ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI Autor: Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS) 3w 001, stan prawny SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. PODSTAWOWE POJĘCIA 4 5 III. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI 8 IV. ZAKOŃCZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 20 V. ZAKOŃCZENIE 23

2 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 3 Oddajemy do Waszej dyspozycji publikację, która ułatwić ma podjęcie działalności gospodarczej. Skupiliśmy się na zagadnieniu działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji głównych podmiotów sektora pozarządowego w Polsce. Poza opracowaniem znajdują się zagadnienia podejmowania działalności w formach zewnętrznej kooperacji np. spółek czy prowadzenia odpłatności w celu odzyskania poniesionych kosztów. I. WSTĘP Podejmowanie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe w Polsce nie jest tematem nowym. Obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość. Organizacje, które rozwinęły działalność statutową w oparciu o źródła zewnętrzne, mogą rozważyć kwestię samofinansowania. Pozyskanie nowego źródła finansowania działalności statutowej może dać możliwość realizacji tych zadań, na które trudno uzyskać wsparcie donatorów zewnętrznych. Jest to również szansa na uniezależnienie finansowe organizacji. Należy jednak pamiętać, że zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja nie są podmiotami powołanymi stricte do prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym działalność ta wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego i majątkowego. Publikacja przygotowana jest w formie poradnika wyjaśniającego jak - krok po kroku - podjąć działalność gospodarczą w fundacji i stowarzyszeniu. Czytelnik wprowadzony zostanie w ogólne zagadnienia działalności gospodarczej. Dowie się, jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć taką działalność, jakie prawa i obowiązki będą ciążyć z tego tytułu na organizacji oraz jak zakończyć taką działalność. Każdy rozdział należy czytać w kontekście całego opracowania. Przygotowując się do podjęcia działalności gospodarczej, pamiętajcie o pracy ze statutem Waszej organizacji. Jest to dokument, który determinować będzie realizację kolejnych kroków. Do lektury zapraszamy wszystkich, którzy działają w fundacjach i stowarzyszeniach. Może okaże się, iż Wasze organizacje mogłyby rozwijać nową aktywność, służącą pośrednio realizacji celów statutowych.

3 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 4 Przedstawiając zagadnienia dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje, wyjaśnienia wymaga kilka kwestii istotnych dla tego tematu. II. PODSTAWOWE POJĘCIA Po pierwsze musimy sprawdzić w przepisach regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji, czy podmioty te mogą prowadzić działalność gospodarczą. CZY PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI POZWALAJĄ NA PROWADZENIE PRZEZ TE PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ? A. Stowarzyszenie Działalność stowarzyszeń regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 5 II. PODSTAWOWE POJĘCIA Na podstawie tego przepisu stwierdzić możemy, że dla stowarzyszeń otwarta została możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach [...]. Działalność tę stowarzyszenie prowadzić ma na podstawie ogólnych zasad. Oznacza to, że stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą będzie podlegało wszystkim prawom i obowiązkom, które regulują działalność gospodarczą w Polsce. Będzie więc traktowane na równi z innymi przedsiębiorcami. Ustawodawca nałożył jednak pewne ograniczenia. [...] Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Chodzi tu o dochód (przychód minus koszt), uzyskany przez stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który musi być przeznaczony na działalność statutową w całości. Powoduje to sytuację odmienną od tych, z jakimi spotykają się inni przedsiębiorcy, którzy mogą decydować, na co przeznaczyć swój dochód (czy dzielą go między siebie, czy przeznaczają na inwestycje). Przypomnijmy także, czym jest stowarzyszenie. Art. 2 ust. 1 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Ograniczenie to dotyczy więc tylko dochodu, a nie samego prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej. B. Fundacja Działalność fundacji regulowana jest przepisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 206) W definicji stowarzyszenia, w kontekście naszego tematu, znaczenie szczególne ma element niezarobkowości celów stowarzyszenia. Co oznacza ten zwrot? Wskazuje on przede wszystkim, że stowarzyszenie nie jest powołane dla zysku. Czyli że grupa min. 15 osób nie może założyć sobie, że ich celem statutowym będzie zarabianie pieniędzy dla siebie. To podstawowa różnica pomiędzy stowarzyszeniem jako podmiotem not for profit a podmiotami for profit, np. spółkami prawa handlowego, które powołuje się dla osiągania zysku. Niezarobkowość nie oznacza jednak, że stowarzyszenie nie może zdobywać środków. Może, ale tylko na cele statutowe stowarzyszenia, które nie mogą być nakierowane na zysk. Czy w związku z tym stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą? Odpowiedź na to pytanie również znajdziemy w ustawie. Zgodnie z przepisem art. 34 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Przypomnijmy sobie, czym jest fundacja: art. 1 Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauk, oświata, wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków. W definicji fundacji, w kontekście naszego zagadnienia, istotną rolę odgrywa fragment: fundacja może być ustanowiona dla realizacji [...] celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Oznacza to, że po pierwsze: fundacja może realizować każdy cel społecznie lub gospodarczo użyteczny, jeżeli ma on charakter publiczny i nie leży w interesie samego fundatora lub osób z nim związanych. Po drugie: użyteczność gospodarcza w rozumieniu prawa fundacyjnego nie może być utożsamiana z prowa-

4 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 6 II. PODSTAWOWE POJĘCIA dzeniem działalności gospodarczej. Musi się ona realizować w formach niezarobkowych. Czy w związku z tym fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? art.5 ust.5 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów [...]. Przepis art. 5 ust. 5 ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. W porównaniu do stowarzyszenia prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację jest wyraźnie ograniczone - w zakresie rozmiaru tej działalności. Ma ona mieć charakter pomocniczy co oznacza, że działalność ta ma służyć tylko realizacji celu. W praktyce, o tym czy rozmiar działalności gospodarczej został przekroczony decyduje sąd rejestrowy. Należy pamiętać, że zapisy ustaw nie nakładają na stowarzyszenie i fundację obowiązku podjęcia działalności gospodarczej. To, czy możliwość ta zostanie wykorzystana, zależy od członków stowarzyszenia, a w fundacji od założycieli lub później od uprawnionych organów. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 7 II. PODSTAWOWE POJĘCIA działalność stowarzyszenia, np. Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu], > i statutem danej jednostki [każde stowarzyszenie czy fundacja posiadają statut, który określa cele organizacji oraz sposoby ich realizacji. Wszelkie działania, niemające charakteru działalności gospodarczej, a podejmowane dla realizacji celów statutowych, zaliczane są do działalności statutowej]. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Jest to główny przedmiot naszego zainteresowania. Definicję zawiera art. 2 ust. 1 prawa działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.): Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa [działalność, która ma przynieść w zamierzeniu zysk], działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych [są to ogólnie wskazane pola aktywności gospodarczej, przedsiębiorca określa je w sposób szczegółowy w chwili gdy decyduje się podjąć działalność], wykonywana w sposób zorganizowany [działalność zorganizowana oznacza, że prowadzona jest w sposób profesjonalny, zapewniający bezpieczeństwo i pewność obrotu. Działalność taka wymaga odpowiedniej organizacji merytorycznej (plan działania biznesowego, osoby odpowiedzialne za jej prowadzenie), jak i technicznej (miejsce wykonywania działalności np. warsztat samochodowy)] i ciągły [działalnością gospodarczą jest działalność mająca stały charakter, powtarzalny]. Po drugie skoro już wiemy, że stowarzyszenie i fundacja mogą podjąć i wykonywać działalność gospodarczą, musimy wyjaśnić sobie podstawowe pojęcia jakimi są: działalność statutowa, działalność gospodarcza, oraz kto to jest przedsiębiorca w prawie polskim. Nie jest więc działalnością aktywność jednorazowa np. pobieranie opłaty za wstęp na koncert, w chwili gdy nie mamy zamiaru organizować koncertów w przyszłości. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Jest to podstawowe pojęcie związane z działalnością stowarzyszeń i fundacji. Działalność statutowa to realizacja celów, dla których powołane zostało stowarzyszenie czy fundacja. Ustawy o stowarzyszeniach i fundacjach nie definiują tej działalności. Definicję taką możemy natomiast wyprowadzić z: par. 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapisano tam między innymi: ilekroć w rozporządzeniu mowa o [...] działalności statutowej rozumie się przez to działalność: > niemającą charakteru działalności gospodarczej [nie spełniającej przesłanek działalności gospodarczej opisanej niżej], > określoną przepisami prawa [opisaną w przepisach ustaw regulujących PRZEDSIĘBIORCA Jeżeli stowarzyszenie lub fundacja będzie podejmować i wykonywać działalność gospodarczą stanie się przedsiębiorcą. Definicja ta znajduje się w przepisie art. art. 2 ust. 2 prawa działalności gospodarczej: przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego [stowarzyszenie i fundacje są osobami prawnymi, mieszczą się więc w tej definicji], która zawodowo [oznacza, że działalność prowadzona jest w sposób fachowy, profesjonalny, prowadzący musi być specjalistą w prowadzeniu danej działalności] we własnym imieniu [działalność ma charakter jawny, a skutki tej działalności obciążają podmiot wykonujący (co odróżnia tę działalność od np. zlecenia). W przypadku organizacji pozarządowych oznacza to, że za zobowiązania odpowiadać będzie stowarzyszenie/fundacja swoim majątkiem] podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

5 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 8 III. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI Podjęcie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie lub fundację wymaga przeprowadzenia szeregu operacji przygotowujących organizację do tego zadania. Działalność gospodarcza, jej prowadzenie nakłada na organizację określone obowiązki wymagane prawem. Jako przedsiębiorca organizacja podlega wszystkim prawom i obowiązkom o charakterze cywilnoprawnym (np. wynikającym z umów), jak i publicznoprawnym (np. zobowiązania podatkowe). Działalność ta podlega również określonemu ryzyku ekonomicznemu. Konsekwencje prowadzonej działalności gospodarczej odbijać będą się bezpośrednio na organizacji i wpływać na realizację działalności statutowej. Dlatego decyzja o jej podjęciu wymaga rozważenia przez władze organizacji wszystkich okoliczności. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 9 Kto podejmuje decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w fundacji? W fundacji decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje: > fundator: > w akcie powołującym fundację, > w trakcie funkcjonowania fundacji poprzez zmianę statutu jeśli w statucie zapisane jest, że ma do tego prawo, > uprawnione organy fundacji rodzaj uprawnionych organów do dokonania odpowiednich zapisów określa statut fundacji. Uwaga: statut fundacji musi przewidywać sposób dokonania zmiany. Brak zapisu powoduje niemożliwość zmiany statutu, ustanowionego przez fundatora. Uwaga: pamiętajmy, działalność gospodarcza ma wspierać realizację naszych celów statutowych, przez co nie możemy narażać naszej organizacji na zbędne ryzyko. Uwaga: decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podjąć można w każdym momencie działania organizacji - tj. przy jej powoływaniu, jak również w trakcie prowadzenia działalności. Opisane poniżej działania umownie podzielone zostały na kroki. Ważne jest, by pamiętać, że w praktyce kolejne kroki wzajemnie się nakładają i dlatego należy rozpatrywać zagadnienie całościowo. KROK PIERWSZY - OKREŚLENIE DECYDENTÓW Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej przez organizację pozarządową stanowi pierwszy krok w drodze do stania się przedsiębiorcą. Wola do podjęcia działalności gospodarczej determinuje dalsze kroki. W zależności od tego czy reprezentujemy stowarzyszenie czy fundację dyskusja na temat podjęcia działalności gospodarczej odbywa się w różnych organach. KROK DRUGI WYBÓR PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Drugim przedmiotem dyskusji wewnątrz organizacji jest wybór przedmiotu działalności. Dokonanie odpowiedniego wyboru rodzaju działalności, którą chcemy prowadzić stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji w omawianym temacie. Kto podejmuje decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w stowarzyszeniu? W stowarzyszeniu decyzję o podjęciu działalności gospodarczej dokonuje walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. Decyzję tę można podjąć: > podczas spotkania założycielskiego członkowie założyciele od początku funkcjonowania stowarzyszenia postanawiają, że będzie ono prowadzić działalność gospodarczą w określonym przedmiocie, > podczas walnego zgromadzenia członków w trakcie funkcjonowania stowarzyszenia. Stowarzyszenie A. WYBÓR PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TRAKCIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Zanim walne zgromadzenie członków podejmie decyzję o podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, zarząd stowarzyszenia powinien: > ustalić potrzebę prowadzenia działalności gospodarczej potrzeba ta badana jest w sposób indywidualny dla każdej organizacji. Najczęściej spotykanym motywem podjęcia działalności gospodarczej jest uzyskanie kolejnego źródła finansowania działalności statutowej; > zbadać sytuację ekonomiczną stowarzyszenia i możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wewnętrzna ocena zasobów organizacji powinna opierać się na analizie i ocenie (a) potencjału merytorycznego organizacji, (b) potencjału technicznego, (c) potencjału finansowego;

6 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 10 > zbadać sytuację rynkową analiza potrzeb rynku, konkurencji jest najtrudniejszym zadaniem stojącym przed przedsiębiorcą; > dokonać wyboru przedmiotu działalności gospodarczej czyli jaki rodzaj działalności będzie prowadzony. Uwaga. Wybór przedmiotu działalności jest dowolny, ale: > Organizacja nie może prowadzić działalności, która jest zastrzeżona przepisami szczególnymi dla uprawnionych podmiotów, np. działalności bankowej, ubezpieczeniowej, doradztwa prawnego. > Istnieją również rodzaje działalności, które wymagać będą uzyskania zezwolenia lub koncesji na ich prowadzenie, np. koncesji wymaga nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Przy wyborze działalności należy pamiętać, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej obciąża przedsiębiorcę. W przypadku organizacji pozarządowej - przedsiębiorcy w grę wchodzi ryzyko naruszenia majątku organizacji, a co za tym idzie niezrealizowania działalności statutowej. Dlatego, dokonując wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, należy zminimalizować ryzyko. Podejmując tę decyzję można oprzeć się na: 1) wykorzystaniu istniejącego potencjału organizacji i realizowaniu działalności gospodarczej w tej samej dziedzinie co działalność statutowa. Za dokonaniem takiego wyboru przemawia m.in. fakt, że: wykorzystuje się istniejący potencjał techniczny i merytoryczny organizacji, tak więc ogranicza się wydatki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; w przypadku zakończenia działalności majątek przeznaczony na jej prowadzenie może być wykorzystany do celów statutowych. Przeciw takiemu rozwiązaniu przemawia m.in. to, że działania organizacji mogą stać się nieprzejrzyste - tj. nie będzie wiadomo, kiedy prowadzi ona działalność gospodarczą, a kiedy statutową. Istnieje ryzyko nadmiernego wykorzystywania majątku stowarzyszenia przeznaczonego na działalność statutową do działalności gospodarczej. Na przykład niedopuszczalne jest wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjnego do działalności gospodarczej, która mogłaby ograniczyć możliwość wykorzystania go na działalność statutową. 2) rozwinięcie działalności gospodarczej na polu niezwiązanym z działalnością organizacji. Za dokonaniem takiego wyboru przemawia fakt wyraźnego rozdzielenia działalności gospodarczej i statutowej, przez co unika się wskazanych wyżej niebezpieczeństw. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 11 Przeciw dokonaniu takiego wyboru przemawia fakt zwiększonego ryzyka działalności na polu nieznanym organizacji. Może to grozić rozbudowaniem działalności gospodarczej i ograniczeniem sfery aktywności statutowej. B. WYBÓR RODZAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TRAKCIE REJESTRACJI STOWARZYSZENIA Czynności opisane wyżej, w punkcie A, w okresie przed rejestracją ciążą na członkach założycielach. Walne zgromadzenie ma możliwość określenia przedmiotu działalności gospodarczej i chwilę rozpoczęcia działalności. Decyzję o rozpoczęciu działalności i wyborze formy prowadzenia można pozostawić również zarządowi, by dokonał tego w momencie najbardziej ekonomicznie uzasadnionym dla stowarzyszenia. Jest to daleko posunięta delegacja uprawnień, ale uzasadniona organizacyjnie i ekonomicznie. Zaleca się, jednak by o podjęciu działalności gospodarczej decydowało jednak walne zgromadzenie członków jako najwyższa władza stowarzyszenia. Fundacja Wybór przedmiotu działalności gospodarczej w fundacji Czynności, które powinien podjąć zarząd stowarzyszenia, opisane wyżej, są takie same w przypadku fundacji. Określenie przedmiotu działalności spoczywa odpowiednio na: > fundatorze, > lub wskazanych w statucie organach uprawnionych do jego zmiany. W przypadku fundacji należy pamiętać, że: 1. Działalność gospodarcza prowadzona ma być w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, dlatego dokonując wyboru rodzaju działalności, należy rozważyć dokładnie, czy sąd nie uzna naszych zapisów statutowych dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej lub jej zakresu, jako wykraczających poza granicę pomocniczości. 2. Od 2000 roku nie ma ograniczenia przy wyborze przedmiotu działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy postanowieniem z 30 listopada 2000 r. uznał, że ograniczenie, aby rodzaje i zakresy działalności statutowej i gospodarczej fundacji były w sposób zasadniczy i diametralny zróżnicowane oraz wyraźnie rozdzielone, jest kryterium pozaustawowym. Wcześniejsze orzecznictwo sądu rejestrowego zakazywało łączenia działalności statutowej i gospodarczej co do tego samego przedmiotu, np. nie można było prowadzić działalności szkoleniowej statutowej i gospodarczej. Fundację tak jak i stowarzyszenia - obowiązują jednak ograniczenia wskazane w przepisach szczególnych oraz konieczność uzyskiwania zezwoleń i koncesji na określone typy działalności (patrz uwaga przy stowarzyszeniach).

7 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > W przypadku fundacji pojawia się ważna kwestia majątku, który powinien być przeznaczony na działalność gospodarczą. Przepisy ustawy o fundacjach nakładają obowiązek przekazania minimum 1000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota wydzielana z majątku fundacji. W przypadku przeznaczenia większych kwot należy pamiętać o pomocniczym charakterze działalności gospodarczej. Np. jeżeli fundacja przeznacza na działalność gospodarczą zł, a na statutową 5000 zł sąd zarzuci jej, że działalność gospodarczą traktuje jako podstawową. Reasumując na działalność gospodarczą należy przeznaczyć mniej niż na działalność statutową. Uwaga: w chwili gdy dokonamy wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, musimy znaleźć odpowiednie oznaczenie tej działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD dostępne jest w każdej gminie w wydziale handlu lub na stronach internetowych, np. gazety Rzeczpospolita lub portalu 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 13 siębiorca). Ze względu na zawiłość zagadnienia spółek musimy pominąć je, w tym opracowaniu. Zainteresowanych tematem spółek odsyłamy do przepisów kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Dz.U. Nr 94, poz.1037) i opracowań z tym tematem związanych. Na potrzeby tego opracowania skupimy się na wykonywaniu działalności gospodarczej w formach wewnętrznych. Działalność gospodarcza wewnątrz struktury organizacyjnej organizacji pozarządowej może być prowadzona w trzech formach: 1. wewnątrz struktury organizacyjnej bez wyodrębnienia 2. wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku 3. Wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na pełnym rozrachunku 1. Wewnątrz struktury organizacyjnej - bez wyodrębnienia Działalność gospodarcza prowadzona jest w ramach organizacji pozarządowej jako projekt organizacji. Jest to forma przydatna do prowadzenia działalności niewielkiej, bez zatrudniania lub przy zatrudnieniu małej liczby pracowników. Jest stosowana najczęściej wtedy, gdy przedmiot działalności statutowej i gospodarczej pokrywają się. Dla prowadzenia takiej działalności konieczne jest przygotowanie odpowiedniego planu kont księgowych, by wyodrębnić tę działalność. Urzędowi Skarbowemu przedstawia się jedno rozliczenie działalności. KROK TRZECI OKREŚLENIE FORMY WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przepisy regulujące funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji nie określają, w jakich formach działalność gospodarcza ma być prowadzona. Podmiotami odpowiedzialnymi za wybór formy są organy organizacji wskazane w kroku pierwszym. Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej uzależniony jest od kilku czynników indywidualnych, charakterystycznych dla danej organizacji, np. rodzaj prowadzonej działalności statutowej, zdolność organizacyjna, zdolność finansowa. Typy form działalności gospodarczej, prowadzonej przez organizację Prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej może być organizowane w formach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Forma wewnętrzna prowadzenia działalności gospodarczej odbywa się bezpośrednio w ramach stowarzyszenia czy fundacji we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że działalność prowadzi organizacja i ona odpowiada bezpośrednio za zobowiązania. Formy zewnętrzne zakładają prowadzenie działalności w oparciu o inne podmioty powołane do prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęstszą wykorzystywaną formą prawną są spółki. Powołanie spółki powoduje, że działalność gospodarcza prowadzona jest przez daną spółkę, a nie organizację pozarządową (wyjątkiem jest spółka cywilna). Działalność taka prowadzona jest w kooperacji z innymi podmiotami (np. inna organizacja lub inny przed- 2. Wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku Zakład jest to jednostka organizacyjna stowarzyszenia lub fundacji powołana przez uprawnione organy do wykonywania działalności gospodarczej. Zakład ma własną nazwę np. Centrum Edukacji Ekonomicznej -zakład organizacji X. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zadaniem zakładu jest organizacja i prowadzenie założonej przez organizację działalności gospodarczej. Forma ta umożliwia rozdzielenie programowe działalności gospodarczej od statutowej. Na czele zakładu stoi kierownik zakładu (może być inna nazwa stanowiska np. dyrektor). Jest on osobą powołaną i upoważnioną przez zarząd do prowadzenia zakładu. W związku z wykonywaną działalnością osoba taka powinna mieć pełnomocnictwa do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym możliwość zaciągania zobowiązań.

8 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 14 Zakład na ograniczonym rozrachunku nie ma odrębnej księgowości księgowość wewnątrz organizacji oparta jest na planie kont. 3. Wewnątrz struktury organizacyjnej - w formie zakładu na pełnym rozrachunku Prowadzenie zakładu na pełnym rozrachunku umożliwia całkowite oddzielenia działalności statutowej od działalności gospodarczej. Powołany zakład staje się jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uzyskuje swój numer REGON, ma swój rachunek bankowy i prowadzi oddzielną księgowość. Kierownik zakładu ma pełnomocnictwa do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Uwaga: formy wewnętrzne wykonywania działalności gospodarczej powodują, że organizacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. KROK CZWARTY - PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 15 W przypadku nowo rejestrowanych organizacji, jeżeli decydują się na podjęcie działalności gospodarczej statut musi zawierać od początku rozdział Działalność gospodarcza, w którym zawarte zostaną zapisy o przedmiocie, formach wykonywania działalności gospodarczej. Wzory zapisów statutowych PRZYKŁAD 1 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie: a) działalność szkoleniowa, b) działalność wydawnicza. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego. a) zakłady są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia i podlegają zarządowi, b) zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduję zakład, powołuje i odwołuje kierownika, c) zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez zarząd. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga określonego planu. Plan ten zawierać powinien m.in. analizę sytuacji istniejącej na rynku, prognozy rozwoju działalności, wyznaczenie celów, plan działań, budżet. Taki dokument powinien zostać przygotowany przez członków założycieli w stowarzyszeniu lub fundatorów w fundacji, w chwili zakładania organizacji albo przez zarząd w chwili gdy organizacja już istnieje. Biznesplan wraz z informacją o proponowanej formie wykonywania działalności gospodarczej stanowi podstawowy dokument prezentowany odpowiednim organom organizacji pozarządowych. KROK PIĄTY - DECYZJA O PODJĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Decydenci wskazani w punkcie I na podstawie dostarczonych materiałów podejmują decyzje o podjęciu działalności gospodarczej. Decyzja ta musi mieć formę uchwały. Powinny być to: 1. uchwała o podjęciu działalności gospodarczej w określonym przedmiocie; 2. uchwała o formie, w jakiej wykonywana będzie działalność gospodarcza; 3. uchwała o zmianie statutu i wprowadzeniu rozdziału Działalność gospodarcza. PRZYKŁAD 2 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: a) produkcji i sprzedaży kalendarzy, kartek świątecznych, wydawnictw okolicznościowych, b) świadczenia usług w zakresie małej poligrafii, c) produkcji i sprzedaży podkoszulków, długopisów i innych przedmiotów z nadrukami z logo Fundacji. 2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. 3. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami. 4. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 5. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji. 6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadają-

9 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 16 cych na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów. 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. Przedstawione zapisy dają zarządowi prawo podejmowania szczegółowych decyzji związanych z ostatecznym sposobem wykonywania działalności gospodarczej. Zapis taki znajduje praktyczne uzasadnienie, związane z faktem zapewnienia swobody w zakresie organizowania działalności. Ma to istotne znaczenie, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szybkich reakcji na potrzeby rynku, a elastyczny zapis oddający zarządowi prawo regulowania szczegółów prowadzenia działalności w np. regulaminach zapewnia to. KROK SZÓSTY REJESTRACJA SĄDOWA Fakt podjęcia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim rejestrze sądowym. Wpisu dokonuje się w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że stowarzyszenie czy fundacja z chwilą podjęcia decyzji o wykonywaniu działalności gospodarczej muszą wpisać się do drugiego rejestru. I tak w przypadku : a) nowo rejestrujących się organizacji konieczne będzie złożenie wniosków o dokonanie wpisu w : > rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wniosek KRS - W 20 wraz z wymaganymi załącznikami (patrz broszura z serii WWW Nowe procedury rejestracyjne dotyczące fundacji i stowarzyszeń ), > rejestrze przedsiębiorców wniosek KRS-W9 wraz z wymaganymi załącznikami, jednym z wymaganych załączników będzie w tym wypadku KRS-WM gdzie określamy przedmiot działalności gospodarczej. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 17 d) uchwałę odpowiednich władz o podjęciu działalności gospodarczej, e) uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnio nym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie wnioski KRS dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz portalu organizacji pozarządowych Koszty rejestracji: zł koszt wpisu do rejestru przedsiębiorców, 500 zł koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli wpis do rejestru przedsiębiorców połączony jest z wpisem do rejestru stowarzyszeń koszt dokonania wpisu wynosi: zł - koszt wpisu do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców, 500 zł - koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę uiszcza się w chwili składania wniosków. Nieopłacenie wniosku skutkuje jego zwrotem bez rozpatrzenia. Koszty dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców: 400 zł koszt dokonania zmian w rejestrze stowarzyszeń i przedsiębiorców 250 zł koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Uwaga: wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, oznacza to, że działalność można rozpocząć wykonywać dopiero po uzyskaniu postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców. b) stowarzyszeń i fundacji już istniejących i wpisanych do rejestru stowarzyszeń dokonuje się zgłoszenia tylko do rejestru przedsiębiorców. Dokumenty konieczne do rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców (dotyczy organizacji wpisanych do rejestru stowarzyszeń): 1. Wniosek KRS - W 9 (wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców). 2. Załączniki do wniosku: a) KRS-WM przedmiot działalności, b) KRS-ZY numer identyfikacyjny REGON, c) statut tekst jednolity, KROK SIÓDMY ZGŁOSZENIE DO GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje zarówno organizację nowo powstałą, jak i już istniejącą. W drugim przypadku dokonuje się zgłoszenia faktu podjęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenie do GUS-u następuje po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

10 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 18 KROK ÓSMY ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO Organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej podlegają przepisom Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Podjęcie działalności gospodarczej powoduje podleganie przepisom ogólnym Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 121 poz. 591 z późn. zm.) Stowarzyszenie i fundacja dokonują zgłoszenia faktu podjęcia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego. Zgłoszenie to ma istotny wpływ na: a) kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ustawa z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr. 21 poz.26), b) kwestie podlegania podatkowi od towarów i usług i podatku akcyzowym (VAT) z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.). Podatek dochodowy od osób prawnych Na przedsiębiorcy, będącym osobą prawną, ciąży obowiązek składania comiesięcznych deklaracji podatkowych w formie deklaracji CIT-2 i płacenia zaliczek na podatek dochodowy. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 19 Z prośbą taką należy wystąpić do urzędu skarbowego o zwolnienie od składania deklaracji miesięcznej CIT-2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje urząd skarbowy. Podatek od towarów i usług (VAT) wy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. Przedsiębiorca, podejmujący działalność gospodarczą, musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego podatku VAT we właściwym urzędzie skarbowym. Zgłoszenie takie uzależnione jest od: 1. rodzaju działalności gospodarczej, 2. wysokości planowanego obrotu. Rozpoczynając działalność gospodarczą, organizacja może: a) wystąpić o zwolnienie z podatku VAT, jeśli przewiduje, że dochód (w proporcji do okresu jej prowadzenia) nie przekroczy w trakcie roku równowartości 10 tys. euro (w 2002 r. jest to kwota zł). Obecnie nie składa się żadnych oświadczeń o wyborze tego zwolnienia (przysługuje ono automatycznie). b) ten, kto zdecyduje się rozliczać podatek VAT, musi przed rozpoczęciem działalności złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne (na druku VAT-R). Dotyczy go obowiązek obliczania i wpłacania podatku VAT za okresy miesięczne lub kwartały (jeśli wybierze kasową lub kwartalną metodę rozliczenia) oraz składania deklaracji VAT-7 za te okresy. W przypadku stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej istnieje możliwość zwolnienia od składania comiesięcznych sprawozdań. Organizacja taka występuje do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę, z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku. Deklaracją, którą musi wtedy składać, jest deklaracja roczna CIT-8. Przekroczenie limitu obrotów powoduje utratę zwolnienia i obowiązek naliczenia VAT od wartości sprzedaży ponad limit. Jeśli do końca roku sprzedaż zmieści się w limicie, w następnym roku również przysługuje zwolnienie, aż do momentu przekroczenia limitu. W przypadku stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, zwolnienie takie jest również możliwe. Konieczne jest spełnienie warunku: - wypracowany dochód z działalności gospodarczej musi być przeznaczany na cele statutowe, zgodne z art. 17 ust 1 pkt. 4 [...] dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budo- Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców, których działalność polega m.in. na sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych, piwa i innych alkoholi, wyrobów tytoniowych, paliwa, samochodów osobowych, a także na usługach w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa. Niektóre rodzaje działalności zostały zwolnione z VAT bez względu na wysokość obrotów. Dotyczy to np. usług taksówkowych, w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, ochrony zdrowia, działalności lombardów.

11 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 20 IV. ZAKOŃCZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Organizacja pozarządowa może podjąć decyzję o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej z różnych przyczyn. Dwie najczęściej spotykane przyczyny to, po pierwsze, działalność gospodarcza okazała się nieopłacalna. Po drugie, w wyniku jej prowadzenia powstały zobowiązania, a przedsiębiorca nie jest w stanie ich spłacić. Zaistniałe sytuacje rodzą obowiązki, związane z zakończeniem tej działalności. W sytuacji pierwszej gdy działalność okazała się nieopłacalna - mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który postanawia zakończyć działalność gospodarczą, nietracąc zdolności do spłaty zobowiązań. W tej sytuacji zakończenie działalności musi przebiegać według schematu: 1. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Podjęcie takiej decyzji następuje w formie uchwały odpowiedniego organu. W stowarzyszeniu będzie to walne zgromadzenie, w fundacji uprawnione w statucie organy np. fundator, zarząd, lub rada fundatorów. 2. Należy podjąć postępowanie likwidacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą postępowanie takie ma na celu uregulowanie zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organizacja powołuje likwidatora - dokonują tego organy wskazane w pkt.1 (w stowarzyszeniu będzie to walne zgromadzenie, w fundacji uprawnione w statucie organy np. fundator lub zarząd lub rada fundatorów). Osobą pełniącą najczęściej funkcję likwidatora jest członek zarządu organizacji, ale mogą to być również osoby zewnętrzne. Likwidator po zakończeniu postępowania przekazuje pozostały majątek na cele statutowe organizacji. Szczególnie ważne jest to postępowanie przy formach działalności wyodrębnionych ze struktur organizacji. 3. Należy dokonać zmiany zapisów statutowych. Dla zapewnienia czytelnej sytuacji najlepiej jest wykreślić ze statutu zapisy mówiące o prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizacja może również dokonać modyfikacji zapisów statutu, dodając zapis mówiący o tym, że o chwili podjęcia działalności gospodarczej decyduje odpowiedni organ organizacji. Zapis taki pozostawia możliwość podjęcia działalności ponownie w przyszłości bez konieczności zmiany statutu. 4. Należy zgłosić wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 21 IV. ZAKOŃCZENIE WTKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOPSODARCZEJ wykreślenie następuje na podstawie wniosku KRS X1. Złożenie wniosku nastąpić powinno niezwłocznie od podjęcia odpowiednich decyzji. 5. Należy powiadomić odpowiednie urzędy publiczne o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej. Instytucjami tymi są podmioty wskazane w rozdziale Rejestracja działalności gospodarczej. Likwidacja działalności gospodarczej nie musi oznaczać likwidacji organizacji. W drugiej sytuacji gdy przedsiębiorca nie spłaca zobowiązań - mamy do czynienia z upadłością Zgodnie z przepisem art. 1 prawa upadłościowego (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z późn. zm.) zdolność upadłościową, na podstawie znowelizowanego prawa upadłościowego, posiada każdy przedsiębiorca. Za przesłanki upadłości organizacji można uznać więc: a) zaprzestanie spłacania wierzycieli, b) brak majątku, który gwarantowałby spłacenie długów, ze względu na małą wartość aktywów, c) brak perspektyw odzyskania zdolności płatniczej i zwiększenia wartości majątku. Na potrzeby tego opracowania zagadnienie postępowania upadłościowego przedstawione zostanie w sposób ogólny. Ogłoszenia upadłości mogą żądać: dłużnik, wierzyciele (przez osobę do tego upoważnioną), likwidator. Właściwym rzeczowo do przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest sąd rejonowy sąd gospodarczy, w którego okręgu znajduje się zakład główny przedsiębiorstwa dłużnika. Wniosek powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego i zawierać dane podane w przepisach art. 9 i 68 prawa upadłościowego. Termin wniesienia wniosku to do dwóch tygodni od dnia zaistnienia przesłanki upadłości, chyba że wniesiono podanie otwarcie postępowania układowego (postępowanie układowe nie będzie omówione w tej publikacji). Niezłożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości skutkuje odpowiedzialnością osób upoważnionych do reprezentacji organizacji lub likwidatorów za szkody wyrządzone wierzycielowi, chyba że nie ponoszą one winy.

12 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 22 IV. ZAKOŃCZENIE WTKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOPSODARCZEJ Ogłoszenie upadłości rodzi daleko idące skutki : a) w stosunku do organizacji i jej majątku. Upadły obowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, księgi handlowe, korespondencję i inne dokumenty. Obowiązany jest również udzielać sędziemu komisarzowi i syndykowi potrzebnych wyjaśnień. Na skutek upadłości upadły traci z mocy samego prawa zarząd oraz możność korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego. b) w stosunku do zobowiązań organizacji - ponieważ zobowiązanie pieniężne, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się płatne z dniem ogłoszenia upadłości. Natomiast zobowiązania niepieniężne zamieniają się z tym dniem na zobowiązania pieniężne i stają wymagalne, chociażby termin ich zapłaty jeszcze nie nastąpił. Upadłość pociąga również daleko idące skutki w stosunku do zobowiązań umownych zgodnie z art. 39 i nast. prawa upadłościowego, omówienie jednak tego zagadnienia w sposób szczegółowy nie mieści się w ramach tego opracowania. 3W > ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA... > 23 Broszura ta ma ułatwić przedstawicielom organizacji podejmowanie działalności gospodarczej w formie bezpośredniej. Poza ramami publikacji znalazły się zagadnienia uczestniczenia organizacji w porozumieniach gospodarczych, jak również angażowanie się w spółki prawa handlowego, czyli samodzielnych zewnętrznych podmiotów. Są to tematy bardzo obszerne i ich pełne przedstawienie wymaga odrębnego opracowania. V. ZAKOŃCZENIE Publikacja ta nie zawiera ponadto porad w zakresie samego prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przynoszący zyski. Informację o tym jak to robić, z punku widzenia organizacji i zarządzania można wyprowadzić z opracowań, które dostępne są na rynku. Stan upadłości trwa aż do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, co następuje przez: a) uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości; b) umorzenie postępowania, jeżeli cel tego postępowania nie może być osiągnięty; c) wydanie przez sąd postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego, jeżeli cel tego postępowania został osiągnięty, a więc: > majątek upadłego został podzielony, > upadły zawarł układ z wierzycielami i uprawomocniło się postanowienie o jego zatwierdzeniu. Uprawomocnienie się postanowienia sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego stanowi podstawę do wykreślenia organizacji z rejestru. Reasumując należy zwrócić uwagę, że podjęcie działalności gospodarczej otwiera przed organizacjami nowe możliwości zdobywania źródeł finansowania działalności statutowej. Jest to wyzwanie, któremu warto sprostać. Pamiętać jednak należy, że wymaga to odpowiedniego przygotowania merytorycznego i organizacyjnego. Prowadząc działalność gospodarczą nie możemy zapomnieć, że ciąży na nas obowiązek realizacji naszych celów statutowych. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że działalność gospodarcza zdominuje nasze działania statutowe. Pamiętajmy o tym. Zagadnie zakończenia działalności szczegółowo przedstawione zostało w ulotce Zakończenie działalności stowarzyszenia lub Zakończenie działalności fundacji.

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo