Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej ocena skuteczno ci walki z bezrobociem na przyk adzie PUP w Koszalinie Grants to start a business - assess the effectiveness of the fight against unemployment for example PUP in Koszalin Streszczenie: Polska przyst puj c do Unii Europejskiej musia a dostosowa regulacje prawne dotycz ce polityki rynku pracy. W 2004 roku wesz a w ycie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadzi a podzia na us ugi i instrumenty rynku pracy. Dotacje Funduszu Pracy przeznaczone na podejmowanie dzia alno ci gospodarczej na terenie ca ego kraju sta y si istotnym bod cem do zak adania dzia alno ci gospodarczych. Celem badania jest próba dokonania oceny skuteczno ci instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej w latach na przyk adzie PUP w Koszalinie. W opracowaniu postawiono tez, i rodki z Funduszu Pracy PUP w Koszalinie przyznawane na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej osobom bezrobotnym s skutecznym i efektywnym instrumentem aktywnej polityki rynku pracy. Przy ocenie wspomnianej skuteczno ci pos u ono si wewn trznymi dokumentami, sprawozdaniami pochodz cymi z PUP Koszalin i WUP Szczecin oraz opracowaniami MPiPS. W badaniu wykorzystano wska niki efektywno ci zatrudnieniowej i kosztowej. S owa kluczowe: instrument aktywnej polityki rynku pracy, rodki Funduszu Pracy, dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, procedura uzyskania rodków na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, efektywno zatrudnieniowa i kosztowa Abstract: Poland joined the European Union had to adjust regulations on labor market policies. In 2004, the Act on employment promotion and labor market institutions, which introduced the division of services and labor market instruments. Subsidies for Employment Fund to undertake economic activities throughout the country, have become an important stimulus for the establishment of economic activities. The aim of the study is an attempt to assess the effectiveness of an instrument of active labor market policy, which is a one-off grant of unemployed people to take up economic activities in the years on the example of the PUPs in Koszalin. In developing a thesis that agents from the Labour Fund PLO in Koszalin granted to start a business unemployed are an efficient and effective instrument of active labor market policies. When assessing the effectiveness of that was used internal documents, reports coming from the PUP Koszalin and Szczecin VLO and studies MLSP. The study used indicators of employment effectiveness and cost. Key words:instrument of active labor market policies, Labour Fund, funding for business startup, the procedure for obtaining funds to start a business, employment effectiveness and cost

2 212 E. Nadolna, B. Granosik Wst p W dobie kryzysu gospodarczego nie ka dego sta na sfinansowanie procesu rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. Wr cz rosn ce bezrobocie powoduje, e trudne staje si zapewnienie nawet podstawowych potrzeb cz owieka. Cz osób zmaga si z d ugotrwa ym pozostawaniem bez pracy. Mi dzy innymi dla takich osób pomoc ze rodków publicznych mo e by sposobem na uporanie si z problemami. Dotyczy to cz sto tak e absolwentów ró nych szkó, którzy z powodu braku do wiadczenia nie mog znale zatrudnienia. Dla takich osób bardzo dobrym wyj ciem jest staranie si o dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. Celem badania jest próba dokonania oceny skuteczno ci instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej w latach na przyk adzie PUP w Koszalinie. W opracowaniu postawiono tez, i rodki z Funduszu Pracy PUP w Koszalinie przyznawane na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej osobom bezrobotnym s skutecznym i efektywnym instrumentem aktywnej polityki rynku pracy. Przy ocenie wspomnianej skuteczno ci pos u ono si wewn trznymi dokumentami, sprawozdaniami pochodz cymi z PUP Koszalin i WUP Szczecin oraz opracowaniami MPiPS. W badaniu wykorzystano wska niki efektywno ci zatrudnieniowej i kosztowej. Dotacje na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej jako aktywna forma przeciwdzia ania bezrobociu zasady udzielania rodków z Funduszu Pracy na podj cie dzia alno ci gospodarczej przez bezrobotnego Jednorazowe rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanych rozpocz ciem w asnej dzia alno ci gospodarczej. Aby móc stara si o dotacj na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej w Urz dzie Pracy, najpierw trzeba uzyska status bezrobotnego. Osoba, która utraci a prac lub z innego powodu nie jest nigdzie zatrudniona, powinna zg osi si w celu dokonania rejestracji do powiatowego urz du pracy, w a ciwego ze wzgl du na zameldowanie w miejscu pobytu sta ego lub czasowego. Do rejestracji niezb dne s dowód osobisty lub inny dokument to samo ci, dyplom, wiadectwo uko czenia szko y, kursów i szkole, wiadectwo pracy oraz inne dokumenty niezb dne do ustalenia uprawnie, a tak e ewentualnie dokument stwierdzaj cy przeciwwskazania do wykonywania okre lonych prac. Bezrobotnego wy cza si z rejestru w przypadku utraty statusu bezrobotnego. Wed ug rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj cych pracy 1, poszukuj cego pracy wy cza si z rejestru w dwóch przypadkach: na wniosek poszukuj cego pracy, 1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r., w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj cych pracy, Dz.U. nr 262, Warszawa 2004, art Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 213 w przypadku niestawienia si w powiatowym urz dzie pracy w okresie dwóch miesi cy od dnia ostatniego stawienia si. Osoby, które chcia yby otrzyma jednorazowe rodki na podj cie dzia- alno ci gospodarczej, musz jak ju by o wspomniane by zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowym urz dzie pracy. Nie mog one w okresie 12 miesi cy poprzedzaj cych z o enie wniosku odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyj cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta u, prac spo ecznie u ytecznych, przygotowania zawodowego doros ych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, poniewa wi e si to z utrat statusu bezrobotnego. Nie mog y otrzyma wcze niej z Funduszu Pracy lub z innych rodków publicznych bezzwrotnych rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej. Innymi warunkami do spe nienia s : nieprowadzenie dzia alno ci gospodarczej w okresie 12 miesi cy poprzedzaj cych z o enie wniosku o przyznanie rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, niebycie w okresie 2 lat przed dniem z o enia wniosku skazan za przest pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny. A je eli chc one uzyska dofinansowanie na przyst pienie do spó dzielni socjalnej, to spó dzielnia, do której dana osoba ma zamiar przynale- e, nie mo e zalega z op acaniem w terminie sk adek i innych danin publicznych oraz nie mo e posiada nieuregulowanych w terminie zobowi za cywilnoprawnych. Trzeba tak e z o y w powiatowym urz dzie pracy kompletny i prawid owo sporz dzony wniosek oraz przedstawi zabezpieczenie prawne na wypadek konieczno ci zwrotu dotacji 2. Wysoko dotacji na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, a w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, zwi zanych z podj ciem tej dzia alno ci wynosi: w przypadku dzia alno ci samodzielnej do 600% przeci tnego wynagrodzenia (od r. obowi zuje kwota w wysoko ci ,80 z ), w ramach tworzonej spó dzielni socjalnej do 400% przeci tnego wynagrodzenia, w sytuacji przyst pienia do istniej cej spó dzielni socjalnej do 300% przeci tnego wynagrodzenia 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpocz cie dzia alno- ci gospodarczej sk ada si na obowi zuj cym druku, który mo na pobra ze strony internetowej urz du pracy. Najwa niejszymi informacjami, które trzeba poda wype niaj c wniosek, s : kwota rodków, o które si wnioskuje, przedmiot prowadzonej dzia alno ci gospodarczej oraz jej symbol zgodnie z Polsk Klasyfikacj Dzia alno ci, podstawowe informacje o wnioskodawcy, a tak e dodatkowo informacje o jego do wiadczeniu zawodowym, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

4 214 E. Nadolna, B. Granosik informacje o stanie przygotowania do rozpocz cia dzia alno ci (istotne jest tu mi dzy innymi posiadanie lokalu, ró nych rodków trwa ych, które s niezb dne do prowadzenia dzia alno ci, ale tak- e umiej tno ci zawodowe), szczegó owa specyfikacja i harmonogram zakupów zwi zanych z za o eniem firmy, zabezpieczenia zwrotu dotacji w razie niedope nienia warunków dofinansowania, o wiadczenie o maj tkowej wspólno ci ma e skiej. Na koniec podpisuje si o wiadczenie, zawieraj ce wszystkie warunki, które musi spe ni osoba staraj ca si o dofinansowanie. Do wniosku nale y do czy szereg za czników, które s niezb dne do prawid owej oceny planowanego przedsi wzi cia oraz sensu jego finansowania i mo liwo ci jego powodzenia. Wed ug Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie za czniki te, to: analiza efektywno ci ekonomicznej przedsi wzi cia biznesplan, dokumenty dotycz ce lokalizacji przedsi wzi cia akty notarialne, wst pne umowy dzier awy lokalu, aktualne uprawnienia, uzgodnienia, pozwolenia, szkolenia wymagane przy podejmowaniu dzia alno ci gospodarczej, dokumenty dotycz ce przebiegu sta u pracy wiadectwa pracy, dokumenty dotycz ce wcze niej prowadzonej dzia alno ci, potwierdzaj ce kwalifikacje oraz zdobyte do wiadczenie zawodowe, wst pne umowy lub listy intencyjne dotycz ce wspó pracy, inne niezb dne opinie, uzgodnienia wymagane do rozpocz cia proponowanej we wniosku dzia alno ci, mog to by opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Stra y Po arnej, itp., informacja o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w roku bie cym oraz w ci gu dwóch poprzedzaj cych go lat, w przypadku bezrobotnych przyst puj cych do spó dzielni socjalnej pisemne zobowi zanie spó dzielni socjalnej o zamiarze przyj cia bezrobotnego jako cz onka spó dzielni po wniesieniu wp aty w wysoko ci okre lonej w tym zobowi zaniu, dodatkowo o wiadczenie spó dzielni socjalnej o niezaleganiu z op acaniem sk adek i innych danin publicznych, nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowi za cywilnoprawnych oraz o wiadczenie, e spó dzielnia nie znajduje si w stanie likwidacji, oraz inne dokumenty mog ce mie wp yw na rozpatrzenie wniosku. O uwzgl dnieniu b d odmowie uwzgl dnienia wniosku o przyznanie ze rodków Funduszu Pracy dofinansowania na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej lub za o enie b d przyst pienie do spó dzielni socjalnej starosta powiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia z o- enia kompletnego wniosku. Decyzja zostaje podj ta po zapoznaniu si z opini komisji do spraw opiniowania owych dokumentów. Komisja dokonuje najpierw oceny prawnej wniosku. Dopiero pozytywnie oceniony wniosek pod wzgl dem formalnym zostanie oceniony pod wzgl dem merytorycznym. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 215 Wed ug rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej 4, komisja dodatkowo przeprowadza rozmow z wnioskodawc na temat planowanej dzia alno ci. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i w a ciwego wykorzystania rodków, Urz d Pracy uzale nia ich udzielenie od przedstawienia przez bezrobotnego odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu w odpowiednich formach. Do najcz ciej stosowanych form zabezpiecze nale : por czenie cywilne czyli yranci, osoby trzecie, weksel z por czeniem wekslowym weksel in blanco wraz z umow wekslow, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach inaczej mówi c zabezpieczenie w asnym maj tkiem, blokada rachunku. W ka dym Urz dzie Pracy wymagania odno- nie do zabezpieczenia sp aty dotacji s inne. Jednak zawsze warto pyta o alternatywne formy zabezpieczania dla por czania cywilnego. Przyznane rodki finansowe mog by przeznaczone na zakup rodków trwa ych, urz dze, maszyn, materia ów, towarów, us ug i materia ów reklamowych. Nie mog by przeznaczone na udzia y w spó kach, dzia alno sezonow, zakup ziemi i innych nieruchomo ci, remont, adaptacj lokalu, w którym b dzie prowadzona dzia alno gospodarcza, jak równie nie mog by przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz op aty leasingowe, pokrywanie kosztów dzier awy, reklam medialnych, danin publicznych i innych op at administracyjnych. Urz d pracy monitoruje sposób realizacji umowy o przyznanie dotacji. Kiedy bezrobotny ma problem z wype nieniem warunków umowy, mo e zosta zmuszony do zwrotu otrzymanej wcze niej dotacji. Osoba, która otrzyma a dotacj, z pewno ci w ci gu roku od jej przyznania zostanie odwiedzona przez pracownika urz du pracy. Urz dy nie ustalaj sztywnych terminów kontroli. Zwykle w pierwszej kolejno ci odwiedzane s osoby, które mia y k opoty z rozliczeniem si z otrzymanych pieni dzy. Mog y to by na przyk ad za pó no z o one faktury czy zmiana przedmiotu zakupu. Kontrola nie jest jednak zaskoczeniem. Urz dnik umawia si telefonicznie z prowadz cym firm na konkretny termin, podaj c dzie i godzin wizyty. Wizyta ma na celu skonfrontowanie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym oraz stwierdzeniu, czy deklarowana dzia alno jest prowadzona. Dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej jako aktywna forma przeciwdzia ania bezrobociu to jedno z wielu narz dzi Funduszu Pracy. Urz d Pracy bardzo aktywnie stara si umo liwi bezrobotnym podj cie zatrudnienia. Realizacja pomys ów na w asny biznes jest niezwykle istotna z punktu widzenia zapewnienia zatrudnienia nie tylko danej staraj cej si 4 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r., w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, Dz.U. nr 62, Warszawa 2009, art ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

6 216 E. Nadolna, B. Granosik o dofinansowanie osobie, lecz tak e innym, którym mo e ona w przysz o ci umo liwi podj cie pracy we w asnej firmie. Wysoko rodków na dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej oraz zainteresowanie ich pozyskaniem Osoby bezrobotne, które d ugo nie mog znale pracy, coraz cz - ciej decyduj si na ryzyko podj cia dzia alno ci gospodarczej. Praca na w asny rachunek staje si bardziej atrakcyjna mimo wszystkich obowi zków i stresów, które za sob niesie. Tym bardziej e w ostatnich latach coraz atwiej otrzyma pomoc w stawianiu pierwszych kroków. Pomaga to i mobilizuje osoby bezrobotne do dzia ania. Tabela 1 pokazuje wysoko rodków na dofinansowanie inicjatywy podejmowania samozatrudnienia przez bezrobotnych. Powiatowy Urz d Pracy w Koszalinie na przestrzeni badanego okresu otrzymywa rodki ró nej wysoko ci na realizowanie tego zadania. Mo na zaobserwowa, e najwi ksze dokapitalizowanie funduszu na wspomniany instrument polityki pracy zosta o dokonane w latach 2010 oraz w 2012 (91,33% w stosunku do roku ubieg ego). Wed ug stanowiska Ministerstwa Polityki Spo ecznej i Pracy, tak istotny przyrost wydatków na aktywizacj bezrobotnych w latach 2009 i 2010 uzasadniony by kryzysem gospodarczym. W 2010 r. przyznano z, w 2011 r. ograniczono rodki na aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu przez co przedstawione wydatki dla 2011 r. stanowi 47,3% rodków z 2010 roku. Dofinansowanie w 2011 r. wynosi o ju tylko z przez co dzia alno gospodarcz za o y y o 124 osoby mniej ni w roku wcze niejszym. Plan ustawy bud etowej na rok 2012 w zakresie wysoko ci jednorazowych rodków na utworzenie dzia alno ci gospodarczej zak ada a oko o 89% zwi kszenie, przez co wynosi z. Dzi ki tym rodkom 193 osoby zarejestrowa y dzia alno gospodarcz. Zestawienia roczne sporz dzane przez Powiatowy Urz d Pracy pokazuj bardzo dok adny obraz korzystania z pieni dzy Funduszu Pracy. Zainteresowanie tym instrumentem rynku pracy wynika w du ym stopniu ze zmiany przepisów w ZUS dotycz cych podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenia spo eczne z tytu u prowadzonej dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek. W my l tych regulacji osoby pierwszy raz podejmuj ce dzia alno gospodarcz oraz te, które maj minimum 5-letni przerw w prowadzeniu takiej dzia alno ci, przez okres 2 pierwszych lat jej prowadzenia p ac sk adk w wysoko ci 30% podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenia spo eczne przewidzian dla minimalnego wynagrodzenia. Nie ka dy, kto chce za o y dzia alno gospodarcz i posiada status osoby bezrobotnej, mo e by pewien, e uzyska dofinansowanie. Zwi zane jest to z faktem, e z o enie prawid owo sporz dzonego wniosku wymaga od bezrobotnego wiele pracy. Trzeba bardzo dok adnie zaplanowa ca e przedsi wzi cie i sporz dzi precyzyjny biznesplan. Te czynno ci nie s mo liwe do wykonania bez posiadania fachowej wiedzy o rynku, na który planuje si wej ze swoj dzia alno ci. W a nie dlatego warto skorzysta z us ug firm, Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 217 które oferuj us ugi szkoleniowe w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej lub doradcy zawodowego w PUP. Urz d Pracy musi by pewien, e pieni dze s powierzane osobie, która zna chocia podstawy funkcjonowania przedsi biorstw na rynku i jest w stanie zapewni ci g o dzia alno- ci przez racjonalne gospodarowanie. Tabela 1. Wydatki Funduszu Pracy PUP w Koszalinie oraz liczba osób, które otrzyma y rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej w latach Wyszczególnienie Ogó em rodki Funduszu Pracy rodki na rozpocz cie dzia alno- ci gospodarczej % wzrost/spadek 100% 47,3% 189,4% - Udzia % wydatków poniesionych w PUP w wydatkach na rozpocz cie 8,5% 5,6% 9,9% 8,08% dzia alno ci gospodarczej Liczba osób, które z o y y wniosek o przyznanie dotacji Liczba osób, które otrzyma y dotacj Udzia % bezrobotnych, którzy otrzymali dotacj do ogólnej 57,07% 45,13% 62,06% - liczby wnioskodawców rednia kwota dofinansowania (w z ) 18857, , ,29 - ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata Nie wszyscy s w stanie spe ni wymagane przez Powiatowy Urz d Pracy wymagania i w zwi zku z tym musz pogodzi si z negatywn odpowiedzi. W 2010 r. 396 osób z o y o wniosek o przyznanie dotacji, a rodki otrzyma o 226 osób (57,07%). W 2012 roku z mo liwo ci za o enia w asnej firmy skorzysta y 193 osoby (62,06%) na 311 osób ubiegaj cych si o rodki na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, a o 91 wi cej ni w 2011 roku. Dotacje wykorzystywane s na zak adanie ró nego rodzaju dzia alno- ci. S to zarówno firmy nale ce do sektora us ug, jak i do sektora handlu oraz produkcji. Wed ug sprawdza PUP Koszalin najliczniejsz grup stanowi ró nego rodzaju us ugi. Mo na tu wymieni mi dzy innymi us ugi: budowlane, w zakresie mechaniki, transportowe, ksi gowe, finansowe, ubezpieczeniowe, projektowe i w zakresie reklamy, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

8 218 E. Nadolna, B. Granosik doradztwa prawnego i gospodarczego, fryzjersko-kosmetyczne, gastronomiczne, t umaczenia i kursy j zykowe, informatyczne, rekreacyjne, w zakresie fitness i zdrowia, krawieckie, stolarskie, inne. Analizuj c zawarte umowy w latach pod k tem rodzaju prowadzonej dzia alno ci gospodarczej wida przewag sektora us ug nad handlem i produkcj. W porównaniu do 2010 r. procentowy udzia dotacji udzielonych w 2011 r. w poszczególnych sektorach by prawie identyczny i przedstawia si nast puj co: na ogóln liczb udzielonych w 2011 r. dotacji (102), na us ugi podpisano 86 umów (84%), handel 12 umów (12%), produkcj 4 umowy (4%), natomiast w 2010 r. na 226 dotacji, na us ugi podpisano 188 umów (83%), handel 31 umów (14%), produkcje 7 umów (3%). W porównaniu do 2011 r. procentowy udzia udzielonych dotacji w 2012 r. w poszczególnych sektorach by na podobnym poziomie i przedstawia si nast puj co: na ogóln liczb udzielonych w 2012 r. dotacji (193), na us ugi podpisano 145 umów (75%), handel 27 umów (13%), produkcj 21 umów (11%), natomiast w 2011 r. na 102 umowy, na us ugi podpisano 86 umów (84%), handel 12 umów (12%), produkcj 4 umowy (4%). Od 2012 roku wida by o znaczny wzrost liczby przyznanych dotacji w bran y us ug: informatycznych; rekreacja, fitness, zdrowie; fryzjersko-kosmetycznych; projektowych i w zakresie reklamy. Niestety zdarza si, e umowy zostaj wypowiedziane. W 2010 r. tylko jedna osoba musia a zwróci przyznane rodki, które wynosi y z. Dotyczy o to dotacji udzielonej na podj cie dzia alno ci us ugowej w zakresie mechaniki pojazdowej. W 2012 r. natomiast dwie osoby, które pierwotnie zawar y umowy o przyznanie rodków na podj cie dzia alno ci, przed jej podj ciem odst pi y od realizacji umów. Z powy szych rozwa a wynika, i uzyskanie dotacji wymaga spe nienia wielu wymogów zarówno formalnych, jak i merytorycznych, które cz sto przewy szaj mo liwo ci bezrobotnych. W konsekwencji skutkuje to niskim udzia em osób, które pozyska y dotacje, w ogóle osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz w Koszalinie, co prezentuje tabela 2. Jednak e pozyskane wsparcie finansowe z PUP daje szans na usamodzielnienie si bezrobotnych i mo e prowadzi do du ego sukcesu zawodowego i znacznej poprawy sytuacji materialnej osoby, która ow dotacj otrzyma a. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

9 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 219 Tabela 2. Udzia bezrobotnych, które otrzyma y dotacj na podj cie dzia alno ci gospodarczej, w ogóle osób fizycznych prowadz cych dzia- alno gospodarcz w Koszalinie w latach Lata Liczba osób, które rozpocz y dzia alno gospodarcz ze rodków FP Liczba osób fizycznych Miasta Koszalin prowadz cych dzia alno gospodarcz Udzia rodków FP w zak adaniu dzia alno ci gospodarczej ,33% ,62% ,05% Ogó em ,01% ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata oraz Banku Danych Lokalnych GUS. Analizuj c tabel 2 mo na zauwa y, i w latach w ogólnej liczbie osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz w Koszalinie znajdowa si niewielki odsetek osób, które prowadz firm dzi ki pozyskanym rodkom z Funduszu Pracy. Stanowili oni zaledwie 1,33% w 2010 r., 0,62% w 2011 r., i 1,05% w 2012 r. Najwi kszy udzia dotowanych przedsi biorców przypada na rok Powodem tego stanu by a najprawdopodobniej wy sza kwota rodków Funduszu Pracy, któr PUP w Koszalinie mia do dyspozycji w porównaniu do pó niejszego okresu (patrz tabela 1). cznie od 2010 r. na podj cie dzia alno ci gospodarczej przez bezrobotnych ze rodków Funduszu Pracy przeznaczono z, przez co mo liwo wsparcia otrzyma o cznie 521 osób z M. Koszalin. Stanowi o to jednak tylko 1,01% nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadz cych dzia alno na przestrzeni lat Efektywno kosztowa i zatrudnieniowa dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej W celu okre lenia poziomu efektywno ci kosztowej i zatrudnieniowej dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, zdecydowano si na zaczerpni cie metodologii wyliczania wska ników efektywno ci z opracowania Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej nt. Efektywno podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. Zgodnie z powy szym opracowaniem: efektywno zatrudnieniowa (tj. wska nik ponownego zatrudnienia) - to stosunek liczby osób, które po zako czeniu udzia u w danym roku w okre lonej formie aktywizacji uzyska y w okresie do 3 miesi cy zatrudnienie, tj. wyrejestrowa y si z powiatowego urz du pracy lub je eli w okresie do 3 miesi cy od czasu zako czenia udzia u w programach nie zarejestrowa y si w powiatowym urz - ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

10 220 E. Nadolna, B. Granosik dzie pracy, do liczby osób, które w danym roku zako czy y udzia w danej formie aktywizacji, efektywno kosztowa (tj. koszt ponownego zatrudnienia) - ustalono w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w danym roku (kasowo) na dan form aktywizacji przez liczb osób, które po zako czeniu udzia u w danym roku w danej formie aktywizacji uzyska y w okresie do 3 miesi cy zatrudnienie. W nawi zaniu do interpretacji wska ników efektywno ci, wyliczono efektywno zatrudnieniow i kosztow dofinansowa na rozpocz cie dzia- alno ci gospodarczej w latach Wyliczenia te ilustruje tabela 3. Tabela 3. Efektywno zatrudnieniowa i kosztowa dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej ze rodków Funduszu Pracy PUP w Koszalinie w latach Lata Udzia % osób, które po zako czeniu udzia u w programie uzyska y zatrudnienie lub prac (efektywno zatrudnieniowa) Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedn osob, która po zako czeniu udzia u w programie uzyska a zatrudnienie lub prac (koszt uczestnictwa) [z ] ( rednia kwota dofinansowania wg tabeli 1) ,56% 18857, , % 19686, , % 19708, ,29 Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedn osob uczestnicz c w programie (koszt ponownego zatrudnienia) [z ] ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania MPiPS-01,02 Efektywno podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku oraz sprawozda z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata Aktywizacja w formie przyznania rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej charakteryzuje si 100% efektywno ci zatrudnieniow w latach 2011 i Wynika to ze specyficznych uwarunkowa tej formy aktywizacji, okre laj cych, i osoby, które otrzyma y dotacj na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, musz j kontynuowa przez co najmniej rok od otrzymania grantu. Wyj tek stanowi jedynie 2010 rok, kiedy wska nik efektywno ci zatrudnieniowej kszta towa si na minimalnie ni szym poziomie - 99,56%, co spowodowane by o wypowiedzeniem jednej umowy przez PUP w Koszalinie na kwot z. Przedstawione w tabeli wska niki efektywno ci zatrudnieniowej obliczone, wg zaproponowanej przez MPiPS metodologii nakazuj oceni dotacj na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej jako wyj tkowo efektywny instrument polityki rynku pracy bior c pod uwag tylko osoby, które uzyska y Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

11 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 221 dofinansowanie nafirm. Z kolei patrz c na ogó wnioskuj cych okazuje si, e w badanym okresie ow dotacj otrzyma o: 57,07% w 2010 r., 45,13% w 2011, 62,06% w 2012 r. (tabela 1). Z danych wynika, i kolejno 42,93%, 54,87% i 37,94% bezrobotnych staraj cych si o wsparcie finansowe z FP zatrudnienia nie uzyska o. Na wahania procentowe udzia u osób, które otrzyma y dotacj w stosunku do wszystkich ch tnych, bezpo redni wp yw mia a wysoko rodków finansowych b d cych w dyspozycji PUP Koszalin w analizowanym okresie. Zarówno w przypadku metodologii wyliczania wska nika efektywno ci zatrudnieniowej zaproponowanej przez MPiPS, jak i tej uwzgl dniaj cej ogó staraj cych si o dofinansowanie na podj cie dzia alno ci mo na uzna dotacj jako efektywny instrument aktywnej polityki rynku pracy. Analiza skuteczno ci dotacji by aby niepe na bez zbadania efektywno ci kosztowej. Struktura efektywno ci kosztowej dotacji dla bezrobotnych realizowanych w M. Koszalin kszta towa a si do charakterystycznie na przestrzeni trzech analizowanych lat. Koszt ponownego zatrudnienia jednego beneficjenta tej aktywnej formy (wielko grantu) zwi ksza si z roku na rok, mimo waha ogólnej wielko ci rodków na dotacje z FP b d cych w dyspozycji Urz du. Z tabeli 3 wynika, i w 2010 r. wyniós 18773,9 z na osob, w roku ,27 z na osob i by wy szy o 4,9% ni w roku 2010, za w 2012 r. kszta towa si na poziomie 19708,29 z na osob, co oznacza wzrost o 0,1% w porównaniu do roku W ramach analizy skuteczno ci i efektywno ci dotacji na podj cie dzia alno ci gospodarczej ustalany jest równie przeci tny koszt uczestnictwa, który wykazuje niewielk tendencj wzrostow. W 2010 r. wyniós 18857,33 z na osob, w roku ,27 z na osob i by wy szy o 4,4% ni w roku 2010, za w 2012 r. kszta towa si na poziomie 19708,29 z na osob, co oznacza wzrost o 0,1% w porównaniu do roku Nale y zauwa y, e pomimo du ych, corocznych waha wysoko ci rodków Funduszu Pracy przyznawanych na t form aktywizacji koszt w poszczególnych latach utrzymywa si na zbli onym poziomie. Podsumowanie Ka dy, kto zamierza rozpocz dzia alno gospodarcz, powinien zdawa sobie spraw z tego, e na uruchomienie jakiegokolwiek zak adu potrzebne s znaczne rodki finansowe, którymi niekoniecznie dysponuje w chwili podj cia decyzji o za o eniu w asnej firmy. Je eli osoba zainteresowana prowadzeniem w asnego biznesu zarejestrowana jest w urz dzie pracy, to istnieje mo liwo ubiegania si o dotacj na uruchomienie w asnej dzia alno ci gospodarczej z Funduszu Pracy. Efektywno rodków przyznawanych na podj cie dzia alno ci gospodarczej w du ym stopniu zale y od cis ego i systematycznego kontaktu mi dzy PUP a beneficjentami uczestnicz cymi w tym procesie. Kluczow ro- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

12 222 E. Nadolna, B. Granosik l odgrywaj tu zatem zarówno urz dy pracy, doradcy zawodowi, jak i osoby bezrobotne. Zdefiniowanie samej efektywno ci i skuteczno ci dofinansowa na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej oraz jej determinant nie stanowi wi kszego problemu. O wiele trudniej jest t efektywno zmierzy. Warunkiem niezb dnym jest zatem wprowadzenie na terenie ca ego kraju spójnego systemu pomiaru opartego na tych samych wska nikach. Propozycja ujednolicenia wska ników efektywno ci np. wed ug metodologii opracowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej pozwala na atwe dokonywanie porówna mi dzy urz dami oraz dok adne i szybsze przeprowadzenie analiz. W celu osi gni cia wy szej efektywno ci rodków przyznawanych na podj cie dzia alno ci gospodarczej nale a oby systematycznie zwi ksza rodki finansowe na ich realizacj oraz liczb uczestników, a tak e opracowa system gwarantuj cy w a ciwy ich dobór. Efektywno mo na poprawi równie poprzez wzmacnianie wspó pracy z pracodawcami np. poprzez poszukiwanie inwestorów na realizacj pomys ów bezrobotnych oraz poprzez ci g e usprawnianie us ug doradztwa zawodowego. Pami ta jednak nale y, e nawet najbardziej efektywna polityka rynku pracy nie doprowadzi do ca kowitej likwidacji niedostosowa mi dzy wielko ci i struktur poda y pracy i popytu na prac. Mo e je jednak w du ym stopniu z agodzi, dlatego te warto podj taki wysi ek. Bibliografia Bank Danych Lokalnych GUS Opracowania MPiPS-01,02, Efektywno podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. Opracowanie nt. Zasady udzielania rodków z Funduszu Pracy na podj cie dzia alno ci gospodarczej przez bezrobotnego, Powiatowy Urz d Pracy w Koszalinie, Koszalin Raport nt. Informacja o dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie rok 2010, PUP w Koszalinie, Koszalin Raport nt. Informacja o dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie rok 2011, PUP w Koszalinie, Koszalin Raport nt. Informacja o dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie rok 2012, PUP w Koszalinie, Koszalin Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj cych pracy, Dz.U. nr 262, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

13 Dofinansowanie na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej 223 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, Dz.U. nr 62, Warszawa Sprawozdania z dzia alno ci Powiatowego Urz du Pracy w Koszalinie lata ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

14 224 E. Nadolna, B. Granosik Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo