Newsletter / 18 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 18 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Str.2. Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Str.4. Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Str.7. Uwaga przedsiębiorcze mamy! Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców Str.9. Zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony Str.11. Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT

2 Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego 11 czerwca 2015 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, która według jej autorów ma rozwiązać problem niekontrolowanego wywozu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza procedurę kontrolowanego wywozu leków przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej. Hurtownik będzie miał bowiem obowiązek zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu leków za granicę lub zamiaru zbycia leków podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP. Główny Inspektor Farmaceutyczny, będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zamiaru zbycia lub wywozu leków, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku zagrożenia braku dostępności produktu leczniczego na terytorium RP lub w przypadku znaczenia danego leku. Sprzeciwy Głównego Inspektora Farmaceutycznego będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru wywozu wnioskodawca będzie mógł go dokonać. O fakcie wywozu wnioskodawca będzie informował Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie do 7 dni od daty wywozu. Dokonanie wywozu bez uprzedniego zgłoszenia albo wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego będzie karane. Ponadto nowelizacja nakłada na Głównego Inspektora Farmaceutycznego obowiązek przedkładania Ministrowi Zdrowia raportu dotyczącego dostępności w Polsce leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa wprowadza także nowy proces składania zamówień u producentów leków przez apteki i hurtownie farmaceutyczne. Zgodnie z nowymi przepisami zamówienia takie będą składane tylko w formie pisemnej lub elektronicznej. Wymóg ten dotyczy także ewentualnej odmowy realizacji zamówienia przez producenta, która w niektórych przypadkach będzie wymagała sporządzenia uzasadnienia, które zostanie udostępnione GIF. Ustawa istotnie rozszerzy także zakres danych przetwarzanych przez Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przekazywanych przez podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji. Podmioty odpowiedzialne zostaną zobowiązane do regularnego raportowania do systemu stanów magazynowych oraz wielkości sprzedaży towaru. 2

3 Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Obowiązki zgłoszeniowe nałożone zostaną także na podmioty prowadzące aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej w sytuacji, gdy nie będą mogły wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę. W takim wypadku obowiązane będą poinformować o tym właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w ciągu 24 godzin. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 30 dni od jej ogłoszenia tj. 12 lipca 2015 r., z wyjątkiem zmian dotyczących Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Mimo, jak się wydaje trafnego i potrzebnego kierunku zmian, w branży farmaceutycznej pojawiają się opinie, że wprowadzone nowelizacją mechanizmy ze względu na niewielki zakres i małą skuteczność, nie będą w praktyce efektywnie przeciwdziałać zjawisku handlu równoległego. Więcej informacji: Magdalena Kaleta, tel. (22)

4 Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej, która w założeniu ma zastąpić dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. W uzasadnieniu czytamy, że przyczyną rozpoczęcia prac jest konieczność dostosowania aktualnie obowiązujących przepisów do rzeczywistych realiów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia norm o kompleksowym, fundamentalnym znaczeniu oraz wzmocnienie praw i gwarancji przyznanych przedsiębiorcom. Projekt został obecnie oddany do konsultacji społecznych. W założeniu ma to być nowe rozwiązanie systemowe, którego podstawowe założenia przedstawiamy poniżej. Na tym etapie ciężko oszacować, kiedy projekt przekształci się w obowiązującą ustawę i jaki będzie jego ostateczny kształt. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza: Do najważniejszych zaliczyć należy zmianę rozumienia określenia przedsiębiorcy, mającą na celu ujednolicenie terminologii. W projekcie Ustawy zaproponowano odesłanie do definicji znajdującej się w kodeksie cywilnym, rezygnując jednocześnie z dotychczasowej odrębnej regulacji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autor projektu proponuje równolegle modyfikację definicji zawartej w kodeksie cywilnym poprzez pominięcie wymienianej odrębnie działalności zawodowej (działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany spełnia kryteria działalności gospodarczej nie wymagając odrębnego wskazywania). Niezależnie autor projektu Ustawy zmodyfikował również pojęcie działalności gospodarczej rezygnując z przykładowego katalogu typów działalności gospodarczej. Do uznania podejmowanych działań za działalność gospodarczą służą trzy dotychczasowe kryteria działalność o charakterze zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej: Projekt Ustawy systematyzuje katalog podstawowych zasad działalności gospodarczej. W projekcie znajdują się zasady znajdujące się już w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, poszerzonej jednak o zasady wynikające w znacznym stopniu z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 4

5 Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej, która w założeniu ma zastąpić dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. W uzasadnieniu czytamy, że przyczyną rozpoczęcia prac jest konieczność dostosowania aktualnie obowiązujących przepisów do rzeczywistych realiów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia norm o kompleksowym, fundamentalnym znaczeniu oraz wzmocnienie praw i gwarancji przyznanych przedsiębiorcom. Projekt został obecnie oddany do konsultacji społecznych. W założeniu ma to być nowe rozwiązanie systemowe, którego podstawowe założenia przedstawiamy poniżej. Na tym etapie ciężko oszacować, kiedy projekt przekształci się w obowiązującą ustawę i jaki będzie jego ostateczny kształt. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza: Do najważniejszych zaliczyć należy zmianę rozumienia określenia przedsiębiorcy, mającą na celu ujednolicenie terminologii. W projekcie Ustawy zaproponowano odesłanie do definicji znajdującej się w kodeksie cywilnym, rezygnując jednocześnie z dotychczasowej odrębnej regulacji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autor projektu proponuje równolegle modyfikację definicji zawartej w kodeksie cywilnym poprzez pominięcie wymienianej odrębnie działalności zawodowej (działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany spełnia kryteria działalności gospodarczej nie wymagając odrębnego wskazywania). Niezależnie autor projektu Ustawy zmodyfikował również pojęcie działalności gospodarczej rezygnując z przykładowego katalogu typów działalności gospodarczej. Do uznania podejmowanych działań za działalność gospodarczą służą trzy dotychczasowe kryteria działalność o charakterze zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej: Projekt Ustawy systematyzuje katalog podstawowych zasad działalności gospodarczej. W projekcie znajdują się zasady znajdujące się już w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, poszerzonej jednak o zasady wynikające w znacznym stopniu z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 5

6 Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Projekt zakłada wprowadzenie (tym razem pisanej) zasady wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone oznaczającej, że wszystkie nakazy i zakazy nakładane na przedsiębiorców powinny znajdować uzasadnienie w obowiązujących przepisach, eliminując negatywne zjawiska niepewności uprawnień i obowiązków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i samowolę organów. Zasada stanowi oczywiście powtórzenie zasady wyrażonej w Konstytucji, natomiast celem jej dodatkowego umieszczenia w projekcie Ustawy jest praktyczne umożliwienie przedsiębiorcom powoływania się na tę zasadę wynikającą z konkretnego przepisu Ustawy, (co w przypadku Konstytucji bywa dyskusyjne) w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami uzasadnienia do projektu Ustawy: Projektowana zasada będzie więc stanowić barierę dla nieuzasadnionego kwestionowania działań przedsiębiorców przez organy administracji publicznej. Ponadto projekt Ustawy formułuje zasady przyjaznej interpretacji przepisów (w przypadku powstania niedających się usunąć wątpliwości w zakresie wykładni przepisów - zwłaszcza w razie możliwych wielu interpretacji, nie będą mogły rozstrzygać ich w sposób pogarszający sytuację przedsiębiorcy) oraz rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony (nakazującą organowi administracji publicznej rozstrzyganie na korzyść przedsiębiorcy wszelkich wątpliwości faktycznych, których nie udało się usunąć w postępowaniu, podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, wychodząc z założenia, że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów). Powyższa regulacja powinna przyznać przedsiębiorcom rzeczywistą ochronę w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Dalsze wybrane zmiany: Projekt Ustawy wprowadza ponadto szereg dalszych propozycji zmian, w zakresie urzeczywistniania przejrzystych reguł oraz dostosowywania przepisów do aktualnych realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada uelastycznienie zawieszenia działalności gospodarczej poprzez wydłużenie możliwości jej zawieszenia do 36 miesięcy oraz obowiązek powiadamiania przedsiębiorcy o zbliżającym się maksymalnym terminie zawieszenia działalności gospodarczej, a po jego przekroczeniu wykreśleniu z urzędu. 6

7 Uwaga przedsiębiorcze mamy! Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców 12 czerwca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm 15 maja 2015 r. Przed wejściem w życie ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta RP. Rządowy projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu r., co oznacza, że prace nad jego uchwaleniem zostały przeprowadzone w przyspieszonym tempie. Okoliczność ta potwierdza wagę zmian, pośród których najważniejsza dotyczy zmiany zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla kobiet przedsiębiorców. Obecnie, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny przychód z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (przeciętny miesięczny przychód ustala się przez podzielenie osiągniętego przychodu przez liczbę miesięcy, w których ten przychód został osiągnięty). Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego był krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z pełnych miesięcy ubezpieczenia osiągnięty w faktycznym okresie ubezpieczenia. Na gruncie powyższych uregulowań wykształciła się, powszechna obecnie, praktyka polegająca na rejestrowaniu działalności gospodarczej tuż przed porodem (m.in. jeden pełny miesiąc kalendarzowy) i opłaceniu za ten miesiąc najwyższej dopuszczalnej składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Dzięki temu, po jednorazowej wpłacie do ZUS składki, przedsiębiorcza mama uzyskiwała prawo do zasiłku macierzyńskiego liczonego od tej najwyższej podstawy (nawet ponad zł miesięcznie). Nowelizacja ukraca ten proceder, pogarszając sytuację ciężarnych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 1 pkt 9 nowelizacji, do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadzony zostanie art. 48a, zgodnie z którym wysokość zasiłku macierzyńskiego zostanie uzależniona od długości okresu składowego oraz wysokości opłacanych składek. Zgodnie z ww. przepisem, ciężarnej kobiecie, która prowadziła działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy przed porodem, będzie przysługiwać zasiłek macierzyński w wysokości przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (kwota równa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) jako kwota bazowa obecnie jest to kwota 2.375,40 zł. 7

8 Uwaga przedsiębiorcze mamy! Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców Do tej bazy doliczany będzie iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. W praktyce zatem zasiłek macierzyński będzie powiększany o 1/12 kwoty, jaką prowadząca działalność wpłacała do ZUS ponad wymaganą stawkę minimum dla jednego z dwunastu miesięcy, w których regulowano podwyższone składki przed urodzeniem dziecka. Zatem chcąc otrzymać zasiłek w pełnej wysokości, (odpowiadającej podwyższonej składce), wymagane będzie opłacenie wyższych składek przez 12 miesięcy przed porodem. Komentowany przepis wejdzie w życie 1 dnia czwartego miesiąca następującego po ogłoszeniu ustawy. Choć ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta, prawdopodobnym jest wejście w życie ww. zmian w listopadzie 2015 r. Więcej informacji: Natalia Komarzańska, tel

9 Zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej umów o pracę zawieranych na czas określony. Projekt obecnie znajduje się na etapie I czytania. Prace nad zmianą umów terminowych zostały podjęte wskutek wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie niezgodności polskich przepisów prawa pracy z wymogami unijnymi i mają na celu ograniczenie nadużywania przez pracodawców tego rodzaju umów. I. Zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny Zgodnie z planowanymi zmianami w art. 25 kodeksu pracy zostanie doprecyzowane pojęcie umowy zawieranej na okres próbny. Będzie rozumiana jako umowa zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Niezmienny pozostaje czas, na który umowa taka może być zwarta wynosi maksymalnie 3 miesiące oraz okresy wypowiedzenia. Co istotne nowelizacja ma również wskazywać, iż ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku pracy tego samego rodzaju po upływie 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. II. Zmiany dotyczące czasu trwania umów na czas określony Projekt nowelizacji przewiduje też zmianę art Kodeksu pracy i wprowadza tzw. zasadę 33 i 3 w odniesieniu do czasu na jaki ma być zwarta umowa na czas określony. Oznacza ona, że pracownik będzie mógł być zatrudniony na umowę terminową na łączny okres nie przekraczający 33 miesięcy, a umów tych w tym czasie nie może być więcej niż 3. Po upływie 33 miesięcy lub w dniu, w którym pracownik zawrze 4 umowę o pracę, będzie on już zatrudniony na czas nieokreślony. Wyjątki mają dotyczyć umów zawieranych: na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, na czas wykonywania pracy przez okres kadencji, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z określonymi potrzebami pracodawcy. 9

10 Zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony III. Zmiany dotyczące okresów wypowiedzenia umów na czas określony Ponadto wprowadzone zostaną również okresy wypowiedzenia umów terminowych. W obecnym stanie prawnym takich umów, co do zasady się nie wypowiada. Wyjątek stanowi art. 33 kodeksu pracy, który przewiduje możliwość zawarcia w umowie o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy, dwutygodniowy termin wypowiedzenia. Nowo wprowadzane okresy wypowiedzenia umów terminowych, tak samo jak w przypadku umów bezterminowych, mają być zależne od stażu pracy u danego pracodawcy. Rządowy projekt postuluje, aby okresy te były tej samej długości co okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślonych tj.: 2 tygodnie, w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, miesiąc, w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat. Dodatkowo do kodeksu pracy ma zostać wprowadzony przepis umożliwiający pracodawcy jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracodawca będzie jednak zobowiązany do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia w takiej samej wysokości w jakiej otrzymałby je gdyby w tym czasie pracował. Nowelizacja kodeksu pracy ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszenia. Projekt może jeszcze podlegać zmianom w toku procesu legislacyjnego. Więcej informacji: Nadia El Nur, tel

11 Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT Już za niespełna dwa tygodnie wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Zmiany dotyczą przede wszystkim poszerzenia katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia i zasad stosowania kaucji gwarancyjnej. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge): Mechanizmem reverse charge objęte zostaną towary z kategorii stali (PKWiU ), złoto w postaci surowca lub półproduktu (PKWiU ex , ex ), złoto inwestycyjne (bez względu na symbol PKWiU), komputery przenośne (PKWiU ex ), telefony komórkowe (w tym smartfony, PKWiU ex ), konsole do gier wideo (PKWiU ex ) oraz część wyrobów jubilerskich (PKWiU ex ). Do tej pory obrót większością spośród wyżej wymienionych kategorii towarów podlegał reżimowi odpowiedzialności solidarnej i obowiązkowi miesięcznego rozliczania podatku. Wraz z wejściem w życie zmian zostaną one wyłączone z tego katalogu i objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Z kolei do katalogu towarów objętych zasadami odpowiedzialności solidarnej i obowiązkiem miesięcznego rozliczania podatku dołącza się srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu (PKWiU: oraz ). Celem zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia jest eliminowanie nadużyć związanych z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w tzw. transakcjach karuzelowych. Przedmiotem tego typu działań najczęściej bywały towary z kategorii stali lub paliwa, jednak w związku z wprowadzeniem instytucji odwrotnego obciążenia nadużycia zaczęły dotyczyć również pokrewnych towarów. Nowelizacja ma ograniczyć możliwość oszustw w stosunku do towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT. W celu zminimalizowania obciążenia dodatkowymi obowiązkami mniejszych podatników postanowiono: - ograniczyć zastosowanie mechanizmu do podatników VAT czynnych (tj. niezwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo); - objąć mechanizmem reverse charge transakcje powyżej 20 tysięcy złotych (na razie limit dotyczyć będzie tylko telefonów komórkowych, komputerów i konsoli do gier - jeśli metoda się sprawdzi limitem objęte będą także pozostałe kategorie towarów wrażliwych.) 11

12 Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT Zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej: Kaucja gwarancyjna stanowi dla kontrahenta chcącego nabyć towar lub usługę rodzaj zabezpieczenia przed ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za udział w tzw. karuzelach podatkowych mających na celu oszustwo wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Dokonując nabycia towaru lub usługi od podmiotu, który wpłacił kaucję gwarancyjną, tym samym znajduje się w prowadzonym przez Ministra Finansów wykazie elektronicznym (dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów), pozwala uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy. Ustawodawca uznał za zasadne podwyższenie limitów kaucji gwarancyjnej. Obecnie ustawa o VAT przewiduje, że minimalna kaucja to PLN, maksymalna zaś 3 mln PLN odnośnie wszystkich towarów wrażliwych (wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT). Nowelizacja wprowadzi zróżnicowanie wysokości limitów kaucji gwarancyjnej z podziałem na paliwa i pozostałe towary wrażliwe w następujący sposób: - dla paliw ustalono górną i dolną granicę pomiędzy 1 mln, a 10 mln PLN, - w stosunku do pozostałych towarów limit ma pozostać w granicach PLN, a 3 mln PLN. Planuje się wprowadzenie oprocentowania kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego, dzięki czemu stawka odsetek będzie równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim (od dnia 5 marca 2015 roku oprocentowanie stopy depozytowej wynosi 0,50%). Oprocentowanie będzie liczone od pierwszego dnia przyjęcia kaucji do dnia jej zwrotu, jednak w przypadku powstania zaległości podatkowych po wniesieniu kaucji odsetki zostaną przeznaczone na pokrycie tych zaległości. Pozostałe regulacje dotyczą doprecyzowania procedury wnoszenia, wypłaty oraz zajęcia kaucji gwarancyjnej oraz właściwości naczelnika urzędu skarbowego w zakresie jej przyjmowania i wypłacania. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT) 12

13 Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT W zmianach przewiduje się także pewne ułatwienie dla podatnika w kwestii ustalania proporcji podatku naliczonego, jaki przypada na cele wykonywanej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy zakupiony towar (lub usługa) wykorzystywany jest także do innych celów, niezwiązanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nowa ustawa ma wprowadzić przykładowe kryterium, jakim mogliby posługiwać się podatnicy takie, jak m.in. średnioroczna liczba osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących pracę w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Projekt zawiera również szereg przepisów ukierunkowanych na doprecyzowanie rozliczenia podatku VAT przy zmianie przeznaczenia towarów lub usług (np. z celów mieszanych na cele wyłącznie związane z wykonywaniem działalności gospodarczej). Zmiany mają wejść w życie już w lipcu b.r., z wyjątkiem przepisów o odliczeniu podatku przy wykorzystywaniu towarów i usług do celów mieszanych, których początek obowiązywania przeniesiono na styczeń 2016 r. Więcej informacji: Konrad Misiewicz tel ; Agnieszka Marchelak tel

14 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 27 stycznia 2014 r.

Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Str.2. Str.4. Nowe zasady dotyczące terminu odliczenia VAT przy WNT Raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi Str.6. Czy zmienią się przepisy unijne dotyczące delegowania

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Piotr Kostrzewa VI EDYCJA

Konwent Prawa Pracy. Piotr Kostrzewa VI EDYCJA Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian mających wejść w życie w 2015 r. zmiany w ustalaniu zasiłku macierzyńskiego osób niebędących pracownikami

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE 08 maja 2015 roku NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE (SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN NA PODSTAWIE DRUKU SEJMOWEGO NR 2997 ZAWIERAJĄCEGO PROPONOWANE ZMIANY, UCHWALONE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r.

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Kluczowe fakty Od kiedy obowiązują zmiany? Zmiany w zakresie zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w świetle nowelizacji Kodeksu pracy. Adwokat dr Andrzej Bigaj

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w świetle nowelizacji Kodeksu pracy. Adwokat dr Andrzej Bigaj Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w świetle nowelizacji Kodeksu pracy Adwokat dr Andrzej Bigaj Nowelizacja Kodeksu pracy Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 958)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 958) Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 958) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY W UMOWIE NA OKRES PRÓBNY

I. ZMIANY W UMOWIE NA OKRES PRÓBNY Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie w zakresie wskazanym poniżej z dniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych.

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Ossa, 6 grudnia 2014 r. Grażyna Spytek-Bandurska Projekt nowelizacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku ZMIANY VAT 2015 wyjaśnienia praktyczne Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku Najszybszy sposób na bezbłędne rozliczenia VAT Najnowsze zmiany w VAT Praktyczne skutki wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ

ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ RODZAJE UMÓW O PRACĘ OD DNIA 22 LUTEGO 2016 r. Zgodnie z art. 25 1 Kodeksu pracy obecnie umowę o pracę zawiera się: na okres próbny, na czas nieokreślony,

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

News Flash. Lipiec, 2015. Kwartalny przegląd projektowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie pracy

News Flash. Lipiec, 2015. Kwartalny przegląd projektowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie pracy News Flash Lipiec, 2015 Kwartalny przegląd projektowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie pracy II kwartał 2015 Składki na ubezpieczenie społeczne kontraktów menadżerskich 17 czerwca 2015 r. Sąd

Bardziej szczegółowo

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r.

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r. W 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł (tj. 1.355,69 zł netto). Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Październik 2015

Purpurowy Informator GT Październik 2015 Purpurowy Informator GT Październik 2015 Najnowsze zmiany w umowach pracowniczych Czym jest Purpurowy Informator? To przede wszystkim źródło informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Bardziej szczegółowo

"tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej" sklasyfikowane pod

tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej sklasyfikowane pod Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. SZANOWNY PAN KAZIMIERZ KLEINA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Dot. Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku ZMIANY VAT 2015 wyjaśnienia praktyczne Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku Najszybszy sposób na bezbłędne rozliczenia VAT Najnowsze zmiany w VAT Praktyczne skutki wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Anna Stellmacher Młodszy specjalista. 4 luty 2016 Bydgoszcz

Anna Stellmacher Młodszy specjalista. 4 luty 2016 Bydgoszcz Anna Stellmacher Młodszy specjalista 4 luty 2016 Bydgoszcz 1 W 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł (tj. 1.355,69 zł netto).

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1220

Dz.U. 2015 poz. 1220 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2014 r.

Newsletter / 1 lipca 2014 r. Newsletter / 1 lipca 2014 r. Str.2. Prawo do odliczenia VAT a podejrzane transakcje według TSUE Str.4. Od 8 czerwca reklamacja usługi telekomunikacyjnej również mailem Str.5. Dopuszczalność skracania okresów

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 projektowane zmiany odwrócone obciążenie Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto Katalog towarów, wobec których będzie miał zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy

Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy Nowelizacja z 25.06.2015 r. eliminuje z obrotu prawnego umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Wejdzie ona w życie po upływie 6

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania. Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA. Konwent Prawa Pracy

Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania. Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA. Konwent Prawa Pracy Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA Konwent Prawa Pracy 1 Umowy terminowe w kodeksie pracy Rodzaje umów terminowych: 1. Umowa o pracę na okres

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy chcą zmian w umowach terminowych

Pracodawcy chcą zmian w umowach terminowych INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 21 listopada 2014 r. Pracodawcy chcą zmian w umowach terminowych Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych powinien w większym stopniu uwzględniać specyfikę

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Klub Parlamentarny Solidarna Polska Warszawa, dnia 10.02.2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2000 r. Druk nr 550

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2000 r. Druk nr 550 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 grudnia 2000 r. Druk nr 550 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Druk nr 189 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R.

ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R. ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R. Opracowali: Małgorzata Lehmann-Ziaja oraz Piotr Śmigielski W dniu 13 listopada na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 ukazał się projekt

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP)

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe w UE Państwo Okres Wzrost Przyrost Hiszpania 1985 1995 z 15 do 35% ok. 133% Portugalia 1992 2002 z 11 do

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1186 Warszawa, 22 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt)

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1585, z

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zmian w podatku VAT

Komentarz do zmian w podatku VAT Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska Komentarz do zmian w podatku VAT wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 150 USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 14 października 2008 r. Druk nr 285 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 162 ( 3 )/09 Warszawa, 28 października 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R.

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. Wolsztyn, 18 czerwca 2015 r. Małgorzata Tomkowiak Urząd Skarbowy Wolsztyn Ul. Dworcowa 15 64-200 Wolsztyn tel.: +48 68 347 55 00 fax: +48 68 347 55 38 www.uswolsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1)

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) Radosław Kowalski W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) wynikającej z faktury otrzymanej przez

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług UWAGI OGÓLNE W dniu 25 czerwca 2014 r. Minister Finansów opublikował

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888) Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 888) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT 2015. Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o.

Podatek VAT 2015. Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o. Podatek VAT 2015 Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o. Szkolenie połączone z wyjściem na Mecz Reprezentacji Polski we Wrocławiu Mistrzostwa Świata Siatkarzy 2014 ECDDP Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program Prawo pracy - Kraków Informacje ogólne Miejscowość: Kraków Termin: 2016-07-21 Cena: 440 PLN + 23% VAT Uwaga: Czwarta osoba z firmy bierze udział szkoleniu bezpłatnie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

Bardziej szczegółowo

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Forum Recyklingu Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Dr Izabella Ewa Cech Poznań 9 października 2013 Nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług 1 stycznia 2013 ( zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Druk nr 1083 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Zmiany VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Zmiany w VAT 2016 BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Zmiany w VAT 2016 Odliczanie VAT za pomocą prewspółczynnika Zmiana właściwości organów podatkowych Nowa ustawa o VAT Zmiana zasad korygowania deklaracji

Bardziej szczegółowo