Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej ocena skuteczno ci walki z bezrobociem na przyk adzie PUP w Koszalinie Grants to start a business - assess the effectiveness of the fight against unemployment for example PUP in Koszalin Streszczenie: Polska przyst puj c do Unii Europejskiej musia a dostosowa regulacje prawne dotycz ce polityki rynku pracy. W 2004 roku wesz a w ycie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadzi a podzia na us ugi i instrumenty rynku pracy. Dotacje Funduszu Pracy przeznaczone na podejmowanie dzia alno ci gospodarczej na terenie ca ego kraju sta y si istotnym bod cem do zak adania dzia alno ci gospodarczych. Celem badania jest próba dokonania oceny skuteczno ci instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej w latach na przyk adzie PUP w Koszalinie. W opracowaniu postawiono tez, i rodki z Funduszu Pracy PUP w Koszalinie przyznawane na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej osobom bezrobotnym s skutecznym i efektywnym instrumentem aktywnej polityki rynku pracy. Przy ocenie wspomnianej skuteczno ci pos u ono si wewn trznymi dokumentami, sprawozdaniami pochodz cymi z PUP Koszalin i WUP Szczecin oraz opracowaniami MPiPS. W badaniu wykorzystano wska niki efektywno ci zatrudnieniowej i kosztowej. S owa kluczowe: instrument aktywnej polityki rynku pracy, rodki Funduszu Pracy, dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, procedura uzyskania rodków na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, efektywno zatrudnieniowa i kosztowa Abstract: Poland joined the European Union had to adjust regulations on labor market policies. In 2004, the Act on employment promotion and labor market institutions, which introduced the division of services and labor market instruments. Subsidies for Employment Fund to undertake economic activities throughout the country, have become an important stimulus for the establishment of economic activities. The aim of the study is an attempt to assess the effectiveness of an instrument of active labor market policy, which is a one-off grant of unemployed people to take up economic activities in the years on the example of the PUPs in Koszalin. In developing a thesis that agents from the Labour Fund PLO in Koszalin granted to start a business unemployed are an efficient and effective instrument of active labor market policies. When assessing the effectiveness of that was used internal documents, reports coming from the PUP Koszalin and Szczecin VLO and studies MLSP. The study used indicators of employment effectiveness and cost. Key words:instrument of active labor market policies, Labour Fund, funding for business startup, the procedure for obtaining funds to start a business, employment effectiveness and cost

2 212 E. Nadolna, B. Granosik Wst p W dobie kryzysu gospodarczego nie ka dego sta na sfinansowanie procesu rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. Wr cz rosn ce bezrobocie powoduje, e trudne staje si zapewnienie nawet podstawowych potrzeb cz owieka. Cz osób zmaga si z d ugotrwa ym pozostawaniem bez pracy. Mi dzy innymi dla takich osób pomoc ze rodków publicznych mo e by sposobem na uporanie si z problemami. Dotyczy to cz sto tak e absolwentów ró nych szkó, którzy z powodu braku do wiadczenia nie mog znale zatrudnienia. Dla takich osób bardzo dobrym wyj ciem jest staranie si o dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. Celem badania jest próba dokonania oceny skuteczno ci instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej w latach na przyk adzie PUP w Koszalinie. W opracowaniu postawiono tez, i rodki z Funduszu Pracy PUP w Koszalinie przyznawane na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej osobom bezrobotnym s skutecznym i efektywnym instrumentem aktywnej polityki rynku pracy. Przy ocenie wspomnianej skuteczno ci pos u ono si wewn trznymi dokumentami, sprawozdaniami pochodz cymi z PUP Koszalin i WUP Szczecin oraz opracowaniami MPiPS. W badaniu wykorzystano wska niki efektywno ci zatrudnieniowej i kosztowej. Dotacje na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej jako aktywna forma przeciwdzia ania bezrobociu zasady udzielania rodków z Funduszu Pracy na podj cie dzia alno ci gospodarczej przez bezrobotnego Jednorazowe rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanych rozpocz ciem w asnej dzia alno ci gospodarczej. Aby móc stara si o dotacj na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej w Urz dzie Pracy, najpierw trzeba uzyska status bezrobotnego. Osoba, która utraci a prac lub z innego powodu nie jest nigdzie zatrudniona, powinna zg osi si w celu dokonania rejestracji do powiatowego urz du pracy, w a ciwego ze wzgl du na zameldowanie w miejscu pobytu sta ego lub czasowego. Do rejestracji niezb dne s dowód osobisty lub inny dokument to samo ci, dyplom, wiadectwo uko czenia szko y, kursów i szkole, wiadectwo pracy oraz inne dokumenty niezb dne do ustalenia uprawnie, a tak e ewentualnie dokument stwierdzaj cy przeciwwskazania do wykonywania okre lonych prac. Bezrobotnego wy cza si z rejestru w przypadku utraty statusu bezrobotnego. Wed ug rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj cych pracy 1, poszukuj cego pracy wy cza si z rejestru w dwóch przypadkach: na wniosek poszukuj cego pracy, 1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r., w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj cych pracy, Dz.U. nr 262, Warszawa 2004, art Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 213 w przypadku niestawienia si w powiatowym urz dzie pracy w okresie dwóch miesi cy od dnia ostatniego stawienia si. Osoby, które chcia yby otrzyma jednorazowe rodki na podj cie dzia- alno ci gospodarczej, musz jak ju by o wspomniane by zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowym urz dzie pracy. Nie mog one w okresie 12 miesi cy poprzedzaj cych z o enie wniosku odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyj cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta u, prac spo ecznie u ytecznych, przygotowania zawodowego doros ych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, poniewa wi e si to z utrat statusu bezrobotnego. Nie mog y otrzyma wcze niej z Funduszu Pracy lub z innych rodków publicznych bezzwrotnych rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej. Innymi warunkami do spe nienia s : nieprowadzenie dzia alno ci gospodarczej w okresie 12 miesi cy poprzedzaj cych z o enie wniosku o przyznanie rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, niebycie w okresie 2 lat przed dniem z o enia wniosku skazan za przest pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny. A je eli chc one uzyska dofinansowanie na przyst pienie do spó dzielni socjalnej, to spó dzielnia, do której dana osoba ma zamiar przynale- e, nie mo e zalega z op acaniem w terminie sk adek i innych danin publicznych oraz nie mo e posiada nieuregulowanych w terminie zobowi za cywilnoprawnych. Trzeba tak e z o y w powiatowym urz dzie pracy kompletny i prawid owo sporz dzony wniosek oraz przedstawi zabezpieczenie prawne na wypadek konieczno ci zwrotu dotacji 2. Wysoko dotacji na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, a w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, zwi zanych z podj ciem tej dzia alno ci wynosi: w przypadku dzia alno ci samodzielnej do 600% przeci tnego wynagrodzenia (od r. obowi zuje kwota w wysoko ci ,80 z ), w ramach tworzonej spó dzielni socjalnej do 400% przeci tnego wynagrodzenia, w sytuacji przyst pienia do istniej cej spó dzielni socjalnej do 300% przeci tnego wynagrodzenia 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpocz cie dzia alno- ci gospodarczej sk ada si na obowi zuj cym druku, który mo na pobra ze strony internetowej urz du pracy. Najwa niejszymi informacjami, które trzeba poda wype niaj c wniosek, s : kwota rodków, o które si wnioskuje, przedmiot prowadzonej dzia alno ci gospodarczej oraz jej symbol zgodnie z Polsk Klasyfikacj Dzia alno ci, podstawowe informacje o wnioskodawcy, a tak e dodatkowo informacje o jego do wiadczeniu zawodowym, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

4 214 E. Nadolna, B. Granosik informacje o stanie przygotowania do rozpocz cia dzia alno ci (istotne jest tu mi dzy innymi posiadanie lokalu, ró nych rodków trwa ych, które s niezb dne do prowadzenia dzia alno ci, ale tak- e umiej tno ci zawodowe), szczegó owa specyfikacja i harmonogram zakupów zwi zanych z za o eniem firmy, zabezpieczenia zwrotu dotacji w razie niedope nienia warunków dofinansowania, o wiadczenie o maj tkowej wspólno ci ma e skiej. Na koniec podpisuje si o wiadczenie, zawieraj ce wszystkie warunki, które musi spe ni osoba staraj ca si o dofinansowanie. Do wniosku nale y do czy szereg za czników, które s niezb dne do prawid owej oceny planowanego przedsi wzi cia oraz sensu jego finansowania i mo liwo ci jego powodzenia. Wed ug Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie za czniki te, to: analiza efektywno ci ekonomicznej przedsi wzi cia biznesplan, dokumenty dotycz ce lokalizacji przedsi wzi cia akty notarialne, wst pne umowy dzier awy lokalu, aktualne uprawnienia, uzgodnienia, pozwolenia, szkolenia wymagane przy podejmowaniu dzia alno ci gospodarczej, dokumenty dotycz ce przebiegu sta u pracy wiadectwa pracy, dokumenty dotycz ce wcze niej prowadzonej dzia alno ci, potwierdzaj ce kwalifikacje oraz zdobyte do wiadczenie zawodowe, wst pne umowy lub listy intencyjne dotycz ce wspó pracy, inne niezb dne opinie, uzgodnienia wymagane do rozpocz cia proponowanej we wniosku dzia alno ci, mog to by opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Stra y Po arnej, itp., informacja o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w roku bie cym oraz w ci gu dwóch poprzedzaj cych go lat, w przypadku bezrobotnych przyst puj cych do spó dzielni socjalnej pisemne zobowi zanie spó dzielni socjalnej o zamiarze przyj cia bezrobotnego jako cz onka spó dzielni po wniesieniu wp aty w wysoko ci okre lonej w tym zobowi zaniu, dodatkowo o wiadczenie spó dzielni socjalnej o niezaleganiu z op acaniem sk adek i innych danin publicznych, nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowi za cywilnoprawnych oraz o wiadczenie, e spó dzielnia nie znajduje si w stanie likwidacji, oraz inne dokumenty mog ce mie wp yw na rozpatrzenie wniosku. O uwzgl dnieniu b d odmowie uwzgl dnienia wniosku o przyznanie ze rodków Funduszu Pracy dofinansowania na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej lub za o enie b d przyst pienie do spó dzielni socjalnej starosta powiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia z o- enia kompletnego wniosku. Decyzja zostaje podj ta po zapoznaniu si z opini komisji do spraw opiniowania owych dokumentów. Komisja dokonuje najpierw oceny prawnej wniosku. Dopiero pozytywnie oceniony wniosek pod wzgl dem formalnym zostanie oceniony pod wzgl dem merytorycznym. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 215 Wed ug rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej 4, komisja dodatkowo przeprowadza rozmow z wnioskodawc na temat planowanej dzia alno ci. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i w a ciwego wykorzystania rodków, Urz d Pracy uzale nia ich udzielenie od przedstawienia przez bezrobotnego odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu w odpowiednich formach. Do najcz ciej stosowanych form zabezpiecze nale : por czenie cywilne czyli yranci, osoby trzecie, weksel z por czeniem wekslowym weksel in blanco wraz z umow wekslow, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach inaczej mówi c zabezpieczenie w asnym maj tkiem, blokada rachunku. W ka dym Urz dzie Pracy wymagania odno- nie do zabezpieczenia sp aty dotacji s inne. Jednak zawsze warto pyta o alternatywne formy zabezpieczania dla por czania cywilnego. Przyznane rodki finansowe mog by przeznaczone na zakup rodków trwa ych, urz dze, maszyn, materia ów, towarów, us ug i materia ów reklamowych. Nie mog by przeznaczone na udzia y w spó kach, dzia alno sezonow, zakup ziemi i innych nieruchomo ci, remont, adaptacj lokalu, w którym b dzie prowadzona dzia alno gospodarcza, jak równie nie mog by przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz op aty leasingowe, pokrywanie kosztów dzier awy, reklam medialnych, danin publicznych i innych op at administracyjnych. Urz d pracy monitoruje sposób realizacji umowy o przyznanie dotacji. Kiedy bezrobotny ma problem z wype nieniem warunków umowy, mo e zosta zmuszony do zwrotu otrzymanej wcze niej dotacji. Osoba, która otrzyma a dotacj, z pewno ci w ci gu roku od jej przyznania zostanie odwiedzona przez pracownika urz du pracy. Urz dy nie ustalaj sztywnych terminów kontroli. Zwykle w pierwszej kolejno ci odwiedzane s osoby, które mia y k opoty z rozliczeniem si z otrzymanych pieni dzy. Mog y to by na przyk ad za pó no z o one faktury czy zmiana przedmiotu zakupu. Kontrola nie jest jednak zaskoczeniem. Urz dnik umawia si telefonicznie z prowadz cym firm na konkretny termin, podaj c dzie i godzin wizyty. Wizyta ma na celu skonfrontowanie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym oraz stwierdzeniu, czy deklarowana dzia alno jest prowadzona. Dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej jako aktywna forma przeciwdzia ania bezrobociu to jedno z wielu narz dzi Funduszu Pracy. Urz d Pracy bardzo aktywnie stara si umo liwi bezrobotnym podj cie zatrudnienia. Realizacja pomys ów na w asny biznes jest niezwykle istotna z punktu widzenia zapewnienia zatrudnienia nie tylko danej staraj cej si 4 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r., w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, Dz.U. nr 62, Warszawa 2009, art ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

6 216 E. Nadolna, B. Granosik o dofinansowanie osobie, lecz tak e innym, którym mo e ona w przysz o ci umo liwi podj cie pracy we w asnej firmie. Wysoko rodków na dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej oraz zainteresowanie ich pozyskaniem Osoby bezrobotne, które d ugo nie mog znale pracy, coraz cz - ciej decyduj si na ryzyko podj cia dzia alno ci gospodarczej. Praca na w asny rachunek staje si bardziej atrakcyjna mimo wszystkich obowi zków i stresów, które za sob niesie. Tym bardziej e w ostatnich latach coraz atwiej otrzyma pomoc w stawianiu pierwszych kroków. Pomaga to i mobilizuje osoby bezrobotne do dzia ania. Tabela 1 pokazuje wysoko rodków na dofinansowanie inicjatywy podejmowania samozatrudnienia przez bezrobotnych. Powiatowy Urz d Pracy w Koszalinie na przestrzeni badanego okresu otrzymywa rodki ró nej wysoko ci na realizowanie tego zadania. Mo na zaobserwowa, e najwi ksze dokapitalizowanie funduszu na wspomniany instrument polityki pracy zosta o dokonane w latach 2010 oraz w 2012 (91,33% w stosunku do roku ubieg ego). Wed ug stanowiska Ministerstwa Polityki Spo ecznej i Pracy, tak istotny przyrost wydatków na aktywizacj bezrobotnych w latach 2009 i 2010 uzasadniony by kryzysem gospodarczym. W 2010 r. przyznano z, w 2011 r. ograniczono rodki na aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu przez co przedstawione wydatki dla 2011 r. stanowi 47,3% rodków z 2010 roku. Dofinansowanie w 2011 r. wynosi o ju tylko z przez co dzia alno gospodarcz za o y y o 124 osoby mniej ni w roku wcze niejszym. Plan ustawy bud etowej na rok 2012 w zakresie wysoko ci jednorazowych rodków na utworzenie dzia alno ci gospodarczej zak ada a oko o 89% zwi kszenie, przez co wynosi z. Dzi ki tym rodkom 193 osoby zarejestrowa y dzia alno gospodarcz. Zestawienia roczne sporz dzane przez Powiatowy Urz d Pracy pokazuj bardzo dok adny obraz korzystania z pieni dzy Funduszu Pracy. Zainteresowanie tym instrumentem rynku pracy wynika w du ym stopniu ze zmiany przepisów w ZUS dotycz cych podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenia spo eczne z tytu u prowadzonej dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek. W my l tych regulacji osoby pierwszy raz podejmuj ce dzia alno gospodarcz oraz te, które maj minimum 5-letni przerw w prowadzeniu takiej dzia alno ci, przez okres 2 pierwszych lat jej prowadzenia p ac sk adk w wysoko ci 30% podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenia spo eczne przewidzian dla minimalnego wynagrodzenia. Nie ka dy, kto chce za o y dzia alno gospodarcz i posiada status osoby bezrobotnej, mo e by pewien, e uzyska dofinansowanie. Zwi zane jest to z faktem, e z o enie prawid owo sporz dzonego wniosku wymaga od bezrobotnego wiele pracy. Trzeba bardzo dok adnie zaplanowa ca e przedsi wzi cie i sporz dzi precyzyjny biznesplan. Te czynno ci nie s mo liwe do wykonania bez posiadania fachowej wiedzy o rynku, na który planuje si wej ze swoj dzia alno ci. W a nie dlatego warto skorzysta z us ug firm, Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 217 które oferuj us ugi szkoleniowe w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej lub doradcy zawodowego w PUP. Urz d Pracy musi by pewien, e pieni dze s powierzane osobie, która zna chocia podstawy funkcjonowania przedsi biorstw na rynku i jest w stanie zapewni ci g o dzia alno- ci przez racjonalne gospodarowanie. Tabela 1. Wydatki Funduszu Pracy PUP w Koszalinie oraz liczba osób, które otrzyma y rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej w latach Wyszczególnienie Ogó em rodki Funduszu Pracy rodki na rozpocz cie dzia alno- ci gospodarczej % wzrost/spadek 100% 47,3% 189,4% - Udzia % wydatków poniesionych w PUP w wydatkach na rozpocz cie 8,5% 5,6% 9,9% 8,08% dzia alno ci gospodarczej Liczba osób, które z o y y wniosek o przyznanie dotacji Liczba osób, które otrzyma y dotacj Udzia % bezrobotnych, którzy otrzymali dotacj do ogólnej 57,07% 45,13% 62,06% - liczby wnioskodawców rednia kwota dofinansowania (w z ) 18857, , ,29 - ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata Nie wszyscy s w stanie spe ni wymagane przez Powiatowy Urz d Pracy wymagania i w zwi zku z tym musz pogodzi si z negatywn odpowiedzi. W 2010 r. 396 osób z o y o wniosek o przyznanie dotacji, a rodki otrzyma o 226 osób (57,07%). W 2012 roku z mo liwo ci za o enia w asnej firmy skorzysta y 193 osoby (62,06%) na 311 osób ubiegaj cych si o rodki na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, a o 91 wi cej ni w 2011 roku. Dotacje wykorzystywane s na zak adanie ró nego rodzaju dzia alno- ci. S to zarówno firmy nale ce do sektora us ug, jak i do sektora handlu oraz produkcji. Wed ug sprawdza PUP Koszalin najliczniejsz grup stanowi ró nego rodzaju us ugi. Mo na tu wymieni mi dzy innymi us ugi: budowlane, w zakresie mechaniki, transportowe, ksi gowe, finansowe, ubezpieczeniowe, projektowe i w zakresie reklamy, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

8 218 E. Nadolna, B. Granosik doradztwa prawnego i gospodarczego, fryzjersko-kosmetyczne, gastronomiczne, t umaczenia i kursy j zykowe, informatyczne, rekreacyjne, w zakresie fitness i zdrowia, krawieckie, stolarskie, inne. Analizuj c zawarte umowy w latach pod k tem rodzaju prowadzonej dzia alno ci gospodarczej wida przewag sektora us ug nad handlem i produkcj. W porównaniu do 2010 r. procentowy udzia dotacji udzielonych w 2011 r. w poszczególnych sektorach by prawie identyczny i przedstawia si nast puj co: na ogóln liczb udzielonych w 2011 r. dotacji (102), na us ugi podpisano 86 umów (84%), handel 12 umów (12%), produkcj 4 umowy (4%), natomiast w 2010 r. na 226 dotacji, na us ugi podpisano 188 umów (83%), handel 31 umów (14%), produkcje 7 umów (3%). W porównaniu do 2011 r. procentowy udzia udzielonych dotacji w 2012 r. w poszczególnych sektorach by na podobnym poziomie i przedstawia si nast puj co: na ogóln liczb udzielonych w 2012 r. dotacji (193), na us ugi podpisano 145 umów (75%), handel 27 umów (13%), produkcj 21 umów (11%), natomiast w 2011 r. na 102 umowy, na us ugi podpisano 86 umów (84%), handel 12 umów (12%), produkcj 4 umowy (4%). Od 2012 roku wida by o znaczny wzrost liczby przyznanych dotacji w bran y us ug: informatycznych; rekreacja, fitness, zdrowie; fryzjersko-kosmetycznych; projektowych i w zakresie reklamy. Niestety zdarza si, e umowy zostaj wypowiedziane. W 2010 r. tylko jedna osoba musia a zwróci przyznane rodki, które wynosi y z. Dotyczy o to dotacji udzielonej na podj cie dzia alno ci us ugowej w zakresie mechaniki pojazdowej. W 2012 r. natomiast dwie osoby, które pierwotnie zawar y umowy o przyznanie rodków na podj cie dzia alno ci, przed jej podj ciem odst pi y od realizacji umów. Z powy szych rozwa a wynika, i uzyskanie dotacji wymaga spe nienia wielu wymogów zarówno formalnych, jak i merytorycznych, które cz sto przewy szaj mo liwo ci bezrobotnych. W konsekwencji skutkuje to niskim udzia em osób, które pozyska y dotacje, w ogóle osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz w Koszalinie, co prezentuje tabela 2. Jednak e pozyskane wsparcie finansowe z PUP daje szans na usamodzielnienie si bezrobotnych i mo e prowadzi do du ego sukcesu zawodowego i znacznej poprawy sytuacji materialnej osoby, która ow dotacj otrzyma a. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

9 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 219 Tabela 2. Udzia bezrobotnych, które otrzyma y dotacj na podj cie dzia alno ci gospodarczej, w ogóle osób fizycznych prowadz cych dzia- alno gospodarcz w Koszalinie w latach Lata Liczba osób, które rozpocz y dzia alno gospodarcz ze rodków FP Liczba osób fizycznych Miasta Koszalin prowadz cych dzia alno gospodarcz Udzia rodków FP w zak adaniu dzia alno ci gospodarczej ,33% ,62% ,05% Ogó em ,01% ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata oraz Banku Danych Lokalnych GUS. Analizuj c tabel 2 mo na zauwa y, i w latach w ogólnej liczbie osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz w Koszalinie znajdowa si niewielki odsetek osób, które prowadz firm dzi ki pozyskanym rodkom z Funduszu Pracy. Stanowili oni zaledwie 1,33% w 2010 r., 0,62% w 2011 r., i 1,05% w 2012 r. Najwi kszy udzia dotowanych przedsi biorców przypada na rok Powodem tego stanu by a najprawdopodobniej wy sza kwota rodków Funduszu Pracy, któr PUP w Koszalinie mia do dyspozycji w porównaniu do pó niejszego okresu (patrz tabela 1). cznie od 2010 r. na podj cie dzia alno ci gospodarczej przez bezrobotnych ze rodków Funduszu Pracy przeznaczono z, przez co mo liwo wsparcia otrzyma o cznie 521 osób z M. Koszalin. Stanowi o to jednak tylko 1,01% nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadz cych dzia alno na przestrzeni lat Efektywno kosztowa i zatrudnieniowa dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej W celu okre lenia poziomu efektywno ci kosztowej i zatrudnieniowej dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, zdecydowano si na zaczerpni cie metodologii wyliczania wska ników efektywno ci z opracowania Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej nt. Efektywno podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. Zgodnie z powy szym opracowaniem: efektywno zatrudnieniowa (tj. wska nik ponownego zatrudnienia) - to stosunek liczby osób, które po zako czeniu udzia u w danym roku w okre lonej formie aktywizacji uzyska y w okresie do 3 miesi cy zatrudnienie, tj. wyrejestrowa y si z powiatowego urz du pracy lub je eli w okresie do 3 miesi cy od czasu zako czenia udzia u w programach nie zarejestrowa y si w powiatowym urz - ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

10 220 E. Nadolna, B. Granosik dzie pracy, do liczby osób, które w danym roku zako czy y udzia w danej formie aktywizacji, efektywno kosztowa (tj. koszt ponownego zatrudnienia) - ustalono w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w danym roku (kasowo) na dan form aktywizacji przez liczb osób, które po zako czeniu udzia u w danym roku w danej formie aktywizacji uzyska y w okresie do 3 miesi cy zatrudnienie. W nawi zaniu do interpretacji wska ników efektywno ci, wyliczono efektywno zatrudnieniow i kosztow dofinansowa na rozpocz cie dzia- alno ci gospodarczej w latach Wyliczenia te ilustruje tabela 3. Tabela 3. Efektywno zatrudnieniowa i kosztowa dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej ze rodków Funduszu Pracy PUP w Koszalinie w latach Lata Udzia % osób, które po zako czeniu udzia u w programie uzyska y zatrudnienie lub prac (efektywno zatrudnieniowa) Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedn osob, która po zako czeniu udzia u w programie uzyska a zatrudnienie lub prac (koszt uczestnictwa) [z ] ( rednia kwota dofinansowania wg tabeli 1) ,56% 18857, , % 19686, , % 19708, ,29 Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedn osob uczestnicz c w programie (koszt ponownego zatrudnienia) [z ] ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania MPiPS-01,02 Efektywno podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku oraz sprawozda z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata Aktywizacja w formie przyznania rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej charakteryzuje si 100% efektywno ci zatrudnieniow w latach 2011 i Wynika to ze specyficznych uwarunkowa tej formy aktywizacji, okre laj cych, i osoby, które otrzyma y dotacj na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, musz j kontynuowa przez co najmniej rok od otrzymania grantu. Wyj tek stanowi jedynie 2010 rok, kiedy wska nik efektywno ci zatrudnieniowej kszta towa si na minimalnie ni szym poziomie - 99,56%, co spowodowane by o wypowiedzeniem jednej umowy przez PUP w Koszalinie na kwot z. Przedstawione w tabeli wska niki efektywno ci zatrudnieniowej obliczone, wg zaproponowanej przez MPiPS metodologii nakazuj oceni dotacj na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej jako wyj tkowo efektywny instrument polityki rynku pracy bior c pod uwag tylko osoby, które uzyska y Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

11 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 221 dofinansowanie nafirm. Z kolei patrz c na ogó wnioskuj cych okazuje si, e w badanym okresie ow dotacj otrzyma o: 57,07% w 2010 r., 45,13% w 2011, 62,06% w 2012 r. (tabela 1). Z danych wynika, i kolejno 42,93%, 54,87% i 37,94% bezrobotnych staraj cych si o wsparcie finansowe z FP zatrudnienia nie uzyska o. Na wahania procentowe udzia u osób, które otrzyma y dotacj w stosunku do wszystkich ch tnych, bezpo redni wp yw mia a wysoko rodków finansowych b d cych w dyspozycji PUP Koszalin w analizowanym okresie. Zarówno w przypadku metodologii wyliczania wska nika efektywno ci zatrudnieniowej zaproponowanej przez MPiPS, jak i tej uwzgl dniaj cej ogó staraj cych si o dofinansowanie na podj cie dzia alno ci mo na uzna dotacj jako efektywny instrument aktywnej polityki rynku pracy. Analiza skuteczno ci dotacji by aby niepe na bez zbadania efektywno ci kosztowej. Struktura efektywno ci kosztowej dotacji dla bezrobotnych realizowanych w M. Koszalin kszta towa a si do charakterystycznie na przestrzeni trzech analizowanych lat. Koszt ponownego zatrudnienia jednego beneficjenta tej aktywnej formy (wielko grantu) zwi ksza si z roku na rok, mimo waha ogólnej wielko ci rodków na dotacje z FP b d cych w dyspozycji Urz du. Z tabeli 3 wynika, i w 2010 r. wyniós 18773,9 z na osob, w roku ,27 z na osob i by wy szy o 4,9% ni w roku 2010, za w 2012 r. kszta towa si na poziomie 19708,29 z na osob, co oznacza wzrost o 0,1% w porównaniu do roku W ramach analizy skuteczno ci i efektywno ci dotacji na podj cie dzia alno ci gospodarczej ustalany jest równie przeci tny koszt uczestnictwa, który wykazuje niewielk tendencj wzrostow. W 2010 r. wyniós 18857,33 z na osob, w roku ,27 z na osob i by wy szy o 4,4% ni w roku 2010, za w 2012 r. kszta towa si na poziomie 19708,29 z na osob, co oznacza wzrost o 0,1% w porównaniu do roku Nale y zauwa y, e pomimo du ych, corocznych waha wysoko ci rodków Funduszu Pracy przyznawanych na t form aktywizacji koszt w poszczególnych latach utrzymywa si na zbli onym poziomie. Podsumowanie Ka dy, kto zamierza rozpocz dzia alno gospodarcz, powinien zdawa sobie spraw z tego, e na uruchomienie jakiegokolwiek zak adu potrzebne s znaczne rodki finansowe, którymi niekoniecznie dysponuje w chwili podj cia decyzji o za o eniu w asnej firmy. Je eli osoba zainteresowana prowadzeniem w asnego biznesu zarejestrowana jest w urz dzie pracy, to istnieje mo liwo ubiegania si o dotacj na uruchomienie w asnej dzia alno ci gospodarczej z Funduszu Pracy. Efektywno rodków przyznawanych na podj cie dzia alno ci gospodarczej w du ym stopniu zale y od cis ego i systematycznego kontaktu mi dzy PUP a beneficjentami uczestnicz cymi w tym procesie. Kluczow ro- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

12 222 E. Nadolna, B. Granosik l odgrywaj tu zatem zarówno urz dy pracy, doradcy zawodowi, jak i osoby bezrobotne. Zdefiniowanie samej efektywno ci i skuteczno ci dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej oraz jej determinant nie stanowi wi kszego problemu. O wiele trudniej jest t efektywno zmierzy. Warunkiem niezb dnym jest zatem wprowadzenie na terenie ca ego kraju spójnego systemu pomiaru opartego na tych samych wska nikach. Propozycja ujednolicenia wska ników efektywno ci np. wed ug metodologii opracowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej pozwala na atwe dokonywanie porówna mi dzy urz dami oraz dok adne i szybsze przeprowadzenie analiz. W celu osi gni cia wy szej efektywno ci rodków przyznawanych na podj cie dzia alno ci gospodarczej nale a oby systematycznie zwi ksza rodki finansowe na ich realizacj oraz liczb uczestników, a tak e opracowa system gwarantuj cy w a ciwy ich dobór. Efektywno mo na poprawi równie poprzez wzmacnianie wspó pracy z pracodawcami np. poprzez poszukiwanie inwestorów na realizacj pomys ów bezrobotnych oraz poprzez ci g e usprawnianie us ug doradztwa zawodowego. Pami ta jednak nale y, e nawet najbardziej efektywna polityka rynku pracy nie doprowadzi do ca kowitej likwidacji niedostosowa mi dzy wielko ci i struktur poda y pracy i popytu na prac. Mo e je jednak w du ym stopniu z agodzi, dlatego te warto podj taki wysi ek. Bibliografia Bank Danych Lokalnych GUS Opracowania MPiPS-01,02, Efektywno podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. Opracowanie nt. Zasady udzielania rodków z Funduszu Pracy na podj cie dzia alno ci gospodarczej przez bezrobotnego, Powiatowy Urz d Pracy w Koszalinie, Koszalin Raport nt. Informacja o dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie rok 2010, PUP w Koszalinie, Koszalin Raport nt. Informacja o dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie rok 2011, PUP w Koszalinie, Koszalin Raport nt. Informacja o dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie rok 2012, PUP w Koszalinie, Koszalin Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj cych pracy, Dz.U. nr 262, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

13 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 223 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, Dz.U. nr 62, Warszawa Sprawozdania z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

14 224 E. Nadolna, B. Granosik Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

Możliwości ustawowe wspierania osób bezrobotnych w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Możliwości ustawowe wspierania osób bezrobotnych w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Możliwości ustawowe wspierania osób bezrobotnych w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Urząd Pracy m.st. Warszawy 1 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K ... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) (Adres zameldowania) Dyrektor POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Przemyślu W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Wnioskodawcy

Oświadczenia Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie jednorazowo środków ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej imię i nazwisko. adres. PESEL.. miejscowość, data Oświadczenia Wnioskodawcy Ja, niżej podpisany

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09 Dyrektora PUP w Lubinie z dnia 10 lutego 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy ... Pieczęć Wnioskodawcy... nr telefonu Wniosek należy złożyć w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14...,... miejscowość data Prezydent Miasta Lublin WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2016 r. Strona 1

Lębork, 2016 r. Strona 1 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 26.01.2016r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2015.1041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW Z 2009 R. NR 5 POZ. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

DZIENNIK USTAW Z 2009 R. NR 5 POZ. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) DZIENNIK USTAW Z 2009 R. NR 5 POZ. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Dane Wnioskodawcy i przedsięwzięcia

Dane Wnioskodawcy i przedsięwzięcia Załącznik nr 1 Dane Wnioskodawcy i przedsięwzięcia I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i imię... 2. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...... data wydania... 3. Adres zamieszkania (z kodem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem ZASADY przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem Postanowienia ogólne 1 Dofinansowanie, o którym mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy z dnia 12.02.2016r.w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy Zasad przyznawania przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

A. Dane o wniosku 1. Wniosek¹ 2. Numer akt 3. Data wpływu. 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

A. Dane o wniosku 1. Wniosek¹ 2. Numer akt 3. Data wpływu. 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U 82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. (055) 276-22-50, fax: (055) 276-33-74, gdsz@praca.gov.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 16.12.2010r. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U 82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. (055) 276-22-50, fax: (055) 276-33-74, gdsz@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. W sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

R E G U L A M I N. W sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej R E G U L A M I N W sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Konferencja pt. Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

B/ZA Grudziądz, dnia...

B/ZA Grudziądz, dnia... B/ZA Grudziądz, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 WNIOSEK o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu .... Nr wniosku:...... /nazwa lub imię i nazwisko, adres podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza,, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły, producenta rolnego/ /Miejscowość, data/ Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ze rodków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urz d Pracy w Słupcy

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ze rodków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urz d Pracy w Słupcy Zał cznik nr 1 do Zarz dzenia nr 2/2013 Dyrektora PUP w Słupcy z dnia 23.01.2013 REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ze rodków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urz d Pracy w Słupcy Dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo