Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia"

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej Śmigla 29 grudnia 2011 r. w sprawie ; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata wprowadza się następujące zmiany : 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, zwierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku Nr 3 określającym Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata zmienia się pkt. 2, 4, 6 oraz pkt. 9 Zgodnie z treścią zawartą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel ( wydruk różnicowy ) przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF ( wydruk różnicowy ) przestawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Śmigla Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata Prognoza dochodów Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: Dochody bieżące z majątku, Dofinansowanie, Dotacje, Podatki i opłaty lokalne, Pozostałe, Subwencje Udział w podatkach centralnych. W dochodach majątkowych wyszczególniono kategorie: Dochody z majątku, Dotacje na inwestycje. Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu zależy ona od poziomu wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór: gdzie: - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych, - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym, - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym, - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię, - wskaźnik dynamiki PKB, - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach nadano wagi 100% z wyjątkiem udziałów w podatkach centralnych (w latach dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim planie finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT następnie od roku 2014 indeksacja o 90% PKB)

3 - 2 - Dochodów o charakterze majątkowym prognozuje się następująco : W okresie prognozy przyjęto jedynie uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie PLN w każdym roku. Wartość ta jest uzasadniona i wynika z dotychczas realizowanej polityki w zakresie gospodarowania mieniem oraz wartości uzyskanych w przeszłości. Dodatkowo w Gminie podejmowanych jest wiele inwestycji, które wpływają na ponadprzeciętny wzrost wartości nieruchomości ( rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i uzbrojenie nowych terenów, przebudowa dróg lokalnych, modernizacja i podniesienie standardu drogi krajowej nr 5- przyspieszenie komunikacji między miastami). Rozwój infrastruktury korzystnie wpłynie także na funkcjonalność nieruchomości położonych na terenie Gminy. Zważywszy na powyższe czynniki, korzystne położenie Gminy względem dużych miast ( Poznań i Leszno ), zasób posiadanego mienia oraz także ofertę inwestycyjną, przyjętą wartość należy uznać za wykonalną. Ewentualna korekta planowanych dochodów ze sprzedaży majątku będzie możliwa po przygotowaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W roku 2012 planuje się dochody majątkowe w kwocie zł w tym dochody ze sprzedaży majątku zł. W kolejnych latach począwszy od roku 2013 do roku 2025 planuje się dochody majątkowe w kwocie zł w tym dochody ze sprzedaży majątku kwota zł. Odnosząc się do roku 2012 to planuje się pozyskanie dochodów z UE w związku z realizacją projektów, które uzyskały dofinansowanie. Planuje się także sprzedaż 12 lokali mieszkalnych położonych w Śmiglu przy ul.: Sienkiewicza, Kościuszki Jagielońskiej i Al. Bohaterów gdzie wycena tych lokali opiewa ogółem na kwotę zł. Część wymienionych lokali zostanie sprzedana na rzecz najemców, pozostała część w trybie przetargu. W związku z tym zakładam, iż kwota pozyskana z sprzedaży będzie wyższa niż ta na którą zostały one wycenione. Ponadto w planie do sprzedaży w roku 2012 jest: - działka budowlana w Śmiglu na ul. Południowej wyceniona na zł także w trybie przetargu - budynek położony w miejscowości Spławie wyceniony na zł, na który zostanie ogłoszony przetarg - trzy działki budowlane pod działalność gospodarczą w miejscowości Przysieka Polska (działki te powstały po podziale całego gruntu, którego powierzchnia wynosiła ponad 7 ha na osiem mniejszych działek ) gdzie wycena ich opiewa na zł, będzie to sprzedaż także w drodze przetargu. Zostały także złożone wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wnioski takie złożone zostały przez trzy osoby prawne i pięć osób fizycznych. Myślę, że te założenia są realne do wykonania i w wyniku tego uzyskane zostaną planowane na rok 2012 dochody majątkowe. Planowane dochody majątkowe w latach zakłada się pozyskać między innymi ze : - sprzedaży 178 lokali mieszkalnych wytypowanych już uchwałą przez Radę Miejską Śmigla do sprzedaży W latach poprzednich średnia cena sprzedanego lokalu wynosiła zł - sprzedaży w trybie przetargu 10 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe przy ul. Dudycza w Śmiglu o powierzchni około m 2 każda. Szacuje się uzyskać dochody z tego tytułu około zł - sprzedaży gruntów rolnych o łącznej powierzchni około 42 ha jest to ogółem 27 działek - sprzedaży pozostałych działek budowlanych przeznaczonych na działalność gospodarcza położonych w miejscowości Przysieka Polska uzyskanych w wyniku podziału jednej ponad 7 ha działki na dzień dzisiejszy kwota wynikająca z wyceny pozostałych do sprzedaży działek wynosi ponad zł

4 pozostało także do przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności 19 działek w użytkowaniu przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz 67 działek będące w użytkowaniu przez osoby fizyczne - planuje się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w miejscowości Poladowo. W wyniku tego uzyska się 4 działki budowlane z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Ogólna powierzchnia działek to 2 ha. Szacuje się na dzień dzisiejszy, iż z tego tytułu można pozyskać środki w wysokości około zł - planuje się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w miejscowości Nietążkowo, w wyniku tego uzyska się 10 działek budowlanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną. - planuje się przekształcenie pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Śmigiel o powierzchni około 17 ha, na tereny zabudowy mieszkaniowej. Po przekształceniu planuje się pozyskać około 110 działek budowlanych, które będą sprzedawane w drodze przetargu. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr Inwestycje (wydatki majątkowe) Wydatki majątkowe dla zadań o okresie realizacji dłuższym niż rok, w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto także przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich a ich zakończenie przypada na rok Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w roku 2012 mają charakter wydatków inwestycyjnych jednorocznych, zatem nie zostały wpisane do załącznika nr 2. Przewidziana do realizacji wartość zadań wymaga dodatkowego finansowania zewnętrznego w kwocie zł w roku Przychody W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej Śmigla z roku 2010 i podpisanej umowy z WFOŚiGW w kwocie ,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012 kredyty i pożyczki w wysokości ,00 zł. W wyniku tego iż w roku 2011 nie otrzymano zaplanowanej kwoty pożyczki wynikającej z Uchwały Nr IV/35/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2011 roku ( która to zmieniała Uchwałę Nr LI/529/10 z 2 września 2010 roku) konicznym było dokonanie kolejnej zmiany gdyż pozostałą kwotę wynikającą z umowy planuje się otrzymać w roku Zmiana uchwały dokonana została na sesji w dniu 15 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XV/138/ Sposób sfinansowania spłaty długu Wykazany w roku 2012 i kolejnych latach dług planuje się sfinansować z kredytów lub pożyczek oraz z dochodów własnych Gminy Śmigiel oraz nadwyżki i wolnych środków wprowadzonych do planu przychodów w kwocie : nadwyżka zł wolne środki częściowo w kwocie zł.

5 Uzasadnienie Do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono między innymi zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2012 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów. Wprowadzono nadwyżkę i częściowo wolne środki w kwocie odpowiednio zł i zł. Zmniejszono także planowaną kwotę zaciągnięcia kredytów i pożyczek zarówno w roku 2012 dlatego kwota długu w latach od 212 do 2021 zmniejszyła się. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosić będzie zł. Planuje się go pokryć z nadwyżki, części wolnych środków, kredytów i pożyczek. Szczegółowe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wykazane w załączonym wydruku różnic, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany polegające na : 1. w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 : 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł w roku 2012 na zadaniu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel Szczegółowe zmiany w Wykazie przedsięwzięć zostały wykazane w załączonym wydruku różnic, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 3- Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata zmieniono wskazane w postanowieniach uchwały punkty, dodając szczegółowy opis planowanych do pozyskania dochodów o charakterze majątkowym, opis do inwestycji, przychodów i sposobu sfinansowania spłaty długu. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

MONIKA KACZURAK-KOZAK DŁUGOFALOWE PLANOWANIE JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU GMINY. Wstęp. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego i jego części

MONIKA KACZURAK-KOZAK DŁUGOFALOWE PLANOWANIE JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU GMINY. Wstęp. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego i jego części Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie MONIKA KACZURAK-KOZAK DŁUGOFALOWE PLANOWANIE JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU GMINY Wstęp Podstawową funkcją zarządzania jest planowanie. Proces ten

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo