Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny"

Transkrypt

1 Rexroth EcoDrive Iteligete rozwi¹zaie serwoapêdu Uiwersaly, komplety i ekoomiczy

2 2 Rexroth EcoDrive - iteligete rozwi¹zaie dla ekoomiczej automatyzacji. EcoDrive to iewielkich rozmiarów wszechstroy system apêdów serwo dla praktyczie wszystkich obszarów i yierii automatyzacji, w których musz¹ byæ kotrolowae sekwecje ruchu. Zitegrowae fukcje techologicze oraz wybite osi¹gi zapewiaj¹ Tobie, wytwórcy maszy lub u ytkowikowi koñcowemu, maksymal¹ oszczêdoœæ od plaowaia projektów do codzieej produkcji. Wykorzystaj przewagê, jak¹ daje EcoDrive i zabezpiecz swoj¹ przysz³oœæ zoptymalizowaym projektem maszyy, uproszczoym mota em i istalacj¹, krótszym czasem uruchomieia i produkcj¹ z maksymal¹ oszczêdoœci¹. EcoDrive zwiêksza wydajoœæ w Twoich zastosowaiach za pomoc¹ iteligetej elektroiki apêdu, zawartych techiczych fukcji i silików o szybkiej reakcji. Automatyzacja Drukowaie i przetwarzaie papieru Techika przeoszeia i sk³adowaia Przetwarzaie szk³a Systemy podawaia i mota u

3 3 Typowe zastosowaia Automatyzacja aszyy drukuj¹ce i przetwarzaj¹ce papier Techologie przeoszeia i przechowywaia aszyy przetwarzaj¹ce szk³o Systemy mota u i podawaia aszyy obrabiaj¹ce drewo aszyy do plastiku aszyy w³ókieicze Techiki przetwarzaia aszyy przetwarzaj¹ce i pakuj¹ce ywoœæ Obrabiarki Przekoywuj¹ce korzyœci zitegrowae fukcje techicze ajwiêksza prêdkoœæ i dok³adoœæ pozycjoowaia prosty mota oraz istalacja szybkie uruchamiaie wygode operowaie wysoka iezawodoœæ globale zastosowaia Elektroika iteligetego apêdu Kompaktowe sterowaia DKC posiadaj¹ zasilacze mocy, elektroicze sterowaie i regulacjê oraz dostêpe s¹ w czterech zakresach mocy. Dopasowae do stadardów iterfejsy zapewiaj¹ po³¹czeie z ró ymi sterowaiami i pozwalaj¹ a ró e tryby operacyje. Siliki o szybkiej reakcji Te system jest uzupe³ioy przez szeroki zakres sychroiczych i asychroiczych silików dla obrotowego i liiowego ruchu posuwu oraz dla zastosowañ apêdu g³ówego wrzecioa: siliki sychroicze KD dla stadardowych aplikacji do 72 Nm siliki sychroicze HD dla bardziej wymagaj¹cych potrzeb do 240 Nm asychroicze siliki 2AD oraz ADF dla aplikacji wrzecioa g³ówego do 24kW sychroicze i asychroicze siliki BS oraz 1B do 24 kw siliki sychroicze liiowe LSF do N siliki wysokomometowe BT do 4500 Nm Obróbka drewa Plastiki Tekstylia Techika przetrwarzaia Pakowaie ywoœci Obrabiarki

4 4 Wszystkie zalety jako stadard Fukcje techologii zitegrowaej prowadz¹ do zoptymalizowaia kosztów Najwy sza prêdkoœæ i dok³adoœæ pozycjoowaia P sychroizacja prêdkoœci i k¹ta kilku apêdów P tryb bloku pozycjouj¹cego z fukcj¹ auczaia P zitegrowae sterowaie ruchem pojedyczej osi (ELC) z fukcj¹ PLC P elektroicze sterowaie krzywk¹ P wirtualy geerator osi g³ówej P dyamiczie programowae ³¹cziki drogowe P dojazd do puktu sta³ego P wykrywaie zaczika P kompesacja ieliiowoœci (p. oporów tarcia) P przestrzea iterpolacja typu splie wbudowaa w apêd P tryb kó³ka pomiarowego, fukcja sody pomiarowej P emulacja ekodera (TTL i SSI) P rozszerzeie wejœæ i wyjœæ P resolwery P resolwery z pomiarem wartoœci absolutej P ekodery wysokiej rozdzielczoœci ikremetale lub z pomiarem wartoœci absolutej Proste operacje, szybkie uruchomieie P iteraktywy program wspomagaj¹cy uruchamiaie typu DriveTop zawieraj¹cy fukcjê wielokaa³owego oscyloskopu P wyraÿy tekstowy wyœwietlacz komuikatów i b³êdów w 5 jêzykach P zawarty plik pomocy P automatycza idetyfikacja silika poprzez pamiêæ zawart¹ w ekoderze P samoczye dostosowaie: automatycze ustawieie daych silika poprzez domyœle parametry przypisae do zestawu silik-sterowik P autotuig: automatycza optymalizacja pêtli steruj¹cej Wysoka dostêpoœæ, iezawodoœæ P ³atwa wymiaa kompoetów poprzez wymiee modu³y programuj¹ce zawieraj¹ce firmware i pamiêæ daych P fukcja dzieika: pamiêæ b³êdów i liczik przepracowaych godzi P programowala reakcja a b³êdy P wbudowae programowale ³¹cziki krañcowe P elektroicze sterowaie hamulcem Globale zastosowaie P bezpoœredie zasilaie V jedo lub 3-fazowe bez potrzeby trasformatora P po³¹czeie pozwalaj¹ce a wymiaê eergii pomiêdzy modu³ami P zgodoœæ ze stadardami (CE, UL/CSA) P wsparcie wszystkich popularych stadardów iterfejsu P wachlarz silików z zabezpieczeiem EExd

5 5 EcoDrive - rozwi¹zaie systemowe - elastycze, otwarte i uiwersale Od prostych jedoosiowych do z³o oych wieloosiowych aplikacj - ECODRIVE oferuje optymale kompoety systemu dla ka dego zastosowaia. W po³¹czeiu z aszymi rozwi¹zaiami NC, PLC oraz otio Cotrol mo esz sterowaæ i regulowaæ ca³y system produkcyjy za pomoc¹ uiwersalego rozwi¹zaia systemowego od jedego kompetetego partera. W tym samym czasie stadardowa filozofia dzia- ³aia aszych jedostek wizualizacyjych skraca czas szkoleia operatorów maszy i zapewia p³y¹ sekwecjê produkcyj¹. iêdzyarodowo zatwierdzoe systemy magistral zapewiaj¹ bezpiecz¹ wymiaê daych i tym samym pozwalaj¹ a wykorzystywaie maszy a ca³ym œwiecie. Program DRIVETOP skraca tak e czasy uruchamiaia upraszcza operacje i towarzyszy Ci w diagostyce. PLC lub przemysłowy PC NC Obsługa i wizualizacja (BTV) iterfejs magistrali iterfejs rówoległy iterfejs SERCOS iterfejs aalogowy RS 232.RS 485 opcje Rozszerzeie We/Wy (moduł ED) PC z DRIVETOP ECO-X DKC Sychroizacja dodatkowych osi Bezpośredi system pomiarowy Liiał pomiarowy lub ekoder Silik serwo Silik liiowy Siliki do zabudowy Silik wysokomometowy Czy chcesz zrealizowaæ prost¹ jedoosiow¹ aplikacjê, czy tez z³o o¹ wieloosiow¹ aplikacjê - mo esz rozwi¹zaæ swoje problemy szybko i iezawodie za pomoc¹ kompoetów firmy Bosch Rexroth.

6 6 Optymala fukcjoaloœæ dla twojego zastosowaia Fukcje techicze Zaprogramowae, zoptymalizowae dla ró ych zastosowañ fukcje techicze i tryby operacyje s¹ przechowywae w systemie apêdu EcoDrive i mog¹ byæ z ³atwoœci¹ wybierae. Jesteœ iteraktywie prowadzoy przez procedurê uruchamiaia zgodie z wybraym trybem operacyjym. ¹dae s¹ tylko dae istote dla zastosowaia. Wartoœci do wprowadzeia maj¹ ró e odiesieie dla systemu mechaiczego. Dae wejœciowe s¹ wprowadzae w miêdzyarodowo przyjêtych jedostkach miary takich jak mm, cale, itd. Profile i bloki fukcyje PLC W jedostkach z magistral¹ uruchamiaie i operacje s¹ jeszcze bardziej uproszczoe. Parametry i dae s¹ uprzedio zdefiiowae za pomoc¹ profili: - S³owa sterowaia i statusu - Zawartoœæ daych cykliczych (p. trasmisja, pozycja docelowa i prêdkoœæ aktuala) - Tryby operacyje cmd Fcmd Bloki fukcyje l act forward backwards Iact V x x x x 1T 2T 3T 4T cmd Positio cmd.. Pos. agistrala Sterowaie si³¹ lub mometem obrotowym Sterowaie prêdkoœci¹ Tryb silika krokowego Sterowaie pozycj¹ z cykliczym podawaiem pozycji do apêdu Tryb bloku pozycjoowaia z maksymalie 64 blokami wewêtrzymi Pozycjoowaie przyrostowe b¹dÿ absolute wartoœci pozycji docelowej (wewêtrza iterpolacja apêdu) o a u ywaæ ca³kowicie defiiowalych profili, jeœli dostêpe profile ie spe³iaj¹ oczekiwañ. Dla optymalej obs³ugi iterfejsu oferujemy bloki fukcyje dla wszystkich popularych sterowañ PLC. Sterowaie Pozycja docelowa Parametr Status Pozycja bie ¹ca Diagostyka <1 <1 virtual virtual <1 right left virtual Elektroicze krzywki z rzeczywist¹ lub wirtual¹ osi¹ g³ów¹ Sychroizacja prêdkoœci z rzeczywist¹ b¹dÿ wirtual¹ osi¹ g³ów¹ (p. osie gatry lub rozwi¹zaia oœ g³ówa/oœ podrzêda) Sychroizacja k¹ta dla rzeczywistej b¹dÿ wirtualej osi g³ówej (p. osie gatry lub rozwi¹zaia oœ g³ówa/oœ podrzêda) Impulsowaie Zmiejsza to iloœæ pracy przy oprogramowaiu PLC do przetrasferowaia istotych daych apêdu jako zmieej we wstêpie zestawioej fukcji. PLC DKC

7 7 Szybkie uruchamiaie i proste operacje z DriveTop Asystet uruchamiaia DriveTop u³atwia zastosowaie EcoDrive w twojej maszyie pod wieloma wzglêdami. Asystet uruchamiaia DriveTop iteraktywie prowadzi persoel uruchamiaj¹cy. Istote dae s¹ dobierae automatyczie zale ie od trybu operacyjego. Wszystkie wartoœci wprowadzae s¹ w stadardowych jedostkach miar (p. mm, cale) i w zwi¹zku z tym elimiuj¹ poch³aiaj¹ce czas przeliczeia. Wartoœci do wprowadzeia maj¹ bezpoœredie odiesieia do systemu mechaiczego (zobacz rys.1) og¹ byæ wybrae z graficzie pokazaych trybów pozycjoowaia (zobacz rys.2). Wszystkie dae s¹ przechowywae w pliku dla bezpieczeñstwa. Rekordy daych mog¹ byæ wyprowadzae i ³adowae poprzez RS232/RS485 b¹dÿ poprzez magistralê. Tryb off-lie Tryby operacyje i towarzysz¹ce im parametry istote dla systemu mog¹ byæ ustawioe wczeœiej w trybie offlie. Wielokaa³owy oscyloskop Dostêpy jest wielokaa³owy oscyloskop u yway do sprawdzaia ustawieñ jedostki steruj¹cej systemu, dla sposobów aprawiaia b³êdów oraz dla obs³ugi koserwacyjej. (Zobacz rys.3) Wszystkie pomiary oraz towarzysz¹ce ustawieia mog¹ byæ u ywae jako dokumetacja w formie wydruku lub pliku daych. Fukcje autodostrajaia Wszystkie regulatory s¹ ju ustawioe w EcoDrive i s¹ dopasowae do odpowiedich pod³¹czoych silików. Fukcja autodostrajaia (zobacz rys.4) mo e byæ u ywaa dla optymalizacji sterowika, jeœli dodatkowe dopasowywaie do maszyy jest wymagae. Dopasowywaie DriveTop do twojej maszyy DriveTop mo e byæ z ³atwoœci¹ dopasoway do zastosowaia lub maszyy za pomoc¹ tak zwaych plików AAI (uruchamiaie zale e od zastosowaia). Dlatego podczas uruchamiaia tylko dae wybrae dla odpowiadaj¹cego zastosowaia s¹ pobierae. Rys. 1: Wprowadzaie parametru we wspólych jedostkach pomiaru Rys. 2: Wprowadzaie daych pozycjoowaia z wsparciem graficzym Rys. 3: Wbudoway wielokaa³owy oscyloskop Rys. 4: Prosta optymalizacja ustawieñ pêtli regulacji

8 8 EcoDrive z iterfejsem aalogowym Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Fcmd l act Aalogowy syga³ wejœciowy do sterowika +/- 10V Sterowaie prêdkoœci¹ Aalogowy syga³ wejœciowy do sterowika +/- 10V Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe left ze sterowika do apêdu W³aœciwoœci emulacja ekodera (ikremetalego lub absolutego) dostêpa jako stadard bie ¹ce po³o eie wirika jako wartoœæ aktuala pozycji rozdzielczoœæ pozycji wirika parametryzowaa ( ikremetów a obrót) po³o eie spoczykowe bez dryftu zapewioe przez fukcjê drive stop

9 9 EcoDrive z iterfejsem rówoleg³ym Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Aalogowy syga³ Fcmd wejœciowy do l act sterowika +/- 10V Sterowaie prêdkoœci¹ Aalogowy syga³ wejœciowy do sterowika +/- 10V Tryb bloków pozycjouj¹cych wbudoway w apêd Wybieraie do 64 bloków pozycjouj¹cych oraz syga³y start/stop z zewêtrzego sterowika poprzez iterfejs rówoleg³y w apêdzie Tryb pracy silika krokowego forward Impulsy przód/ty³ backwards z zewêtrzego Iact sterowika do apêdu Krzywka elektroicza Sychroizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej Sychroizacja prêdkoœci Realizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) Sychroizacja k¹ta Realizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) W³aœciwoœci wartoœci wejœciowe dla programowaego bloku: - pozycja absoluta lub pozycja przyrostowa - prêdkoœæ - iezale ie ustawiae przyspieszeie/hamowaie - t³umieie szarpiêæ (zmiaa przyspieszeia) tryb pozycjoowaia - pozycjoowaie absolute lub przyrostowe - ci¹g³y przejazd - sekwecyje przetwarzaie bloków (zale ie od pozycji docelowej lub zewêtrzych syga³ów steruj¹cych) programowae ³¹cziki drogowe Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe ze left sterowika do apêdu

10 10 EcoDrive z iterfejsem SERCOS Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Cyfrowy syga³ Fcmd l act wejœciowy do sterowika Sterowaie prêdkoœci¹ Cyfrowy syga³ wejœciowy do sterowika Cyklicze podawaie pozycji do apêdu V x x Syga³ wejœciowy x x z zewêtrzego 1T 2T 3T 4T sterowika Tryb bloków pozycjouj¹cych wbudoway w apêd Wybieraie do 64 bloków pozycjouj¹cych oraz syga³y start/stop wysy³ae z zewêtrzego sterowika poprzez iterfejs SERCOS w apêdzie Pozycjoowaie wbudowae w apêd Zadawaie pozycji cmd Positio cmd Pos. i prêdkoœci (iterpolacja wbudowaa w apêd). Tryb pracy parametryzoway: przyrostowy lub absoluty Krzywka elektroicza Sychroizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe left ze sterowika do apêdu Sychroizacja prêdkoœci Realizowaa poprzez <1 virtual rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) Sychroizacja k¹ta Realizowaa poprzez <1 rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewê- virtual trzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) W³aœciwoœci prosta istalacja ³atwa, szybka i iezawoda trasmisja daych do 16 megabitów/sekudê przez optyczy œwiat³owód iterfejs zgody z miêdzyarodow¹ orm¹ IEC/EN61491

11 11 EcoDrive z iterfejsem magistrali PROFIBUS, INTERBUS, CANope, DeviceNet Fukcje techicze Sterowaie si³¹ i mometem cmd Cyfrowy syga³ Fcmd l act wejœciowy do sterowika Sterowaie prêdkoœci¹ Cyfrowy syga³ wejœciowy do sterowika Cyklicze podawaie pozycji do apêdu V x x Syga³ wejœciowy x x z zewêtrzego 1T 2T 3T 4T sterowika Tryb bloków pozycjouj¹cych wbudoway w apêd Wybieraie do 64 bloków pozycjouj¹cych oraz syga³y start/stop z zewêtrzego sterowika poprzez iterfejs magistrali w apêdzie Pozycjoowaie wbudowae w apêd Zadawaie pozycji cmd Positio cmd i prêdkoœci (iterpolacja wbudowaa Pos. w apêd). Tryb pracy parametryzoway: przyrostowy lub absoluty Krzywka elektroicza Sychroizowaa <1 poprzez rzeczywist¹ virtual oœ adrzêd¹ lub wewêtrzy geerator osi wirtualej Impulsowaie right Wejœcie cyfrowe left ze sterowika do apêdu Sychroizacja prêdkoœci Realizowaa poprzez <1 rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewê- virtual trzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) Sychroizacja k¹ta Realizowaa poprzez <1 rzeczywist¹ oœ adrzêd¹ lub wewê- virtual trzy geerator osi wirtualej (p. osie bramowe lub aplikacje typu master/slave) W³aœciwoœci zdefiiowae profile automatyczie specyfikuj¹ce ustawieia i defiiuj¹ce przyporz¹dkowae dae w apêdzie: - s³owo steruj¹ce i statusowe - zawartoœæ daych cykliczych (p. wysy³aie: pozycja zadaa/ prêdkoœæ; odbieraie: pozycja aktuala/prêdkoœæ aktuala) - podstawowy i drugorzêdy rodzaj pracy dostêpe bloki fukcyje dla wielu popularych sterowików PLC. Programista PLC musi tylko przes³aæ odpowiedie dae z apêdu do swojego programu ³atwa istalacja iezawoda trasmisja daych do 12bit/s szybka kowersja dla ró ych systemów przez stadardowy firmware dla wszystkich magistral

12 12 EcoDrive z wbudowaym sterowikiem ruchu ELC dla pojedyczej osi Fukcjoaloœæ PLC i sterowika ruchu dla sterowaia maszy¹ ELC jest to iteligete sterowaie pozycjoowaiem pojedyczej osi za pomoc¹ fukcji PLC wbudowaej do Twojej jedostki steruj¹cej. To umo liwia Ci pe³e programowaie szerokiego zakresu fukcji ECODRIVE poprzez stadardowy jêzyk. Specjal¹ cech¹ jest wygode wprowadzaie daych do parametrów i programu. Uruchamiaie mo e zostaæ przeprowadzoe z ³atwoœci¹ i szybko poprzez wewêtrze parametry apêdu, awet bez szczegó³owej wiedzy. Trzy procesy szybkiego ruchu oraz proces PLC, który obs³uguje procesy zewêtrzego PLC s¹ dostêpe dla u ytkowika. Dzia³aie Na programowaie, wizualizacjê oraz dzia³aie apêdu mo a mieæ wp³yw poprzez asze paele HI. Komuikacja pomiêdzy apêdem i paelem sterowaia operatora jest automatyczie moitorowaa. maager ruchu NT, dzia³aj¹cy pod Widows, u yway jest dla bardziej wymagaj¹cych zastosowañ. Swobode programowaie poprzez edytor Widows PC lub asze jedostki HI W³aœciwoœci 1000 bloków programu NC dla absolutego i przyrostowego pozycjoowaia, prêdkoœci, istrukcje skoku, podprogramy, itd. zacziki i zmiee w pe³i programowale wyjœcia i wejœcia (poprzez modu³ rozszerzeia ED mog¹ byæ rozszerzoe do 32 wejœæ i 32 wyjœæ) grupa programowalych ³¹czików drogowych z czasem obs³ugi 2 ms dla 8 ³¹czików mo e byæ pod³¹czoy drugi zewêtrzy ekoder zitegrowae fukcje PLC takie jak AND, OR, LOAD, WAIT. Za³adowae oko meu iteraktywego dla programowaia, diagostyki i sterowaia maszy¹ Fukcjoaloœæ sterowika ruchu PLC wbudowaa w apêd

13 13 Akcesoria ie pozostawiaj¹ce ic do yczeia Jedostki BTV HI - dla wizualizacji, parametryzacji i operowaia apêdem - po³¹czeie poprzez RS232/RS485 - dostarczae s¹ gotowe ekray, z przyciskami fukcyjymi Sychroizacja apêdu ECO-X ECO-X jest rozszerzeiem iterfejsowym dla sychroizacji apêdów EcoDrive. o liwe s¹ astêpuj¹ce przyk³ady ³¹czików: - ³¹czik mometu (p. tryb master/slave) - sychroizacja pozycji lub k¹ta (p. osie gatry) - sychroizacja prêdkoœci Rozszerzeie ED I/O ED jest modu³em dla dodatkowych wejœæ i wyjœæ EcoDrive. Jest pod³¹czoy do jedostki steruj¹cej za pomoc¹ z³¹cza ECO-X. - maksymalie dwa modu³y a jedostkê steruj¹c¹, ka dy z 16 wejœciami i 16 wyjœciami (24V/Imax=500mA) - stadardowe mocowaie a szyie DIN odu³ pomociczego rezystora up³ywowego BZ - dla zastosowañ z ulepszoym odzyskiwaiem eergii: ci¹g³a/szczytowa moc od 1kW/120kW odu³ pomociczej pojemoœci CZ - dla gromadzeia eergii w wysoko dyamiczych zastosowaiach - ograiczaie rozpraszaia ciep³a w szafach steruj¹cych - pojemoœæ 2,4 mf Zasilacz stabilizoway NT - dla zapewieia 24V DC, pr¹d zamioowy I = 2.1A 5.5A - wbudowae ograiczeie pr¹du rozruchowego i obwód zabezpieczeia adapiêciowego Filtr g³ówy NFD/NFE - dla wyt³umieia iterferecji (klasa B, N55011 i EN55014) GLD12 d³awik wyg³adzaj¹cy - dla zwiêkszaia ci¹g³ej mocy w obwodach zasilaj¹cych

14 14 Jedostki steruj¹ce - dae techicze i wymiary Î max A Î N = 6A Î max A Î N = 16A Î max A Î N = 40A Î max A Î N = 100A 01 - Iterfejs rówoległy 21 - Iterfejs rówoległy Iterfejs SERCOS 03 - PROFIBUS 04 - INTERBUS 05 - CANope 06 - DeviceNet 11 - Iterfejs aalogowy H D B DKC** DKC**

15 15 Siliki - szybko dzia³aj¹ce i zoptymalizowae dla zastosowaia Z EcoDrive oferujemy komplety zakres sychroiczych i asychroiczych silików dla liiowego i obrotowego posuwu, jak te dla zastosowañ apêdu wrzecioa g³ówego. KD KE HD 2AD i ADF BS i 1B BT LSF KD Silik sychroiczy dla stadardowych zastosowañ zakres mometu obrotowego od 0.4 do 72 Nm aturala kowekcja i wetylacja powierzchi prêdkoœæ omiala do 9000 mi -1 resolver z pamiêci¹ daych, wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych dla parametrów silika hamulec (opcja) KE Silik sychroiczy dla zastosowañ w œrodowiskach zagro oych wybuchem zakres mometu obrotowego od 0.9 do 48 Nm (aturala kowekcja) prêdkoœæ omiala do 9000 mi -1 resolver z pamiêci¹ daych, wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych dla parametrów silika hamulec (opcja) HD Silik sychroiczy dla bardziej wymagaj¹cych zastosowañ zakres mometu obrotowego od 1.2 do 240 Nm aturala kowekcja i wetylacja wymuszoa powierzchi i ch³odzeie ciecz¹ prêdkoœæ omiala do 7500 mi -1 resolver z pamiêci¹ daych,wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych dla parametrów silika hamulec (opcja) IP68 (opcja) 2AD i ADF Siliki asychroicze dla zastosowañ apêdu wrzecioa zakres mocy od 3.5 do 20 kw prêdkoœæ omiala 1500 mi -1 maksymala do 9000 mi -1 wetylacja wymuszoa powierzchi lub ch³odzeie ciecz¹ wysokiej rozdzielczoœci przetworik ikremetaly i przetworik wartoœci absolutej z pamiêci¹ daych BS i 1B Siliki sychroicze i asychroicze do zabudowy zakres mometu obrotowego do 875 Nm prêdkoœæ omiala do 6500 mi -1 ch³odzeie ciecz¹ BT Siliki sychroicze o wysokim momecie dla zastosowañ wymagaj¹cych du ych mometów i iskich prêdkoœci obrotowych maksymaly momet obrotowy do 4500 Nm prêdkoœæ maksymala do 750 mi-1 ch³odzeie ciecz¹ LSF Liiowe siliki sychroicze dla szybkich ruchów si³a do N prêdkoœæ do 600 m/mi ch³odzeie ciecz¹

16 16 Siliki dae techicze Typ Ekoder optyczy Ikremetaly Absoluty Resolver Ikremetaly Absoluty Wałek gładki Wałek z wpustem Hamulec KD 025A KD 025B KD 041B KD 071B KD 090B KD 112A KD 112B KE 035B KE 037B*6 KE 045B KE 047B*6 KE 096B KE 098B*6 KE 116B KE 118B HD 041 HD 071 HD 090 HD 093 HD 095 HD 112 HD 115 HD 131 Przykład kodu typu: Np. stadardowy silik sychroiczy z resolwerem, wałek gładki, bez hamulca KD 025 B G G 0...

17 17 Dae silika (zasilaie3 x 400 V) KD KE HD Typ 0 [Nm] max [Nm] N [mi-1] J rotor [10-4*kgm2] DKCxx *7 DKCxx DKCxx DKCxx A 0,4 1, ,19 025B 0,9 4, ,30 041A 1,3 5, ,88 041B 2,7 11, ,7 071A 3,5 14, ,4 071B 8,0 32, ,7 071B 8,0 32, ,7 090B 12,0 43, ,0 090B 12,0 43, ,0 090B 12,0 43, ,0 093A 12,0 44, ,3 093A 12,0 44, ,3 093A 12,0 44, ,3 093B 17,5 66, ,5 093B 17,5 66, ,5 093C 23,0 88, ,0 093C 23,0 88, ,0 095A 12,0 44, ,2 095A 12,0 44, ,2 095B 17,5 66, ,0 095B 17,5 66, ,0 095C 23,0 88, ,3 095C 23,0 88, ,3 112A 15,0 54, A 15,0 54, A 15,0 54, B 28, B 28, B 28, B 28, C 38, C 38, C 38, D 48, A 32, A 32, B 50, B 50, C 70, C 70, B 85, D 160,

18 18 Wymiary silików KD Stadardowe chłodzeie ø1 ø2 D B A C Wetylator promieiowy J H F E G Rozmiar Chłodzeie A B C D E F G H J ø1 ø2 KD 025A stadardowe KD 025B stadardowe KD 041B stadardowe KD 071B stadardowe KD 071B promieiowe KD 090B stadardowe 312, KD 090B promieiowe 312, KD 112A stadardowe KD 112B stadardowe KD 112B promieiowe KD 112C stadardowe KD 112C promieiowe KD 112D stadardowe KD 112D promieiowe

19 19 Wymiary silików KE Stadardowe chłodzeie D ø1 ø2 B A C KE wg CE-Norm Rozmiar Chłodzeie A B C D ø1 ø2 KE 035B stadardowe KE 045B stadardowe KE 096B stadardowe KE 116B stadardowe KE 116C stadardowe KE wg UL/CSA-Norm Rozmiar Chłodzeie A B C D ø 1 ø2 KE 037B stadardowe KE 047B stadardowe KE 098B stadardowe

20 20 Wymiary silików HD Stadardowe chłodzeie ø1 ø2 D B A C Wetylator promieiowy J H F E G Wetylator osiowy J H E + F G Rozmiar Chłodzeie A B C D E F G H J ø1 ø2 HD 041A stadardowe , HD 041B stadardowe , HD 071A stadardowe HD 071A promieiowe HD 071B stadardowe HD 071B stadardowe

21 21 Rozmiar Chłodzeie A B C D E F G H J ø1 ø 2 HD 090B stadardowe 312, , HD 090B promieiowe 312, , HD 093A stadardowe HD 093A osiowe HD 093A płye HD 093B stadardowe HD 093B promieiowe , HD 093B osiowe HD 093B płye HD 093C stadardowe HD 093C promieiowe , HD 093C osiowe HD 093C płye HD 112A stadardowe HD 112A osiowe HD 112B stadardowe HD 112B promieiowe HD 112B osiowe HD 112C stadardowe HD 112C promieiowe / HD 112C osiowe / HD 112D stadardowe HD 112D promieiowe HD 112D osiowe HD 115A stadardowe HD 115A promieiowe HD 115A osiowe HD 115A płye HD 115B stadardowe HD 115B promieiowe HD 115B osiowe HD 115B płye HD 115C stadardowe HD 115C promieiowe HD 115C osiowe HD 115C płye HD 131B stadardowe HD 131B osiowe HD 131D stadardowe HD 131D osiowe

22 22 EcoDrive Wszechstroy i uiwersaly ASZYNA LAKIERNICZA (Zdjêcie po lewej a górze) odulara i kompaktowa kostrukcja jedostek steruj¹cych miimalizuje wymiary szafy sterowiczej w maszyach do malowaia w przemyœle motoryzacyjym. Iterfejs SERCOS i œwiat³owody rówie zacz¹co zmiejszaj¹ iloœæ okablowaia. (Dürr Systems GmbH) ASZYNA PAKUJ CA (Zdjêcie po prawej a górze) Liia termoformuj¹cych, ape³iaj¹cych i pakuj¹cych maszy w przemyœle spo ywczym. Zsychroizowae pojedycze apêdy zastêpuj¹ mechaicze elemety trasmisji i maksymalizuj¹ liczbê cykli. (GEA FINNAH) PODAJNIKI (Zdjêcie po prawej) adowarka bramowa z EcoDrive do obs³ugiwaia listów w pocztowej cetrali sortowaia. Siliki KD wyposa oe s¹ w przek³adie œlimakowe. (Deutsche Post) PRZETWARZANIE SZK A (Zdjêcie po lewej a dole) Bramowa, piêcioosiowa maszya do przetwarzaia szk³a, do usuwaia warstw wierzchich i ciêcia tafli szklaych. EcoDrive 03 z iterfejsem SERCOS umo liwia prêdkoœæ 180m/mi przy dok³adoœci 0,02 mm. (HEGLA) OBRÓBKA DREWNA (Zdjêcie w œrodku a dole) aszya obrabiaj¹ca drewo z 56 g³ówymi i pomociczymi osiami z elastyczym i precyzyjym kompletym przetwarzaiem kompoetów mebli. W¹ski profil jedostek apêdowych zapewia oszczêdzaj¹ce powierzchiê rozmieszczeie elektroiki apêdów w zwartych szafach sterowiczych. (WEEKE)

23 23

24 Bosch Rexroth Sp. z o.o. Zarz¹d Regioaly Œrodkowa i Wschodia Europa ul. Poleczki Warszawa Polska tel fax Cetrala w Polsce: Bosch Rexroth Sp. z o.o. ul. Staszica Pruszków Polska tel fax Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Rzeszów ul. Hoffmaowej Rzeszów tel.: +48 (17) fax: +48 (17) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Szczeci ul. Cukrowa Szczeci tel.: +48 (91) fax: +48 (91) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Wroc³aw ul. Bystrzycka Wroc³aw tel.: +48 (71) fax: +48 (71) Biura Regioale: Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Gdañsk ul. Biwakowa Gdañsk tel.: +48 (58) fax: +48 (58) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Gliwice ul. Boh. Getta Warszawskiego Gliwice tel.: +48 (32) fax: +48 (32) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Pozañ ul. D¹browskiego 81/ Pozañ tel.: +48 (61) fax: +48 (61) Bosch Rexroth Sp. z o.o. Biuro Pruszków ul. Staszica Pruszków tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Prited i Polad PL/02-04

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Z SILNIKAMI O GŁADKICH POWIERZCHNIACH 0,37 1,1 kw PL KOMPLETNE SYSTEMY NAPĘDOWE OD JEDNEGO

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Mo emy dostarczyæ równie przepustnice jednop³aszczyznowe sterowane rêcznie lub si³ownikiem.

Mo emy dostarczyæ równie przepustnice jednop³aszczyznowe sterowane rêcznie lub si³ownikiem. PODSTWY UNIWERSLNE DO WENTYLTORÓW DOWY PU i PUT ZSTOSOWNIE Podstawy owe s³u ¹ do zamocowaia ów owych OWD; WDVOS; WDVOS; WDVS; WDVS; WDJ; WDJV oraz WD i WD PLUS. Wykoywae s¹ jako uiwersale PU i jako uiwersale

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZÊSTOTLIWOŒCI

PRZETWORNICA CZÊSTOTLIWOŒCI INSTRUKCJA OBS UGI PRZETWORNICA CZÊSTOTLIWOŒCI Seria E2 110V 0.2 ~ 0.75KW (0.53 ~ 1.6KVA) 220V 0.2 ~ 2.2KW (0.53 ~ 4.0KVA) 380V 0.75 ~ 2.2KW (1.7 ~ 4.0KVA) Wydaie maj 2002 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody Wallace & Tiera Aalizator/Kotroler serii SFC Stała aaliza parametrów wody Ogóle Aalizator Wallace & Tiera serii SFC jest przezaczoy do ieprzerwaej kotroli róŝorodych parametrów i aalizy jakości wody. MoŜe

Bardziej szczegółowo

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0.

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0. SIMEXR INSTRUKCJA OBS UGI regulatora uniwersalnego RL-4 SIMEXR Producent: SIMEX Sp. z o.o., ul. Wielopole 7, 8-556 Gdañsk, tel.: (-58) 76-7-77 ; fax: 76-7-7 http://www.simex.com.pl, e-mail: info@simex.com.pl

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

REDUKTORY ŒLIMAKOWE PRZEK ADNIE ŒLIMAKOWE NMRV 050 NRV 050 NMRV 090 NRV 090 NRV 030/040 NRV 040/090

REDUKTORY ŒLIMAKOWE PRZEK ADNIE ŒLIMAKOWE NMRV 050 NRV 050 NMRV 090 NRV 090 NRV 030/040 NRV 040/090 REDUKTORY ŒLIMAKOWE PRZEK ADNIE ŒLIMAKOWE 0 NRV 0 00 NRV 00 NRV 0/0 NRV 0/00 2 NRV PRZY CZA DO SILNIKA IEC Oferowane reduktory musz¹ byæ zespolone z silnikami za pomoc¹ ko³nierzy adaptacyjnych odpowiadaj¹cych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

EMC 1-e œrodowisko Niska emisja zak³óceñ EMC Filtry EMC w standardzie

EMC 1-e œrodowisko Niska emisja zak³óceñ EMC Filtry EMC w standardzie Kompaktowy napêd ABB Czym jest kompaktowy napêd ABB? Kompaktowe napêdy ABB przeznaczone s¹ dla wytwórców maszyn i urz¹dzeñ, producentów szaf sterowniczych i rozdzielni oraz firm instalacyjnych. Okreœlenie

Bardziej szczegółowo

SIMpact SUR-73 SUR-73-RS

SIMpact SUR-73 SUR-73-RS SIMEXR INSTRUKCJA OBS UGI regulatorów uiwersalych seria: typ: SIMpact SUR-73 SUR-73-RS Przed rozpoczêciem u ytkowaia urz¹dzeia ale y dok³adie zapozaæ siê z iiejsz¹ istrukcj¹. Firma SIMEX zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Czujniki indukcyjne. Czujniki indukcyjne w obudowie z tworzywa. Czujniki magnetyczne. Czujniki pojemnoœciowe.

INFORMACJE OGÓLNE. Czujniki indukcyjne. Czujniki indukcyjne w obudowie z tworzywa. Czujniki magnetyczne. Czujniki pojemnoœciowe. Czujiki idukcyje Zbli eiowe ujiki idukcyje s¹ elemetami automatyki reaguj¹cymi a wprowadzeie metalu w ich strefê dzia³aia. Powszechie wykorzystywae s¹ w uk³adach automatyki przemys³owej do precyzyjego

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 0 elektromagnetyczne G /8" (serie 468, 48) elektromagnetyczne G /4" (serie 464, 44) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa (seria 4/) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obligacji (duration)

Czas trwania obligacji (duration) Czas rwaia obligacji (duraio) Do aalizy ryzyka wyikającego ze zmia sóp proceowych (szczególie ryzyka zmiay cey) wykorzysuje się pojęcie zw. średiego ermiu wykupu obligacji, zwaego rówież czasem rwaia obligacji

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatminski.pl/pl/strona/otwarte_postepowania/5 Mińsk Mazowiecki: Usługi sprzętowo transportowe

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Dane techniczne 2CDC504093D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Czujnik pogody WES/A 3.1 rejestruje prędkość wiatru, deszcz, jasność w trzech kierunkach świata, zmierzch, temperaturę oraz za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS MASZYNY DO PRAC BRUKARSKICH, KOMUNALNYCH I NIWELACJI TERENU WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS Zwiększenie wydajności ten cel przede wszystkim przyświeca firmom, których zlecenia dotyczą układania

Bardziej szczegółowo

Organizacja produkcji

Organizacja produkcji Formy organizacji Organizacja Stacjonarna forma organizacji Niepotokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji Gniazdowa forma organizacji Formy organizacji W zaleŝności od okoliczności to... zadanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

wymiary mm D³.xSzer.xWys. waga kg czas cyklu zmywania w sek. wymiary kosza mm pojemnoœæ zbiornika w l Pojemnoœæ bojlera w l Moc grza³ek zbiornika kw

wymiary mm D³.xSzer.xWys. waga kg czas cyklu zmywania w sek. wymiary kosza mm pojemnoœæ zbiornika w l Pojemnoœæ bojlera w l Moc grza³ek zbiornika kw Zmywanie naczyñ Aby uzupe³niæ ofertê sprzêtu profesjonalnego, Whirlpool oferuje urz¹dzenia do zmywania naczyñ, które ³¹cz¹ w sobie najnowsz¹ technologiê oraz najwy sz¹ jakoœæ i normy bezpieczeñstwa. Wybór

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo