Ocena potrzeb w dziedzinie wczesnej rehabilitacji poudarowej w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena potrzeb w dziedzinie wczesnej rehabilitacji poudarowej w Polsce"

Transkrypt

1 ARTYKU ORYGINALNY/ORIGINAL ARTICLE Ocena potrzeb w dziedzinie wczesnej rehabilitacji poudarowej w Polsce Evaluation of needs in early post-stroke rehabilitation in Poland Anna Cz³onkowska 1,2, Iwona Sarzyñska-D³ugosz 1, Andrzej Kwolek 3, Maciej Krawczyk 1 1 II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 2 Katedra i Zak³ad Farmakologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Akademia Medyczna w Warszawie 3Oddzia³ Rehabilitacji, Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6: Streszczenie Wstêp i cel pracy: Rekomendacje Europejskiej Inicjatywy Udarowej zalecaj¹, aby ka dy pacjent z udarem mia³ zapewnion¹ rehabilitacjê. Celem pracy by³a ocena potrzeb w zakresie wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej na oddzia³ach rehabilitacyjnych w Polsce. Materia³ i metody: Opracowano i wys³ano kwestionariusz, oceniaj¹cy oddzia³y rehabilitacji prowadz¹ce wczesn¹ rehabilitacjê pacjentów po udarze mózgu. Za podstawê kompleksowej rehabilitacji poudarowej uznano prowadzenie: kinezyterapii indywidualnej 60 min/dzieñ, kinezyterapii grupowej, terapii mowy 30 min/5 dni w tygodniu oraz rehabilitacji innych zaburzeñ funkcji poznawczych 30 min/5 dni w tygodniu. Wyodrêbniono oddzia³y prowadz¹ce rutynowo kompleksow¹ rehabilitacjê poudarow¹. Obliczono liczbê ³ó ek przeznaczonych dla wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej. Oszacowano prawdopodobn¹ liczbê pacjentów z udarem w Polsce. Opieraj¹c siê na wynikach II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (w której wszyscy pacjenci wymagaj¹cy rehabilitacji szpitalnej maj¹ tak¹ mo liwoœæ) oszacowano liczbê pacjentów wymagaj¹cych dalszego usprawniania na oddziale rehabilitacyjnym. Obliczono liczbê ³ó ek potrzebnych dla pacjentów po udarze mózgu na oddzia³ach rehabilitacyjnych w Polsce. Wyniki: Otrzymano odpowiedÿ od 115 ze 172 oddzia³ów rehabilitacyjnych (66,9%). 11 oddzia³ów prowadzi kom- Abstract Background and purpose: According to European Stroke Initiative (EUSI) recommendations every stroke patient should undergo rehabilitation. We aimed to evaluate the needs of comprehensive stroke in-patient rehabilitation in Poland. Materials and methods: We designed and distributed a questionnaire evaluating rehabilitation departments in Poland, where stroke patients undergo early rehabilitation. Comprehensive rehabilitation was defined as: kinesitherapy (minimum 60 minutes/day), speech therapy (minimum 30 minutes 5 days a week), rehabilitation of other cognitive impairments and group kinesitheraphy. We separated rehabilitation departments where comprehensive poststroke rehabilitation is conducted, and calculated the number of beds in these departments only for stroke patients. We estimated the number of acute stroke patients in Poland. We evaluated the number of patients requiring in-patient rehabilitation based on results from the 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, where all stroke patients who need inpatient rehabilitation have such a possibility. We estimated the number of beds required in rehabilitation departments for stroke patients in Poland. Results: We obtained responses from 115 out of 172 (66.9%) rehabilitation departments. Comprehensive Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Anna Cz³onkowska, II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa, tel ; faks: , Pracê otrzymano: ; przyjêto do druku: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6 471

2 Anna Cz³onkowska, Iwona Sarzyñska-D³ugosz, Andrzej Kwolek, Maciej Krawczyk Na podstawie odpowiedzi od ordynatorów 197 (91,6%) oddzia³ów neurologicznych oraz opinii konsultantów wojewódzkich w dziedzinie neurologii i rehabilitacji medycznej stworzono listê 176 oddzia³ów rehabilitacji prowadz¹cych wczesn¹ rehabilitacjê po udarze mózgu. Opracowano i rozes³ano ankietê pozwalaj¹c¹ oceniæ zajêcia rehabilitacji prowadzone na oddzia³ach rehabilitacyjnych na terenie Polski. W ankiecie zwarto pytania dotycz¹ce liczby ³ó ek, liczby chorych hospitalizowanych rocznie na oddziale, liczby chorych po przebytym udarze, personelu, sposobu prowadzenia i czasu trwania zajêæ rehabilitacyjnych itp. Za podstawê wczesnej kompleksowej rehabilitacji osób po udarze mózgu na oddziale rehabilitacji uznapleksow¹ rehabilitacjê poudarow¹. 159 ³ó ek na tych oddzia³ach przeznaczonych jest dla pacjentów po udarze mózgu. Z oszacowanej liczby pacjentów z udarem mózgu rocznie, 9927 bêdzie wymaga³o rehabilitacji szpitalnej. Obecnie w Polsce potrzeba 604 dodatkowych ³ó ek na oddzia³ach rehabilitacji przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji poudarowej. Wnioski: Tylko na 10% oddzia³ów rehabilitacyjnych w Polsce jest prowadzona kompleksowa rehabilitacja poudarowa. Aktualnie istnieje 20,8% z potrzebnych ³ó ek na oddzia³ach rehabilitacji, przeznaczonych dla pacjentów po udarze. Zwiêkszenie liczby ³ó ek rehabilitacyjnych dla pacjentów po udarze mózgu umo liwi zmniejszenie odsetka osób niepe³nosprawnych wœród pacjentów po udarze. S³owa kluczowe: udar, rehabilitacja poudarowa, potrzeby. post-stroke rehabilitation is conducted in 11 departments. 159 beds in these departments are for stroke patients. From 64,896 acute stroke patients 9,927 will need in-patient rehabilitation. We need 604 more beds in rehabilitation departments for stroke patients in Poland. Conclusion: Only 10% of rehabilitation departments could provide comprehensive stroke rehabilitation in Poland. At present, the number of beds in rehabilitation departments for stroke patients covers about 20.8% of actual needs. An increased number of rehabilitation beds for stroke patients could result in a decreased number of disabled post-stroke patients. Key words: stroke, post-stroke rehabilitation, needs. Wstêp W celu poprawy jakoœci ycia osób po przebytym udarze mózgu wprowadza siê zmiany organizacyjne systemu leczenia chorych z udarem, a szczególnie d¹- y siê do poprawy diagnostyki i leczenia chorych z udarem oraz w³aœciwej, wczesnej rehabilitacji tych chorych [1 3]. Dotychczas udar mózgu stanowi g³ówn¹ przyczynê niesprawnoœci osób powy ej 45. roku ycia [4]. Wed³ug publikowanych doniesieñ w populacji pacjentów po przebytym udarze 6 mies. od jego wyst¹pienia u 48% chorych utrzymuje siê niedow³ad po³owiczy, 22% nie chodzi samodzielnie, 24 53% wymaga pomocy w czynnoœciach dnia codziennego, zaœ u 12 18% stwierdzane s¹ afatyczne zaburzenia mowy [5,6]. Wytyczne Europejskiej Inicjatywy Udarowej (European Stroke Initiative EUSI) nakazuj¹, aby u ka dego pacjenta z udarem rozwa yæ mo liwoœæ leczenia rehabilitacyjnego i zacz¹æ je jak najwczeœniej po udarze (ju na oddziale udarowym). Postêpowanie rehabilitacyjne powinno byæ prowadzone przez wielodyscyplinarny zespó³, a czas trwania zajêæ rehabilitacyjnych oraz ich intensywnoœæ nale y dobieraæ indywidualnie do potrzeb i mo liwoœci ka dego pacjenta [7]. Pacjent wymagaj¹cy d³u szego usprawniania ni pobyt na ostrym oddziale neurologicznym powinien byæ dalej rehabilitowany na oddziale rehabilitacyjnym lub w warunkach ambulatoryjnych, a pe³na dokumentacja jego postêpów powinna byæ przekazywana dalej przez ka dego z cz³onków zespo³u rehabilitacyjnego [8]. Zapewnienie skutecznej rehabilitacji poudarowej wymaga wiêc rozwoju systemu opieki nad pacjentem z udarem mózgu, obejmuj¹cego intensywn¹ opiekê, rehabilitacjê na oddzia³ach neurologii, rehabilitacjê na oddzia³ach rehabilitacji, usprawnianie w warunkach ambulatoryjnych oraz zapewnienie opieki domowej [9]. W poprzedniej pracy [10] autorzy ocenili dostêpnoœæ kompleksowej rehabilitacji poudarowej oraz przeprowadzili analizê zajêæ rehabilitacyjnych prowadzonych na oddzia³ach rehabilitacji zajmuj¹cych siê wczesnym usprawnianiem pacjentów po przebytym udarze mózgu. Celem niniejszej pracy by³a ocena potrzeb w dziedzinie rehabilitacji chorych z udarem mózgu po wypisaniu z oddzia³ów udarowych i neurologicznych w Polsce. Materia³ i metody 472 Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6

3 Rehabilitacja poudarowa potrzeby no w oparciu o wytyczne zespo³u ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu [11] zajêcia obejmuj¹ce: kinezyterapiê indywidualn¹ minimum 60 min/dobê, kinezyterapiê grupow¹ minimum 30 min/dobê, rehabilitacjê zaburzeñ mowy minimum 30 min 5 razy w tygodniu oraz rehabilitacjê zaburzeñ innych funkcji behawioralno-poznawczych (uwagi, spostrzegania, pamiêci, myœlenia, zdolnoœci przestrzennych i konstrukcyjnych, funkcji wykonawczych organizowania i kontroli ka dej z³o- onej aktywnoœci poznawczo-emocjonalnej) minimum 30 min 5 razy w tygodniu. Wyodrêbniono oddzia³y rehabilitacji prowadz¹ce rutynowo kompleksow¹ rehabilitacjê poudarow¹ szczegó³y metodologiczne przeprowadzonej analizy zawarto w uprzedniej publikacji [10]. Obliczono liczbê ³ó ek przeznaczonych do wczesnej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu na oddzia³ach rehabilitacji prowadz¹cych kompleksow¹ rehabilitacjê. W celu okreœlenia ogólnej liczby pacjentów z udarem mózgu wypisywanych z oddzia³ów neurologii, którzy wymagaj¹ dalszego usprawniania w ramach oddzia³ów rehabilitacji (na terenie ca³ej Polski) pos³u ono siê przyk³adem II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie. Kwalifikacja pacjentów do dalszego usprawniania w warunkach oddzia³u rehabilitacyjnego odbywa siê w II Klinice Neurologii zgodnie z przyjêtymi wewnêtrznymi, niepublikowanymi procedurami. Przeciwwskazaniami do przyjêcia na Oddzia³ Rehabilitacji Neurologicznej s¹: niestabilne funkcje yciowe w czasie 24 godz. poprzedzaj¹cych przyjêcie, tj. niewydolnoœæ oddechowo-kr¹ eniowa powoduj¹ca hipoksjê i hiperkapniê (pacjent pozostaje na pododdziale udarowym do momentu poprawy stanu ogólnego), silne bóle w klatce piersiowej w czasie 24 godz. poprzedzaj¹cych przyjêcie (pacjent pozostaje przez kolejny jeden lub kilka dni na pododdziale udarowym w celu wykluczenia i ewentualnie wczesnego leczenia ostrego zespo³u wieñcowego), istotne zaburzenia rytmu serca; m.in. ciê ka bradykardia, bloki przedsionkowo-komorowe wysokiego stopnia, oporne na leczenia farmakologiczne zaburzenia rytmu serca z czêstoskurczem nadkomorowym lub komorowym wymagaj¹ce wszczepienia stymulatora lub elektroablacji (pacjent w pierwszej kolejnoœci jest kierowany na oddzia³ kardiologii, a nastêpnie kwalifikowany na oddzia³ rehabilitacji neurologicznej), ostra zakrzepica y³ g³êbokich (leczenie ostrej fazy zakrzepicy przeprowadza siê na pododdziale udarowym). Pacjent mo e byæ zakwalifikowany do przyjêcia na oddzia³ rehabilitacji neurologicznej, gdy jego zdolnoœci poznawcze umo liwiaj¹ uczestniczenie w zajêciach rehabilitacyjnych, wykazuje chêæ udzia³u w zajêciach rehabilitacyjnych, przed zachorowaniem by³ w dobrym stanie funkcjonalnym (by³ osob¹ czêœciowo lub ca³kowicie niezale n¹ w wykonywaniu czynnoœci dnia codziennego) oraz ma potencjalne mo liwoœci osi¹gniêcia poprawy. Stosowane w II Klinice Neurologii kryteria kwalifikacji pacjentów do rehabilitacji stacjonarnej s¹ porównywalne z opublikowanymi w 2005 r. wytycznymi zaakceptowanymi przez Radê Udarow¹ Amerykañskiego Towarzystwa Kardiologicznego (The Stroke Council of the American Heart Association) [12]. W ramach II Kliniki Neurologii dzia³aj¹ 2 oddzia- ³y: oddzia³ ogólny i udarowy oraz oddzia³ rehabilitacji neurologicznej; ponadto w strukturze kliniki s¹ te : pracownia neuropsychologii klinicznej, pracownia fizjoterapii oraz przychodnia rehabilitacji neurologicznej. W zwi¹zku z obecnoœci¹ oddzia³u rehabilitacji neurologicznej wszyscy pacjenci, którzy zostaj¹ zakwalifikowani do dalszego usprawniania w ramach oddzia³u rehabilitacyjnego, na taki oddzia³ trafiaj¹ (nie ma ograniczeñ formalnych kolejka). Dziêki takiej organizacji leczenia uznano tê klinikê za wzorzec. Porównano te wyniki z danymi uzyskanymi w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Chorych z Udarem Mózgu prowadzonego od do na 71 oddzia³ach na terenie ca³ej Polski. Rejestr prowadzono za poœrednictwem Internetu ( wg wczeœniej opisanej metodologii [13]. Opieraj¹c siê na danych G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS) z 2004 r. [14] oraz znanym wspó³czynniku zapadalnoœci (170/ mieszkañców) [15] oszacowano prawdopodobn¹ liczbê osób z udarem w poszczególnych województwach. W oparciu o wskaÿniki z II Kliniki Neurologii obliczono liczbê chorych, którzy powinni trafiæ na oddzia³y rehabilitacji ukierunkowane na wczesn¹ rehabilitacjê poudarow¹. W dalszej kolejnoœci oszacowano liczbê osobodni w roku hospitalizacji na oddzia³ach rehabilitacji (liczba osób razy 28 dni, tzn. œredni czas hospitalizacji) oraz obliczono liczbê koniecznych ³ó ek przeznaczonych do wczesnej rehabilitacji poudarowej (liczba osobodni/365 dni w roku). Oceniono liczbê brakuj¹cych ³ó- Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6 473

4 Anna Cz³onkowska, Iwona Sarzyñska-D³ugosz, Andrzej Kwolek, Maciej Krawczyk ek przeznaczonych dla pacjentów po udarze mózgu na oddzia³ach rehabilitacji prowadz¹cych kompleksow¹ rehabilitacjê poudarow¹. Wyniki Wype³nione ankiety otrzymano od ordynatorów 115 (66,9%) oddzia³ów rehabilitacyjnych. Jedynie 11 oddzia³ów rehabilitacyjnych (10%) deklarowa³o rutynowe prowadzenie kompleksowej rehabilitacji poudarowej. Z 485 ³ó ek na tych oddzia³ach 159 jest przeznaczonych dla pacjentów we wczesnym okresie po udarze mózgu (do 12 tyg. od udaru). W okresie 5 lat od r. do r. z 1544 pacjentów z ostrym udarem mózgu wypisano z II Kliniki Neurologii IPiN 1243 pacjentów: 852 osoby (68,5%) zosta³y wypisane do domu [wg skali Rankin: osób (12,8%), osób (33,8%), osoby (21,3%), osób (12,8%), osób (12,3%), 5 60 osób (7%)], 96 osób (7,7%) skierowano do domów pomocy spo- ³ecznej, zak³adów opiekuñczo-leczniczych i innych oddzia³ów opieki d³ugoterminowej [wg skali Rankin: 1 2 osoby (2,1%), 3 5 osób (5,2%), 4 20 osób (20,8%), 5 69 osób (71,9%)], 236 osób (19%) skierowano na oddzia³ rehabilitacji neurologicznej [wg skali Rankin: 1 9 osób (3,8%), 2 45 osób (19,1%), 3 77 osób (32,6%), 4 76 osób (32,2%), 5 29 osób (12,3%)], 59 osób (4,8%) skierowano na inne oddzia³y szpitalne (np. neurochirurgii, kardiologii, chorób wewnêtrznych) [wg skali Rankin: 1 13 osób (22%), 2 8 osób (13,6%), 3 8 osób (13,6%), 4 12 osób (20,3%), 5 18 osób (30,5%)]. Z chorych po udarze mózgu z Ogólnopolskiego Rejestru Chorych z Udarem Mózgu: osoby (76,3%) zosta³y wypisane do domu, 1183 osoby (6,2%) skierowano do zak³adów opiekuñczo-leczniczych i innych oddzia³ów opieki d³ugoterminowej, 1755 osób (9,2%) skierowano na oddzia³y rehabilitacji neurologicznej, 1585 osób (8,3%) skierowano na inne oddzia³y szpitalne (np. neurochirurgii, kardiologii, chorób wewnêtrznych). Uzyskano wysoce istotn¹ statystycznie (p=0,0000) wiêksz¹ czêstoœæ kierowania chorych na oddzia³ rehabilitacji neurologicznej oraz mniejsz¹ czêstoœæ wypisywania do domu wœród pacjentów II Kliniki Neurologii IPiN w porównaniu z innymi oddzia³ami neurologicznymi na terenie Polski. Oszacowano, e na terenie ca³ej Polski w ci¹gu roku osób dozna udaru mózgu, a 9927 chorych po udarze bêdzie wymaga³o wczesnej rehabilitacji poudarowej w trybie stacjonarnym. Oceniono, e minimalna liczba ³ó ek na oddzia³ach rehabilitacji przeznaczonych dla pacjentów po przebytym udarze mózgu wynosi 763. W chwili obecnej istnieje potrzeba przeznaczenia minimum 604 dodatkowych ³ó ek na oddzia³ach rehabilitacji, aby stworzyæ mo liwoœæ wczesnej rehabilitacji poudarowej dla wszystkich pacjentów. Dok³adne dane dotycz¹ce poszczególnych województw przedstawiono w tab. 1. W oparciu o uzyskane wyniki opracowano mapê potrzeb w dziedzinie rehabilitacji chorych z udarem mózgu po wypisaniu z oddzia³ów udarowych i neurologicznych w Polsce (ryc. 1.). Mapa potrzeb zosta³a stworzona w oparciu o istniej¹ce oddzia³y rehabilitacji zajmuj¹ce siê ju obecnie wczesnym usprawnianiem pacjentów po udarze, jednak nie w pe³ni spe³niaj¹ce zalecenia dotycz¹ce kompleksowej rehabilitacji poudarowej. Wybrano te oddzia³y, które przy najmniejszych nak³adach finansowych bêd¹ mog³y zapewniæ kompleksow¹ rehabilitacjê poudarow¹ (zgodnie z klasyfikacj¹ oddzia³y klasy B i C [10]). Omówienie Rehabilitacja stanowi d³ugotrwa³y proces, rozpoczynaj¹cy siê mo liwie jak najwczeœniej od momentu wyst¹pienia udaru i trwaj¹cy równie po wypisie z ostrego oddzia³u neurologicznego. Wyniki badañ sugeruj¹, e intensywniejsze procedury rehabilitacyjne sprzyjaj¹ lepszej poprawie funkcjonalnej [16]. O ile w fazie ostrej udaru g³ównymi celami rehabilitacji s¹ zapobieganie powik³aniom i powtórnym udarom, mobilizacja pacjenta, zachêta do podejmowania aktywnoœci maj¹cych na celu samoobs³ugê oraz zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla pacjenta i rodziny, to w fazie podostrej (definiowanej jako okres bezpoœrednio po wypisaniu z ostrych sal udarowych) istotne jest oszacowanie deficytów oraz d¹ enie do zmniejszania niesprawnoœci i kompensacji przetrwa- ³ych deficytów fizycznych. Rehabilitacja poudarowa po wypisie z ostrego oddzia³u neurologicznego mo e byæ prowadzona w szpitalach rehabilitacyjnych, oddzia- ³ach rehabilitacji szpitali ogólnych, w zak³adach opiekuñczo-leczniczych, w domu pacjenta, jak równie w przychodniach rehabilitacyjnych [12]. 474 Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6

5 Rehabilitacja poudarowa potrzeby Tabela 1. Dostêpnoœæ i potrzeby wczesnej rehabilitacji chorych z udarem mózgu po wypisaniu z oddzia³ów udarowych i neurologicznych w Polsce Table 1. Accessibility and needs in early stroke patient rehabilitation after discharge from stroke and neurological departments in Poland Województwo Liczba Szacowana Liczba osób Minimalna Oddzia³y mieszkañców liczba udarów do wczesnej potrzebna liczba ukierunkowane rehabilitacji wczesnych ³ó ek na wczesn¹ poudarowej rehabilitacyjnych rehabilitacjê w trybie dla pacjentów poudarow¹ stacjonarnym po udarze N ³ó ek istniej¹cych/ N brakuj¹cych ³ó ek Province Number Estimated Number of Minimal number Departments of citizens number of stroke persons for early of beds needed focused on early patients post-stroke for early post-stroke post-stroke in-patient rehabilitation rehabilitation rehabilitation (N of beds at present/ N of beds which are needed) dolnoœl¹skie /58 kujawsko-pomorskie /42 lubelskie /31 lubuskie /20 ³ódzkie /52 ma³opolskie /65 mazowieckie /6 opolskie /19 podkarpackie /32 podlaskie /24 pomorskie /44 œl¹skie /88 œwiêtokrzyskie /26 warmiñsko-mazurskie /10 wielkopolskie /53 zachodniopomorskie /34 Polska ³¹cznie /604 W zwi¹zku z faktem, e u wielu pacjentów po udarze mózgu stwierdza siê inne towarzysz¹ce objawy chorób serca i naczyñ, rehabilitacja wczesna musi byæ prowadzona w warunkach oddzia³u szpitalnego, najlepiej z dostêpem do sali intensywnego nadzoru w tym samym szpitalu. Langhorne i Duncan przeprowadzili przegl¹d systematyczny badañ dotycz¹cych rehabilitacji w fazie podostrej. Potwierdzili oni, e zorganizowana wielodyscyplinarna rehabilitacja szpitalna jest powi¹zana ze zmniejszeniem ryzyka œmierci, œmierci lub pobytu w zak³adach opiekuñczych oraz zmniejszeniem ryzyka œmierci i zale noœci. Na ka dych 100 chorych, którzy bêd¹ mieæ zapewnion¹ wielodyscyplinarn¹ rehabilitacjê szpitaln¹, dodatkowych 5 pacjentów powróci do domu jako osoby niezale ne [17]. W ramach dzia³alnoœci programu POLKARD (Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Uk³adu Sercowo-Naczyniowego ) podjêto próbê oszacowania liczby potrzebnych ³ó ek rehabilitacyjnych przeznaczonych dla pacjentów z udarem, tak aby umo liwiæ chorym po udarze jak najlepsze rokowanie. Mog¹ siê pojawiæ zarzuty, e przedstawiona przez nas liczba ³ó ek niezbêdnych do rehabilitacji chorych po udarze jest zani ona, gdy czêœæ pacjentów wypisanych do domu z II Kliniki Neurologii IPiN to osoby mog¹ce wymagaæ dalszej rehabilitacji (chorzy z wynikiem w skali Rankin przy wypisie 3 lub 4). Osoby takie nie trafia³y na oddzia³ rehabilitacji neurologicznej z kilku powodów. Najczêstszymi przyczynami braku Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6 475

6 Anna Cz³onkowska, Iwona Sarzyñska-D³ugosz, Andrzej Kwolek, Maciej Krawczyk 0/20 0/34 14/53 0/44 0/42 97/6 19/10 0/24 Legenda (Legend): proponowane nowe oddzia³y tworz¹ce sieæ oddzia³ów wczesnej rehabilitacji poudarowej: oddzia³y rehabilitacji klasy B i C [10] (new departments creating early post-stroke rehabilitation network: rehabilitation units class B and C) istniej¹ce oddzia³y prowadz¹ce wczesn¹ kompleksow¹ rehabilitacjê poudarow¹ (departments where comprehensive stroke rehabilitation is conducted) N/N liczba ³ó ek istniej¹ca/liczba brakuj¹cych ³ó ek (current number of beds/number of beds which are needed) 0/58 0/52 13/31 0/19 6/88 0/26 0/65 10/32 Ryc. 1. Mapa potrzeb w dziedzinie rehabilitacji poudarowej Fig. 1. The map of needs in post-stroke rehabilitation kwalifikacji na oddzia³ rehabilitacji by³y brak chêci pacjenta do dalszej rehabilitacji szpitalnej, brak wspó³pracy pacjenta podczas rehabilitacji, przeciwwskazania ogólnomedyczne (ciê kie zaburzenia rytmu serca, niewyjaœnione stany gor¹czkowe, zapalenie p³uc), jak równie wspó³istnienie Ÿle rokuj¹cej, rozsianej choroby nowotworowej (szacowany czas prze ycia poni ej 1 roku). Wyliczone przez nas 763 ³ó ka na oddzia³ach rehabilitacyjnych przeznaczone do wczesnej rehabilitacji pacjentów po udarze to wy³¹cznie niezbêdne minimum, jakie nale y zapewniæ w nadchodz¹cych 2 3 latach. Œrodowisko neurologów musi stale naciskaæ na zwiêkszenie nak³adów na opiekê i rehabilitacjê pacjentów po udarze mózgu, tak aby w nastêpnych latach mo na by³o zwielokrotniæ liczbê ³ó ek na oddzia³ach rehabilitacji przygotowanych do usprawniania chorych po udarze, aby wszyscy chorzy niesamodzielni (oceniani wg skali Rankin na 3, 4 lub 5 pkt) mieli zapewnion¹ kompleksow¹ rehabilitacjê w warunkach oddzia³u rehabilitacji. Systematyczne zwiêkszanie nak³adów finansowych na tê dziedzinê medycyny umo liwi d³ugotrwa³e postêpowanie rehabilitacyjne zarówno w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, jak i domowych. Opracowana przez nas mapa potrzeb zosta³a oparta na istniej¹cych oddzia³ach rehabilitacji, zajmuj¹cych siê wczesnym usprawnianiem pacjentów po udarze mózgu. Nale y jednak pamiêtaæ, e oddzia³y neurologii, które nie maj¹ w swojej strukturze pododdzia³ów udarowych, a maj¹ wykwalifikowany zespó³ terapeutyczny, powinny mieæ mo liwoœæ dalszego rozwoju w celu ukierunkowania na wczesn¹ rehabilitacjê poudarow¹. Wyniki analizy 11 badañ dotycz¹cych efektywnoœci rehabilitacji poudarowej wskazuj¹, e krótkotrwa³a rehabilitacja poudarowa poprawia rokowanie krótkoterminowe, natomiast nie wp³ywa na d³ugotrwa³e korzyœci. Autorzy tej analizy sugeruj¹, e aby osi¹gn¹æ efekty w d³u szym okresie, nale y d¹ yæ do wyd³u enia okresu rehabilitacji [18]. W zwi¹zku z powy szym w dalszej kolejnoœci w Polsce niezbêdny bêdzie rozwój sieci oddzia³ów rehabilitacji oferuj¹cych rehabilitacjê poudarow¹ w póÿniejszym czasie po udarze, jak równie tworzenie oddzia³ów rehabilitacji dziennej i przychodni rehabilitacyjnych. Wnioski 1. Tylko 10% oddzia³ów rehabilitacyjnych w Polsce prowadzi kompleksow¹ rehabilitacjê poudarow¹. 2. Aktualnie istnieje jedynie 20,8% z potrzebnych ³ó- ek na oddzia³ach rehabilitacji przeznaczonych dla pacjentów po udarze. 3. Zwiêkszenie liczby miejsc rehabilitacyjnych dla pacjentów po przebytym udarze mózgu umo liwi zmniejszenie liczby osób niepe³nosprawnych wœród pacjentów po przebytym udarze. 476 Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6

7 Rehabilitacja poudarowa potrzeby Oœwiadczenie Praca wykonana w ramach realizacji programu POLKARD (Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Uk³adu Sercowo-Naczyniowego na lata ) w dziedzinie neurologii. Piœmiennictwo 16. Kwakkel G., van Peppen R., Wagenaar R.C. i wsp. Effects of augmented exercise therapy time after stroke: a meta-analysis. Stroke 2004; 35: Langhorne P., Duncan P. Does the organization of postacute stroke care really matter? Stroke 2001; 32: Evans R.L., Connis R.T., Hendricks R.D. i wsp. Multidisciplinary rehabilitation versus medical care: a meta-analysis. Soc Sci Med 1995; 40: Jørgensen H.S., Nakayama H., Raaschou H.O. i wsp. The effect of a stroke unit: reductions in mortality, discharge rate to nursing home, length of hospital stay, and cost. Stroke 1995; 26: Indredavik B., Slordahl S.A., Bakke F. i wsp. Stroke unit treatment: long-term effects. Stroke 1997; 28: Jørgensen H.S., Kammersgaard L.P., Nakayama H. i wsp. Treatment and rehabilitation on a stroke unit improves 5-year survival. A community-based study. Stroke 1999; 30: World Health Organization. The world health report. WHO, Geneva Foulkes M.A., Wolf P.A., Price T.R. i wsp. The Stroke Data Bank: design, methods, and baseline characteristics. Stroke 1988; 19: Sacco R.L., Benjamin E.J., Broderick J.P. i wsp. Risk Factors Panel American Heart Association Prevention Conference IV. Stroke 1997; 28: European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management Update Cerebrovasc Dis 2003; 16: Kaste M., Palomäki H., Sarna S. Where and how should elderly stroke patients be treated? A randomized trial. Stroke 1995; 26: Helgason C.M., Wolf P.A. American Heart Association Prevention Conference IV: Prevention and Rehabilitation of Stroke. Executive Summary. Circulation 1997; 96: Cz³onkowska A., Sarzyñska-D³ugosz I., Krawczyk M. Ocena dostêpnoœci wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej w Polsce. Neurol Neurochir Pol 2006; 40: Zespó³ Ekspertów NPPiLUM. Raport Zespo³u Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Postêpowanie w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu. Neurol Neurochir Pol 1999; 33 (supl. 4): Duncan P.W., Zorowitz R., Bates B. i wsp. Management of adult stroke rehabilitation care. A clinical practice guideline. Stroke 2005; 36: e100-e Niewada M., Skowroñska M., Ryglewicz D. i wsp. w imieniu Grupy Roboczej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Acute ischemic stroke care and outcome in centers participating in The Polish National Stroke Prevention and Treatment Registry. Stroke 2006; 37: G³ówny Urz¹d Statystyczny. Powierzchnia i ludnoœæ w przekroju terytorialnym w 2005 r.: -gosp/ludnosc/powierz_teryt/2005/tablice.xls [cytowane 5 stycznia 2006]; 3 ss. ekranowe. 15. Ryglewicz D. Epidemiologia udarów mózgu w prospektywnych badaniach populacyjnych, Warszawa, Neurol Neurochir Pol 1994; 28 (supl. 1): Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40, 6 477

MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI POUDAROWEJ W POLSCE

MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI POUDAROWEJ W POLSCE MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI POUDAROWEJ W POLSCE Anna Członkowska 1,2, Iwona Sarzyńska-Długosz 1 W ramach działalności Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata

Bardziej szczegółowo

Ocena dostêpnoœci wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej w Polsce

Ocena dostêpnoœci wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej w Polsce ARTYKU ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Ocena dostêpnoœci wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej w Polsce An evaluation of the accessibility of early post-stroke comprehensive rehabilitation in Poland

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze Rehabilitacja po udarze Iwona Sarzyńska-Długosz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Utrata lat życia w pełnej sprawności Disability

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŒCI REHABILITACJI PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU. 1

OCENA SKUTECZNOŒCI REHABILITACJI PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU. 1 Agnieszka Korkosz* Katarzyna So³oducha OCENA SKUTECZNOŒCI REHABILITACJI PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU. 1 Wstêp. W Polsce zachorowalnoœæ na udary mózgowe wynosi ok. 70 000 osób rocznie. W ci¹gu czterech pierwszych

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. Oddział Neurologii oraz Oddział Udarowy Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. W skład Oddziału Udarowego

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia chorych z udarem mózgu w zakresie dostêpnoœci pododdzia³ów udarowych w Polsce

Ocena zabezpieczenia chorych z udarem mózgu w zakresie dostêpnoœci pododdzia³ów udarowych w Polsce ARTYKU ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Ocena zabezpieczenia chorych z udarem mózgu w zakresie dostêpnoœci pododdzia³ów udarowych w Polsce Evaluation of the accessibility of stroke units in Poland Anna Cz³onkowska

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej. lek. med., MBA Maciej Nowicki

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej. lek. med., MBA Maciej Nowicki Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej lek. med., MBA Maciej Nowicki Koszyk świadczeń gwarantowanych Zbiór świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 9 Arkadiusz Artyszak Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Hospicjum to też życie

Hospicjum to też życie OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA Hospicjum to też życie Prosimy o pomoc w zapewnieniu dobrej opieki naszym pacjentom Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich Sejm RP Komisja Zdrowia 14.01.2015 r. WNIOSKI dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy................................ data............. Imię i nazwisko.............................................................

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii

Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Udar mózgu został włączony do grupy chorób neurologicznych Udar mózgu 8th World Stroke Conference, 2012 18 mln osób rocznie z których 6 mln umiera 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Model kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca Choroby układu krążenia są główną przyczyną chorobowości i odpowiadają za 45,8% zgonów

Model kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca Choroby układu krążenia są główną przyczyną chorobowości i odpowiadają za 45,8% zgonów Model kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca Choroby układu krążenia są główną przyczyną chorobowości i odpowiadają za 45,8% zgonów rocznie w Polsce. Zmiany demograficzne starzejące się społeczeństwo)

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Praca w interdyscyplinarnym zespole

Praca w interdyscyplinarnym zespole Praca w interdyscyplinarnym zespole Barbara Chandler Specjalista Rehabilitacji Medycznej Tłumaczenie z języka angielskiego dr n. med. Anna Czernuszenko Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii Program Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Badania wieloośrodkowe w pielęgniarstwie Registered Nurse Forcasting Prognozowanie pielęgniarstwa. Planowanie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie

Badania wieloośrodkowe w pielęgniarstwie Registered Nurse Forcasting Prognozowanie pielęgniarstwa. Planowanie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie Badania wieloośrodkowe w pielęgniarstwie Registered Nurse Forcasting Prognozowanie pielęgniarstwa. Planowanie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie Maria Kózka Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Neurologia Organizacja i wycena świadczeń Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Choroby neurologiczne wg. WHO Bardzo wysokie wskażniki rozpowszechnienia aktualnie na świecie u miliarda

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 25 lutego 2015 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r.

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ T e m a t Przeznaczenie Termin prowadzący szkolenie Kierownik naukowy Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ALERGOLOGIA nr: 1-731/1-01-005-2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku

Uchwała Nr 113/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku Uchwała Nr 113/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POLSKA BEZ KORUPCJI CZYSA SZKOŁA- SZKOŁA BEZ KORUPCJI

FUNDACJA POLSKA BEZ KORUPCJI CZYSA SZKOŁA- SZKOŁA BEZ KORUPCJI FUNDACJA POLSKA BEZ KORUPCJI CZYSA SZKOŁA- SZKOŁA BEZ KORUPCJI Z radością zawiadamiamy Państwa, że co raz więcej szkół w Polsce nosi tytuł SZKOŁA BEZ KORUPCJI! Kolejne szkoły wciąż dosyłają do Fundacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Udar Mózgu opłaca się o nim mówić

Udar Mózgu opłaca się o nim mówić Udar Mózgu opłaca się o nim mówić XIV Forum Szpitali Poznań 26-27 listopada 2015 Tomasz Solecki Boehringer Ingelheim FILM Typy udarów mózgu Udar niedokrwienny Udar krwotoczny Krwotok podpajęczynówkowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie własne w rozliczaniu świadczeń zakwalifikowanych do sekcji F charakterystyki Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)

Doświadczenie własne w rozliczaniu świadczeń zakwalifikowanych do sekcji F charakterystyki Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) 104 Hygeia Public Health 11, 46(1): 104-108 Doświadczenie własne w rozliczaniu świadczeń zakwalifikowanych do sekcji F charakterystyki Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) Personal experience in accounting

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU W SPRAWIE: zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. NA PODSTAWIE: Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Centralnego Rejestru Sprzeciwów w latach

Dzia³alnoœæ Centralnego Rejestru Sprzeciwów w latach Dzia³alnoœæ Centralnego Rejestru Sprzeciwów w latach 1997-2006 Centralny Rejestr Sprzeciwów (CRS) na pobranie po œmierci komórek, tkanek i narz¹dów dzia³a w POLTRANSPLANCIE od dn. 1.11.1996 roku zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych Kamila Mroczek Plan prezentacji 1. Definicje: stary, starzenie się, zdrowie 2. Naturalny proces starzenia a inne czynniki wpływające na stan zdrowia 3. Zdrowie

Bardziej szczegółowo