Newsletter / 18 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 18 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Str.2. Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Str.4. Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Str.7. Uwaga przedsiębiorcze mamy! Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców Str.9. Zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony Str.11. Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT

2 Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego 11 czerwca 2015 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, która według jej autorów ma rozwiązać problem niekontrolowanego wywozu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza procedurę kontrolowanego wywozu leków przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej. Hurtownik będzie miał bowiem obowiązek zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu leków za granicę lub zamiaru zbycia leków podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP. Główny Inspektor Farmaceutyczny, będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zamiaru zbycia lub wywozu leków, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku zagrożenia braku dostępności produktu leczniczego na terytorium RP lub w przypadku znaczenia danego leku. Sprzeciwy Głównego Inspektora Farmaceutycznego będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru wywozu wnioskodawca będzie mógł go dokonać. O fakcie wywozu wnioskodawca będzie informował Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie do 7 dni od daty wywozu. Dokonanie wywozu bez uprzedniego zgłoszenia albo wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego będzie karane. Ponadto nowelizacja nakłada na Głównego Inspektora Farmaceutycznego obowiązek przedkładania Ministrowi Zdrowia raportu dotyczącego dostępności w Polsce leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa wprowadza także nowy proces składania zamówień u producentów leków przez apteki i hurtownie farmaceutyczne. Zgodnie z nowymi przepisami zamówienia takie będą składane tylko w formie pisemnej lub elektronicznej. Wymóg ten dotyczy także ewentualnej odmowy realizacji zamówienia przez producenta, która w niektórych przypadkach będzie wymagała sporządzenia uzasadnienia, które zostanie udostępnione GIF. Ustawa istotnie rozszerzy także zakres danych przetwarzanych przez Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przekazywanych przez podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji. Podmioty odpowiedzialne zostaną zobowiązane do regularnego raportowania do systemu stanów magazynowych oraz wielkości sprzedaży towaru. 2

3 Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Obowiązki zgłoszeniowe nałożone zostaną także na podmioty prowadzące aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej w sytuacji, gdy nie będą mogły wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę. W takim wypadku obowiązane będą poinformować o tym właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w ciągu 24 godzin. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 30 dni od jej ogłoszenia tj. 12 lipca 2015 r., z wyjątkiem zmian dotyczących Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Mimo, jak się wydaje trafnego i potrzebnego kierunku zmian, w branży farmaceutycznej pojawiają się opinie, że wprowadzone nowelizacją mechanizmy ze względu na niewielki zakres i małą skuteczność, nie będą w praktyce efektywnie przeciwdziałać zjawisku handlu równoległego. Więcej informacji: Magdalena Kaleta, tel. (22)

4 Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej, która w założeniu ma zastąpić dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. W uzasadnieniu czytamy, że przyczyną rozpoczęcia prac jest konieczność dostosowania aktualnie obowiązujących przepisów do rzeczywistych realiów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia norm o kompleksowym, fundamentalnym znaczeniu oraz wzmocnienie praw i gwarancji przyznanych przedsiębiorcom. Projekt został obecnie oddany do konsultacji społecznych. W założeniu ma to być nowe rozwiązanie systemowe, którego podstawowe założenia przedstawiamy poniżej. Na tym etapie ciężko oszacować, kiedy projekt przekształci się w obowiązującą ustawę i jaki będzie jego ostateczny kształt. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza: Do najważniejszych zaliczyć należy zmianę rozumienia określenia przedsiębiorcy, mającą na celu ujednolicenie terminologii. W projekcie Ustawy zaproponowano odesłanie do definicji znajdującej się w kodeksie cywilnym, rezygnując jednocześnie z dotychczasowej odrębnej regulacji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autor projektu proponuje równolegle modyfikację definicji zawartej w kodeksie cywilnym poprzez pominięcie wymienianej odrębnie działalności zawodowej (działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany spełnia kryteria działalności gospodarczej nie wymagając odrębnego wskazywania). Niezależnie autor projektu Ustawy zmodyfikował również pojęcie działalności gospodarczej rezygnując z przykładowego katalogu typów działalności gospodarczej. Do uznania podejmowanych działań za działalność gospodarczą służą trzy dotychczasowe kryteria działalność o charakterze zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej: Projekt Ustawy systematyzuje katalog podstawowych zasad działalności gospodarczej. W projekcie znajdują się zasady znajdujące się już w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, poszerzonej jednak o zasady wynikające w znacznym stopniu z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 4

5 Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej, która w założeniu ma zastąpić dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. W uzasadnieniu czytamy, że przyczyną rozpoczęcia prac jest konieczność dostosowania aktualnie obowiązujących przepisów do rzeczywistych realiów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia norm o kompleksowym, fundamentalnym znaczeniu oraz wzmocnienie praw i gwarancji przyznanych przedsiębiorcom. Projekt został obecnie oddany do konsultacji społecznych. W założeniu ma to być nowe rozwiązanie systemowe, którego podstawowe założenia przedstawiamy poniżej. Na tym etapie ciężko oszacować, kiedy projekt przekształci się w obowiązującą ustawę i jaki będzie jego ostateczny kształt. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza: Do najważniejszych zaliczyć należy zmianę rozumienia określenia przedsiębiorcy, mającą na celu ujednolicenie terminologii. W projekcie Ustawy zaproponowano odesłanie do definicji znajdującej się w kodeksie cywilnym, rezygnując jednocześnie z dotychczasowej odrębnej regulacji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autor projektu proponuje równolegle modyfikację definicji zawartej w kodeksie cywilnym poprzez pominięcie wymienianej odrębnie działalności zawodowej (działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany spełnia kryteria działalności gospodarczej nie wymagając odrębnego wskazywania). Niezależnie autor projektu Ustawy zmodyfikował również pojęcie działalności gospodarczej rezygnując z przykładowego katalogu typów działalności gospodarczej. Do uznania podejmowanych działań za działalność gospodarczą służą trzy dotychczasowe kryteria działalność o charakterze zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej: Projekt Ustawy systematyzuje katalog podstawowych zasad działalności gospodarczej. W projekcie znajdują się zasady znajdujące się już w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, poszerzonej jednak o zasady wynikające w znacznym stopniu z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 5

6 Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Projekt zakłada wprowadzenie (tym razem pisanej) zasady wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone oznaczającej, że wszystkie nakazy i zakazy nakładane na przedsiębiorców powinny znajdować uzasadnienie w obowiązujących przepisach, eliminując negatywne zjawiska niepewności uprawnień i obowiązków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i samowolę organów. Zasada stanowi oczywiście powtórzenie zasady wyrażonej w Konstytucji, natomiast celem jej dodatkowego umieszczenia w projekcie Ustawy jest praktyczne umożliwienie przedsiębiorcom powoływania się na tę zasadę wynikającą z konkretnego przepisu Ustawy, (co w przypadku Konstytucji bywa dyskusyjne) w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami uzasadnienia do projektu Ustawy: Projektowana zasada będzie więc stanowić barierę dla nieuzasadnionego kwestionowania działań przedsiębiorców przez organy administracji publicznej. Ponadto projekt Ustawy formułuje zasady przyjaznej interpretacji przepisów (w przypadku powstania niedających się usunąć wątpliwości w zakresie wykładni przepisów - zwłaszcza w razie możliwych wielu interpretacji, nie będą mogły rozstrzygać ich w sposób pogarszający sytuację przedsiębiorcy) oraz rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony (nakazującą organowi administracji publicznej rozstrzyganie na korzyść przedsiębiorcy wszelkich wątpliwości faktycznych, których nie udało się usunąć w postępowaniu, podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, wychodząc z założenia, że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów). Powyższa regulacja powinna przyznać przedsiębiorcom rzeczywistą ochronę w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Dalsze wybrane zmiany: Projekt Ustawy wprowadza ponadto szereg dalszych propozycji zmian, w zakresie urzeczywistniania przejrzystych reguł oraz dostosowywania przepisów do aktualnych realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada uelastycznienie zawieszenia działalności gospodarczej poprzez wydłużenie możliwości jej zawieszenia do 36 miesięcy oraz obowiązek powiadamiania przedsiębiorcy o zbliżającym się maksymalnym terminie zawieszenia działalności gospodarczej, a po jego przekroczeniu wykreśleniu z urzędu. 6

7 Uwaga przedsiębiorcze mamy! Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców 12 czerwca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm 15 maja 2015 r. Przed wejściem w życie ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta RP. Rządowy projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu r., co oznacza, że prace nad jego uchwaleniem zostały przeprowadzone w przyspieszonym tempie. Okoliczność ta potwierdza wagę zmian, pośród których najważniejsza dotyczy zmiany zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla kobiet przedsiębiorców. Obecnie, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny przychód z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (przeciętny miesięczny przychód ustala się przez podzielenie osiągniętego przychodu przez liczbę miesięcy, w których ten przychód został osiągnięty). Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego był krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z pełnych miesięcy ubezpieczenia osiągnięty w faktycznym okresie ubezpieczenia. Na gruncie powyższych uregulowań wykształciła się, powszechna obecnie, praktyka polegająca na rejestrowaniu działalności gospodarczej tuż przed porodem (m.in. jeden pełny miesiąc kalendarzowy) i opłaceniu za ten miesiąc najwyższej dopuszczalnej składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Dzięki temu, po jednorazowej wpłacie do ZUS składki, przedsiębiorcza mama uzyskiwała prawo do zasiłku macierzyńskiego liczonego od tej najwyższej podstawy (nawet ponad zł miesięcznie). Nowelizacja ukraca ten proceder, pogarszając sytuację ciężarnych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 1 pkt 9 nowelizacji, do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadzony zostanie art. 48a, zgodnie z którym wysokość zasiłku macierzyńskiego zostanie uzależniona od długości okresu składowego oraz wysokości opłacanych składek. Zgodnie z ww. przepisem, ciężarnej kobiecie, która prowadziła działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy przed porodem, będzie przysługiwać zasiłek macierzyński w wysokości przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (kwota równa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) jako kwota bazowa obecnie jest to kwota 2.375,40 zł. 7

8 Uwaga przedsiębiorcze mamy! Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców Do tej bazy doliczany będzie iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. W praktyce zatem zasiłek macierzyński będzie powiększany o 1/12 kwoty, jaką prowadząca działalność wpłacała do ZUS ponad wymaganą stawkę minimum dla jednego z dwunastu miesięcy, w których regulowano podwyższone składki przed urodzeniem dziecka. Zatem chcąc otrzymać zasiłek w pełnej wysokości, (odpowiadającej podwyższonej składce), wymagane będzie opłacenie wyższych składek przez 12 miesięcy przed porodem. Komentowany przepis wejdzie w życie 1 dnia czwartego miesiąca następującego po ogłoszeniu ustawy. Choć ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta, prawdopodobnym jest wejście w życie ww. zmian w listopadzie 2015 r. Więcej informacji: Natalia Komarzańska, tel

9 Zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej umów o pracę zawieranych na czas określony. Projekt obecnie znajduje się na etapie I czytania. Prace nad zmianą umów terminowych zostały podjęte wskutek wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie niezgodności polskich przepisów prawa pracy z wymogami unijnymi i mają na celu ograniczenie nadużywania przez pracodawców tego rodzaju umów. I. Zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny Zgodnie z planowanymi zmianami w art. 25 kodeksu pracy zostanie doprecyzowane pojęcie umowy zawieranej na okres próbny. Będzie rozumiana jako umowa zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Niezmienny pozostaje czas, na który umowa taka może być zwarta wynosi maksymalnie 3 miesiące oraz okresy wypowiedzenia. Co istotne nowelizacja ma również wskazywać, iż ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku pracy tego samego rodzaju po upływie 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. II. Zmiany dotyczące czasu trwania umów na czas określony Projekt nowelizacji przewiduje też zmianę art Kodeksu pracy i wprowadza tzw. zasadę 33 i 3 w odniesieniu do czasu na jaki ma być zwarta umowa na czas określony. Oznacza ona, że pracownik będzie mógł być zatrudniony na umowę terminową na łączny okres nie przekraczający 33 miesięcy, a umów tych w tym czasie nie może być więcej niż 3. Po upływie 33 miesięcy lub w dniu, w którym pracownik zawrze 4 umowę o pracę, będzie on już zatrudniony na czas nieokreślony. Wyjątki mają dotyczyć umów zawieranych: na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, na czas wykonywania pracy przez okres kadencji, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z określonymi potrzebami pracodawcy. 9

10 Zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony III. Zmiany dotyczące okresów wypowiedzenia umów na czas określony Ponadto wprowadzone zostaną również okresy wypowiedzenia umów terminowych. W obecnym stanie prawnym takich umów, co do zasady się nie wypowiada. Wyjątek stanowi art. 33 kodeksu pracy, który przewiduje możliwość zawarcia w umowie o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy, dwutygodniowy termin wypowiedzenia. Nowo wprowadzane okresy wypowiedzenia umów terminowych, tak samo jak w przypadku umów bezterminowych, mają być zależne od stażu pracy u danego pracodawcy. Rządowy projekt postuluje, aby okresy te były tej samej długości co okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślonych tj.: 2 tygodnie, w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, miesiąc, w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat. Dodatkowo do kodeksu pracy ma zostać wprowadzony przepis umożliwiający pracodawcy jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracodawca będzie jednak zobowiązany do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia w takiej samej wysokości w jakiej otrzymałby je gdyby w tym czasie pracował. Nowelizacja kodeksu pracy ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszenia. Projekt może jeszcze podlegać zmianom w toku procesu legislacyjnego. Więcej informacji: Nadia El Nur, tel

11 Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT Już za niespełna dwa tygodnie wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Zmiany dotyczą przede wszystkim poszerzenia katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia i zasad stosowania kaucji gwarancyjnej. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge): Mechanizmem reverse charge objęte zostaną towary z kategorii stali (PKWiU ), złoto w postaci surowca lub półproduktu (PKWiU ex , ex ), złoto inwestycyjne (bez względu na symbol PKWiU), komputery przenośne (PKWiU ex ), telefony komórkowe (w tym smartfony, PKWiU ex ), konsole do gier wideo (PKWiU ex ) oraz część wyrobów jubilerskich (PKWiU ex ). Do tej pory obrót większością spośród wyżej wymienionych kategorii towarów podlegał reżimowi odpowiedzialności solidarnej i obowiązkowi miesięcznego rozliczania podatku. Wraz z wejściem w życie zmian zostaną one wyłączone z tego katalogu i objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Z kolei do katalogu towarów objętych zasadami odpowiedzialności solidarnej i obowiązkiem miesięcznego rozliczania podatku dołącza się srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu (PKWiU: oraz ). Celem zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia jest eliminowanie nadużyć związanych z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w tzw. transakcjach karuzelowych. Przedmiotem tego typu działań najczęściej bywały towary z kategorii stali lub paliwa, jednak w związku z wprowadzeniem instytucji odwrotnego obciążenia nadużycia zaczęły dotyczyć również pokrewnych towarów. Nowelizacja ma ograniczyć możliwość oszustw w stosunku do towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT. W celu zminimalizowania obciążenia dodatkowymi obowiązkami mniejszych podatników postanowiono: - ograniczyć zastosowanie mechanizmu do podatników VAT czynnych (tj. niezwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo); - objąć mechanizmem reverse charge transakcje powyżej 20 tysięcy złotych (na razie limit dotyczyć będzie tylko telefonów komórkowych, komputerów i konsoli do gier - jeśli metoda się sprawdzi limitem objęte będą także pozostałe kategorie towarów wrażliwych.) 11

12 Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT Zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej: Kaucja gwarancyjna stanowi dla kontrahenta chcącego nabyć towar lub usługę rodzaj zabezpieczenia przed ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za udział w tzw. karuzelach podatkowych mających na celu oszustwo wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Dokonując nabycia towaru lub usługi od podmiotu, który wpłacił kaucję gwarancyjną, tym samym znajduje się w prowadzonym przez Ministra Finansów wykazie elektronicznym (dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów), pozwala uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy. Ustawodawca uznał za zasadne podwyższenie limitów kaucji gwarancyjnej. Obecnie ustawa o VAT przewiduje, że minimalna kaucja to PLN, maksymalna zaś 3 mln PLN odnośnie wszystkich towarów wrażliwych (wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT). Nowelizacja wprowadzi zróżnicowanie wysokości limitów kaucji gwarancyjnej z podziałem na paliwa i pozostałe towary wrażliwe w następujący sposób: - dla paliw ustalono górną i dolną granicę pomiędzy 1 mln, a 10 mln PLN, - w stosunku do pozostałych towarów limit ma pozostać w granicach PLN, a 3 mln PLN. Planuje się wprowadzenie oprocentowania kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego, dzięki czemu stawka odsetek będzie równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim (od dnia 5 marca 2015 roku oprocentowanie stopy depozytowej wynosi 0,50%). Oprocentowanie będzie liczone od pierwszego dnia przyjęcia kaucji do dnia jej zwrotu, jednak w przypadku powstania zaległości podatkowych po wniesieniu kaucji odsetki zostaną przeznaczone na pokrycie tych zaległości. Pozostałe regulacje dotyczą doprecyzowania procedury wnoszenia, wypłaty oraz zajęcia kaucji gwarancyjnej oraz właściwości naczelnika urzędu skarbowego w zakresie jej przyjmowania i wypłacania. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT) 12

13 Smartfony, laptopy i konsole do gier wideo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli zmiany w VAT W zmianach przewiduje się także pewne ułatwienie dla podatnika w kwestii ustalania proporcji podatku naliczonego, jaki przypada na cele wykonywanej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy zakupiony towar (lub usługa) wykorzystywany jest także do innych celów, niezwiązanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nowa ustawa ma wprowadzić przykładowe kryterium, jakim mogliby posługiwać się podatnicy takie, jak m.in. średnioroczna liczba osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących pracę w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Projekt zawiera również szereg przepisów ukierunkowanych na doprecyzowanie rozliczenia podatku VAT przy zmianie przeznaczenia towarów lub usług (np. z celów mieszanych na cele wyłącznie związane z wykonywaniem działalności gospodarczej). Zmiany mają wejść w życie już w lipcu b.r., z wyjątkiem przepisów o odliczeniu podatku przy wykorzystywaniu towarów i usług do celów mieszanych, których początek obowiązywania przeniesiono na styczeń 2016 r. Więcej informacji: Konrad Misiewicz tel ; Agnieszka Marchelak tel

14 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Odpowiedzi na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2013 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA złożone na 32. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo