PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia: Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Skaryszewskiej 15 w Warszawie. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Warszawa, ul. Walewska 4 Wspólny słownik zamówień publicznych: roboty budowlane w zakresie układani chodników i asfaltowania roboty remontowe i renowacyjne roboty rozbiórkowe usługi inżynieryjne w zakresie projektowania roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Lokalizacja: Warszawa ul. Skaryszewska 15; dz. ew. 6/3 obręb Spis zawartości: I. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia II. Część informacyjna Warszawa, luty 2017 r. 1

2 Spis treści: I. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Wymagania szczegółowe Wymagania architektoniczne... 9 II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania podwórka usytuowanego przy ulicy skaryszewskiej 15 w Warszawie, sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji, w wyniku których ma postać nowo zagospodarowane podwórze. Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie prac w zakresie zagospodarowania terenu podwórka. W cenie oferowanej realizacji zadania należy ująć: a) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, c) wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowo-wykonawczej; 1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych Prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: W części dotyczącej projektowania: a) pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej; b) przygotowanie wymaganych materiałów, niezbędnych do wykonania projektu i późniejszej realizacji prac budowlanych; c) opracowana dokumentacja musi być kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania; d) sporządzenie dokumentacji budowy; W części wykonawczej realizacja prac: Na podstawie uzyskanych pozwoleń oraz opracowanej i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: a) rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz przyległego garażu murowanego; b) budowa wiaty śmietnikowej, zadaszonej, zamykanej; c) rozbiórka istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego; d) remont ogrodzenia murowanego; e) demontaż trzepaka; 3

4 f) wymiana nawierzchni utwardzonej wraz z regulacją wpustu instalacji odpływowej z wymianą kratki na nową; g) montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, trzepak; h) założenie rabaty z nasadzeniami; i) sporządzenie dokumentacji powykonawczej Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Charakterystyka lokalizacji Obszar inwestycji. Zlokalizowany jest od strony wnętrz podwórzowych budynku przy ul. Skaryszewskiej w obrębie ewidencyjnym na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 6/3 stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy. Wjazd na posesję jest możliwy od ulicy Skaryszewskiej przez prześwit bramowy o szerokości 2,53 m oraz wysokości 2,80 m Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar obejmujący ulicę Skaryszewską, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Dworzec Wschodni uchwała Nr XCIII/2737/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Budynek zlokalizowany przy ulicy Skaryszewskiej 15 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy uchwałą Nr XCIII/2737/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r Charakterystyka stanu istniejącego: Ogrodzenie: mur ceglany otynkowany brama wjazdowa Nawierzchnia: część utwardzona z kostki betonowej sześciobocznej (trylinka), podjazd betonowy Obiekty małej architektury altana śmietnikowa murowana z zadaszeniem z blachy trapezowej, zamykana garaże murowane garaż wolnostojący (został już usunięty) trzepak Instalacja odpływowa wód opadowych 4

5 5

6 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Podstawowym założeniem przy tworzeniu PFU dla remontu podwórka przy ul. Skaryszewskiej 15, jest podniesienie walorów estetycznych i użytkowych obiektu Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technologicznych; Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane; Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego; wymagana jest końcowa akceptacja, projektu; Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.); Do opracowanej dokumentacji będzie załączone oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; Do projektu należy dołączyć informację BIOZ; W projektach, specyfikacjach i przedmiarach nie można opisywać materiałów przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Projektant musi jednoznacznie określać parametry techniczne materiałów lub urządzeń, które będą świadczyły o równoważności oraz podać przedziały (min. lub max.) tych parametrów; Dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) trwale dołączona do jednego egzemplarza wersji papierowej; Przepisy prawne i normy na podstawie których należy oprzeć projekt i wykonanie zamierzenia budowlanego: Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z późn.zm.). 6

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz.U. Nr 120, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz z późn.zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. nr 130, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz z późn.zm.) Opracowanie powinno zawierać: dokumentację projektową /2 egz.+ wersja elektroniczna (PDF) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych /2 egz.+ wersja elektroniczna (PDF) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową, realizacja robót zgodnie z przepisami BHP, dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia, usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 7

8 używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót, bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji, złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U poz. 1987), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania. uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót, umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą. kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji budowy, w tym protokołów niezbędnych przy odbiorze, przedstawienie jej razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, zgodnie z prawem budowlanym. Zapewnienie zaplecza technicznego i socjalnego dla potrzeb budowy, zapewnienie zasilania urządzeń i narzędzi w energię elektryczną oraz miejsca poboru wody bez dodatkowego wynagrodzenia. Wszystkie materiały (wyroby) wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. W przypadku materiałów wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz ze zmianą Dz. U. Nr 170 z 2006 r. poz. 1217). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich pozwoleń i zgód na zajęcie terenu nie będącego w administrowaniu ZGN Praga-Południe oraz poniesienia związanych z nimi zobowiązań finansowych. 8

9 Wykonawca jest odpowiedzialny finansowo za szkody wyrządzone właścicielom lub użytkownikom posesji, na których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji, nie przewidzianych w pracach remontowych. Prace remontowe Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków. Prace hałaśliwe należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 18: Odbiór końcowy Jest to odbiór techniczny całkowitego obiektu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Wymagane dokumenty: dokumentacja budowy dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach; 2.2. Wymagania szczegółowe Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej a) dokumentacja projektowa dla potrzeb zagospodarowania podwórka; b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; c) niezbędne uzgodnienia i pozwolenia; Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji, informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz konieczności opracowania planu BIOZ. Dokumentacja winna obejmować opracowanie technologii wykonania prac budowlanych, które mają gwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień w normalnym funkcjonowaniu obiektu podczas prowadzenia prac budowlanych. W szczególności harmonogram prac musi być tak ustalony, by przez cały czas realizacji zamówienia w godzinach normalnego funkcjonowania budynku możliwe było bezpieczne przejście osób na zewnątrz budynku Wymagania architektoniczne Teren na którym ma zostać zrewitalizowane podwórko leży na działce: Warszawa, ul. Skaryszewska 15; dz. ew. 6/3 obręb

10 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. a) rozbiórka istniejących nawierzchni około 280 m2; b) rozbiórka budynku użytkowego usytuowanego na granicy działki; c) rozbiórka wiaty śmietnikowej z zachowaniem elementów do ponownego wbudowania; d) rozbiórka ogrodzenia murowanego wraz z bramą; e) wywóz materiałów rozbiórkowych wraz z ich utylizacją Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. a) wykonanie terenu utwardzonego; b) budowa altany śmietnikowej z użyciem stalowych elementów z rozbiórki (konstrukcja wsporcza dachu oraz furtka), furtka zamykana na klucz; c) montaż nowego ogrodzenia betonowego; d) remont ogrodzenia murowanego z czerwonej cegły; e) montaż elementów małej architektury typu ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, trzepak; f) założenie rabaty z nasadzeniami Wymagania dotyczące rozbiórki. a) rozbiórka wiaty śmietnikowej; rozbiórkę należy wykonać ręcznie z zachowaniem elementów stalowych do ponownego wbudowania; b) rozbiórka garażu murowanego 10

11 c) rozbiórka ogrodzenia murowanego wraz z bramą; Wymagania dotyczące terenu utwardzonego Przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni około 280 m2. a) wyrównanie terenu, wyznaczenie terenu pod budowę nawierzchni; b) wykonanie koryta; c) ułożenie obramowania rolką z krawężnika/obrzeża betonowego na ławie betonowej z betonu C12/15; d) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z podbudową; e) wykonanie regulacji istniejących wpustów instalacji odpływowej wody opadowej wraz z wymianą kratki; f) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 8cm. g) wykonanie szczelnego rozwiązania połączenia nawierzchni z wykonaną elewacją budynku; Wymagania dotyczące zieleni Przygotowanie gruntu pod nasadzenia około 60 m2 a) ziemia rodzima w ilościach niezbędnych do ponownego wykorzystania; b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiadać możliwość zapewnia niezbędnych do rozwoju składników mineralnych poszczególnym gatunkom roślin; c) teren pod rośliny musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, teren powinien być wyrównany i splantowany; d) po przekopaniu terenu na głębokość szpadla należy zastosować 10 cm warstwę kompostu mieszając go z ziemią i starannie wyrównać; Nasadzenia: Drzewa ozdobne sztuk 3; krzewy ozdobne, założono 3 szt/m2, około 35 m2; 11

12 rośliny bylinowe, założono 10 szt/m2, 22 m2; pnącze, założono co 30 cm, około 24 mb. a) dostarczone sadzonki powinny być zdrowe, bez oznak chorób, uszkodzeń i deformacji, 1 klasy, proste; b) należy stosować nasadzenie: drzew: obwód pnia cm na wysokości 1m, korona na wysokości min. 180 cm, korzenie dobrze wykształcone, wolne od wad; krzewów: pojemnik min. C 3, wysokość rośliny min. 50 cm, rozgałęziony od dołu z z 3-4 pędami, korzenie dobrze wykształcone, wolne od wad; pnącza, byliny: pojemnik min C 1,5, min 3-5 rozgałęzień, korzenie dobrze wykształcone, wolne od wad; c) drzewa opalikować 3 sztukami palików; d) zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, usuwanie odrostów korzeniowych inne zabiegi; e) materiał szkółkarski krajowy musi pochodzić od producentów objętych kontrolą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wymagania dotyczące ogrodzenia Ogrodzenie betonowe o wysokości 2 m i długości około Montaż nowego ogrodzenia betonowego składającego się z : przęsła betonowego słupa betonowego Przykładowe ogrodzenie Ogrodzenie murowane wysokości około 3 m oraz długości około 4m; Należy wykonać remont ogrodzenia: a) przygotowanie podłoża poprzez usunięcie luźnych elementów i uzupełnienie brakujących; b) wykonanie tynku renowacyjnego do stosowania zewnętrznego około 5 m2; c) malowanie farbą do stosowania zewnętrznego 12 m2. 12

13 Płot drewniany zabezpieczający rabaty zielone, o wysokości min 30 cm, wbijany, zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi i kontaktem z gruntem, długości około 11 mb. przykładowe ogrodzenie Wymagania dotyczące małej architektury: Wiata śmietnikowa na 3 kontenery a) ściany murowane z cegły klinkierowej, koło 15 m2; b) konstrukcję nośną dachu należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować; c) blachę na dach zamontować nową; d) furtkę należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować; Ławka z oparciem O konstrukcji stalowej malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna iglastego, malowane lakierobejcą, długości ławki180 cm. Ławka mocowana w sposób trwały do podłoża, sztuk 3. Przykładowa ławka Kosz stalowy z daszkiem O konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Wkład kosza wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w popielniczkę, deski z drewna iglastego. Pojemność kosza 35l. Kosz mocowany w sposób trwały do podłoża, sztuk 2. 13

14 przykładowy kosz na śmieci Trzepak O konstrukcji z rury stalowej fi 60 mm, posiadający dwie poprzeczki, zabezpieczony antykorozyjnie, montowany poprzez wkopanie, wysokość i szerokość około 2 m, sztuk Stojak na rowery O konstrukcji ze stali ocynkowanej, przymocowany do podłoża, pięciostanowiskowy, sztuk 1. Przykładowy stojak na rowery Materiałowe Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, elektrycznych i p. pożarowych. Wytyczne do projektu stanowią koncepcja architektoniczna podwórka wraz z wytycznymi zawartymi w PFU oraz notatka ze spotkania z mieszkańcami. Akceptacji projektu zagospodarowania podwórek wraz z kompletną dokumentacją projektową dokona Dział Techniczny ZGN. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Przepisy prawa i normy przywołane w pkt CZĘŚCI OPISOWEJ PFU. 2. Graficzna koncepcja zagospodarowania terenu - Załącznik nr 1 do PFU. 3. Notatka ze spotkania z mieszkańcami Kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 15 Załącznik nr 2 do PFU. 14

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Skaryszewskiej 13 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Ogólne wymagania techniczne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Niniejsze wymagania dotyczą wykonania robót budowlanych dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. Opis Przedmiotu Zamówienia: Wykonanie ekspertyza techniczna dotycząca dylatacji Budynku Biblioteki Nowej Uniwersytetu Marii Curie

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie Przestrzenne Podwórza Aleja Grunwaldzka 2, 4, 6

Zagospodarowanie Przestrzenne Podwórza Aleja Grunwaldzka 2, 4, 6 1. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Zagospodarowanie Przestrzenne Podwórza Aleja Grunwaldzka 2, 4, 6 Aleja Grunwaldzka 2, 4, 6 Lokalizacja (Gdańsk, dz. 442/2, obręb 55) Wspólnota Mieszkaniowa Al. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część II - Przebudowa pętli autobusowej przy ulicy Potockiego w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Potockiego Działka nr ewid. 1012/24, Obr 220 Rzeszów Załęże Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy Zamawiający: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wejherowo 2014-07-30 Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowo Pl. J. Wejhera 8; 82-400 Wejherowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie nawierzchni w ul. Płk Dąbka w formie zaprojektuj i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych realizowanego w ramach zamówienia Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 8 REMONT OGRODZENIA TERENU OD ULICY SOWIŃSKIEGO WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Pełna

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinkach: - od km 78+008

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach Katowice, 29.07.2016 r. Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach 1. Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa: Autorzy opracowania: Ul. Matki Polki 5, 6, 6A, 80-251 Gdańsk dz. Nr 387/2, 390, obręb ew. 41 Wspólnota Mieszkaniowa Matki Polki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lokalizacja: Ul. B. Krzywoustego 17, 80-360 Gdańsk dz. nr 271/17, obręb ew. 16 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Krzywoustego 17 ul. B. Krzywoustego 17, 80-360 Gdańsk Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAGOSPODARWOANIE TERENY PRZY BUDYNKU URZĄDU MIASTA W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAGOSPODARWOANIE TERENY PRZY BUDYNKU URZĄDU MIASTA W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAGOSPODARWOANIE TERENY PRZY BUDYNKU URZĄDU MIASTA W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PRZY UL. PLANETORZA 2 DZIAŁY SPECYFIKACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GILÓW W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nr sprawy: SP.ZP.272.39.2015.I.DT Załącznik nr 1 do wniosku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1 Obiekt : Obwód Drogowy w Mirosławicach Adres: ul. Czerńczycka 1, 55-050 Mirosławice gmina Sobótka Temat: PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi fi 52 mm w budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie wraz z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie inwestycyjne: Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie ZAMAWIAJĄCY: Gmina

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Załącznik nr do SIWZ Załącznik nr do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (obszar położony w zamknięciu ulic: Mała, Konopacka, Wileńska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na: Część I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa altany drewnianej przy budynku Zakładu Nowych Mediów w Cieszynie, ul. Paderewskiego 13 wraz z utwardzeniem terenu, wykonaniem kostki brukowej, chodnika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : PLAC REKREACYJNY DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH A N B E R T I Z A B E L A S T E F A Ń S K A DOKUMENTACJA. Szkoła Podstawowa Ul. Rolna Czerwonak

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH A N B E R T I Z A B E L A S T E F A Ń S K A DOKUMENTACJA. Szkoła Podstawowa Ul. Rolna Czerwonak BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH A N B E R T I Z A B E L A S T E F A Ń S K A DOKUMENTACJA Nazwa i adres obiektu : Nazwa i adres Zamawiającego : Nazwa dokumnetacji technicznej : Wymiana części nawierzchni na

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA POWIETRZU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec Zał. Nr 2 do Umowy./ /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Kobielskiej 91 w Warszawie. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU

WYTYCZNE DO PROJEKTU WYTYCZNE DO PROJEKTU NAZWA ZADANIA: Inwestycja pn.: Remont podłogi w p. F111 w budynku 11-1 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie - w formule zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Żernickiej, wiaty B&R z dojściem oraz przystanku autobusowego w sięgaczu ul. Żernickiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : MODERNIZACJA PLACU ZABAW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : PLAC DO STREET WORKOUTU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA (ST13)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA (ST13) 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA (ST13) 1.1. Wprowadzenie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa: Proj. architektoniczny: Ul. gen. de Gaulle'a 2-2a, 80-261 Gdańsk dz. Nr 118/47, obręb ew. 41 Wspólnota Mieszkaniowa gen. de

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania:

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Odwodnienie terenu położonego pomiędzy ulicami: Toszecką, Gajową i Pod Borem wraz z budową nawierzchni dróg, chodników i zjazdów na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem,

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI Z. Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 tel.kom. 600 207 447 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zagospodarowanie terenu przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Remont ogrodzenia. ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU. CENTRUM USŁUG DROGOWYCH ul. PCK 4a/10, Police tel ,

PROJEKT REMONTU. CENTRUM USŁUG DROGOWYCH ul. PCK 4a/10, Police tel , CENTRUM USŁUG DROGOWYCH ul. PCK 4a/10,72-010 Police tel.603 076 340, 505 270 277 e-mail a.kopacz.knr@wp.pl PROJEKT REMONTU NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ogradzania i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA POD NAZWĄ ADRES: Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej 43-100

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów Jednostka projektowa: proje K T Katarzyna Teusz, ul. Wańkowicza 1/8, Tel. Kom. 606 271 154 EGZ. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do dokumentacji

Część opisowa do dokumentacji Część opisowa do dokumentacji Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu 1. Stan istniejący. Przedmiotowy parking

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH G M I N A G R Ę B Ó W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Grębów, czerwiec 2007 r. Strona 1 z 5 1. Wstęp. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji: nr dz. 217/13, m. Gdańsk, woj. pomorskie. TPBiG. WERSJA v.1/2017 r. PROGRAM WSPÓLNE PODÓWRKO 2017.

Lokalizacja inwestycji: nr dz. 217/13, m. Gdańsk, woj. pomorskie. TPBiG. WERSJA v.1/2017 r. PROGRAM WSPÓLNE PODÓWRKO 2017. Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Batorego 32a, 32b i 32 c w Gdańsku Lokalizacja inwestycji: nr dz. 217/13, m. Gdańsk, woj. pomorskie NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLNANEGO INWESTOR Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLNANEGO

PROJEKT TECHNICZNY NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLNANEGO NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLNANEGO INWESTOR STADIUM Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Podwale Staromiejskie 62/68 ABCD w Gdańsku Lokalizacja inwestycji: nr dz. 264/4, 265, m. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo