P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y"

Transkrypt

1 P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, gdzie znaleźć odpowiednie formularze oraz adresy instytucji, w których należy składać odpowiednie dokumenty. Co to jest działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza jest określeniem dla formy aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Dokładniejsze definicje tego pojęcia występują w wielu ustawach, zwłaszcza w ustawach podatkowych, i różnią się między sobą; i tak: Działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły". Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje ją jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w dalszej części tej ustawy. W ustawie o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Do podjęcia działalności gospodarczej wymagane są następujące działania: 1. W y b ó r f o r m y p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j Działalność jednoosobowa, czyli osobiste prowadzenie firmy, jest obecnie bardzo rozpowszechnioną formą działalności gospodarczej ze względu na stosunkowo prostą procedurę

2 założycielską oraz brak konieczności zaangażowania od razu dużego kapitału. Samodzielna działalność może się sprawdzić wszędzie tam, gdzie wystarczy nasza własna praca czy pomysły, wsparta ewentualnie pomocą pracowników czy członków rodziny, gdy będziemy prowadzić działalność na stosunkowo niewielką skalę lub ograniczonym obszarze. Oczywiście, są to jedynie uwagi ogólne, które nie muszą się odnosić do konkretnego przypadku, wszystko bowiem zależy od rodzaju naszego przedsięwzięcia. Jeśli bowiem np. prowadzimy handel obwoźny, to oczywistą rzeczą jest, że sami nie podołamy prowadzić faktycznej sprzedaży jednocześnie na terenie całego kraju, jeśli jednak świadczymy wyspecjalizowane usługi np. komputerowe, to możemy być "wynajmowani" przez inne firmy i pracować na obszarze całej Polski. Spółka jawna jest osobową spółką handlową i praktycznie stanowi odpowiednik spółki cywilnej. Główna różnica to subsydiarna odpowiedzialność wspólnika i obowiązek ujawnienia w nazwie co najmniej nazwiska (firmy) jednego ze wspólników. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem przepisu, który mówi, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). spółka partnerska. Jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Pierwowzorem takiej spółki była amerykańska spółka partnerska. Jej cechą jest to, że przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń;jest to tzw. general partner. Natomiast odpowiedzialność pozostałych wspólników, zwanych limited partner, jest ograniczona. Według kodeksu spółek handlowych, spółka partnerska należy do spółek osobowych, może więc nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, pozywać i być pozywaną. Spółka partnerska nie ma jednak osobowości prawnej. Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że odpowiedzialność wspólników za zobowiązania jest zróżnicowana. Jedni odpowiadają bez ograniczeń tj. całym swym majątkiem - są to komplementariusze. Inni - tzw. komandytariusze - tylko do wysokości wkładu, czyli tzw. sumy komandytowej. W związku z ograniczoną odpowiedzialnością komandytariusza jest on w zasadzie odsunięty od prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Utworzenie tej spółki wymaga zawarcia przez wspólników umowy w formie aktu notarialnego i wpisania do rejestru. Wymaga również zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, identycznie jak w przypadku wszystkich spółek prawa handlowego.

3 Spółka komandytowo- akcyjna stanowi połączenie dwóch znanych typów spółek, tj. spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy zastosowanie mają przepisy dotyczące spółki komandytowej. Natomiast w pozostałych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Wspólnicy, którzy decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki komandytowoakcyjnej muszą zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości co najmniej zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i może być tworzona w każdym celu prawnie dozwolonym. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane mogą być przez jedną lub więcej osób. Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Kapitał spółki musi wynosić minimum zł. Wysokość jednego udziału winna wynosić minimum 500 zł. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Z chwilą wpisania jej do rejestru spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną. Spółka akcyjna może być zawiązana przez jedną albo więcej osób. Podstawowym dokumentem regulującym działalność spółki jest jej statut w formie aktu notarialnego. Kodeks spółek handlowych określa szereg wymogów formalnych warunkujących powstanie spółki akcyjnej, m.in. sporządzenie i podpisanie statutu, wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitał zakładowego. Kapitał zakładowy winien wynosić minimum zł i dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Kolejnymi warunkami jest ustanowienie zarządu i rady nadzorczej oraz wpis do rejestru. Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji. Z chwilą wpisania do rejestru spółka akcyjna nabywa osobowość prawną. Jak rozpocząć działalność gospodarczą? 1. R e j e s t r a c j a Działalność gospodarcza w zależności od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta (Gminy), bądź rejestracji przedsiębiorców w

4 Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszeniu do ewidencji podlega działalności gospodarcza osoby fizycznej, którą zamierza ona prowadzić samodzielnie lub w spółce cywilnej (każdy ze wspólników musi uzyskać osobny wpis do ewidencji). Urząd Gminy Tarnowiec Tarnowiec 211 woj. podkarpackie Pokój nr 16 (I piętro), tel: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą od 1 stycznia 2004 r. mogą wybrać miejsce rejestracji, ewidencję gminną bądź Krajowy Rejestr Sądowy. Obowiązkowi wpisu do KRS podlegają natomiast m.in.: 1. Spółki jawne 2. Spółki partnerskie 3. Spółki komandytowe 4. Spółki komandytowo- akcyjne 5. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 6. Spółki akcyjne 7. Spółdzielnie 8. Przedsiębiorstwa państwowe 9. Jednostki badawczo - rozwojowe 10. Przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 11. Towarzystwa ubezpieczeniowe wzajemne 12. Inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru 13. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 14. Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zakłada jednolite postępowanie rejestrowe, wspólne dla wszystkich podmiotów, na których ciąży obowiązek wpisu do KRS. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które są jednocześnie sądami rejestrowymi obejmującymi swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

5 W województwie podkarpackim siedziba KRS mieści się pod adresem: Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy i Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 11A Rzeszów Wpisy do KRS podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Nie podlegają ogłoszeniu wpisy dotyczące osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Wniosek o wpis do rejestru składa się na odpowiednim urzędowym formularzu, który jest dostępny w siedzibach sądów oraz poza nimi w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Wnioski można też składać na bezbarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. 2. U z y s k a n i e R E G O N Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 88/95, poz.439, art. 30) rejestr REGON pełni funkcję Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to obecnie jedyny w Polsce zintegrowany rejestr obejmujący wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Identyfikator REGON stosowany jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych. Każdy podmiot ma nadany niepowtarzalny dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON. Aby uzyskać numer REGON należy wypełnić i złożyć w ciągu 14 dni od daty powstania podmiotu lub od daty zaistnienia zmian urzędzie statystycznym następujące dokumenty: formularz RG-1 wypis z rejestru sądowego Do wniosku RG-1 naleŝy dołączyć: 1. Nazwę i informacje adresowe 2. Formę prawną i własnościową 3. Sposób zorganizowania 4. Rodzaje prowadzonej działalności

6 5. Stan gotowości eksploatacyjnej 6. Informacje o rejestracji prawnej 7.Przewidywaną liczbę pracujących Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Oddział w Krośnie adres , Krosno, Bieszczadzka 5 woj. podkarpackie tel U z y s k a n i e N I P W ramach rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym zainteresowany zobowiązany jest do: 1. Przedłożenie we właściwym terytorialnie Urzędzie Skarbowym niezbędnych dokumentów: umowa spółki odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie o nadaniu numeru REGON informacja o rachunku bankowym 2. Wybór formy opodatkowania i sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej 3. Rejestracja w zakresie podatku od towaru i usług (VAT) i podatku akcyzowego Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych są ustawowo zobligowani do dokonania zgłoszenia o nadanie NIP nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji podatkowej, zaś podatnicy VAT lub podatku akcyzowego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Wraz z pierwszym zeznaniem podatkowym należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-3 lub NIP-1 w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli podatnik wcześniej takiego zgłoszenia nie złożył, a także zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 lub NIP-1, jeżeli nastąpiła zmiana danych w stosunku do podanych na wcześniej złożonym zgłoszeniu. Formularz NIP-3 składają podatnicy uzyskujący przychody za pośrednictwem płatników, zaś formularz NIP-1 - podatnicy uzyskujący przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. O nadanie NIP występuje się tylko jeden raz. Podatnik może posiadać tylko jeden NIP.

7 Urząd Skarbowy w Jaśle Adres: ul. Staszica 3, Jasło Telefon: Z g ł o s z e n i e w Z U S Aby zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) należy wypełnić odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe. W przypadku ZUS wszystkie zgłoszenia należy składać na oryginalnych formularzach dostępnych w siedzibach urzędów. Do dokumentu zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (ZUS ZPA) należy dołączyć informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA), jeżeli płatnik posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA), jeżeli płatnik prowadzi działalność pod adresem (adresami) innym niż adres siedziby. Z godnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnicy składek są zobowiązani do złożenia formularza - zgłoszenie płatnika składek w terminie 7 dni od: daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Dla debiutujących ulga!! Ponieważ dla osób debiutujących w biznesie kwota ubezpieczenia może stanowić wysokie obciążenie, ustawodawca wprowadził dla nich specjalne rozwiązanie. Wybrane osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą 25 sierpnia 2005 r. lub później, mogą korzystać z ulgi w opłacaniu składek do ZUS. Przez pierwsze 2 lata od daty rozpoczęcia wykonywania działalności opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (dobrowolna) od preferencyjnej podstawy wymiaru. Nie opłacają składki na Fundusz Pracy. Podstawa do

8 obliczenia składek jest zdecydowanie niższa niż ta, którą opłacają osoby już prowadzące działalność. Wynosi nie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.. Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne pełna kwota. Kto zapłaci mniej? Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Także wykonywanie wolnego zawodu (np. adwokata, lekarza) stanowi działalność gospodarczą i te osoby też mogą korzystać z ulgi. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą natomiast korzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści. Kto nie skorzysta? Z ulgi mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej ani nie prowadziły jej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Nie można więc zamknąć prowadzonej firmy i założyć nowej, jeśli chce się skorzystać z możliwości opłacania niższych składek. Ponadto z możliwości skorzystania z ulgi wykluczone są osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy (lub poprzednim) wykonywały czynności wchodzące w zakres aktualnie prowadzonej działalności, na podstawie stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy. Trzeba też pamiętać, że składki w normalnej wysokości (od kwoty nie niższej od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) opłacają osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nawet wtedy, gdy osoby takie współpracują z osobą prowadzącą działalność i opłacającą preferencyjne składki. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej (KRUS) Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248), od 24 sierpnia 2005 r. zostały dokonane zmiany dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione do pozostania w ubezpieczeniu rolniczym przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy

9 prowadzeniu tej działalności. W szczególności z jej przepisów wynika, iż dla możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie ma znaczenia forma opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej równocześnie z działalnością rolniczą. Obecnie, na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: 1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym, 2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Niezachowanie tego terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik rozpoczął wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczął współpracę przy prowadzeniu tej działalności. Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także: wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu, zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 3) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza kwoty zł. Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym jest mowa w pkt 2) UWAGA! Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub

10 współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za poprzedni rok podatkowy. Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną"; (za rok 2005 kwota ta wynosi zł), za rok 2006 natomiast: 2643 zł), a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć w KRUS zaświadczenie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego kwartału. Osoba ubezpieczona winna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota podatku, o której wyżej mowa, zwana "roczną kwotą graniczną", podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; w drodze obwieszczenia. Składka za rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników prowadząc działalność rolniczą i równolegle pozarolniczą działalność gospodarczą, jest należna w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej za osobę nie prowadzącą takiej działalności Przez rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się tylko tego rolnika lub jego domownika, który w stosunku do osoby prowadzącej taką działalność jest (zgodnie w przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych): małżonkiem, dzieckiem własnym lub dzieckiem przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, matką, ojcem, macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą i pozostaje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym. Pozarolnicza działalność gospodarcza jest to w rozumieniu ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem: 1. wspólników spółek prawa handlowego 2. oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. KONTAKT: ZUS, Jasło ul. Rynek 18 b Tel.: (0-13) do 06 F

11 5. W y k o n a n i e p i e c z ą t k i Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON udajemy się na poszukiwanie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie wyrobu pieczątek. Pieczątki i druki używane przy prowadzeniu działalności gospodarczej powinny zawierać: nazwę lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego adres podmiotu gospodarczego zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności, pełna nazwa firmy 6. Z a ł oż e n i e k o n t a b a n k o w e g o Założenie konta bankowego wymaga przedstawienia bankowi następujących dokumentów: 1. Wypis z rejestru sądowego 2. Dowody osobiste wspólników 3. Dowód nadania REGON 4. Dowód nadania NIP (do złożenia zaraz po nadaniu) Dodatkowo potrzebna jest pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego do wypełnienia karty wzorów podpisów. W procedurze nadania numeru NIP niezbędne jest konto bankowe, banki natomiast ze swojej strony wymagają dowodu nadania NIP jako dokumentu niezbędnego dla założenia rachunku bankowego. Problem ten został rozwiązany za pomocą numeru REGON, który banki przyjęły jako zastępczy do czasu nadania numeru NIP. Rachunek bankowy firma powinna założyć w momencie uzyskania odpowiednich dokumenty niezbędne do jego otwarcia. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych nakładają na podmioty gospodarcze przepisy prawne, np. płatności do ZUS lub urzędu skarbowego.

12 Własna działalność gospodarcza!!

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo