Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nr 4 (20) 2012 egzemplarz bezpłatny Człowiek - najlepsza inwestycja Nauka bliżej produkcji str. 3 Doktoranci dla przemysłu str. 6-7 Naukowiec przedsiębiorcą str. 11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

2 Spis treści Nauka bliżej produkcji Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego Transferujemy wiedzę Wszystko zaczyna się na wydziałach Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej Doktoranci dla przemysłu Polimery zamieniają śmieci w nowe produkty Projekty realizowane w ramach działania Zróbmy coś razem Naukowcy pomagają 10 Naukowiec przedsiębiorcą Stypendysta na produkcji Skuteczny menadżer Felieton Doświadczenia i trendy Czym są klastry? Jak je stworzyć? 15 egzemplarz bezpłatny wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Piastowska 14 - Ostrówek, Opole tel. 77/ , wykonanie i redakcja: Opolmedia; Agnieszka Malik, Jan Płaskoń tel , projekt graficzny, skład i druk: Zakład Poligraficzny Sindruk tel , nakład: egz. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Printed in Poland. ISSN: Komponent regionalny w województwie opolskim

3 Nauka bliżej produkcji Rozmowa z Józefem Sebestą Marszałkiem Województwa Opolskiego Działanie 8.2 PO KL dedykowane jest transferowi wiedzy między nauką a przedsiębiorstwami. Na Opolszczyźnie większość firm deklaruje potrzebę poszerzania wiedzy na temat innowacji, ale niewiele z nich potwierdza współpracę z jednostkami naukowymi. Obszar do zagospodarowania jest więc ciągle ogromny. Jaką rolę pełnią w nim ośrodki akademickie? Dzięki Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego oraz efektywnemu wykorzystaniu środków europejskich proporcje te ewoluują w korzystnym kierunku. Transfer wiedzy nie dotyczy już tylko obszaru przemysłu ciężkiego. Coraz częściej z oferty nauki korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać na prowadzenie badań w celu wdrażania innowacji czy na utrzymywanie własnych laboratoriów. Szkolnictwo wyższe a naukowcy mogą efektywniej pracować również na rzecz przedsiębiorstw. Jeśli w generalnie zmodernizowanym gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego powstało nowoczesne zaplecze badawcze, musi to wpływać na poziom tzw. projektów miękkich, realizowanych za pośrednictwem PO KL. Mając zagwarantowane wyższe standardy pracy, doktoranci korzystający z unijnego programu stypendium, mogą lepiej, z większym rozmachem, świadczyć usługi na rzecz przemysłu. Doktoranckie programy stypendialne to ważny element poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Spotyka się on z uznaniem w przedsiębiorstwach, co przeczy potocznym opiniom, że nauka rozwija się obok produkcji przemysłowej. Lepsza współpraca nauki i przemysłu Większa wymiana informacji między naukowcami i przedsiębiorstwami na Opolszczyźnie stale się rozwija, co siłą rzeczy oddziałuje na przedsiębiorczość zarówno w zakresie konkretnych, indywidualnych rozwiązań, jak też otwartych platform. Mam tu na myśli np. internetową bazę wymiany doświadczeń, którą z powodzeniem rozbudowuje Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia. Podobny projekt wspierający przedsiębiorców zaczęła realizować Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówi, że w przyszłym budżecie unijnym dużą wagę będzie się przywiązywać do komplementarności programów. Czy chodzi o to, żeby tzw. projekty twarde w większym zakresie były powiązane z projektami, które obecnie realizuje się w ramach PO KL? Ta tendencja jest już widoczna. Jeśli np. Politechnika Opolska otrzymała olbrzymie środki unijne na rozbudowę i modernizację bazy, które spowodowały cywilizacyjny przeskok w laboratoriach, to przemiany konsumuje cały region. Studenci zdobywają wiedzę w nieporównanie lepszych warunkach, Korzyści w tym przypadku są obopólne. Doktoranci mają kontakt z realnym biznesem, a producenci mogą korzystać z wyników ich pracy, często w postaci gotowych rozwiązań technologicznych. Niektórzy doktoranci po skończeniu studiów są zatrudniani w tych przedsiębiorstwach. Uznaliśmy, iż programy stypendialne prowadzone dotychczas przez uczelnie samodzielnie są na tyle istotne, iż należy przekształcić je w projekt systemowy Samorządu Województwa Opolskiego. W ten sposób chcemy jeszcze efektywniej wspomagać powiązania między biznesem a sferą nauki. Chcemy też koncentrować się na działaniach proinnowacyjnych poprzez wspieranie np. instytucji otoczenia biznesu, które powinny pełnić ważną rolę w transferze wiedzy. Nie chodzi o tworzenie nowych podmiotów, ale o zmiany jakościowe. Myślę tu o wzmacnianiu potencjału działających już instytucji poprzez wyposażanie ich w nowe kompetencje. Przykładem może być Opolski Park Naukowo-Technologiczny, który przygotowuje się do wdrażania młodych naukowców oraz studentów we własną działalność gospodarczą na bazie potencjału wyższych uczelni. nr 4 (20)

4 Transferujemy wiedzę Jednym ze sposobów wzrostu innowacyjności w przedsiębiorstwach jest inspirowanie powiązań pomiędzy sferą nauki i przemysłu. Zadaniu temu w ramach PO KL służy działanie 8.2 Transfer wiedzy. Na lata przeznaczono na ten cel w całym kraju ponad 1 mld zł, a Opolszczyzna otrzymała ponad 56 mln zł. Do końca lipca br. z kwoty tej na 61 projektów rozdysponowano prawie 32 mln zł. Dobrym przykładem ilustrującym obszar interwencji działania 8.2 jest Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny utworzona przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) Blachownia. Celem projektu jest integracja środowisk naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców, zwłaszcza z branży chemicznej, w tym przeróbki węgla i ropy, produkcji farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branży energetycznej. Chodzi o to, żeby się lepiej poznać oraz rozumieć. Ważne jest też, żeby świat nauki miał okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i możliwości, natomiast biznes przedstawić własne doświadczenia oraz oczekiwania mówi Andrzej Krueger, dyrektor ICSO. Zbliżanie punktów widzenia przełamuje stereotypy, zmienia mentalność obydwu środowisk. Ciągle przecież pokutuje przekonanie, że naukowcy izolują się od przemysłu, który z kolei niezbyt interesuje się tym, co profesorowie robią w laboratoriach. Platforma ma w perspektywie wpłynąć na lepszą komercjalizację efektów pracy naukowej, a przez to podnieść innowacyjność przedsiębiorstw. Ma też zmienić relacje między nauką, przemysłem i biznesem, przenosząc na wyższy poziom gotowość do współpracy. Transferować wiedzę można też w inny sposób. Politechnika Opolska rozpoczęła w lutym br. realizację projektu Innowacje w duecie szansą na podniesienie konkurencyjności firm województwa opolskiego. Program jest przeznaczony dla doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych opolskich uczelni oraz pracowników naukowych opolskich jednostek. W ramach projektu skojarzono 15 par asystentów innowacji i przedsiębiorstw. Każdy asystent będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Przewidziano 3-miesięczne staże. Oprócz tego uczestnicy projektu zapoznają się z profesjonalnym narzędziem SPIN wykorzystywanym m.in. przez przedstawicieli Izby Handlowej z Dolnej Austrii do sporządzania raportów na temat innowacyjnego potencjału opolskich przedsiębiorstw. Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni, ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach, wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych, stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI danego województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej. 4 Komponent regionalny w województwie opolskim

5 Wszystko zaczyna się na wydziałach Rozmowa z prof. dr hab. inż. MARKIEM TUKIENDORFEM, Rektorem Politechniki Opolskiej Czy nauka jest potrzebna biznesowi i przedsiębiorcom? Odwiedził mnie niedawno dyrektor do spraw energetycznych General Motors. Zapytał, czy mogę polecić mu zdolnych studentów na praktyki. Słowo do słowa i okazało się, że człowiek jeździ po Polsce, żeby wyławiać talenty, bo od tego zależy jego los w firmie. Kierownictwo postawiło mu zadanie, aby każdego roku zużycie energii w samochodach zmniejszało się o 5%. To jest właściwa odpowiedź na postawione pytanie. Jeśli biznes i nauka spotkają się w punkcie, gdzie mogą zrobić wspólny interes, są sobie bardzo potrzebni. Dzięki projektom realizowanym w ramach PO KL doktoranci Politechniki Opolskiej odbywają staże w regionalnych firmach i otrzymują stypendia. Czy uratowało to już komuś zawodowe życie? Zacznę od końca. Jeśli młody człowiek, przygotowując doktorat, dostaje co miesiąc do ręki 3 tys. zł, a po zakończeniu przewodu ma problemy ze znalezieniem pracy lub otrzymuje dużo niższą pensję, trudno, żeby patrzył w przyszłość optymistycznie. Widać wyraźną dysproporcję między ofertą wyższych uczelni i rynku pracy. Świetnie, że mamy taki projekt, ponieważ wprowadza on doktorantów w realia zawodowe, z którymi będą musieli się zetknąć po obronie dyplomu. Wszystko zaczyna się na wydziałach naszej uczelni i dobrze, jeśli na wydziałach się nie kończy. Można przecież w zaciszu laboratorium badać trajektorię lotu muchy nad kartofliskiem, tylko po co? Jeśli dzięki stypendiom młodzi ludzie trafiają do przedsiębiorstw, to pożytek z tego jest gwarantowany. Przenoszą tam wiedzę, rozwiązują jakieś problemy, być może opracują rozwiązanie technologiczne i tym samym wpłyną na poprawę kondycji konkretnej firmy. Podczas inauguracji roku akademickiego mówiłem o modelowej współpracy lokalnych władz, przemysłu oraz nauki. To złoty trójkąt, od którego zależy zarówno rozwój uczelni, jak i regionu, dla którego kształcimy przyszłych fachowców. Jeśli jednak rynek pracy niedomaga, może tych fachowców jest za dużo? Ktoś powiedział, że w dzisiejszych kryzysowych czasach lepiej być ślusarzem niż bezrobotnym doktorem. Ewoluuje cały system szkolnictwa, a kształcenie ustawiczne stało się już faktem. Tempo życia i rozwoju świata jest po prostu tak duże, że nic nie mamy zagwarantowane na całe życie. Realizując inne projekty w ramach PO KL, doświadczamy tego na co dzień. Studia dedykowane konkretnym firmom pod ich potrzeby, szkolenia przekwalifikujące pracowników na zamówienie przedsiębiorstw, nie są dziś zjawiskiem nadzwyczajnym. Przeciwnie: powoli stają się normą. Transfer wiedzy do przemysłu wiąże się coraz częściej z ciągłym kształceniem pracowników, którzy czasem stają w sytuacji, gdy momentalnie muszą zmienić zawód. Ten transfer dotyczy jednak głównie współpracy technologicznej z opolskim przemysłem. Oczywiście. Od lat współpracujemy z elektrownią Opole, z cementownią Górażdże, z wieloma mniejszymi firmami. Jeden z moich doktorantów zajmuje się np. opracowaniem metody spalania biomasy w opolskiej ciepłowni. Jako ośrodek akademicki jesteśmy przygotowani na spełnianie oczekiwań przemysłu. Dyrektorzy General Motors nie pukają co prawda do naszych drzwi codziennie, ale kooperacja z przemysłem zacieśnia się coraz bardziej. nr 4 (20)

6 Doktoranci dla przemysłu Polimery zamieniają śmieci w nowe produkty, amidy i estery ulepszą piekarnictwo, a badanie peptomimetyków może doprowadzić do wykrycia nowego leku reportaż Polimer jaki jest, każdy widzi, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie tylko widzi, ale też ma go na sobie, pije z niego herbatę, używa do pisania i do przenoszenia zakupów. W polimerze się chodzi, pływa i unosi się w powietrzu. Dr hab. Marzena Białek z Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego mówi, że polimer to struktura znacznie bogatsza niż np. cząsteczka wody, a przy tym zależnie od potrzeb podlegająca modyfikacjom. Z chemicznego punktu widzenia woda w oceanie nie różni się na poziomie cząsteczkowym od wody w butelce z marketu. Mimo że jedna zamienia się w niszczące tsunami, a druga zaspokaja pragnienie. Z polimerami rzecz ma się inaczej. Dla laika wszystkie są plastikiem, z którego wykonano torbę typu reklamówka, kubek do napojów, skarpetki albo żaglówkę. Chemik musi mieć na względzie właściwości mechaniczne, termiczne, izolacyjne i wiele innych. Polimery są projektowane z myślą o przeznaczeniu. Mogą być miękkie jak wosk i służyć do uszczelniania albo maksymalnie twarde, żeby wyprodukować z nich kamizelki kuloodporne. Polimery to styropian i wodoodporne płyty na elewacje. To framugi okien oraz imitacja marmuru na parapety. To duże fragmenty samochodów i sporo elementów w samolotach. Właściwie wszystko, czego producent sobie życzy. Kiedyś chemicy eksperymentowali w laboratoriach trochę na zasadzie sztuki dla sztuki mówi pani Białek. Od kiedy Dr hab. Marzena Białek, koordynator projektu Uniwersytecki program stypendialny na Uniwersytecie Opolskim Stypendia, które mają wpływać na innowacyjne zmiany w przemyśle, z natury rzeczy adresowane są do studentów kierunków technicznych, a w przypadku UO korzystają z nich głównie chemicy. Nasi doktoranci coraz więcej prac wykonują na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. do użytku weszły polimery, chemia stała się ważną gałęzią przemysłu. Małych zakładów nie stać na utrzymanie własnych laboratoriów. Stąd rosnąca ilość zleceń, jakie dla nich wykonujemy. Nie tylko w obszarze polimerów. Druga ważna dziedzina to materiały kompozytowe, tworzone na bazie polimerów oraz naturalnych dodatków. Marzena Białek była koordynatorem sfinansowanego w ramach PO KL projektu Uniwersytecki Program Stypendialny Dzięki niemu 32 słuchaczy studiów doktoranckich otrzymywało przez 12 miesięcy stypendium w wysokości 3 tys. zł na prowadzone badania. Warunkiem jego przyznania była współpraca z przemysłem, gwarantująca wpływ badań na wzrost innowacyjności gospodarki w regionie. Temat badań musiał być zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego (RSI). Justyna Grondys zajęła się Analizą konformacyjną amidów i estrów dehydrobutyryny. Skomplikowane? Laik pojmie sens naukowego wywodu dopiero przy omówieniu praktycznego zastosowania badań. W piekarnictwie i cukiernictwie mogą one doprowadzić w przyszłości do powstania lepszych rodzajów słodzików. W przemyśle mleczarskim mogą wpłynąć na jakość konserwantów. W farmacji stanowią prekursorski wkład w opracowanie nowej klasy antybiotyków i leków przeciwnowotworowych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia (ICSO) od lat współpracuje z największymi zakładami chemicznymi w Polsce, a Krzysztof Jakubiec zajął się w ramach stypendium opracowaniem metody otrzymywania komponentu używanego w produkcji żywic epoksydowych. Wynikami badań doktoranta zainteresowały się już kooperujące z ICSO Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna. Innowacyjna technologia pozwala pominąć jeden z dotychczasowych etapów otrzymywania żywic w wyniku przetwarzania gliceryny uzyskiwanej z oleju rzepakowego. Oznaczanie związków endokrynologicznie czynnych w próbkach środowiskowych to stypendialny projekt Małgorzaty Mościpan. Takie związki przedostają się do 6 Komponent regionalny w województwie opolskim

7 Aneta Buczek, jedna z doktorantek programu stypendialnego Wielu doktorantów współpracuje z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia środowiska naturalnego ze ściekami przemysłowymi i w wyniku stosowania pestycydów w rolnictwie. Prosta, szybka i wiarygodna metoda analizy z wykorzystaniem polimerów może znaleźć zastosowanie przy analizie wód w rzekach i jeziorach, w oczyszczalniach ścieków oraz zakładach kontrolujących jakość produktów spożywczych. Bartosz Oszywa zajął się Badaniem aktywności krótkich peptydomimetyków wobec aminopeptydaz i katepsyny C. Kryje się być może za tym wynalezienie w przyszłości innowacyjnego leku. Wpływając na prawidłowe funkcjonowanie organizmów żywych aminopeptydazy są też odpowiedzialne za powstawanie nowotworów, zaćmy, za infekcję wirusem HIV, malarię i różnego rodzaju stany zapalne. Autor projektu traktuje go jako pierwszy etap doświadczeń, które w razie dalszego powodzenia zaowocują powstaniem badawczego spin offu. Nowoczesne metody wodorowe otrzymywania wysokojakościowego biosubstytutu oleju napędowego z olejów roślinnych to stypendialny projekt Jana Wójcika, który może mieć strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Choć technologia adresowana jest do przemysłu zlokalizowanego w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic, zainteresował się nią również Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Specjaliści uznali, że metoda opolskiego doktoranta może być alternatywą dla produkowanych z ropy naftowej paliw do silników odrzutowych. O tym jak nawiązuje się współpraca młodych naukowców z przemysłem opowiada doktorantka Elwira Bisz. Opolska firma Enerbia zajmuje się przetwarzaniem odpadów przemysłowych oraz recyclingiem tworzyw sztucznych. Kupę śmieci można zutylizować, co jest dość kosztowne w aspekcie spełniania norm ekologicznych. Można je też ponownie wykorzystać. Tu znów pojawiają się polimery. Pani Elwira starająca się o kolejne stypendium w projekcie finansowanym przez PO KL opracowuje dla Enerbii rozwiązanie, które pozwoli produkować innowacyjny asortyment w wyniku chemicznej Elwira Bisz ma opracować nowy polimer dla firmy Enerbia obróbki śmieci. Powstać ma wyrób, którego dotąd na rynku nie ma. Za wcześnie zdradzać szczegóły, bo konkurencja nie śpi. Można jednak powiedzieć, że dzięki nowemu polimerowi mniej będzie w środowisku rdzy. Nie tylko na Opolszczyźnie. nr 4 (20)

8 Projekty realizowane na Opolszczyźnie w ramach działania 8.2 Transfer wiedzy Namysłów Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji Brzeg Powiat Opolski 2 Nysa Kra NYSA Prudnik Dobry staż szansą innowacji w twoim przedsiębiorstwie to projekt zrealizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową (PWSZ) w Nysie. 6-miesięczne staże nauczycieli akademickich PWSZ odbywały się w przedsiębiorstwach branży spożywczej, metalowej, maszynowej, przemysłu lekkiego oraz zielonej technologii. Praktyki miały na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w prowadzonych badaniach. Głubczyc 8 Komponent regionalny w województwie opolskim

9 1 Kluczbork Opole pkowice 1 Strzelce Opolskie Olesno 46 Opole 6 OPOLE Umiejętności menedżerskie nie tylko dla inżynierów to projekt zrealizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu. Jego celem było wsparcie pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów planujących rozpocząć własną działalność typu spin off/out. 40 uczestników projektu pogłębiło wiedzę o kreatywności, technikach negocjacji, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. W czasie warsztatów mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując m.in. biznesplany i promocję swoich firm. 3 Kędzierzyn-Koźle e KĘDZIERZYN-KOŹLE ICSO Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu stawia na zmianę relacji między nauką, przemysłem i biznesem, przenosząc na wyższy poziom gotowość do współpracy. Służy temu realizacja kolejnych edycji projektu Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny. Celem projektu jest wykorzystanie wyników pracy naukowej w przedsiębiorstwach, co ma realny wpływ na wzrost innowacyjności. W ramach zacieśniania kooperacji powstał specjalistyczny portal, będący największą w regionie otwartą bazą danych, pełniący również funkcję narzędzia komunikacji między środowiskiem przedsiębiorców i naukowców. Na organizowanych cyklicznie Targach Wiedzy Technologicznej prezentowane są oferty przedsiębiorstw oraz potencjał badawczy jednostek naukowych. nr 4 (20)

10 Zróbmy coś razem W ramach projektu Zróbmy coś razem PWSZ w Nysie i sektor MŚP zorganizowano zajęcia dla studentów, kadry uczelni oraz przedsiębiorców. Pracownicy naukowo-dydaktyczni wzięli udział w dwudniowym szkoleniu, którego tematyką przewodnią było pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstw akademickich komercjalizujących wiedzę oraz technologię czy wyjaśnienie specyfiki firm spin out/off i spin/out oraz ich współpraca z uczelniami. Trzy seminaria połączone z panelami dyskusyjnymi dotyczyły systemów zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), istotnych elementów zarządzania finansami w firmie, form organizacyjno-prawnych MŚP czy systemów komputerowych wspomagających MŚP. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja poświęcona innowacyjnej przedsiębiorczości mówi Jolanta Szpilka-Nowak z Biura Projektów i Programów PWSZ. Poruszano na niej m.in. takie zagadnienia jak rola Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnej działającego przy naszej uczelni czy kształtowanie rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw na Opolszczyźnie. W ramach projektu powstała wielofunkcyjna platforma innowacji portal internetowy ułatwiający nawiązywanie kontaktów oraz współpracy między nyską uczelnią a przedsiębiorcami. Udostępniono również skomputeryzowane archiwum prac dyplomowych, które powstały na nyskiej uczelni. Wspólne działania obu sektorów wpływają na rozwój gospodarczy nie tylko regionu nyskiego, ale całej Opolszczyzny. Zależało nam na wskazaniu mechanizmów, które pozwolą rozwinąć współpracę między ludźmi nauki i biznesu. Priorytetem projektu było nawiązanie nowych i zacieśnienie istniejących już więzi. Stworzona w ramach projektu internetowa Platforma innowacji umożliwia współpracę małych i średnich przedsiębiorstw. Bartosz Bukała, rzecznik prasowy PWSZ w Nysie Naukowcy pomagają przedsiębiorstwom Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizuje od kwietnia br. do stycznia 2013 r. projekt Od inspiracji do innowacji kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim. Wartość projektu sfinansowanego w całości przez PO KL wynosi 286 tys. zł. Jego ideę zaadaptowano z podobnego przedsięwzięcia w Austrii. Głównym założeniem projektu jest zainicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami świata biznesu i nauki w celu rozwoju innowacyjności w regionie. W wyniku rekrutacji wyłoniono po 15 naukowców i przedsiębiorców. Pierwsi doktoranci oraz doktorzy rozpoczęli współpracę z przedsiębiorstwami w sierpniu, kolejni podjęli ją we wrześniu wyjaśnia koordynator projektu Magdalena Kwiatkowska. Pobyt naukowców w firmie trwa trzy miesiące. Zadaniem każdego Asystenta Innowacji jest stworzenie propozycji innowacyjnego rozwiązania. Asystenci wzięli wcześniej udział w czterech szkoleniach dotyczących myślenia projektowego i efektywnej komunikacji. Omówiono także narzędzie SPIN, które ma być wykorzystywane do sporządzania raportów na temat innowacyjnego potencjału przedsiębiorstw. Projekt pomoże dostrzec faktyczne problemy w przedsiębiorstwach, niezauważane na co dzień przez pracodawców. Stworzone w efekcie współpracy raporty będą oparte na rzeczywistych potrzebach danej firmy. Projekt: Od inspiracji do innowacji kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim Beneficjent: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 10 Komponent regionalny w województwie opolskim

11 Naukowiec przedsiębiorcą O przedsiębiorstwach spin off mówi dr Bogdan Tomaszek, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego Źródło: sprawozdanie Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego z realizacji projektu Od nauki do biznesu. Spin off 2 Studenci Politechniki Opolskiej podczas realizacji jednego z projektów. Spinn off to najkrócej mówiąc przedsiębiorstwo, które powstaje na pograniczu badań naukowych i biznesu. Żeby je stworzyć, potrzebny jest człowiek, pomysł i pieniądze. Ten rodzaj działalności adresowany jest do młodych naukowców, jak też do profesorów oraz do studentów kończących studia. Pomysł może być przeniesiony z uczelni, gdy np. opracowano innowacyjne rozwiązanie, lecz brakuje chętnych do jego produkcyjnego wdrożenia. Może być też w pełni autorski. Dzięki PO KL Opolski Park Naukowo-Technologiczny (OPNT) zrealizował dwa przedsięwzięcia mające na celu zaadaptowanie tego typu przedsiębiorczości w naszym regionie. Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin off służył rozpoznaniu sytuacji i wypracowaniu teoretycznego modelu, głównie na podstawie bogatych doświadczeń niemieckich. Od nauki do biznesu. Spin off 2 dobiega właśnie końca, a jego rezultatem będzie przedstawienie konkretnej oferty dla Opolszczyzny. Mimo że spin offy są ciągle w Polsce w fazie raczkującej, opolskie środowisko naukowe dysponuje dużym potencjałem i ma fundament pod budowę prężnej działalności biznesowej. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez OPNT na Politechnice Opolskiej oraz Uniwersytecie Opolskim stwierdziliśmy, iż najlepiej dla rozwoju spin off rokują kierunki ścisłe i techniczne, choć nie można też wykluczyć udziału w tworzeniu przedsiębiorstw naukowców z przygotowaniem humanistycznym, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy konsultingowe czy doradcze. Spotykam się często z pytaniem czym różni się spin off od zwykłej działalności gospodarczej, którą absolwent wyższych studiów czy młody naukowiec uruchamia, nie bacząc na rodzajową nomenklaturę. W kwestii zasad przedsiębiorczości nie różni się niczym. Inżynier może produkować łopaty, a profesor otworzyć warsztat samochodowy. Żaden z nich nie będzie jednak kooperował z nauką, co dla spin off jest warunkiem koniecznym. Istotą tej przedsiębiorczości jest wdrażanie naukowych rozwiązań, których same uczelnie nie przekuwają w biznes. Przygotowując w obydwu naszych projektach modelowe rozwiązania dla Opolszczyzny poznaliśmy dogłębnie funkcjonowanie Drezdeńskiej Kuźni Przedsiębiorczości. Opiera się ona na praktycznych, sprawdzonych przez kilkanaście lat mechanizmach wsparcia studentów, absolwentów oraz naukowców w zakładaniu przedsiębiorstw zorientowanych na nowoczesne technologie. Według 534 szefów działów personalnych wiodących niemieckich koncernów, HTW Dresden lokuje się w ścisłej czołówce tego typu instytucji w Europie. Zaprojektowaliśmy dla regionu Opolską Kuźnię Przedsiębiorczości i Kreatywności, z którą obok wyższych uczelni chcemy powiązać przemysł i samorządy. Myślę, że idea ta wpłynie na rozwój spin off. Coraz więcej studentów i naukowców chce spróbować sił we własnym biznesie, a 2 3 projekty są już bliskie realizacji. nr 4 (20)

12 Stypendyści na produkcji Dr inż. Krystian Czernek, koordynator projektu Stypendia doktorantów Politechniki Opolskiej szansą rozwoju współpracy nauki z przemysłem Czy program stypendialny realizowany w ramach PO KL faktycznie zbliża naukę do przemysłu? Każdy doktorant starający się o przyznanie stypendium musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedsiębiorstwa, w którym będzie realizował swoje badania lub wprowadzał innowacje. Oczywiście nic nie dzieje się natychmiast. Proces od powstania koncepcji do jej wdrożenia trwa zazwyczaj dłużej niż przewód doktorski, ale ważne jest nawiązanie kontaktu i wejście młodych naukowców w rzeczywistość przemysłową, w której zdobywają doświadczenia niezbędne do późniejszej pracy zawodowej. Politechnika Opolska przeprowadziła już z powodzeniem kilka projektów stypendialnych. Jakie były parametry ostatniego? Projekt miał wartość ponad 952 tys. zł i dzielił się na dwie edycje. W każdej z nich 24 osoby otrzymywały przez sześć miesięcy stypendium w wysokości 3 tys. zł. Nie mogły w tym czasie uzyskiwać innych dochodów. Projekt realizowaliśmy na Wydziałach: Mechanicznym, Budownictwa oraz Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Niezależnie od pracy na rzecz przemysłu doktoranci przygotowali i opublikowali łącznie około 100 artykułów o tematyce naukowej. Prezentowali też wyniki swoich badań na konferencjach i seminariach. Współpraca dotyczy tylko wielkiego przemysłu? Na pewno dominują w niej giganty, takie jak kędzierzyńskie Zakłady Azotowe czy ICSO Blachownia, z którymi nasza uczelnia kooperuje od lat w wielu obszarach naukowych i produkcyjnych. Ale nierzadko pojawiają się też małe i średnie przedsiębiorstwa. Doktoranci wdrażali np. nową technologię w firmie z Brzezia, która magazynuje substancje ropopochodne, współpracowali z przemysłem motoryzacyjnym. W kolejnej edycji program stypendialny będzie miał charakter międzyuczelniany, realizowany we wspólnym projekcie z Uniwersytetem Opolskim. Z naszej strony chcemy nim objąć m.in. kierunki mechaniczne, energetykę i elektrotechnikę oraz robotykę z informatyką. Zdarza się, że doktorant dokona przełomowego odkrycia? Kilka lat temu, gdy zaczynaliśmy realizować projekty PO KL, jeden z doktorantów zmodyfikował mieszadła służące do równomiernego rozprowadzania bazowej emulsji i komponentów podczas produkcji farb. Nasza uczelnia otrzymała patent, a wynalazek został wdrożony m.in. przez cieszyński Polifarb. Pozwala on wytwarzać farby w jednym zbiorniku, a na koniec procesu technologicznego poddaje je homogenizacji, co gwarantuje jednolitość koloru nawet na bardzo dużych powierzchniach. Doktoranci są zadowoleni z programu stypendialnego? Jeśli ktoś otrzymuje co miesiąc pensję przewyższającą średnią krajową, czy może być niezadowolony? Pół roku spokojnej pracy nad doktoratem, bez konieczności myślenia o zabezpieczeniu środków na życie, to w dzisiejszych trudnych czasach więcej niż luksus. Podczas warsztatów doktoranci referują przebieg swoich badań 12 Komponent regionalny w województwie opolskim

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI Praca zbiorowa pod redakcją Natalii Ćwik Partner publikacji: Orange Polska ISBN 978-83-932564-6-4 Koncepcja i redakcja: Natalia Ćwik Korekta: Marcin Grzybek Skład,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo