4. Za firmę rodzinną uznaje się: a. A. Blikle Sp. z o.o. b. BMW AG. c. Wal-Mart Stores Inc. d. wszystkie wyżej wymienione.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Za firmę rodzinną uznaje się: a. A. Blikle Sp. z o.o. b. BMW AG. c. Wal-Mart Stores Inc. d. wszystkie wyżej wymienione."

Transkrypt

1

2

3 Pytania dotyczą Polski i polskiego prawodawstwa chyba, że w treści jest inny zapis. Każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź, za którą można uzyskać 1 pkt. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem X we właściwym polu karty odpowiedzi. 1. Za przedsiębiorstwo rodzinne uznaje się firmę: a. w której wśród interesariuszy występuje rodzina właściciela. b. w której co najmniej dwie generacje jednej rodziny miały znaczący wpływ na jego cele i politykę. c. prowadzoną przez właściciela lub jego potomków i pozostającą pod kontrolą własnościową członków rodziny. d. wszystkie definicje są prawidłowe. 2. Sukcesja przedsiębiorstw rodzinnych polega na: a. międzygeneracyjnym przekazywaniu własności i władzy. b. określaniu strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. c. spektakularnym odnoszeniu sukcesów na rynkach zagranicznych. d. niechęci do przekazywania własności i władzy w firmie. 3. W modelu M. Cohna zakłada się, że firma rodzinna jest szczególnego rodzaju systemem na który składają się trzy podsystemy: a. rodzina, praca, firma. b. rodzina, własność, firma. c. rodzina, dochód, firma. d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 4. Za firmę rodzinną uznaje się: a. A. Blikle Sp. z o.o. b. BMW AG. c. Wal-Mart Stores Inc. d. wszystkie wyżej wymienione. 5. Dominującą formą organizacyjno-prawną wśród firm rodzinnych jest: a. działalność gospodarcza osoby fizycznej. b. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. c. spółka akcyjna. d. spółka komandytowa. 6. Kosztem uzyskania przychodów w firmie rodzinnej funkcjonującej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest: a. wynagrodzenie właściciela zarządzającego firmą. b. wynagrodzenie małżonka funkcjonującego w firmie. c. opłata leasingowa samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej. d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

4 7. Dobrami niższego rzędu nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich sobie substytutów. b. na które maleje popyt w miarę wzrostu dochodów konsumentów. c. których zakupy maleją w miarę wzrostu ich cen. d. które zostały wadliwie wykonane. 8. Rynek producenta na dobro lub usługę występuje wówczas, gdy: a. podaż danego dobra lub usługi jest większa niż popyt. b. popyt na to dobro lub usługę jest większy niż podaż. c. producent jest monopolistą. d. rynek jest monopsonem. 9. Które stwierdzenie jest prawdzie? a. Wzrost dochodów konsumentów zwiększy popyt na dobra luksusowe. b. Zmiana ceny dobra spowoduje przesunięcie krzywej popytu na to dobro. c. Cena żądana za towar jest ceną równowagi. d. Niższe zbiory ziemniaków, przy innych czynnikach stałych, wpływają na spadek ceny frytek. 10. Wraz ze wzrostem skali produkcji: a. jednostkowy koszt stały nie zmienia się a jednostkowy koszt zmienny spada. b. jednostkowy koszt stały spada a jednostkowy koszt zmienny maleje a następnie rośnie. c. koszt stały rośnie, a jednostkowy koszt zmienny jest stały. d. jednostkowy koszt stały i zmienny zmniejsza się. 11. Koszt krańcowy to: a. koszt związany z produkcyjnym zaangażowaniem dodatkowej jednostki czynnika wytwórczego. b. koszt wyprodukowania przez przedsiębiorstwo dodatkowej jednostki danego dobra. c. różnica między ponoszonym przez firmę przeciętnym kosztem całkowitym a przeciętnym kosztem stałym. d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 12. Przedsiębiorca będący płatnikiem VAT wpłaca do urzędu skarbowego: a. różnicę podatku VAT naliczonego i należnego. b. różnicę podatku VAT należnego i naliczonego. c. VAT należny. d. VAT naliczony. 13. Podatkiem pośrednim jest: a. podatek od nieruchomości. b. podatek dochodowy od osób fizycznych. c. podatek akcyzowy. d. podatek dochodowy od osób prawnych.

5 14. Koszty, które rosną bądź maleją wraz ze wzrostem lub spadkiem rozmiarów prowadzonej działalności to: a. koszty zakupu. b. koszty utraconych korzyści. c. koszty zmienne. d. koszty całkowite. 15. Podatek VAT jest: a. podatkiem dochodowym od osób fizycznych. b. podatkiem dochodowym od osób prawnych. c. podatkiem od czynności cywilno-prawnych. d. podatkiem od towarów i usług. 16. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi: a. 8%. b. 10%. c. 22%. d. 23%. 17. Osoby prawne płacą podatek od uzyskanych dochodów w wysokości: a. 14%. b. 19%. c. 23%. d. 25%. 18. Podstawę obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią: a. przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. b. przychody podatnika, powiększone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. c. przychody podatnika, pomniejszone tylko o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. d. dochód podatnika powiększony o koszty uzyskania przychodu. 19. Ministrem Finansów jest: a. Jacek Rostowski. b. Mateusz Szczurek. c. Leszek Balcerowicz. d. Marek Belka.

6 20. Próg rentowności to: a. wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. b. wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży przewyższają poniesione koszty. c. wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży są mniejsze od poniesionych kosztów. d. dodatni wynik finansowy. 21. Wg badaczy (np. B. Piaseckiego) zdecydowana większość małych przedsiębiorstw stosuje kosztową formułę ustalania cen określaną jako: a. strategię spijania śmietanki. b. strategię stałej marży. c. koszt minus. d. koszt plus. 22. Które stwierdzenie dotyczące umowy o pracę jest prawdziwe: a. pracownik może zrzec się wynagrodzenia. b. pracownik może przenieść prawo do wynagrodzenia na osoby trzecie. c. pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. d. pracownik może zrzec się prawa do urlopu. 23. Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w 2014 r. wynosi: a zł brutto. b zł netto. c zł brutto. d zł netto. 24. Dywidenda jest wypłacana właścicielom spółki z zysku: a. operacyjnego. b. zatrzymanego. c. netto. d. brutto. 25. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników występuje w: a. spółce cywilnej. b. spółce jawnej. c. spółce partnerskiej. d. spółce komandytowej.

7 26. Pełnomocnik o szerokich uprawnieniach w spółce handlowej to: a. prokurent. b. komplementariusz. c. komandytariusz. d. większościowy udziałowiec. 27. Osobowość prawną posiadają wszystkie: a. przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEIDG. b. przedsiębiorstwa zarejestrowane w KRS. c. spółki osobowe z kapitałem zakładowym powyżej 100 tys. zł. d. spółki kapitałowe. 28. Stopa bezrobocia w strefie Euro, jesienią 2013, była na poziomie: a. 8%. b. 10%. c. 12%. d. 14%. 29. Kontrolowanie, jako funkcja zarządzania, jest szczególnie istotne w przypadku menedżera: a. wysokiego szczebla. b. średniego szczebla. c. niskiego szczebla. d. jest tak samo istotne na wszystkich szczeblach kierowniczych. 30. Metodą analizy strategicznej przedsiębiorstwa, która dotyczy wyłącznie jego otoczenia, jest: a. analiza pięciu sił Portera. b. analiza BCG. c. analiza SWOT. d. analiza kluczowych czynników sukcesu. 31. W myśl prawa Pareto: a. 10% wysiłku daje 90% rezultatów, a pozostałe 90 % wysiłku daje 10 % rezultatów. b. 20% nakładów daje 80% wyników a pozostałe 80% nakładów daje 20% wyników. c. 30% nakładów odciska się w 70% konsekwencji a pozostałe 70% przyczyn odciska się na 30% konsekwencji. d. 30% pozycji pociąga za sobą 90% kosztów, a pozostałe 70% pociąga za sobą 10% kosztów 32. Rynek B2B to: a. rynek dóbr konsumpcyjnych. b. rynek dóbr przemysłowych. c. rynek usług. d. rynek producenta z niedoborem dóbr i usług.

8 33. Które stwierdzenie jest prawdziwe? a. Promocję można uznać za pozacenową formę konkurencji. b. Promocja jest instrumentem marketingu. c. Sponsoring jest instrumentem promocji. d. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. 34. Kiedy u pracownika firmy w wyniku wprowadzenia zmiany pojawiają się objawy utraty motywacji, rozdrażnienia, frustracji, zniechęcenia to mowa wówczas o: a. biernym oporze wobec zmian. b. czynnym oporze wobec zmian. c. obojętności wobec wprowadzanej zmiany. d. braku zainteresowania wobec wprowadzanej zmiany. 35. Model sita jest stosowany w procesie: a. doboru dostawców. b. doboru kandydatów do pracy. c. dobru dystrybutorów. d. doboru kooperantów. 36. Assessment Centre to: a. ośrodek związany z controllingowym zarządzaniem przedsiębiorstwem. b. metoda weryfikacji zawodowej. c. metoda dystrybucji produktów luksusowych. d. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. 37. Benchmarking polega na: a. mierzeniu wyrobów, usług i procedur względem najsilniejszych konkurentów lub tych firm, które uznawane są za liderów przemysłu. b. starannie zaplanowanej, kompletnej przebudowie przedsiębiorstwa, celem której jest zapewnienie jego egzystencji w długiej perspektywie czasu. c. przeorientowaniu procesów pracy i struktury oraz obniżeniu kosztów celem podniesienia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. d. polega na dostarczaniu klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów. 38. Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia mija w dniu: a. 31 stycznia następnego roku. b. 28 lutego następnego roku. c. 30 kwietnia następnego roku. d. 30 czerwca następnego roku.

9 39. Kapitał zakładowy spółki z organiczną odpowiedzialnością wynosi: a. co najmniej złotych. b. co najmniej Euro. c. co najmniej złotych. d. ustawodawca nie określił takiej kwoty. 40. Firmy konkurencyjne, które stosują podobne strategie działania to: a. inwestorzy. b. grupy strategiczne. c. sojusznicy rynkowi. d. wszystkie wyżej wymienione. 41. Istnienie substytutów na rynku: a. ogranicza siłę nacisku dostawców i jednocześnie zwiększa ją po stronie nabywców. b. ogranicza siłę nacisku odbiorców i zwiększa ją po stronie dostawców. c. zwiększa siłę nacisku dostawców przy jednoczesnym zmniejszeniu siły nabywców. d. nie dokonuje żadnych zmian na rynku. 42. Cesja należności to: a. podział należności. b. rodzaj zabezpieczenia kredytu. c. to podział należności na wymagalne i nieściągalne. d. wpis należności nieściągalnych w koszty działalności firmy. 43. Do otoczenia bliższego małej firmy rodzinnej należą: a. pracownicy. b. kadra menedżerska. c. konkurenci. d. wszystkie wymienione grupy. 44. Do otoczenia dalszego producenta okien z Częstochowy należą: a. inni polscy producenci okien. b. zagraniczni producenci okien, z siedzibami w krajach poza UE, c. dostawcy profili okiennych z innych krajów UE. d. uwarunkowania prawne i ekonomiczne. 45. Sposób, w jaki różne dziedziny przedsiębiorstwa uzupełniają się lub wspomagają to: a. synergia. b. dystrybucja zasobów przedsiębiorstwa. c. dywersyfikacja działalności. d. reorganizacja.

10 46. Zasada jedności rozkazodawstwa (Fayola), w myśl której każdy podwładny może mieć tylko jednego przełożonego jest podstawą kształtowania: a. struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa. b. struktury macierzowej przedsiębiorstwa. c. struktury liniowej przedsiębiorstwa. d. struktury funkcjonalno-dywizjonalnej. 47. Korzyści realizowane przez firmę w ramach wielkości produkcji to: a. korzyści zasięgu. b. korzyści skali. c. korzyści doświadczeń. d. korzyści synergii. 48. Orlen jest przedsiębiorstwem, które wypracowało najwyższy roczny przychód w wysokości przekraczającej: a. 50 mld zł. b. 70 mld zł. c. 100 mld zł. d. 100 mld USD. 49. Autorem Praktyki zarządzania uznawanej za biblię biznesu jest: a. W. Buffett. b. B. Gates. c. P.F. Drucker. d. S. Walton. 50. W wyniku zakupu samochodu dostawczego, za środki z kredytu bankowego, w małej firmie będącej płatnikiem VAT, w książce przychodów i rozchodów pojawią się koszty uzyskania przychodu w postaci: a. ceny netto zakupu samochodu. b. ceny brutto zakupu samochodu. c. odsetek kredytowych i odpisów amortyzacyjnych. d. rat kredytowych.

11

12

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo