R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W PILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W PILE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Pile z dnia R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W PILE

2 R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W PILE. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, zwany dalej regulaminem określa organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników tych studiów, zwanych dalej słuchaczami O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, zwanej dalej uczelnią, mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe po uprzednim zalegalizowaniu dyplomu, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks. 2. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów podyplomowych i stanowi własność słuchacza. 3. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu. 4. Uczelnia może nie dokumentować przebiegu studiów podyplomowych w indeksie, zapewniając słuchaczowi dostęp do dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w formie elektronicznej. 5. Na prośbę słuchacza uczelnia wydaje słuchaczowi potwierdzony wydruk z dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego, z wynikiem pozytywnym.

3 2. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2 Organizacja studiów podyplomowych 5 1. Rok akademicki na studiach podyplomowych dzieli się na dwa semestry i rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. 2. Dopuszcza się możliwość rozpoczynania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w semestrze letnim danego roku akademickiego. 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą rektora uczelni, zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych mogą rozpocząć się w innych terminach, wskazanych w decyzji rektora uczelni o powołaniu studiów podyplomowych Studia podyplomowe w uczelni są odpłatne, za wyjątkiem przypadków gdy są one finansowane ze środków zewnętrznych, 2. Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawarta między uczelnią a słuchaczem w formie pisemnej. 3. Przychody z opłat za studia podyplomowe muszą pokrywać koszty prowadzenia studiów podyplomowych. 4. Uregulowanie wszystkich płatności jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego, obrony pracy dyplomowej i wydania słuchaczowi świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Studia podyplomowe w uczelni mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. 2. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i prowadzone są w wymiarze co najmniej 150 godzin. 3. Studia podyplomowe albo niektóre zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone w językach obcych. 4. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w całości albo w części za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość.

4 8 1. Celem prowadzenia studiów podyplomowych jest kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie. 2. Bezpośrednim organizatorem studiów podyplomowych jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni. 3. Organizatorem studiów podyplomowych, za zgodą rektora uczelni, może być również jednostka organizacyjna uczelni funkcjonująca poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni. 4. Możliwa jest także, za zgodą rektora uczelni, wspólna organizacja studiów podyplomowych przez: 1) kilka podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, albo 2) podstawową jednostkę organizacyjną uczelni (podstawowe jednostki organizacyjne uczelni) i jednostkę (jednostki) funkcjonujące poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni. 5. Studia podyplomowe w uczelni mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, a także we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie powinno określać zasady prowadzenia studiów podyplomowych, warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, sposób finansowania studiów podyplomowych oraz rozliczania pomiędzy jednostkami kosztów i przychodów, a także wskazywać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie studiów. 6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera rektor uczelni Decyzję w sprawie powołania studiów podyplomowych podejmuje rektor uczelni: 1) w przypadku studiów podyplomowych organizowanych przez podstawową jednostkę uczelni na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, 2) w przypadku studiów podyplomowych organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni funkcjonującą poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni na wniosek kierownika tej jednostki. 3) w przypadku studiów podyplomowych organizowanych przez kilka podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni na wniosek kierowników tych jednostek, 4) w przypadku studiów podyplomowych organizowanych przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni (jednostki organizacyjne uczelni) i jednostkę (jednostki) funkcjonującą poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni na wniosek kierowników tych jednostek.

5 2. Kierownika studiów podyplomowych powołuje rektor uczelni, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub kierownika jednostki organizacyjnej funkcjonującej poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni. 3. W przypadku organizowania studiów podyplomowych na zamówienie konkretnego zleceniodawcy, do wniosku zależy załączyć zawartą ze zleceniodawcą umowę lub oświadczenie zamawiającego stwierdzające, że studia podyplomowe i zasady odpłatności za udział w studiach podyplomowych zostały z nim uzgodnione. 4. Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga decyzji rektora uczelni Program studiów podyplomowych określa w szczególności: nazwę jednostki prowadzącej studia podyplomowe, nazwę studiów podyplomowych, czas trwania studiów podyplomowych, ogólną liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, wykaz przedmiotów/modułów/kursów wraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS w odniesieniu do efektów kształcenia, zasady, formy i wymiar odbywania praktyk zawodowych wraz z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS, jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje ich realizację, warunki ukończenia studiów podyplomowych. 2. Plan studiów podyplomowych określa w szczególności: nazwę jednostki prowadzącej studia podyplomowe, nazwę studiów podyplomowych, czas trwania studiów podyplomowych, wykaz przedmiotów/modułów/kursów, w tym: formy i wymiar prowadzenia zajęć, liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotom/modułom/kursom Program studiów podyplomowych powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji. 2. Program studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej musi spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 3. Program studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej musi spełniać minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych, w zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone odrębnymi przepisami Program kształcenia i program studiów podyplomowych są podstawą do opracowania harmonogramów zajęć.

6 2. Harmonogram zajęć określa nazwę przedmiotów/modułów/kursów, wskazuje osoby prowadzące zajęcia, czas i miejsce zajęć. 3. Harmonogram zajęć ustala kierownik studiów podyplomowych i podaje do wiadomości co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć poprzez ogłoszenie w uczelnianym systemie elektronicznym. 13 Zaliczania i egzaminy z przedmiotów/modułów/kursów objętych planem studiów podyplomowych kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów podyplomowych przewiduje inaczej. Rozdział 3 Prawa i obowiązki słuchaczy Słuchacz ma prawo do: 1) zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych, 2) rozwijania własnych zainteresowań naukowych i korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz zbiorów bibliotecznych uczelni, 3) dostępu do systemu elektronicznego uczelni, 4) udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie kształcenia na zasadach w nich określonych, 5) zgłaszania do organów uczelni, za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, uwag i postulatów, dotyczących planu studiów i programów kształcenia oraz innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego, 6) korzystania z pomocy organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów uczelni, 7) poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania w kontaktach z organami uczelni oraz pracownikami uczelni. 2. Słuchacz nie ma prawa do: 1) legitymacji studenckiej, 2) świadczeń pomocy materialnej, 3) urlopu od zajęć Do podstawowych obowiązków słuchacza należy: 1) przestrzeganie wszelkich przepisów, jakie nakłada na niego ustawa, statut uczelni oraz niniejszy regulamin, a także przestrzegania wewnętrznych regulacji prawnych uczelni i przepisów porządkowych,

7 2) dbanie o godność słuchacza i dobre imię uczelni, 3) uczestniczenie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, 4) terminowe uzyskiwanie zaliczeń i składanie egzaminów, odbywanie obowiązkowych praktyk i wypełnianie innych obowiązków przewidzianych w planie studiów podyplomowych, 5) terminowe wypełnianie zobowiązań finansowych wobec uczelni, 2. Słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zespół do spraw obsługi słuchaczy o zmianie nazwiska i adresu lub innych danych osobowych. 16 Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem ukończenia studiów podyplomowych lub skreślenia z listy słuchaczy. Rozdział 4 Słuchacze niepełnosprawni Osoby niepełnosprawne mogą być słuchaczami studiów podyplomowych. 2. Za słuchacza niepełnosprawnego uważa się osobę, która do dokumentów załączy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ W zależności od rodzaju niepełnosprawności słuchacza uczelnia, w miarę możliwości, zapewnia mu odpowiednie warunki odbywania zajęć, a w szczególności ich zaliczania. 2. Słuchacz niepełnosprawny, w uzasadnionych przypadkach, może za zgodą prowadzącego zajęcia, na użytek osobisty, wykonywać notatki z zajęć w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki. 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci słuchaczy ruchowo niepełnosprawnych oraz słuchaczy niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym słuchaczom winny posiadać zgodę kierownika studiów podyplomowych na uczestniczenie w zajęciach. 4. Formy zaliczeń i egzaminów oraz czas ich trwania należy dostosować do indywidualnych możliwości słuchaczy niepełnosprawnych. 5. Konsultacje słuchaczy niepełnosprawnych z nauczycielami akademickimi i kontakt z administracją uczelni mogą odbywać się drogą elektroniczną.

8 Rozdział 5 Weryfikacja i ocena osiągniętych efektów kształcenia - zaliczenia i egzaminy Weryfikacji i ocenie podlegają wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane w programie kształcenia dla danego przedmiotu/modułu/kursu. Za przedmiot/moduł/kurs słuchaczowi przyznaje się punkty ECTS, gdy uzyska co najmniej w stopniu dostatecznym wszystkie założone efekty kształcenia. Liczba punktów ECTS nie zależy od oceny, jaką słuchacz uzyskał w wyniku przeprowadzonego zaliczenia lub złożonego egzaminu. 2. Szczegółowe warunki zaliczenia/zdania egzaminu podaje prowadzący zajęcia na początku semestru. 3. Wyniki zaliczenia/egzaminu dokumentowane są: 1) protokołach zaliczenia/egzaminu przedmiotu/modułu/kursu lub protokołach zaliczenia przedmiotu/modułu/kursu sporządzanych w postaci wydruków elektronicznych, 2) kartach okresowych osiągnięć słuchacza lub kartach okresowych osiągnięć słuchacza sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych, 3) indeksie, jeżeli przewiduje się dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych w indeksie. 4. Oceny z zaliczenia/egzaminu przekazywane są słuchaczom bezpośrednio po zaliczeniu/ egzaminie poprzez wpis do karty okresowych osiągnięć słuchacza lub poprzez wpis do protokołu w systemie elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów, najpóźniej 10 dni, licząc od dnia, w którym odbyło się zaliczenie/egzamin z przedmiotu/modułu/kursu. 20 W przypadku uzyskania na zaliczeniu/egzaminie oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo do złożenia dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezaliczonego przedmiotu/ modułu/kursu Przy zaliczeniach i egzaminach przedmiotów/modułów/kursów stosuje się następującą skalę ocen: Stopień skrót literowy oznaczenie cyfrowe bardzo dobry Bdb 5 dobry plus db pl 4,5 Dobry Db 4 dostateczny plus dst pl 3,5 Dostateczny Dst 3

9 Niedostateczny ndst Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w protokołach zaliczenia przedmiotu/ modułu/ kursu lub protokołach zaliczenia przedmiotu/modułu/kursu sporządzanych w postaci wydruków elektronicznych, kartach okresowych osiągnięć słuchacza lub kartach okresowych osiągnięć słuchacza sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych, indeksie, jeżeli przewiduje się dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych w indeksie. 3. Do dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych zalicza się pracę dyplomową. którą składa się w formie papierowej i elektronicznej. 4. Średnią ocen z całego toku studiów podyplomowych oblicza się jako średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów podyplomowych Okresem zaliczeniowym jest okres studiów podyplomowych. 2. Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia zajęć i złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów/modułów/kursów, przewidzianych programem kształcenia i uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS. Rozdział 6 Skreślenie z listy słuchaczy Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni skreśla słuchacza z listy słuchaczy, w przypadku: 1) niepodjęcia studiów podyplomowych, 2) rezygnacji ze studiów podyplomowych, 3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 4) nieuzyskania w ustalonym terminie zaliczenia, 5) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych, 6) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 30% liczby godzin zajęć dydaktycznych. 2. Słuchacz nie ma prawa do powtarzania przedmiotu/modułu/kursu oraz studiów podyplomowych.

10 Rozdział 7 Tryb kończenia studiów podyplomowych Pracę dyplomową słuchacz przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, co najmniej ze stopniem naukowym doktora. 2. Temat pracy dyplomowej ustala kierujący pracą, biorąc pod uwagę zainteresowania naukowe słuchacza, możliwości dydaktyczne i organizacyjne uczelni. 3. Na uzasadniony wniosek słuchacza, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni może wyrazić zgodę na zmianę osoby kierującej pracą dyplomową Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą. 2. Ocenę i opinię o pracy dyplomowej przedstawia również recenzent powołany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora. 4. Jeżeli jedna z ocen pracy dyplomowej jest negatywna, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta Słuchacz zobowiązany jest złożyć w biurze obsługi słuchaczy pracę podyplomową w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej wraz kartą obiegową najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu podyplomowego. 2. Słuchacz ma obowiązek złożyć pracę podyplomową w terminie dwóch miesięcy od zakończenia zajęć. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek słuchacza kierownik studiów podyplomowych może przesunąć termin złożenia pracy podyplomowej nie więcej niż o miesiąc. 4. Do złożonej pracy podyplomowej słuchacz załącza oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że złożona praca podyplomowa (wpisać tytuł pracy) została napisana przeze mnie samodzielnie. Równocześnie informuję, że praca ta nie narusza praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., poz. 631 z późn. zm.). Praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem dyplomów/świadectw lub tytułów zawodowych wyższych uczelni.

11 Treści zawarte w pisemnym egzemplarzu pracy oraz w egzemplarzu w formie elektronicznej są jednobrzmiące. 5. Prace podyplomowe słuchaczy podlegają kontroli antyplagiatowej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu podyplomowego jest: 1) uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów/modułów/kursów, praktyki zawodowej i złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów podyplomowych, 2) uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta, 3) uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli antyplagiatowej pracy podyplomowej, 4) złożenie w dziekanacie wymaganych dokumentów, 5) rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec uczelni. 2. Egzamin podyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Komisji przewodniczy kierownik podatkowej jednostki organizacyjnej uczelni, albo powołany przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 3. Egzamin podyplomowy jest egzaminem ustnym zamkniętym, a jego przebieg jest protokołowany. 4. Przy ocenie wyników egzaminu podyplomowego stosuje się skalę ocen obowiązującą w uczelni. 28 Egzamin podyplomowy powinien odbyć się nie wcześniej niż 14 dni od daty złożenia pracy dyplomowej i nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 2. Powtórny egzamin podyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu egzaminu podyplomowego z wynikiem pozytywnym. 2. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data złożenia egzaminu podyplomowego. 3. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

12 31 1. Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest sumą: 1) 0,50 średniej arytmetycznej wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów, 2) 0,25 oceny pracy dyplomowej, 3) 0,25 oceny egzaminu dyplomowego. 2. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów podyplomowych wyrównany do pełnej oceny według zasady: 1) do 3,49 - dostateczny /3,0 / 2) od 3,50 do 3,83 - dostateczny plus /3,5/ 3) od 3,84 do 4,16 - dobry /4,0 / 4) od 4,17 do 4,50 - dobry plus /4,5/ 5) powyżej 4,50 - bardzo dobry /5,0 /. 3. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do świadectwa. 4. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć o 0,5 stopnia ocenę, stanowiącą ostateczny wynik studiów podyplomowych, jeżeli słuchacz z pracy dyplomowej oraz egzaminu podyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu studiów podyplomowych uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż dobry /4,0/. Rozdział 8 Przepisy końcowe W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów podyplomowych, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu, decyduje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 2. Od decyzji podjętych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni na podstawie niniejszego regulaminu, przysługuje słuchaczowi prawo złożenia, w terminie dwóch tygodni, odwołania do rektora. 3. Decyzja rektora jest ostateczna. 33 Regulamin studiów podyplomowych wchodzi w życie z dniem 1 października 2017r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Załącznik nr 1 do uchwały 72/IX/2015 Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Warszawskiej Szkoły Filmowej z dn. 13 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 Regulamin Organizacyjny Studiów Podyplomowych Ekologistyka zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Regulamin opracowany w

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych Szczecin 2012 I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 44 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 3/2016/2017r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KRAKÓW 2017 R. 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 30 marca 2016 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP

Bardziej szczegółowo

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności:

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności: Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych mogą studiować wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. I. Postanowienia ogólne

Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. I. Postanowienia ogólne Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2013 roku (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II I. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87. Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2014 z dn. 29.12.2014 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rzeszów, październik 2015 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zwana dalej Uczelnią prowadzi studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do uchwały Nr 113 Senatu UŚ z dnia 28 lutego 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) Na podstawie art. 160 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Załącznik do Uchwały nr 035/RWAZ/07 z dnia 28.09.2007 r. Rady Wydziału Administracji i Zarządzania Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UP nr 57/2006 z dnia 22.12. 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów podyplomowych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały 26/2009/2010 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Przepisy ogólne 1 1. Akademia Wychowania Fizycznego, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku Rozdział l Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin stosuje się do kierunków studiów, poziomów kształcenia i form studiów wyższych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Nr 3 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 96. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 czerwca 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 96. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 96 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 czerwca 2013 r. Regulamin studiów podyplomowych Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 1. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych przez Wszechnicę Świętokrzyską

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku Regulamin uchwalono na podstawie: art. 8 ust. 1 i art. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ im. KRÓLA STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ im. KRÓLA STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ im. KRÓLA STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE Przyjęty uchwałą Senatu nr 49 A z dnia 14.10.2014 r. Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Regulamin Studiów Podyplomowych i Szkoleń Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla słuchaczy studiów podyplomowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie,. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała NR AR 001-8 XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 roku ws. zmiany Uchwały NR AR001-3 VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Załącznik do Uchwały nr 1088 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej Załącznik do ZW 113/2017 Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych... 2 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/R/2012 Rektora Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 września 2012 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Collegium Civitas nr 277 z dn. 25.04.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Collegium Civitas, zwane dalej Uczelnią lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach (wprowadzony uchwałą Senatu WSAP nr 4/2003 z dnia 29 III 2003 r., zmiany: uchwała Senatu WSAP nr 17/2004 z dnia 19 XI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GNIEŹNIEŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ MILENIUM I. Przepisy ogólne 1 1. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Zasady ogólne 1

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Zasady ogólne 1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE Zasady ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu Przepisy ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (zwana dalej Uczelnią) jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Instytutu Humanistycznego nr 2/2017 z dnia 10.01.2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Bardziej szczegółowo