UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI"

Transkrypt

1 UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI Uwagi ogólne Współcześnie, państwa europejskie, w tym także Polska, jak pisze M. Okólski, stają się i staną się, krajami imigracyjnymi, krajami przyjmującymi cudzoziemców, co nie znaczy, że zahamowane zostaną ruchy emigracyjne z części państw europejskich, np. z Europy Wschodniej obywatele nadal będą emigrować. 1 Europejska imigracja jest warunkowana głównie popytem na siłę roboczą. Drugą, wspólną dla państw europejskich cechą zjawisk migracyjnych jest różnorodność, zmienność, trwała tymczasowość. 2 Warto zatem w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, dla jakiej, współcześnie obserwowanej sytuacji, jest tworzona koncepcja polityki migracyjnej Polski? Należy zgodzić się tutaj z obserwacjami prof. Okólskiego: koncepcja polityki migracyjnej Polski powinna być tworzona dla Polski jako kraju imigracyjnego o zmiennych falach napływających migrantów. Wyróżnia się tu dwie kategorie: migrantów: przymusowi obejmowani ochrona międzynarodową - i migranci ekonomiczni, których obecność będzie uzależniona od ilości i typu ofert na rynku pracy. Na wstępie chcieliśmy zwrócić uwagę, iż koncepcja polityki migracyjnej powinna zawierać wyraźne określenie celów i instrumentów jej realizacji. Ponadto, w dokumencie brakuje odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, szczegółowego określenia, jaką rolę odgrywają w Polsce cudzoziemcy i jak wyglądałaby polska gospodarka i życie społeczne, gdyby cudzoziemców nie było (przydatną mogłaby być tu np. analiza dotycząca udziału firm prowadzonych przez cudzoziemców w rynku usług gastronomicznych, ilości pracowników cudzoziemskich w firmach budowlanych, ilości cudzoziemców pracujących sezonowo, a z drugiej strony informacje dotyczące przestępczości wśród cudzoziemców). Należy wskazać, 1 Por. M.Okólski, Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, w: Współczesne migracje; dylematy Europy i Polski, Ośrodek Badan nad Migracjami UW, Warszawa tak określa cechy współczesnej sytuacji migracyjnej w Europie prof. M. Okólski, op.cit., str.13.j

2 iż przedstawiony do konsultacji dokument jest stanowczo za długi. Co więcej, autorzy dokumentu, nie wzięli pod uwagę, do jakich organów jest on skierowany oraz nie zostało to doprecyzowane w Planie działania. Negatywnym skutkiem długości tekstu jest zaburzenie przekazu meritum, a co za tym idzie- cel tej polityki przestaje być klarowny. Polityka Migracyjna Polski powinna wprost i wyraźnie wskazywać na niego, gdyż wpływa to na odbiór całości dokumentu. Rozwiązania sugerowane w/w założeniach polityki migracyjnej, nie wskazują wcale na to wbrew zapewnieniom autorów - że jej celem jest otwarcie Polski na cudzoziemców. W naszej opinii, celem polityki migracyjnej powinno być: - stworzenie dobrych warunków sytuowania się w Polsce migrantów przymusowych, którzy obejmowani są ochroną międzynarodową, - w odniesieniu do migrantów ekonomicznych zapewnienie przejrzystych i przyjaznych zasad ich zatrudnienia i pobytu; podstawową przesłanką wjazdu na terytorium RP tej kategorii cudzoziemców powinna być chęć świadczenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zbiorowości imigrantów ekonomicznych można wyróżnić następujące kategorie osób specjaliści wysokokwalifikowani, osoby, które znajdują zatrudnienie w rolnictwie przy pracach sezonowych, opiece nad dziećmi i nad osobami starszymi, czy w pracach budowlanych. Są to prace, którymi - jak wykazuje dotychczasowe doświadczenie - obywatele polscy nie są zainteresowani. Wobec powyższego z zestawu warunków decydujących np. o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wskazane byłoby usunięcie wymogu innowacyjności. Imigranci przyjadą bowiem do Polski wykonywać zwykłe acz niezwykle gospodarczo potrzebne prace, których wachlarz przedstawiono powyżej. Tworzenie koncepcji polityki migracyjnej wymaga uświadomienia sobie także, iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć napływu/odpływu migrantów przymusowych i ekonomicznych. Warunki ekonomiczne i zapotrzebowanie na pracę - te dwa czynniki - będą w niedalekiej przyszłości samoistnie regulowały rynek pracy. Chybiona jest zatem obawa, iż migranci będą zabierać miejsca pracy obywatelom polskim, ponieważ: pewnych czynności obywatele polscy nie podejmują się nawet będąc bezrobotnymi, doświadczenie krajów Europy Zachodniej uczy, iż pracodawcy, mając do wyboru cudzoziemca a obywatela własnego kraju, w zdecydowanej większości wybiorą tego drugiego. Poniżej przedstawiono uwagi dotyczące instrumentów realizacji polityki migracyjnej: podstawowym instrumentem realizacji polityki migracyjnej i regulacji napływu cudzoziemców do Polski powinien być szeroki dostęp do rynku pracy i wszystkich form zatrudnienia umowy cywilnoprawne, w tym umowa o pracę, łącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej, i zakładaniem spółek prawa handlowego, również w odniesieniu do migrantów przymusowych powinien być zagwarantowany szeroki dostęp do rynku pracy., funkcjonowanie migrantów przymusowych w społeczeństwie wymaga zagwarantowania im szkoleń zawodowych, dostępu do mieszkań (w tym miejscu należy zasugerować wprowadzenie rozwiązania systemowego) oraz nauki języka polskiego. 2

3 Rozwiązania zaproponowane w dokumencie Polityka migracyjna Polski dotyczą technicznych aspektów związanych z przyjazdem i pobytem cudzoziemców na terytorium naszego kraju, a pomija się aspekt społeczny nie przewidziano bowiem społecznych konsekwencji dla obu stron (społeczeństwa przyjmującego i dla przyjeżdżających) przyjazdu migrantów do Polski, możliwości powstawania i rozwiązywania konfliktów ze społeczeństwem przyjmującym oraz stosunku tego społeczeństwa do przyjezdnych. Imigracja zawsze rodzi konflikty w społeczeństwach i na ich obecność i rozwiązywanie trzeba być przygotowanym. 3 Ponadto, dokument Polityka migracyjna Polski zakłada promowanie migracji cyrkulacyjnych. Takie podejście wydaje się niewłaściwe z punktu widzenia integracyjnego. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, największy kłopot z integracją dotyczy tych grup migrantów, którzy przybyli w celach zarobkowych na w założeniu - krótki czas. Takim przykładem są chociażby Niemcy, sprowadzający w ubiegłych dekadach gastarbeiterów, z których duża część została jednak na stałe. Grupa ta, jak również państwo, nie inwestowali w integrację, stąd też obecnie w Niemczech istnieją duże enklawy niezintegrowanych i zmarginalizowanych imigrantów oraz ich potomków. Należy zatem założyć, że cześć cyrkulacyjnych imigrantów ostatecznie osiądzie w Polsce, jednak ze względu na poczucie tymczasowości nie będą inwestowali oni w swoją integrację. Można też przypuszczać, że trudności w zakresie legalizacji pobytu w Polsce, z jakimi spotykają się cudzoziemcy oraz niepewność co do możliwości zostania tu na dłużej, nie sprzyjają zachowaniom integracyjnym (inwestowanie w naukę języka, w sieci społeczne, inwestowanie kapitału). Rozdzielenie Planu Działania i treści dokumentu nadrzędnego jest niezasadne. Bez planu działania, dokument jest tylko analizą obecnego stanu prawnego i mało skonkretyzowanymi wnioskami o charakterze de lege ferenda. Wobec powyższego Polityka Migracyjna Polski bardziej przypomina pracę naukową niż dokument stanowiący o planowanej polityce państwa. I wreszcie konstatacja oczywista, ale w dokumencie o polityce migracyjnej powinna być przypomniana: w stosunku do wszystkich cudzoziemców Polska jest zobowiązana do przestrzegania praw podstawowych jako strona Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uwagi szczegółowe Na stronach wymienione są kategorie uprzywilejowanych cudzoziemców. Wśród nich jest kategoria cudzoziemcy wykazujący potencjał integracyjny (np. bliskość kulturowa, znajomość języka polskiego, itp.), co w porównaniu z pozostałymi kategoriami jest określeniem bardzo niekonkretnym. Brak precyzji w definiowaniu pojęć pojawiających się w dokumencie może prowadzić do uznaniowego interpretowania tej kategorii, a nawet może prowadzić do dyskryminacji czy rasizmu, zwłaszcza biorąc pod uwagę podany przykład bliskości kulturowej. Samo pojęcia bliskości kulturowej też jest bardzo kontrowersyjne jako bliscy kulturowo będą uznani migranci wywodzący się z krajów słowiańskich, czy z tzw. 3 Zwraca na to uwagę P. Sheffer: Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. wyd. Czarne, Wołowiec

4 Krajów Zachodnich, czy krajów gdzie dominującym wyznaniem jest katolicyzm? Stoimy na stanowisku, iż powyższa kategoria powinna być wyłączona z dokumentu. W punkcie 4.3 dokumentu (s.20) Ochrona międzynarodowa został zawarty postulat uzależnienia wysokości pomocy finansowej oraz świadczeń przyznawanych cudzoziemcowi pozostającemu w procedurze uchodźczej od jego sytuacji materialnej. Chcielibyśmy wskazać, że taka propozycja jest niezasadna. Nie zostało wyjaśnione w jaki sposób będzie badana sytuacja materialna cudzoziemca. Wprowadzenie proponowanej regulacji nie zmniejszy zobowiązań państwa z tego tytułu. Przy obecnej tendencji przyjazdu osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, należy podkreślić, że władze polskie nie będą ponosić zwiększonego kosztu utrzymania uchodźców. Zatem z tego też powodu nie jest zasadne wprowadzenie takiego rozwiązania. Dokument przewiduje rekomendację usunięcia przesłanek humanitarnych na udzielenie pobytu tolerowanego z postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Usunięcie to jest niezasadne w dotychczasowej praktyce pewna część osób ubiegających się o status uchodźcy uzyskiwała legalizację pobytu w oparciu o te przesłanki. Ich usunięcie spowoduje, że osoby te będą musiały przejść przez kolejną procedurę, co utrudni, a nie ułatwi, legalizację ich pobytu w Polsce. Uważamy także, że zasadnym jest, aby zgodę na pobyt tolerowany wydawał właściwy Wojewoda, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Rada do spraw Uchodźców, ponieważ cudzoziemcy muszą mieć szeroki dostęp do zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. W części I pt. Legalne migracje, punkt 4 (s.16) Rekomendacje dla polityki migracyjnej Polski uprzywilejowanie określonych grup cudzoziemców podkreślono, że System admisji i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, poza rozwiązaniami o charakterze ogólnym, powinien przewidywać preferencyjne rozwiązania prawne w zakresie pobytu i pracy na terytorium RP dla wybranych grup cudzoziemców, do których należą (...) cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą. Zaś w punkcie określenie priorytetów w zakresie przyjmowania cudzoziemców (s.29) - podniesiono, aby szczególnymi uregulowaniami zostali objęci cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą. Także w pkt 3 Imigracje zarobkowe litera b (str. 38) wskazano, że preferencyjnego traktowania wymagają cudzoziemcy podejmujący działalność gospodarczą lub innowacyjną. Jednakże, nie można takiego postulatu zaobserwować w projektowanej nowej ustawie o cudzoziemcach. W dokumencie używa się sformułowania którzy prowadzą działalność gospodarczą lub innowacyjną, zaś w ustawie obowiązującej i przyszłej wymaga się, aby działalność gospodarcza była innowacyjna, jeśli ma stanowić podstawę pobytu. Należy podkreślić, że w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach zaproponowane regulacje nie są dla cudzoziemców korzystne. Naszym zdaniem dostęp do prowadzenia działalności gospodarczej powinien być otwarty na takich zasadach jak dla obywateli polskich, bez ograniczeń. W tym kontekście, nie jest zasadne wprowadzenie dodatkowych kwantyfikatorów dotyczących zalegalizowana pobytu poprzez pozostawienie kryteriów m.in. korzystnej czy innowacyjnej działalności dla gospodarki krajowej. W innym miejscu dokumentu wskazano (s.30-31), że do kolejnych grup cudzoziemców, którym przysługują szczególne uprawnienia lub z uwagi na sytuację, w jakiej się znaleźli, wymagają specjalnej opieki oraz ochrony, należy zaliczyć (...) małoletnich cudzoziemców (dzieci cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce oraz 4

5 dzieci urodzonych na terytorium Polski i przebywających na tym terytorium bez opieki) - na podstawie zasad poszanowania życia rodzinnego wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. oraz ustawy o cudzoziemcach. Chcielibyśmy podkreślić, że takie zestawienie małoletnich w jednej kategorii w tym dokumencie powinno przemawiać za jednolitym uregulowaniem sytuacji dzieci cudzoziemskich urodzonych i nieurodzonych na terytorium RP w sytuacji, gdy rodzic posiada zezwolenie na pobyt. Wśród grup wymienionych w rozdziale I pt Imigracje legalne pkt 2 Określenie priorytetów w zakresie przyjmowania cudzoziemców (str. 30) znajdują się osoby objęte ochroną na terytorium Polski. Należy podkreślić, że odnośnie tej kategorii istnieje obowiązek ich przyjęcia na terytorium Polski i nie jest on stopniowalny. W odniesieniu do tych osób można stopniować środki ich integracji z polskim społeczeństwem oraz ilość środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla tych cudzoziemców. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację (s.19, s.62- rozdział II pt. Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji) o wprowadzeniu mechanizmu pozwalającego w indywidualnych przypadkach na zalegalizowanie pobytu cudzoziemcom przebywającym w Polsce nielegalnie oraz umożliwienie im wyjazdu z Polski bez konsekwencji prawnych w postaci wpisu do wykazu osób niepożądanych. Naszym zdaniem są to środki, które bezpośrednio i skutecznie wpłyną na ograniczenie liczby nielegalnych migrantów w Polsce. Warto jednakże zwrócić uwagę na to, iż cudzoziemcy przebywający nielegalnie są, z racji swojego statusu, narażeni na szereg nadużyć (wymuszanie haraczy, poniżanie, niewolnicze warunki pracy) przez pracodawców i grupy przestępcze. Wskazanym rozwiązaniem byłoby zatem zwrócenie szczególnej uwagi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na tego typu przestępczość i objęcie jej ofiar szczególną ochroną np. status pokrzywdzonego mógłby być przesłanką legalizacji pobytu. Jednocześnie uważamy, iż ze względu na zjawisko pobytu cudzoziemców nie posiadających odpowiedniego zezwolenia i dużą liczbę cudzoziemców przebywających nielegalnie, a którzy są zintegrowani z polskim społeczeństwem, wskazane byłoby wprowadzenie mechanizmu regularnych abolicji (np. co kilka lat). Niepokój jednakże budzi sformułowanie, iż dodatkowym warunkiem uzyskania legalizacji wskutek abolicji jest: uzyskanie pozytywnego wyniku wywiadu środowiskowego. Nie zostało ono sprecyzowane, ani nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób wywiad będzie przeprowadzany, a także jaki cel ma to kryterium. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego są zaspokajane przez przesłankę obligatoryjną uzyskania legalizacji pobytu na drodze abolicji, tj. taki cudzoziemiec nie może stanowić zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wobec powyższego niezrozumiały jest cel przeprowadzania wywiadu środowiskowego w procedurze abolicyjnej. W rozdziale II - Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, pkt 2- Rekomendacje dotyczące kwestii wydaleń (str. 60) - w punkcie tym wskazane byłoby wprowadzenie zasady nie umieszczania małoletnich w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia. Zakaz ten powinien dotyczyć przynajmniej małoletnich bez opieki i stanowić zasadę, od której wyjątki powinny dotyczyć szczególnych kategorii małoletnich (stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego) 5

6 Na stronie 75 w fragmencie W zakresie integracji uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali ochronę uzupełniającą, należy po wyrazie ochronę uzupełniającą, należy dodać również osoby, którym nadano status uchodźcy. Uważamy, że humanitarne przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany, związane głównie z okolicznościami natury osobistej, powinny pozostać w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. W naszej pracy spotykamy się z cudzoziemcami - bezpaństwowcami de facto i de jure, którzy nie posiadają dokumentu podróży i nie są go w stanie uzyskać. Postulujemy, aby została wprowadzona możliwość, zalegalizowania pobytu cudzoziemca, który nie posiada ważnego dokumentu podroży. W czasie trwania procedury uchodźczej - nie ma takiego problemu, bo jest wydawane TZTC (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca), natomiast w postępowaniach o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie ustawy o cudzoziemcach wymaga się od cudzoziemca przedstawienia dokumentu podróży. Z naszego punktu widzenia, istotne jest, aby osoba nie posiadająca ważnego dokumentu podróży mogła starać się o udzielenie pobytu czasowego. Uwaga ta ma na celu jak najszersze ujęcie i zapewnienie możliwości zalegalizowania pobytu cudzoziemców w różnych procedurach. Uważamy, że nie może dojść do sytuacji, że migranta nie można zobowiązać do powrotu, ponieważ posiada życie rodzinne i prywatne w Polsce, a jednocześnie pozostaje w Polsce nielegalnie, ponieważ nie jest w stanie uzyskać dokumentu podróży. Warte podkreślenia w naszej opinii jest wyraźne zaznaczenie różnicy między osobami, które otrzymały status uchodźcy oraz beneficjentami ochrony uzupełniającej- w przypadku drugiej grupy- nie wydaje się wspomnianych wyżej dokumentów podróży (Rozdział III Ochrona cudzoziemców (str. 67) - litera b) Należy stwierdzić fakt, iż w/w cudzoziemcy doświadczają licznych problemów, chcąc uzyskać ów dokument (np. wymagano od nich przedstawienia zaświadczenia z ambasady kraju pochodzenia o odmowie wydania takiego dokumentu). Wskazane byłoby ułatwienie możliwości uzyskania dokumentu podróży przez osoby objęte ochroną uzupełniającą np. poprzez odstąpienie od wymogu wykazania, że osoba, której groziło niebezpieczeństwo ze strony władz kraju pochodzenia, nie może uzyskać dokumentu podróży ze strony tychże władz. W rozdziale III we wnioskach i rekomendacjach - w zakresie pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (str. 73) znajduje się informacja, że ośrodki recepcyjne dla osób ubiegających się o status uchodźcy znajdują się w małych i średnich miejscowościach. Warto wskazać, że w istocie ośrodki te znajdują się w odludnych okolicach oddalonych od skupisk ludzkich i większych ośrodków, w których cudzoziemcy załatwiają swoje sprawy (lekarze specjaliści, organizacje pozarządowe, UdSC i in.). Ponadto, przebywając w takich oddalonych miejscach, nie mają szans na integrację z polskim społeczeństwem. Zatem w rekomendacjach do rozdziału III Ochrona cudzoziemców w Polsce wskazane byłoby wprowadzenie sugestii umieszczania ośrodków recepcyjnych w większych miejscowościach i blisko skupisk ludzkich. W rozdziale III we wskazanych wnioskach i rekomendacjach w zakresie integracji uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą (str. 75) stoimy na stanowisku, iż, oprócz wzbogacenia treści programów integracyjnych, należy wydłużyć czas ich trwania. Uważamy, że rok to zdecydowanie za krótko, biorąc pod uwagę, że nie ma żadnej kontynuacji wsparcia 6

7 takiego cudzoziemca. Można rozważyć przedłużenie trwania programu poprzez wspieranie rozwoju społecznego cudzoziemca organizując dodatkowe kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu pracy. Postulujemy, aby każdy cudzoziemiec miał swojego opiekuna- mentora i aby ta opieka była realna, a nie iluzoryczna ( np. jak to było 2008 r., gdy wiele osób starało się o pomoc w ramach programów integracyjnych). Uważamy, że programy te powinny być zindywidualizowane nie tylko z nazwy. Co należałoby uwzględnić w dokumencie Polityka migracyjna Polski? Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególną sytuację apatrydów - cudzoziemców pozbawionych przynależności państwowej, którzy stanowią grupę osób, która jest pozbawiona opieki ze strony państwa i która jest narażona na naruszanie ich praw. Z tego też względu ta grupa w szczególności powinna znajdować pod opieką władz Polski i być grupą uprzywilejowaną. Z praktyki wynika, że bezpaństwowcy, z racji nieposiadania dokumentu podroży i braku możliwości potwierdzenia ich tożsamości przez żadne państwo, uzyskują w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. Należy podkreślić, że przewidywane zmiany w przepisach migracyjnych dotyczące cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, a zatem także bezpaństwowców, pogorszą sytuację tych osób (np. nie będą miały prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach dotychczasowych). Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na sytuację osób oczekujących na wydanie decyzji w procedurze uchodźczej. Uważamy, iż powinny być prowadzone dla tych osób obowiązkowe lekcje języka polskiego, różnego rodzaju warsztaty, powinno umożliwić się im uzyskanie legalnej pracy niezależnie od etapu postępowania administracyjnego (np. możliwość uzyskania zaświadczenia z art. 36 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP również w czasie trwania postępowania w drugiej instancji), a może nawet włączenie ich w prace o charakterze wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej. Kolejną kwestią wymagającą poruszenia jest postępowanie sądowe, do którego prawo mają cudzoziemcy ubiegający się o nadanie im statusu uchodźcy po uzyskaniu negatywnej decyzji Rady do Spraw Uchodźców. Podczas tego postępowania nie są oni jednak uprawnieni do otrzymania żadnej pomocy finansowej ze strony państwa. Wobec tego cudzoziemcy Ci albo rezygnują z składania skargi do WSA albo wnoszą kolejny wniosek o nadanie im statusu uchodźcy, żeby pozyskać środki finansowe na utrzymanie się w trakcie postępowania sądowego. Przyznanie cudzoziemcom oczekującym na wyrok w postępowaniu sądowo administracyjnym środków do życia w ograniczyłoby ten proceder. Ponadto należy zaznaczyć, iż pozostawienie cudzoziemców oczekujących na wyrok WSA lub NSA bez jakichkolwiek środków do życia jest pośrednim ograniczeniem ich prawa do sądu. W zaprezentowanym dokumencie nie zostały poruszone kwestie relokacji i przesiedlenia, które będą w najbliższym czasie wprowadzone do prawa polskiego. Cudzoziemcom poddanym tym procedurom należy również zapewnić co najmniej takie prawa jak osobom z przyznaną ochroną międzynarodową na terytorium RP i uwzględnić tą grupę w polityce. Stoimy na stanowisku, że dokument Polityka migracyjna ma fundamentalne znaczenie dla projektowanej nowej ustawy o cudzoziemcach. Dlatego naszym zdaniem bardziej zasadne byłoby przedstawienie tego dokumentu do konsultacji społecznych wcześniej niż projektu założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach. Wobec odwrotnej 7

8 kolejności, część naszych uwag odnosi się bezpośrednio do nowej ustawy, która stanowi konkretny wyraz polityki państwa w zakresie migracji. Pragniemy także podkreślić, że niepokojące wydają nam się pewne aspekty powstających uregulowań, które są niespójne względem założeń polityki migracyjnej państwa, przedstawionych w konsultowanym dokumencie. Autorzy: Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Agnieszka Mikulska Bogusława Orzoł Ewa Ostaszewska Karolina Rusiłowicz Maja Tobiasz 8

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGATA FORYŚ POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY Wprowadzenie Osoby ubiegające

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Spis treści Polska Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji... 3 Opinia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prawo a partycypacja publiczna

Prawo a partycypacja publiczna Prawo a partycypacja publiczna Dyktat czy debata - Prawo a partycypacja publiczna Partnerzy projektu: Bilans monitoringu 2012 Patronat medialny: pod redakcją Pauliny Sobiesiak-Penszko Prawo a partycypacja

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo