Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nr 4 (20) 2012 egzemplarz bezpłatny Człowiek - najlepsza inwestycja Nauka bliżej produkcji str. 3 Doktoranci dla przemysłu str. 6-7 Naukowiec przedsiębiorcą str. 11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

2 Spis treści Nauka bliżej produkcji Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego Transferujemy wiedzę Wszystko zaczyna się na wydziałach Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej Doktoranci dla przemysłu Polimery zamieniają śmieci w nowe produkty Projekty realizowane w ramach działania Zróbmy coś razem Naukowcy pomagają 10 Naukowiec przedsiębiorcą Stypendysta na produkcji Skuteczny menadżer Felieton Doświadczenia i trendy Czym są klastry? Jak je stworzyć? 15 egzemplarz bezpłatny wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Piastowska 14 - Ostrówek, Opole tel. 77/ , wykonanie i redakcja: Opolmedia; Agnieszka Malik, Jan Płaskoń tel , projekt graficzny, skład i druk: Zakład Poligraficzny Sindruk tel , nakład: egz. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Printed in Poland. ISSN: Komponent regionalny w województwie opolskim

3 Nauka bliżej produkcji Rozmowa z Józefem Sebestą Marszałkiem Województwa Opolskiego Działanie 8.2 PO KL dedykowane jest transferowi wiedzy między nauką a przedsiębiorstwami. Na Opolszczyźnie większość firm deklaruje potrzebę poszerzania wiedzy na temat innowacji, ale niewiele z nich potwierdza współpracę z jednostkami naukowymi. Obszar do zagospodarowania jest więc ciągle ogromny. Jaką rolę pełnią w nim ośrodki akademickie? Dzięki Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego oraz efektywnemu wykorzystaniu środków europejskich proporcje te ewoluują w korzystnym kierunku. Transfer wiedzy nie dotyczy już tylko obszaru przemysłu ciężkiego. Coraz częściej z oferty nauki korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać na prowadzenie badań w celu wdrażania innowacji czy na utrzymywanie własnych laboratoriów. Szkolnictwo wyższe a naukowcy mogą efektywniej pracować również na rzecz przedsiębiorstw. Jeśli w generalnie zmodernizowanym gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego powstało nowoczesne zaplecze badawcze, musi to wpływać na poziom tzw. projektów miękkich, realizowanych za pośrednictwem PO KL. Mając zagwarantowane wyższe standardy pracy, doktoranci korzystający z unijnego programu stypendium, mogą lepiej, z większym rozmachem, świadczyć usługi na rzecz przemysłu. Doktoranckie programy stypendialne to ważny element poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Spotyka się on z uznaniem w przedsiębiorstwach, co przeczy potocznym opiniom, że nauka rozwija się obok produkcji przemysłowej. Lepsza współpraca nauki i przemysłu Większa wymiana informacji między naukowcami i przedsiębiorstwami na Opolszczyźnie stale się rozwija, co siłą rzeczy oddziałuje na przedsiębiorczość zarówno w zakresie konkretnych, indywidualnych rozwiązań, jak też otwartych platform. Mam tu na myśli np. internetową bazę wymiany doświadczeń, którą z powodzeniem rozbudowuje Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia. Podobny projekt wspierający przedsiębiorców zaczęła realizować Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówi, że w przyszłym budżecie unijnym dużą wagę będzie się przywiązywać do komplementarności programów. Czy chodzi o to, żeby tzw. projekty twarde w większym zakresie były powiązane z projektami, które obecnie realizuje się w ramach PO KL? Ta tendencja jest już widoczna. Jeśli np. Politechnika Opolska otrzymała olbrzymie środki unijne na rozbudowę i modernizację bazy, które spowodowały cywilizacyjny przeskok w laboratoriach, to przemiany konsumuje cały region. Studenci zdobywają wiedzę w nieporównanie lepszych warunkach, Korzyści w tym przypadku są obopólne. Doktoranci mają kontakt z realnym biznesem, a producenci mogą korzystać z wyników ich pracy, często w postaci gotowych rozwiązań technologicznych. Niektórzy doktoranci po skończeniu studiów są zatrudniani w tych przedsiębiorstwach. Uznaliśmy, iż programy stypendialne prowadzone dotychczas przez uczelnie samodzielnie są na tyle istotne, iż należy przekształcić je w projekt systemowy Samorządu Województwa Opolskiego. W ten sposób chcemy jeszcze efektywniej wspomagać powiązania między biznesem a sferą nauki. Chcemy też koncentrować się na działaniach proinnowacyjnych poprzez wspieranie np. instytucji otoczenia biznesu, które powinny pełnić ważną rolę w transferze wiedzy. Nie chodzi o tworzenie nowych podmiotów, ale o zmiany jakościowe. Myślę tu o wzmacnianiu potencjału działających już instytucji poprzez wyposażanie ich w nowe kompetencje. Przykładem może być Opolski Park Naukowo-Technologiczny, który przygotowuje się do wdrażania młodych naukowców oraz studentów we własną działalność gospodarczą na bazie potencjału wyższych uczelni. nr 4 (20)

4 Transferujemy wiedzę Jednym ze sposobów wzrostu innowacyjności w przedsiębiorstwach jest inspirowanie powiązań pomiędzy sferą nauki i przemysłu. Zadaniu temu w ramach PO KL służy działanie 8.2 Transfer wiedzy. Na lata przeznaczono na ten cel w całym kraju ponad 1 mld zł, a Opolszczyzna otrzymała ponad 56 mln zł. Do końca lipca br. z kwoty tej na 61 projektów rozdysponowano prawie 32 mln zł. Dobrym przykładem ilustrującym obszar interwencji działania 8.2 jest Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny utworzona przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) Blachownia. Celem projektu jest integracja środowisk naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców, zwłaszcza z branży chemicznej, w tym przeróbki węgla i ropy, produkcji farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branży energetycznej. Chodzi o to, żeby się lepiej poznać oraz rozumieć. Ważne jest też, żeby świat nauki miał okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i możliwości, natomiast biznes przedstawić własne doświadczenia oraz oczekiwania mówi Andrzej Krueger, dyrektor ICSO. Zbliżanie punktów widzenia przełamuje stereotypy, zmienia mentalność obydwu środowisk. Ciągle przecież pokutuje przekonanie, że naukowcy izolują się od przemysłu, który z kolei niezbyt interesuje się tym, co profesorowie robią w laboratoriach. Platforma ma w perspektywie wpłynąć na lepszą komercjalizację efektów pracy naukowej, a przez to podnieść innowacyjność przedsiębiorstw. Ma też zmienić relacje między nauką, przemysłem i biznesem, przenosząc na wyższy poziom gotowość do współpracy. Transferować wiedzę można też w inny sposób. Politechnika Opolska rozpoczęła w lutym br. realizację projektu Innowacje w duecie szansą na podniesienie konkurencyjności firm województwa opolskiego. Program jest przeznaczony dla doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych opolskich uczelni oraz pracowników naukowych opolskich jednostek. W ramach projektu skojarzono 15 par asystentów innowacji i przedsiębiorstw. Każdy asystent będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Przewidziano 3-miesięczne staże. Oprócz tego uczestnicy projektu zapoznają się z profesjonalnym narzędziem SPIN wykorzystywanym m.in. przez przedstawicieli Izby Handlowej z Dolnej Austrii do sporządzania raportów na temat innowacyjnego potencjału opolskich przedsiębiorstw. Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni, ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach, wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych, stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI danego województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej. 4 Komponent regionalny w województwie opolskim

5 Wszystko zaczyna się na wydziałach Rozmowa z prof. dr hab. inż. MARKIEM TUKIENDORFEM, Rektorem Politechniki Opolskiej Czy nauka jest potrzebna biznesowi i przedsiębiorcom? Odwiedził mnie niedawno dyrektor do spraw energetycznych General Motors. Zapytał, czy mogę polecić mu zdolnych studentów na praktyki. Słowo do słowa i okazało się, że człowiek jeździ po Polsce, żeby wyławiać talenty, bo od tego zależy jego los w firmie. Kierownictwo postawiło mu zadanie, aby każdego roku zużycie energii w samochodach zmniejszało się o 5%. To jest właściwa odpowiedź na postawione pytanie. Jeśli biznes i nauka spotkają się w punkcie, gdzie mogą zrobić wspólny interes, są sobie bardzo potrzebni. Dzięki projektom realizowanym w ramach PO KL doktoranci Politechniki Opolskiej odbywają staże w regionalnych firmach i otrzymują stypendia. Czy uratowało to już komuś zawodowe życie? Zacznę od końca. Jeśli młody człowiek, przygotowując doktorat, dostaje co miesiąc do ręki 3 tys. zł, a po zakończeniu przewodu ma problemy ze znalezieniem pracy lub otrzymuje dużo niższą pensję, trudno, żeby patrzył w przyszłość optymistycznie. Widać wyraźną dysproporcję między ofertą wyższych uczelni i rynku pracy. Świetnie, że mamy taki projekt, ponieważ wprowadza on doktorantów w realia zawodowe, z którymi będą musieli się zetknąć po obronie dyplomu. Wszystko zaczyna się na wydziałach naszej uczelni i dobrze, jeśli na wydziałach się nie kończy. Można przecież w zaciszu laboratorium badać trajektorię lotu muchy nad kartofliskiem, tylko po co? Jeśli dzięki stypendiom młodzi ludzie trafiają do przedsiębiorstw, to pożytek z tego jest gwarantowany. Przenoszą tam wiedzę, rozwiązują jakieś problemy, być może opracują rozwiązanie technologiczne i tym samym wpłyną na poprawę kondycji konkretnej firmy. Podczas inauguracji roku akademickiego mówiłem o modelowej współpracy lokalnych władz, przemysłu oraz nauki. To złoty trójkąt, od którego zależy zarówno rozwój uczelni, jak i regionu, dla którego kształcimy przyszłych fachowców. Jeśli jednak rynek pracy niedomaga, może tych fachowców jest za dużo? Ktoś powiedział, że w dzisiejszych kryzysowych czasach lepiej być ślusarzem niż bezrobotnym doktorem. Ewoluuje cały system szkolnictwa, a kształcenie ustawiczne stało się już faktem. Tempo życia i rozwoju świata jest po prostu tak duże, że nic nie mamy zagwarantowane na całe życie. Realizując inne projekty w ramach PO KL, doświadczamy tego na co dzień. Studia dedykowane konkretnym firmom pod ich potrzeby, szkolenia przekwalifikujące pracowników na zamówienie przedsiębiorstw, nie są dziś zjawiskiem nadzwyczajnym. Przeciwnie: powoli stają się normą. Transfer wiedzy do przemysłu wiąże się coraz częściej z ciągłym kształceniem pracowników, którzy czasem stają w sytuacji, gdy momentalnie muszą zmienić zawód. Ten transfer dotyczy jednak głównie współpracy technologicznej z opolskim przemysłem. Oczywiście. Od lat współpracujemy z elektrownią Opole, z cementownią Górażdże, z wieloma mniejszymi firmami. Jeden z moich doktorantów zajmuje się np. opracowaniem metody spalania biomasy w opolskiej ciepłowni. Jako ośrodek akademicki jesteśmy przygotowani na spełnianie oczekiwań przemysłu. Dyrektorzy General Motors nie pukają co prawda do naszych drzwi codziennie, ale kooperacja z przemysłem zacieśnia się coraz bardziej. nr 4 (20)

6 Doktoranci dla przemysłu Polimery zamieniają śmieci w nowe produkty, amidy i estery ulepszą piekarnictwo, a badanie peptomimetyków może doprowadzić do wykrycia nowego leku reportaż Polimer jaki jest, każdy widzi, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie tylko widzi, ale też ma go na sobie, pije z niego herbatę, używa do pisania i do przenoszenia zakupów. W polimerze się chodzi, pływa i unosi się w powietrzu. Dr hab. Marzena Białek z Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego mówi, że polimer to struktura znacznie bogatsza niż np. cząsteczka wody, a przy tym zależnie od potrzeb podlegająca modyfikacjom. Z chemicznego punktu widzenia woda w oceanie nie różni się na poziomie cząsteczkowym od wody w butelce z marketu. Mimo że jedna zamienia się w niszczące tsunami, a druga zaspokaja pragnienie. Z polimerami rzecz ma się inaczej. Dla laika wszystkie są plastikiem, z którego wykonano torbę typu reklamówka, kubek do napojów, skarpetki albo żaglówkę. Chemik musi mieć na względzie właściwości mechaniczne, termiczne, izolacyjne i wiele innych. Polimery są projektowane z myślą o przeznaczeniu. Mogą być miękkie jak wosk i służyć do uszczelniania albo maksymalnie twarde, żeby wyprodukować z nich kamizelki kuloodporne. Polimery to styropian i wodoodporne płyty na elewacje. To framugi okien oraz imitacja marmuru na parapety. To duże fragmenty samochodów i sporo elementów w samolotach. Właściwie wszystko, czego producent sobie życzy. Kiedyś chemicy eksperymentowali w laboratoriach trochę na zasadzie sztuki dla sztuki mówi pani Białek. Od kiedy Dr hab. Marzena Białek, koordynator projektu Uniwersytecki program stypendialny na Uniwersytecie Opolskim Stypendia, które mają wpływać na innowacyjne zmiany w przemyśle, z natury rzeczy adresowane są do studentów kierunków technicznych, a w przypadku UO korzystają z nich głównie chemicy. Nasi doktoranci coraz więcej prac wykonują na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. do użytku weszły polimery, chemia stała się ważną gałęzią przemysłu. Małych zakładów nie stać na utrzymanie własnych laboratoriów. Stąd rosnąca ilość zleceń, jakie dla nich wykonujemy. Nie tylko w obszarze polimerów. Druga ważna dziedzina to materiały kompozytowe, tworzone na bazie polimerów oraz naturalnych dodatków. Marzena Białek była koordynatorem sfinansowanego w ramach PO KL projektu Uniwersytecki Program Stypendialny Dzięki niemu 32 słuchaczy studiów doktoranckich otrzymywało przez 12 miesięcy stypendium w wysokości 3 tys. zł na prowadzone badania. Warunkiem jego przyznania była współpraca z przemysłem, gwarantująca wpływ badań na wzrost innowacyjności gospodarki w regionie. Temat badań musiał być zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego (RSI). Justyna Grondys zajęła się Analizą konformacyjną amidów i estrów dehydrobutyryny. Skomplikowane? Laik pojmie sens naukowego wywodu dopiero przy omówieniu praktycznego zastosowania badań. W piekarnictwie i cukiernictwie mogą one doprowadzić w przyszłości do powstania lepszych rodzajów słodzików. W przemyśle mleczarskim mogą wpłynąć na jakość konserwantów. W farmacji stanowią prekursorski wkład w opracowanie nowej klasy antybiotyków i leków przeciwnowotworowych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia (ICSO) od lat współpracuje z największymi zakładami chemicznymi w Polsce, a Krzysztof Jakubiec zajął się w ramach stypendium opracowaniem metody otrzymywania komponentu używanego w produkcji żywic epoksydowych. Wynikami badań doktoranta zainteresowały się już kooperujące z ICSO Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna. Innowacyjna technologia pozwala pominąć jeden z dotychczasowych etapów otrzymywania żywic w wyniku przetwarzania gliceryny uzyskiwanej z oleju rzepakowego. Oznaczanie związków endokrynologicznie czynnych w próbkach środowiskowych to stypendialny projekt Małgorzaty Mościpan. Takie związki przedostają się do 6 Komponent regionalny w województwie opolskim

7 Aneta Buczek, jedna z doktorantek programu stypendialnego Wielu doktorantów współpracuje z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia środowiska naturalnego ze ściekami przemysłowymi i w wyniku stosowania pestycydów w rolnictwie. Prosta, szybka i wiarygodna metoda analizy z wykorzystaniem polimerów może znaleźć zastosowanie przy analizie wód w rzekach i jeziorach, w oczyszczalniach ścieków oraz zakładach kontrolujących jakość produktów spożywczych. Bartosz Oszywa zajął się Badaniem aktywności krótkich peptydomimetyków wobec aminopeptydaz i katepsyny C. Kryje się być może za tym wynalezienie w przyszłości innowacyjnego leku. Wpływając na prawidłowe funkcjonowanie organizmów żywych aminopeptydazy są też odpowiedzialne za powstawanie nowotworów, zaćmy, za infekcję wirusem HIV, malarię i różnego rodzaju stany zapalne. Autor projektu traktuje go jako pierwszy etap doświadczeń, które w razie dalszego powodzenia zaowocują powstaniem badawczego spin offu. Nowoczesne metody wodorowe otrzymywania wysokojakościowego biosubstytutu oleju napędowego z olejów roślinnych to stypendialny projekt Jana Wójcika, który może mieć strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Choć technologia adresowana jest do przemysłu zlokalizowanego w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic, zainteresował się nią również Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Specjaliści uznali, że metoda opolskiego doktoranta może być alternatywą dla produkowanych z ropy naftowej paliw do silników odrzutowych. O tym jak nawiązuje się współpraca młodych naukowców z przemysłem opowiada doktorantka Elwira Bisz. Opolska firma Enerbia zajmuje się przetwarzaniem odpadów przemysłowych oraz recyclingiem tworzyw sztucznych. Kupę śmieci można zutylizować, co jest dość kosztowne w aspekcie spełniania norm ekologicznych. Można je też ponownie wykorzystać. Tu znów pojawiają się polimery. Pani Elwira starająca się o kolejne stypendium w projekcie finansowanym przez PO KL opracowuje dla Enerbii rozwiązanie, które pozwoli produkować innowacyjny asortyment w wyniku chemicznej Elwira Bisz ma opracować nowy polimer dla firmy Enerbia obróbki śmieci. Powstać ma wyrób, którego dotąd na rynku nie ma. Za wcześnie zdradzać szczegóły, bo konkurencja nie śpi. Można jednak powiedzieć, że dzięki nowemu polimerowi mniej będzie w środowisku rdzy. Nie tylko na Opolszczyźnie. nr 4 (20)

8 Projekty realizowane na Opolszczyźnie w ramach działania 8.2 Transfer wiedzy Namysłów Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji Brzeg Powiat Opolski 2 Nysa Kra NYSA Prudnik Dobry staż szansą innowacji w twoim przedsiębiorstwie to projekt zrealizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową (PWSZ) w Nysie. 6-miesięczne staże nauczycieli akademickich PWSZ odbywały się w przedsiębiorstwach branży spożywczej, metalowej, maszynowej, przemysłu lekkiego oraz zielonej technologii. Praktyki miały na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w prowadzonych badaniach. Głubczyc 8 Komponent regionalny w województwie opolskim

9 1 Kluczbork Opole pkowice 1 Strzelce Opolskie Olesno 46 Opole 6 OPOLE Umiejętności menedżerskie nie tylko dla inżynierów to projekt zrealizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu. Jego celem było wsparcie pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów planujących rozpocząć własną działalność typu spin off/out. 40 uczestników projektu pogłębiło wiedzę o kreatywności, technikach negocjacji, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. W czasie warsztatów mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując m.in. biznesplany i promocję swoich firm. 3 Kędzierzyn-Koźle e KĘDZIERZYN-KOŹLE ICSO Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu stawia na zmianę relacji między nauką, przemysłem i biznesem, przenosząc na wyższy poziom gotowość do współpracy. Służy temu realizacja kolejnych edycji projektu Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny. Celem projektu jest wykorzystanie wyników pracy naukowej w przedsiębiorstwach, co ma realny wpływ na wzrost innowacyjności. W ramach zacieśniania kooperacji powstał specjalistyczny portal, będący największą w regionie otwartą bazą danych, pełniący również funkcję narzędzia komunikacji między środowiskiem przedsiębiorców i naukowców. Na organizowanych cyklicznie Targach Wiedzy Technologicznej prezentowane są oferty przedsiębiorstw oraz potencjał badawczy jednostek naukowych. nr 4 (20)

10 Zróbmy coś razem W ramach projektu Zróbmy coś razem PWSZ w Nysie i sektor MŚP zorganizowano zajęcia dla studentów, kadry uczelni oraz przedsiębiorców. Pracownicy naukowo-dydaktyczni wzięli udział w dwudniowym szkoleniu, którego tematyką przewodnią było pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstw akademickich komercjalizujących wiedzę oraz technologię czy wyjaśnienie specyfiki firm spin out/off i spin/out oraz ich współpraca z uczelniami. Trzy seminaria połączone z panelami dyskusyjnymi dotyczyły systemów zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), istotnych elementów zarządzania finansami w firmie, form organizacyjno-prawnych MŚP czy systemów komputerowych wspomagających MŚP. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja poświęcona innowacyjnej przedsiębiorczości mówi Jolanta Szpilka-Nowak z Biura Projektów i Programów PWSZ. Poruszano na niej m.in. takie zagadnienia jak rola Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnej działającego przy naszej uczelni czy kształtowanie rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw na Opolszczyźnie. W ramach projektu powstała wielofunkcyjna platforma innowacji portal internetowy ułatwiający nawiązywanie kontaktów oraz współpracy między nyską uczelnią a przedsiębiorcami. Udostępniono również skomputeryzowane archiwum prac dyplomowych, które powstały na nyskiej uczelni. Wspólne działania obu sektorów wpływają na rozwój gospodarczy nie tylko regionu nyskiego, ale całej Opolszczyzny. Zależało nam na wskazaniu mechanizmów, które pozwolą rozwinąć współpracę między ludźmi nauki i biznesu. Priorytetem projektu było nawiązanie nowych i zacieśnienie istniejących już więzi. Stworzona w ramach projektu internetowa Platforma innowacji umożliwia współpracę małych i średnich przedsiębiorstw. Bartosz Bukała, rzecznik prasowy PWSZ w Nysie Naukowcy pomagają przedsiębiorstwom Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizuje od kwietnia br. do stycznia 2013 r. projekt Od inspiracji do innowacji kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim. Wartość projektu sfinansowanego w całości przez PO KL wynosi 286 tys. zł. Jego ideę zaadaptowano z podobnego przedsięwzięcia w Austrii. Głównym założeniem projektu jest zainicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami świata biznesu i nauki w celu rozwoju innowacyjności w regionie. W wyniku rekrutacji wyłoniono po 15 naukowców i przedsiębiorców. Pierwsi doktoranci oraz doktorzy rozpoczęli współpracę z przedsiębiorstwami w sierpniu, kolejni podjęli ją we wrześniu wyjaśnia koordynator projektu Magdalena Kwiatkowska. Pobyt naukowców w firmie trwa trzy miesiące. Zadaniem każdego Asystenta Innowacji jest stworzenie propozycji innowacyjnego rozwiązania. Asystenci wzięli wcześniej udział w czterech szkoleniach dotyczących myślenia projektowego i efektywnej komunikacji. Omówiono także narzędzie SPIN, które ma być wykorzystywane do sporządzania raportów na temat innowacyjnego potencjału przedsiębiorstw. Projekt pomoże dostrzec faktyczne problemy w przedsiębiorstwach, niezauważane na co dzień przez pracodawców. Stworzone w efekcie współpracy raporty będą oparte na rzeczywistych potrzebach danej firmy. Projekt: Od inspiracji do innowacji kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim Beneficjent: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 10 Komponent regionalny w województwie opolskim

11 Naukowiec przedsiębiorcą O przedsiębiorstwach spin off mówi dr Bogdan Tomaszek, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego Źródło: sprawozdanie Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego z realizacji projektu Od nauki do biznesu. Spin off 2 Studenci Politechniki Opolskiej podczas realizacji jednego z projektów. Spinn off to najkrócej mówiąc przedsiębiorstwo, które powstaje na pograniczu badań naukowych i biznesu. Żeby je stworzyć, potrzebny jest człowiek, pomysł i pieniądze. Ten rodzaj działalności adresowany jest do młodych naukowców, jak też do profesorów oraz do studentów kończących studia. Pomysł może być przeniesiony z uczelni, gdy np. opracowano innowacyjne rozwiązanie, lecz brakuje chętnych do jego produkcyjnego wdrożenia. Może być też w pełni autorski. Dzięki PO KL Opolski Park Naukowo-Technologiczny (OPNT) zrealizował dwa przedsięwzięcia mające na celu zaadaptowanie tego typu przedsiębiorczości w naszym regionie. Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin off służył rozpoznaniu sytuacji i wypracowaniu teoretycznego modelu, głównie na podstawie bogatych doświadczeń niemieckich. Od nauki do biznesu. Spin off 2 dobiega właśnie końca, a jego rezultatem będzie przedstawienie konkretnej oferty dla Opolszczyzny. Mimo że spin offy są ciągle w Polsce w fazie raczkującej, opolskie środowisko naukowe dysponuje dużym potencjałem i ma fundament pod budowę prężnej działalności biznesowej. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez OPNT na Politechnice Opolskiej oraz Uniwersytecie Opolskim stwierdziliśmy, iż najlepiej dla rozwoju spin off rokują kierunki ścisłe i techniczne, choć nie można też wykluczyć udziału w tworzeniu przedsiębiorstw naukowców z przygotowaniem humanistycznym, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy konsultingowe czy doradcze. Spotykam się często z pytaniem czym różni się spin off od zwykłej działalności gospodarczej, którą absolwent wyższych studiów czy młody naukowiec uruchamia, nie bacząc na rodzajową nomenklaturę. W kwestii zasad przedsiębiorczości nie różni się niczym. Inżynier może produkować łopaty, a profesor otworzyć warsztat samochodowy. Żaden z nich nie będzie jednak kooperował z nauką, co dla spin off jest warunkiem koniecznym. Istotą tej przedsiębiorczości jest wdrażanie naukowych rozwiązań, których same uczelnie nie przekuwają w biznes. Przygotowując w obydwu naszych projektach modelowe rozwiązania dla Opolszczyzny poznaliśmy dogłębnie funkcjonowanie Drezdeńskiej Kuźni Przedsiębiorczości. Opiera się ona na praktycznych, sprawdzonych przez kilkanaście lat mechanizmach wsparcia studentów, absolwentów oraz naukowców w zakładaniu przedsiębiorstw zorientowanych na nowoczesne technologie. Według 534 szefów działów personalnych wiodących niemieckich koncernów, HTW Dresden lokuje się w ścisłej czołówce tego typu instytucji w Europie. Zaprojektowaliśmy dla regionu Opolską Kuźnię Przedsiębiorczości i Kreatywności, z którą obok wyższych uczelni chcemy powiązać przemysł i samorządy. Myślę, że idea ta wpłynie na rozwój spin off. Coraz więcej studentów i naukowców chce spróbować sił we własnym biznesie, a 2 3 projekty są już bliskie realizacji. nr 4 (20)

12 Stypendyści na produkcji Dr inż. Krystian Czernek, koordynator projektu Stypendia doktorantów Politechniki Opolskiej szansą rozwoju współpracy nauki z przemysłem Czy program stypendialny realizowany w ramach PO KL faktycznie zbliża naukę do przemysłu? Każdy doktorant starający się o przyznanie stypendium musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedsiębiorstwa, w którym będzie realizował swoje badania lub wprowadzał innowacje. Oczywiście nic nie dzieje się natychmiast. Proces od powstania koncepcji do jej wdrożenia trwa zazwyczaj dłużej niż przewód doktorski, ale ważne jest nawiązanie kontaktu i wejście młodych naukowców w rzeczywistość przemysłową, w której zdobywają doświadczenia niezbędne do późniejszej pracy zawodowej. Politechnika Opolska przeprowadziła już z powodzeniem kilka projektów stypendialnych. Jakie były parametry ostatniego? Projekt miał wartość ponad 952 tys. zł i dzielił się na dwie edycje. W każdej z nich 24 osoby otrzymywały przez sześć miesięcy stypendium w wysokości 3 tys. zł. Nie mogły w tym czasie uzyskiwać innych dochodów. Projekt realizowaliśmy na Wydziałach: Mechanicznym, Budownictwa oraz Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Niezależnie od pracy na rzecz przemysłu doktoranci przygotowali i opublikowali łącznie około 100 artykułów o tematyce naukowej. Prezentowali też wyniki swoich badań na konferencjach i seminariach. Współpraca dotyczy tylko wielkiego przemysłu? Na pewno dominują w niej giganty, takie jak kędzierzyńskie Zakłady Azotowe czy ICSO Blachownia, z którymi nasza uczelnia kooperuje od lat w wielu obszarach naukowych i produkcyjnych. Ale nierzadko pojawiają się też małe i średnie przedsiębiorstwa. Doktoranci wdrażali np. nową technologię w firmie z Brzezia, która magazynuje substancje ropopochodne, współpracowali z przemysłem motoryzacyjnym. W kolejnej edycji program stypendialny będzie miał charakter międzyuczelniany, realizowany we wspólnym projekcie z Uniwersytetem Opolskim. Z naszej strony chcemy nim objąć m.in. kierunki mechaniczne, energetykę i elektrotechnikę oraz robotykę z informatyką. Zdarza się, że doktorant dokona przełomowego odkrycia? Kilka lat temu, gdy zaczynaliśmy realizować projekty PO KL, jeden z doktorantów zmodyfikował mieszadła służące do równomiernego rozprowadzania bazowej emulsji i komponentów podczas produkcji farb. Nasza uczelnia otrzymała patent, a wynalazek został wdrożony m.in. przez cieszyński Polifarb. Pozwala on wytwarzać farby w jednym zbiorniku, a na koniec procesu technologicznego poddaje je homogenizacji, co gwarantuje jednolitość koloru nawet na bardzo dużych powierzchniach. Doktoranci są zadowoleni z programu stypendialnego? Jeśli ktoś otrzymuje co miesiąc pensję przewyższającą średnią krajową, czy może być niezadowolony? Pół roku spokojnej pracy nad doktoratem, bez konieczności myślenia o zabezpieczeniu środków na życie, to w dzisiejszych trudnych czasach więcej niż luksus. Podczas warsztatów doktoranci referują przebieg swoich badań 12 Komponent regionalny w województwie opolskim

13 Skuteczny menadżer innowacji Na rynku pracy zauważalny jest niedobór praktycznych umiejętności prowadzenia biznesu, które wynikają często z braku wiedzy o innowacyjnych metodach zarządzania. Prof. Marian Duczmal, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji (WSZiA) w Opolu, uważa, że uczelnia oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych musi służyć otoczeniu, a swoją innowacyjność prezentować zarówno teoretycznie, jak i w praktyce. Warsztaty, spotkania eksperckie i publikacje, to działania, które zrealizowała WSZiA w ramach projektu PO KL Skuteczny menadżer innowacji (wartość 281 tys. zł). Projekt skierowano do pracowników naukowych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów, którzy zamierzali rozpocząć działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, wykorzystując własne pomysły. Uczestnicy wywodzący się ze środowiska naukowego Uniwersytetu Opolskiego oraz WSZiA nabyli praktyczne umiejętności menadżerskie, wspomagające prowadzenie działalności oraz poznali tajniki zarządzania innowacjami i generowania innowacyjnych koncepcji. Projekt zakończył się rozdaniem certyfikatów dla wszystkich słuchaczy oraz wyróżnieniem najbardziej innowacyjnych pomysłów na własny biznes. Finałowemu spotkaniu towarzyszyły warsztaty prowadzone przez dr Pawła Głodka z Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty teoretyczne zorganizowane w ramach projektu Skuteczny menadżer innowacji : Krok po kroku zakładam własną firmę; Zarządzanie finansami w firmie; Idealny biznesplan. Kredytowanie działalności gospodarczej; Innowacyjność i kreatywność w biznesie; Skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi. Umiejętności przywódcze; Stres i konflikty w pracy; Komunikacja z mediami. Sztuka wystąpień publicznych; Trening interpersonalny. Doświadczenia i nowe trendy Współpraca nauki i biznesu szansą na dynamiczny rozwój regionu to projekt o wartości 286 tys. zł realizowany od września 2010 r. do końca listopada 2011 r. przez Regionalny Ośrodek Doradztwa i Szkoleń (RODiS) w Opolu. Zależało nam na nawiązaniu kooperacji między sektorem biznesu i nauki mówi współwłaściciel firmy Jacek Kisiel. Projekt był adresowany do przedsiębiorców (80% uczestników) i pracowników naukowych (20%), którzy wzięli udział w siedmiu konferencjach poświęconych innowacyjnemu zarządzaniu firmą. Każdą konferencję prowadziło pięciu ekspertów, a wymiana informacji dotyczyła innowacji i transferu technologii w województwie opolskim. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny, na którym omawiano indywidualne sytuacje oraz konkretne problemy, starając się znaleźć dla nich rozwiązanie. Spotkania eksperckie dotyczyły takich dziedzin jak zarządzanie zapasami, zaopatrzeniem i transportem czy identyfikacja towaru w łańcuchu dostaw. W czasie szkolenia Projektowanie i zarządzanie opakowaniami i opakowaniami zwrotnymi słuchacze poznali aktualny stan gospodarki opakowań i korzyści wynikające ze stosowania nowych trendów. Na konferencji Zarządzanie logistycznym magazynem wiodącymi tematami były kwestie optymalnego stopnia mechanizacji i automatyzacji prac oraz przegląd wybranych rozwiązań usprawniających procesy magazynowania. Projekt: Współpraca nauki i biznesu szansą na dynamiczny rozwój regionu Beneficjent: RODiS w Opolu Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw nr 4 (20)

14 FELIETON Razem z Tadkiem zaczynaliśmy karierę naukową bardzo dawno temu. W ramach eksperymentów ekonomicznych z Czech woziło się tenisówki i dresy. W połowie przewodów doktoranckich przyszła moda na Bułgarię. Eksportowaliśmy w tamtą stronę butle gazowe i okulary słoneczne. Wracaliśmy z dżinsem zapakowanym po sam dach malucha. Gdy pękły granice, nasze drogi się rozeszły. Tadeusz oznajmił, że nie będzie handlował z łóżka na deptaku, bo to wstyd przed studentami. Zamknął się między menzurkami w swoim laboratorium. Ja zaś porzuciłem ekonomię teoretyczną i oddałem się całkowicie empiryce wolnego rynku. Deptak gwarantował takie obroty, że już po roku otworzyłem pierwszy sklep. Z Tadkiem mijaliśmy się czasem w biegu na ulicy. Co słychać? Jakoś leci... Zrobiłem habilitację... Ja jutro otwieram swój hotel. Dłuższą pogawędkę zorganizowała nam dopiero Unia Europejska. Gala była jak się patrzy. Profesor Tadeusz odbierał nagrodę za najlepiej przeprowadzony projekt wdrażania nauki do przemysłu. Mnie, skromnemu magistrowi, wręczono statuetkę za osiągnięcia również w pewnym sensie naukowe. Kształcenie adeptów hotelarstwa w ramach programu unijnego to, jakby nie patrzeć, wąskospecjalistyczna dziedzina wiedzy. Uśmialiśmy się z Tadkiem jak za dawnych lat, gdy celnik w Cieszynie rozebrał nam pół auta, bo sobie ubzdurał, że musimy coś przemycać w nadkolach. W Berlinie upadł mur, a do gościa dalej nie docierało, że stary świat odchodzi bezpowrotnie. Teraz rzuciłem na pożegnanie, że trzeba by się częściej spotykać. Może na obiedzie u mnie w następny piątek. Tadeusz na to, że w piątek się nie da, gdyż podpisuje umowę na nowy projekt, więc może w kolejny weekend. W kolejny, panie profesorze, jadę do Czech. Po tenisówki? Tadeusz uśmiechnął się pod wąsem. Po doświadczenia z tamtejszych hoteli. Śmialiśmy się dobrą chwilę, wzbudzając zainteresowanie przy szatni, ale tylko my dwaj wiedzieliśmy dlaczego. Dodatkowe środki na walkę z bezrobociem We wrześniu 2012 r. Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, przeznaczając dodatkowe środki na finansowanie priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działania mają objąć wsparciem ok. 44 tys. młodych ludzi i pomóc im w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy do końca 2015 roku. Na ten cel przeznaczono 163,5 mln euro, z czego 138,8 mln trafi do powiatowych urzędów pracy na realizację projektów podnoszących poziom aktywności zawodowej osób bezrobotnych czy poprawę zdolności do zatrudnienia. Będą one mogły skorzystać m.in. ze szkoleń zawodowych, staży, kursów podnoszących kwalifikacje oraz z poradnictwa zawodowego. Pozostałe 24,7 mln euro otrzymają poszczególne regiony na dotacje i pożyczki pozwalające podjąć młodym ludziom działalność gospodarczą, a także na aktywizację osób bezrobotnych. Z dotychczasowego wsparcia zawodowego skorzystało ponad 764 tys. osób, w tym ponad 305 tys. osób w wieku lata. 132 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, z czego blisko 23 tys. dotacji trafiło do osób młodych. Aby efektywniej wykorzystać pulę pieniędzy przyznaną na aktywizację zawodową, przygotowano nowe formy wsparcia aktywności osób młodych. Należą do nich: pomoc w znalezieniu zatrudnienia, jednorazowy dodatek relokacyjny, mający na celu wspieranie mobilności geograficznej, preinkubacja przedsiębiorczości, pozwalająca przetestować pomysł na działalność i przygotować się do skorzystania z oferty mikropożyczkowej, wsparcie informacyjno-doradcze. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompleksowego wsparcia skierowanego do osób młodych, planowane jest kontynuowanie w ramach działań towarzyszących przedsięwzięć realizowanych w obszarze edukacji w priorytecie IX PO KL: podnoszenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz jego lepszego powiązania z potrzebami rynku pracy, w tym zapewnienie współpracy z przedsiębiorcami (m.in. dzięki lepiej sprofilowanym programom nauczania), poszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia wykraczające poza program nauczania, możliwość organizowania praktyk lub staży zawodowych na atrakcyjnych warunkach (obejmujących m.in. wypłatę stypendium stażowego w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zapewnienie wsparcia opiekuna stażowego, uzyskanie świadectwa odbycia stażu). Do końca 2013 r. planuje się uruchomienie projektów obejmujących staże zawodowe dla około 34,1 tys. uczniów szkół zawodowych. Na ten cel przeznaczono ok. 341 mln zł. Źródło: 14 Komponent regionalny w województwie opolskim

15 Czym są klastry? Jak je stworzyć? Klaster to grupa wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, czasami ze sobą konkurujących, które współpracują w celu osiągnięcia określonego celu. Idea ta wywodzi się z tradycji angielskiej, a nazwa pochodzi od słowa cluser, czyli kiść. Istotnym elementem klastra jest udział w nim podmiotu naukowo-badawczego, dzięki czemu następuje łatwiejsze przenikanie ze sfery badawczo- -naukowej do przemysłu. Tworzenie klastra to proces długofalowy, oparty na wzajemnym zaufaniu i przekonaniu o korzyściach płynących z uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu. 1. model duński instytucje samorządowe i rządowe, klaster założony przez instytucję wspierania biznesu inicjator powstania klastra model włoski firmy z danego sektora, najczęściej duży podmiot koordynujący proces produkcji model holenderski instytucje rządowe wraz z ośrodkami naukowymi, orientujące się na innowacje 2. zasięg terytorialny 3. powiązania międzysektorowe lokalny regionalny krajowy międzynarodowy klastry wąskie skoncentrowane w sektorze szerokie sieć współpracy obejmuje różnorodne sektory, np. klaster przemysłowy i chemiczny 4. rozwój klastra 5. rodzaje zależności w klastrze embrionalny we wczesnej fazie wzrostu wzrostowy posiadający odpowiedni potencjał dojrzały stabilny, o silnej pozycji na rynku schyłkowy po osiągnięciu szczytu rozwoju jego siła słabnie sieciowy (marshallowski) składa się z wielu małych firm działających w podobnej branży przemysłowej typu hub and spoke zdominowany przez jedną lub kilka większych firm, otoczony mniejszymi dostawcami lub firmami satelitarny zdominowany przez oddziały firm, których centrale działają poza klastrem instytucjonalny zdominowany przez instytucje publiczne i typu non-profit Zakładanie klastra Etap I identyfikacja i edukacja Wszystkie działania zmierzają do określenia granic współpracy. Spotkania z ekspertami mają na celu przedstawienie korzyści płynących z uczestnictwa w klastrze. Etap II tworzenie relacji partnerskich W czasie spotkań omawiane są problemy, które mogą stanowić początek owocnej współpracy. Etap III powstawanie projektów biznesowych Partnerzy obdarzają się zaufaniem i współpracują nad projektem o jednoznacznie mierzalnych efektach, np. obniżenia kosztów reklamy poprzez wspólne działanie marketingowe. Następuje powołanie organizacji koordynującej działanie podmiotów. Etap IV rozwój klastra Wynikiem działalności są pierwsze pozytywne efekty, następuje wzmocnienie zaufania i zacieśnienie kooperacji. Budowany jest wspólny wizerunek, podejmowane są decyzje i inicjatywy, dla których indywidualne kompetencje byłyby niewystarczające. Etap V przejście w system innowacyjny Poziom zaufania osiągnął ten sam poziom co poziom wiedzy. Następuje transfer wiedzy dzięki bezpośrednim kontaktom ludzkim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu nr 4 (20)

16 Radosnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, sukcesów w życiu osobistym i w pracy zawodowej, satysfakcji z realizacji projektów PO KL życzy Zarząd Województwa Opolskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pozyskanie funduszy unijnych w celu kompleksowej modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wykładowca: Jerzy Więcławski Edyta Sobala WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowca: Jerzy Więcławski Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczy naukowiec Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ dr inż. Urszula Szachowicz Kierownik projektu UDANY STRAT Z UNI 3 Konferencja regionalna Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Practical Training in Local Authorities (PraTLA).

Projekt pn. Practical Training in Local Authorities (PraTLA). Projekt pn. Practical Training in Local Authorities (PraTLA). Poprawianie lokalnych strategii energetycznych staże towarzyszące ( job shadowing ) w samorządach. Wrocław, 29.03.2012 Karkonoska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu (PLN) 568 270,00 PWSZ w Nysie SPINa przedsiębiorczych. 899 300,00 Z uczelni do biznesu - Opolska Akademia Sukcesu

Wartość projektu (PLN) 568 270,00 PWSZ w Nysie SPINa przedsiębiorczych. 899 300,00 Z uczelni do biznesu - Opolska Akademia Sukcesu Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/8.2.1/2009 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Ezine 3. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kreatywność w regionie Kto jest zaangażowany?

Ezine 3. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kreatywność w regionie Kto jest zaangażowany? Ezine 3 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Już po raz trzeci w historii Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zostały wręczone wyróżnienia dla laureatów rankingu firm Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKTUALNIE REALIZOWANE

AKTUALNIE REALIZOWANE AKTUALNIE REALIZOWANE Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (POWER.03.01.00-00-B082/15) Cel główny projektu: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym.

TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym. TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym. Partnerzy projektu: - Technische Universität Dresden - Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo