Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny"

Transkrypt

1 Rexroth EcoDrive Iteligete rozwi¹zaie serwoapêdu Uiwersaly, komplety i ekoomiczy

2 2 Rexroth EcoDrive - iteligete rozwi¹zaie dla ekoomiczej automatyzacji. EcoDrive to iewielkich rozmiarów wszechstroy system apêdów serwo dla praktyczie wszystkich obszarów i yierii automatyzacji, w których musz¹ byæ kotrolowae sekwecje ruchu. Zitegrowae fukcje techologicze oraz wybite osi¹gi zapewiaj¹ Tobie, wytwórcy maszy lub u ytkowikowi koñcowemu, maksymal¹ oszczêdoœæ od plaowaia projektów do codzieej produkcji. Wykorzystaj przewagê, jak¹ daje EcoDrive i zabezpiecz swoj¹ przysz³oœæ zoptymalizowaym projektem maszyy, uproszczoym mota em i istalacj¹, krótszym czasem uruchomieia i produkcj¹ z maksymal¹ oszczêdoœci¹. EcoDrive zwiêksza wydajoœæ w Twoich zastosowaiach za pomoc¹ iteligetej elektroiki apêdu, zawartych techiczych fukcji i silików o szybkiej reakcji. Automatyzacja Drukowaie i przetwarzaie papieru Techika przeoszeia i sk³adowaia Przetwarzaie szk³a Systemy podawaia i mota u

3 3 Typowe zastosowaia Automatyzacja aszyy drukuj¹ce i przetwarzaj¹ce papier Techologie przeoszeia i przechowywaia aszyy przetwarzaj¹ce szk³o Systemy mota u i podawaia aszyy obrabiaj¹ce drewo aszyy do plastiku aszyy w³ókieicze Techiki przetwarzaia aszyy przetwarzaj¹ce i pakuj¹ce ywoœæ Obrabiarki Przekoywuj¹ce korzyœci zitegrowae fukcje techicze ajwiêksza prêdkoœæ i dok³adoœæ pozycjoowaia prosty mota oraz istalacja szybkie uruchamiaie wygode operowaie wysoka iezawodoœæ globale zastosowaia Elektroika iteligetego apêdu Kompaktowe sterowaia DKC posiadaj¹ zasilacze mocy, elektroicze sterowaie i regulacjê oraz dostêpe s¹ w czterech zakresach mocy. Dopasowae do stadardów iterfejsy zapewiaj¹ po³¹czeie z ró ymi sterowaiami i pozwalaj¹ a ró e tryby operacyje. Siliki o szybkiej reakcji Te system jest uzupe³ioy przez szeroki zakres sychroiczych i asychroiczych silików dla obrotowego i liiowego ruchu posuwu oraz dla zastosowañ apêdu g³ówego wrzecioa: siliki sychroicze KD dla stadardowych aplikacji do 72 Nm siliki sychroicze HD dla bardziej wymagaj¹cych potrzeb do 240 Nm asychroicze siliki 2AD oraz ADF dla aplikacji wrzecioa g³ówego do 24kW sychroicze i asychroicze siliki BS oraz 1B do 24 kw siliki sychroicze liiowe LSF do N siliki wysokomometowe BT do 4500 Nm Obróbka drewa Plastiki Tekstylia Techika przetrwarzaia Pakowaie ywoœci Obrabiarki

4 4 Wszystkie zalety jako stadard Fukcje techologii zitegrowaej prowadz¹ do zoptymalizowaia kosztów Najwy sza prêdkoœæ i dok³adoœæ pozycjoowaia P sychroizacja prêdkoœci i k¹ta kilku apêdów P tryb bloku pozycjouj¹cego z fukcj¹ auczaia P zitegrowae sterowaie ruchem pojedyczej osi (ELC) z fukcj¹ PLC P elektroicze sterowaie krzywk¹ P wirtualy geerator osi g³ówej P dyamiczie programowae ³¹cziki drogowe P dojazd do puktu sta³ego P wykrywaie zaczika P kompesacja ieliiowoœci (p. oporów tarcia) P przestrzea iterpolacja typu splie wbudowaa w apêd P tryb kó³ka pomiarowego, fukcja sody pomiarowej P emulacja ekodera (TTL i SSI) P rozszerzeie wejœæ i wyjœæ P resolwery P resolwery z pomiarem wartoœci absolutej P ekodery wysokiej rozdzielczoœci ikremetale lub z pomiarem wartoœci absolutej Proste operacje, szybkie uruchomieie P iteraktywy program wspomagaj¹cy uruchamiaie typu DriveTop zawieraj¹cy fukcjê wielokaa³owego oscyloskopu P wyraÿy tekstowy wyœwietlacz komuikatów i b³êdów w 5 jêzykach P zawarty plik pomocy P automatycza idetyfikacja silika poprzez pamiêæ zawart¹ w ekoderze P samoczye dostosowaie: automatycze ustawieie daych silika poprzez domyœle parametry przypisae do zestawu silik-sterowik P autotuig: automatycza optymalizacja pêtli steruj¹cej Wysoka dostêpoœæ, iezawodoœæ P ³atwa wymiaa kompoetów poprzez wymiee modu³y programuj¹ce zawieraj¹ce firmware i pamiêæ daych P fukcja dzieika: pamiêæ b³êdów i liczik przepracowaych godzi P programowala reakcja a b³êdy P wbudowae programowale ³¹cziki krañcowe P elektroicze sterowaie hamulcem Globale zastosowaie P bezpoœredie zasilaie V jedo lub 3-fazowe bez potrzeby trasformatora P po³¹czeie pozwalaj¹ce a wymiaê eergii pomiêdzy modu³ami P zgodoœæ ze stadardami (CE, UL/CSA) P wsparcie wszystkich popularych stadardów iterfejsu P wachlarz silików z zabezpieczeiem EExd

5 5 EcoDrive - rozwi¹zaie systemowe - elastycze, otwarte i uiwersale Od prostych jedoosiowych do z³o oych wieloosiowych aplikacj - ECODRIVE oferuje optymale kompoety systemu dla ka dego zastosowaia. W po³¹czeiu z aszymi rozwi¹zaiami NC, PLC oraz otio Cotrol mo esz sterowaæ i regulowaæ ca³y system produkcyjy za pomoc¹ uiwersalego rozwi¹zaia systemowego od jedego kompetetego partera. W tym samym czasie stadardowa filozofia dzia- ³aia aszych jedostek wizualizacyjych skraca czas szkoleia operatorów maszy i zapewia p³y¹ sekwecjê produkcyj¹. iêdzyarodowo zatwierdzoe systemy magistral zapewiaj¹ bezpiecz¹ wymiaê daych i tym samym pozwalaj¹ a wykorzystywaie maszy a ca³ym œwiecie. Program DRIVETOP skraca tak e czasy uruchamiaia upraszcza operacje i towarzyszy Ci w diagostyce. PLC lub przemysłowy PC NC Obsługa i wizualizacja (BTV) iterfejs magistrali iterfejs rówoległy iterfejs SERCOS iterfejs aalogowy RS 232.RS 485 opcje Rozszerzeie We/Wy (moduł ED) PC z DRIVETOP ECO-X DKC Sychroizacja dodatkowych osi Bezpośredi system pomiarowy Liiał pomiarowy lub ekoder Silik serwo Silik liiowy Siliki do zabudowy Silik wysokomometowy Czy chcesz zrealizowaæ prost¹ jedoosiow¹ aplikacjê, czy tez z³o o¹ wieloosiow¹ aplikacjê - mo esz rozwi¹zaæ swoje problemy szybko i iezawodie za pomoc¹ kompoetów firmy Bosch Rexroth.

6 6 Optymala fukcjoaloœæ dla twojego zastosowaia Fukcje techicze Zaprogramowae, zoptymalizowae dla ró ych zastosowañ fukcje techicze i tryby operacyje s¹ przechowywae w systemie apêdu EcoDrive i mog¹ byæ z ³atwoœci¹ wybierae. Jesteœ iteraktywie prowadzoy przez procedurê uruchamiaia zgodie z wybraym trybem operacyjym. ¹dae s¹ tylko dae istote dla zastosowaia. Wartoœci do wprowadzeia maj¹ ró e odiesieie dla systemu mechaiczego. Dae wejœciowe s¹ wprowadzae w miêdzyarodowo przyjêtych jedostkach miary takich jak mm, cale, itd. Profile i bloki fukcyje PLC W jedostkach z magistral¹ uruchamiaie i operacje s¹ jeszcze bardziej uproszczoe. Parametry i dae s¹ uprzedio zdefiiowae za pomoc¹ profili: - S³owa sterowaia i statusu - Zawartoœæ daych cykliczych (p. trasmisja, pozycja docelowa i prêdkoœæ aktuala) - Tryby operacyje cmd Fcmd Bloki fukcyje l act forward backwards Iact V x x x x 1T 2T 3T 4T cmd Positio cmd.. Pos. agistrala Sterowaie si³¹ lub mometem obrotowym Sterowaie prêdkoœci¹ Tryb silika krokowego Sterowaie pozycj¹ z cykliczym podawaiem pozycji do apêdu Tryb bloku pozycjoowaia z maksymalie 64 blokami wewêtrzymi Pozycjoowaie przyrostowe b¹dÿ absolute wartoœci pozycji docelowej (wewêtrza iterpolacja apêdu) o a u ywaæ ca³kowicie defiiowalych profili, jeœli dostêpe profile ie spe³iaj¹ oczekiwañ. Dla optymalej obs³ugi iterfejsu oferujemy bloki fukcyje dla wszystkich popularych sterowañ PLC. Sterowaie Pozycja docelowa Parametr Status Pozycja bie ¹ca Diagostyka <1 <1 virtual virtual <1 right left virtual Elektroicze krzywki z rzeczywist¹ lub wirtual¹ osi¹ g³ów¹ Sychroizacja prêdkoœci z rzeczywist¹ b¹dÿ wirtual¹ osi¹ g³ów¹ (p. osie gatry lub rozwi¹zaia oœ g³ówa/oœ podrzêda) Sychroizacja k¹ta dla rzeczywistej b¹dÿ wirtualej osi g³ówej (p. osie gatry lub rozwi¹zaia oœ g³ówa/oœ podrzêda) Impulsowaie Zmiejsza to iloœæ pracy przy oprogramowaiu PLC do przetrasferowaia istotych daych apêdu jako zmieej we wstêpie zestawioej fukcji. PLC DKC

7 7 Szybkie uruchamiaie i proste operacje z DriveTop Asystet uruchamiaia DriveTop u³atwia zastosowaie EcoDrive w twojej maszyie pod wieloma wzglêdami. Asystet uruchamiaia DriveTop iteraktywie prowadzi persoel uruchamiaj¹cy. Istote dae s¹ dobierae automatyczie zale ie od trybu operacyjego. Wszystkie wartoœci wprowadzae s¹ w stadardowych jedostkach miar (p. mm, cale) i w zwi¹zku z tym elimiuj¹ poch³aiaj¹ce czas przeliczeia. Wartoœci do wprowadzeia maj¹ bezpoœredie odiesieia do systemu mechaiczego (zobacz rys.1) og¹ byæ wybrae z graficzie pokazaych trybów pozycjoowaia (zobacz rys.2). Wszystkie dae s¹ przechowywae w pliku dla bezpieczeñstwa. Rekordy daych mog¹ byæ wyprowadzae i ³adowae poprzez RS232/RS485 b¹dÿ poprzez magistralê. Tryb off-lie Tryby operacyje i towarzysz¹ce im parametry istote dla systemu mog¹ byæ ustawioe wczeœiej w trybie offlie. Wielokaa³owy oscyloskop Dostêpy jest wielokaa³owy oscyloskop u yway do sprawdzaia ustawieñ jedostki steruj¹cej systemu, dla sposobów aprawiaia b³êdów oraz dla obs³ugi koserwacyjej. (Zobacz rys.3) Wszystkie pomiary oraz towarzysz¹ce ustawieia mog¹ byæ u ywae jako dokumetacja w formie wydruku lub pliku daych. Fukcje autodostrajaia Wszystkie regulatory s¹ ju ustawioe w EcoDrive i s¹ dopasowae do odpowiedich pod³¹czoych silików. Fukcja autodostrajaia (zobacz rys.4) mo e byæ u ywaa dla optymalizacji sterowika, jeœli dodatkowe dopasowywaie do maszyy jest wymagae. Dopasowywaie DriveTop do twojej maszyy DriveTop mo e byæ z ³atwoœci¹ dopasoway do zastosowaia lub maszyy za pomoc¹ tak zwaych plików AAI (uruchamiaie zale e od zastosowaia). Dlatego podczas uruchamiaia tylko dae wybrae dla odpowiadaj¹cego zastosowaia s¹ pobierae. Rys. 1: Wprowadzaie parametru we wspólych jedostkach pomiaru Rys. 2: Wprowadzaie daych pozycjoowaia z wsparciem graficzym Rys. 3: Wbudoway wielokaa³owy oscyloskop Rys. 4: Prosta optymalizacja ustawieñ pêtli regulacji

8 8 EcoDrive z iterfejsem aalogowym Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Fcmd l act Aalogowy syga³ wejœciowy do sterowika +/- 10V Sterowaie prêdkoœci¹ Aalogowy syga³ wejœciowy do sterowika +/- 10V Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe left ze sterowika do apêdu W³aœciwoœci emulacja ekodera (ikremetalego lub absolutego) dostêpa jako stadard bie ¹ce po³o eie wirika jako wartoœæ aktuala pozycji rozdzielczoœæ pozycji wirika parametryzowaa ( ikremetów a obrót) po³o eie spoczykowe bez dryftu zapewioe przez fukcjê drive stop

9 9 EcoDrive z iterfejsem rówoleg³ym Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Aalogowy syga³ Fcmd wejœciowy do l act sterowika +/- 10V Sterowaie prêdkoœci¹ Aalogowy syga³ wejœciowy do sterowika +/- 10V Tryb bloków pozycjouj¹cych wbudoway w apêd Wybieraie do 64 bloków pozycjouj¹cych oraz syga³y start/stop z zewêtrzego sterowika poprzez iterfejs rówoleg³y w apêdzie Tryb pracy silika krokowego forward Impulsy przód/ty³ backwards z zewêtrzego Iact sterowika do apêdu Krzywka elektroicza Sychroizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej Sychroizacja prêdkoœci Realizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) Sychroizacja k¹ta Realizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) W³aœciwoœci wartoœci wejœciowe dla programowaego bloku: - pozycja absoluta lub pozycja przyrostowa - prêdkoœæ - iezale ie ustawiae przyspieszeie/hamowaie - t³umieie szarpiêæ (zmiaa przyspieszeia) tryb pozycjoowaia - pozycjoowaie absolute lub przyrostowe - ci¹g³y przejazd - sekwecyje przetwarzaie bloków (zale ie od pozycji docelowej lub zewêtrzych syga³ów steruj¹cych) programowae ³¹cziki drogowe Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe ze left sterowika do apêdu

10 10 EcoDrive z iterfejsem SERCOS Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Cyfrowy syga³ Fcmd l act wejœciowy do sterowika Sterowaie prêdkoœci¹ Cyfrowy syga³ wejœciowy do sterowika Cyklicze podawaie pozycji do apêdu V x x Syga³ wejœciowy x x z zewêtrzego 1T 2T 3T 4T sterowika Tryb bloków pozycjouj¹cych wbudoway w apêd Wybieraie do 64 bloków pozycjouj¹cych oraz syga³y start/stop wysy³ae z zewêtrzego sterowika poprzez iterfejs SERCOS w apêdzie Pozycjoowaie wbudowae w apêd Zadawaie pozycji cmd Positio cmd Pos. i prêdkoœci (iterpolacja wbudowaa w apêd). Tryb pracy parametryzoway: przyrostowy lub absoluty Krzywka elektroicza Sychroizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe left ze sterowika do apêdu Sychroizacja prêdkoœci Realizowaa poprzez <1 virtual rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) Sychroizacja k¹ta Realizowaa poprzez <1 rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewê- virtual trzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) W³aœciwoœci prosta istalacja ³atwa, szybka i iezawoda trasmisja daych do 16 megabitów/sekudê przez optyczy œwiat³owód iterfejs zgody z miêdzyarodow¹ orm¹ IEC/EN61491

11 11 EcoDrive z iterfejsem magistrali PROFIBUS, INTERBUS, CANope, DeviceNet Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Cyfrowy syga³ Fcmd l act wejœciowy do sterowika Sterowaie prêdkoœci¹ Cyfrowy syga³ wejœciowy do sterowika Cyklicze podawaie pozycji do apêdu V x x Syga³ wejœciowy x x z zewêtrzego 1T 2T 3T 4T sterowika Tryb bloków pozycjouj¹cych wbudoway w apêd Wybieraie do 64 bloków pozycjouj¹cych oraz syga³y start/stop z zewêtrzego sterowika poprzez iterfejs magistrali w apêdzie Pozycjoowaie wbudowae w apêd Zadawaie pozycji cmd Positio cmd i prêdkoœci (iterpolacja wbudowaa Pos. w apêd). Tryb pracy parametryzoway: przyrostowy lub absoluty Krzywka elektroicza Sychroizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe left ze sterowika do apêdu Sychroizacja prêdkoœci Realizowaa poprzez <1 rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewê- virtual trzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) Sychroizacja k¹ta Realizowaa poprzez <1 rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewê- virtual trzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) W³aœciwoœci zdefiiowae profile automatyczie specyfikuj¹ce ustawieia i defiiuj¹ce przyporz¹dkowae dae w apêdzie: - s³owo steruj¹ce i statusowe - zawartoœæ daych cykliczych (p. wysy³aie: pozycja zadaa/ prêdkoœæ; odbieraie: pozycja aktuala/prêdkoœæ aktuala) - podstawowy i drugorzêdy rodzaj pracy dostêpe bloki fukcyje dla wielu popularych sterowików PLC. Programista PLC musi tylko przes³aæ odpowiedie dae z apêdu do swojego programu ³atwa istalacja iezawoda trasmisja daych do 12bit/s szybka kowersja dla ró ych systemów przez stadardowy firmware dla wszystkich magistral

12 12 EcoDrive z wbudowaym sterowikiem ruchu ELC dla pojedyczej osi Fukcjoaloœæ PLC i sterowika ruchu dla sterowaia maszy¹ ELC jest to iteligete sterowaie pozycjoowaiem pojedyczej osi za pomoc¹ fukcji PLC wbudowaej do Twojej jedostki steruj¹cej. To umo liwia Ci pe³e programowaie szerokiego zakresu fukcji ECODRIVE poprzez stadardowy jêzyk. Specjal¹ cech¹ jest wygode wprowadzaie daych do parametrów i programu. Uruchamiaie mo e zostaæ przeprowadzoe z ³atwoœci¹ i szybko poprzez wewêtrze parametry apêdu, awet bez szczegó³owej wiedzy. Trzy procesy szybkiego ruchu oraz proces PLC, który obs³uguje procesy zewêtrzego PLC s¹ dostêpe dla u ytkowika. Dzia³aie Na programowaie, wizualizacjê oraz dzia³aie apêdu mo a mieæ wp³yw poprzez asze paele HI. Komuikacja pomiêdzy apêdem i paelem sterowaia operatora jest automatyczie moitorowaa. maager ruchu NT, dzia³aj¹cy pod Widows, u yway jest dla bardziej wymagaj¹cych zastosowañ. Swobode programowaie poprzez edytor Widows PC lub asze jedostki HI W³aœciwoœci 1000 bloków programu NC dla absolutego i przyrostowego pozycjoowaia, prêdkoœci, istrukcje skoku, podprogramy, itd. zacziki i zmiee w pe³i programowale wyjœcia i wejœcia (poprzez modu³ rozszerzeia ED mog¹ byæ rozszerzoe do 32 wejœæ i 32 wyjœæ) grupa programowalych ³¹czików drogowych z czasem obs³ugi 2 ms dla 8 ³¹czików mo e byæ pod³¹czoy drugi zewêtrzy ekoder zitegrowae fukcje PLC takie jak AND, OR, LOAD, WAIT. Za³adowae oko meu iteraktywego dla programowaia, diagostyki i sterowaia maszy¹ Fukcjoaloœæ sterowika ruchu PLC wbudowaa w apêd

13 13 Akcesoria ie pozostawiaj¹ce ic do yczeia Jedostki BTV HI - dla wizualizacji, parametryzacji i operowaia apêdem - po³¹czeie poprzez RS232/RS485 - dostarczae s¹ gotowe ekray, z przyciskami fukcyjymi Sychroizacja apêdu ECO-X ECO-X jest rozszerzeiem iterfejsowym dla sychroizacji apêdów EcoDrive. o liwe s¹ astêpuj¹ce przyk³ady ³¹czików: - ³¹czik mometu (p. tryb master/slave) - sychroizacja pozycji lub k¹ta (p. osie gatry) - sychroizacja prêdkoœci Rozszerzeie ED I/O ED jest modu³em dla dodatkowych wejœæ i wyjœæ EcoDrive. Jest pod³¹czoy do jedostki steruj¹cej za pomoc¹ z³¹cza ECO-X. - maksymalie dwa modu³y a jedostkê steruj¹c¹, ka dy z 16 wejœciami i 16 wyjœciami (24V/Imax=500mA) - stadardowe mocowaie a szyie DIN odu³ pomociczego rezystora up³ywowego BZ - dla zastosowañ z ulepszoym odzyskiwaiem eergii: ci¹g³a/szczytowa moc od 1kW/120kW odu³ pomociczej pojemoœci CZ - dla gromadzeia eergii w wysoko dyamiczych zastosowaiach - ograiczaie rozpraszaia ciep³a w szafach steruj¹cych - pojemoœæ 2,4 mf Zasilacz stabilizoway NT - dla zapewieia 24V DC, pr¹d zamioowy I = 2.1A 5.5A - wbudowae ograiczeie pr¹du rozruchowego i obwód zabezpieczeia adapiêciowego Filtr g³ówy NFD/NFE - dla wyt³umieia iterferecji (klasa B, N55011 i EN55014) GLD12 d³awik wyg³adzaj¹cy - dla zwiêkszaia ci¹g³ej mocy w obwodach zasilaj¹cych

14 14 Jedostki steruj¹ce - dae techicze i wymiary Î max A Î N = 6A Î max A Î N = 16A Î max A Î N = 40A Î max A Î N = 100A 01 - Iterfejs rówoległy 21 - Iterfejs rówoległy Iterfejs SERCOS 03 - PROFIBUS 04 - INTERBUS 05 - CANope 06 - DeviceNet 11 - Iterfejs aalogowy H D B DKC** DKC**

15 15 Siliki - szybko dzia³aj¹ce i zoptymalizowae dla zastosowaia Z EcoDrive oferujemy komplety zakres sychroiczych i asychroiczych silików dla liiowego i obrotowego posuwu, jak te dla zastosowañ apêdu wrzecioa g³ówego. KD KE HD 2AD i ADF BS i 1B BT LSF KD Silik sychroiczy dla stadardowych zastosowañ zakres mometu obrotowego od 0.4 do 72 Nm aturala kowekcja i wetylacja powierzchi prêdkoœæ omiala do 9000 mi -1 resolver z pamiêci¹ daych, wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych dla parametrów silika hamulec (opcja) KE Silik sychroiczy dla zastosowañ w œrodowiskach zagro oych wybuchem zakres mometu obrotowego od 0.9 do 48 Nm (aturala kowekcja) prêdkoœæ omiala do 9000 mi -1 resolver z pamiêci¹ daych, wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych dla parametrów silika hamulec (opcja) HD Silik sychroiczy dla bardziej wymagaj¹cych zastosowañ zakres mometu obrotowego od 1.2 do 240 Nm aturala kowekcja i wetylacja wymuszoa powierzchi i ch³odzeie ciecz¹ prêdkoœæ omiala do 7500 mi -1 resolver z pamiêci¹ daych,wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych dla parametrów silika hamulec (opcja) IP68 (opcja) 2AD i ADF Siliki asychroicze dla zastosowañ apêdu wrzecioa zakres mocy od 3.5 do 20 kw prêdkoœæ omiala 1500 mi -1 maksymala do 9000 mi -1 wetylacja wymuszoa powierzchi lub ch³odzeie ciecz¹ wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych BS i 1B Siliki sychroicze i asychroicze do zabudowy zakres mometu obrotowego do 875 Nm prêdkoœæ omiala do 6500 mi -1 ch³odzeie ciecz¹ BT Siliki sychroicze o wysokim momecie dla zastosowañ wymagaj¹cych du ych mometów i iskich prêdkoœci obrotowych maksymaly momet obrotowy do 4500 Nm prêdkoœæ maksymala do 750 mi-1 ch³odzeie ciecz¹ LSF Liiowe siliki sychroicze dla szybkich ruchów si³a do N prêdkoœæ do 600 m/mi ch³odzeie ciecz¹

16 16 Siliki dae techicze Typ Ekoder optyczy Ikremetaly Absoluty Resolver Ikremetaly Absoluty Wałek gładki Wałek z wpustem Hamulec KD 025A KD 025B KD 041B KD 071B KD 090B KD 112A KD 112B KE 035B KE 037B*6 KE 045B KE 047B*6 KE 096B KE 098B*6 KE 116B KE 118B HD 041 HD 071 HD 090 HD 093 HD 095 HD 112 HD 115 HD 131 Przykład kodu typu: Np. stadardowy silik sychroiczy z resolwerem, wałek gładki, bez hamulca KD 025 B G G 0...

17 17 Dae silika (zasilaie3 x 400 V) KD KE HD Typ 0 [Nm] max [Nm] N [mi-1] J rotor [10-4*kgm2] DKCxx *7 DKCxx DKCxx DKCxx A 0,4 1, ,19 025B 0,9 4, ,30 041A 1,3 5, ,88 041B 2,7 11, ,7 071A 3,5 14, ,4 071B 8,0 32, ,7 071B 8,0 32, ,7 090B 12,0 43, ,0 090B 12,0 43, ,0 090B 12,0 43, ,0 093A 12,0 44, ,3 093A 12,0 44, ,3 093A 12,0 44, ,3 093B 17,5 66, ,5 093B 17,5 66, ,5 093C 23,0 88, ,0 093C 23,0 88, ,0 095A 12,0 44, ,2 095A 12,0 44, ,2 095B 17,5 66, ,0 095B 17,5 66, ,0 095C 23,0 88, ,3 095C 23,0 88, ,3 112A 15,0 54, A 15,0 54, A 15,0 54, B 28, B 28, B 28, B 28, C 38, C 38, C 38, D 48, A 32, A 32, B 50, B 50, C 70, C 70, B 85, D 160,

18 18 Wymiary silików KD Stadardowe chłodzeie ø1 ø2 D B A C Wetylator promieiowy J H F E G Rozmiar Chłodzeie A B C D E F G H J ø1 ø2 KD 025A stadardowe KD 025B stadardowe KD 041B stadardowe KD 071B stadardowe KD 071B promieiowe KD 090B stadardowe 312, KD 090B promieiowe 312, KD 112A stadardowe KD 112B stadardowe KD 112B promieiowe KD 112C stadardowe KD 112C promieiowe KD 112D stadardowe KD 112D promieiowe

19 19 Wymiary silików KE Stadardowe chłodzeie D ø1 ø2 B A C KE wg CE-Norm Rozmiar Chłodzeie A B C D ø1 ø2 KE 035B stadardowe KE 045B stadardowe KE 096B stadardowe KE 116B stadardowe KE 116C stadardowe KE wg UL/CSA-Norm Rozmiar Chłodzeie A B C D ø 1 ø2 KE 037B stadardowe KE 047B stadardowe KE 098B stadardowe

20 20 Wymiary silików HD Stadardowe chłodzeie ø1 ø2 D B A C Wetylator promieiowy J H F E G Wetylator osiowy J H E + F G Rozmiar Chłodzeie A B C D E F G H J ø1 ø2 HD 041A stadardowe , HD 041B stadardowe , HD 071A stadardowe HD 071A promieiowe HD 071B stadardowe HD 071B stadardowe

21 21 Rozmiar Chłodzeie A B C D E F G H J ø1 ø 2 HD 090B stadardowe 312, , HD 090B promieiowe 312, , HD 093A stadardowe HD 093A osiowe HD 093A płye HD 093B stadardowe HD 093B promieiowe , HD 093B osiowe HD 093B płye HD 093C stadardowe HD 093C promieiowe , HD 093C osiowe HD 093C płye HD 112A stadardowe HD 112A osiowe HD 112B stadardowe HD 112B promieiowe HD 112B osiowe HD 112C stadardowe HD 112C promieiowe / HD 112C osiowe / HD 112D stadardowe HD 112D promieiowe HD 112D osiowe HD 115A stadardowe HD 115A promieiowe HD 115A osiowe HD 115A płye HD 115B stadardowe HD 115B promieiowe HD 115B osiowe HD 115B płye HD 115C stadardowe HD 115C promieiowe HD 115C osiowe HD 115C płye HD 131B stadardowe HD 131B osiowe HD 131D stadardowe HD 131D osiowe

22 22 EcoDrive Wszechstroy i uiwersaly ASZYNA LAKIERNICZA (Zdjêcie po lewej a górze) odulara i kompaktowa kostrukcja jedostek steruj¹cych miimalizuje wymiary szafy sterowiczej w maszyach do malowaia w przemyœle motoryzacyjym. Iterfejs SERCOS i œwiat³owody rówie zacz¹co zmiejszaj¹ iloœæ okablowaia. (Dürr Systems GmbH) ASZYNA PAKUJ CA (Zdjêcie po prawej a górze) Liia termoformuj¹cych, ape³iaj¹cych i pakuj¹cych maszy w przemyœle spo ywczym. Zsychroizowae pojedycze apêdy zastêpuj¹ mechaicze elemety trasmisji i maksymalizuj¹ liczbê cykli. (GEA FINNAH) PODAJNIKI (Zdjêcie po prawej) adowarka bramowa z EcoDrive do obs³ugiwaia listów w pocztowej cetrali sortowaia. Siliki KD wyposa oe s¹ w przek³adie œlimakowe. (Deutsche Post) PRZETWARZANIE SZK A (Zdjêcie po lewej a dole) Bramowa, piêcioosiowa maszya do przetwarzaia szk³a, do usuwaia warstw wierzchich i ciêcia tafli szklaych. EcoDrive 03 z iterfejsem SERCOS umo liwia prêdkoœæ 180m/mi przy dok³adoœci 0,02 mm. (HEGLA) OBRÓBKA DREWNA (Zdjêcie w œrodku a dole) aszya obrabiaj¹ca drewo z 56 g³ówymi i pomociczymi osiami z elastyczym i precyzyjym kompletym przetwarzaiem kompoetów mebli. W¹ski profil jedostek apêdowych zapewia oszczêdzaj¹ce powierzchiê rozmieszczeie elektroiki apêdów w zwartych szafach sterowiczych. (WEEKE)

23 23

24 Bosch Rexroth Sp. z o.o. Zarz¹d Regioaly Œrodkowa i Wschodia Europa ul. Poleczki Warszawa Polska tel fax Cetrala w Polsce: Bosch Rexroth Sp. z o.o. ul. Staszica Pruszków Polska tel fax Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Rzeszów ul. Hoffmaowej Rzeszów tel.: +48 (17) fax: +48 (17) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Szczeci ul. Cukrowa Szczeci tel.: +48 (91) fax: +48 (91) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Wroc³aw ul. Bystrzycka Wroc³aw tel.: +48 (71) fax: +48 (71) Biura Regioale: Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Gdañsk ul. Biwakowa Gdañsk tel.: +48 (58) fax: +48 (58) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Gliwice ul. Boh. Getta Warszawskiego Gliwice tel.: +48 (32) fax: +48 (32) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Pozañ ul. D¹browskiego 81/ Pozañ tel.: +48 (61) fax: +48 (61) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Pruszków ul. Staszica Pruszków tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Prited i Polad PL/02-04

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo