UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI"

Transkrypt

1 UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI Uwagi ogólne Współcześnie, państwa europejskie, w tym także Polska, jak pisze M. Okólski, stają się i staną się, krajami imigracyjnymi, krajami przyjmującymi cudzoziemców, co nie znaczy, że zahamowane zostaną ruchy emigracyjne z części państw europejskich, np. z Europy Wschodniej obywatele nadal będą emigrować. 1 Europejska imigracja jest warunkowana głównie popytem na siłę roboczą. Drugą, wspólną dla państw europejskich cechą zjawisk migracyjnych jest różnorodność, zmienność, trwała tymczasowość. 2 Warto zatem w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, dla jakiej, współcześnie obserwowanej sytuacji, jest tworzona koncepcja polityki migracyjnej Polski? Należy zgodzić się tutaj z obserwacjami prof. Okólskiego: koncepcja polityki migracyjnej Polski powinna być tworzona dla Polski jako kraju imigracyjnego o zmiennych falach napływających migrantów. Wyróżnia się tu dwie kategorie: migrantów: przymusowi obejmowani ochrona międzynarodową - i migranci ekonomiczni, których obecność będzie uzależniona od ilości i typu ofert na rynku pracy. Na wstępie chcieliśmy zwrócić uwagę, iż koncepcja polityki migracyjnej powinna zawierać wyraźne określenie celów i instrumentów jej realizacji. Ponadto, w dokumencie brakuje odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, szczegółowego określenia, jaką rolę odgrywają w Polsce cudzoziemcy i jak wyglądałaby polska gospodarka i życie społeczne, gdyby cudzoziemców nie było (przydatną mogłaby być tu np. analiza dotycząca udziału firm prowadzonych przez cudzoziemców w rynku usług gastronomicznych, ilości pracowników cudzoziemskich w firmach budowlanych, ilości cudzoziemców pracujących sezonowo, a z drugiej strony informacje dotyczące przestępczości wśród cudzoziemców). Należy wskazać, 1 Por. M.Okólski, Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, w: Współczesne migracje; dylematy Europy i Polski, Ośrodek Badan nad Migracjami UW, Warszawa tak określa cechy współczesnej sytuacji migracyjnej w Europie prof. M. Okólski, op.cit., str.13.j

2 iż przedstawiony do konsultacji dokument jest stanowczo za długi. Co więcej, autorzy dokumentu, nie wzięli pod uwagę, do jakich organów jest on skierowany oraz nie zostało to doprecyzowane w Planie działania. Negatywnym skutkiem długości tekstu jest zaburzenie przekazu meritum, a co za tym idzie- cel tej polityki przestaje być klarowny. Polityka Migracyjna Polski powinna wprost i wyraźnie wskazywać na niego, gdyż wpływa to na odbiór całości dokumentu. Rozwiązania sugerowane w/w założeniach polityki migracyjnej, nie wskazują wcale na to wbrew zapewnieniom autorów - że jej celem jest otwarcie Polski na cudzoziemców. W naszej opinii, celem polityki migracyjnej powinno być: - stworzenie dobrych warunków sytuowania się w Polsce migrantów przymusowych, którzy obejmowani są ochroną międzynarodową, - w odniesieniu do migrantów ekonomicznych zapewnienie przejrzystych i przyjaznych zasad ich zatrudnienia i pobytu; podstawową przesłanką wjazdu na terytorium RP tej kategorii cudzoziemców powinna być chęć świadczenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zbiorowości imigrantów ekonomicznych można wyróżnić następujące kategorie osób specjaliści wysokokwalifikowani, osoby, które znajdują zatrudnienie w rolnictwie przy pracach sezonowych, opiece nad dziećmi i nad osobami starszymi, czy w pracach budowlanych. Są to prace, którymi - jak wykazuje dotychczasowe doświadczenie - obywatele polscy nie są zainteresowani. Wobec powyższego z zestawu warunków decydujących np. o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wskazane byłoby usunięcie wymogu innowacyjności. Imigranci przyjadą bowiem do Polski wykonywać zwykłe acz niezwykle gospodarczo potrzebne prace, których wachlarz przedstawiono powyżej. Tworzenie koncepcji polityki migracyjnej wymaga uświadomienia sobie także, iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć napływu/odpływu migrantów przymusowych i ekonomicznych. Warunki ekonomiczne i zapotrzebowanie na pracę - te dwa czynniki - będą w niedalekiej przyszłości samoistnie regulowały rynek pracy. Chybiona jest zatem obawa, iż migranci będą zabierać miejsca pracy obywatelom polskim, ponieważ: pewnych czynności obywatele polscy nie podejmują się nawet będąc bezrobotnymi, doświadczenie krajów Europy Zachodniej uczy, iż pracodawcy, mając do wyboru cudzoziemca a obywatela własnego kraju, w zdecydowanej większości wybiorą tego drugiego. Poniżej przedstawiono uwagi dotyczące instrumentów realizacji polityki migracyjnej: podstawowym instrumentem realizacji polityki migracyjnej i regulacji napływu cudzoziemców do Polski powinien być szeroki dostęp do rynku pracy i wszystkich form zatrudnienia umowy cywilnoprawne, w tym umowa o pracę, łącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej, i zakładaniem spółek prawa handlowego, również w odniesieniu do migrantów przymusowych powinien być zagwarantowany szeroki dostęp do rynku pracy., funkcjonowanie migrantów przymusowych w społeczeństwie wymaga zagwarantowania im szkoleń zawodowych, dostępu do mieszkań (w tym miejscu należy zasugerować wprowadzenie rozwiązania systemowego) oraz nauki języka polskiego. 2

3 Rozwiązania zaproponowane w dokumencie Polityka migracyjna Polski dotyczą technicznych aspektów związanych z przyjazdem i pobytem cudzoziemców na terytorium naszego kraju, a pomija się aspekt społeczny nie przewidziano bowiem społecznych konsekwencji dla obu stron (społeczeństwa przyjmującego i dla przyjeżdżających) przyjazdu migrantów do Polski, możliwości powstawania i rozwiązywania konfliktów ze społeczeństwem przyjmującym oraz stosunku tego społeczeństwa do przyjezdnych. Imigracja zawsze rodzi konflikty w społeczeństwach i na ich obecność i rozwiązywanie trzeba być przygotowanym. 3 Ponadto, dokument Polityka migracyjna Polski zakłada promowanie migracji cyrkulacyjnych. Takie podejście wydaje się niewłaściwe z punktu widzenia integracyjnego. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, największy kłopot z integracją dotyczy tych grup migrantów, którzy przybyli w celach zarobkowych na w założeniu - krótki czas. Takim przykładem są chociażby Niemcy, sprowadzający w ubiegłych dekadach gastarbeiterów, z których duża część została jednak na stałe. Grupa ta, jak również państwo, nie inwestowali w integrację, stąd też obecnie w Niemczech istnieją duże enklawy niezintegrowanych i zmarginalizowanych imigrantów oraz ich potomków. Należy zatem założyć, że cześć cyrkulacyjnych imigrantów ostatecznie osiądzie w Polsce, jednak ze względu na poczucie tymczasowości nie będą inwestowali oni w swoją integrację. Można też przypuszczać, że trudności w zakresie legalizacji pobytu w Polsce, z jakimi spotykają się cudzoziemcy oraz niepewność co do możliwości zostania tu na dłużej, nie sprzyjają zachowaniom integracyjnym (inwestowanie w naukę języka, w sieci społeczne, inwestowanie kapitału). Rozdzielenie Planu Działania i treści dokumentu nadrzędnego jest niezasadne. Bez planu działania, dokument jest tylko analizą obecnego stanu prawnego i mało skonkretyzowanymi wnioskami o charakterze de lege ferenda. Wobec powyższego Polityka Migracyjna Polski bardziej przypomina pracę naukową niż dokument stanowiący o planowanej polityce państwa. I wreszcie konstatacja oczywista, ale w dokumencie o polityce migracyjnej powinna być przypomniana: w stosunku do wszystkich cudzoziemców Polska jest zobowiązana do przestrzegania praw podstawowych jako strona Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uwagi szczegółowe Na stronach wymienione są kategorie uprzywilejowanych cudzoziemców. Wśród nich jest kategoria cudzoziemcy wykazujący potencjał integracyjny (np. bliskość kulturowa, znajomość języka polskiego, itp.), co w porównaniu z pozostałymi kategoriami jest określeniem bardzo niekonkretnym. Brak precyzji w definiowaniu pojęć pojawiających się w dokumencie może prowadzić do uznaniowego interpretowania tej kategorii, a nawet może prowadzić do dyskryminacji czy rasizmu, zwłaszcza biorąc pod uwagę podany przykład bliskości kulturowej. Samo pojęcia bliskości kulturowej też jest bardzo kontrowersyjne jako bliscy kulturowo będą uznani migranci wywodzący się z krajów słowiańskich, czy z tzw. 3 Zwraca na to uwagę P. Sheffer: Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. wyd. Czarne, Wołowiec

4 Krajów Zachodnich, czy krajów gdzie dominującym wyznaniem jest katolicyzm? Stoimy na stanowisku, iż powyższa kategoria powinna być wyłączona z dokumentu. W punkcie 4.3 dokumentu (s.20) Ochrona międzynarodowa został zawarty postulat uzależnienia wysokości pomocy finansowej oraz świadczeń przyznawanych cudzoziemcowi pozostającemu w procedurze uchodźczej od jego sytuacji materialnej. Chcielibyśmy wskazać, że taka propozycja jest niezasadna. Nie zostało wyjaśnione w jaki sposób będzie badana sytuacja materialna cudzoziemca. Wprowadzenie proponowanej regulacji nie zmniejszy zobowiązań państwa z tego tytułu. Przy obecnej tendencji przyjazdu osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, należy podkreślić, że władze polskie nie będą ponosić zwiększonego kosztu utrzymania uchodźców. Zatem z tego też powodu nie jest zasadne wprowadzenie takiego rozwiązania. Dokument przewiduje rekomendację usunięcia przesłanek humanitarnych na udzielenie pobytu tolerowanego z postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Usunięcie to jest niezasadne w dotychczasowej praktyce pewna część osób ubiegających się o status uchodźcy uzyskiwała legalizację pobytu w oparciu o te przesłanki. Ich usunięcie spowoduje, że osoby te będą musiały przejść przez kolejną procedurę, co utrudni, a nie ułatwi, legalizację ich pobytu w Polsce. Uważamy także, że zasadnym jest, aby zgodę na pobyt tolerowany wydawał właściwy Wojewoda, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Rada do spraw Uchodźców, ponieważ cudzoziemcy muszą mieć szeroki dostęp do zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. W części I pt. Legalne migracje, punkt 4 (s.16) Rekomendacje dla polityki migracyjnej Polski uprzywilejowanie określonych grup cudzoziemców podkreślono, że System admisji i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, poza rozwiązaniami o charakterze ogólnym, powinien przewidywać preferencyjne rozwiązania prawne w zakresie pobytu i pracy na terytorium RP dla wybranych grup cudzoziemców, do których należą (...) cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą. Zaś w punkcie określenie priorytetów w zakresie przyjmowania cudzoziemców (s.29) - podniesiono, aby szczególnymi uregulowaniami zostali objęci cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą. Także w pkt 3 Imigracje zarobkowe litera b (str. 38) wskazano, że preferencyjnego traktowania wymagają cudzoziemcy podejmujący działalność gospodarczą lub innowacyjną. Jednakże, nie można takiego postulatu zaobserwować w projektowanej nowej ustawie o cudzoziemcach. W dokumencie używa się sformułowania którzy prowadzą działalność gospodarczą lub innowacyjną, zaś w ustawie obowiązującej i przyszłej wymaga się, aby działalność gospodarcza była innowacyjna, jeśli ma stanowić podstawę pobytu. Należy podkreślić, że w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach zaproponowane regulacje nie są dla cudzoziemców korzystne. Naszym zdaniem dostęp do prowadzenia działalności gospodarczej powinien być otwarty na takich zasadach jak dla obywateli polskich, bez ograniczeń. W tym kontekście, nie jest zasadne wprowadzenie dodatkowych kwantyfikatorów dotyczących zalegalizowana pobytu poprzez pozostawienie kryteriów m.in. korzystnej czy innowacyjnej działalności dla gospodarki krajowej. W innym miejscu dokumentu wskazano (s.30-31), że do kolejnych grup cudzoziemców, którym przysługują szczególne uprawnienia lub z uwagi na sytuację, w jakiej się znaleźli, wymagają specjalnej opieki oraz ochrony, należy zaliczyć (...) małoletnich cudzoziemców (dzieci cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce oraz 4

5 dzieci urodzonych na terytorium Polski i przebywających na tym terytorium bez opieki) - na podstawie zasad poszanowania życia rodzinnego wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. oraz ustawy o cudzoziemcach. Chcielibyśmy podkreślić, że takie zestawienie małoletnich w jednej kategorii w tym dokumencie powinno przemawiać za jednolitym uregulowaniem sytuacji dzieci cudzoziemskich urodzonych i nieurodzonych na terytorium RP w sytuacji, gdy rodzic posiada zezwolenie na pobyt. Wśród grup wymienionych w rozdziale I pt Imigracje legalne pkt 2 Określenie priorytetów w zakresie przyjmowania cudzoziemców (str. 30) znajdują się osoby objęte ochroną na terytorium Polski. Należy podkreślić, że odnośnie tej kategorii istnieje obowiązek ich przyjęcia na terytorium Polski i nie jest on stopniowalny. W odniesieniu do tych osób można stopniować środki ich integracji z polskim społeczeństwem oraz ilość środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla tych cudzoziemców. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację (s.19, s.62- rozdział II pt. Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji) o wprowadzeniu mechanizmu pozwalającego w indywidualnych przypadkach na zalegalizowanie pobytu cudzoziemcom przebywającym w Polsce nielegalnie oraz umożliwienie im wyjazdu z Polski bez konsekwencji prawnych w postaci wpisu do wykazu osób niepożądanych. Naszym zdaniem są to środki, które bezpośrednio i skutecznie wpłyną na ograniczenie liczby nielegalnych migrantów w Polsce. Warto jednakże zwrócić uwagę na to, iż cudzoziemcy przebywający nielegalnie są, z racji swojego statusu, narażeni na szereg nadużyć (wymuszanie haraczy, poniżanie, niewolnicze warunki pracy) przez pracodawców i grupy przestępcze. Wskazanym rozwiązaniem byłoby zatem zwrócenie szczególnej uwagi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na tego typu przestępczość i objęcie jej ofiar szczególną ochroną np. status pokrzywdzonego mógłby być przesłanką legalizacji pobytu. Jednocześnie uważamy, iż ze względu na zjawisko pobytu cudzoziemców nie posiadających odpowiedniego zezwolenia i dużą liczbę cudzoziemców przebywających nielegalnie, a którzy są zintegrowani z polskim społeczeństwem, wskazane byłoby wprowadzenie mechanizmu regularnych abolicji (np. co kilka lat). Niepokój jednakże budzi sformułowanie, iż dodatkowym warunkiem uzyskania legalizacji wskutek abolicji jest: uzyskanie pozytywnego wyniku wywiadu środowiskowego. Nie zostało ono sprecyzowane, ani nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób wywiad będzie przeprowadzany, a także jaki cel ma to kryterium. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego są zaspokajane przez przesłankę obligatoryjną uzyskania legalizacji pobytu na drodze abolicji, tj. taki cudzoziemiec nie może stanowić zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wobec powyższego niezrozumiały jest cel przeprowadzania wywiadu środowiskowego w procedurze abolicyjnej. W rozdziale II - Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, pkt 2- Rekomendacje dotyczące kwestii wydaleń (str. 60) - w punkcie tym wskazane byłoby wprowadzenie zasady nie umieszczania małoletnich w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia. Zakaz ten powinien dotyczyć przynajmniej małoletnich bez opieki i stanowić zasadę, od której wyjątki powinny dotyczyć szczególnych kategorii małoletnich (stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego) 5

6 Na stronie 75 w fragmencie W zakresie integracji uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali ochronę uzupełniającą, należy po wyrazie ochronę uzupełniającą, należy dodać również osoby, którym nadano status uchodźcy. Uważamy, że humanitarne przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany, związane głównie z okolicznościami natury osobistej, powinny pozostać w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. W naszej pracy spotykamy się z cudzoziemcami - bezpaństwowcami de facto i de jure, którzy nie posiadają dokumentu podróży i nie są go w stanie uzyskać. Postulujemy, aby została wprowadzona możliwość, zalegalizowania pobytu cudzoziemca, który nie posiada ważnego dokumentu podroży. W czasie trwania procedury uchodźczej - nie ma takiego problemu, bo jest wydawane TZTC (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca), natomiast w postępowaniach o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie ustawy o cudzoziemcach wymaga się od cudzoziemca przedstawienia dokumentu podróży. Z naszego punktu widzenia, istotne jest, aby osoba nie posiadająca ważnego dokumentu podróży mogła starać się o udzielenie pobytu czasowego. Uwaga ta ma na celu jak najszersze ujęcie i zapewnienie możliwości zalegalizowania pobytu cudzoziemców w różnych procedurach. Uważamy, że nie może dojść do sytuacji, że migranta nie można zobowiązać do powrotu, ponieważ posiada życie rodzinne i prywatne w Polsce, a jednocześnie pozostaje w Polsce nielegalnie, ponieważ nie jest w stanie uzyskać dokumentu podróży. Warte podkreślenia w naszej opinii jest wyraźne zaznaczenie różnicy między osobami, które otrzymały status uchodźcy oraz beneficjentami ochrony uzupełniającej- w przypadku drugiej grupy- nie wydaje się wspomnianych wyżej dokumentów podróży (Rozdział III Ochrona cudzoziemców (str. 67) - litera b) Należy stwierdzić fakt, iż w/w cudzoziemcy doświadczają licznych problemów, chcąc uzyskać ów dokument (np. wymagano od nich przedstawienia zaświadczenia z ambasady kraju pochodzenia o odmowie wydania takiego dokumentu). Wskazane byłoby ułatwienie możliwości uzyskania dokumentu podróży przez osoby objęte ochroną uzupełniającą np. poprzez odstąpienie od wymogu wykazania, że osoba, której groziło niebezpieczeństwo ze strony władz kraju pochodzenia, nie może uzyskać dokumentu podróży ze strony tychże władz. W rozdziale III we wnioskach i rekomendacjach - w zakresie pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (str. 73) znajduje się informacja, że ośrodki recepcyjne dla osób ubiegających się o status uchodźcy znajdują się w małych i średnich miejscowościach. Warto wskazać, że w istocie ośrodki te znajdują się w odludnych okolicach oddalonych od skupisk ludzkich i większych ośrodków, w których cudzoziemcy załatwiają swoje sprawy (lekarze specjaliści, organizacje pozarządowe, UdSC i in.). Ponadto, przebywając w takich oddalonych miejscach, nie mają szans na integrację z polskim społeczeństwem. Zatem w rekomendacjach do rozdziału III Ochrona cudzoziemców w Polsce wskazane byłoby wprowadzenie sugestii umieszczania ośrodków recepcyjnych w większych miejscowościach i blisko skupisk ludzkich. W rozdziale III we wskazanych wnioskach i rekomendacjach w zakresie integracji uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą (str. 75) stoimy na stanowisku, iż, oprócz wzbogacenia treści programów integracyjnych, należy wydłużyć czas ich trwania. Uważamy, że rok to zdecydowanie za krótko, biorąc pod uwagę, że nie ma żadnej kontynuacji wsparcia 6

7 takiego cudzoziemca. Można rozważyć przedłużenie trwania programu poprzez wspieranie rozwoju społecznego cudzoziemca organizując dodatkowe kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu pracy. Postulujemy, aby każdy cudzoziemiec miał swojego opiekuna- mentora i aby ta opieka była realna, a nie iluzoryczna ( np. jak to było 2008 r., gdy wiele osób starało się o pomoc w ramach programów integracyjnych). Uważamy, że programy te powinny być zindywidualizowane nie tylko z nazwy. Co należałoby uwzględnić w dokumencie Polityka migracyjna Polski? Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególną sytuację apatrydów - cudzoziemców pozbawionych przynależności państwowej, którzy stanowią grupę osób, która jest pozbawiona opieki ze strony państwa i która jest narażona na naruszanie ich praw. Z tego też względu ta grupa w szczególności powinna znajdować pod opieką władz Polski i być grupą uprzywilejowaną. Z praktyki wynika, że bezpaństwowcy, z racji nieposiadania dokumentu podroży i braku możliwości potwierdzenia ich tożsamości przez żadne państwo, uzyskują w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. Należy podkreślić, że przewidywane zmiany w przepisach migracyjnych dotyczące cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, a zatem także bezpaństwowców, pogorszą sytuację tych osób (np. nie będą miały prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach dotychczasowych). Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na sytuację osób oczekujących na wydanie decyzji w procedurze uchodźczej. Uważamy, iż powinny być prowadzone dla tych osób obowiązkowe lekcje języka polskiego, różnego rodzaju warsztaty, powinno umożliwić się im uzyskanie legalnej pracy niezależnie od etapu postępowania administracyjnego (np. możliwość uzyskania zaświadczenia z art. 36 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP również w czasie trwania postępowania w drugiej instancji), a może nawet włączenie ich w prace o charakterze wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej. Kolejną kwestią wymagającą poruszenia jest postępowanie sądowe, do którego prawo mają cudzoziemcy ubiegający się o nadanie im statusu uchodźcy po uzyskaniu negatywnej decyzji Rady do Spraw Uchodźców. Podczas tego postępowania nie są oni jednak uprawnieni do otrzymania żadnej pomocy finansowej ze strony państwa. Wobec tego cudzoziemcy Ci albo rezygnują z składania skargi do WSA albo wnoszą kolejny wniosek o nadanie im statusu uchodźcy, żeby pozyskać środki finansowe na utrzymanie się w trakcie postępowania sądowego. Przyznanie cudzoziemcom oczekującym na wyrok w postępowaniu sądowo administracyjnym środków do życia w ograniczyłoby ten proceder. Ponadto należy zaznaczyć, iż pozostawienie cudzoziemców oczekujących na wyrok WSA lub NSA bez jakichkolwiek środków do życia jest pośrednim ograniczeniem ich prawa do sądu. W zaprezentowanym dokumencie nie zostały poruszone kwestie relokacji i przesiedlenia, które będą w najbliższym czasie wprowadzone do prawa polskiego. Cudzoziemcom poddanym tym procedurom należy również zapewnić co najmniej takie prawa jak osobom z przyznaną ochroną międzynarodową na terytorium RP i uwzględnić tą grupę w polityce. Stoimy na stanowisku, że dokument Polityka migracyjna ma fundamentalne znaczenie dla projektowanej nowej ustawy o cudzoziemcach. Dlatego naszym zdaniem bardziej zasadne byłoby przedstawienie tego dokumentu do konsultacji społecznych wcześniej niż projektu założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach. Wobec odwrotnej 7

8 kolejności, część naszych uwag odnosi się bezpośrednio do nowej ustawy, która stanowi konkretny wyraz polityki państwa w zakresie migracji. Pragniemy także podkreślić, że niepokojące wydają nam się pewne aspekty powstających uregulowań, które są niespójne względem założeń polityki migracyjnej państwa, przedstawionych w konsultowanym dokumencie. Autorzy: Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Agnieszka Mikulska Bogusława Orzoł Ewa Ostaszewska Karolina Rusiłowicz Maja Tobiasz 8

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Analiza ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 r.

Analiza ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 r. nie w I RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa. czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Micha/ak ZSM/5 00/2/201 4/AJ Pan Bartiomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych w związku z napływającymi do mojego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 22 kwietnia 2015 r. Sz.P. Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. Dot. DP-I-0231-82/2014/ECh

Kraków, 22 kwietnia 2015 r. Sz.P. Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. Dot. DP-I-0231-82/2014/ECh Kraków, 22 kwietnia 2015 r. Sz.P. Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa Dot. DP-I-0231-82/2014/ECh Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 18 stycznia 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PRAWNE W PRZEDMIOCIE WPROWADZENIA ZAKAZU UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W STRZEŻONYCH OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW

STANOWISKO PRAWNE W PRZEDMIOCIE WPROWADZENIA ZAKAZU UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W STRZEŻONYCH OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW Kraków, dnia 8 kwietnia 2011 r. Sz. P. Rafał Rogala Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa STANOWISKO PRAWNE W PRZEDMIOCIE WPROWADZENIA ZAKAZU UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W STRZEŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; zm.: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2011 r.

Warszawa, 18 marca 2011 r. Warszawa, 18 marca 2011 r. UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOZEŃ USTAWY O CUDZOZIEMCACH Programu pomocy prawnej uchodźców i migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Autorzy: Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział

Bardziej szczegółowo

Izabela Piela KrDZEk2003Gn

Izabela Piela KrDZEk2003Gn Izabela Piela KrDZEk2003Gn Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń, połączonych z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej, prowadzących do stałej lub

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2 CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2 Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych Suplement do wydania 2 Warszawa 2016 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie.. - 9.. r. Ochrona międzynarodowa I. Przyjęte o nadanie statusu uchodźcy w RP: TADŻYKISTAN GRUZJA KIRGISTAN.. - 9.. r. PIERWSZE KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

6. MIGRANT EKONOMICZNY

6. MIGRANT EKONOMICZNY SŁOWNIK 1. AZYL - w nazewnictwie polskim krajowa forma ochrony, która jest udzielana cudzoziemcom w sytuacji, kiedy jest to konieczne do zapewnienia im ochrony oraz wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 13 września 2015 roku)

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 13 września 2015 roku) RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 13 września 2015 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 11 stycznia 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 września 2013 roku. Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, 16 września 2013 roku. Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16 września 2013 roku Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Szanowny Panie Ministrze, Dziękując serdecznie za przesłanie do konsultacji projektu

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH UWAGI OGÓLNE

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH UWAGI OGÓLNE UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Autorzy uwag: Prof. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Maja Tobiasz Jacek Białas UWAGI OGÓLNE Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA?

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA? W NASZYCH działaniach WAŻNA JEST: Sprawa prowadzimy poradnictwo prawne w indywidualnych sprawach, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji. Wszystkich porad udzielamy bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku)

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku) RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r.

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu dostosowanie prawa polskiego do regulacji zawartych

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych Suplement Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2015 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 22.02.2015 r.) Ochrona międzynarodowa 1. Wnioski (dane aktualizowane raz dziennie) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015 złożyli

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Prawa ofiar Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Handel ludźmi narusza prawa i oddziałuje na życia niezliczonej liczby ludzi w Europie i poza nią. Coraz więcej kobiet, mężczyzn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. PODMIOTY, NA KTÓRE BĘDZIE ODDZIAŁYWAŁA USTAWA Projektowana regulacja będzie oddziaływać na następujące podmioty: 1) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór MODUŁ BADAWCZY: Instytucje Rynku Pracy u Jest to część projektu "Imigranci

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź użył takich dokumentów jako autentycznych; 4) wymagają tego względy obronności lub

użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź użył takich dokumentów jako autentycznych; 4) wymagają tego względy obronności lub UZASADNIENIE Potrzeba uregulowania sytuacji cudzoziemców przebywających na terytorium Polski nielegalnie, a zamieszkujących w naszym kraju od dłuższego czasu, ujawniła się w trakcie prac nad dokumentem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Dobrowolny powrót informator dla powracających migrantów.

Dobrowolny powrót informator dla powracających migrantów. Jacek Białas Karolina Rusiłowicz Maja Tobiasz Daniel Witko Dobrowolny powrót informator dla powracających migrantów. Warszawa 2013 Dobrowolny powrót informator dla powracających migrantów Jacek Białas

Bardziej szczegółowo

Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Propozycja wprowadzenia zmian do ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw w zakresie dotyczącym praw cudzoziemców

Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Propozycja wprowadzenia zmian do ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw w zakresie dotyczącym praw cudzoziemców Helsińska Fundacja Praw Człowieka Propozycja wprowadzenia zmian do ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw w zakresie dotyczącym praw cudzoziemców Maj 2016 I. PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE O CUDZOZIEMCACH PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony Źródło: http://emn.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 01:26 STRONA GŁÓWNA EMN Prezydent podpisał nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 5 października br. Prezydent podpisał

Bardziej szczegółowo

Anna Kostecka, Prezeska Zarządu Kraków dnia 22 marca 2011 r.

Anna Kostecka, Prezeska Zarządu Kraków dnia 22 marca 2011 r. Anna Kostecka, Prezeska Zarządu Kraków dnia 22 marca 2011 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa dotyczy: zgodności art.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA. w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA. w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (dalej: Stowarzyszenie)

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców edy cja 201 2 Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców W sierpniu 2012 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zmieniły się warunki uzyskania obywatelstwa, dla wielu grup cudzoziemców wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Jacek Białas, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Daniel Witko

Jacek Białas, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Daniel Witko Jacek Białas, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Daniel Witko Powroty Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE. Marzena Korolko

CUDZOZIEMCY W POLSCE. Marzena Korolko CUDZOZIEMCY W POLSCE Marzena Korolko Krótka historia migracji do Polski przełom lat 80. i 90. XX wieku wejście Polski do Unii Europejskiej ujemne saldo migracji Cudzoziemcy w liczbach Według danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Studenci z państw trzecich

Studenci z państw trzecich Studenci z państw trzecich Perspektywa Straży Granicznej kpt. SG Iwona Przybyłowicz Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG iwona.przybylowicz@strazgraniczna.pl Rola Straży Granicznej w kontekście studentów z państw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2) z dnia... 2011 r. Projekt 26.09.2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Jak trwale skorzystać z abolicji?

Jak trwale skorzystać z abolicji? Dr Paweł Dąbrowski Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski Jak trwale skorzystać z abolicji? Informacje podstawowe Niniejsza informacja jest kierowana do tych cudzoziemców, którzy w wyniku

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 13 maja 2016 r. DOLiS 033 148/16 Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Środowiskowej Menu Działu: - Klasyfikacja Świadczeń Pomocy Społecznej - Priorytetowe zadania - Działania Wykaz rejonów Pracowników socjalnych - (PDF 93,6 KB) Grafik Pracy Pracowników Socjalnych

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM RP NA ZASADACH OKREŚLONYCH W DECYZJI NR 1/80 RADY STOWARZYSZENIA REPUBLIKI TURECKIEJ I EWG Z DNIA 19

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC 231/12/17186,17188,17190 dot. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DOBROWOLNY POWRÓT. Regulacje prawne w zakresie polityki powrotowej. Anna Kosińska Paweł Wojtasik (red.)

DOBROWOLNY POWRÓT. Regulacje prawne w zakresie polityki powrotowej. Anna Kosińska Paweł Wojtasik (red.) DOBROWOLNY POWRÓT Regulacje prawne w zakresie polityki powrotowej Anna Kosińska Paweł Wojtasik (red.) FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA Lublin 2014 Dobrowolny powrót Regulacje prawne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kto może skorzystać z abolicji

Kto może skorzystać z abolicji Kto może skorzystać z abolicji Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce: nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM Rodzaje udzielanej repatriantom pomocy zostały określone w przepisach: Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.). Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg I. Stan faktyczny i prawny W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują:

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 września 2015 r. Szanowna Pani. Ewa Kopacz. Prezes Rady Ministrów. Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowna Pani Premier,

Warszawa, 24 września 2015 r. Szanowna Pani. Ewa Kopacz. Prezes Rady Ministrów. Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowna Pani Premier, Warszawa, 24 września 2015 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Premier, W związku z obecną sytuacją migracyjną w Europie, która wymaga także wielu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks pracy

o zmianie ustawy Kodeks pracy Warszawa, dn. 30.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 11:05 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 11 września 2015 Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie - Działania polskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

media i uchodźcy Praktyczne informacje dla dziennikarzy i fotografów

media i uchodźcy Praktyczne informacje dla dziennikarzy i fotografów media i uchodźcy Praktyczne informacje dla dziennikarzy i fotografów Dobry materiał o uchodźcach wymaga przygotowania i wiedzy. W Polsce kwestie uchodźstwa i migracji często budzą wiele emocji i są szeroko

Bardziej szczegółowo

Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności

Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności Dominik Wojcieszek Radca prawny z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Stwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie dokumentów z polskiego

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo