Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowoci Warszawa 2011

2 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we Warszawie. 2

3 I. WSTP Wymagania, które trzeba speni, aby przystpi do egzaminu Struktura egzaminu Wiadomoci i umiejtnoci sprawdzane na egzaminie Kryteria zdania egzaminu Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu...9 II.ETAP PISEMNY Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci II III. ETAP PRAKTYCZNY Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania Komentarz do standardu wymaga egzaminacyjnych Przykad zadania do etapu praktycznego Komentarz do rozwizania zadania wraz z kryteriami oceniania...34 IV. ZACZNIKI Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu Przykad karty odpowiedzi do etapu pisemnego

4 Wstp I. WSTP Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe jest form oceny poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu danego zawodu okrelonych w standardzie wymaga, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin ten, zwany równie egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewntrznym. Umoliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osigni zdajcego poprzez zastosowanie jednolitych wymaga, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewntrzne, funkcjonujce niezalenie od systemu ksztacenia. Rol instytucji zewntrznych peni: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrgowych komisji egzaminacyjnych powoanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej dziaalnoci okrgowe komisje egzaminacyjne przygotowuj, organizuj i przeprowadzaj zewntrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia bd zewntrzni egzaminatorzy. Egzaminy zawodowe mog zdawa absolwenci wszystkich typów szkó zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które ksztac w zawodach ujtych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Od czerwca w roku szkolnym 2008/2009, do egzaminów zawodowych mog przystpowa absolwenci dotychczasowych szkó zasadniczych oraz rednich szkó zawodowych, którzy do koca lutego w roku szkolnym 2008/2009 nie zdali egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przystpili do tych egzaminów. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w cigu roku szkolnego. Harmonogram egzaminów ustala i ogasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie póniej ni na cztery miesice przed terminem ich przeprowadzenia. Dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych i szkó policealnych egzaminy przeprowadzane s od nastpnego tygodnia po zakoczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych, a dla absolwentów technikum i technikum uzupeniajcego - od nastpnego tygodnia po zakoczeniu egzaminu maturalnego. Do egzaminu mog przystpi równie absolwenci szkó zawodowych ksztaccych modzie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej modziey, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze lekarskich, warunki i formy egzaminu bd dostosowane do jej potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zamieszonym na stronie 1. Wymagania, które trzeba speni, aby przystpi do egzaminu Zdajcy powinien: 1. Ukoczy szko i otrzyma wiadectwo ukoczenia szkoy. 2. Zoy pisemn deklaracj przystpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoy, w terminie okrelonym w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 4

5 Wstp 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pón. zm.) 3. Zgosi si na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okrgow komisj egzaminacyjn z dokumentem potwierdzajcym tosamo. Zdajcy o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedoy opini lub orzeczenie wskazujce na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb. UWAGA! Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdajcym dyrektor szkoy, a przypadku likwidacji lub przeksztacenia szkoy dyrektor okrgowej komisji egzaminacyjnej. W zalenoci od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony bdzie egzamin zawodowy, okrgowa komisja egzaminacyjna moe wezwa zdajcego na szkolenie w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy zwizane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okrelonych stanowiskach egzaminacyjnych. Szkolenie powinno by zorganizowane nie wczeniej ni na dwa tygodnie przed terminem egzaminu. 2. Struktura egzaminu Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny skada si z dwóch czci. Podczas czci I zdajcy bd rozwizywa zadania sprawdzajce wiadomoci i umiejtnoci waciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w czci II zadania sprawdzajce wiadomoci i umiejtnoci zwizane z zatrudnieniem i dziaalnoci gospodarcz. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skadajcego si z zada zamknitych zawierajcych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowied jest prawidowa. W czci I test zawiera 50 zada, a w czci II 20 zada. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. Etap praktyczny sprawdza umiejtnoci rozwizywania typowych problemów zawodowych o charakterze czenia teorii z praktyka, waciwych dla zawodu, w zakresie wynikajcym z zadania o treci ogólnej, ustalonym w standardzie wymaga egzaminacyjnych. Czas trwania etapu praktycznego nie moe by krótszy ni 180 minut i duszy ni 240 minut. 3. Wiadomoci i umiejtnoci sprawdzane na egzaminie Na egzaminie bd sprawdzane tylko te wiadomoci i umiejtnoci, które zostay zapisane w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. 5

6 Wstp Standardy wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostay rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie standardów wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pón. zm.). Teksty standardów wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów s zamieszczone w oddzielnie opublikowanym zaczniku do w/w rozporzdzenia. Struktura standardu wymaga egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, e zawarte w standardzie umiejtnoci sprawdzane na egzaminie, ustalono odrbnie dla obu etapów egzaminu. Umiejtnoci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s przyporzdkowane do okrelonych obszarów wymaga. Umiejtnoci sprawdzane w czci pierwszej ujto w trzech obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zada zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska. Umiejtnoci sprawdzane w czci drugiej ujto w dwóch obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejtnoci s zwizane z zadaniem o treci ogólnej. Z zadaniem ogólnym zwizane s odpowiednie ukady umiejtnoci. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zalenoci od zawodu i jego specyfiki: opracowanie projektu realizacji okrelonych prac lub opracowanie projektu realizacji i wykonanie okrelonych prac. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstaw do przygotowania zada egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, e zadania egzaminacyjne bd sprawdzay tylko te umiejtnoci, które zapisane s w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. Rodzaj zada egzaminacyjnych sprawdzajcych umiejtnoci przyporzdkowane do danego obszaru wymaga w etapie pisemnym bdzie wiza si cile z tym obszarem. Umiejtnoci ujte w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów egzaminu, bd omówione wraz z przykadami zada w rozdziaach II. i III. informatora. 6

7 Wstp Kady zdajcy powinien zapozna si ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, w którym chce potwierdzi kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV informatora. 4. Kryteria zdania egzaminu Przyjto, e w etapie pisemnym zdajcy moe otrzyma za kade prawidowo rozwizane zadanie 1 punkt. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska: z czci I co najmniej 50% punktów moliwych do uzyskania, z czci II co najmniej 30% punktów moliwych do uzyskania. W etapie praktycznym, w zalenoci od zakresu egzaminu sformuowanego w zadaniu o treci ogólnej oceniany bdzie projekt realizacji okrelonych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjtymi dla danego zadania. Spenienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania, pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska co najmniej 75% punktów moliwych do uzyskania. Zdajcy zda egzamin zawodowy, jeli speni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. Zdajcy, który zda egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. UWAGA! Informacje o wynikach egzaminu zdajcy uzyska od dyrektora szkoy, do której uczszcza. W przypadku zdajcych, których szkoy ulegy likwidacji, informacje o wynikach egzaminu uzyskuj we waciwej komisji okrgowej. Szczegóowe informacje o egzaminie zawodowym Szczegóowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjanie dotyczcych, midzy innymi, moliwoci: powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zday egzaminu, przystpienia do egzaminu w terminie innym ni bezporednio po ukoczeniu szkoy, udostpniania informacji na temat wyniku egzaminu, otrzymania dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, udziela dyrektor szkoy i okrgowa komisja egzaminacyjna. 5. Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu Etap pisemny egzaminu bdzie zorganizowany w szkole, do której uczszczae. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoci gdy liczba zdajcych w danej szkole jest mniejsza ni 25 osób, dyrektor komisji okrgowej moe wskaza Ci inn szko albo placówk ksztacenia praktycznego lub ustawicznego, zwane dalej placówkami, w której przystpisz do etapu pisemnego egzaminu zawodowego. 7

8 Wstp W dniu egzaminu powiniene zgosi si w szkole/placówce na 30 minut przed godzin jego rozpoczcia. Powiniene posiada dokument potwierdzajcy Twoj tosamo. Przed wejciem do sali egzaminacyjnej bdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoci przystpienia do etapu pisemnego egzaminu. Suchaj uwanie informacji przewodniczcego zespou nadzorujcego, który bdzie omawia regulamin przebiegu egzaminu. Po zajciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny zawiera: stron tytuow z nazw i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa si etap pisemny egzaminu oraz Instrukcj dla zdajcego (w instrukcji znajduj si dane o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotyczce rozwizywania zada, zaznaczania odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI), test 70 zada wielokrotnego wyboru, w tym 50 zada w czci I ponumerowanych od 1 do 50 oraz 20 zada w czci II ponumerowanych od 51 do 70. KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedn stron i zawiera: miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza egzaminacyjnego (ze strony tytuowej arkusza egzaminacyjnego), miejsce, w którym naley zamieci numer ewidencyjny PESEL, miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia, tabele z numerami zada odpowiadajcych czci I oraz czci II arkusza egzaminacyjnego z ukadem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi. Przeczytaj uwanie Instrukcj dla zdajcego w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd, czy Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim braków. Wykonaj polecenia zgodnie z Instrukcj dla zdajcego. Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe). UWAGA! Jeli jeste egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo do dostosowania warunków i formy przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego do swoich indywidualnych potrzeb. Szczegóowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogasza ja na stronie internetowej CKE nie póniej ni do dnia 1 wrzenia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. Kolejno rozwizywania zada jest dowolna. Dobrze jednak bdzie, jeli rozplanujesz sobie czas egzaminu. Na rozwizanie zada z czci I arkusza powiniene przeznaczy okoo 80 minut, na 8

9 Wstp rozwizanie zada z czci II - okoo 30 minut. Pozostae 10 minut powiniene wykorzysta na sprawdzenie, czy prawidowo zaznaczye odpowiedzi do poszczególnych zada w KARCIE Pamitaj! Pracuj samodzielnie! Przystpujc do rozwizywania kadego zadania powiniene: uwanie przeczyta cae zadanie, przeanalizowa rysunki, tabele, itp. oraz tre polece, dobrze zastanowi si nad wyborem prawidowej odpowiedzi, starannie zaznaczy wybran odpowied w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcj w arkuszu egzaminacyjnym. Po zakoczeniu rozwizywania zada, sprawd w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla wszystkich zada zaznaczye odpowiedzi. Przewodniczcy ogosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób bdziesz móg odda swoj KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny moesz zatrzyma dla siebie. Jeli wczeniej zakoczysz rozwizywanie zada, zgo przez podniesienie rki gotowo do oddania KARTY ODPOWIEDZI. 6. Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu Etap praktyczny egzaminu moe by zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okrgow komisj egzaminacyjn. W dniu egzaminu powiniene zgosi si w szkole/placówce na 30 minut przed godzin jego rozpoczcia. Powiniene posiada dokument ze zdjciem potwierdzajcy Twoj tosamo. Przed wejciem do sali egzaminacyjnej bdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoci przystpienia do etapu praktycznego egzaminu. Suchaj uwanie informacji przewodniczcego zespou nadzorujcego etap praktyczny, który bdzie omawia regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu. Zadanie egzaminacyjne wraz z dokumentacj do jego wykonania zamieszczone jest w arkuszu egzaminacyjnym. Na stronie tytuowej arkusza znajduje si nazwa i symbol cyfrowy zawodu, w którym odbywa si etap praktyczny egzaminu oraz Informacja dla zdajcego. Przeczytaj uwanie Informacj dla zdajcego znajdujc si na stronie tytuowej w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd, czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj polecenia zawarte w Informacji dla zdajcego. Nastpnie zapoznaj si z treci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj do jego wykonania oraz wyposaeniem stanowiska egzaminacyjnego, które umoliwi Ci jego rozwizanie. Etap praktyczny sprawdza umiejtnoci rozwizywania typowych problemów zawodowych o charakterze czenia teorii z praktyk, waciwych dla zawodu, w zakresie wynikajcym z zadania o treci ogólnej, ustalonym w standardzie wymaga egzaminacyjnych. Czas trwania etapu praktycznego nie moe by krótszy ni 180 minut i duszy ni 240 minut. 9

10 Wstp Opracowanie projektu musi by poprzedzone wnikliw i starann analiz treci zadania oraz dokumentacj w formie zaczników stanowicych jego uzupenienie. Wyniki tej analizy decyduj o zawartoci projektu, tym samym o jakoci wyniku rozwizania zadania. Informacje zawarte w projekcie mona przedstawi w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi, rysunkami lub szkicami. Do opracowania projektu mona wykorzysta komputer znajdujcy si na stanowisku egzaminacyjnym. Pamitaj! Zawarte w projekcie informacje musz stanowi logiczn, uporzdkowan cao. Zadanie musisz wykona samodzielnie i w przewidzianym czasie. Jeli wczeniej zakoczye wykonywanie zadania, zgo ten fakt przez podniesienie rki. 10

11 Etap pisemny II. ETAP PISEMNY 1. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Zakres wiadomoci i umiejtnoci waciwych dla kwalifikacji w zawodzie Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoci: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, elementów prawa dotyczcych dziaalnoci gospodarczej, rachunkowoci i finansów, stosowa pojcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, np.: popyt, poda, budet, rynek, cena, inflacja, bezrobocie, stosowa pojcia i terminy z zakresu elementów prawa dotyczcych dziaalnoci gospodarczej, np.: przedsibiorca, osoba fizyczna, osoba prawna, spóka handlowa, spóka osobowa, stosowa pojcia i terminy z zakresu rachunkowoci i finansów, np.: aktywa, pasywa, bilans, konto ksigowe, operacja gospodarcza, saldo konta, zasada podwójnego zapisu, amortyzacja, ksigowo. Przykadowe zadanie 1. Budet pastwa zasilaj podatki A. od nieruchomoci, dochodowy, rolny. B. VAT, akcyza, dochodowy. C. rolny, VAT, od spadków i darowizn. D. od rodków transportu, akcyza, VAT klasyfikowa skadniki majtku (aktywa) jednostki gospodarczej i róda ich pochodzenia (pasywa), klasyfikowa skadniki majtku (aktywa) jednostki gospodarczej (aktywa trwae i obrotowe), klasyfikowa róda pochodzenia majtku (pasywa) jednostki gospodarczej (kapitay wasne i zobowizania), klasyfikowa kapitay wasne w podmiotach gospodarczych, biorc pod uwag ich form organizacyjno-prawn (kapitay powierzone i kapitay samofinansowania). 11

12 Etap pisemny Przykadowe zadanie 2. Nazwa jednostki gospodarczej Przedsibiorstwo pastwowe Spódzielnia Spóka z o.o. Spóka akcyjna Kapitay wasne Powierzone Samofinansowania Fundusz zaoycielski Fundusz przedsibiorstwa Fundusz udziaowy Fundusz zasobowy Kapita zakadowy Kapita zapasowy Kapita rezerwowy Kapita akcyjny Tabela przedstawia klasyfikacj kapitaów wasnych w jednostkach gospodarczych o rónej formie prawnej. Kapitaami samofinansowania w spóce akcyjnej s A. fundusz zasobowy i kapita zapasowy. B. fundusz udziaowy i kapita rezerwowy. C. kapita zapasowy i kapita rezerwowy. D. kapita rezerwowy i kapita zakadowy okrela wpyw operacji gospodarczych na aktywa i pasywa, okrela operacje gospodarcze powodujce zmiany tylko w aktywach bilansu i ustala ich wpyw na sum bilansow, okrela operacje gospodarcze powodujce zmiany tylko w pasywach bilansu i ustala ich wpyw na sum bilansow, okrela operacje gospodarcze powodujce zmiany w aktywach i pasywach bilansu oraz ustala ich wpyw na sum bilansow. Przykadowe zadanie 3. Operacja gospodarcza, która spowodowaa zwikszenie kredytów bankowych i zmniejszenie zobowiza wobec pracowników, jest operacj A. aktywn. B. pasywn. C. aktywno-pasywn zwikszajc. D. aktywno-pasywn zmniejszajc rozrónia dokumenty ksigowe, odrónia dowód ksigowy od dokumentu ksigowego, klasyfikowa dowody ksigowe ze wzgldu na: wystawc (obce zewntrzne, wasne wewntrzne i zewntrzne), 12

13 Etap pisemny podstaw ich sporzdzania (pierwotne, wtórne), rozrónia dowody ksigowe w zalenoci od przedmiotu ewidencji ksigowej (kasowe, bankowe, magazynowe). Przykadowe zadanie 4. Do dowodów ksigowych odzwierciedlajcych obrót gotówkowy zaliczamy A. czek gotówkowy, czek rozrachunkowy i polecenie przelewu. B. raport kasowy, czek gotówkowy i dowód wpaty KP. C. faktur VAT, dowód wypaty KW i raport kasowy RK. D. zwrot wewntrzny ZW, dowód wpaty KP, dowód wypaty KW rozrónia zasady funkcjonowania kont ksigowych, rozrónia zasady funkcjonowania kont bilansowych: aktywnych (np. Towary ), pasywnych (np. Kredyty bankowe ), aktywno-pasywnych (np. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami ), rozrónia zasady funkcjonowania kont wynikowych: kont kosztów (np. Amortyzacja ), kont przychodów (np. Sprzeda towarów ), kont wyników nadzwyczajnych (np. Straty i zyski nadzwyczajne ), rozrónia zasady funkcjonowania kont bilansowo-wynikowych (np. Wynik finansowy ), rozrónia zasady funkcjonowania kont pozabilansowych (np. rodki trwae w likwidacji ), rozrónia zasady funkcjonowania kont rozliczeniowych (np. Rozliczenie zakupu ). Przykadowe zadanie 5. Konta wynikowe przychodów otwiera si zapisujc A. stan pocztkowy po stronie debet konta. B. stan pocztkowy po stronie winien konta. C. obroty po stronie debet konta. D. obroty po stronie kredyt konta identyfikowa kategorie wynikowe (przychody, koszty, zyski, straty), identyfikowa przychody ze sprzeday i koszty ich uzyskania (koszty operacyjne), identyfikowa pozostae przychody i koszty operacyjne, identyfikowa przychody i koszty finansowe, identyfikowa zyski i straty nadzwyczajne, identyfikowa róne kategorie wyników z dziaalnoci gospodarczej (strata, zysk brutto i netto), 13

14 Etap pisemny identyfikowa róne kategorie obciajce wynik finansowy brutto (podatek dochodowy, dywidenda). Przykadowe zadanie 6. Zapacone kary umowne, grzywny i odszkodowania s zaliczane do A. pozostaych kosztów operacyjnych. B. kosztów finansowych. C. strat nadzwyczajnych. D. kosztów uzyskania przychodów. 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. wycenia skadniki aktywów i pasywów, wykorzystywa w wycenie aktywów i pasywów nadrzdne zasady rachunkowoci (zasada ostronej wyceny), stosowa zasad netto dla wyceny aktywów i pasywów przy sporzdzaniu bilansu, wycenia rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne wedug wartoci pocztkowej (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia), wycenia rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne w wartoci biecej (netto), aktualizowa warto rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych oraz ujmowa ksigowo skutki aktualizacji, wycenia materiay i towary po cenach ich nabycia i zakupu, wycenia produkty gotowe, produkcj niezakoczon oraz pófabrykaty wedug technicznego kosztu wytworzenia, wycenia aktywa finansowe (w cenach zakupu, cenach nabycia wedug ceny rynkowej), aktualizowa wycen dugoterminowych aktywów finansowych oraz ujmowa wyniki aktualizacji w ewidencji. 14

15 Etap pisemny Przykadowe zadanie 7. Przedsibiorstwo Irys wyksigowao z ewidencji sprzedan maszyn o wartoci pocztkowej 6400 z i dotychczasowym umorzeniu 800 z. Warto rodków trwaych ujtych w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego bdzie wynosia A z B z C z D z 2.2. stosowa podwójny i powtórzony (pojedynczy) zapis ksigowy, stosowa zasad podwójnego zapisu prostego i zoonego (konta syntetyczne), stosowa zasad zapisu powtórzonego pojedynczego (konta analityczne), stosowa zasad korespondencji kont. Przykadowe zadanie 8. Powtórzony pojedynczy zapis ksigowy polega na A. ksigowaniu operacji gospodarczych na dwóch kontach po przeciwstawnych stronach. B. ksigowaniu operacji gospodarczych za pomoc jednego zapisu na kilku kontach. C. powtórzeniu zapisu dokonanego na koncie syntetycznym na konto analityczne w tej samej kwocie, po tej samej stronie konta. D. powtórzeniu zapisu dokonanego na koncie syntetycznym na konto analityczne w tej samej kwocie, po przeciwstawnej stronie konta identyfikowa bdy ksigowe w dokumentacji oraz na kontach ksigowych, ujawnia bdy (rachunkowe, formalne, merytoryczne), dostosowywa korekt do rodzaju bdu ksigowego i do okrelonego dokumentu ksigowego (np. storno), sporzdza bilans próbny (zestawienie obrotów i sald) kont ksigi gównej 15

16 Etap pisemny i prowadzonych do nich kont ksig pomocniczych, przedstawia cel zestawienia obrotów i sald (wykrycie bdów). Przykadowe zadanie 9. Zakupiono u dostawcy towary i przyjto je do magazynu o wartoci z. Bd poprawiono stosujc A. storno czerwone. B. storno czarne cakowite. C. storno czarne czciowe. D. przekrelenie niewaciwego zapisu, dokonanie prawidowego zapisu i zoenie podpisu rozlicza wyniki inwentaryzacji, stosowa procedury inwentaryzacyjne, weryfikowa, rozlicza i ewidencjonowa rónice inwentaryzacyjne, ewidencjonowa rezerwy na niedobory i szkody. Przykadowe zadanie 10. Ewidencja na kontach przedstawia A. niedobór naturalny w granicach norm. B. niedobory spowodowane zdarzeniami losowymi. C. niedobory rozliczone z instytucjami ubezpiecze majtkowych. D. niedobory uznane za niezawinione ponad limity i normy stosowa zasady rozliczania kosztów, 16

17 Etap pisemny ewidencjonowa koszty w rónych przekrojach (ukad rodzajowy, ukad funkcjonalny, ukad rodzajowy i funkcjonalny), rozlicza koszty dziaalnoci, dokonywa rozliczania kosztów w czasie ( Rozliczenie midzyokresowe czynne kosztów i Rozliczenie midzyokresowe bierne kosztów ). Przykadowe zadanie 11. Do kosztów operacyjnych (rodzajowych) zaliczamy: A. zuycie materiaów i energii, usugi obce, wynagrodzenia. B. amortyzacj, podatki i opaty, pozostae koszty operacyjne. C. pozostae koszty, pozostae koszty operacyjne, koszty finansowe. D. koszty produkcji, koszty sprzeday, koszty zarzdu oblicza wynik finansowy jednostki gospodarczej, ustala wynik finansowy w jednostce gospodarczej metod statystyczn i metod ksigow wedug rónych wariantów (wariant porównawczy, wariant kalkulacyjny), oblicza obcienia wyniku finansowego wobec budetu. Przykadowe zadanie 12. Zmiana stanu produktów to saldo konta A. Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów. B. Produkty. C. Koszty produkcji. D. Rozliczenie kosztów interpretowa wskaniki analizy ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej, ustala i interpretowa struktur aktywów i pasywów oraz ich dynamik na podstawie analizy poziomej i pionowej bilansu, ustala i interpretowa wskaniki czterech podstawowych grup: zyskownoci kapitau (sprzeday, kapitaów wasnych, majtku), pynnoci (ogólnej, szybkiej pierwszego i drugiego stopnia), zaduenia (ogólnego, finansowania majtku kapitaem wasnym, pokrycia odsetek zyskiem, zotej reguy bilansowej), rynku kapitaowego (stopy dywidendy, zysku przypadajcego na jedn akcj). Przykadowe zadanie 13. Dodatnia dwignia finansowa 17

18 Etap pisemny A. daje jednostce gospodarczej podstaw do wykorzystania obcych róde w finansowaniu wasnej dziaalnoci. B. oznacza, e obce róda finansowania s dla jednostki drogie. C. informuje o tym, e jednostka bdzie finansowaa zadania tylko z wasnych rodków. D. nie wpywa na decyzje jednostki gospodarczej dotyczce korzystania z obcych róde finansowania kalkulowa koszt jednostkowy wytworzenia produktu lub usugi z wykorzystaniem rónych metod, ustala koszt jednostkowy produkcji zakoczonej i niezakoczonej z wykorzystaniem metod: kalkulacji podziaowej prostej, kalkulacji podziaowej wspóczynnikowej, kalkulacji doliczeniowej, ewidencjonowa wyniki kalkulacji z wykorzystaniem rónych metod, kalkulowa cen jednostkow produktu, towaru, usugi. Przykadowe zadanie 14. W maju przedsibiorstwo wyprodukowao 80 sztuk produktów gotowych. Na koniec miesica zostao jeszcze 40 sztuk wyrobów w toku produkcji, których stopie przetworzenia wyniós 50%. 1) Pk przeksigowanie kosztów wydziaowych z, 2) Pw przyjcie wyrobów gotowych po planowanym koszcie wytworzenia z. 3) Pk przeksigowanie na koniec miesica rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów gotowych (po przeprowadzeniu kalkulacji) Warto produkcji niezakoczonej na koniec okresu wyniesie A z B z C z D. 200 z 2.9. oblicza wysoko podatku, skadek na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz innych obowizkowych opat, 18

19 Etap pisemny oblicza kwot podatku dochodowego od osób prawnych, oblicza kwot podatku VAT nalenego, wysoko zobowizania wobec urzdu skarbowego, oblicza kwot podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek liniowy, podatek progresywny), oblicza wysoko skadek odprowadzanych na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne z tytuu wynagrodze. Przykadowe zadanie 15. Miesiczna paca brutto pani Janiny Kowalskiej wynosi z, skadki na ubezpieczenie spoeczne obciajce pace 274,20 z, koszty uzyskania przychodu 111,25 z, kwota zmniejszajca podatek 46,33 z. Wiedzc, e stawka podatku dochodowego wynosi 18% oblicz kwot potrconej zaliczki na podatek dochodowy. A. 360,00 z B. 310,64 z C. 290,62 z D. 244,37 z 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególnoci: 3.1. stosowa przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska podczas wykonywania prac biurowych, wskazywa podstawowe prawa i obowizki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, stosowa przepisy ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska przy pracy z dokumentacj ksigow i przy jej archiwizacji. Przykadowe zadanie 16. Obowizek poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym zwizanym z wykonywan prac oraz zasadach ochrony przed zagroeniami spoczywa na A. lekarzu zakadowym. B. pracodawcy. C. Ministrze Zdrowia. D. Inspektorze Pastwowej Inspekcji Pracy stosowa zasady archiwizacji dokumentacji ksigowej i ochrony baz danych, stosowa okrelone przepisami zasady archiwizacji dokumentacji ksigowej tradycyjnej i na nonikach cyfrowych, stosowa zasady ochrony baz danych przed nieuprawnionym dostpem. 19

20 Etap pisemny Przykadowe zadanie 17. Kopia faktury VAT powinna by przechowywana po zakoczeniu roku obrotowego w przedsibiorstwie przez A. 1 rok. B. 3 lata. C. 5 lat. D. 10 lat przewidywa zagroenia wystpujce podczas wykonywania prac biurowych, wskazywa czynniki oraz procesy stwarzajce szczególne zagroenia dla zdrowia lub ycia pracowników, przewidywa zagroenia zwizane z przechowywaniem i magazynowaniem dokumentacji, wskazywa czynniki stwarzajce szczególne zagroenia dla rodowiska. Przykadowe zadanie 18. Praca przy komputerze, którego monitor nie spenia okrelonych wymaga, np.: niewyrane i nieczytelne znaki, niestabilny obraz, moe spowodowa A. choroby krgosupa. B. pogorszenie ostroci widzenia, ból gowy. C. urazy mechaniczne. D. zaburzenia krenia organizowa stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, dostosowywa organizacj i wyposaenie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb uytkowników oraz do rodzaju wykonywanych przez nich czynnoci, zabezpiecza pracowników przed czynnikami i uciliwociami szkodliwymi dla ich zdrowia, podejmowa dziaania majce na celu poprawienie komfortu pracy pracownikom biurowym. Przykadowe zadanie 19. Zgodnie z zasadami ergonomii, w pomieszczeniach biurowych temperatura nie moe spada poniej A. 18 C B. 19 C C. 20 C D. 21 C 3.5. stosowa zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac biurowych, 20

21 Etap pisemny stosowa zasad zachowania bezpieczestwa podczas udzielania pierwszej pomocy, stosowa zasady wzywania pomocy, stosowa podstawowe zabiegi ratujce ycie, stosowa waciwe zasady postpowania w zalenoci od rodzaju urazu np. krwotok, omdlenie, poraenie prdem, oparzenie, zawa itp. Przykadowe zadanie 20. W przypadku poraenia pracownika prdem, podczas obsugi urzdze biurowych, naley w pierwszej kolejnoci A. odsun poszkodowanego od róda poraenia za pomoc przedmiotu nieprzewodzcego prdu. B. oceni stan poszkodowanego. C. odczy ródo prdu. D. rozpocz resuscytacj kreniowo-oddechow. 2. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci II Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególnoci: 1.1. rozrónia podstawowe pojcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujcych podejmowanie i wykonywanie dziaalnoci gospodarczej, rozrónia pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, poda, bezrobocie, inflacja, rozrónia pojcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o prac, urlop, wynagrodzenie za prac, rozrónia pojcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza, PIT, rozrónia pojcia z obszaru podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, np.: REGON, numer identyfikacji podatkowej-nip, rachunek bankowy. Przykadowe zadanie 1. Poprzez okrelenie pacy brutto naley rozumie kwot wynagrodzenia pracownika A. bez podatku dochodowego. B. okrelon w umowie o prac. C. obliczon do wypaty. D. pomniejszon o skadki ZUS. 21

22 Etap pisemny 1.2. rozrónia dokumenty zwizane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, rozrónia dokumenty zwizane z zatrudnieniem, np.: umowa o prac, Kodeks pracy, deklaracja ZUS, rozrónia dokumenty zwizane z dziaalnoci gospodarcz, np.: polecenie przelewu, faktura, deklaracja podatkowa. Przykadowe zadanie 2. Jak nazywa si przedstawiony na rysunku dokument regulujcy rozliczenie bezgotówkowe? A. Czek potwierdzony. B. Polecenie przelewu. C. Faktura VAT. D. Weksel prosty identyfikowa i analizowa informacje dotyczce wymaga i uprawnie pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia pracownika okrelone w Kodeksie pracy, umowie o prac, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za prac, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia pracodawcy okrelone w Kodeksie pracy, umowie o prac, wzgldem ZUS, urzdu skarbowego, np.: terminowe wypacanie wynagrodze, odprowadzanie skadek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady pobierania zasiku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia klienta podane w umowach kupnasprzeday, z tytuu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usug. Przykadowe zadanie 3. Na podstawie której z wymienionych poniej umów, przysuguje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego? A. Umowy zlecenia. B. Umowy o dzieo. 22

23 Etap pisemny C. Umowy o prac. D. Umowy agencyjnej. 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. analizowa informacje zwizane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, analizowa oferty urzdów pracy, placówek doskonalcych w zawodzie oraz oferty kursów zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, analizowa oferty zakadów pracy, urzdów pracy, biur porednictwa dotyczce poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie ogosze prasowych, internetowych, tablic ogosze, analizowa informacje zwizane z podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spóek handlowych, danych z urzdu pracy na temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usugi i towary. Przykadowe zadanie 4. W lokalnej prasie ukazao si ogoszenie nastpujcej treci: Wymagania stawiane przez firm spenia osoba, która ukoczya A. technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.b. B. technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna jzyk niemiecki. C. technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowaa jako magazynier. D. technikum mechaniczne, obsuguje komputer i zna jzyk niemiecki. 23

24 Etap pisemny 2.2. sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny, list motywacyjny, curriculum vitae, sporzdzi dokumenty niezbdne przy uruchamianiu indywidualnej dziaalnoci gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zgoszenie do urzdu statystycznego o nadanie numeru REGON i urzdu skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej-nip, sporzdzi dokumenty zwizane z wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, np.: zgoszenie do ZUS, polecenie przelewu, faktur, ksig przychodów i rozchodów. Przykadowe zadanie 5. Na jak kwot w z hotel wystawi faktur firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej pracowników podczas subowego wyjazdu? A. 108 z B. 116 z C. 208 z D. 216 z 2.3. rozrónia skutki wynikajce z nawizania i rozwizania stosunku pracy, rozrónia skutki zawarcia umowy o prac, umowy zlecenia, umowy o dzieo, np.: opaty skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysoko podatku, rozrónia skutki rozwizania umowy o prac z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy, rozrónia skutki zawarcia i rozwizania umowy o prac dla pracodawcy, np.: wystawienie wiadectwa pracy, odprowadzanie skadek pracowniczych, pacenie podatków, ustalenie wymiaru urlopów, wypacanie zaliczek. 24

25 Etap pisemny Przykadowe zadanie 6. Jaka kwota wynagrodzenia brutto w z zostaa naliczona pracownikowi za miesic pracy, zatrudnionemu w HURTOWNI AS S.A. na podstawie umowy o prac? A z B z C z D. 240 z Odpowiedzi do przykadowych zada Cz I Zadanie 1 B Zadanie 7 C Zadanie 13 A Zadanie 19 A Zadanie 2 C Zadanie 8 C Zadanie 14 C Zadanie 20 C Zadanie 3 B Zadanie 9 B Zadanie 15 D Zadanie 4 B Zadanie 10 D Zadanie 16 B Zadanie 5 D Zadanie 11 A Zadanie 17 C Zadanie 6 A Zadanie 12 D Zadanie 18 B Cz II Zadanie 1 B Zadanie 2 B Zadanie 3 C Zadanie 4 D Zadanie 5 D Zadanie 6 A 25

26 Etap praktyczny III. ETAP PRAKTYCZNY 1. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okrelonego zadania egzaminacyjnego wynikajcego z zadania o treci ogólnej: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okrelonych prac z zakresu sporzdzania wskazanego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysków i strat przedsibiorstwa na podstawie dokumentacji ksigowej. Absolwent powinien umie: 1. Wyszukiwa informacje niezbdne do sporzdzenia wskazanego elementu sprawozdania finansowego przedsibiorstwa (bilansu lub rachunku zysków i strat). 2. Korzysta z informacji zawartych w przepisach ustawy o rachunkowoci, przepisach podatkowych i innych normujcych polityk finansow przedsibiorstwa, potrzebnych do sporzdzenia wskazanego elementu sprawozdania finansowego. 3. Stosowa zasady sporzdzania bilansu lub rachunku zysków i strat. 4. Dobiera konta do sporzdzania bilansu lub rachunku zysków i strat. 5. Sporzdza bilans lub rachunek zysków i strat. 6. Interpretowa wyniki bilansu lub rachunku zysków i strat. 2. Komentarz do standardu wymaga egzaminacyjnych Zadania egzaminacyjne bd opracowywane na podstawie zadania o treci ogólnej sformuowanego w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla zawodu. Tre ogólna umoliwia przygotowanie wielu rónorodnych zada egzaminacyjnych, wynikajcych z rónorodnoci wykonywanej przez przedsibiorstwa dziaalnoci oraz zdarze gospodarczych, które w ich dziaalnoci mog wystpi. Przedsibiorstwa te róni si, midzy innymi, form prawn, struktur organizacyjn, liczb zatrudnionych pracowników. W zadaniu egzaminacyjnym mog by przedstawione informacje dotyczce funkcjonowania i zakresu dziaalnoci okrelonego przedsibiorstwa. Informacje o przedsibiorstwie mog te wynika z zaczonej do zadania dokumentacji. Z treci zadania bd wynika prace obejmujce sporzdzenie okrelonego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysków i strat przedsibiorstwa oraz prace zwizane z ocen zyskownoci dziaalnoci tego przedsibiorstwa. Zakres tych prac bdzie zwizany z przedstawionymi informacjami o przedsibiorstwie, moe te wynika z zaczonej do zadania dokumentacji. Rozwizanie zadania bdzie obejmowa: 1. opracowanie wykazu prac, zwizanych ze sporzdzeniem okrelonego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysków i strat okrelonego przedsibiorstwa, 26

27 Etap praktyczny 2. sporzdzenie wskazanego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysków i strat okrelonego przedsibiorstwa na podstawie dokumentacji ksigowej. Projekt realizacji prac powinien zawiera w swej strukturze: 1. wykaz prac zwizanych ze sporzdzeniem okrelonego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysku i strat okrelonego przedsibiorstwa, opracowany na podstawie treci zadania i dokumentacji, 2. wykaz dokumentów zwizanych ze sporzdzeniem okrelonego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysku i strat okrelonego przedsibiorstwa, opracowany na podstawie treci zadania i dokumentacji, 3. okrelony element sprawozdania finansowego przedsibiorstwa, obejmujcy bilans wraz z interpretacj jego wyników, opracowany na podstawie dokumentacji ksigowej i treci zadania, 4. okrelony element sprawozdania finansowego przedsibiorstwa, obejmujcy rachunek zysków i strat wraz z interpretacj jego wyników, opracowany na podstawie dokumentacji ksigowej i treci zadania. Struktura rozwizania zadania, w zalenoci od zakresu prac, dokumentacji oraz danych okrelonych w zadaniu moe by róna co do liczby elementów struktury i ich nazw, z zachowaniem algorytmu rozwizania zadania. Kryteria oceniania projektu realizacji prac bd uwzgldnia: poprawno wykazu prac zwizanych ze sporzdzeniem okrelonego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysku i strat okrelonego przedsibiorstwa, w odniesieniu do treci zadania i dokumentacji, poprawno doboru dokumentów zwizanych ze sporzdzeniem okrelonego elementu sprawozdania finansowego, obejmujcego bilans lub rachunek zysku i strat okrelonego przedsibiorstwa, w odniesieniu do zakresu prac, treci zadania i dokumentacji, poprawno okrelonego elementu sprawozdania finansowego przedsibiorstwa, obejmujcego bilans, w odniesieniu do jego zakresu, dokumentacji ksigowej oraz obowizujcych zasad, poprawno bilansu i interpretacji jego wyników w odniesieniu do dokumentacji i obowizujcych zasad, poprawno okrelonego elementu sprawozdania finansowego przedsibiorstwa, obejmujcego rachunek zysków i strat, w odniesieniu do jego zakresu, dokumentacji ksigowej oraz obowizujcych zasad, poprawno rachunku zysków i strat oraz interpretacji jego wyników w odniesieniu do dokumentacji i obowizujcych zasad. 27

28 Etap praktyczny 3. Przykad zadania praktycznego Przedsibiorstwo Produkcyjne Karolina Sp.z o.o. rozpoczo dziaalno w styczniu 2011 r. Na dzie r. posiadao nastpujce aktywa i pasywa: Kasa 500,00 Kapita zakadowy ,00 Materiay 6 600,00 rodki trwae ,00 Kredyty bankowe 9 100,00 Rachunek biecy ,00 Przedsibiorstwo jest patnikiem podatku VAT i prowadzi porównawczy rachunek zysków i strat. Koszty przedsibiorstwa ewidencjonowane s w zespole 4 i 5. Produkty gotowe przyjmowane s do magazynu w rzeczywistym koszcie wytworzenia. Zaproponuj prace zwizane z ewidencj operacji gospodarczych i sporzdzeniem rachunku zysków i strat przedsibiorstwa za stycze 2011 r. oraz prace zwizane z ocen zyskownoci dziaalnoci PP Karolina. Sporzd rachunek zysków i strat na dzie r. dla przedsibiorstwa produkcyjnego w wariancie porównawczym w oparciu o zaczone dowody ksigowe. Oce zyskowno dziaalnoci PP Karolina. Projekt realizacji prac powinien zawiera: 1. Wykaz operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r. opracowany na podstawie dowodów ksigowych Zacznik Wykaz prac zwizanych z ewidencj operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r.. 3. Dowody polecenia ksigowania operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r.. 4. Dekretacj operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r.. 5. Ewidencj operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r., zgodnie z dokumentacj Zacznik Wykaz prac zwizanych ze sporzdzeniem rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym za stycze 2011 r.. 7. Zestawienie obrotów i sald. 8. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za stycze 2011 r.. 9. Wykaz prac zwizanych z ocen zyskownoci dziaalnoci PP Karolina. 10. Ocen zyskownoci dziaalnoci PP Karolina. Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: Zacznik 1. Dane identyfikacyjne PP Karolina Zacznik 2. Dowody ksigowe ze stycznia 2011 r. Zacznik 3. Zakadowy plan kont Prace zwizane z rozwizaniem zadania lub jego elementów mog by wykonywane na stanowisku komputerowym wyposaonym zgodnie ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla zawodu. Stanowisko komputerowe bdzie dostpne w sali egzaminacyjnej. W komputerowej bazie 28

29 Etap praktyczny danych znajdziesz midzy innymi: dane identyfikacyjne firmy, druki dokumentów i sprawozda stosowanych w firmie oraz wskaniki do analizy ekonomicznej. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Dane identyfikacyjne PP Karolina Przedsibiorstwo Produkcyjne Karolina Sp. z o.o Warszawa, ul. Prosta 2 NIP REGON konto bankowe Dowody ksigowe ze stycznia 2011 r. Zacznik 1. Zacznik 2. 29

30 Etap praktyczny 30

31 Etap praktyczny 31

32 Etap praktyczny 32

33 Etap praktyczny Zacznik 3. Zakadowy plan kont ZESPÓ 0 AKTYWA TRWAE 010 rodki trwae ZESPÓ l RODKI PIENINE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 100 Kasa 131 Rachunek biecy 137 Kredyty bankowe ZESPÓ 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 222 Rozrachunki publicznoprawne Urzd Skarbowy (US) 223 Rozrachunki z Urzdem Skarbowym z tytuu VAT 224 Rozliczenie nalenego VAT (VAT naleny) 225 Rozliczenie naliczonego VAT (VAT naliczony) ZESPÓ 3 MATERIAY I TOWARY 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiay ZESPÓ 4 KOSZTY WEDUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE 401 Zuycie materiaów i energii 402 Usugi obce 403 Podatki i opaty 490 Rozliczenie kosztów ZESPÓ 5 KOSZTY WEDUG TYPÓW DZIAALNOCI I ICH ROZLICZENIE 501 Koszty dziaalnoci produkcyjnej (Koszty produkcji) 502 Produkcja w toku 503 Koszty zarzdu 580 Rozliczenie kosztów dziaalnoci ZESPÓ 6 PRODUKTY I ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE 601 Produkty gotowe (Wyroby gotowe) ZESPÓ 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZWIZANE Z ICH OSIGNICIEM 701 Sprzeda produktów gotowych (Sprzeda wyrobów gotowych) 711 Koszt wasny sprzedanych produktów 750 Przychody finansowe (przychody z operacji finansowych) 755 Koszty finansowe (koszty operacji finansowych) 760 Pozostae przychody operacyjne 33

34 Etap praktyczny 765 Pozostae koszty operacyjne ZESPÓ 8 KAPITAY (FUNDUSZE WASNE), FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY 801 Kapita zakadowy 860 Wynik finansowy 871 Obowizkowe obcienia wyniku finansowego (Podatek dochodowy) 4. Komentarz do rozwizania zadania wraz z kryteriami oceniania Rozwizanie zadania bdzie obejmowa: 1. opracowanie wykazów prac zwizanych z ewidencj operacji gospodarczych i sporzdzeniem rachunku zysków i strat przedsibiorstwa PP Karolina za stycze 2011 r. oraz prac zwizanych z ocen zyskownoci dziaalnoci PP Karolina, 2. sporzdzenie rachunku zysków i strat na dzie r. dla przedsibiorstwa produkcyjnego w wariancie porównawczym w oparciu o zaczone dowody ksigowe oraz ocen zyskownoci dziaalnoci PP Karolina. Rozwizanie zadania powinno mie okrelon struktur (budow). Elementy struktury i ich nazwy odnale mona w treci zadania po sformuowaniu Rozwizanie zadania powinno zawiera:. S one nastpujce: 1. Wykaz operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r. opracowany na podstawie dowodów ksigowych Zacznik Wykaz prac zwizanych z ewidencj operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r. 3. Dowody polecenia ksigowania operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r. 4. Dekretacja operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r. 5. Ewidencja operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r., zgodnie z Zakadowym Planem Kont Zacznik Wykaz prac zwizanych ze sporzdzeniem rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym za stycze 2011 r.. 7. Zestawienie obrotów i sald. 8. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za stycze 2011 r 9. Wykaz prac zwizanych z ocen zyskownoci dziaalnoci PP Karolina. 10. Ocena zyskownoci dziaalnoci PP Karolina. Elementy te powinny wystpowa w rozwizaniu zadania, np. jako tytuy lub podtytuy rozdziaów. Zawarto merytoryczna rozwizania musi by odpowiednia do informacji wynikajcych z treci zadania. Rozwizanie zadania musi by zatem poprzedzone wnikliw, starann analiz treci zadania i dokumentacji stanowicej jej uzupenienie. Wyniki tej analizy s informacjami o charakterze danych do rozwizania zadania. Dane powinny wystpi w strukturze 34

35 Etap praktyczny rozwizania zadania przed punktem 1 (pod dowoln nazw, np. Dane). Decyduj one o jakoci wyniku rozwizania zadania. Do przedstawienia wyników rozwizania zadania lub jego elementów naley wykorzysta komputer, który znajduje si na stanowisku egzaminacyjnym. Rozwizanie zadania powinno by przejrzyste, logicznie uporzdkowane zarówno w swej strukturze jak i w sposobie oraz kolejnoci przedstawiania treci merytorycznych. Kryteria oceniania projektu realizacji prac bd uwzgldnia: oraz poprawno wykazu operacji gospodarczych za miesic stycze 2011 r., w odniesieniu do dokumentacji i treci zadania, poprawno wykazu prac zwizanych z ewidencj operacji gospodarczych ze stycznia 2011 r. w odniesieniu do dokumentacji i treci zadania, dobór dokumentu do polecenia ksigowania operacji gospodarczych, poprawno sporzdzenia dowodów polecenie ksigowania, zgodnie z wykazem operacji gospodarczych, poprawno dekretacji operacji gospodarczych w odniesieniu do dokumentacji, poprawno ewidencji operacji gospodarczych na kontach ksigowych, poprawno wykazu prac zwizanych ze sporzdzeniem rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym za stycze 2011 r., w odniesieniu do dokumentacji i treci zadania, poprawno sporzdzenia zestawienia obrotów i sald, w odniesieniu do dokumentacji i treci zadania, poprawno sporzdzenia rachunku zysków i strat w odniesieniu do przyjtego wariantu i dokumentacji oraz obowizujcych zasad, poprawno wykazu prac zwizanych z ocen zyskownoci dziaalnoci PP Karolina, w odniesieniu do dokumentacji, dobór wskaników oceny zyskownoci dziaalnoci do posiadanych informacji, poprawno oceny zyskownoci dziaalnoci przedsibiorstwa w odniesieniu do wyników przyjtych wskaników przejrzysto struktury rozwizania zadania, logik ukadu przedstawionych treci rozwizania, poprawno terminologiczn i merytoryczn, waciw dla zawodu, form i sposób przedstawienia rozwizania zadania, jako i estetyk wykonanych zapisów w dokumentach i na kontach ksigowych. 35

36 Zaczniki IV. ZACZNIKI 1. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik rachunkowoci symbol cyfrowy: 412[01] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Cz I zakres wiadomoci i umiejtnoci waciwych dla kwalifikacji w zawodzie Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoci: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, elementów prawa dziaalnoci gospodarczej, rachunkowoci i finansów; 1.2. klasyfikowa skadniki majtku (aktywa) jednostki gospodarczej i róda ich pochodzenia (pasywa); 1.3. okrela wpyw operacji gospodarczych na aktywa i pasywa; 1.4. rozrónia dokumenty ksigowe; 1.5. rozrónia zasady funkcjonowania kont ksigowych; 1.6. identyfikowa kategorie wynikowe (przychody, koszty, zyski, straty). 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. wycenia skadniki aktywów i pasywów; 2.2. stosowa podwójny i powtórzony (pojedynczy) zapis ksigowy; 2.3. identyfikowa bdy ksigowe w dokumentacji oraz na kontach ksigowych; 2.4. rozlicza wyniki inwentaryzacji; 2.5. stosowa zasady rozliczania kosztów; 2.6. oblicza wynik finansowy jednostki gospodarczej; 2.7. interpretowa wskaniki analizy ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej; 2.8. kalkulowa koszt jednostkowy wytworzenia produktu lub usugi z wykorzystaniem rónych metod; 2.9. oblicza wysoko podatku, skadek na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz innych obowizkowych opat. 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególnoci: 3.1. stosowa przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska podczas wykonywania prac biurowych; 3.2. stosowa zasady archiwizacji dokumentacji ksigowej i ochrony baz danych; 36

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-02-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Monter-elektronik Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alnoci w 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 03 A.36-03-16.05

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik informatyk Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05]

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05] Technik obsugi turystycznej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik obsugi turystycznej 341[05] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu turystyki, stosowa

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest form oce ny poziomu opanowania wiadomo ci i umiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowosci Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE LUTY

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin

6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin 6. Zacznik II. 1. Informacja dla zdajcego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowizki zdajcego przystpujcego do egzaminu okrela

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46 Spis treści Wstęp... 7 1. Ogólne zasady rachunkowości... 11 2. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. 24 3. Materiały i towary... 47 4. Aktywa trwałe... 62 5. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zarzdzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowoci dla projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usug publicznych i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik rachunkowości 412[01]

I.1.1. Technik rachunkowości 412[01] I.1.1. Technik rachunkowości 12[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2 779 Przystąpiło łącznie: 2 079 przystąpiło: 2 069 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1 730 (83,6%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-05-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Kucharz Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Kucharz maej gastronomii Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 331403 Tematyka Majątek jednostki organizacyjnej Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo