Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Violetta Witkowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z1.05. Planowanie przedmiotu działalności zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 6 3. CELE KSZTAŁCENIA 7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA Istota planowania. Metody planowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.2. Zasady planowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.3. Rodzaje planowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.4. Rodzaje działalności gospodarczej i motywy jej podejmowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.5. Typy produkcji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.6. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Przepisy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.7. Procedura zakładania działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.8. Zasoby przedsiębiorstwa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.9. Koncesjonowanie działalności gospodarczej Materiał nauczania

4 Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wady i zalety małych i średnich przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Biznesplan Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA

5 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej planowania działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie oraz procedur uruchamiania działalności gospodarczej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabrałeś wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. Znajdziesz w tym podręczniku podstawową wiedzę na temat planowania działalności gospodarczej, zasad i metod planowania, poznasz rodzaje planowania według różnych kryteriów, a także dowiesz się, dlaczego należy planować działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie. Potrafisz już rozróżnić formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, ich cechy charakterystyczne, wady i zalety, teraz poznasz rodzaje działalności gospodarczej, kryteria doboru formy do rodzaju działalności a także motywy, jakimi się kierują osoby podejmujące działalność gospodarczą na własny rachunek. Poznasz rodzaje i typy produkcji, które pozwolą Ci scharakteryzować i określić jej specyfikę, jako jedne z podstawowych rodzajów działalności gospodarczej. Znasz już źródła prawa gospodarczego, potrafisz je zidentyfikować, wyszukiwać niezbędne informacje, teraz poznasz podstawy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Poznasz również procedurę uruchamiania nowej działalności gospodarczej, instytucje, do których należy się udać, aby założyć działalność gospodarczą oraz dokumenty zgłoszeniowe niezbędne przy rejestracji. Jednostka tematyczna Koncesjonowanie działalności gospodarczej pozwoli Ci poznać obszary działalności gospodarczej objętej ograniczeniami, tzw. reglamentacją. Poznasz pojęcia koncesja, licencja, zezwolenia oraz działalność regulowana. Zrozumiesz, dlaczego niektóre rodzaje działalności gospodarczej muszą być koncesjonowane. W materiale nauczania Zasoby przedsiębiorstwa nauczysz się określać zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Będziesz potrafił zaplanować niezbędne zasoby do uruchomienia małej działalności gospodarczej. Poznasz rodzaje przedsiębiorstw według kryterium wielkości, będziesz potrafił wskazać źródło prawa, w którym ten podział określono oraz do jakich celów dokonano tej klasyfikacji. Poznasz zalety i wady małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyczyny niepowodzeń nowo powstałych firm. Cenną umiejętnością, jaką nabędziesz w tej jednostce modułowej, jest tworzenia biznesplanu dla małego przedsiębiorstwa. Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. 4

6 Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. Jeżeli okaże się, że czegoś jeszcze nie pamiętasz lub nie rozumiesz, to zawsze możesz wrócić do rozdziału Materiał nauczania i tam znajdziesz odpowiedź na pytania, które sprawiły Ci kłopot. Przykładowy sprawdzian osiągnięć może okazać się świetnym treningiem przed zaplanowanym przez nauczyciela sprawdzianem, a część praktyczna pokaże Ci, że zdobyte przez Ciebie umiejętności faktycznie wykorzystuje się w prowadzeniu działalności gospodarczej. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, korzystać z różnych źródeł prawa, definiować podstawowe pojęcia prawne, podejmować decyzje o wykorzystaniu rzadkich zasobów, wymianie dóbr i poziomie konsumpcji, określać zasady gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, obliczać i analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, interpretować dane statystyczne, rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw według różnych kryteriów, charakteryzować poszczególne formy organizacyjno-prawne, określać kryteria doboru form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa do rodzaju działalności, rozróżniać cele działania przedsiębiorstwa, określać kryteria doboru form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa do celów działania, rozróżniać organy przedsiębiorstwa, charakteryzować rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, sporządzać schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, określać funkcje przedsiębiorstwa, stosować technologię komputerową i informacyjną, wskazywać różne źródła informacji, pracować w zespole, rozwiązywać problemy w sposób twórczy. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: rozróżnić metody planowania, rozróżnić zasady planowania, scharakteryzować zasady planowania, scharakteryzować rodzaje planowania według różnych kryteriów, scharakteryzować planowanie operatywne, taktyczne, strategiczne, określić motywy podejmowania działalności gospodarczej, rozróżnić rodzaje działalności gospodarczej, rozróżnić typy produkcji, dokonać analizy czynników wpływających na wybór formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego, zidentyfikować przepisy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przedstawić procedurę postępowania przy uruchamianiu działalności gospodarczej, wskazać instytucje i urzędy związane z rejestracją działalności gospodarczej, wypełnić dokumenty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, rozróżnić zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanować zasoby przedsiębiorstwa niezbędne do uruchomienia działalności, zidentyfikować działalność gospodarczą wymagającą koncesji, wskazać kryteria prawne wyodrębniania małych przedsiębiorstw, scharakteryzować przedsiębiorców według kryterium wielkości, określić źródła niepowodzeń nowych przedsiębiorstw, przedstawić walory i problemy małych przedsiębiorstw, określić strukturę biznesplanu, opracować biznesplan małego przedsięwzięcia. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Istota planowania. Metody planowania Materiał nauczania Istotą planowania jest rozpoznanie przyszłości i określenie w dokumencie nazywanym planem zadań oraz środków nieodzownych do realizacji przyszłych działań gospodarczych określonej jednostki. Plan łączy wszystkie zamierzenia związane z działalnością gospodarczą w jedną całość, aby w konkretnej sytuacji ekonomicznej osiągnąć w optymalnym stopniu założone cele przedsięwzięcia.[poz.4, cz.2, s.146] W przedsiębiorstwie istotą planowania jest opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju, na którą składają się: wybór kierunków działalności, określenie celów, wyznaczenie sposobów osiągania celów. Tak rozumiana koncepcja rozwoju może wystąpić w mniej lub bardziej sformalizowanym kształcie, ale zawsze w postaci odpowiedniego zapisu. Zapis ten może przyjąć formę najprostszą opisu wizji i dążeń kierownictwa firmy. Plan może mieć też formę rozbudowanego obszernego opracowania, wyznaczającego cele i zadania na dalszą i bliższą przyszłość. Koncepcja rozwoju może też być przedstawiona w całym systemie wzajemnie powiązanych planów. W przedsiębiorstwie szczególną rolę spełniają te plany, które: wyznaczają cele i zadania oraz określają środki niezbędne do ich wykonania, charakteryzują mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz analizują szanse i zagrożenia, zawierają informacje i ustalenia niezbędne kierownictwu w procesach zarządzania przedsiębiorstwem oraz użyteczne w kontaktach z instytucjami otoczenia gospodarczego i administracyjnego. Planowanie odgrywa ważną rolę w procesie podejmowania decyzji, rozumianym jako opierający się na racjonalnych przesłankach, akt wyboru celu lub sposobu działania pożądany z punktu widzenia optymalizacji wyniku funkcjonowania jednostki gospodarczej.[poz.4, cz. 2, s.147] Metody planowania, nazywane też technikami planowania, są to sposoby ustalania wielkości wskaźników zawartych w planach. W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania. W zależności od rodzaju planu, od zagadnień objętych planem oraz od branży i wielkości przedsiębiorstwa sporządzającego plan, stosuje się różnorodne metody planowania (rys. 1). [poz.4, cz.2, s.151] Metoda planowania bilansowa proporcji simpleks analizy sieciowej Rys. 1. Metody planowania 8

10 Metoda bilansowa jest często stosowaną metodą służącą do uzgadniania zależnych od siebie wielkości planowych. Polega ona na zestawieniu w postaci bilansu przyszłego zapotrzebowania na dobra gospodarcze lub usługi i niezbędnych środków lub działań dla pokrycia tego zapotrzebowania oraz podjęcia koniecznych decyzji planistycznych w celu zrównoważenia porównywalnych wielkości. Metoda ta zapewnia powiązanie wszystkich procesów gospodarczych oraz przyczynia się do wykrycia rezerw lub ustalenia niedoborów. Znajduje ona zastosowanie na różnych szczeblach planowania w różnych okresach oraz w stosunku do różnych wielkości planistycznych. Stosuje się tę metodę na przykład przy ustalaniu zapotrzebowania i źródeł pokrycia w odniesieniu do zasobów pracy, materiałów i surowców, zdolności produkcyjnej, zdolności przewozowej.[poz.4, cz.2, s.152] Przykładem metody bilansowej może być zestawienie przedstawiające z jednej strony przewidywaną wielkość produkcji danego wyrobu w okresie planowanym, z drugiej zaś np. zapotrzebowanie na surowce i materiały niezbędne do produkcji. Metoda proporcji obejmuje dwie odmiany: ekstrapolacji oraz metodę proporcji stałych. Metoda ekstrapolacji polega na przyjęciu dotychczasowego trendu w rozwoju danej wielkości i zastosowaniu wskaźnika wyrażającego natężenie tego trendu w okresach planowych. Metoda proporcji stałych opiera się na założeniu, że dotychczasowy stosunek między dwiema wielkościami planistycznymi nie ulegnie zmianie i współczynnik obrazujący tę relację stosowany jest w obliczeniach dla okresu planowego. Przykładem zastosowania metody proporcji stałych jest np. współczynnik przewozowości używany w planowaniu transportu, określający stosunek ilości towaru podlegającego przewiezieniu do ogólnej ilości produkcji tego towaru.[poz.4, cz.2, s.152] Metoda simpleks, zaliczana do matematycznych metod planowania, służy do poszukiwania rozwiązania optymalnego dla określonych wielkości planowych, a więc na przykład takiej produkcji, która daje największy zysk lub najniższe zużycie czynników produkcji. W tym celu oblicza się kolejne rozwiązania, aż do znalezienia takiego, które w danych warunkach jest najlepsze. Poszukiwanie kolejnych lepszych rozwiązań nazywa się również metodą kolejnych przybliżeń lub iteracją.[poz.4, cz.2, s.153] Metoda analizy sieciowej (metoda sieciowa) pozwala zorganizować czynności w ten sposób, aby nakład czasu i środków był jak najmniejszy. Metoda ta jest szczególnie przydatna w planowaniu przedsięwzięć jednostkowych, zwłaszcza w przygotowaniu produkcji nowych wyrobów, programowaniu inwestycji, planowaniu remontów, modernizacji produkcji jednostkowej oraz w pracach budowlano-montażowych.[poz.4, cz.2, s.153] Metoda analizy sieciowej występuje w kilku odmianach znanych jako: analiza drogi krytycznej, metoda drogi krytycznej, planowanie i określenie minimalnych kosztów, planowanie wielu przedsięwzięć i podziału zasobów, technika oceny i kontroli planu najczęściej stosowana i najbardziej znana technika. Wspólną charakterystyczną cechą wszystkich odmian metody analizy sieciowej jest graficzna technika przedstawianych planowanych przedsięwzięć w postaci sieci powiązań (wykresu zależności poszczególnych czynności).[poz.4, cz.2, s.153] Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co jest istotą planowania? 2. Dlaczego należy planować działalność przedsiębiorstwa? 3. Jakie są metody planowania? 4. Czym charakteryzują się poszczególne metody planowania? 5. Jakie mają zastosowanie poszczególne metody planowania? 9

11 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dobierz metodę planowania do zamierzonych działań planistycznych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Oskar metoda bilansowa metoda ekstrapolacji metoda proporcji stałych metoda simpleks analiza drogi krytycznej metoda drogi krytycznej technika oceny i kontroli planu planowanie i określenie minimalnych kosztów planowanie wielu przedsięwzięć i podziału zasobów 1. Należy zaplanować wielkość przewozu ziemniaków z wykorzystaniem transportu własnego zakładając, że wielkość zbiorów będzie się kształtowała na poziomie roku poprzedniego Należy zaplanować proces technologiczny produkcji nowego produktu Należy zaplanować proces produkcji, który będzie wymagał najniższego zużycia czynników produkcji. 4. Należy zaplanować wielkość sprzedaży produktów w celu pokrycia zapotrzebowania tego produktu na rynku Należy zaplanować wielkość sprzedaży na rok przyszły, wiedząc że będzie się kształtowała na poziomie lat ubiegłych.... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać dokładnie polecenie i treść zadania, 2) dobrać właściwą metodę planowania do przewidzianych działań planistycznych, 3) wpisać dobraną metodę w miejsce wyznaczone w ćwiczeniu. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Opisz czynniki powodujące konieczność planowania działalności przedsiębiorstwa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zdefiniować pojęcie planowania, 2) przemyśleć, jakie przesłanki decydują o konieczności planowania działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie, 3) wpisać odpowiedź w miejsce do tego wyznaczone w ćwiczeniu. 10

12 Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić istotę planowania? 2) przedstawić przesłanki decydujące o konieczności planowania? 3) wymienić metody planowania? 4) rozróżnić metody planowania? Tak Nie 4.2. Zasady planowania Materiał nauczania Zasady planowania to normy i reguły postępowania w tworzeniu planów oraz ich realizacji (rys. 2). Nie ma jednoznacznych, ściśle określonych i ograniczonych liczebnie zasad planowania dopuszczających jedną tylko możliwą interpretację. Zasady planowania realności planu wariantowych rozwiązań koncentracji gospodarności elastyczności planowania podstawowego ogniwa Rys. 2. Zasady planowania Zasada realności planu oznacza, że zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania przez jednostkę gospodarczą w istniejących warunkach. Nie mogą to być zadania ustalone na wyrost, których nawet przy najlepszej pracy podmiotu gospodarczego nie można osiągnąć. Na przykład zakłada się w planie wzrost sprzedaży wyrobów czy usług w wyniku rozszerzenia działalności przez pozyskanie kapitałów obcych (np. pożyczki, kredyty bankowe), lecz dotychczasowe wyniki jednostki gospodarczej lub sytuacja rynkowa (np. duża konkurencja) nie gwarantują terminowej spłaty kredytów, to jest to sprzeczne z zasadą realności planu.[poz.4, cz.2, s.150] Zasada wariantowych rozwiązań nazywana również zasadą alternatywnych rozwiązań przyjmuje, że do planowanych rezultatów można dojść różnymi drogami i przy angażowaniu różnych środków, dlatego też opracowuje się różne warianty planu, które to uwzględniają.[poz.4, cz.2, s.150] Na przykład: nieprzewidziane a znaczące zmiany cen paliwa, zmiany w popycie na dany towar czy usługę. Zasada koncentracji opiera się na zasadzie sprecyzowanej przez teorię organizacji, której istotą jest łączenie określonych zadań i czynności przez odpowiednio dobrane zespoły wykonawców. Koncentrując wysiłki oraz środki, którymi się dysponuje, uzyskuje się jak 11

13 najszybsze wykonanie założonych zadań, co ma na przykład zasadnicze znaczenie w budownictwie. Zasada koncentracji polega na tym, że nie należy przewidywać w planie rozproszenia środków na zbyt wiele zadań w nim określonych, lecz należy je koncentrować na te zadania, które pozwalają najszybciej osiągnąć spodziewane efekty[poz.4,cz.2,s.150], na przykład sezonowość sprzedaży produktu, na który jest zwiększone zapotrzebowanie. Zasada gospodarności polega na ustaleniu najlepszych w danych warunkach wyników działalności przy określonym zużyciu środków niezbędnych dla ich realizacji bądź na uzyskaniu określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem. Przy stosowaniu tej zasady w decyzjach planistycznych, konieczne jest opieranie się na wynikach rachunku ekonomicznego, z którym zasada gospodarności jest nierozłącznie związana[poz.4, cz.2, s ], na przykład opracowanie kilku wariantów procesu produkcji i wybór najbardziej optymalnego (np. kosztów zużycia materiałów i surowców niezbędnych do produkcji). Zasada elastyczności planowania wskazuje na konieczność liczenia się z możliwością zmiany warunków gospodarowania i dostosowania planu do działania w warunkach częściowej niepewności. Nie można przewidzieć w planie wszystkich zjawisk, nawet w krótkim okresie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.[poz.4, cz.2, s.151] Plan powinien być na tyle elastyczny, że w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (np. wzrost inflacji) może być szybko zmodyfikowany. Zasada podstawowego ogniwa polega na określeniu w planie najważniejszych zadań decydujących o wynikach działania jednostki gospodarczej i zapewnieniu przede wszystkim środków na ich wykonanie. Zasada ta ma najczęściej zastosowanie w planowaniu strategicznym[poz.4, cz.2, s.151], na przykład jednoznaczne określenie priorytetów przedsiębiorstwa na dłuższy okres Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zasady obowiązują w planowaniu działalności przedsiębiorstwa? 2. Czym charakteryzują się poszczególne zasady? 3. Dlaczego jest tak istotne przestrzeganie zasad w planowaniu działań przedsiębiorstwa? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Podaj po dwa przykłady zdarzeń gospodarczych, przy planowaniu których należy uwzględnić niżej wymienione zasady. Zasady planowania Zdarzenia gospodarcze Zasada realności planu Zasada wariantowych rozwiązań Zasada koncentracji Zasada gospodarności

14 Zasada elastyczności planowania Zasada podstawowego ogniwa Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) scharakteryzować zasady planowania w przedsiębiorstwie, 2) rozróżnić poszczególne zasady planowania, 3) zaproponować po dwa przykłady zdarzeń gospodarczych, przy planowaniu których, należy przestrzegać podane w ćwiczeniu zasady, 4) przyporządkować zaproponowane przykłady do zasad planowania, 5) wpisać przykłady w miejsca wyznaczone w tabeli. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Przedsiębiorstwo X opracowało plan działania na okres 1 roku. Został on wdrożony do wykonania. Jednak pojawiły się nieprzewidziane zjawiska, takie jak: popyt na sprzedawane przez przedsiębiorstwo towary zwiększył się o 10%, oprocentowanie kredytu, jaki zaciągnęło przedsiębiorstwo, wzrosło o 5%, zwiększyła się inflacja o 0,5%. Odpowiedz na pytania, jakie działania muszą podjąć właściciele w zakresie planowania oraz jaką zasadę planowana należy uwzględnić w ich działaniach planistycznych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać dokładnie treść zadania, 2) określić cechy charakterystyczne zasad planowania i warunki ich przestrzegania w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, 3) odpowiedzieć na pytania zadane w ćwiczeniu, 4) uzasadnić swoją odpowiedź. Wyposażenie stanowiska: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wymienić zasady planowania? 2) scharakteryzować poszczególne zasady planowania? 3) rozróżnić zasady planowania? 4) przedstawić przykłady potwierdzające konieczność przestrzegania zasad w planowaniu działalności przedsiębiorstwa? Tak Nie 13

15 4.3. Rodzaje planowania Materiał nauczania Każda działalność gospodarcza wymaga ustalenia z góry jej zakresu i spodziewanych wyników. Powinna uwzględniać możliwości, warunki, w jakich działa przedsiębiorstwo oraz jego interesy i potrzeby. Cały proces planistyczny jest oparty na mniej lub bardziej rozbudowanym systemie opracowań, które ustalają szereg zdarzeń mających nastąpić w bliższej lub dalszej przyszłości. Zdarzenia gospodarcze ujmowane są według trzech kryteriów: czasowego, przedmiotowego, szczebli zarządzania. W ujęciu czasowym opracowuje się: prognozy, programy, plany. Prognozy zawierają informacje o prawdopodobnym kształtowaniu się w przyszłości wielkości, które wywierają znaczący wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Oparte są na zaobserwowanych tendencjach. Prognozy mogą dotyczyć różnych okresów (5, 10 lub więcej lat). W systemie planistycznym zajmują one istotne miejsce, stanowiąc podstawę do dalszego planowania. Programy, to opisy celów działania i środków ich realizacji, wynikają z wiedzy na temat zasobów, którymi możemy dysponować w przyszłości. Dokonują wyboru określonych działań, są więc narzędziem aktywnego kształtowania przyszłości. Nie zawierają jednak bezpośrednich decyzji dotyczących działania i nie zawsze mają kwantyfikowane cele. Plany dotyczą aktywnego, przyszłego działania gospodarczego. Zawierają akty świadomego wyboru celu działania i środków skutecznej jego realizacji. Są bezpośrednimi narzędziami wpływania na przyszłe działania i mają charakter ściśle decyzyjny. Ich ustalenia mają wyraz liczbowy, co nie eliminuje opisu tych zdarzeń w formie tekstów. Plany ustala się również na okres wykonywania konkretnego zadania. W ujęciu przedmiotowym treścią planowania są: zadania produkcyjne, handlowe, usługowe, środki, za pomocą których zadania te zostaną wykonane, czyli: środki pracy, przedmioty pracy, praca pracowników i środki finansowe, nakłady, które zostaną poniesione przy wykonywaniu zadań, efekty finansowe, jakie uzyska się po zrealizowaniu zadań. Stosując kryterium szczebla zarządzania w dużych przedsiębiorstwach rozróżnia się: planowanie operatywne, planowanie taktyczne, planowanie strategiczne. Podział planowania na planowanie operatywne, taktyczne i strategiczne jest często związany z planowaniem bieżącym oraz krótkoterminowym i długoterminowym. Chociaż podstawami planowania operatywnego, taktycznego, strategicznego są w głównej mierze problemy, które powinny być rozwiązywane w różnych przedziałach czasowych w podmiotach gospodarczych, to jednak tego podziału nie można utożsamiać wyłącznie z długością okresu obowiązywania danego rodzaju planu. Nie można więc tego podziału 14

16 planów klasyfikować tylko z punktu widzenia czasu, jaki dany plan obejmuje.[poz.4, cz.2, s.147] Planowanie operatywne jest podstawowym elementem organizacji pracy wewnątrz danej jednostki i wiąże wszystkie odcinki i ogniwa składające się na proces gospodarczy określonej jednostki organizacyjnej w jedną harmonijną całość, by zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Tego rodzaju planowanie obejmuje krótki czas (np. miesiąc, dekadę, dzień, a nawet jedną zmianę) i ustala bezpośrednio zadania dla wykonawców różnego szczebla, np. zakładu, wydziału, oddziału i innych mniejszych ogniw. Musi tu istnieć silna więź między planowaniem operatywnym a bieżącą organizacją przebiegu realizacji zadań gospodarczych. Plan operatywny wyznacza zadania wyrażone w jednostkach rzeczowych, niezbędne zasoby do ich realizacji oraz określa terminy ich wykonania, co jest warunkiem sprawnego kierowania i zarządzania jednostką gospodarczą.[poz.4, cz.2, s.148] Planowanie operatywne jest często nazywane planowaniem bieżącym lub wykonawczym. Planowanie taktyczne obejmuje szeroki zakres działań podmiotu gospodarczego i z reguły nie jest adresowane, jak planowanie operatywne, do szczegółowego wykonawcy, gdyż określa zadanie w formie ogólnej dla całej jednostki gospodarczej. Planowanie to dotyczy okresu dłuższego niż planowanie operatywne, zwykle około jednego roku. W planie taktycznym można wyodrębnić część techniczną, która określa czynniki rzeczowe biorące udział w działalności gospodarczej jednostki organizacyjnej oraz część finansową, określającą nakłady pieniężne i wynik finansowy działalności. Planowanie taktyczne, mające charakter problemowy, może częściowo wchodzić do planu funkcjonalnego jednostki prowadzącej działalność gospodarczą (np. w skład biznes planu) lub może stanowić podstawę jego sporządzenia lub uzasadnienia merytorycznego.[poz.4, cz.2, s.148] Planowanie strategiczne obejmuje problemy, które wymagają dłuższego okresu ich rozwiązania, zazwyczaj kilkuletniego, dlatego skutki działań podjętych w procesie planowania strategicznego mają charakter trwały i są trudne do odwrócenia. Planowanie strategiczne dotyczy istoty zmian w wielkości jednostki gospodarczej, jej działalności oraz strukturze i tym samym służy osiągnięciu długookresowych celów tej jednostki uwzględniających przewidywane zmiany otoczenia, w jakim jednostka gospodarcza funkcjonuje. Ten rodzaj planowania umożliwia przedsiębiorstwu prowadzenie działań wyprzedzających w stosunku do zmian sytuacji rynkowej lub w poziomie techniki, co umożliwia osiąganie dobrych wyników. Zakres planu strategicznego zależy głównie od wielkości, branży i układu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz od jej pozycji na rynku.[poz.4, cz.2, s.149] Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od przedmiotu działalności i skali operacji gospodarczych, powinno wyznaczać sobie cele długookresowe (strategiczne) oraz zadania krótkookresowe (taktyczne). Planowanie długookresowe zazwyczaj określa misję, czyli przedmiot działalności, rodzaj zaspokajanych potrzeb oraz stosowane metody, wyznacza się miejsce przedsiębiorstwa na określonym segmencie rynku, wartości wyróżniające przedsiębiorstwo oraz jego cechy specyficzne. Wyznacza się również główne kierunki działania oraz ustala podstawowe cele do osiągnięcia w odpowiednio długim czasie. W planowaniu krótkookresowym nakreśla się zadania do realizacji w najbliższym okresie gospodarczym. Zadania planu krótkookresowego powinny być podporządkowane wykonaniu celów planu długookresowego, treść planowanych zadań krótkookresowych i stopień ich realizacji powinny być odpowiednio uwzględnione w procesach modyfikacji planów długookresowych. Planowanie krótkookresowe charakteryzuje: 15

17 mierzalność i konkretność wyznaczonych zadań (w planach długookresowych często operuje się wielkościami przybliżonymi), ściśle określony czas realizacji (zwykle rok lub inny cykl gospodarczy), zgodność zadań i możliwości, co można sprowadzić do prawidłowego wyznaczania krótkookresowych celów (zadań) i ich zharmonizowania z potrzebnymi zasobami, personalna odpowiedzialność za wykonanie konkretnych zadań (osób, komórek organizacyjnych). Planowanie długookresowe może dotyczyć następujących obszarów: przedmiotu działalności (produktu, usługi) i pozycji rynkowej, tj. poziomu i kierunku udziału sprzedaży w rynku, efektywności gospodarowania odpowiednimi zasobami, tj. poziomu i struktury kosztów, techniki i technologii, tj. opanowania nowych produktów i usług, stosowania nowych metod technologicznych, jakości działań, tj. zabezpieczenia wysokich standardów we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, finansów, tj. zabezpieczenia odpowiedniej zyskowności zasobów i działań na rynkach kapitałowych, stosunków społecznych, tj. zapewnienia rozwoju zespołu pracowniczego, integracji pracowników. Ze względu na charakter i złożoność realizowanych celów, planowanie strategiczne obejmuje zwykle odpowiednio długi okres. Horyzont planu wyznacza cykl realizacji węzłowych zamierzeń. Może to być np.: czas niezbędny do restrukturyzacji profilu asortymentowego i opanowania produkcji nowych wyrobów, okres wdrażania strategii marketingowej, długość cyklu inwestycyjnego, czas potrzebny na rekonstrukcję zasobów osobowych, kapitałowych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są kryteria podziału planów? 2. Jakie rodzaje planów ujmuje się w ujęciu czasowym? 3. Jakie rodzaje planów występują w ujęciu przedmiotowym? 4. Jakie rodzaje planów rozróżnia się według kryterium szczebla zarządzania? 5. Czym charakteryzują się plany operatywne? 6. Czym charakteryzują się plany taktyczne? 7. Czym charakteryzują plany strategiczne? 8. Czym charakteryzuje się planowanie krótkookresowe? 9. Czym charakteryzuje się planowanie długookresowe? 10. Co jest przedmiotem planowania rzeczowego, a co finansowego? 11. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami planów? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W tabeli przedstawiono działania przedsiębiorstwa będące przedmiotem planowania. Określ rodzaj planu, w którym działania będą zawarte oraz długość okresu planowania, na jaki jest przewidziane wykonanie określonego działania. 16

18 Planowane działanie Rodzaj planowania Okres planowania (krótko-, długookresowe) Misja przedsiębiorstwa Wielkość produkcji na dany tydzień Biznesplan przedsiębiorstwa Zużycie dzienne surowców do produkcji Zmiana asortymentu produkowanych wyrobów Budowa nowej hali produkcyjnej Stan zatrudnienia na okres miesiąca Usprawnienie konstrukcji wyrobu Wynik finansowy z działalności Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie zawarte w ćwiczeniu, 2) zanalizować rodzaje planowania według przedstawionych w materiale nauczania kryteriów planowania, 3) dobrać rodzaj planowania do zaproponowanych planowanych działań, 4) uzupełnić tabelkę, wpisując oczekiwane dane w miejsca do tego wyznaczone. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia, przy tych, które uważasz za prawdziwe, wpisz literę P, natomiast te, które uważasz za fałszywe, oznacz literą F. Planowanie taktyczne skierowane jest do poszczególnych działów wykonawczych przedsiębiorstwa Planowanie strategiczne dotyczy istotnych zmian w wielkości jednostki gospodarczej Ustalenie zadań cząstkowych dla poszczególnych ogniw jednostki gospodarczej zawarte jest w planowaniu operatywnym Zamierzenia dotyczące weryfikacji zmian techniki i technologii wytwarzania dotyczą planowania strategicznego Reorganizację sprzedaży wyrobów lub usług poprzez działania marketingowe w przedsiębiorstwie ujmuje się w planowaniu strategicznym 17

19 Ustalenie konkretnych wykonawców danego działania, w danym okresie to planowanie taktyczne. Określenie niezbędnych nakładów pieniężnych oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa ujmuje się w planowaniu taktycznym Organizację własnej sieci dystrybucji wyrobów ujmuje się w planowaniu strategicznym Planowanie na krótki czas (np. miesiąc, tydzień) zawiera się w planowaniu operatywnym Zadania wyrażone w jednostkach rzeczowych, niezbędne zasoby do ich realizacji są przedmiotem planowania taktycznego Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie podane w tablicy stwierdzenia, 2) dokonać charakterystyki planowania operatywnego, taktycznego i strategicznego, 3) wpisać w wyznaczone pola tabeli literę P bądź literę F, w zależności od prawdziwości stwierdzeń. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wymienić rodzaje planów według różnych kryteriów? 2) scharakteryzować poszczególne rodzaje planów w ujęciu czasowym? 3) scharakteryzować poszczególne rodzaje planowania w ujęciu przedmiotowym? 4) rozróżnić rodzaje planowania według szczebla zarządzania? 5) scharakteryzować planowanie operatywne, taktyczne i strategiczne? 6) przyporządkować określone działania przedsiębiorstwa do rodzaju planowania? Tak Nie 4.4. Rodzaje działalności gospodarczej i motywy jej podejmowania Materiał nauczania Działalnością gospodarczą w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zaspokajanie potrzeb ludzkich poprzez dobra i usługi doprowadziło do specjalizacji działalności, w szczególności o charakterze: przemysłowym, 18

20 usługowym, handlowym. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub przetwarzaniu zasobów dostarczanych przez przyrodę na produkty, które zaspokajają pośrednio i lub bezpośrednio potrzeby konsumentów. Działalność usługowa to wszystkie usługi świadczone w procesie zaspokajania potrzeb. W szerokim zakresie należy do niej również działalność handlowa, której specyfika polega na pośredniczeniu w wymianie towarów między sprzedającymi a kupującymi. W działalności przemysłowej do elementów procesu gospodarczego należą: 1) zaopatrzenie, 2) produkcja wyrobów, 3) zbyt (sprzedaż). Podstawowym elementem w procesie gospodarczym działalności przemysłowej jest produkcja wyrobów. Produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych lub przetwarzaniu surowców i materiałów na produkty zaspokajające potrzeby. Istnieją dwie drogi otrzymywania wyrobów w przemyśle: wydobywanie (górnictwo) i przetwarzanie (przetwórstwo). Handel obejmuje całokształt czynności związanych z pośrednictwem między produkcją a konsumpcją, zajmuje się zakupem i odbiorem towarów od producentów, magazynowaniem, przygotowywaniem do sprzedaży i sprzedażą. Handel obejmuje też przedsiębiorstwa, które zajmują się dostarczaniem towarów konsumentom. Jest zatem działalnością gospodarczą, polegającą na organizowaniu obrotu towarowego między produkcją a konsumentami. Swoje zadania handel musi spełniać tak, aby nabywca mógł otrzymywać potrzebne towary w odpowiednim czasie i miejscu, w odpowiedniej ilości, jakości i rodzaju. Handel ze względu na szczebel obrotu towarowego dzieli się na hurtowy i detaliczny. Handel hurtowy polega na zakupie towarów w dużych ilościach od producentów lub z importu i zaopatrywaniu w nie handlu detalicznego, konsumentów zbiorowych oraz innych odbiorców dokonujących zakupu towarów w dużych partiach. Hurt spełnia rolę pośrednika pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi a handlem detalicznym. Handel detaliczny polega na zakupie towarów celu ich dalszej sprzedaży bezpośrednim konsumentom. Podstawowym zadaniem handlu detalicznego jest nieprzerwane, pełne oraz maksymalnie sprawne i kulturalne zaopatrywanie odbiorców w potrzebne artykuły. Usługami są wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym (usługi dla produkcji), na rzecz innych jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności do celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. Usługami są: czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym, czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, nie tworząc jednak bezpośrednio nowych dóbr, czynności z zakresu budownictwa, handlu, gastronomii, transportu i łączności, czynności z zakresu pośrednictwa finansowego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, informatyki i nauki, czynności zaspokajające potrzeby psychiczne i fizyczne człowieka w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, wypoczynku i sportu, czynności zaspokajające potrzeby porządkowo organizacyjne społeczeństwa w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej i wymiaru sprawiedliwości, 19

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo