżki plonu były większe i sięgały 5 12% (tab. 2). Większa wydajność odmiany Kris w obiektach chronionych przed zgorzelą podstawy źdźbła w porównaniu z kontrolą spowodowana była głównie lepszą dorodnością ziarna (większa o 3 7% masa tysiąca ziaren) szczególnie w obiekcie zaprawianym zaprawą Maxim 025 FS + Latitude 125 FS oraz nieco większą obsadą kłosów, głównie w obiekcie, gdzie ziarno zaprawiano zaprawą nasienną Jockey 201 FS. Można to wiązać z mniejszym nasileniem zgorzeli podstawy źdźbła w tych obiektach (tab. 2). W przypadku odmiany Korweta na obiektach chronionych przed porażeniem roślin przez G. graminis zanotowano podobną (ziarno zaprawiane zaprawą Jockey 201 FS) lub nieco mniejszą obsadę pędów produkcyjnych, średnio o 3%, w obiekcie zaprawianym zaprawą Maxim 025 FS wraz z Latitude 125 FS, ale różnica ta nie została potwierdzona statystycznie. Zaprawianie ziarna przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła wpłynęło natomiast korzystnie na lepszą dorodność ziarna (większa masa tysiąca ziaren) w porównaniu z obiektem kontrolnym. Wystąpiło zatem zjawisko kompensacji jednej cechy struktury plonu drugą, co jest zjawiskiem dość powszechnym. Masa hektolitra, jako ważny element jakościowej oceny ziarna, nie była istotnie zróżnicowana w zależności od użytej zaprawy nasiennej, natomiast zależała od odmiany. Korzystniej cecha ta ukształtowała się dla odmiany Korweta i wyniosła, średnio za 3 lata badań, 78,9 kg/hl. Pomimo tego wydajność odmiany Korweta była istotnie mniejsza w porównaniu z dobrze plonującą odmianą Kris. Wydaje się, iż możliwą tego przyczyną jest silniejsze porażenie systemu korzeniowego właśnie tej odmiany, średnio o około 5%, niezależnie od zastosowanej zaprawy nasiennej (tab. 2). Literatura dotycząca chemicznego ograniczania występowania zgorzeli podstawy źdźbła jest jeszcze dość skromna, ponieważ szersze badania na ten temat rozpoczęto stosunkowo niedawno, tj. po zarejestrowaniu pierwszego preparatu o nazwie handlowej Latitude 125 FS firmy Monsanto w 2000 roku. Uzyskane dotychczas wyniki badań potwierdzają wysoką skuteczność chemicznej ochrony pszenicy przed zgorzelą podsta-

6 328 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 wy źdźbła, na co wskazują badania Różalskiego (1999), Parylak i Kordasa (2001) oraz Webera (2003). Również wcześniejsze badania własne (Smagacz 2004), potwierdzają pewną skuteczność tych fungicydów w uprawie pszenicy po pszenicy. Prezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki nie potwierdzają dużej skuteczności preparatów Latitude 125 FS oraz Jockey 201 FS zastosowanych przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła w zasiewach pszenicy ozimej. Wynika to głównie z ogólnie niskiego stopnia porażenia roślin przez tego patogena w analizowanym okresie czasu. Jednak w warunkach nasilonego występowania choroby ich skuteczność jest zdecydowanie wyższa (Parylak i Kordas 2002; Sawinska i Małecka 2003). Wynika to z faktu, iż podstawowe elementy plonowania, takie jak masa tysiąca ziaren, rozkrzewienie produkcyjne, liczba ziaren w kłosie, plon z kłosa kształtują się korzystniej w obiektach chronionych w porównaniu z obiektami kontrolnymi, tj. bez ochrony ukierunkowanej na zwalczanie chorób podstawy źdźbła (Kuś i Mróz 1995; Parylak i Kordas 2002; Smagacz 2003; Smagacz i Grabiński 2004). Wyniki te potwierdzają również hipotezę o pewnym zróżnicowaniu odmian pszenicy ozimej na zastosowane fungicydy, co uwidoczniło się także we wcześniejszych badaniach Krzyzińskiej i wsp. (2003) oraz własnych (Smagacz 2004). Wynika z nich także, iż w przyszłości należy podjąć szersze badania oceniające skuteczność tych preparatów na wielu nowych odmianach pszenicy ozimej w warunkach częstej uprawy zbóż po sobie. IV. LITERATURA Bockmann H., Knoth K.E Der verstärkte Getreidebau aus pflanzenpatologischer und pflanzenhygienischer Sicht. Z. Pflschutz Pflkrankh. 78: Krzyzińska B.D., Mączyńska A., Głazek M., Sikora H Znaczenie odmiany pszenicy ozimej, przedplonu i chemicznego zaprawiania ziarna na występowanie zgorzeli podstawy źdźbła. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: Kuś J Ocena zmianowań z różnym udziałem zbóż. Wyd. IUNG, Puławy, R (185), 104 ss. Kuś J., Mróz A Podatność kilku odmian pszenicy ozimej na porażenie przez Gaeumannomyces graminis. Odporność Roślin na Choroby, Szkodniki i Niesprzyjające Czynniki Środowiska. IHAR, Radzików: Korbas M Choroby podstawy źdźbła możliwości i perspektywy zwalczania. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44: Korbas M., Ławecki T., Kubiak K., Różalski K Porażenie korzeni pszenicy przez Gaeumannomyces graminis w zachodniej Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40: Parylak D., Kordas L Wpływ czynników agrotechnicznych na porażenie pszenicy ozimej przez zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41: Parylak D., Kordas L Efektywność zaprawy nasiennej Latitude 125 FS w ochronie pszenicy ozimej uprawianej po sobie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42: Różalski K Nowe spojrzenie na zgorzel podstawy źdźbła. Konferencja Szkol. Zagadnienia ochrony roślin w aspekcie rolnictwa integrowanego i ekologicznego, Puławy, Cz. II: Sawinska Z., Małecka I Zdrowotność pszenicy ozimej w zależności od chemicznej ochrony. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: Smagacz J Ocena wrażliwości kilku odmian pszenicy ozimej na niekorzystny przedplon. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: Smagacz J Wpływ doboru zaprawy nasiennej na produkcyjność dwóch odmian pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44:

7 Skuteczność wybranych zapraw nasiennych w ochronie Smagacz J., Grabiński J Produkcyjność pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze w zależności od rodzaju zaprawy nasiennej oraz gęstości siewu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44: Weber Z Wrażliwość Gaeumannomyces graminis var. tritici na fungicydy. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: JANUSZ SMAGACZ EFFICIENCY OF SELECTED SEED DRESSINGS IN WINTER WHEAT PROTECTION AGAINST GAEUMANNOMYCES GRAMINIS IN CONDITIONS OF LONG-TERM CEREAL MONOCULTURE SUMMARY The aim of research was to evaluate productivity and intensity of infection by Gaeumannomyces graminis var. tritici of two winter wheat varieties (Korweta and Kris) in dependence on the following seed dressings: a) Maxim 025 FS (fludioksonil) standard seed dressing; b) Maxim 025 FS (fludioksonil) + Latitude 125 FS (siltiofam); c) Jockey 201 FS (fluchinkonazol and prochloraz with copper). A microplot experiment was conducted in three replications in years of monoculture. A significant effect of seed dressing on yielding and occurrence of take-all diseases was not observed. Higher yielding (grain yield, straw yield, weight of 1000 kernels) of the two investigated winter wheat varieties dressed against take-all disease in comparison to standard seed dressing was only observed. Key words: winter wheat, cultivars, take-all, seed dressing

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DWÓCH ZAPRAW NASIENNYCH PRZECIWKO ZGORZELI PODSTAWY ŹDŹBŁA GAEUMANNOMYCES GRAMINIS VAR. TRITICI W MONOKULTURZE

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 JERZY GRABIŃSKI JAN MAZUREK Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro dynamikę wschodów, plonowanie oraz zdrowotność kukurydzy.

Bardziej szczegółowo

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej 41 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 41-46 Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej Grażyna Podolska, Alicja Sułek Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wykorzystanie nawożenia azotem przez

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Pszenice ozime siewne

Pszenice ozime siewne Pszenice ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pszenica o najgrubszym ziarnie, do wszechstronnego wykorzystania! Pszenica BOGATKA Nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego

Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Określenie wymagań agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 5, 43 48 Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych Grażyna Podolska, Marta Wyzińska Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności odmian pszenżyta ozimego z pszenicą ozimą lub żytem w stanowiskach po zbożach

Porównanie wydajności odmian pszenżyta ozimego z pszenicą ozimą lub żytem w stanowiskach po zbożach NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 JANUSZ SMAGACZ TADEUSZ DWORAKOWSKI Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Porównanie

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Fragm. Agron. 31(1) 2014, 25 31 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Bogusława Jaśkiewicz 1 Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wpływ gęstości

Bardziej szczegółowo

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Określenie reakcji nowych rodów i odmian

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część I.

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część I. NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 TOMASZ ZBROSZCZYK 1 WŁADYSŁAW NOWAK 2 1 Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE

WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE MICHAŁ PALUCH, DANUTA

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 5, 5-375 Wrocław, Poland

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1).

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1). Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych i zalecania agrotechniczne ze Stacji Doświadczalnej BASF w Pągowie woj. opolskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie

Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie NR 246 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 EDWARD PAŁYS MIROSŁAW KORZENIOWSKI PIOTR KRASKA BEATA KRUSIŃSKA ZOFIA RYŃ Katedra Ekologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ poziomu

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych NR 253 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 GRAŻYNA PODOLSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Reakcja odmian pszenicy ozimej na

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Porażenie przez patogeny podstawy źdźbła i plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości przyorywania słomy

Porażenie przez patogeny podstawy źdźbła i plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości przyorywania słomy NR 235 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 JANUSZ SMAGACZ 1 MAREK SOWIŃSKI 2 1 Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 2 Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie Instytut Uprawy,

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

Zaprawy. Chroni bez przerwy

Zaprawy. Chroni bez przerwy Zaprawy Chroni bez przerwy edycja 27 zaprawy problem uprawy zbóż po sobie PROBLEM UPRAWY ZBÓŻ PO SOBIE Rezygnacja z poprawnego zmianowania na rzecz zbyt częstej uprawy zbóż to zjawisko powszechnie występujące

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów 11 Polish Journal of Agronomy 2015, 23, 11 17 Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze Bogusława Jaśkiewicz Zakład Uprawy Roślin Zbożowych,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Porównanie reakcji

Bardziej szczegółowo

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 PIOTR NIERÓBCA JERZY GRABIŃSKI Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Architektura łanu żyta

Bardziej szczegółowo

Pszenżyta ozime siewne

Pszenżyta ozime siewne Pszenżyta ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 Pszenżyto PALERMO - stabilny, wysoki plon! Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie. Wykazuje nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF KUBIAK I. WSTĘP

KRZYSZTOF KUBIAK I. WSTĘP Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 SKUTECZNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA ZAPRAW NASIENNYCH W ZWALCZANIU ŚNIECI CUCHNĄCEJ [TILLETIA CARIES (DC.) TUL.] I ŚNIECI GŁADKIEJ (TILLETIA

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO ROMUALD GWIAZDOWSKI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA *

WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA * FRAGM. AGRON. 26(2) 2009, 138 144 WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA * ALICJA SUŁEK Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Postaw na dobrą zaprawę nasienną do pszenicy ozimej triazole to za mało

Postaw na dobrą zaprawę nasienną do pszenicy ozimej triazole to za mało .pl Postaw na dobrą zaprawę nasienną do pszenicy ozimej triazole to za mało Autor: Katarzyna Szponar Data: 1 sierpnia 2017 Jeżeli chodzi o zaprawy do nasion pszenicy ozimej, na polskim rynku mamy w czym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 60 318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE Tytuł badania: "Ocena skuteczności biologicznej zapraw nasiennych w kombinacjach

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin

Bardziej szczegółowo

The influence of Effective Microorganisms EM application on health status of spring wheat growing in short-term monoculture

The influence of Effective Microorganisms EM application on health status of spring wheat growing in short-term monoculture PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (2) 2012 The influence of Effective Microorganisms EM application on health status of spring wheat growing in short-term monoculture Wpływ stosowania

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na przedplon

Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na przedplon NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 JANUSZ SMAGACZ Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Reakcja wybranych odmian

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 ANDRZEJ WOŹNIAK Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność

Bardziej szczegółowo

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Około 5,3 mln ton tj. prawie 20 % corocznych zbiorów ziarna przeznacza się w Polsce na cele konsumpcyjne. Aby ziarno mogło być przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LULIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 0-033 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU Fragm. Agron. 30(3) 2013, 123 131 PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU Kazimierz Noworolnik Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 60 318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE Tytuł badania: "Ocena skuteczności biologicznej zapraw nasiennych w kombinacjach

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU

WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 2008 WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU RYSZARD WEBER

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare:

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo