ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI Autor: Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS) 3w 001, stan prawny SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. PODSTAWOWE POJĘCIA 4 5 III. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI 8 IV. ZAKOŃCZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 20 V. ZAKOŃCZENIE 23

2 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 3 Oddajemy do Waszej dyspozycji publikację, która ułatwić ma podjęcie działalności gospodarczej. Skupiliśmy się na zagadnieniu działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji głównych podmiotów sektora pozarządowego w Polsce. Poza opracowaniem znajdują się zagadnienia podejmowania działalności w formach zewnętrznej kooperacji np. spółek czy prowadzenia odpłatności w celu odzyskania poniesionych kosztów. I. WSTĘP Podejmowanie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe w Polsce nie jest tematem nowym. Obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość. Organizacje, które rozwinęły działalność statutową w oparciu o źródła zewnętrzne, mogą rozważyć kwestię samofinansowania. Pozyskanie nowego źródła finansowania działalności statutowej może dać możliwość realizacji tych zadań, na które trudno uzyskać wsparcie donatorów zewnętrznych. Jest to również szansa na uniezależnienie finansowe organizacji. Należy jednak pamiętać, że zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja nie są podmiotami powołanymi stricte do prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym działalność ta wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego i majątkowego. Publikacja przygotowana jest w formie poradnika wyjaśniającego jak - krok po kroku - podjąć działalność gospodarczą w fundacji i stowarzyszeniu. Czytelnik wprowadzony zostanie w ogólne zagadnienia działalności gospodarczej. Dowie się, jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć taką działalność, jakie prawa i obowiązki będą ciążyć z tego tytułu na organizacji oraz jak zakończyć taką działalność. Każdy rozdział należy czytać w kontekście całego opracowania. Przygotowując się do podjęcia działalności gospodarczej, pamiętajcie o pracy ze statutem Waszej organizacji. Jest to dokument, który determinować będzie realizację kolejnych kroków. Do lektury zapraszamy wszystkich, którzy działają w fundacjach i stowarzyszeniach. Może okaże się, iż Wasze organizacje mogłyby rozwijać nową aktywność, służącą pośrednio realizacji celów statutowych.

3 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 4 Przedstawiając zagadnienia dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje, wyjaśnienia wymaga kilka kwestii istotnych dla tego tematu. II. PODSTAWOWE POJĘCIA Po pierwsze musimy sprawdzić w przepisach regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji, czy podmioty te mogą prowadzić działalność gospodarczą. CZY PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI POZWALAJĄ NA PROWADZENIE PRZEZ TE PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ? A. Stowarzyszenie Działalność stowarzyszeń regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 5 II. PODSTAWOWE POJĘCIA Na podstawie tego przepisu stwierdzić możemy, że dla stowarzyszeń otwarta została możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach [...]. Działalność tę stowarzyszenie prowadzić ma na podstawie ogólnych zasad. Oznacza to, że stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą będzie podlegało wszystkim prawom i obowiązkom, które regulują działalność gospodarczą w Polsce. Będzie więc traktowane na równi z innymi przedsiębiorcami. Ustawodawca nałożył jednak pewne ograniczenia. [...] Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Chodzi tu o dochód (przychód minus koszt), uzyskany przez stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który musi być przeznaczony na działalność statutową w całości. Powoduje to sytuację odmienną od tych, z jakimi spotykają się inni przedsiębiorcy, którzy mogą decydować, na co przeznaczyć swój dochód (czy dzielą go między siebie, czy przeznaczają na inwestycje). Przypomnijmy także, czym jest stowarzyszenie. Art. 2 ust. 1 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Ograniczenie to dotyczy więc tylko dochodu, a nie samego prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej. B. Fundacja Działalność fundacji regulowana jest przepisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 206) W definicji stowarzyszenia, w kontekście naszego tematu, znaczenie szczególne ma element niezarobkowości celów stowarzyszenia. Co oznacza ten zwrot? Wskazuje on przede wszystkim, że stowarzyszenie nie jest powołane dla zysku. Czyli że grupa min. 15 osób nie może założyć sobie, że ich celem statutowym będzie zarabianie pieniędzy dla siebie. To podstawowa różnica pomiędzy stowarzyszeniem jako podmiotem not for profit a podmiotami for profit, np. spółkami prawa handlowego, które powołuje się dla osiągania zysku. Niezarobkowość nie oznacza jednak, że stowarzyszenie nie może zdobywać środków. Może, ale tylko na cele statutowe stowarzyszenia, które nie mogą być nakierowane na zysk. Czy w związku z tym stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą? Odpowiedź na to pytanie również znajdziemy w ustawie. Zgodnie z przepisem art. 34 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Przypomnijmy sobie, czym jest fundacja: art. 1 Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauk, oświata, wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków. W definicji fundacji, w kontekście naszego zagadnienia, istotną rolę odgrywa fragment: fundacja może być ustanowiona dla realizacji [...] celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Oznacza to, że po pierwsze: fundacja może realizować każdy cel społecznie lub gospodarczo użyteczny, jeżeli ma on charakter publiczny i nie leży w interesie samego fundatora lub osób z nim związanych. Po drugie: użyteczność gospodarcza w rozumieniu prawa fundacyjnego nie może być utożsamiana z prowa-

4 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 6 II. PODSTAWOWE POJĘCIA dzeniem działalności gospodarczej. Musi się ona realizować w formach niezarobkowych. Czy w związku z tym fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? art.5 ust.5 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów [...]. Przepis art. 5 ust. 5 ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. W porównaniu do stowarzyszenia prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację jest wyraźnie ograniczone - w zakresie rozmiaru tej działalności. Ma ona mieć charakter pomocniczy co oznacza, że działalność ta ma służyć tylko realizacji celu. W praktyce, o tym czy rozmiar działalności gospodarczej został przekroczony decyduje sąd rejestrowy. Należy pamiętać, że zapisy ustaw nie nakładają na stowarzyszenie i fundację obowiązku podjęcia działalności gospodarczej. To, czy możliwość ta zostanie wykorzystana, zależy od członków stowarzyszenia, a w fundacji od założycieli lub później od uprawnionych organów. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 7 II. PODSTAWOWE POJĘCIA działalność stowarzyszenia, np. Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu], > i statutem danej jednostki [każde stowarzyszenie czy fundacja posiadają statut, który określa cele organizacji oraz sposoby ich realizacji. Wszelkie działania, niemające charakteru działalności gospodarczej, a podejmowane dla realizacji celów statutowych, zaliczane są do działalności statutowej]. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Jest to główny przedmiot naszego zainteresowania. Definicję zawiera art. 2 ust. 1 prawa działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.): Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa [działalność, która ma przynieść w zamierzeniu zysk], działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych [są to ogólnie wskazane pola aktywności gospodarczej, przedsiębiorca określa je w sposób szczegółowy w chwili gdy decyduje się podjąć działalność], wykonywana w sposób zorganizowany [działalność zorganizowana oznacza, że prowadzona jest w sposób profesjonalny, zapewniający bezpieczeństwo i pewność obrotu. Działalność taka wymaga odpowiedniej organizacji merytorycznej (plan działania biznesowego, osoby odpowiedzialne za jej prowadzenie), jak i technicznej (miejsce wykonywania działalności np. warsztat samochodowy)] i ciągły [działalnością gospodarczą jest działalność mająca stały charakter, powtarzalny]. Po drugie skoro już wiemy, że stowarzyszenie i fundacja mogą podjąć i wykonywać działalność gospodarczą, musimy wyjaśnić sobie podstawowe pojęcia jakimi są: działalność statutowa, działalność gospodarcza, oraz kto to jest przedsiębiorca w prawie polskim. Nie jest więc działalnością aktywność jednorazowa np. pobieranie opłaty za wstęp na koncert, w chwili gdy nie mamy zamiaru organizować koncertów w przyszłości. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Jest to podstawowe pojęcie związane z działalnością stowarzyszeń i fundacji. Działalność statutowa to realizacja celów, dla których powołane zostało stowarzyszenie czy fundacja. Ustawy o stowarzyszeniach i fundacjach nie definiują tej działalności. Definicję taką możemy natomiast wyprowadzić z: par. 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapisano tam między innymi: ilekroć w rozporządzeniu mowa o [...] działalności statutowej rozumie się przez to działalność: > niemającą charakteru działalności gospodarczej [nie spełniającej przesłanek działalności gospodarczej opisanej niżej], > określoną przepisami prawa [opisaną w przepisach ustaw regulujących PRZEDSIĘBIORCA Jeżeli stowarzyszenie lub fundacja będzie podejmować i wykonywać działalność gospodarczą stanie się przedsiębiorcą. Definicja ta znajduje się w przepisie art. art. 2 ust. 2 prawa działalności gospodarczej: przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego [stowarzyszenie i fundacje są osobami prawnymi, mieszczą się więc w tej definicji], która zawodowo [oznacza, że działalność prowadzona jest w sposób fachowy, profesjonalny, prowadzący musi być specjalistą w prowadzeniu danej działalności] we własnym imieniu [działalność ma charakter jawny, a skutki tej działalności obciążają podmiot wykonujący (co odróżnia tę działalność od np. zlecenia). W przypadku organizacji pozarządowych oznacza to, że za zobowiązania odpowiadać będzie stowarzyszenie/fundacja swoim majątkiem] podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

5 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 8 III. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI Podjęcie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie lub fundację wymaga przeprowadzenia szeregu operacji przygotowujących organizację do tego zadania. Działalność gospodarcza, jej prowadzenie nakłada na organizację określone obowiązki wymagane prawem. Jako przedsiębiorca organizacja podlega wszystkim prawom i obowiązkom o charakterze cywilnoprawnym (np. wynikającym z umów), jak i publicznoprawnym (np. zobowiązania podatkowe). Działalność ta podlega również określonemu ryzyku ekonomicznemu. Konsekwencje prowadzonej działalności gospodarczej odbijać będą się bezpośrednio na organizacji i wpływać na realizację działalności statutowej. Dlatego decyzja o jej podjęciu wymaga rozważenia przez władze organizacji wszystkich okoliczności. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 9 Kto podejmuje decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w fundacji? W fundacji decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje: > fundator: > w akcie powołującym fundację, > w trakcie funkcjonowania fundacji poprzez zmianę statutu jeśli w statucie zapisane jest, że ma do tego prawo, > uprawnione organy fundacji rodzaj uprawnionych organów do dokonania odpowiednich zapisów określa statut fundacji. Uwaga: statut fundacji musi przewidywać sposób dokonania zmiany. Brak zapisu powoduje niemożliwość zmiany statutu, ustanowionego przez fundatora. Uwaga: pamiętajmy, działalność gospodarcza ma wspierać realizację naszych celów statutowych, przez co nie możemy narażać naszej organizacji na zbędne ryzyko. Uwaga: decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podjąć można w każdym momencie działania organizacji - tj. przy jej powoływaniu, jak również w trakcie prowadzenia działalności. Opisane poniżej działania umownie podzielone zostały na kroki. Ważne jest, by pamiętać, że w praktyce kolejne kroki wzajemnie się nakładają i dlatego należy rozpatrywać zagadnienie całościowo. KROK PIERWSZY - OKREŚLENIE DECYDENTÓW Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej przez organizację pozarządową stanowi pierwszy krok w drodze do stania się przedsiębiorcą. Wola do podjęcia działalności gospodarczej determinuje dalsze kroki. W zależności od tego czy reprezentujemy stowarzyszenie czy fundację dyskusja na temat podjęcia działalności gospodarczej odbywa się w różnych organach. KROK DRUGI WYBÓR PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Drugim przedmiotem dyskusji wewnątrz organizacji jest wybór przedmiotu działalności. Dokonanie odpowiedniego wyboru rodzaju działalności, którą chcemy prowadzić stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji w omawianym temacie. Kto podejmuje decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w stowarzyszeniu? W stowarzyszeniu decyzję o podjęciu działalności gospodarczej dokonuje walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. Decyzję tę można podjąć: > podczas spotkania założycielskiego członkowie założyciele od początku funkcjonowania stowarzyszenia postanawiają, że będzie ono prowadzić działalność gospodarczą w określonym przedmiocie, > podczas walnego zgromadzenia członków w trakcie funkcjonowania stowarzyszenia. Stowarzyszenie A. WYBÓR PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TRAKCIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Zanim walne zgromadzenie członków podejmie decyzję o podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, zarząd stowarzyszenia powinien: > ustalić potrzebę prowadzenia działalności gospodarczej potrzeba ta badana jest w sposób indywidualny dla każdej organizacji. Najczęściej spotykanym motywem podjęcia działalności gospodarczej jest uzyskanie kolejnego źródła finansowania działalności statutowej; > zbadać sytuację ekonomiczną stowarzyszenia i możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wewnętrzna ocena zasobów organizacji powinna opierać się na analizie i ocenie (a) potencjału merytorycznego organizacji, (b) potencjału technicznego, (c) potencjału finansowego;

6 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 10 > zbadać sytuację rynkową analiza potrzeb rynku, konkurencji jest najtrudniejszym zadaniem stojącym przed przedsiębiorcą; > dokonać wyboru przedmiotu działalności gospodarczej czyli jaki rodzaj działalności będzie prowadzony. Uwaga. Wybór przedmiotu działalności jest dowolny, ale: > Organizacja nie może prowadzić działalności, która jest zastrzeżona przepisami szczególnymi dla uprawnionych podmiotów, np. działalności bankowej, ubezpieczeniowej, doradztwa prawnego. > Istnieją również rodzaje działalności, które wymagać będą uzyskania zezwolenia lub koncesji na ich prowadzenie, np. koncesji wymaga nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Przy wyborze działalności należy pamiętać, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej obciąża przedsiębiorcę. W przypadku organizacji pozarządowej - przedsiębiorcy w grę wchodzi ryzyko naruszenia majątku organizacji, a co za tym idzie niezrealizowania działalności statutowej. Dlatego, dokonując wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, należy zminimalizować ryzyko. Podejmując tę decyzję można oprzeć się na: 1) wykorzystaniu istniejącego potencjału organizacji i realizowaniu działalności gospodarczej w tej samej dziedzinie co działalność statutowa. Za dokonaniem takiego wyboru przemawia m.in. fakt, że: wykorzystuje się istniejący potencjał techniczny i merytoryczny organizacji, tak więc ogranicza się wydatki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; w przypadku zakończenia działalności majątek przeznaczony na jej prowadzenie może być wykorzystany do celów statutowych. Przeciw takiemu rozwiązaniu przemawia m.in. to, że działania organizacji mogą stać się nieprzejrzyste - tj. nie będzie wiadomo, kiedy prowadzi ona działalność gospodarczą, a kiedy statutową. Istnieje ryzyko nadmiernego wykorzystywania majątku stowarzyszenia przeznaczonego na działalność statutową do działalności gospodarczej. Na przykład niedopuszczalne jest wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjnego do działalności gospodarczej, która mogłaby ograniczyć możliwość wykorzystania go na działalność statutową. 2) rozwinięcie działalności gospodarczej na polu niezwiązanym z działalnością organizacji. Za dokonaniem takiego wyboru przemawia fakt wyraźnego rozdzielenia działalności gospodarczej i statutowej, przez co unika się wskazanych wyżej niebezpieczeństw. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 11 Przeciw dokonaniu takiego wyboru przemawia fakt zwiększonego ryzyka działalności na polu nieznanym organizacji. Może to grozić rozbudowaniem działalności gospodarczej i ograniczeniem sfery aktywności statutowej. B. WYBÓR RODZAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TRAKCIE REJESTRACJI STOWARZYSZENIA Czynności opisane wyżej, w punkcie A, w okresie przed rejestracją ciążą na członkach założycielach. Walne zgromadzenie ma możliwość określenia przedmiotu działalności gospodarczej i chwilę rozpoczęcia działalności. Decyzję o rozpoczęciu działalności i wyborze formy prowadzenia można pozostawić również zarządowi, by dokonał tego w momencie najbardziej ekonomicznie uzasadnionym dla stowarzyszenia. Jest to daleko posunięta delegacja uprawnień, ale uzasadniona organizacyjnie i ekonomicznie. Zaleca się, jednak by o podjęciu działalności gospodarczej decydowało jednak walne zgromadzenie członków jako najwyższa władza stowarzyszenia. Fundacja Wybór przedmiotu działalności gospodarczej w fundacji Czynności, które powinien podjąć zarząd stowarzyszenia, opisane wyżej, są takie same w przypadku fundacji. Określenie przedmiotu działalności spoczywa odpowiednio na: > fundatorze, > lub wskazanych w statucie organach uprawnionych do jego zmiany. W przypadku fundacji należy pamiętać, że: 1. Działalność gospodarcza prowadzona ma być w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, dlatego dokonując wyboru rodzaju działalności, należy rozważyć dokładnie, czy sąd nie uzna naszych zapisów statutowych dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej lub jej zakresu, jako wykraczających poza granicę pomocniczości. 2. Od 2000 roku nie ma ograniczenia przy wyborze przedmiotu działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy postanowieniem z 30 listopada 2000 r. uznał, że ograniczenie, aby rodzaje i zakresy działalności statutowej i gospodarczej fundacji były w sposób zasadniczy i diametralny zróżnicowane oraz wyraźnie rozdzielone, jest kryterium pozaustawowym. Wcześniejsze orzecznictwo sądu rejestrowego zakazywało łączenia działalności statutowej i gospodarczej co do tego samego przedmiotu, np. nie można było prowadzić działalności szkoleniowej statutowej i gospodarczej. Fundację tak jak i stowarzyszenia - obowiązują jednak ograniczenia wskazane w przepisach szczególnych oraz konieczność uzyskiwania zezwoleń i koncesji na określone typy działalności (patrz uwaga przy stowarzyszeniach).

7 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > W przypadku fundacji pojawia się ważna kwestia majątku, który powinien być przeznaczony na działalność gospodarczą. Przepisy ustawy o fundacjach nakładają obowiązek przekazania minimum 1000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota wydzielana z majątku fundacji. W przypadku przeznaczenia większych kwot należy pamiętać o pomocniczym charakterze działalności gospodarczej. Np. jeżeli fundacja przeznacza na działalność gospodarczą zł, a na statutową 5000 zł sąd zarzuci jej, że działalność gospodarczą traktuje jako podstawową. Reasumując na działalność gospodarczą należy przeznaczyć mniej niż na działalność statutową. Uwaga: w chwili gdy dokonamy wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, musimy znaleźć odpowiednie oznaczenie tej działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD dostępne jest w każdej gminie w wydziale handlu lub na stronach internetowych, np. gazety Rzeczpospolita lub portalu 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 13 siębiorca). Ze względu na zawiłość zagadnienia spółek musimy pominąć je, w tym opracowaniu. Zainteresowanych tematem spółek odsyłamy do przepisów kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Dz.U. Nr 94, poz.1037) i opracowań z tym tematem związanych. Na potrzeby tego opracowania skupimy się na wykonywaniu działalności gospodarczej w formach wewnętrznych. Działalność gospodarcza wewnątrz struktury organizacyjnej organizacji pozarządowej może być prowadzona w trzech formach: 1. wewnątrz struktury organizacyjnej bez wyodrębnienia 2. wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku 3. Wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na pełnym rozrachunku 1. Wewnątrz struktury organizacyjnej - bez wyodrębnienia Działalność gospodarcza prowadzona jest w ramach organizacji pozarządowej jako projekt organizacji. Jest to forma przydatna do prowadzenia działalności niewielkiej, bez zatrudniania lub przy zatrudnieniu małej liczby pracowników. Jest stosowana najczęściej wtedy, gdy przedmiot działalności statutowej i gospodarczej pokrywają się. Dla prowadzenia takiej działalności konieczne jest przygotowanie odpowiedniego planu kont księgowych, by wyodrębnić tę działalność. Urzędowi Skarbowemu przedstawia się jedno rozliczenie działalności. KROK TRZECI OKREŚLENIE FORMY WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przepisy regulujące funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji nie określają, w jakich formach działalność gospodarcza ma być prowadzona. Podmiotami odpowiedzialnymi za wybór formy są organy organizacji wskazane w kroku pierwszym. Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej uzależniony jest od kilku czynników indywidualnych, charakterystycznych dla danej organizacji, np. rodzaj prowadzonej działalności statutowej, zdolność organizacyjna, zdolność finansowa. Typy form działalności gospodarczej, prowadzonej przez organizację Prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej może być organizowane w formach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Forma wewnętrzna prowadzenia działalności gospodarczej odbywa się bezpośrednio w ramach stowarzyszenia czy fundacji we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że działalność prowadzi organizacja i ona odpowiada bezpośrednio za zobowiązania. Formy zewnętrzne zakładają prowadzenie działalności w oparciu o inne podmioty powołane do prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęstszą wykorzystywaną formą prawną są spółki. Powołanie spółki powoduje, że działalność gospodarcza prowadzona jest przez daną spółkę, a nie organizację pozarządową (wyjątkiem jest spółka cywilna). Działalność taka prowadzona jest w kooperacji z innymi podmiotami (np. inna organizacja lub inny przed- 2. Wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku Zakład jest to jednostka organizacyjna stowarzyszenia lub fundacji powołana przez uprawnione organy do wykonywania działalności gospodarczej. Zakład ma własną nazwę np. Centrum Edukacji Ekonomicznej -zakład organizacji X. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zadaniem zakładu jest organizacja i prowadzenie założonej przez organizację działalności gospodarczej. Forma ta umożliwia rozdzielenie programowe działalności gospodarczej od statutowej. Na czele zakładu stoi kierownik zakładu (może być inna nazwa stanowiska np. dyrektor). Jest on osobą powołaną i upoważnioną przez zarząd do prowadzenia zakładu. W związku z wykonywaną działalnością osoba taka powinna mieć pełnomocnictwa do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym możliwość zaciągania zobowiązań.

8 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 14 Zakład na ograniczonym rozrachunku nie ma odrębnej księgowości księgowość wewnątrz organizacji oparta jest na planie kont. 3. Wewnątrz struktury organizacyjnej - w formie zakładu na pełnym rozrachunku Prowadzenie zakładu na pełnym rozrachunku umożliwia całkowite oddzielenia działalności statutowej od działalności gospodarczej. Powołany zakład staje się jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uzyskuje swój numer REGON, ma swój rachunek bankowy i prowadzi oddzielną księgowość. Kierownik zakładu ma pełnomocnictwa do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Uwaga: formy wewnętrzne wykonywania działalności gospodarczej powodują, że organizacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. KROK CZWARTY - PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 15 W przypadku nowo rejestrowanych organizacji, jeżeli decydują się na podjęcie działalności gospodarczej statut musi zawierać od początku rozdział Działalność gospodarcza, w którym zawarte zostaną zapisy o przedmiocie, formach wykonywania działalności gospodarczej. Wzory zapisów statutowych PRZYKŁAD 1 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie: a) działalność szkoleniowa, b) działalność wydawnicza. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego. a) zakłady są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia i podlegają zarządowi, b) zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduję zakład, powołuje i odwołuje kierownika, c) zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez zarząd. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga określonego planu. Plan ten zawierać powinien m.in. analizę sytuacji istniejącej na rynku, prognozy rozwoju działalności, wyznaczenie celów, plan działań, budżet. Taki dokument powinien zostać przygotowany przez członków założycieli w stowarzyszeniu lub fundatorów w fundacji, w chwili zakładania organizacji albo przez zarząd w chwili gdy organizacja już istnieje. Biznesplan wraz z informacją o proponowanej formie wykonywania działalności gospodarczej stanowi podstawowy dokument prezentowany odpowiednim organom organizacji pozarządowych. KROK PIĄTY - DECYZJA O PODJĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Decydenci wskazani w punkcie I na podstawie dostarczonych materiałów podejmują decyzje o podjęciu działalności gospodarczej. Decyzja ta musi mieć formę uchwały. Powinny być to: 1. uchwała o podjęciu działalności gospodarczej w określonym przedmiocie; 2. uchwała o formie, w jakiej wykonywana będzie działalność gospodarcza; 3. uchwała o zmianie statutu i wprowadzeniu rozdziału Działalność gospodarcza. PRZYKŁAD 2 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: a) produkcji i sprzedaży kalendarzy, kartek świątecznych, wydawnictw okolicznościowych, b) świadczenia usług w zakresie małej poligrafii, c) produkcji i sprzedaży podkoszulków, długopisów i innych przedmiotów z nadrukami z logo Fundacji. 2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. 3. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami. 4. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 5. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji. 6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadają-

9 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 16 cych na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów. 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. Przedstawione zapisy dają zarządowi prawo podejmowania szczegółowych decyzji związanych z ostatecznym sposobem wykonywania działalności gospodarczej. Zapis taki znajduje praktyczne uzasadnienie, związane z faktem zapewnienia swobody w zakresie organizowania działalności. Ma to istotne znaczenie, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szybkich reakcji na potrzeby rynku, a elastyczny zapis oddający zarządowi prawo regulowania szczegółów prowadzenia działalności w np. regulaminach zapewnia to. KROK SZÓSTY REJESTRACJA SĄDOWA Fakt podjęcia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim rejestrze sądowym. Wpisu dokonuje się w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że stowarzyszenie czy fundacja z chwilą podjęcia decyzji o wykonywaniu działalności gospodarczej muszą wpisać się do drugiego rejestru. I tak w przypadku : a) nowo rejestrujących się organizacji konieczne będzie złożenie wniosków o dokonanie wpisu w : > rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wniosek KRS - W 20 wraz z wymaganymi załącznikami (patrz broszura z serii WWW Nowe procedury rejestracyjne dotyczące fundacji i stowarzyszeń ), > rejestrze przedsiębiorców wniosek KRS-W9 wraz z wymaganymi załącznikami, jednym z wymaganych załączników będzie w tym wypadku KRS-WM gdzie określamy przedmiot działalności gospodarczej. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 17 d) uchwałę odpowiednich władz o podjęciu działalności gospodarczej, e) uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnio nym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie wnioski KRS dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz portalu organizacji pozarządowych Koszty rejestracji: zł koszt wpisu do rejestru przedsiębiorców, 500 zł koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli wpis do rejestru przedsiębiorców połączony jest z wpisem do rejestru stowarzyszeń koszt dokonania wpisu wynosi: zł - koszt wpisu do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców, 500 zł - koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę uiszcza się w chwili składania wniosków. Nieopłacenie wniosku skutkuje jego zwrotem bez rozpatrzenia. Koszty dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców: 400 zł koszt dokonania zmian w rejestrze stowarzyszeń i przedsiębiorców 250 zł koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Uwaga: wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, oznacza to, że działalność można rozpocząć wykonywać dopiero po uzyskaniu postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców. b) stowarzyszeń i fundacji już istniejących i wpisanych do rejestru stowarzyszeń dokonuje się zgłoszenia tylko do rejestru przedsiębiorców. Dokumenty konieczne do rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców (dotyczy organizacji wpisanych do rejestru stowarzyszeń): 1. Wniosek KRS - W 9 (wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców). 2. Załączniki do wniosku: a) KRS-WM przedmiot działalności, b) KRS-ZY numer identyfikacyjny REGON, c) statut tekst jednolity, KROK SIÓDMY ZGŁOSZENIE DO GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje zarówno organizację nowo powstałą, jak i już istniejącą. W drugim przypadku dokonuje się zgłoszenia faktu podjęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenie do GUS-u następuje po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

10 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 18 KROK ÓSMY ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO Organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej podlegają przepisom Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Podjęcie działalności gospodarczej powoduje podleganie przepisom ogólnym Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 121 poz. 591 z późn. zm.) Stowarzyszenie i fundacja dokonują zgłoszenia faktu podjęcia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego. Zgłoszenie to ma istotny wpływ na: a) kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ustawa z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr. 21 poz.26), b) kwestie podlegania podatkowi od towarów i usług i podatku akcyzowym (VAT) z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.). Podatek dochodowy od osób prawnych Na przedsiębiorcy, będącym osobą prawną, ciąży obowiązek składania comiesięcznych deklaracji podatkowych w formie deklaracji CIT-2 i płacenia zaliczek na podatek dochodowy. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 19 Z prośbą taką należy wystąpić do urzędu skarbowego o zwolnienie od składania deklaracji miesięcznej CIT-2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje urząd skarbowy. Podatek od towarów i usług (VAT) wy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. Przedsiębiorca, podejmujący działalność gospodarczą, musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego podatku VAT we właściwym urzędzie skarbowym. Zgłoszenie takie uzależnione jest od: 1. rodzaju działalności gospodarczej, 2. wysokości planowanego obrotu. Rozpoczynając działalność gospodarczą, organizacja może: a) wystąpić o zwolnienie z podatku VAT, jeśli przewiduje, że dochód (w proporcji do okresu jej prowadzenia) nie przekroczy w trakcie roku równowartości 10 tys. euro (w 2002 r. jest to kwota zł). Obecnie nie składa się żadnych oświadczeń o wyborze tego zwolnienia (przysługuje ono automatycznie). b) ten, kto zdecyduje się rozliczać podatek VAT, musi przed rozpoczęciem działalności złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne (na druku VAT-R). Dotyczy go obowiązek obliczania i wpłacania podatku VAT za okresy miesięczne lub kwartały (jeśli wybierze kasową lub kwartalną metodę rozliczenia) oraz składania deklaracji VAT-7 za te okresy. W przypadku stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej istnieje możliwość zwolnienia od składania comiesięcznych sprawozdań. Organizacja taka występuje do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę, z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku. Deklaracją, którą musi wtedy składać, jest deklaracja roczna CIT-8. Przekroczenie limitu obrotów powoduje utratę zwolnienia i obowiązek naliczenia VAT od wartości sprzedaży ponad limit. Jeśli do końca roku sprzedaż zmieści się w limicie, w następnym roku również przysługuje zwolnienie, aż do momentu przekroczenia limitu. W przypadku stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, zwolnienie takie jest również możliwe. Konieczne jest spełnienie warunku: - wypracowany dochód z działalności gospodarczej musi być przeznaczany na cele statutowe, zgodne z art. 17 ust 1 pkt. 4 [...] dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budo- Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców, których działalność polega m.in. na sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych, piwa i innych alkoholi, wyrobów tytoniowych, paliwa, samochodów osobowych, a także na usługach w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa. Niektóre rodzaje działalności zostały zwolnione z VAT bez względu na wysokość obrotów. Dotyczy to np. usług taksówkowych, w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, ochrony zdrowia, działalności lombardów.

11 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 20 IV. ZAKOŃCZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Organizacja pozarządowa może podjąć decyzję o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej z różnych przyczyn. Dwie najczęściej spotykane przyczyny to, po pierwsze, działalność gospodarcza okazała się nieopłacalna. Po drugie, w wyniku jej prowadzenia powstały zobowiązania, a przedsiębiorca nie jest w stanie ich spłacić. Zaistniałe sytuacje rodzą obowiązki, związane z zakończeniem tej działalności. W sytuacji pierwszej gdy działalność okazała się nieopłacalna - mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który postanawia zakończyć działalność gospodarczą, nietracąc zdolności do spłaty zobowiązań. W tej sytuacji zakończenie działalności musi przebiegać według schematu: 1. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Podjęcie takiej decyzji następuje w formie uchwały odpowiedniego organu. W stowarzyszeniu będzie to walne zgromadzenie, w fundacji uprawnione w statucie organy np. fundator, zarząd, lub rada fundatorów. 2. Należy podjąć postępowanie likwidacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą postępowanie takie ma na celu uregulowanie zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organizacja powołuje likwidatora - dokonują tego organy wskazane w pkt.1 (w stowarzyszeniu będzie to walne zgromadzenie, w fundacji uprawnione w statucie organy np. fundator lub zarząd lub rada fundatorów). Osobą pełniącą najczęściej funkcję likwidatora jest członek zarządu organizacji, ale mogą to być również osoby zewnętrzne. Likwidator po zakończeniu postępowania przekazuje pozostały majątek na cele statutowe organizacji. Szczególnie ważne jest to postępowanie przy formach działalności wyodrębnionych ze struktur organizacji. 3. Należy dokonać zmiany zapisów statutowych. Dla zapewnienia czytelnej sytuacji najlepiej jest wykreślić ze statutu zapisy mówiące o prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizacja może również dokonać modyfikacji zapisów statutu, dodając zapis mówiący o tym, że o chwili podjęcia działalności gospodarczej decyduje odpowiedni organ organizacji. Zapis taki pozostawia możliwość podjęcia działalności ponownie w przyszłości bez konieczności zmiany statutu. 4. Należy zgłosić wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 21 IV. ZAKOŃCZENIE WTKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOPSODARCZEJ wykreślenie następuje na podstawie wniosku KRS X1. Złożenie wniosku nastąpić powinno niezwłocznie od podjęcia odpowiednich decyzji. 5. Należy powiadomić odpowiednie urzędy publiczne o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej. Instytucjami tymi są podmioty wskazane w rozdziale Rejestracja działalności gospodarczej. Likwidacja działalności gospodarczej nie musi oznaczać likwidacji organizacji. W drugiej sytuacji gdy przedsiębiorca nie spłaca zobowiązań - mamy do czynienia z upadłością Zgodnie z przepisem art. 1 prawa upadłościowego (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z późn. zm.) zdolność upadłościową, na podstawie znowelizowanego prawa upadłościowego, posiada każdy przedsiębiorca. Za przesłanki upadłości organizacji można uznać więc: a) zaprzestanie spłacania wierzycieli, b) brak majątku, który gwarantowałby spłacenie długów, ze względu na małą wartość aktywów, c) brak perspektyw odzyskania zdolności płatniczej i zwiększenia wartości majątku. Na potrzeby tego opracowania zagadnienie postępowania upadłościowego przedstawione zostanie w sposób ogólny. Ogłoszenia upadłości mogą żądać: dłużnik, wierzyciele (przez osobę do tego upoważnioną), likwidator. Właściwym rzeczowo do przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest sąd rejonowy sąd gospodarczy, w którego okręgu znajduje się zakład główny przedsiębiorstwa dłużnika. Wniosek powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego i zawierać dane podane w przepisach art. 9 i 68 prawa upadłościowego. Termin wniesienia wniosku to do dwóch tygodni od dnia zaistnienia przesłanki upadłości, chyba że wniesiono podanie otwarcie postępowania układowego (postępowanie układowe nie będzie omówione w tej publikacji). Niezłożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości skutkuje odpowiedzialnością osób upoważnionych do reprezentacji organizacji lub likwidatorów za szkody wyrządzone wierzycielowi, chyba że nie ponoszą one winy.

12 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 22 IV. ZAKOŃCZENIE WTKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOPSODARCZEJ Ogłoszenie upadłości rodzi daleko idące skutki : a) w stosunku do organizacji i jej majątku. Upadły obowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, księgi handlowe, korespondencję i inne dokumenty. Obowiązany jest również udzielać sędziemu komisarzowi i syndykowi potrzebnych wyjaśnień. Na skutek upadłości upadły traci z mocy samego prawa zarząd oraz możność korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego. b) w stosunku do zobowiązań organizacji - ponieważ zobowiązanie pieniężne, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się płatne z dniem ogłoszenia upadłości. Natomiast zobowiązania niepieniężne zamieniają się z tym dniem na zobowiązania pieniężne i stają wymagalne, chociażby termin ich zapłaty jeszcze nie nastąpił. Upadłość pociąga również daleko idące skutki w stosunku do zobowiązań umownych zgodnie z art. 39 i nast. prawa upadłościowego, omówienie jednak tego zagadnienia w sposób szczegółowy nie mieści się w ramach tego opracowania. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 23 Broszura ta ma ułatwić przedstawicielom organizacji podejmowanie działalności gospodarczej w formie bezpośredniej. Poza ramami publikacji znalazły się zagadnienia uczestniczenia organizacji w porozumieniach gospodarczych, jak również angażowanie się w spółki prawa handlowego, czyli samodzielnych zewnętrznych podmiotów. Są to tematy bardzo obszerne i ich pełne przedstawienie wymaga odrębnego opracowania. V. ZAKOŃCZENIE Publikacja ta nie zawiera ponadto porad w zakresie samego prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przynoszący zyski. Informację o tym jak to robić, z punku widzenia organizacji i zarządzania można wyprowadzić z opracowań, które dostępne są na rynku. Stan upadłości trwa aż do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, co następuje przez: a) uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości; b) umorzenie postępowania, jeżeli cel tego postępowania nie może być osiągnięty; c) wydanie przez sąd postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego, jeżeli cel tego postępowania został osiągnięty, a więc: > majątek upadłego został podzielony, > upadły zawarł układ z wierzycielami i uprawomocniło się postanowienie o jego zatwierdzeniu. Uprawomocnienie się postanowienia sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego stanowi podstawę do wykreślenia organizacji z rejestru. Reasumując należy zwrócić uwagę, że podjęcie działalności gospodarczej otwiera przed organizacjami nowe możliwości zdobywania źródeł finansowania działalności statutowej. Jest to wyzwanie, któremu warto sprostać. Pamiętać jednak należy, że wymaga to odpowiedniego przygotowania merytorycznego i organizacyjnego. Prowadząc działalność gospodarczą nie możemy zapomnieć, że ciąży na nas obowiązek realizacji naszych celów statutowych. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że działalność gospodarcza zdominuje nasze działania statutowe. Pamiętajmy o tym. Zagadnie zakończenia działalności szczegółowo przedstawione zostało w ulotce Zakończenie działalności stowarzyszenia lub Zakończenie działalności fundacji.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stowarzyszenia 2010-12-17 Przepisy prawne: 1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Działalność odpłatna a gospodarcza. Mity, szanse,zagrożenia

Działalność odpłatna a gospodarcza. Mity, szanse,zagrożenia Działalność odpłatna a gospodarcza Mity, szanse,zagrożenia Zakres prezentacji 1. Mity i fakty co wiemy a czego nie wiemy? 2. Rodzaje działalności w NGO a) działalność statutowa: - działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@uj.edu.pl lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie Organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie. ISBN; 978-83-63913-58-8 Ilość stron 304 Termin organizacja pozarządowa wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego Non Governmental Organization", od którego powstał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 6. NGO charakterystyka stowarzyszeń i fundacji. Opracowanie: Urszula Małek Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 definiuje organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Jak założyć fundację i napisać jej statut

Jak założyć fundację i napisać jej statut Jak założyć fundację i napisać jej statut EWA WOLDAN-JAKUBCZYK STAN PRAWNY: 2015 bazy.ngo.pl Jak założyć fundację i napisać jej statut Ewa Woldan-Jakubczyk (Stowarzyszenie Klon/Jawor) stan prawny 1.05.2015

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5.

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. Likwidacja stowarzyszenia. Definicja stowarzyszenia. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie Fundacji. Jak założyć Fundacje?

Zakładanie Fundacji. Jak założyć Fundacje? Zakładanie Fundacji Jak założyć Fundacje? Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza. Czy to się opłaca? bilans zysków i strat.

Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza. Czy to się opłaca? bilans zysków i strat. Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza Czy to się opłaca? bilans zysków i strat. Zakres prezentacji Czy nasza organizacja prowadzi działalność odpłatną lub gospodarczą? Czy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Co to znaczy prowadzić działalność gospodarczą? Czy możemy sprzedawać swoje produkty po kosztach?

Co to znaczy prowadzić działalność gospodarczą? Czy możemy sprzedawać swoje produkty po kosztach? 1 z 6 2017-04-21 12:21 Chcemy rozpocząć sprzedaż Czy fundacja lub stowarzyszeniem mogą prowadzić działalność gospodarczą? Czy muszą spełniać jakieś warunki? Co to znaczy prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 5. Finansowanie stowarzyszenia, 6. Likwidacja stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA dr Damian Cyman Aleksandra Zaręba-Cyman FUNDACJE I STOWARZYSZENIA prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/5 ust. 2 w art. 6 skreślony USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Fundacje. Dz.U.2016.40 z dnia 2016.01.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 stycznia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. [Cele fundacji] Fundacja może być

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Projekt 20.12.06 USTAWA z dnia. 2006 r. o fundacjach Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady formalno - prawne funkcjonowania nadzoru

Zasady formalno - prawne funkcjonowania nadzoru Zasady formalno - prawne funkcjonowania nadzoru 1 Nadzór administracyjny sprawowany przez starostę właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia, wojewodę i ministra Kontrola NIK w zakresie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1254 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.4 FACT SHEET -

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Tomasz Schimanek Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Maróz 2016 Organizacja pozarządowa Działalność statutowa Działalność gospodarcza Nieodpłatna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Bartosz Konieczny i Sebastian Małecki zwani w dalszej części Statutu Fundatorami, ustanowili aktem notarialnym z dn. 15 grudnia 2016 roku w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie prowadzi: r.pr. Monika Czarnomska. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szkolenie prowadzi: r.pr. Monika Czarnomska. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkolenie prowadzi: r.pr. Monika Czarnomska Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prawo o stowarzyszeniach ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Dziennik Ustaw 2017.17 t.j.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach

Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Inne ustawy: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Czy w statucie fundacji muszą się znaleźć zapisy dotyczące działalności gospodarczej?

Czy w statucie fundacji muszą się znaleźć zapisy dotyczące działalności gospodarczej? 1 z 8 2017-04-21 12:22 Jak zarejestrować działalność gospodarczą - krok po kroku Niezbędne informacje do rejestracji działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Czy w statucie fundacji muszą

Bardziej szczegółowo

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego?

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego? 1 z 6 2017-04-21 12:20 Odpłatna działalność pożytku publicznego Wszystkie najważniejsze informacje o odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Co to jest odpłatna

Bardziej szczegółowo

Informacje jak złożyć fundacje

Informacje jak złożyć fundacje Informacje jak złożyć fundacje Aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który przeznacza pewien majątek na publicznie użyteczny cel. Fundator określa też majątek przeznaczony na ten cel, czyli tzw.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/434/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/434/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/434/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA

Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Październik, 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia rejestrowe

Stowarzyszenia rejestrowe Termin wydruku: 29-05-2016 Stowarzyszenia rejestrowe Stowarzyszenia rejestrowe Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek takiego wpisu. KRS składa

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH ekspertka: Monika Chrzczonowicz prowadząca: Dorota Kostowska Czy Twoim zdaniem po wprowadzeniu zmian prawnych będzie: A. tak samo B. lepiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. STATUT STOWARZYSZENIA NASZE GADY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 247/2006 Projekt z dnia 31.08.2006 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Hale Targowe w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową Hale Targowe.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje )

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Ilekroć w uchwale jest mowa o: UCHWAŁA NR LXVI/611/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z tytułu pieniężnych, do których

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny

Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny Klaster Przemyski Klaster Turystyczny zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW ŻRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW RADY RODZICÓW Art.54 ust.8. ustawy W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie nosi nazwę Bezpieczna Młodzież w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie nosi nazwę Bezpieczna Młodzież w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. STATUT STOWARZYSZENIA 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Bezpieczna Młodzież w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 3161 UCHWAŁA NR XL/506/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJE DEFINICJA I CHATAKTERYSTYKA W SKRÓCIE

FUNDACJE DEFINICJA I CHATAKTERYSTYKA W SKRÓCIE FUNDACJE DEFINICJA I CHATAKTERYSTYKA W SKRÓCIE Fundacja instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny, itp.). Fundacja: 1. jest powoływana

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo